ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.

            Dasuttarasuttam
   [364]  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava campayam viharati
gaggaraya  pokkharaniya  tire  mahata bhikkhusanghena saddhim pancamattehi
bhikkhusatehi  .  tatra  kho  ayasma  sariputto bhikkhu amantesi
avuso bhikkhaveti . avusoti kho te bhikkhu ayasmato sariputtassa
paccassosum. Ayasma sariputto etadavoca
   [365] Dasuttaram pavakkhami     dhammam nibbanapattiya
         dukkhassantakiriyaya    sabbaganthappamocanam.
   [366]  Eko  avuso  dhammo  bahukaro  eko  dhammo
bhavetabbo  eko  dhammo  parinneyyo  eko dhammo pahatabbo
eko  dhammo  hanabhagiyo  eko  dhammo  visesabhagiyo  eko
dhammo  duppativijjho  eko  dhammo  uppadetabbo  eko dhammo
abhinneyyo eko dhammo sacchikatabbo.
   [367]  Katamo eko dhammo bahukaro . appamado kusalesu
dhammesu. Ayam eko dhammo bahukaro.
   [368]  Katamo  eko  dhammo  bhavetabbo  . kayagatasati
satasahagata. Ayam eko dhammo bhavetabbo.
   [369]  Katamo  eko dhammo parinneyyo . phasso sasavo
upadaniyo. Ayam eko dhammo parinneyyo.
   [370]  Katamo  eko  dhammo  pahatabbo . asmimano .
Ayam eko dhammo pahatabbo.
   [371] Katamo eko dhammo hanabhagiyo. Ayonisomanasikaro.
Ayam eko dhammo hanabhagiyo.
   [372] Katamo eko dhammo visesabhagiyo. Yonisomanasikaro.
Ayam eko dhammo visesabhagiyo.
   [373]  Katamo  eko  dhammo  duppativijjho  .  anantariko
cetosamadhi. Ayam eko dhammo duppativijjho.
   [374] Katamo eko dhammo uppadetabbo . akuppam nanam.
Ayam eko dhammo uppadetabbo.
   [375]  Katamo  eko  dhammo abhinneyyo . sabbe satta
aharatthitika. Ayam eko dhammo abhinneyyo.
   [376]  Katamo  eko  dhammo  sacchikatabbo  .  akuppa
cetovimutti  . ayam eko dhammo sacchikatabbo . iti ime dasa
dhamma  bhuta  taccha  tatha  avitatha  anannatha samma tathagatena
abhisambuddha.
   [377]  Dve dhamma bahukara dve dhamma bhavetabba dve
dhamma  parinneyya  dve  dhamma  pahatabba  dve  dhamma
hanabhagiya  dve  dhamma  visesabhagiya  dve dhamma duppativijjha
dve  dhamma  uppadetabba  dve  dhamma  abhinneyya  dve
Dhamma sacchikatabba.
   [378] Katame dve dhamma bahukara . sati ca sampajannanca.
Ime dve dhamma bahukara.
   [379] Katame dve dhamma bhavetabba . samatho ca vipassana
ca. Ime dve dhamma bhavetabba.
   [380] Katame dve dhamma parinneyya . namanca rupanca .
Ime dve dhamma parinneyya.
   [381] Katame dve dhamma pahatabba . avijja ca bhavatanha
ca. Ime dve dhamma pahatabba.
   [382]  Katame  dve  dhamma hanabhagiya . dovacassata ca
papamittata ca. Ime dve dhamma hanabhagiya.
   [383]  Katame  dve dhamma visesabhagiya . sovacassata ca
kalyanamittata ca. Ime dve dhamma visesabhagiya.
   [384] Katame dve dhamma duppativijjha . yo ca hetu yo ca
paccayo sattanam sankilesaya yo ca hetu yo ca paccayo sattanam
visuddhiya. Ime dve dhamma duppativijjha.
   [385]  Katame  dve dhamma uppadetabba . dve nanani
khaye nanam anuppade nanam. Ime dve dhamma uppadetabba.
   [386] Katame dve dhamma abhinneyya . Dve dhatuyo sankhata
ca dhatu asankhata ca dhatu. Ime dve dhamma abhinneyya.
   [387] Katame dve dhamma sacchikatabba . vijja ca vimutti
ca . ime dve dhamma sacchikatabba . iti ime visati dhamma bhuta
taccha tatha avitatha anannatha samma tathagatena abhisambuddha.
   [388]  Tayo  dhamma  bahukara  tayo  dhamma  bhavetabba
tayo  dhamma  parinneyya  tayo  dhamma  pahatabba tayo dhamma
hanabhagiya  tayo  dhamma  visesabhagiya  tayo dhamma duppativijjha
tayo  dhamma  uppadetabba  tayo  dhamma  abhinneyya  tayo
dhamma sacchikatabba.
   [389]  Katame  tayo  dhamma  bahukara  .  sappurisasamsevo
saddhammassavanam dhammanudhammapatipatti. Ime tayo dhamma bahukara.
   [390] Katame tayo dhamma bhavetabba . Tayo samadhi savitakko
savicaro  samadhi  avitakko  vicaramatto samadhi avitakko avicaro
samadhi. Ime tayo dhamma bhavetabba.
   [391]  Katame  tayo  dhamma parinneyya . tisso vedana
sukha  vedana  dukkha vedana adukkhamasukha vedana . ime tayo
dhamma parinneyya.
   [392] Katame tayo dhamma pahatabba. Tisso tanha kamatanha
bhavatanha vibhavatanha. Ime tayo dhamma pahatabba.
   [393]  Katame  tayo dhamuma hanabhagiya . tini akusalamulani
Lobho  akusalamulam  doso  akusalamulam  moho  akusalamulam  .  ime
tayo dhamma hanabhagiya.
   [394]  Katame  tayo dhamma visesabhagiya . tini kusalamulani
alobho  kusalamulam  adoso  kusalamulam  amoho  kusalamulam  .  ime
tayo dhamma visesabhagiya.
   [395] Katame tayo dhamma duppativijjha. Tisso nissaraniya 1-
dhatuyo  kamanametam  nissaranam  yadidam  nekkhammam rupanametam nissaranam
yadidam arupam yam kho pana kinci bhutam sankhatam paticca samuppannam nirodho
tassa nissaranam. Ime tayo dhamma duppativijjha.
   [396]  Katame  tayo  dhamma uppadetabba . tini nanani
atitamsananam   anagatamsananam  paccuppannamsananam  .  ime  tayo
dhamma uppadetabba.
   [397]  Katame  tayo  dhamma abhinneyya . tisso dhatuyo
kamadhatu rupadhatu arupadhatu. Ime tayo dhamma abhinneyya.
   [398]  Katame  tayo  dhamma sacchikatabba . tisso vijja
pubbenivasanussatinanam  vijja  sattanam  cutupapate  nanam  vijja
asavanam khaye nanam vijja . ime tayo dhamma sacchikatabba .
Iti  ime timsa dhamma bhuta taccha tatha avitatha anannatha samma
tathagatena abhisambuddha.
@Footnote: 1 Ma. nissaraniya.
   [399] Cattaro dhamma bahukara cattaro dhamma bhavetabba
cattaro  dhamma  parinneyya cattaro dhamma pahatabba cattaro
dhamma  hanabhagiya  cattaro dhamma visesabhagiya cattaro dhamma
duppativijjha  cattaro  dhamma  uppadetabba  cattaro  dhamma
abhinneyya cattaro dhamma sacchikatabba.
   [400]  Katame cattaro dhamma bahukara . cattari cakkani
patirupadesavaso   sappurisupassayo   attasammapanidhi   pubbe  ca
katapunnata. Ime cattaro dhamma bahukara.
   [401]  Katame  cattaro  dhamma  bhavetabba  . cattaro
satipatthana  idhavuso  bhikkhu  kaye  kayanupassi  viharati atapi
sampajano  satima  vineyya  loke  abhijjhadomanassam  . vedanasu
.pe.  citte  .pe.  dhammesu  dhammanupassi  viharati  atapi
sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam . ime cattaro
dhamma bhavetabba.
   [402]  Katame  cattaro  dhamma  parinneyya  . cattaro
ahara kavalikaro 1- aharo olariko va sukhumo va phasso
dutiyo  manosancetana  tatiya  vinnanam  catuttham . ime cattaro
dhamma parinneyya.
   [403]  Katame  cattaro  dhamma  pahatabba  .  cattaro
@Footnote: 1 Ma. kabalikaro. Yu. kabalinkaro.
Ogha  kamogho  bhavogho  ditthogho avijjogho . ime cattaro
dhamma pahatabba.
   [404] Katame cattaro dhamma hanabhagiya . cattaro yoga
kamayogo  bhavayogo  ditthiyogo  avijjayogo  . ime cattaro
dhamma hanabhagiya.
   [405]  Katame  cattaro  dhamma  visesabhagiya . cattaro
visamyoga   kamayogavisamyogo   bhavayogavisamyogo  ditthiyogavisamyogo
avijjayogavisamyogo. Ime cattaro dhamma visesabhagiya.
   [406] Katame cattaro dhamma duppativijjha . cattaro samadhi
hanabhagiyo  samadhi  thitibhagiyo  samadhi  visesabhagiyo  samadhi
nibbedhabhagiyo samadhi. Ime cattaro dhamma duppativijjha.
   [407]  Katame  cattaro  dhamma  uppadetabba . cattari
nanani  dhamme  nanam  anvaye  nanam  paricce  1-  nanam
sammatiya nanam 2-. Ime cattaro dhamma uppadetabba.
   [408]  Katame  cattaro  dhamma  abhinneyya  .  cattari
ariyasaccani dukkham ariyasaccam dukkhasamudayo 3- ariyasaccam dukkhanirodho 4-
ariyasaccam  dukkhanirodhagamini  patipada  ariyasaccam  .  ime cattaro
dhamma abhinneyya.
   [409]  Katame  cattaro  dhamma  sacchikatabba  . cattari
samannaphalani  sotapattiphalam  sakadagamiphalam anagamiphalam arahattaphalam .
@Footnote: 1 Ma. pariye. 2 Ma. sammutiya nanam. Yu. sammutinanam. 3 Ma. Yu. dukkhasamudayam.
@4 Ma. Yu. dukkhanirodham.
Ime  cattaro  dhamma  sacchikatabba . iti ime cattalisa 1-
dhamma  bhuta  taccha  tatha  avitatha  anannatha samma tathagatena
abhisambuddha.
   [410]  Panca  dhamma  bahukara  panca  dhamma  bhavetabba
panca  dhamma  parinneyya  panca  dhamma  pahatabba  panca
dhamma  hanabhagiya  panca  dhamma  visesabhagiya  panca  dhamma
duppativijjha   panca   dhamma   uppadetabba  panca  dhamma
abhinneyya panca dhamma sacchikatabba.
   [411]  Katame  panca dhamma bahukara . panca padhaniyangani
idhavuso  bhikkhu  saddho  hoti  saddahati  tathagatassa  bodhim  itipi
so  bhagava  araham  sammasambuddho  vijjacaranasampanno  sugato
lokavidu  anuttaro  purisadammasarathi  sattha  devamanussanam  buddho
bhagavati  appabadho  hoti  appatanko  samavepakiniya  gahaniya
samannagato   natisitaya  naccunhaya  majjhimaya  padhanakkhamaya
asatho  hoti  amayavi  yathabhutam  attanam  avikatta satthari va
vinnusu  va  sabrahmacarisu  araddhaviriyo  viharati akusalanam dhammanam
pahanaya  kusalanam  dhammanam  upasampadaya  thamava  dalhaparakkamo
anikkhittadhuro  kusalesu  dhammesu  pannava  hoti  udayatthagaminiya
pannaya  samannagato  ariyaya nibbedhikaya sammadukkhakkhayagaminiya .
Ime panca dhamma bahukara.
@Footnote: 1 Yu. itime cattalisam.
   [412] Katame panca dhamma bhavetabba. Pancangiko sammasamadhi
pitipharanata    sukhapharanata    cetopharanata    alokapharanata
paccavekkhananimittam 1- ime panca dhamma bhavetabba.
   [413]  Katame panca dhamma parinneyya . pancupadanakkhandha
seyyathidam  rupupadanakkhandho  vedanupadanakkhandho  sannupadanakkhandho
sankharupadanakkhandho  vinnanupadanakkhandho  .  ime  panca dhamma
parinneyya.
   [414]  Katame  panca  dhamma  pahatabba . panca nivaranani
kamacchandanivaranam  byapadanivaranam  thinamiddhanivaranam  uddhaccakukkuccanivaranam
vicikicchanivaranam. Ime panca dhamma pahatabba.
   [415]  Katame  panca dhamma hanabhagiya . panca cetokhila
idhavuso  bhikkhu  satthari  kankhati  vicikicchati nadhimuccati na sampasidati
tassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya 2-
yo  so  avuso  bhikkhu  satthari  kankhati vicikicchati nadhimuccati na
sampasidati  tassa  cittam  na  namati atappaya anuyogaya sataccaya
padhanaya  yassa  cittam  na  namati atappaya anuyogaya sataccaya
padhanaya ayam pathamo cetokhilo . puna caparam avuso bhikkhu dhamme
kankhati  vicikicchati  nadhimuccati  na  sampasidati  .pe. sanghe kankhati
.pe.  sikkhaya kankhati .pe. sabrahmacarisu kupito hoti anattamano
ahatacitto  khilajato  yo  so  avuso  bhikkhu  sabrahmacarisu
@Footnote: 1 Ma. Yu. paccavekkhananimittam. 2 Ma. tassa cittam ... padhanayati ime patha na
@dissanti.
Kupito  hoti  anattamano  ahatacitto  khilajato  tassa  cittam na
namati   atappaya   anuyogaya  sataccaya  padhanaya  yassa
cittam  na  namati  atappaya  anuyogaya  sataccaya padhanaya ayam
pancamo cetokhilo. Ime panca dhamma hanabhagiya.
   [416]  Katame  panca  dhamma  visesabhagiya . pancindriyani
saddhindriyam viriyindriyam satindriyam samadhindriyam pannindriyam. Ime
panca dhamma visesabhagiya.
   [417]  Katame panca dhamma duppativijjha . panca nissaraniya
dhatuyo idhavuso bhikkhuno kame 1- manasikaroto kamesu cittam na
pakkhandati  na pasidati na santitthati na vimuccati nekkhammam kho panassa
manasikaroto   nekkhamme  cittam  pakkhandati  pasidati  santitthati
vimuccati tassa 2- cittam sugatam subhavitam suvutthitam suvimuttam visamyuttam
kamehi  ye  ca  kamapaccaya  uppajjanti  asava vighataparilaha
mutto so tehi na so tam vedanam vedeti idam akkhatam kamanam nissaranam.
   {417.1}  Puna  caparam avuso bhikkhuno byapadam manasikaroto
byapade  cittam  na pakkhandati na pasidati na santitthati na vimuccati
abyapadam  kho  panassa  manasikaroto  abyapade  cittam pakkhandati
pasidati  santitthati  vimuccati  tassa  cittam  sugatam  subhavitam  suvutthitam
suvimuttam   visamyuttam   byapadena   ye  ca  byapadapaccaya
uppajjanti   asava   vighataparilaha   mutto   so  tehi
@Footnote: 1 Yu. kamam . 2 Ma. tassa tam. sabbavaresu idisameva.
Na so tam vedanam vedeti idamakkhatam byapadassa nissaranam.
   {417.2}  Puna  caparam  avuso  bhikkhuno vihesam manasikaroto
vihesaya  cittam  na  pakkhandati na pasidati na santitthati na vimuccati
avihesam  kho  panassa manasikaroto avihesaya cittam pakkhandati pasidati
santitthati  vimuccati  tassa  cittam sugatam subhavitam suvutthitam suvimuttam
visamyuttam  vihesaya  ye  ca  vihesapaccaya  uppajjanti  asava
vighataparilaha mutto so tehi na so tam vedanam vedeti idamakkhatam
vihesaya nissaranam.
   {417.3}  Puna  caparam  avuso  bhikkhuno  rupe manasikaroto
rupesu  cittam  na  pakkhandati  na  pasidati na santitthati na vimuccati
arupam  kho  panassa  manasikaroto  arupe  cittam  pakkhandati  pasidati
santitthati  vimuccati  tassa  tam  cittam  sugatam  subhavitam  suvutthitam
suvimuttam  visamyuttam  rupehi  ye  ca  rupapaccaya uppajjanti asava
vighataparilaha  mutto  so  tehi  na  so  tam  vedanam vedeti
idamakkhatam rupanam nissaranam.
   {417.4}  Puna  caparam  avuso bhikkhuno sakkayam manasikaroto
sakkaye  cittam  na  pakkhandati na pasidati na santitthati na vimuccati
sakkayanirodham  kho  panassa  manasikaroto  sakkayanirodhe  cittam
pakkhandati  pasidati  santitthati  vimuccati  tassa  cittam  sugatam subhavitam
suvutthitam  suvimuttam  visamyuttam  sakkayena  ye  ca  sakkayapaccaya
uppajjanti  asava  vighataparilaha  mutto  so tehi na so tam
vedanam  vedeti  idamakkhatam  sakkayassa  nissaranam  .  ime panca
Dhamma duppativijjha.
   [418]  Katame  panca  dhamma  uppadetabba . pancananiko
sammasamadhi  ayam samadhi paccuppannasukho ceva ayatim ca sukhavipakoti
paccattamyeva  nanam  uppajjati  .  ayam  samadhi  ariyo niramisoti
paccattamyeva  nanam  uppajjati  .  ayam  samadhi  akapurisasevitoti
paccattamyeva  nanam  uppajjati  .  ayam  samadhi  santo  panito
patippassaddhiladdho  1-  ekodibhavadhigato  na  ca sasankharam nigayha
varitavatoti  2-  paccattamyeva  nanam uppajjati . so kho panaham
imam  samadhim sato ca 3- samapajjami sato vutthahamiti paccattamyeva
nanam uppajjati. Ime panca dhamma uppadetabba.
   [419] Katame panca dhamma abhinneyya . panca vimuttayatanani
idhavuso bhikkhuno sattha dhammam deseti annataro va garutthaniyo 4-
sabrahmacari  yatha  yatha  avuso  bhikkhuno  sattha dhammam deseti
annataro  va garutthaniyo sabrahmacari tatha tatha bhikkhu 5- tasmim
dhamme atthapatisamvedi ca hoti dhammapatisamvedi ca tassa atthapatisamvedino
dhammapatisamvedino  pamojjam  jayati  pamuditassa  piti jayati pitimanassa
kayo  passambhati  passaddhakayo sukham vedeti sukhino cittam samadhiyati
imam 6- pathamam vimuttayatanam.
   {419.1} Puna caparam avuso bhikkhuno na heva kho sattha dhammam deseti
annataro va garutthaniyo sabrahmacari apica kho yathasutam yathapariyattam
@Footnote: 1 Ma. Yu. patippassaddhaladdho. 2 Ma. na sasankharanigayhavaritagatoti. 3 Ma. Yu. va.
@4 Yu. garutthaniko. 5 Ma. so. 6 Ma. idam.
Dhammam  vittharena  paresam  deseti  yatha  yatha  avuso  bhikkhu
yathasutam  yathapariyattam  dhammam  vittharena paresam deseti tatha tatha
so  tasmim  dhamme  atthapatisamvedi  ca hoti dhammapatisamvedi ca tassa
atthapatisamvedino   dhammapatisamvedino  pamojjam  jayati  pamuditassa
piti  jayati  pitimanassa  kayo  passambhati  passaddhakayo  sukham
vedeti sukhino cittam samadhiyati idam dutiyam vimuttayatanam.
   {419.2} Puna caparam avuso bhikkhuno na heva kho sattha dhammam
deseti annataro va garutthaniyo sabrahmacari na heva kho yathasutam
yathapariyattam  dhammam  vittharena  paresam  deseti apica kho yathasutam
yathapariyattam  dhammam  vittharena  sajjhayam karoti yatha yatha avuso
bhikkhu  yathasutam  yathapariyattam  dhammam vittharena sajjhayam karoti tatha
tatha so tasmim dhamme atthapatisamvedi ca hoti dhammapatisamvedi ca tassa
atthapatisamvedino  dhammapatisamvedino  pamojjam  jayati  pamuditassa  piti
jayati  pitimanassa  kayo  passambhati  passaddhakayo  sukham  vedeti
sukhino cittam samadhiyati idam tatiyam vimuttayatanam.
   {419.3} Puna caparam avuso bhikkhuno na heva kho sattha dhammam deseti
annataro va garutthaniyo sabrahmacari napi 1- yathasutam yathapariyattam
dhammam vittharena paresam deseti napi 1- yathasutam yathapariyattam dhammam
vittharena  sajjhayam  karoti  apica  kho yathasutam yathapariyattam dhammam
cetasa  anuvitakketi  anuvicareti  manasanupekkhati  yatha  yatha
@Footnote: 1 Yu. napi.
Avuso  bhikkhu  yathasutam  yathapariyattam  dhammam  cetasa  anuvitakketi
anuvicareti  manasanupekkhati  tatha  tatha  so  tasmim  dhamme
atthapatisamvedi  ca  hoti  dhammapatisamvedi  ca  tassa  atthapatisamvedino
dhammapatisamvedino   pamojjam   jayati  pamuditassa  piti  jayati
pitimanassa  kayo  passambhati  passaddhakayo  sukham  vedeti  sukhino
cittam samadhiyati idam catuttham vimuttayatanam.
   {419.4} Puna caparam avuso bhikkhuno na heva kho sattha dhammam deseti
annataro  va  garutthaniyo  sabrahmacari napi yathasutam yathapariyattam
dhammam vittharena paresam deseti napi yathasutam yathapariyattam vittharena
sajjhayam karoti napi yathasutam yathapariyattam dhammam cetasa anuvitakketi
anuvicareti  manasanupekkhati  apica  khvassa  annataram  samadhimittam
suggahitam  hoti  sumanasikatam  supadharitam suppatividdham pannaya yatha yatha
avuso  bhikkhuno  annataram  samadhimittam  suggahitam  hoti  sumanasikatam
supadharitam  suppatividdham  pannaya  tatha  tatha  so  tasmim  dhamme
atthapatisamvedi  ca  hoti  dhammapatisamvedi  ca  tassa  atthapatisamvedino
dhammapatisamvedino   pamojjam   jayati  pamuditassa  piti  jayati
pitimanassa  kayo  passambhati  passaddhakayo  sukham  vedeti  sukhino
cittam  samadhiyati  idam  pancamam  vimuttayatanam  . ime panca dhamma
abhinneyya.
   [420] Katame panca dhamma sacchikatabba . panca dhammakkhandha
Silakkhandho  samadhikkhandho  pannakkhandho  vimuttikkhandho  vimuttinana-
dassanakkhandho  .  ime  panca dhamma sacchikatabba . iti ime
pannasa  dhamma  bhuta  taccha  tatha  avitatha  anannatha  samma
tathagatena abhisambuddha.
   [421]  Cha dhamma bahukara cha dhamma bhavetabba cha dhamma
parinneyya  cha  dhamma  pahatabba  cha  dhamma  hanabhagiya  cha
dhamma visesabhagiya cha dhamma duppativijjha cha dhamma uppadetabba
cha dhamma abhinneyya cha dhamma sacchikatabba.
   [422]  Katame  cha dhamma bahukara . cha saraniya dhamma
idhavuso  bhikkhuno  mettam  kayakammam paccupatthitam hoti sabrahmacarisu
avi 1- ceva raho ca ayampi dhammo saraniyo piyakarano garukarano
sangahaya   avivadaya  samaggiya  ekibhavaya  samvattati  .
Puna  caparam  avuso  bhikkhuno  mettam  vacikammam  paccupatthitam  hoti
sabrahmacarisu  avi  ceva  raho  ca  ayampi  dhammo  saraniyo
piyakarano  garukarano  sangahaya  avivadaya  samaggiya  ekibhavaya
samvattati  .  puna  caparam  avuso bhikkhuno mettam manokammam .pe.
Ekibhavaya  samvattati  . puna caparam avuso bhikkhu ye te labha
dhammika  dhammaladdha  antamaso  pattapariyapannamattampi  tatharupehi
labhehi  appativibhattabhogi hoti silavantehi sabrahmacarihi sadharanabhogi
ayampi   dhammo   saraniyo   piyakarano  garukarano  sangahaya
@Footnote: 1 Yu. avi.
Avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattati . puna caparam avuso bhikkhu
yani  tani  silani  akhandani  acchiddani  asabalani  akammasani
bhujissani  vinnupasatthani  aparamatthani  samadhisamvattanikani  tatharupesu
silesu  silasamannagato  viharati  sabrahmacarihi  avi  ceva  raho
ca  ayampi dhammo saraniyo piyakarano garukarano sangahaya avivadaya
samaggiya  ekibhavaya  samvattati . puna caparam avuso bhikkhu yayam
ditthi  ariya  niyyanika  niyyati  takkarassa  sammadukkhakkhayaya
tatharupaya   ditthiya   ditthisamannagato   viharati  sabrahmacarihi
avi  ceva  raho  ca ayampi dhammo saraniyo piyakarano garukarano
sangahaya  avivadaya  samaggiya  ekibhavaya  samvattati  .  ime
cha dhamma bahukara.
   [423]  Katame  cha dhamma bhavetabba . cha anussatitthanani
buddhanussati  dhammanussati  sanghanussati  silanussati  caganussati
devatanussati. Ime cha dhamma bhavetabba.
   [424]  Katame  cha  dhamma  parinneyya  . cha ajjhattikani
ayatanani   cakkhvayatanam   sotayatanam   ghanayatanam  jivhayatanam
kayayatanam manayatanam. Ime cha dhamma parinneyya.
   [425]  Katame  cha  dhamma  pahatabba  .  cha tanhakaya
rupatanha   saddatanha   gandhatanha   rasatanha  photthabbatanha
dhammatanha. Ime cha dhamma pahatabba.
   [426] Katame cha dhamma hanabhagiya . cha agarava idhavuso
bhikkhu  satthari  agaravo  viharati appatisso dhamme agaravo viharati
appatisso  sanghe  agaravo  viharati  appatisso sikkhaya agaravo
viharati appatisso appamade agaravo viharati appatisso patisanthare
agaravo viharati appatisso. Ime cha dhamma hanabhagiya.
   [427] Katame cha dhamma visesabhagiya . cha garava idhavuso
bhikkhu  satthari  sagaravo  viharati sappatisso dhamme sagaravo viharati
sappatisso . sanghe . sikkhaya . Appamade. Patisanthare sagaravo
viharati sappatisso. Ime cha dhamma visesabhagiya.
   [428] Katame cha dhamma duppativijjha . cha nissaraniya dhatuyo
idhavuso bhikkhu evam vadeyya metta hi kho me 1- cetovimutti bhavita
bahulikata  yanikata  vatthukata  anutthita  paricita  susamaraddha
atha  ca pana me byapado cittam pariyadaya titthatiti . so ma
hevantissa  vacaniyo  ma  ayasma  evam  avaca  ma  bhagavantam
abbhacikkhi  na  hi  sadhu  bhagavato abbhakkhanam na hi bhagava evam
vadeyya  atthanametam avuso anavakaso yam mettaya cetovimuttiya
bhavitaya  bahulikataya  yanikataya  vatthukataya  anutthitaya  paricitaya
susamaraddhaya  atha  ca  panassa  byapado  cittam  pariyadaya
thassatiti  2-  netam thanam vijjati nissarananhetam avuso byapadassa
yadidam metta cetovimutti 3-.
   {428.1} Idha panavuso bhikkhu evam vadeyya
@Footnote: 1 Ma. me avuso. 2 Ma. itisaddo na dissati. evamupari.
@3 Ma. cetovimuttiti. evamupari.
Karuna  hi  kho  me  cetovimutti  bhavita  bahulikata  yanikata
vatthukata  anutthita  paricita  susamaraddha  atha  ca  pana  me
vihesa  cittam  pariyadaya  titthatiti  .  so  ma  hevantissa
vacaniyo  ma  ayasma  evam  avaca  ma bhagavantam abbhacikkhi na
hi  sadhu  bhagavato  abbhakkhanam  na  hi  bhagava  evam  vadeyya
atthanametam  avuso  anavakaso  yam  karunaya  cetovimuttiya
bhavitaya   bahulikataya   yanikataya   vatthukataya   anutthitaya
paricitaya  susamaraddhaya  atha  ca  panassa vihesa cittam pariyadaya
thassatiti  netam  thanam  vijjati  nissarananhetam  avuso  vihesaya
yadidam karuna cetovimutti.
   {428.2} Idha panavuso bhikkhu evam vadeyya mudita hi kho me
cetovimutti  bhavita  bahulikata  yanikata  vatthukata  anutthita
paricita  susamaraddha  atha  ca  pana  me  arati cittam pariyadaya
titthatiti  . so ma hevantissa vacaniyo ma ayasma evam avaca
ma  bhagavantam  abbhacikkhi  na  hi sadhu bhagavato abbhakkhanam na hi
bhagava  evam  vadeyya  atthanametam avuso anavakaso yam muditaya
cetovimuttiya   bhavitaya   bahulikataya  yanikataya  vatthukataya
anutthitaya  paricitaya  susamaraddhaya  atha  ca  panassa  arati cittam
pariyadaya  thassatiti  netam  thanam  vijjati  nissarananhetam  avuso
aratiya yadidam mudita cetovimutti.
   {428.3} Idha panavuso bhikkhu evam vadeyya upekkha hi kho me
Cetovimutti  bhavita  bahulikata  yanikata  vatthukata  anutthita
paricita  susamaraddha  atha  ca  pana  me rago cittam pariyadaya
titthatiti  . so ma hevantissa vacaniyo ma ayasma evam avaca
ma  bhagavantam  abbhacikkhi  na  hi sadhu bhagavato abbhakkhanam na hi
bhagava  evam vadeyya atthanametam avuso anavakaso yam upekkhaya
cetovimuttiya   bhavitaya   bahulikataya  yanikataya  vatthukataya
anutthitaya  paricitaya  susamaraddhaya  atha  ca  panassa rago cittam
pariyadaya  thassatiti  netam  thanam  vijjati  nissarananhetam  avuso
ragassa yadidam upekkha cetovimutti.
   {428.4} Idha panavuso bhikkhu evam vadeyya animitta hi kho
me  cetovimutti  bhavita  bahulikata  yanikata vatthukata anutthita
paricita susamaraddha atha ca pana me nimittanusari vinnanam hotiti.
So ma hevantissa vacaniyo ma ayasma evam avaca ma bhagavantam
abbhacikkhi na hi sadhu bhagavato abbhakkhanam na hi bhagava evam vadeyya
atthanametam  avuso  anavakaso  yam  animittaya  cetovimuttiya
bhavitaya  bahulikataya  yanikataya  vatthukataya  anutthitaya  paricitaya
susamaraddhaya  atha  ca  panassa  nimittanusari  vinnanam  bhavissatiti
netam  thanam  vijjati  nissarananhetam  avuso  sabbanimittanam  yadidam
animitta cetovimutti.
   {428.5} Idha panavuso bhikkhu evam vadeyya asmiti kho me vigate 1- ayamahamasmiti
@Footnote: 1 Ma. vigatam. Yu. vighatam.
Na  samanupassami  atha  ca  pana  me  vicikicchakathankathasallam  cittam
pariyadaya  titthatiti  . so ma hevantissa vacaniyo ma ayasma
evam avaca ma bhagavantam abbhacikkhi na hi sadhu bhagavato abbhakkhanam
na  hi  bhagava  evam  vadeyya atthanametam avuso anavakaso yam
asmiti  vigate 1- ayamahamasmiti na samanupassato 2- atha ca panassa
vicikicchakathankathasallam  cittam  pariyadaya  thassatiti  netam  thanam
vijjati    nissarananhetam    avuso   vicikicchakathankathasallassa
yadidam asmimanasamugghato 3-. Ime cha dhamma duppativijjha.
   [429]  Katame  cha  dhamma uppadetabba . cha satatavihara
idhavuso  bhikkhu cakkhuna rupam disva neva sumano hoti na dummano
upekkhako ca 4- viharati sato sampajano. Sotena saddam sutva .pe.
Ghanena  gandham  ghayitva  .pe.  jivhaya  rasam  sayitva .pe.
Kayena  photthabbam  phusitva  .pe.  manasa  dhammam  vinnaya neva
sumano hoti na dummano upekkhako ca 4- viharati sato sampajano.
Ime cha dhamma uppadetabba.
   [430]  Katame  cha  dhamma  abhinneyya  . cha anuttariyani
dassananuttariyam   savananuttariyam   labhanuttariyam   sikkhanuttariyam
paricariyanuttariyam anussatanuttariyam. Ime cha dhamma abhinneyya.
   [431] Katame cha dhamma sacchikatabba . cha abhinna idhavuso
bhikkhu  anekavihitam  iddhividham  paccanubhoti  ekopi  hutva  bahudha
@Footnote: 1 Yu. vighate. 2 Ma. Yu. asamanupassato. 3 Yu. yadidamasmiti manasamugghato.
@4 Ma. Yu. casaddo na dissati.
Hoti  bahudhapi  hutva  eko  hoti avibhavam tirobhavam tirokuddam
tiropakaram   tiropabbatam   asajjamano   gacchati   seyyathapi
akase  pathaviyapi  ummujjanimmujjam  karoti  seyyathapi  udake
udakepi  abhijjamane  gacchati  seyyathapi  pathaviya  akasepi
pallankena  cankamati  seyyathapi  pakkhi  sakuno  imepi candimasuriye
evammahiddhike  evammahanubhave  panina  paramasati  parimajjati  yava
brahmalokapi kayena vasam vatteti.
   {431.1}  Dibbaya  sotadhatuya  visuddhaya atikkantamanusikaya
ubho sadde sunati dibbe ca manuse ca ye dure santike ca. Parasattanam
parapuggalanam cetasa ceto paricca janati 1- saragam va cittam saragam
cittanti  pajanati  vitaragam  va  cittam vitaragam cittanti pajanati
sadosam va cittam sadosam cittanti pajanati vitadosam va cittam vitadosam
cittanti  pajanati  samoham  va  cittam  samoham  cittanti pajanati
vitamoham  va  cittam  vitamoham  cittanti  pajanati  sankhittam  va
cittam  sankhittam  cittanti  pajanati  vikkhittam  va  cittam vikkhittam
cittanti  pajanati  mahaggatam  va  cittam  mahaggatam  cittanti
pajanati  amahaggatam  va  cittam  amahaggatam  cittanti  pajanati
sauttaram  va  cittam  sauttaram  cittanti  pajanati  anuttaram  va
cittam  anuttaram  cittanti  pajanati  samahitam  va  cittam  samahitam
cittanti  pajanati  asamahitam  va  cittam  asamahitam  cittanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. pajanati.
Pajanati  vimuttam  va  cittam  vimuttam  cittanti  pajanati avimuttam
va cittam avimuttam cittanti pajanati. [1]-
   {431.2}  Anekavihitam  pubbenivasam anussarati seyyathidam ekampi
jatim dvepi jatiyo tissopi jatiyo catassopi jatiyo pancapi jatiyo
dasapi  jatiyo  visampi  jatiyo  timsampi  jatiyo cattalisampi jatiyo
pannasampi  jatiyo  satampi  jatiyo  sahassampi  jatiyo  satasahassampi
jatiyo  anekepi  samvattakappe  anekepi  vivattakappe  anekepi
samvattavivattakappe  amutrasim  evamnamo  evamgotto  evamvanno
evamaharo  evamsukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto so tato cuto
amutra  udapadim  tatrapasim  evamnamo  evamgotto  evamvanno
evamaharo  evamsukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto  so  tato
cuto  idhupapannoti  iti  sakaram  sauddesam anekavihitam pubbenivasam
anussarati.
   {431.3}  Dibbena  cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena
satte  passati  cavamane  upapajjamane  hine  panite  suvanne
dubbanne  sugate  duggate  yathakammupage  satte  pajanati  ime
vata  bhonto  satta  kayaduccaritena  samannagata  vaciduccaritena
samannagata   manoduccaritena  samannagata  ariyanam  upavadaka
micchaditthika   micchaditthikammasamadana   te  kayassa  bheda
param  marana  apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapanna  ime
va   pana   bhonto   satta   kayasucaritena   samannagata
vacisucaritena    samannagata    manosucaritena    samannagata
@Footnote: 1 Ma. so.
Ariyanam   anupavadaka   sammaditthika   sammaditthikammasamadana
te  kayassa  bheda  param marana sugatim saggam lokam upapannati .
Iti  dibbena  cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena  satte
passati   cavamane   upapajjamane   hine   panite  suvanne
dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati.
   {431.4}  Asavanam  khaya  anasavancetovimuttim  pannavimuttim
ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati . Ime
cha dhamma sacchikatabba . iti ime satthi dhamma bhuta taccha tatha
avitatha anannatha samma tathagatena abhisambuddha.
   [432]  Satta dhamma bahukara satta dhamma bhavetabba satta
dhamma  parinneyya  satta  dhamma  pahatabba  satta  dhamma
hanabhagiya  satta  dhamma  visesabhagiya  satta dhamma duppativijjha
satta  dhamma  uppadetabba  satta  dhamma  abhinneyya  satta
dhamma sacchikatabba.
   [433] Katame satta dhamma bahukara . satta ariyadhanani 1-
saddhadhanam  siladhanam  hiridhanam  ottappadhanam sutadhanam cagadhanam pannadhanam .
Ime satta dhamma bahukara.
   [434] Katame satta dhamma bhavetabba. Satta sambojjhanga 2-
satisambojjhango     dhammavicayasambojjhango    viriyasambojjhango
pitisambojjhango     passaddhisambojjhango    samadhisambojjhango
@Footnote: 1 Yu. dhanani . 2 Yu. bojjhanga.
Upekkhasambojjhango. Ime satta dhamma bhavetabba.
   [435] Katame satta dhamma parinneyya . satta vinnanatthitiyo
santavuso   satta   nanattakaya  nanattasannino  seyyathapi
manussa  ekacce  ca  deva ekacce ca vinipatika ayam pathama
vinnanatthiti  .  santavuso  satta  nanattakaya  ekattasannino
seyyathapi  deva  brahmakayika  pathamabhinibbatta  ayam  dutiya
vinnanatthiti  .  santavuso  satta  ekattakaya  nanattasannino
seyyathapi  deva abhassara ayam tatiya vinnanatthiti . santavuso
satta  ekattakaya  ekattasannino  seyyathapi  deva  subhakinha
ayam  catuttha  1-  vinnanatthiti  .  santavuso  satta  sabbaso
rupasannanam  samatikkama  patighasannanam  atthangama  nanattasannanam
amanasikara   ananto  akasoti  akasanancayatanupaga  ayam
pancami  vinnanatthiti . santavuso satta sabbaso akasanancayatanam
samatikkamma   anantam   vinnananti   vinnanancayatanupaga   ayam
chatthi  vinnanatthiti  .  santavuso  satta sabbaso vinnanancayatanam
samatikkamma   natthi  kinciti  akincannayatanupaga  ayam  sattami
vinnanatthiti. Ime satta dhamma parinneyya.
   [436] Katame satta dhamma pahatabba . satta anusaya kama-
raganusayo  patighanusayo  ditthanusayo  vicikicchanusayo  mananusayo
@Footnote: 1 Ma. catutthi.
Bhavaraganusayo avijjanusayo. Ime satta dhamma pahatabba.
   [437]  Katame  satta dhamma hanabhagiya . satta asaddhamma
idhavuso  bhikkhu  assaddho  hoti  ahiriko  hoti anottappi hoti
appassuto  hoti  kusito  hoti  mutthassati  hoti  duppanno
hoti. Ime satta dhamma hanabhagiya.
   [438]  Katame satta dhamma visesabhagiya . satta saddhamma
idhavuso  bhikkhu  saddho  hoti  hiriko  1- hoti ottappi hoti
bahussuto  hoti  araddhaviriyo  hoti  upatthitassati  hoti  pannava
hoti. Ime satta dhamma visesabhagiya.
   [439] Katame satta dhamma duppativijjha . satta sappurisadhamma
idhavuso  bhikkhu  dhammannu  hoti  atthannu  attannu  mattannu
kalannu  parisannu  puggalaparoparannu  2-  .  ime  satta  dhamma
duppativijjha.
   [440]  Katame  satta  dhamma uppadetabba . satta sanna
aniccasanna  anattasanna  asubhasanna  adinavasanna  pahanasanna
viragasanna nirodhasanna. Ime satta dhamma uppadetabba.
   [441]  Katame satta dhamma abhinneyya . satta niddasavatthuni
idhavuso  bhikkhu  sikkhasamadane  tibbacchando  hoti  ayatinca
sikkhasamadane  avigatapemo  dhammanisantiya  tibbacchando  hoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. hirima. 2 Ma. Yu. dhamamnnu ca hoti ... puggalannu ca iccevam ca saddo
@dissati.
Ayatinca  dhammanisantiya  avigatapemo  icchavinaye  tibbacchando
hoti  ayatinca  icchavinaye  avigatapemo  patisallane tibbacchando
hoti  ayatinca  patisallane  avigatapemo  viriyarambhe tibbacchando
hoti  ayatinca  viriyarambhe  avigatapemo  satinepakke tibbacchando
hoti  ayatinca  satinepakke  avigatapemo ditthipativedhe tibbacchando
hoti  ayatinca  ditthipativedhe  avigatapemo  . ime satta dhamma
abhinneyya.
   [442] Katame satta dhamma sacchikatabba . satta khinasavabalani
idhavuso  khinasavassa  bhikkhuno  aniccato  sabbe sankhara yathabhutam
sammappannaya  sudittha  honti  yampavuso  khinasavassa  bhikkhuno
aniccato  sabbe  sankhara  yathabhutam  sammappannaya  sudittha
honti  idam  1-  khinasavassa  bhikkhuno balam hoti yam balam agamma
khinasavo bhikkhu asavanam khayam patijanati khina me asavati.
   {442.1} Puna caparam avuso khinasavassa bhikkhuno angarakasupama
kama  yathabhutam  sammappannaya  sudittha honti yampavuso khinasavassa
bhikkhuno  angarakasupama  kama  yathabhutam  sammappannaya  sudittha
honti idam khinasavassa bhikkhuno balam hoti yam balam agamma khinasavo
bhikkhu asavanam khayam patijanati khina me asavati.
   {442.2} Puna caparam avuso khinasavassa bhikkhuno vivekaninnam cittam hoti
vivekaponam  vivekapabbharam  vivekattham nekkhammabhiratam byantibhutam sabbaso
@Footnote: 1 Ma. Yu. idampi.
Asavatthaniyehi  dhammehi  yampavuso  khinasavassa  bhikkhuno vivekaninnam
cittam  hoti  vivekaponam  vivekapabbharam  vivekattham  nekkhammabhiratam
byantibhutam  sabbaso  asavatthaniyehi  dhammehi  idampi  khinasavassa
bhikkhuno  balam  hoti yam balam agamma khinasavo bhikkhu asavanam khayam
patijanati khina me asavati.
   {442.3}  Puna  caparam  avuso khinasavassa bhikkhuno cattaro
satipatthana  bhavita  honti  subhavita  yampavuso  khinasavassa
bhikkhuno  cattaro  satipatthana  bhavita  honti  subhavita  idampi
khinasavassa  bhikkhuno  balam  hoti  yam  balam agamma khinasavo bhikkhu
asavanam khayam patijanati khina me asavati.
   {442.4} Puna caparam avuso khinasavassa bhikkhuno pancindriyani
bhavitani  honti  subhavitani  yampavuso  khinasavassa  bhikkhuno
pancindriyani  bhavitani  honti  subhavitani  idampi  khinasavassa
bhikkhuno  balam  hoti yam balam agamma khinasavo bhikkhu asavanam khayam
patijanati khina me asavati.
   {442.5} Puna caparam avuso khinasavassa bhikkhuno satta bojjhanga
bhavita  honti  subhavita  yampavuso  khinasavassa  bhikkhuno  satta
bojjhanga  bhavita  honti  subhavita  idampi  khinasavassa  bhikkhuno
balam hoti yam balam agamma khinasavo bhikkhu asavanam khayam patijanati
khina me asavati.
   {442.6} Puna caparam avuso khinasavassa bhikkhuno ariyo atthangiko
maggo  bhavito hoti subhavito yampavuso khinasavassa bhikkhuno ariyo
Atthangiko  maggo  bhavito  hoti  subhavito  idampi  khinasavassa
bhikkhuno  balam  hoti  yam  balam  agamma  khinasavo bhikkhu asavanam
khayam  patijanati  khina  me  asavati  .  ime  satta  dhamma
sacchikatabba  .  iti  ime  sattati  dhamma  bhuta taccha tatha
avitatha anannatha samma tathagatena abhisambuddha.
          Pathamabhanavaram 1-.
   [443]  Attha  dhamma  bahukara  attha  dhamma  bhavetabba
attha  dhamma  parinneyya  attha  dhamma  pahatabba  attha
dhamma  hanabhagiya  attha  dhamma  visesabhagiya  attha  dhamma
duppativijjha   attha   dhamma   uppadetabba  attha  dhamma
abhinneyya attha dhamma sacchikatabba.
   [444]  Katame  attha  dhamma bahukara . attha hetu attha
paccaya  adibrahmacariyakaya  pannaya  appatiladdhaya  patilabhaya
patiladdhaya  bhiyyobhavaya  vepullaya  bhavanaya paripuriya samvattanti
katame attha 2- idhavuso bhikkhu 3- sattharam va 4- upanissaya viharati
annataram  va  garutthaniyam  sabrahmacarim  yatthassa  tibbam  hirottappam
paccupatthitam hoti pemanca garavo ca ayam pathamo hetu pathamo paccayo
adibrahmacariyakaya  pannaya  appatiladdhaya  patilabhaya  patiladdhaya
bhiyyobhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattati.
   {444.1} Tam kho pana sattharam upanissaya viharati annataram va garutthaniyam
@Footnote: 1 Ma. pathamabhanavaro nitthito. Yu. pathamakabhanavaram nitthitam. 2 Yu. katame atthati
@na dissati. 3 Yu. bhikkhuti na dissati. 4 Ma. Yu. vasaddo na dissati.
Sabrahmacarim  yatthassa  tibbam  hirottappam  paccupatthitam  hoti pemanca
garavo  ca  te  kalena  kalam upasankamitva paripucchati paripanhati
idam  bhante  katham  imassa  ko  atthoti  tassa  te ayasmanto
avivatanceva  vivaranti  anuttanikatanca  uttanim karonti anekavihitesu
ca  kankhatthaniyesu  dhammesu  kankham  pativinodenti  ayam  dutiyo
hetu  dutiyo  paccayo  adibrahmacariyakaya  pannaya  appatiladdhaya
patilabhaya   patiladdhaya   bhiyyobhavaya   vepullaya  bhavanaya
paripuriya samvattati.
   {444.2} Tam kho pana dhammam sutva dvayena vupakasena sampadeti
kayavupakasena ca cittavupakasena ca ayam tatiyo hetu tatiyo paccayo
adibrahmacariyakaya  pannaya  appatiladdhaya  patilabhaya  patiladdhaya
bhiyyobhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattati.
   {444.3} Puna caparam avuso bhikkhu silava hoti patimokkhasamvarasamvuto
viharati  acaragocarasampanno anumattesu vajjesu bhayadassavi samadaya
sikkhati sikkhapadesu ayam catuttho hetu catuttho paccayo adibrahmacariyakaya
pannaya   appatiladdhaya   patilabhaya  patiladdhaya  bhiyyobhavaya
vepullaya bhavanaya paripuriya samvattati.
   {444.4}  Puna  caparam avuso bhikkhu bahussuto hoti sutadharo
sutasannicayo  ye  te  dhamma  adikalyana  majjhekalyana
pariyosanakalyana   sattham   sabyanjanam  kevalaparipunnam  parisuddham
brahmacariyam  abhivadanti  tatharupassa  dhamma  bahussuta  honti
Dhata  vacasa  paricita  manasanupekkhita  ditthiya  suppatividdha ayam
pancamo  hetu  pancamo  paccayo  adibrahmacariyakaya  pannaya
appatiladdhaya  patilabhaya  patiladdhaya  bhiyyobhavaya  vepullaya
bhavanaya paripuriya samvattati.
   {444.5} Puna caparam avuso bhikkhu araddhaviriyo viharati akusalanam
dhammanam pahanaya kusalanam dhammanam upasampadaya thamava dalhaparakkamo
anikkhittadhuro  kusalesu  dhammesu  ayam chattho hetu chattho paccayo
adibrahmacariyakaya  pannaya  appatiladdhaya  patilabhaya  patiladdhaya
bhiyyobhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattati.
   {444.6} Puna caparam avuso bhikkhu satima hoti paramena satinepakkena
samannagato cirakatampi cirabhasitampi sarita anussarita ayam sattamo hetu
sattamo   paccayo   adibrahmacariyakaya  pannaya  appatiladdhaya
patilabhaya   patiladdhaya   bhiyyobhavaya   vepullaya  bhavanaya
paripuriya samvattati.
   {444.7}  Puna  caparam avuso bhikkhu pancasu upadanakkhandhesu
udayabbayanupassi  viharati  iti  rupam iti rupassa samudayo iti rupassa
atthangamo  iti  vedana  iti  vedanaya  samudayo  iti vedanaya
atthangamo  iti  sanna  iti  sannaya  samudayo  iti  sannaya
atthangamo  iti  sankhara  iti sankharanam samudayo iti sankharanam
atthangamo   iti  vinnanam  iti  vinnanassa  samudayo  iti
vinnanassa  atthangamo  1- . ayam atthamo hetu atthamo paccayo
@Footnote: 1 Ma. Yu. atthangamoti.
Adibrahmacariyakaya  pannaya  appatiladdhaya  patilabhaya  patiladdhaya
bhiyyobhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattati . ime attha
dhamma bahukara.
   [445]  Katame attha dhamma bhavetabba . ariyo atthangiko
maggo   seyyathidam   sammaditthi   sammasankappo   sammavaca
sammakammanto    sammaajivo    sammavayamo   sammasati
sammasamadhi. Ime attha dhamma bhavetabba.
   [446]  Katame  attha dhamma parinneyya . attha lokadhamma
labho ca alabho ca yaso ca ayaso ca ninda ca pasamsa ca sukhanca
dukkhanca. Ime attha dhamma parinneyya.
   [447]  Katame  attha  dhamma  pahatabba . attha micchatta
micchaditthi    micchasankappo    micchavaca   micchakammanto
micchaajivo  micchavayamo  micchasati  micchasamadhi  .  ime
attha dhamma pahatabba.
   [448]  Katame  attha dhamma hanabhagiya . attha kusitavatthuni
idhavuso  bhikkhuna  kammam  katabbam  hoti  tassa evam hoti kammam
kho  me  katabbam  bhavissati kammam kho pana me karontassa kayo
kilamissati  handaham  nipajjamiti  .  so nipajjati na viriyam arabhati
appattassa  pattiya  anadhigatassa  adhigamaya  asacchikatassa sacchikiriyaya
idam pathamam kusitavatthu.
   {448.1}  Puna  caparam  avuso  bhikkhuna  kammam  katam
Hoti  tassa evam hoti aham kho kammam akasim kammam kho pana me
karontassa  kayo  kilanto  handaham  nipajjamiti  . so nipajjati
na  viriyam  arabhati  .pe.  asacchikatassa  sacchikiriyaya  idam  dutiyam
kusitavatthu.
   {448.2}  Puna caparam avuso bhikkhuna maggo gantabbo hoti
tassa evam hoti maggo kho me gantabbo bhavissati maggam kho pana me
gacchantassa  kayo  kilamissati  handaham  nipajjamiti . so nipajjati
na  viriyam  arabhati  .pe.  asacchikatassa  sacchikiriyaya  idam  tatiyam
kusitavatthu.
   {448.3} Puna caparam avuso bhikkhuna maggo gato hoti tassa evam
hoti aham kho maggam agamasim maggam kho pana me gacchantassa kayo kilanto
handaham nipajjamiti . so nipajjati na viriyam arabhati .pe. Asacchikatassa
sacchikiriyaya idam catuttham kusitavatthu.
   {448.4} Puna caparam avuso bhikkhu gamam va nigamam va pindaya
caranto na labhati lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim
tassa evam hoti aham kho gamam va nigamam va pindaya caranto nalattham
lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim tassa me kayo
kilanto  akammanno  handaham  nipajjamiti . so nipajjati na viriyam
arabhati .pe. Asacchikatassa sacchikiriyaya idam pancamam kusitavatthu.
   {448.5} Puna caparam avuso bhikkhu gamam va nigamam va pindaya
caranto  labhati  lukhassa  va  panitassa  va  bhojanassa  yavadattham
Paripurim  tassa  evam hoti aham kho gamam va nigamam va pindaya
caranto  alattham  lukhassa  va  panitassa  va  bhojanassa  yavadattham
paripurim  tassa  me  kayo  garuko  akammanno  masacitam manne
handaham  nipajjamiti  .  so  nipajjati  na  viriyam arabhati .pe.
Asacchikatassa sacchikiriyaya idam chattham kusitavatthu.
   {448.6} Puna caparam avuso bhikkhuno uppanno hoti appamattako
abadho tassa evam hoti uppanno kho pana 1- me ayam 2- appamattako
abadho  atthi  kappo  nipajjitum  handaham  nipajjamiti  .  so
nipajjati .pe. Asacchikatassa sacchikiriyaya idam sattamam kusitavatthu.
   {448.7}  Puna  caparam  avuso bhikkhu gilana vutthito hoti
aciravutthito  gelanna  tassa  evam  hoti  aham  gilana vutthito
aciravutthito  gelanna  tassa me kayo dubbalo akammanno [3]-
handaham  nipajjamiti  .  so nipajjati na viriyam arabhati appattassa
pattiya  anadhigatassa  adhigamaya  asacchikatassa  sacchikiriyaya  idam
atthamam kusitavatthu. Ime attha dhamma hanabhagiya.
   [449] Katame attha dhamma visesabhagiya. Attha arabbhavatthuni idhavuso
bhikkhuna kammam katabbam hoti tassa evam hoti kammam kho me katabbam bhavissati
kammam kho pana me karontassa 4- na sukaram buddhanam sasanam manasikatum handaham
virayam  arabhami appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. panasaddo na dissati. 2 Ma. Yu. ayanti patho na dissati. 3 Ma. atthi
@kappo nipajjitum. 4 Ma. Yu. karontena.
Sacchikiriyayati  .  so  viriyam  arabhati  appattassa  pattiya
anadhigatassa   adhigamaya  asacchikatassa  sacchikiriyaya  idam  pathamam
arabbhavatthu.
   {449.1}  Puna caparam avuso bhikkhuna kammam katam hoti tassa
evam  hoti  aham  kho  kammam  akasim kammam kho panaham karonto
nasakkhim  buddhanam  sasanam  manasikatum  handaham  viriyam  arabhami
appattassa   pattiya   anadhigatassa   adhigamaya   asacchikatassa
sacchikiriyayati .pe. Idam dutiyam arabbhavatthu.
   {449.2}  Puna  caparam avuso bhikkhuno 1- maggo gantabbo
hoti tassa evam hoti maggo kho me gantabbo bhavissati maggam kho
pana  me  gacchantena  na  sukaram buddhanam sasanam manasikatum handaham
viriyam  arabhami appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa
sacchikiriyayati  . so viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa
adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya idam tatiyam arabbhavatthu.
   {449.3} Puna caparam avuso bhikkhuna maggo gato hoti tassa evam
hoti  aham  kho maggam agamasim maggam kho panaham gacchanto nasakkhim
buddhanam  sasanam  manasikatum  handaham  viriyam  arabhami  appattassa
pattiya  anadhigatassa  adhigamaya  asacchikatassa  sacchikiriyayati .
So  viriyam  arabhati  appattassa  pattiya  anadhigatassa  adhigamaya
asacchikatassa sacchikiriyaya idam catuttham arabbhavatthu.
   {449.4} Puna caparam avuso bhikkhu gamam va nigamam va pindaya caranto
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhuna.
Na  labhati  lukhassa  va  panitassa  va bhojanassa yavadattham paripurim
tassa  evam  hoti  aham  kho  pana gamam va nigamam va pindaya
caranto  nalattham  lukhassa  va  panitassa  va  bhojanassa yavadattham
paripurim  tassa  me  kayo  lahuko  kammanno  handaham  viriyam
arabhami  .pe.  asacchikatassa sacchikiriyayati . so viriyam arabhati
appattassa  pattiya  anadhigatassa  adhigamaya  asacchikatassa sacchikiriyaya
idam pancamam arabbhavatthu.
   {449.5} Puna caparam avuso bhikkhu gamam va nigamam va pindaya
caranto  labhati lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim
tassa evam hoti aham kho gamam va nigamam va pindaya caranto alattham
lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim tassa me kayo
balava  kammanno  handaham  viriyam  arabhami  appattassa  pattiya
anadhigatassa  adhigamaya  asacchikatassa  sacchikiriyayati  .  so  viriyam
arabhati  appattassa  pattiya  anadhigatassa  adhigamaya  asacchikatassa
sacchikiriyaya idam chattham arabbhavatthu.
   {449.6} Puna caparam avuso bhikkhuno uppanno hoti appamattako
abadho tassa evam hoti uppanno kho me [1]- appamattako abadho
thanam kho panetam vijjati yam me abadho pavaddheyya handaham viriyam arabhami
appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyayati.
So viriyam arabhati appattassa pattiya .pe. asacchikatassa sacchikiriyaya
@Footnote: 1 Yu. ayam.
Idam sattamam arabbhavatthu.
   {449.7} Puna caparam avuso bhikkhu gilana vutthito hoti aciravutthito
gelanna tassa evam hoti aham kho gilana vutthito aciravutthito gelanna
thanam kho panetam vijjati yam me abadho paccudavatteyya handaham viriyam
arabhami  appattassa  pattiya  anadhigatassa  adhigamaya  asacchikatassa
sacchikiriyayati  . so viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa
adhigamaya  asacchikatassa  sacchikiriyaya  idam  atthamam  arabbhavatthu .
Ime attha dhamma visesabhagiya.
   [450]  Katame  attha  dhamma  duppativijjha . attha akkhana
asamaya  brahmacariyavasaya  idhavuso  tathagato ca loke uppanno
hoti  araham  sammasambuddho  dhammo  ca  desiyati  upasamiko
parinibbaniko  sambodhagami  sugatappavedito  ayanca  puggalo  nirayam
upapanno hoti ayam pathamo akkhano asamayo brahmacariyavasaya.
   {450.1}  Puna  caparam avuso tathagato ca loke uppanno
hoti  araham  sammasambuddho  dhammo  ca  desiyati  upasamiko
parinibbaniko   sambodhagami   sugatappavedito   ayanca  puggalo
tiracchanayonim  upapanno  hoti  ayam  dutiyo  akkhano  asamayo
brahmacariyavasaya.
   {450.2}  Puna  caparam avuso tathagato ca loke uppanno
hoti  araham  sammasambuddho  dhammo  ca  desiyati  upasamiko
parinibbaniko   sambodhagami   sugatappavedito   ayanca  puggalo
Pittivisayam  upapanno  hoti  ayam  tatiyo  akkhano  asamayo
brahmacariyavasaya.
   {450.3}  Puna  caparam avuso tathagato ca loke uppanno
hoti  araham  sammasambuddho  dhammo  ca  desiyati upasamiko .pe.
Ayanca  puggalo  annataram  dighayukam  devanikayam  upapanno  hoti
ayam catuttho akkhano asamayo brahmacariyavasaya.
   {450.4} Puna caparam avuso tathagato ca loke uppanno hoti
araham  sammasambuddho  dhammo  ca  desiyati  .pe. ayanca puggalo
paccantimesu janapadesu paccajato hoti milakkhakesu 1- avinnataresu
yattha  natthi gati bhikkhunam bhikkhuninam upasakanam upasikanam ayam pancamo
akkhano asamayo brahmacariyavasaya.
   {450.5} Puna caparam avuso tathagato ca loke uppanno hoti
araham  sammasambuddho  .pe.  ayanca  puggalo  majjhimesu janapadesu
paccajato hoti so ca hoti micchaditthi 2- viparitadassano natthi dinnam
natthi  yittham natthi hutam natthi sukatadukkatanam kammanam phalavipako natthi
ayam loko natthi paro loko natthi mata natthi pita natthi satta
opapatika  natthi  loke  samanabrahmana sammaggata sammapatipanna
ye  imanca  lokam paranca lokam sayam abhinna sacchikatva pavedenti
ayam chattho akkhano asamayo brahmacariyavasaya.
   {450.6} Puna caparam avuso tathagato ca loke uppanno hoti araham
sammasambuddho .pe. ayanca puggalo majjhimesu janapadesu paccajato
@Footnote: 1 Ma. milakkhesu . 2 Ma. micchaditthiko.
Hoti  so  ca  hoti  duppanno  jalo  elamugo  nappatibalo
subhasitadubbhasitanam   atthamannatum   ayam   sattamo   akkhano
asamayo brahmacariyavasaya.
   {450.7} Puna caparam avuso tathagato ca loke na uppanno
hoti  araham  sammasambuddho  dhammo  ca  na  desiyati  upasamiko
parinibbaniko   sambodhagami   sugatappavedito   ayanca  puggalo
majjhimesu  janapadesu  paccajato  hoti  so  ca  pannava ajalo
anelamugo   patibalo   subhasitadubbhasitanam   atthamannatum   ayam
atthamo  akkhano  asamayo  brahmacariyavasaya . ime attha dhamma
duppativijjha.
   [451]  Katame  attha  dhamma  uppadetabba  .  attha
mahapurisavitakka  appicchassayam  dhammo  nayam  dhammo  mahicchassa
santutthassayam  dhammo  nayam  dhammo  asantutthassa  pavivittassayam
dhammo  nayam  dhammo  sanganikaramassa  araddhaviriyassayam  dhammo
nayam  dhammo  kusitassa  upatthitassatissayam  dhammo  nayam  dhammo
mutthassatissa  samahitassayam  dhammo  nayam  dhammo  asamahitassa
pannavato  ayam  dhammo  nayam dhammo duppannassa nippapancaramassayam
dhammo  nippapancaratino  nayam dhammo papancaramassa papancaratinoti .
Ime attha dhamma uppadetabba.
   [452] Katame attha dhamma abhinneyya . attha abhibhayatanani
ajjhattamrupasanni  eko bahiddharupani passati parittani suvannadubbannani
Tani  abhibhuyya  janami  passamiti  evamsanni  hoti  idam  pathamam
abhibhayatanam   .   ajjhattamrupasanni   eko   bahiddharupani
passati   appamanani   suvannadubbannani   tani   abhibhuyya
janami passamiti evamsanni hoti idam dutiyam abhibhayatanam.
   {452.1}  Ajjhattamarupasanni  eko  bahiddharupani  passati
parittani  suvannadubbannani  tani  abhibhuyya  janami  passamiti
evamsanni hoti idam tatiyam abhibhayatanam.
   {452.2}  Ajjhattamarupasanni  eko  bahiddharupani  passati
appamanani   suvannadubbannani   tani   abhibhuyya   janami
passamiti evamsanni hoti idam catuttham abhibhayatanam.
   {452.3}  Ajjhattamarupasanni eko bahiddharupani passati nilani
nilavannani  nilanidassanani  nilanibhasani  seyyathapi nama ummarapuppham
nilam  nilavannam  nilanidassanam  nilanibhasam  seyyathapi va pana tam vattham
baranaseyyakam  ubhatobhagavimattham  nilam  nilavannam  nilanidassanam nilanibhasam
evameva  ajjhattamarupasanni  eko  bahiddharupani  passati  nilani
nilavannani  nilanidassanani  nilanibhasani  tani  abhibhuyya  janami
passamiti evamsanni hoti idam pancamam abhibhayatanam.
   {452.4}  Ajjhattamarupasanni  eko  bahiddharupani  passati
pitani  pitavannani  pitanidassanani  pitanibhasani  seyyathapi  nama
kannikarapuppham  pitam  pitavannam  pitanidassanam  pitanibhasam  seyyathapi va
pana tam vattham baranaseyyakam ubhatobhagavimattham pitam pitavannam pitanidassanam
Pitanibhasam  evameva  ajjhattamarupasanni  eko  bahiddharupani  passati
pitani  pitavannani  pitanidassanani  pitanibhasani  tani  abhibhuyya
janami passamiti evamsanni hoti idam chattham abhibhayatanam.
   {452.5}  Ajjhattamarupasanni  eko  bahiddharupani  passati
lohitakani   lohitakavannani   lohitakanidassanani   lohitakanibhasani
seyyathapi  nama  bandhujivakapuppham  lohitakam lohitakavannam lohitakanidassanam
lohitakanibhasam seyyathapi va pana tam vattham baranaseyyakam ubhatobhagavimattham
lohitakam   lohitakavannam  lohitakanidassanam  lohitakanibhasam  evameva
ajjhattamarupasanni   eko   bahiddharupani   passati   lohitakani
lohitakavannani  lohitakanidassanani  lohitakanibhasani  tani  abhibhuyya
janami passamiti evamsanni hoti idam sattamam abhibhayatanam.
   {452.6}  Ajjhattamarupasanni  eko  bahiddharupani  passati
odatani   odatavannani   odatanidassanani   odatanibhasani
seyyathapi nama osadhitaraka odata odatavanna odatanidassana
odatanibhasa seyyathapi va pana tam vattham baranaseyyakam ubhatobhaga-
vimattham   odatam   odatavannam  odatanidassanam  odatanibhasam
evameva  ajjhattamarupasanni  eko  bahiddharupani  passati odatani
odatavannani  odatanidassanani  odatanibhasani  tani  abhibhuyya
janami  passamiti  evamsanni hoti idam atthamam abhibhayatanam . ime
attha dhamma abhinneyya.
   [453]  Katame  attha dhamma sacchikatabba . attha vimokkha
rupi  rupani  passati  ayam  pathamo  vimokkho  .  ajjhattamarupasanni
eko  bahiddharupani  passati  ayam  dutiyo  vimokkho . subhanteva
adhimutto  hoti  ayam  tatiyo  vimokkho  .  sabbaso  rupasannanam
samatikkama  patighasannanam  atthangama  nanattasannanam  amanasikara
ananto  akasoti  akasanancayatanam  upasampajja  viharati  ayam
catuttho  vimokkho  .  sabbaso  akasanancayatanam  samatikkamma
anantam  vinnananti  vinnanancayatanam  upasampajja  viharati  ayam
pancamo  vimokkho  .  sabbaso  vinnanancayatanam  samatikkamma
natthi  kinciti  akincannayatanam  upasampajja  viharati  ayam  chattho
vimokkho  .  sabbaso  akincannayatanam  samatikkamma  nevasanna-
nasannayatanam  upasampajja  viharati  ayam  sattamo  vimokkho .
Sabbaso   nevasannanasannayatanam   samatikkamma  sannavedayitanirodham
upasampajja  viharati  ayam  atthamo  vimokkho . ime attha dhamma
sacchikatabba  .  iti  ime  asiti  dhamma  bhuta  gaccha tatha
avitatha anannatha samma tathagatena abhisambuddha.
   [454] Nava dhamma bahukara nava dhamma bhavetabba nava dhamma
parinneyya  nava  dhamma  pahatabba  nava dhamma hanabhagiya nava
dhamma visesabhagiya nava dhamma duppativijjha nava dhamma uppadetabba
nava dhamma abhinneyya nava dhamma sacchikatabba.
   [455] Katame nava dhamma bahukara. Nava yonisomanasikaramulika 1-
dhamma  yoniso  manasikaroto  pamojjam  jayati  pamuditassa  piti
jayati  pitimanassa  kayo  passambhati  passaddhakayo  sukham  vedeti
sukhino cittam samadhiyati samahitacitto 2- yathabhutam janati 3- passati
yathabhutam  janam  passam  sayam 4- nibbindati nibbindam virajjati viraga
vimuccati. Ime nava dhamma bahukara.
   [456] Katame nava dhamma bhavetabba. Nava parisuddhipadhaniyangani
silavisuddhi   parisuddhipadhaniyangam   cittavisuddhi   parisuddhipadhaniyangam
ditthivisuddhi parisuddhipadhaniyangam  kankhavitaranavisuddhi parisuddhipadhaniyangam
maggamaggananadassanavisuddhi   parisuddhipadhaniyangam   patipadananadassana-
visuddhi   parisuddhipadhaniyangam  nanadassanavisuddhi  parisuddhipadhaniyangam
pannavisuddhi  parisuddhipadhaniyangam vimuttivisuddhi parisuddhipadhaniyangam .
Ime nava dhamma bhavetabba.
   [457]  Katame  nava  dhamma parinneyya . nava sattavasa
santavuso  satta  nanattakaya  nanattasannino seyyathapi manussa
ekacce ca deva ekacce ca vinipatika ayam pathamo sattavaso.
Santavuso  satta  nanattakaya  ekattasannino  seyyathapi deva
brahmakayika  pathamabhinibbatta  ayam  dutiyo  sattavaso  .
Santavuso  satta  ekattakaya  nanattasannino  seyyathapi deva
abhassara ayam tatiyo sattavaso . santavuso satta ekattakaya
@Footnote: 1 Ma. Yu. ...mulaka. 2 Ma. samahite citte. Yu. samahitena cittena.
@3 Yu. pajanati. 4 Ma. Yu. ayam na dissati.
Ekattasannino   seyyathapi  deva  subhakinha  ayam  catuttho
sattavaso  .  santavuso  satta  asannino  appatisamvedino
seyyathapi  deva  asannisatta  ayam  pancamo  sattavaso .
Santavuso  satta  sabbaso  rupasannanam  samatikkama  patighasannanam
atthangama   nanattasannanam   amanasikara  ananto  akasoti
akasanancayatanupaga  ayam  chattho  sattavaso  .  santavuso
satta   sabbaso   akasanancayatanam   samatikkamma   anantam
vinnananti  vinnanancayatanupaga  ayam  sattamo  sattavaso .
Santavuso  satta  sabbaso  vinnanancayatanam  samatikkamma  natthi
kinciti   akincannayatanupaga  ayam  atthamo  sattavaso  .
Santavuso   satta   sabbaso   akincannayatanam   samatikkamma
santametam    panitametanti    1-   nevasannanasannayatanupaga
ayam navamo sattavaso. Ime nava dhamma parinneyya.
   [458] Katame nava dhamma pahatabba . nava tanhamulika dhamma
tanham  paticca  pariyesana  pariyesanam  paticca  labho  labham paticca
vinicchayo  vinicchayam  paticca  chandarago  chandaragam paticca ajjhosanam
ajjhosanam  paticca  pariggaho  pariggaham  paticca  macchariyam  macchariyam
paticca  arakkho  arakkhadhikaranam  paticca  dandadanasatthadana-
kalahaviggahavivadatuvamtuvampesunnamusavada     aneke    papaka
akusala dhamma samvattanti 2-. Ime nava dhamma pahatabba.
@Footnote: 1 Ma. Yu. santametam panitametantiti na dissati. 2 Yu. sambhavanti.
   [459]  Katame  nava dhamma hanabhagiya . nava aghatavatthuni
anattham  me  acariti aghatam bandhati . anattham me caratiti aghatam
bandhati  .  anattham  me  carissatiti aghatam bandhati . piyassa me
manapassa  anattham  acariti  aghatam bandhati . piyassa me manapassa
anattham  caratiti  aghatam  bandhati  .  piyassa me manapassa anattham
carissatiti  aghatam  bandhati  .  appiyassa  me  amanapassa  attham
acariti  aghatam  bandhati  . appiyassa me amanapassa attham caratiti
aghatam bandhati . appiyassa me amanapassa attham carissatiti aghatam
bandhati. Ime nava dhamma hanabhagiya.
   [460] Katame nava dhamma visesabhagiya . nava aghatapativinaya
anattham me acariti 1- tam kutettha labbhati aghatam pativineti. Anattham
me caratiti 1- tam kutettha labbhati aghatam pativineti . Anattham me
carissatiti 2- tam kutettha labbhati aghatam pativineti . piyassa me
manapassa anattham acariti 1- tam kutettha labbhati aghatam pativineti.
Piyassa me manapassa anattham caratiti 1- tam kutettha labbhati aghatam
pativineti . piyassa me manapassa anattham carissatiti 2- tam kutettha
labbhati  aghatam  pativineti  .  appiyassa  me  amanapassa attham
acariti 1- tam kutettha labbhati aghatam pativineti . appiyassa me
amanapassa attham caratiti 1- tam kutettha labbhati aghatam pativineti.
Appiyassa  me  amanapassa attham carissatiti 2- tam kutettha labbhati
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo na dissati. 2 Ma. itisaddo na dissati.
Aghatam pativineti. Ime nava dhamma visesabhagiya.
   [461]  Katame  nava  dhamma  duppativijjha  . nava nanatta
dhatunanattam  paticca  uppajjati  phassananattam  phassananattam  paticca
uppajjati   vedanananattam   vedanananattam   paticca  uppajjati
sannananattam   sannananattam  paticca  uppajjati  sankappananattam
sankappananattam   paticca   uppajjati   chandananattam  chandananattam
paticca   uppajjati   parilahananattam   parilahananattam   paticca
uppajjati  pariyesanananattam  pariyesanananattam  paticca  uppajjati
labhananattam. Ime nava dhamma duppativijjha.
   [462]  Katame  nava  dhamma  uppadetabba  . nava sanna
asubhasanna   maranasanna   ahare   patikulasanna   sabbaloke
anabhiratasanna  1-  aniccasanna  anicce  dukkhasanna  dukkhe
anattasanna  pahanasanna  viragasanna  .  ime  nava  dhamma
uppadetabba.
   [463]  Katame nava dhamma abhinneyya . nava anupubbavihara
idhavuso bhikkhu viviccaceva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam
savicaram  vivekajam pitisukham pathamajjhanam upasampajja viharati vitakkavicaranam
vupasama  ajjhattam  sampasadanam  cetaso  ekodibhavam  avitakkam
avicaram  samadhijam  pitisukham  dutiyajjhanam  upasampajja viharati pitiya ca
viraga  upekkhako  ca viharati sato ca sampajano sukhanca kayena
@Footnote: 1 Ma. Yu. anabhiratisanna.
Patisamvedeti  yantam  ariya  acikkhanti upekkhako satima sukhavihariti
tatiyajjhanam  upasampajja  viharati  sukhassa  ca  pahana  dukkhassa  ca
pahana  pubbe  va  somanassadomanassanam  atthangama  adukkhamasukham
upekkhasatiparisuddhim   catutthajjhanam  upasampajja  viharati  sabbaso
rupasannanam  samatikkama  patighasannanam  atthangama  nanattasannanam
amanasikara  ananto  akasoti  akasanancayatanam  upasampajja
viharati   sabbaso   akasanancayatanam   samatikkamma   anantam
vinnananti   vinnanancayatanam   upasampajja   viharati   sabbaso
vinnanancayatanam   samatikkamma   natthi   kinciti  akincannayatanam
upasampajja   viharati   sabbaso   akincannayatanam   samatikkamma
nevasannanasannayatanam    upasampajja    viharati    sabbaso
nevasannanasannayatanam     samatikkamma     sannavedayitanirodham
upasampajja viharati. Ime nava dhamma abhinneyya.
   [464] Katame nava dhamma sacchikatabba . nava anupubbanirodha
pathamam  jhanam  samapannassa  kamasanna  niruddha  hoti  dutiyam jhanam
samapannassa  vitakkavicara  niruddha  honti tatiyam jhanam samapannassa
piti  niruddha  hoti  catuttham  jhanam  samapannassa  assasapassasa
niruddha   honti   akasanancayatanam   samapannassa  rupasanna
niruddha  hoti  vinnanancayatanam  samapannassa  akasanancayatana-
sanna   niruddha   hoti   akincannayatanam   samapannassa
Vinnanancayatanasanna   niruddha   hoti   nevasannanasannayatanam
samapannassa  akincannayatanasanna  niruddha  hoti  sannavedayita-
nirodham samapannassa sanna ca vedana ca niruddha honti. Ime nava
dhamma  sacchikatabba . iti ime navuti dhamma bhuta taccha tatha
avitatha anannatha samma tathagatena abhisambuddha.
   [465]  Dasa  dhamma  bahukara  dasa dhamma bhavetabba dasa
dhamma  parinneyya  dasa  dhamma  pahatabba  dasa  dhamma
hanabhagiya  dasa  dhamma  visesabhagiya  dasa  dhamma  duppativijjha
dasa  dhamma  uppadetabba  dasa  dhamma  abhinneyya dasa dhamma
sacchikatabba.
   [466] Katame dasa dhamma bahukara . dasa nathakarana dhamma
idhavuso bhikkhu silava hoti patimokkhasamvarasamvuto viharati acaragocara-
sampanno  anumattesu  vajjesu  bhayadassavi  samadaya  sikkhati
sikkhapadesu  .  yampavuso  bhikkhu  silava hoti patimokkhasamvarasamvuto
viharati   acaragocarasampanno  anumattesu  vajjesu  bhayadassavi
samadaya sikkhati sikkhapadesu ayam dhammo nathakarano.
   {466.1} Puna caparam avuso bhikkhu bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo
ye  te  dhamma  adikalyana  majjhekalyana  pariyosanakalyana
sattham  sabyanjanam  kevalaparipunnam  parisuddham  brahmacariyam  abhivadanti
tatharupassa  dhamma  bahussuta  honti  dhata  vacasa  paricita
Manasanupekkhita  ditthiya  suppatividdha  . yampavuso bhikkhu bahussuto
hoti .pe. Ditthiya suppatividdha ayampi dhammo nathakarano.
   {466.2} Puna caparam avuso bhikkhu kalyanamitto hoti kalyanasahayo
kalyanasampavanko   .  yampavuso  bhikkhu  kalyanamitto  hoti
kalyanasahayo kalyanasampavanko ayampi dhammo nathakarano.
   {466.3} Puna caparam avuso bhikkhu suvaco hoti sovacassakaranehi
dhammehi samannagato khamo hoti padakkhinaggahi anusasanim . yampavuso
bhikkhu  suvaco  hoti  sovacassakaranehi  dhammehi  samannagato  khamo
hoti padakkhinaggahi anusasanim ayampi dhammo nathakarano.
   {466.4}  Puna caparam avuso bhikkhu yani tani sabrahmacarinam
uccavacani kimkaraniyani tattha dakkho hoti analaso tatrupayaya vimamsaya
samannagato  alam katum alam samvidhatum . yampavuso bhikkhu yani tani
sabrahmacarinam  uccavacani  kimkaraniyani  tattha  dakkho hoti analaso
tatrupayaya  vimamsaya  samannagato  alam  katum  alam samvidhatum ayampi
dhammo nathakarano.
   {466.5} Puna caparam avuso bhikkhu dhammakamo hoti piyasamudaharo
abhidhamme  abhivinaye  olarapamojjo . yampavuso bhikkhu dhammakamo
hoti  piyasamudaharo  abhidhamme  abhivinaye  olarapamojjo  ayampi
dhammo nathakarano.
   {466.6} Puna caparam avuso bhikkhu santuttho hoti itaritaracivara-
pindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharehi    .    yampavuso
bhikkhu   santuttho   hoti  itaritaracivarapindapatasenasanagilanapaccaya-
bhesajjaparikkharehi   ayampi   dhammo   nathakarano   .  puna
Caparam  avuso  bhikkhu  araddhaviriyo  viharati  akusalanam  dhammanam
pahanaya  kusalanam  dhammanam  upasampadaya  thamava  dalhaparakkamo
anikkhittadhuro  kusalesu  dhammesu  .  yampavuso  bhikkhu araddhaviriyo
viharati .pe. Ayampi dhammo nathakarano.
   {466.7} Puna caparam avuso bhikkhu satima hoti paramena satinepakkena
samannagato cirakatampi cirabhasitampi sarita anussarita . yampavuso bhikkhu
satima  hoti  paramena satinepakkena samannagato cirakatampi cirabhasitampi
sarita anussarita ayampi dhammo nathakarano.
   {466.8} Puna caparam avuso bhikkhu pannava hoti udayatthagaminiya
pannaya  samannagato  ariyaya nibbedhikaya sammadukkhakkhayagaminiya .
Yampavuso  bhikkhu  pannava  hoti  .pe.  sammadukkhakkhayagaminiya
ayampi dhammo nathakarano. Ime dasa dhamma bahukara.
   [467]  Katame  dasa dhamma bhavetabba . dasa kasinayatanani
pathavikasinameko sanjanati uddham adho ca 1- tiriyam anvayam 2- appamanam.
Apokasinameko  sanjanati  .  tejokasinameko  sanjanati .
Vayokasinameko  sanjanati  .  nilakasinameko  sanjanati .
Pitakasinameko  sanjanati  .  lohitakasinameko  sanjanati .
Odatakasinameko  sanjanati  .  akasakasinameko  sanjanati .
Vinnanakasinameko  sanjanati  uddham  adho  ca  tiriyam  anvayam
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo natthi. 2 Ma. Yu. advayam.
Appamanam. Ime dasa dhamma bhavetabba.
   [468] Katame dasa dhamma parinneyya. Dasayatanani cakkhvayatanam
rupayatanam  sotayatanam  saddayatanam  ghanayatanam  gandhayatanam jivhayatanam
rasayatanam kayayatanam photthabbayatanam. Ime dasa dhamma parinneyya.
   [469] Katame dasa dhamma pahatabba . Dasa micchatta micchaditthi
micchasankappo   micchavaca   micchakammanto   micchaajivo
micchavayamo  micchasati  micchasamadhi  micchananam  micchavimutti .
Ime dasa dhamma pahatabba.
   [470]  Katame dasa dhamma hanabhagiya . dasa akusalakammapatha
panatipato   adinnadanam   kamesu  micchacaro  musavado
pisuna  vaca  pharusa  vaca  samphappalapo  abhijjha  byapado
micchaditthi. Ime dasa dhamma hanabhagiya.
   [471]  Katame dasa dhamma visesabhagiya . dasa kusalakammapatha
panatipata   veramani   adinnadana   veramani   kamesu
micchacara  veramani  musavada  veramani  pisunaya  vacaya
veramani   pharusaya  vacaya  veramani  samphappalapa  veramani
anabhijjha abyapado sammaditthi. Ime dasa dhamma visesabhagiya.
   [472]  Katame  dasa  dhamma  duppativijjha . dasa ariyavasa
Idhavuso  bhikkhu  pancangavippahino hoti chalangasamannagato ekarakkho
caturapasseno  panunnapaccekasacco  samavayasatthesano  anavilasankappo
passaddhakayasankharo suvimuttacitto suvimuttapanno.
   {472.1} Kathancavuso bhikkhu pancangavippahino hoti . Idhavuso
bhikkhuno  kamacchando  pahino hoti byapado pahino hoti thinamiddham
pahinam hoti uddhaccakukkuccam pahinam hoti vicikiccha pahina hoti. Evam
kho avuso bhikkhu pancangavippahino hoti.
   {472.2} Kathancavuso bhikkhu chalangasamannagato hoti. Idhavuso
bhikkhu cakkhuna rupam disva neva sumano hoti na dummano upekkhako ca
viharati  sato sampajano . sotena saddam sutva . ghanena gandham
ghayitva . jivhaya rasam sayitva . kayena photthabbam phusitva.
Manasa  dhammam vinnaya neva sumano hoti na dummano upekkhako ca
viharati sato sampajano. Evam kho avuso bhikkhu chalangasamannagato hoti.
   {472.3} Kathancavuso bhikkhu ekarakkho hoti. Idhavuso bhikkhu
satarakkhena cetasa samannagato hoti. Evam kho avuso bhikkhu ekarakkho
hoti . Kathancavuso bhikkhu caturapasseno hoti. Idhavuso bhikkhu sankhayekam
patisevati sankhayekam adhivaseti sankhayekam parivajjeti sankhayekam vinodeti.
Evam kho avuso bhikkhu caturapasseno hoti.
   {472.4} Kathancavuso bhikkhu panunnapaccekasacco hoti. Idhavuso bhikkhuna 1-
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhuno. evamupari.
Yani  tani  puthusamanabrahmananam puthupaccekasaccani sabbani tani 1-
nunnani  honti  panunnani  cattani  vantani  muttani  pahinani
patinissatthani. Evam kho avuso bhikkhu panunnapaccekasacco hoti.
   {472.5} Kathancavuso bhikkhu samavayasatthesano hoti . Idhavuso
bhikkhuna kamesana pahina hoti bhavesana pahina hoti brahmacariyesana
patinissattha 2- hoti 3-. Evam kho avuso bhikkhu samavayasatthesano hoti.
   {472.6} Kathancavuso bhikkhu anavilasankappo hoti . Idhavuso
bhikkhuna  kamasankappo  pahino  hoti byapadasankappo pahino hoti
vihimsasankappo pahino hoti . evam kho avuso bhikkhu anavilasankappo
hoti.
   {472.7} Kathancavuso bhikkhu passaddhakayasankharo hoti. Idhavuso
bhikkhu sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubbe va somanassadomanassanam
atthangama  adukkhamasukham  upekkhasatiparisuddhim  catutthajjhanam  upasampajja
viharati. Evam kho avuso bhikkhu passaddhakayasankharo hoti.
   {472.8}  Kathancavuso bhikkhu suvimuttacitto hoti . idhavuso
bhikkhuno raga cittam vimuttam hoti dosa cittam vimuttam hoti moha
cittam vimuttam hoti. Evam kho avuso bhikkhu suvimuttacitto hoti.
   {472.9} Kathancavuso bhikkhu suvimuttapanno hoti. Idhavuso bhikkhu rago
me pahino ucchinnamulo talavatthukato anabhavangato ayatim anuppada-
dhammoti pajanati. Doso me pahino .pe. Moho me pahino ucchinnamulo
@Footnote: 1 Yu. sabbanissatani. 2 Ma. Yu. patippassaddha. 3 Ma. Yu. ayam na dissati.
Talavatthukato  anabhavangato  ayatim  anuppadadhammoti  pajanati .
Evam  kho  avuso bhikkhu suvimuttapanno hoti . ime dasa dhamma
duppativijjha.
   [473]  Katame  dasa  dhamma  uppadetabba  . dasa sanna
asubhasanna   maranasanna   ahare   patikulasanna   sabbaloke
anabhiratasanna   aniccasanna   anicce   dukkhasanna   dukkhe
anattasanna   pahanasanna   viragasanna   nirodhasanna  .
Ime dasa dhamma uppadetabba.
   [474] Katame dasa dhamma abhinneyya . dasa nijjinnavatthuni 1-
sammaditthissa  micchaditthi  nijjinna  hoti ye ca micchaditthipaccaya
aneke  papaka  akusala  dhamma sambhavanti tepassa 2- nijjinna
honti  sammaditthipaccaya  ca  aneke kusala dhamma bhavanaparipurim
gacchanti.
   {474.1}  Sammasankappassa micchasankappo nijjinno hoti ye
ca  micchasankappapaccaya  aneke  papaka akusala dhamma sambhavanti
tepassa  nijjinna  honti  sammasankappapaccaya  ca aneke kusala
dhamma bhavanaparipurim gacchanti.
   {474.2}  Sammavacassa  micchavaca nijjinna hoti ye ca
micchavacapaccaya  aneke  papaka  akusala  dhamma  sambhavanti
tepassa  nijjinna  honti  sammavacapaccaya  ca  aneke kusala
dhamma  bhavanaparipurim  gacchanti  .  sammakammantassa micchakammanto
@Footnote: 1 Ma. Yu. nijjaravatthuni. 2 Ma. Yu. te cassa. evamupari.
Nijjinno hoti ye ca micchakammantapaccaya aneke papaka akusala
dhamma  sambhavanti  tepassa  nijjinna  honti  sammakammantapaccaya
ca aneke kusala dhamma bhavanaparipurim gacchanti.
   {474.3} Sammaajivassa micchaajivo nijjinno hoti ye ca
micchaajivapaccaya  aneke  papaka  akusala  dhamma  sambhavanti
tepassa  nijjinna  honti  sammaajivapaccaya  ca  aneke kusala
dhamma bhavanaparipurim gacchanti.
   {474.4}  Sammavayamassa micchavayamo nijjinno hoti ye
ca  micchavayamapaccaya  aneke  papaka akusala dhamma sambhavanti
tepassa  nijjinna  honti  sammavayamapaccaya  ca aneke kusala
dhamma bhavanaparipurim gacchanti.
   {474.5}  Sammasatissa  micchasati  nijjinna  hoti  ye ca
micchasatipaccaya  aneke  papaka akusala dhamma sambhavanti tepassa
nijjinna  honti  sammasatipaccaya  ca  aneke  kusala  dhamma
bhavanaparipurim gacchanti.
   {474.6}  Sammasamadhissa  micchasamadhi  nijjinno  hoti ye
ca  micchasamadhipaccaya  aneke  papaka  akusala dhamma sambhavanti
tepassa  nijjinna  honti  sammasamadhipaccaya  ca  aneke kusala
dhamma bhavanaparipurim gacchanti.
   {474.7} Sammananassa micchananam nijjinnam hoti ye ca micchanana-
paccaya aneke papaka akusala dhamma sambhavanti tepassa nijjinna honti
sammananapaccaya ca aneke kusala dhamma bhavanaparipurim gacchanti.
Sammavimuttassa micchavimutti nijjinna hoti ye ca micchavimuttipaccaya
aneke  papaka  akusala  dhamma  sambhavanti  tepassa  nijjinna
honti  sammavimuttipaccaya  ca aneke kusala dhamma bhavanaparipurim
gacchanti. Ime dasa dhamma abhinneyya.
   [475]  Katame  dasa  dhamma  sacchikatabba . dasa asekkha
dhamma  asekkha  sammaditthi  asekkho  sammasankappo  asekkha
sammavaca  asekkho  sammakammanto  asekkho  sammaajivo
asekkho  sammavayamo  asekkha  sammasati asekkho sammasamadhi
asekkham  sammananam  asekkha  sammavimutti  .  ime dasa dhamma
sacchikatabba . iti ime satadhamma 1- bhuta taccha tatha avitatha
anannatha  samma  tathagatena  abhisambuddhati  . idamavoca ayasma
sariputto  .  attamana  te bhikkhu ayasmato sariputtassa bhasitam
abhinandunti.
        Dasuttarasuttam nitthitam ekadasamam.
          Patikavaggo nitthito.
           ----------
               Tassuddanam
      patikanca udumbaram        cakkavatti ca aggannam
      sampasadanca pasadam     lakkhanena singalakam
@Footnote: 1 Yu. itime satam dhamma.
      Atanatiyam sangiti        dasuttarena ekadasati 1-.
      Catuttimsasuttapatimandito   dighanikayo nitthito 2-.
            -----------
      Catuttimse ca suttanta      tivaggo yassa sangaho
      esa dighanikayoti         pathamo anulomiko.
      Kasma panesa            dighanikayoti vuccati.
      Dighappamananam suttanam   samuhato nivasato
      samuhanivasahi           dighanikayoti vuccati.
@Footnote: 1 sihalapotthake patikavaggassa
@      patikodumbari ceva       cakkavatti agannakam
@      sampasadanca pasadam    mahapurisalakkhanam
@      singalakanca atanatiyakam sangitinca dasuttaram
@      ekadasahi suttehi      patikavaggoti vuccatiti
@idisuddanam dissati.
@ Ma.    pathiko ca udumbaram     cakkavatti agannakam
@      sampasadanapasadam     mahapurisalakkhanam
@      singalatanatiyakam     sangiti ca dasuttaram
@      ekadasahi suttehi      pathikavaggoti vuccati.
@2 Ma. pathikavaggapali nitthita. Yu. dighanikayam nitthitam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 288-343. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=11&A=6159&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=11&A=6159&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=364&items=112              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=11&siri=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=364              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=6&A=6419              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=6&A=6419              Contents of The Tipitaka Volume 11 https://84000.org/tipitaka/read/?index_11 https://84000.org/tipitaka/english/?index_11

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]