ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.

page288.

Dasuttarasuttam [364] Evamme sutam . ekam samayam bhagava campayam viharati gaggaraya pokkharaniya tire mahata bhikkhusanghena saddhim pancamattehi bhikkhusatehi . tatra kho ayasma sariputto bhikkhu amantesi avuso bhikkhaveti . avusoti kho te bhikkhu ayasmato sariputtassa paccassosum. Ayasma sariputto etadavoca [365] Dasuttaram pavakkhami dhammam nibbanapattiya dukkhassantakiriyaya sabbaganthappamocanam. [366] Eko avuso dhammo bahukaro eko dhammo bhavetabbo eko dhammo parinneyyo eko dhammo pahatabbo eko dhammo hanabhagiyo eko dhammo visesabhagiyo eko dhammo duppativijjho eko dhammo uppadetabbo eko dhammo abhinneyyo eko dhammo sacchikatabbo. [367] Katamo eko dhammo bahukaro . appamado kusalesu dhammesu. Ayam eko dhammo bahukaro. [368] Katamo eko dhammo bhavetabbo . kayagatasati satasahagata. Ayam eko dhammo bhavetabbo. [369] Katamo eko dhammo parinneyyo . phasso sasavo upadaniyo. Ayam eko dhammo parinneyyo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page289.

[370] Katamo eko dhammo pahatabbo . asmimano . Ayam eko dhammo pahatabbo. [371] Katamo eko dhammo hanabhagiyo. Ayonisomanasikaro. Ayam eko dhammo hanabhagiyo. [372] Katamo eko dhammo visesabhagiyo. Yonisomanasikaro. Ayam eko dhammo visesabhagiyo. [373] Katamo eko dhammo duppativijjho . anantariko cetosamadhi. Ayam eko dhammo duppativijjho. [374] Katamo eko dhammo uppadetabbo . akuppam nanam. Ayam eko dhammo uppadetabbo. [375] Katamo eko dhammo abhinneyyo . sabbe satta aharatthitika. Ayam eko dhammo abhinneyyo. [376] Katamo eko dhammo sacchikatabbo . akuppa cetovimutti . ayam eko dhammo sacchikatabbo . iti ime dasa dhamma bhuta taccha tatha avitatha anannatha samma tathagatena abhisambuddha. [377] Dve dhamma bahukara dve dhamma bhavetabba dve dhamma parinneyya dve dhamma pahatabba dve dhamma hanabhagiya dve dhamma visesabhagiya dve dhamma duppativijjha dve dhamma uppadetabba dve dhamma abhinneyya dve

--------------------------------------------------------------------------------------------- page290.

Dhamma sacchikatabba. [378] Katame dve dhamma bahukara . sati ca sampajannanca. Ime dve dhamma bahukara. [379] Katame dve dhamma bhavetabba . samatho ca vipassana ca. Ime dve dhamma bhavetabba. [380] Katame dve dhamma parinneyya . namanca rupanca . Ime dve dhamma parinneyya. [381] Katame dve dhamma pahatabba . avijja ca bhavatanha ca. Ime dve dhamma pahatabba. [382] Katame dve dhamma hanabhagiya . dovacassata ca papamittata ca. Ime dve dhamma hanabhagiya. [383] Katame dve dhamma visesabhagiya . sovacassata ca kalyanamittata ca. Ime dve dhamma visesabhagiya. [384] Katame dve dhamma duppativijjha . yo ca hetu yo ca paccayo sattanam sankilesaya yo ca hetu yo ca paccayo sattanam visuddhiya. Ime dve dhamma duppativijjha. [385] Katame dve dhamma uppadetabba . dve nanani khaye nanam anuppade nanam. Ime dve dhamma uppadetabba. [386] Katame dve dhamma abhinneyya . Dve dhatuyo sankhata ca dhatu asankhata ca dhatu. Ime dve dhamma abhinneyya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page291.

[387] Katame dve dhamma sacchikatabba . vijja ca vimutti ca . ime dve dhamma sacchikatabba . iti ime visati dhamma bhuta taccha tatha avitatha anannatha samma tathagatena abhisambuddha. [388] Tayo dhamma bahukara tayo dhamma bhavetabba tayo dhamma parinneyya tayo dhamma pahatabba tayo dhamma hanabhagiya tayo dhamma visesabhagiya tayo dhamma duppativijjha tayo dhamma uppadetabba tayo dhamma abhinneyya tayo dhamma sacchikatabba. [389] Katame tayo dhamma bahukara . sappurisasamsevo saddhammassavanam dhammanudhammapatipatti. Ime tayo dhamma bahukara. [390] Katame tayo dhamma bhavetabba . Tayo samadhi savitakko savicaro samadhi avitakko vicaramatto samadhi avitakko avicaro samadhi. Ime tayo dhamma bhavetabba. [391] Katame tayo dhamma parinneyya . tisso vedana sukha vedana dukkha vedana adukkhamasukha vedana . ime tayo dhamma parinneyya. [392] Katame tayo dhamma pahatabba. Tisso tanha kamatanha bhavatanha vibhavatanha. Ime tayo dhamma pahatabba. [393] Katame tayo dhamuma hanabhagiya . tini akusalamulani

--------------------------------------------------------------------------------------------- page292.

Lobho akusalamulam doso akusalamulam moho akusalamulam . ime tayo dhamma hanabhagiya. [394] Katame tayo dhamma visesabhagiya . tini kusalamulani alobho kusalamulam adoso kusalamulam amoho kusalamulam . ime tayo dhamma visesabhagiya. [395] Katame tayo dhamma duppativijjha. Tisso nissaraniya 1- dhatuyo kamanametam nissaranam yadidam nekkhammam rupanametam nissaranam yadidam arupam yam kho pana kinci bhutam sankhatam paticca samuppannam nirodho tassa nissaranam. Ime tayo dhamma duppativijjha. [396] Katame tayo dhamma uppadetabba . tini nanani atitamsananam anagatamsananam paccuppannamsananam . ime tayo dhamma uppadetabba. [397] Katame tayo dhamma abhinneyya . tisso dhatuyo kamadhatu rupadhatu arupadhatu. Ime tayo dhamma abhinneyya. [398] Katame tayo dhamma sacchikatabba . tisso vijja pubbenivasanussatinanam vijja sattanam cutupapate nanam vijja asavanam khaye nanam vijja . ime tayo dhamma sacchikatabba . Iti ime timsa dhamma bhuta taccha tatha avitatha anannatha samma tathagatena abhisambuddha. @Footnote: 1 Ma. nissaraniya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page293.

[399] Cattaro dhamma bahukara cattaro dhamma bhavetabba cattaro dhamma parinneyya cattaro dhamma pahatabba cattaro dhamma hanabhagiya cattaro dhamma visesabhagiya cattaro dhamma duppativijjha cattaro dhamma uppadetabba cattaro dhamma abhinneyya cattaro dhamma sacchikatabba. [400] Katame cattaro dhamma bahukara . cattari cakkani patirupadesavaso sappurisupassayo attasammapanidhi pubbe ca katapunnata. Ime cattaro dhamma bahukara. [401] Katame cattaro dhamma bhavetabba . cattaro satipatthana idhavuso bhikkhu kaye kayanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam . vedanasu .pe. citte .pe. dhammesu dhammanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam . ime cattaro dhamma bhavetabba. [402] Katame cattaro dhamma parinneyya . cattaro ahara kavalikaro 1- aharo olariko va sukhumo va phasso dutiyo manosancetana tatiya vinnanam catuttham . ime cattaro dhamma parinneyya. [403] Katame cattaro dhamma pahatabba . cattaro @Footnote: 1 Ma. kabalikaro. Yu. kabalinkaro.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page294.

Ogha kamogho bhavogho ditthogho avijjogho . ime cattaro dhamma pahatabba. [404] Katame cattaro dhamma hanabhagiya . cattaro yoga kamayogo bhavayogo ditthiyogo avijjayogo . ime cattaro dhamma hanabhagiya. [405] Katame cattaro dhamma visesabhagiya . cattaro visamyoga kamayogavisamyogo bhavayogavisamyogo ditthiyogavisamyogo avijjayogavisamyogo. Ime cattaro dhamma visesabhagiya. [406] Katame cattaro dhamma duppativijjha . cattaro samadhi hanabhagiyo samadhi thitibhagiyo samadhi visesabhagiyo samadhi nibbedhabhagiyo samadhi. Ime cattaro dhamma duppativijjha. [407] Katame cattaro dhamma uppadetabba . cattari nanani dhamme nanam anvaye nanam paricce 1- nanam sammatiya nanam 2-. Ime cattaro dhamma uppadetabba. [408] Katame cattaro dhamma abhinneyya . cattari ariyasaccani dukkham ariyasaccam dukkhasamudayo 3- ariyasaccam dukkhanirodho 4- ariyasaccam dukkhanirodhagamini patipada ariyasaccam . ime cattaro dhamma abhinneyya. [409] Katame cattaro dhamma sacchikatabba . cattari samannaphalani sotapattiphalam sakadagamiphalam anagamiphalam arahattaphalam . @Footnote: 1 Ma. pariye. 2 Ma. sammutiya nanam. Yu. sammutinanam. 3 Ma. Yu. dukkhasamudayam. @4 Ma. Yu. dukkhanirodham.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page295.

Ime cattaro dhamma sacchikatabba . iti ime cattalisa 1- dhamma bhuta taccha tatha avitatha anannatha samma tathagatena abhisambuddha. [410] Panca dhamma bahukara panca dhamma bhavetabba panca dhamma parinneyya panca dhamma pahatabba panca dhamma hanabhagiya panca dhamma visesabhagiya panca dhamma duppativijjha panca dhamma uppadetabba panca dhamma abhinneyya panca dhamma sacchikatabba. [411] Katame panca dhamma bahukara . panca padhaniyangani idhavuso bhikkhu saddho hoti saddahati tathagatassa bodhim itipi so bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno sugato lokavidu anuttaro purisadammasarathi sattha devamanussanam buddho bhagavati appabadho hoti appatanko samavepakiniya gahaniya samannagato natisitaya naccunhaya majjhimaya padhanakkhamaya asatho hoti amayavi yathabhutam attanam avikatta satthari va vinnusu va sabrahmacarisu araddhaviriyo viharati akusalanam dhammanam pahanaya kusalanam dhammanam upasampadaya thamava dalhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu pannava hoti udayatthagaminiya pannaya samannagato ariyaya nibbedhikaya sammadukkhakkhayagaminiya . Ime panca dhamma bahukara. @Footnote: 1 Yu. itime cattalisam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page296.

[412] Katame panca dhamma bhavetabba. Pancangiko sammasamadhi pitipharanata sukhapharanata cetopharanata alokapharanata paccavekkhananimittam 1- ime panca dhamma bhavetabba. [413] Katame panca dhamma parinneyya . pancupadanakkhandha seyyathidam rupupadanakkhandho vedanupadanakkhandho sannupadanakkhandho sankharupadanakkhandho vinnanupadanakkhandho . ime panca dhamma parinneyya. [414] Katame panca dhamma pahatabba . panca nivaranani kamacchandanivaranam byapadanivaranam thinamiddhanivaranam uddhaccakukkuccanivaranam vicikicchanivaranam. Ime panca dhamma pahatabba. [415] Katame panca dhamma hanabhagiya . panca cetokhila idhavuso bhikkhu satthari kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati tassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya 2- yo so avuso bhikkhu satthari kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati tassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya yassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya ayam pathamo cetokhilo . puna caparam avuso bhikkhu dhamme kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati .pe. sanghe kankhati .pe. sikkhaya kankhati .pe. sabrahmacarisu kupito hoti anattamano ahatacitto khilajato yo so avuso bhikkhu sabrahmacarisu @Footnote: 1 Ma. Yu. paccavekkhananimittam. 2 Ma. tassa cittam ... padhanayati ime patha na @dissanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page297.

Kupito hoti anattamano ahatacitto khilajato tassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya yassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya ayam pancamo cetokhilo. Ime panca dhamma hanabhagiya. [416] Katame panca dhamma visesabhagiya . pancindriyani saddhindriyam viriyindriyam satindriyam samadhindriyam pannindriyam. Ime panca dhamma visesabhagiya. [417] Katame panca dhamma duppativijjha . panca nissaraniya dhatuyo idhavuso bhikkhuno kame 1- manasikaroto kamesu cittam na pakkhandati na pasidati na santitthati na vimuccati nekkhammam kho panassa manasikaroto nekkhamme cittam pakkhandati pasidati santitthati vimuccati tassa 2- cittam sugatam subhavitam suvutthitam suvimuttam visamyuttam kamehi ye ca kamapaccaya uppajjanti asava vighataparilaha mutto so tehi na so tam vedanam vedeti idam akkhatam kamanam nissaranam. {417.1} Puna caparam avuso bhikkhuno byapadam manasikaroto byapade cittam na pakkhandati na pasidati na santitthati na vimuccati abyapadam kho panassa manasikaroto abyapade cittam pakkhandati pasidati santitthati vimuccati tassa cittam sugatam subhavitam suvutthitam suvimuttam visamyuttam byapadena ye ca byapadapaccaya uppajjanti asava vighataparilaha mutto so tehi @Footnote: 1 Yu. kamam . 2 Ma. tassa tam. sabbavaresu idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page298.

Na so tam vedanam vedeti idamakkhatam byapadassa nissaranam. {417.2} Puna caparam avuso bhikkhuno vihesam manasikaroto vihesaya cittam na pakkhandati na pasidati na santitthati na vimuccati avihesam kho panassa manasikaroto avihesaya cittam pakkhandati pasidati santitthati vimuccati tassa cittam sugatam subhavitam suvutthitam suvimuttam visamyuttam vihesaya ye ca vihesapaccaya uppajjanti asava vighataparilaha mutto so tehi na so tam vedanam vedeti idamakkhatam vihesaya nissaranam. {417.3} Puna caparam avuso bhikkhuno rupe manasikaroto rupesu cittam na pakkhandati na pasidati na santitthati na vimuccati arupam kho panassa manasikaroto arupe cittam pakkhandati pasidati santitthati vimuccati tassa tam cittam sugatam subhavitam suvutthitam suvimuttam visamyuttam rupehi ye ca rupapaccaya uppajjanti asava vighataparilaha mutto so tehi na so tam vedanam vedeti idamakkhatam rupanam nissaranam. {417.4} Puna caparam avuso bhikkhuno sakkayam manasikaroto sakkaye cittam na pakkhandati na pasidati na santitthati na vimuccati sakkayanirodham kho panassa manasikaroto sakkayanirodhe cittam pakkhandati pasidati santitthati vimuccati tassa cittam sugatam subhavitam suvutthitam suvimuttam visamyuttam sakkayena ye ca sakkayapaccaya uppajjanti asava vighataparilaha mutto so tehi na so tam vedanam vedeti idamakkhatam sakkayassa nissaranam . ime panca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page299.

Dhamma duppativijjha. [418] Katame panca dhamma uppadetabba . pancananiko sammasamadhi ayam samadhi paccuppannasukho ceva ayatim ca sukhavipakoti paccattamyeva nanam uppajjati . ayam samadhi ariyo niramisoti paccattamyeva nanam uppajjati . ayam samadhi akapurisasevitoti paccattamyeva nanam uppajjati . ayam samadhi santo panito patippassaddhiladdho 1- ekodibhavadhigato na ca sasankharam nigayha varitavatoti 2- paccattamyeva nanam uppajjati . so kho panaham imam samadhim sato ca 3- samapajjami sato vutthahamiti paccattamyeva nanam uppajjati. Ime panca dhamma uppadetabba. [419] Katame panca dhamma abhinneyya . panca vimuttayatanani idhavuso bhikkhuno sattha dhammam deseti annataro va garutthaniyo 4- sabrahmacari yatha yatha avuso bhikkhuno sattha dhammam deseti annataro va garutthaniyo sabrahmacari tatha tatha bhikkhu 5- tasmim dhamme atthapatisamvedi ca hoti dhammapatisamvedi ca tassa atthapatisamvedino dhammapatisamvedino pamojjam jayati pamuditassa piti jayati pitimanassa kayo passambhati passaddhakayo sukham vedeti sukhino cittam samadhiyati imam 6- pathamam vimuttayatanam. {419.1} Puna caparam avuso bhikkhuno na heva kho sattha dhammam deseti annataro va garutthaniyo sabrahmacari apica kho yathasutam yathapariyattam @Footnote: 1 Ma. Yu. patippassaddhaladdho. 2 Ma. na sasankharanigayhavaritagatoti. 3 Ma. Yu. va. @4 Yu. garutthaniko. 5 Ma. so. 6 Ma. idam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page300.

Dhammam vittharena paresam deseti yatha yatha avuso bhikkhu yathasutam yathapariyattam dhammam vittharena paresam deseti tatha tatha so tasmim dhamme atthapatisamvedi ca hoti dhammapatisamvedi ca tassa atthapatisamvedino dhammapatisamvedino pamojjam jayati pamuditassa piti jayati pitimanassa kayo passambhati passaddhakayo sukham vedeti sukhino cittam samadhiyati idam dutiyam vimuttayatanam. {419.2} Puna caparam avuso bhikkhuno na heva kho sattha dhammam deseti annataro va garutthaniyo sabrahmacari na heva kho yathasutam yathapariyattam dhammam vittharena paresam deseti apica kho yathasutam yathapariyattam dhammam vittharena sajjhayam karoti yatha yatha avuso bhikkhu yathasutam yathapariyattam dhammam vittharena sajjhayam karoti tatha tatha so tasmim dhamme atthapatisamvedi ca hoti dhammapatisamvedi ca tassa atthapatisamvedino dhammapatisamvedino pamojjam jayati pamuditassa piti jayati pitimanassa kayo passambhati passaddhakayo sukham vedeti sukhino cittam samadhiyati idam tatiyam vimuttayatanam. {419.3} Puna caparam avuso bhikkhuno na heva kho sattha dhammam deseti annataro va garutthaniyo sabrahmacari napi 1- yathasutam yathapariyattam dhammam vittharena paresam deseti napi 1- yathasutam yathapariyattam dhammam vittharena sajjhayam karoti apica kho yathasutam yathapariyattam dhammam cetasa anuvitakketi anuvicareti manasanupekkhati yatha yatha @Footnote: 1 Yu. napi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page301.

Avuso bhikkhu yathasutam yathapariyattam dhammam cetasa anuvitakketi anuvicareti manasanupekkhati tatha tatha so tasmim dhamme atthapatisamvedi ca hoti dhammapatisamvedi ca tassa atthapatisamvedino dhammapatisamvedino pamojjam jayati pamuditassa piti jayati pitimanassa kayo passambhati passaddhakayo sukham vedeti sukhino cittam samadhiyati idam catuttham vimuttayatanam. {419.4} Puna caparam avuso bhikkhuno na heva kho sattha dhammam deseti annataro va garutthaniyo sabrahmacari napi yathasutam yathapariyattam dhammam vittharena paresam deseti napi yathasutam yathapariyattam vittharena sajjhayam karoti napi yathasutam yathapariyattam dhammam cetasa anuvitakketi anuvicareti manasanupekkhati apica khvassa annataram samadhimittam suggahitam hoti sumanasikatam supadharitam suppatividdham pannaya yatha yatha avuso bhikkhuno annataram samadhimittam suggahitam hoti sumanasikatam supadharitam suppatividdham pannaya tatha tatha so tasmim dhamme atthapatisamvedi ca hoti dhammapatisamvedi ca tassa atthapatisamvedino dhammapatisamvedino pamojjam jayati pamuditassa piti jayati pitimanassa kayo passambhati passaddhakayo sukham vedeti sukhino cittam samadhiyati idam pancamam vimuttayatanam . ime panca dhamma abhinneyya. [420] Katame panca dhamma sacchikatabba . panca dhammakkhandha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page302.

Silakkhandho samadhikkhandho pannakkhandho vimuttikkhandho vimuttinana- dassanakkhandho . ime panca dhamma sacchikatabba . iti ime pannasa dhamma bhuta taccha tatha avitatha anannatha samma tathagatena abhisambuddha. [421] Cha dhamma bahukara cha dhamma bhavetabba cha dhamma parinneyya cha dhamma pahatabba cha dhamma hanabhagiya cha dhamma visesabhagiya cha dhamma duppativijjha cha dhamma uppadetabba cha dhamma abhinneyya cha dhamma sacchikatabba. [422] Katame cha dhamma bahukara . cha saraniya dhamma idhavuso bhikkhuno mettam kayakammam paccupatthitam hoti sabrahmacarisu avi 1- ceva raho ca ayampi dhammo saraniyo piyakarano garukarano sangahaya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattati . Puna caparam avuso bhikkhuno mettam vacikammam paccupatthitam hoti sabrahmacarisu avi ceva raho ca ayampi dhammo saraniyo piyakarano garukarano sangahaya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattati . puna caparam avuso bhikkhuno mettam manokammam .pe. Ekibhavaya samvattati . puna caparam avuso bhikkhu ye te labha dhammika dhammaladdha antamaso pattapariyapannamattampi tatharupehi labhehi appativibhattabhogi hoti silavantehi sabrahmacarihi sadharanabhogi ayampi dhammo saraniyo piyakarano garukarano sangahaya @Footnote: 1 Yu. avi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page303.

Avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattati . puna caparam avuso bhikkhu yani tani silani akhandani acchiddani asabalani akammasani bhujissani vinnupasatthani aparamatthani samadhisamvattanikani tatharupesu silesu silasamannagato viharati sabrahmacarihi avi ceva raho ca ayampi dhammo saraniyo piyakarano garukarano sangahaya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattati . puna caparam avuso bhikkhu yayam ditthi ariya niyyanika niyyati takkarassa sammadukkhakkhayaya tatharupaya ditthiya ditthisamannagato viharati sabrahmacarihi avi ceva raho ca ayampi dhammo saraniyo piyakarano garukarano sangahaya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattati . ime cha dhamma bahukara. [423] Katame cha dhamma bhavetabba . cha anussatitthanani buddhanussati dhammanussati sanghanussati silanussati caganussati devatanussati. Ime cha dhamma bhavetabba. [424] Katame cha dhamma parinneyya . cha ajjhattikani ayatanani cakkhvayatanam sotayatanam ghanayatanam jivhayatanam kayayatanam manayatanam. Ime cha dhamma parinneyya. [425] Katame cha dhamma pahatabba . cha tanhakaya rupatanha saddatanha gandhatanha rasatanha photthabbatanha dhammatanha. Ime cha dhamma pahatabba.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page304.

[426] Katame cha dhamma hanabhagiya . cha agarava idhavuso bhikkhu satthari agaravo viharati appatisso dhamme agaravo viharati appatisso sanghe agaravo viharati appatisso sikkhaya agaravo viharati appatisso appamade agaravo viharati appatisso patisanthare agaravo viharati appatisso. Ime cha dhamma hanabhagiya. [427] Katame cha dhamma visesabhagiya . cha garava idhavuso bhikkhu satthari sagaravo viharati sappatisso dhamme sagaravo viharati sappatisso . sanghe . sikkhaya . Appamade. Patisanthare sagaravo viharati sappatisso. Ime cha dhamma visesabhagiya. [428] Katame cha dhamma duppativijjha . cha nissaraniya dhatuyo idhavuso bhikkhu evam vadeyya metta hi kho me 1- cetovimutti bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha atha ca pana me byapado cittam pariyadaya titthatiti . so ma hevantissa vacaniyo ma ayasma evam avaca ma bhagavantam abbhacikkhi na hi sadhu bhagavato abbhakkhanam na hi bhagava evam vadeyya atthanametam avuso anavakaso yam mettaya cetovimuttiya bhavitaya bahulikataya yanikataya vatthukataya anutthitaya paricitaya susamaraddhaya atha ca panassa byapado cittam pariyadaya thassatiti 2- netam thanam vijjati nissarananhetam avuso byapadassa yadidam metta cetovimutti 3-. {428.1} Idha panavuso bhikkhu evam vadeyya @Footnote: 1 Ma. me avuso. 2 Ma. itisaddo na dissati. evamupari. @3 Ma. cetovimuttiti. evamupari.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page305.

Karuna hi kho me cetovimutti bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha atha ca pana me vihesa cittam pariyadaya titthatiti . so ma hevantissa vacaniyo ma ayasma evam avaca ma bhagavantam abbhacikkhi na hi sadhu bhagavato abbhakkhanam na hi bhagava evam vadeyya atthanametam avuso anavakaso yam karunaya cetovimuttiya bhavitaya bahulikataya yanikataya vatthukataya anutthitaya paricitaya susamaraddhaya atha ca panassa vihesa cittam pariyadaya thassatiti netam thanam vijjati nissarananhetam avuso vihesaya yadidam karuna cetovimutti. {428.2} Idha panavuso bhikkhu evam vadeyya mudita hi kho me cetovimutti bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha atha ca pana me arati cittam pariyadaya titthatiti . so ma hevantissa vacaniyo ma ayasma evam avaca ma bhagavantam abbhacikkhi na hi sadhu bhagavato abbhakkhanam na hi bhagava evam vadeyya atthanametam avuso anavakaso yam muditaya cetovimuttiya bhavitaya bahulikataya yanikataya vatthukataya anutthitaya paricitaya susamaraddhaya atha ca panassa arati cittam pariyadaya thassatiti netam thanam vijjati nissarananhetam avuso aratiya yadidam mudita cetovimutti. {428.3} Idha panavuso bhikkhu evam vadeyya upekkha hi kho me

--------------------------------------------------------------------------------------------- page306.

Cetovimutti bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha atha ca pana me rago cittam pariyadaya titthatiti . so ma hevantissa vacaniyo ma ayasma evam avaca ma bhagavantam abbhacikkhi na hi sadhu bhagavato abbhakkhanam na hi bhagava evam vadeyya atthanametam avuso anavakaso yam upekkhaya cetovimuttiya bhavitaya bahulikataya yanikataya vatthukataya anutthitaya paricitaya susamaraddhaya atha ca panassa rago cittam pariyadaya thassatiti netam thanam vijjati nissarananhetam avuso ragassa yadidam upekkha cetovimutti. {428.4} Idha panavuso bhikkhu evam vadeyya animitta hi kho me cetovimutti bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha atha ca pana me nimittanusari vinnanam hotiti. So ma hevantissa vacaniyo ma ayasma evam avaca ma bhagavantam abbhacikkhi na hi sadhu bhagavato abbhakkhanam na hi bhagava evam vadeyya atthanametam avuso anavakaso yam animittaya cetovimuttiya bhavitaya bahulikataya yanikataya vatthukataya anutthitaya paricitaya susamaraddhaya atha ca panassa nimittanusari vinnanam bhavissatiti netam thanam vijjati nissarananhetam avuso sabbanimittanam yadidam animitta cetovimutti. {428.5} Idha panavuso bhikkhu evam vadeyya asmiti kho me vigate 1- ayamahamasmiti @Footnote: 1 Ma. vigatam. Yu. vighatam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page307.

Na samanupassami atha ca pana me vicikicchakathankathasallam cittam pariyadaya titthatiti . so ma hevantissa vacaniyo ma ayasma evam avaca ma bhagavantam abbhacikkhi na hi sadhu bhagavato abbhakkhanam na hi bhagava evam vadeyya atthanametam avuso anavakaso yam asmiti vigate 1- ayamahamasmiti na samanupassato 2- atha ca panassa vicikicchakathankathasallam cittam pariyadaya thassatiti netam thanam vijjati nissarananhetam avuso vicikicchakathankathasallassa yadidam asmimanasamugghato 3-. Ime cha dhamma duppativijjha. [429] Katame cha dhamma uppadetabba . cha satatavihara idhavuso bhikkhu cakkhuna rupam disva neva sumano hoti na dummano upekkhako ca 4- viharati sato sampajano. Sotena saddam sutva .pe. Ghanena gandham ghayitva .pe. jivhaya rasam sayitva .pe. Kayena photthabbam phusitva .pe. manasa dhammam vinnaya neva sumano hoti na dummano upekkhako ca 4- viharati sato sampajano. Ime cha dhamma uppadetabba. [430] Katame cha dhamma abhinneyya . cha anuttariyani dassananuttariyam savananuttariyam labhanuttariyam sikkhanuttariyam paricariyanuttariyam anussatanuttariyam. Ime cha dhamma abhinneyya. [431] Katame cha dhamma sacchikatabba . cha abhinna idhavuso bhikkhu anekavihitam iddhividham paccanubhoti ekopi hutva bahudha @Footnote: 1 Yu. vighate. 2 Ma. Yu. asamanupassato. 3 Yu. yadidamasmiti manasamugghato. @4 Ma. Yu. casaddo na dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page308.

Hoti bahudhapi hutva eko hoti avibhavam tirobhavam tirokuddam tiropakaram tiropabbatam asajjamano gacchati seyyathapi akase pathaviyapi ummujjanimmujjam karoti seyyathapi udake udakepi abhijjamane gacchati seyyathapi pathaviya akasepi pallankena cankamati seyyathapi pakkhi sakuno imepi candimasuriye evammahiddhike evammahanubhave panina paramasati parimajjati yava brahmalokapi kayena vasam vatteti. {431.1} Dibbaya sotadhatuya visuddhaya atikkantamanusikaya ubho sadde sunati dibbe ca manuse ca ye dure santike ca. Parasattanam parapuggalanam cetasa ceto paricca janati 1- saragam va cittam saragam cittanti pajanati vitaragam va cittam vitaragam cittanti pajanati sadosam va cittam sadosam cittanti pajanati vitadosam va cittam vitadosam cittanti pajanati samoham va cittam samoham cittanti pajanati vitamoham va cittam vitamoham cittanti pajanati sankhittam va cittam sankhittam cittanti pajanati vikkhittam va cittam vikkhittam cittanti pajanati mahaggatam va cittam mahaggatam cittanti pajanati amahaggatam va cittam amahaggatam cittanti pajanati sauttaram va cittam sauttaram cittanti pajanati anuttaram va cittam anuttaram cittanti pajanati samahitam va cittam samahitam cittanti pajanati asamahitam va cittam asamahitam cittanti @Footnote: 1 Ma. Yu. pajanati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page309.

Pajanati vimuttam va cittam vimuttam cittanti pajanati avimuttam va cittam avimuttam cittanti pajanati. [1]- {431.2} Anekavihitam pubbenivasam anussarati seyyathidam ekampi jatim dvepi jatiyo tissopi jatiyo catassopi jatiyo pancapi jatiyo dasapi jatiyo visampi jatiyo timsampi jatiyo cattalisampi jatiyo pannasampi jatiyo satampi jatiyo sahassampi jatiyo satasahassampi jatiyo anekepi samvattakappe anekepi vivattakappe anekepi samvattavivattakappe amutrasim evamnamo evamgotto evamvanno evamaharo evamsukhadukkhapatisamvedi evamayupariyanto so tato cuto amutra udapadim tatrapasim evamnamo evamgotto evamvanno evamaharo evamsukhadukkhapatisamvedi evamayupariyanto so tato cuto idhupapannoti iti sakaram sauddesam anekavihitam pubbenivasam anussarati. {431.3} Dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati ime vata bhonto satta kayaduccaritena samannagata vaciduccaritena samannagata manoduccaritena samannagata ariyanam upavadaka micchaditthika micchaditthikammasamadana te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam nirayam upapanna ime va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata vacisucaritena samannagata manosucaritena samannagata @Footnote: 1 Ma. so.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page310.

Ariyanam anupavadaka sammaditthika sammaditthikammasamadana te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapannati . Iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati. {431.4} Asavanam khaya anasavancetovimuttim pannavimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati . Ime cha dhamma sacchikatabba . iti ime satthi dhamma bhuta taccha tatha avitatha anannatha samma tathagatena abhisambuddha. [432] Satta dhamma bahukara satta dhamma bhavetabba satta dhamma parinneyya satta dhamma pahatabba satta dhamma hanabhagiya satta dhamma visesabhagiya satta dhamma duppativijjha satta dhamma uppadetabba satta dhamma abhinneyya satta dhamma sacchikatabba. [433] Katame satta dhamma bahukara . satta ariyadhanani 1- saddhadhanam siladhanam hiridhanam ottappadhanam sutadhanam cagadhanam pannadhanam . Ime satta dhamma bahukara. [434] Katame satta dhamma bhavetabba. Satta sambojjhanga 2- satisambojjhango dhammavicayasambojjhango viriyasambojjhango pitisambojjhango passaddhisambojjhango samadhisambojjhango @Footnote: 1 Yu. dhanani . 2 Yu. bojjhanga.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page311.

Upekkhasambojjhango. Ime satta dhamma bhavetabba. [435] Katame satta dhamma parinneyya . satta vinnanatthitiyo santavuso satta nanattakaya nanattasannino seyyathapi manussa ekacce ca deva ekacce ca vinipatika ayam pathama vinnanatthiti . santavuso satta nanattakaya ekattasannino seyyathapi deva brahmakayika pathamabhinibbatta ayam dutiya vinnanatthiti . santavuso satta ekattakaya nanattasannino seyyathapi deva abhassara ayam tatiya vinnanatthiti . santavuso satta ekattakaya ekattasannino seyyathapi deva subhakinha ayam catuttha 1- vinnanatthiti . santavuso satta sabbaso rupasannanam samatikkama patighasannanam atthangama nanattasannanam amanasikara ananto akasoti akasanancayatanupaga ayam pancami vinnanatthiti . santavuso satta sabbaso akasanancayatanam samatikkamma anantam vinnananti vinnanancayatanupaga ayam chatthi vinnanatthiti . santavuso satta sabbaso vinnanancayatanam samatikkamma natthi kinciti akincannayatanupaga ayam sattami vinnanatthiti. Ime satta dhamma parinneyya. [436] Katame satta dhamma pahatabba . satta anusaya kama- raganusayo patighanusayo ditthanusayo vicikicchanusayo mananusayo @Footnote: 1 Ma. catutthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page312.

Bhavaraganusayo avijjanusayo. Ime satta dhamma pahatabba. [437] Katame satta dhamma hanabhagiya . satta asaddhamma idhavuso bhikkhu assaddho hoti ahiriko hoti anottappi hoti appassuto hoti kusito hoti mutthassati hoti duppanno hoti. Ime satta dhamma hanabhagiya. [438] Katame satta dhamma visesabhagiya . satta saddhamma idhavuso bhikkhu saddho hoti hiriko 1- hoti ottappi hoti bahussuto hoti araddhaviriyo hoti upatthitassati hoti pannava hoti. Ime satta dhamma visesabhagiya. [439] Katame satta dhamma duppativijjha . satta sappurisadhamma idhavuso bhikkhu dhammannu hoti atthannu attannu mattannu kalannu parisannu puggalaparoparannu 2- . ime satta dhamma duppativijjha. [440] Katame satta dhamma uppadetabba . satta sanna aniccasanna anattasanna asubhasanna adinavasanna pahanasanna viragasanna nirodhasanna. Ime satta dhamma uppadetabba. [441] Katame satta dhamma abhinneyya . satta niddasavatthuni idhavuso bhikkhu sikkhasamadane tibbacchando hoti ayatinca sikkhasamadane avigatapemo dhammanisantiya tibbacchando hoti @Footnote: 1 Ma. Yu. hirima. 2 Ma. Yu. dhamamnnu ca hoti ... puggalannu ca iccevam ca saddo @dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page313.

Ayatinca dhammanisantiya avigatapemo icchavinaye tibbacchando hoti ayatinca icchavinaye avigatapemo patisallane tibbacchando hoti ayatinca patisallane avigatapemo viriyarambhe tibbacchando hoti ayatinca viriyarambhe avigatapemo satinepakke tibbacchando hoti ayatinca satinepakke avigatapemo ditthipativedhe tibbacchando hoti ayatinca ditthipativedhe avigatapemo . ime satta dhamma abhinneyya. [442] Katame satta dhamma sacchikatabba . satta khinasavabalani idhavuso khinasavassa bhikkhuno aniccato sabbe sankhara yathabhutam sammappannaya sudittha honti yampavuso khinasavassa bhikkhuno aniccato sabbe sankhara yathabhutam sammappannaya sudittha honti idam 1- khinasavassa bhikkhuno balam hoti yam balam agamma khinasavo bhikkhu asavanam khayam patijanati khina me asavati. {442.1} Puna caparam avuso khinasavassa bhikkhuno angarakasupama kama yathabhutam sammappannaya sudittha honti yampavuso khinasavassa bhikkhuno angarakasupama kama yathabhutam sammappannaya sudittha honti idam khinasavassa bhikkhuno balam hoti yam balam agamma khinasavo bhikkhu asavanam khayam patijanati khina me asavati. {442.2} Puna caparam avuso khinasavassa bhikkhuno vivekaninnam cittam hoti vivekaponam vivekapabbharam vivekattham nekkhammabhiratam byantibhutam sabbaso @Footnote: 1 Ma. Yu. idampi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page314.

Asavatthaniyehi dhammehi yampavuso khinasavassa bhikkhuno vivekaninnam cittam hoti vivekaponam vivekapabbharam vivekattham nekkhammabhiratam byantibhutam sabbaso asavatthaniyehi dhammehi idampi khinasavassa bhikkhuno balam hoti yam balam agamma khinasavo bhikkhu asavanam khayam patijanati khina me asavati. {442.3} Puna caparam avuso khinasavassa bhikkhuno cattaro satipatthana bhavita honti subhavita yampavuso khinasavassa bhikkhuno cattaro satipatthana bhavita honti subhavita idampi khinasavassa bhikkhuno balam hoti yam balam agamma khinasavo bhikkhu asavanam khayam patijanati khina me asavati. {442.4} Puna caparam avuso khinasavassa bhikkhuno pancindriyani bhavitani honti subhavitani yampavuso khinasavassa bhikkhuno pancindriyani bhavitani honti subhavitani idampi khinasavassa bhikkhuno balam hoti yam balam agamma khinasavo bhikkhu asavanam khayam patijanati khina me asavati. {442.5} Puna caparam avuso khinasavassa bhikkhuno satta bojjhanga bhavita honti subhavita yampavuso khinasavassa bhikkhuno satta bojjhanga bhavita honti subhavita idampi khinasavassa bhikkhuno balam hoti yam balam agamma khinasavo bhikkhu asavanam khayam patijanati khina me asavati. {442.6} Puna caparam avuso khinasavassa bhikkhuno ariyo atthangiko maggo bhavito hoti subhavito yampavuso khinasavassa bhikkhuno ariyo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page315.

Atthangiko maggo bhavito hoti subhavito idampi khinasavassa bhikkhuno balam hoti yam balam agamma khinasavo bhikkhu asavanam khayam patijanati khina me asavati . ime satta dhamma sacchikatabba . iti ime sattati dhamma bhuta taccha tatha avitatha anannatha samma tathagatena abhisambuddha. Pathamabhanavaram 1-. [443] Attha dhamma bahukara attha dhamma bhavetabba attha dhamma parinneyya attha dhamma pahatabba attha dhamma hanabhagiya attha dhamma visesabhagiya attha dhamma duppativijjha attha dhamma uppadetabba attha dhamma abhinneyya attha dhamma sacchikatabba. [444] Katame attha dhamma bahukara . attha hetu attha paccaya adibrahmacariyakaya pannaya appatiladdhaya patilabhaya patiladdhaya bhiyyobhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattanti katame attha 2- idhavuso bhikkhu 3- sattharam va 4- upanissaya viharati annataram va garutthaniyam sabrahmacarim yatthassa tibbam hirottappam paccupatthitam hoti pemanca garavo ca ayam pathamo hetu pathamo paccayo adibrahmacariyakaya pannaya appatiladdhaya patilabhaya patiladdhaya bhiyyobhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattati. {444.1} Tam kho pana sattharam upanissaya viharati annataram va garutthaniyam @Footnote: 1 Ma. pathamabhanavaro nitthito. Yu. pathamakabhanavaram nitthitam. 2 Yu. katame atthati @na dissati. 3 Yu. bhikkhuti na dissati. 4 Ma. Yu. vasaddo na dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page316.

Sabrahmacarim yatthassa tibbam hirottappam paccupatthitam hoti pemanca garavo ca te kalena kalam upasankamitva paripucchati paripanhati idam bhante katham imassa ko atthoti tassa te ayasmanto avivatanceva vivaranti anuttanikatanca uttanim karonti anekavihitesu ca kankhatthaniyesu dhammesu kankham pativinodenti ayam dutiyo hetu dutiyo paccayo adibrahmacariyakaya pannaya appatiladdhaya patilabhaya patiladdhaya bhiyyobhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattati. {444.2} Tam kho pana dhammam sutva dvayena vupakasena sampadeti kayavupakasena ca cittavupakasena ca ayam tatiyo hetu tatiyo paccayo adibrahmacariyakaya pannaya appatiladdhaya patilabhaya patiladdhaya bhiyyobhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattati. {444.3} Puna caparam avuso bhikkhu silava hoti patimokkhasamvarasamvuto viharati acaragocarasampanno anumattesu vajjesu bhayadassavi samadaya sikkhati sikkhapadesu ayam catuttho hetu catuttho paccayo adibrahmacariyakaya pannaya appatiladdhaya patilabhaya patiladdhaya bhiyyobhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattati. {444.4} Puna caparam avuso bhikkhu bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo ye te dhamma adikalyana majjhekalyana pariyosanakalyana sattham sabyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam abhivadanti tatharupassa dhamma bahussuta honti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page317.

Dhata vacasa paricita manasanupekkhita ditthiya suppatividdha ayam pancamo hetu pancamo paccayo adibrahmacariyakaya pannaya appatiladdhaya patilabhaya patiladdhaya bhiyyobhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattati. {444.5} Puna caparam avuso bhikkhu araddhaviriyo viharati akusalanam dhammanam pahanaya kusalanam dhammanam upasampadaya thamava dalhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu ayam chattho hetu chattho paccayo adibrahmacariyakaya pannaya appatiladdhaya patilabhaya patiladdhaya bhiyyobhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattati. {444.6} Puna caparam avuso bhikkhu satima hoti paramena satinepakkena samannagato cirakatampi cirabhasitampi sarita anussarita ayam sattamo hetu sattamo paccayo adibrahmacariyakaya pannaya appatiladdhaya patilabhaya patiladdhaya bhiyyobhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattati. {444.7} Puna caparam avuso bhikkhu pancasu upadanakkhandhesu udayabbayanupassi viharati iti rupam iti rupassa samudayo iti rupassa atthangamo iti vedana iti vedanaya samudayo iti vedanaya atthangamo iti sanna iti sannaya samudayo iti sannaya atthangamo iti sankhara iti sankharanam samudayo iti sankharanam atthangamo iti vinnanam iti vinnanassa samudayo iti vinnanassa atthangamo 1- . ayam atthamo hetu atthamo paccayo @Footnote: 1 Ma. Yu. atthangamoti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page318.

Adibrahmacariyakaya pannaya appatiladdhaya patilabhaya patiladdhaya bhiyyobhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattati . ime attha dhamma bahukara. [445] Katame attha dhamma bhavetabba . ariyo atthangiko maggo seyyathidam sammaditthi sammasankappo sammavaca sammakammanto sammaajivo sammavayamo sammasati sammasamadhi. Ime attha dhamma bhavetabba. [446] Katame attha dhamma parinneyya . attha lokadhamma labho ca alabho ca yaso ca ayaso ca ninda ca pasamsa ca sukhanca dukkhanca. Ime attha dhamma parinneyya. [447] Katame attha dhamma pahatabba . attha micchatta micchaditthi micchasankappo micchavaca micchakammanto micchaajivo micchavayamo micchasati micchasamadhi . ime attha dhamma pahatabba. [448] Katame attha dhamma hanabhagiya . attha kusitavatthuni idhavuso bhikkhuna kammam katabbam hoti tassa evam hoti kammam kho me katabbam bhavissati kammam kho pana me karontassa kayo kilamissati handaham nipajjamiti . so nipajjati na viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya idam pathamam kusitavatthu. {448.1} Puna caparam avuso bhikkhuna kammam katam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page319.

Hoti tassa evam hoti aham kho kammam akasim kammam kho pana me karontassa kayo kilanto handaham nipajjamiti . so nipajjati na viriyam arabhati .pe. asacchikatassa sacchikiriyaya idam dutiyam kusitavatthu. {448.2} Puna caparam avuso bhikkhuna maggo gantabbo hoti tassa evam hoti maggo kho me gantabbo bhavissati maggam kho pana me gacchantassa kayo kilamissati handaham nipajjamiti . so nipajjati na viriyam arabhati .pe. asacchikatassa sacchikiriyaya idam tatiyam kusitavatthu. {448.3} Puna caparam avuso bhikkhuna maggo gato hoti tassa evam hoti aham kho maggam agamasim maggam kho pana me gacchantassa kayo kilanto handaham nipajjamiti . so nipajjati na viriyam arabhati .pe. Asacchikatassa sacchikiriyaya idam catuttham kusitavatthu. {448.4} Puna caparam avuso bhikkhu gamam va nigamam va pindaya caranto na labhati lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim tassa evam hoti aham kho gamam va nigamam va pindaya caranto nalattham lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim tassa me kayo kilanto akammanno handaham nipajjamiti . so nipajjati na viriyam arabhati .pe. Asacchikatassa sacchikiriyaya idam pancamam kusitavatthu. {448.5} Puna caparam avuso bhikkhu gamam va nigamam va pindaya caranto labhati lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham

--------------------------------------------------------------------------------------------- page320.

Paripurim tassa evam hoti aham kho gamam va nigamam va pindaya caranto alattham lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim tassa me kayo garuko akammanno masacitam manne handaham nipajjamiti . so nipajjati na viriyam arabhati .pe. Asacchikatassa sacchikiriyaya idam chattham kusitavatthu. {448.6} Puna caparam avuso bhikkhuno uppanno hoti appamattako abadho tassa evam hoti uppanno kho pana 1- me ayam 2- appamattako abadho atthi kappo nipajjitum handaham nipajjamiti . so nipajjati .pe. Asacchikatassa sacchikiriyaya idam sattamam kusitavatthu. {448.7} Puna caparam avuso bhikkhu gilana vutthito hoti aciravutthito gelanna tassa evam hoti aham gilana vutthito aciravutthito gelanna tassa me kayo dubbalo akammanno [3]- handaham nipajjamiti . so nipajjati na viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya idam atthamam kusitavatthu. Ime attha dhamma hanabhagiya. [449] Katame attha dhamma visesabhagiya. Attha arabbhavatthuni idhavuso bhikkhuna kammam katabbam hoti tassa evam hoti kammam kho me katabbam bhavissati kammam kho pana me karontassa 4- na sukaram buddhanam sasanam manasikatum handaham virayam arabhami appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa @Footnote: 1 Ma. Yu. panasaddo na dissati. 2 Ma. Yu. ayanti patho na dissati. 3 Ma. atthi @kappo nipajjitum. 4 Ma. Yu. karontena.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page321.

Sacchikiriyayati . so viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya idam pathamam arabbhavatthu. {449.1} Puna caparam avuso bhikkhuna kammam katam hoti tassa evam hoti aham kho kammam akasim kammam kho panaham karonto nasakkhim buddhanam sasanam manasikatum handaham viriyam arabhami appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyayati .pe. Idam dutiyam arabbhavatthu. {449.2} Puna caparam avuso bhikkhuno 1- maggo gantabbo hoti tassa evam hoti maggo kho me gantabbo bhavissati maggam kho pana me gacchantena na sukaram buddhanam sasanam manasikatum handaham viriyam arabhami appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyayati . so viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya idam tatiyam arabbhavatthu. {449.3} Puna caparam avuso bhikkhuna maggo gato hoti tassa evam hoti aham kho maggam agamasim maggam kho panaham gacchanto nasakkhim buddhanam sasanam manasikatum handaham viriyam arabhami appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyayati . So viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya idam catuttham arabbhavatthu. {449.4} Puna caparam avuso bhikkhu gamam va nigamam va pindaya caranto @Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhuna.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page322.

Na labhati lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim tassa evam hoti aham kho pana gamam va nigamam va pindaya caranto nalattham lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim tassa me kayo lahuko kammanno handaham viriyam arabhami .pe. asacchikatassa sacchikiriyayati . so viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya idam pancamam arabbhavatthu. {449.5} Puna caparam avuso bhikkhu gamam va nigamam va pindaya caranto labhati lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim tassa evam hoti aham kho gamam va nigamam va pindaya caranto alattham lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim tassa me kayo balava kammanno handaham viriyam arabhami appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyayati . so viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya idam chattham arabbhavatthu. {449.6} Puna caparam avuso bhikkhuno uppanno hoti appamattako abadho tassa evam hoti uppanno kho me [1]- appamattako abadho thanam kho panetam vijjati yam me abadho pavaddheyya handaham viriyam arabhami appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyayati. So viriyam arabhati appattassa pattiya .pe. asacchikatassa sacchikiriyaya @Footnote: 1 Yu. ayam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page323.

Idam sattamam arabbhavatthu. {449.7} Puna caparam avuso bhikkhu gilana vutthito hoti aciravutthito gelanna tassa evam hoti aham kho gilana vutthito aciravutthito gelanna thanam kho panetam vijjati yam me abadho paccudavatteyya handaham viriyam arabhami appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyayati . so viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya idam atthamam arabbhavatthu . Ime attha dhamma visesabhagiya. [450] Katame attha dhamma duppativijjha . attha akkhana asamaya brahmacariyavasaya idhavuso tathagato ca loke uppanno hoti araham sammasambuddho dhammo ca desiyati upasamiko parinibbaniko sambodhagami sugatappavedito ayanca puggalo nirayam upapanno hoti ayam pathamo akkhano asamayo brahmacariyavasaya. {450.1} Puna caparam avuso tathagato ca loke uppanno hoti araham sammasambuddho dhammo ca desiyati upasamiko parinibbaniko sambodhagami sugatappavedito ayanca puggalo tiracchanayonim upapanno hoti ayam dutiyo akkhano asamayo brahmacariyavasaya. {450.2} Puna caparam avuso tathagato ca loke uppanno hoti araham sammasambuddho dhammo ca desiyati upasamiko parinibbaniko sambodhagami sugatappavedito ayanca puggalo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page324.

Pittivisayam upapanno hoti ayam tatiyo akkhano asamayo brahmacariyavasaya. {450.3} Puna caparam avuso tathagato ca loke uppanno hoti araham sammasambuddho dhammo ca desiyati upasamiko .pe. Ayanca puggalo annataram dighayukam devanikayam upapanno hoti ayam catuttho akkhano asamayo brahmacariyavasaya. {450.4} Puna caparam avuso tathagato ca loke uppanno hoti araham sammasambuddho dhammo ca desiyati .pe. ayanca puggalo paccantimesu janapadesu paccajato hoti milakkhakesu 1- avinnataresu yattha natthi gati bhikkhunam bhikkhuninam upasakanam upasikanam ayam pancamo akkhano asamayo brahmacariyavasaya. {450.5} Puna caparam avuso tathagato ca loke uppanno hoti araham sammasambuddho .pe. ayanca puggalo majjhimesu janapadesu paccajato hoti so ca hoti micchaditthi 2- viparitadassano natthi dinnam natthi yittham natthi hutam natthi sukatadukkatanam kammanam phalavipako natthi ayam loko natthi paro loko natthi mata natthi pita natthi satta opapatika natthi loke samanabrahmana sammaggata sammapatipanna ye imanca lokam paranca lokam sayam abhinna sacchikatva pavedenti ayam chattho akkhano asamayo brahmacariyavasaya. {450.6} Puna caparam avuso tathagato ca loke uppanno hoti araham sammasambuddho .pe. ayanca puggalo majjhimesu janapadesu paccajato @Footnote: 1 Ma. milakkhesu . 2 Ma. micchaditthiko.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page325.

Hoti so ca hoti duppanno jalo elamugo nappatibalo subhasitadubbhasitanam atthamannatum ayam sattamo akkhano asamayo brahmacariyavasaya. {450.7} Puna caparam avuso tathagato ca loke na uppanno hoti araham sammasambuddho dhammo ca na desiyati upasamiko parinibbaniko sambodhagami sugatappavedito ayanca puggalo majjhimesu janapadesu paccajato hoti so ca pannava ajalo anelamugo patibalo subhasitadubbhasitanam atthamannatum ayam atthamo akkhano asamayo brahmacariyavasaya . ime attha dhamma duppativijjha. [451] Katame attha dhamma uppadetabba . attha mahapurisavitakka appicchassayam dhammo nayam dhammo mahicchassa santutthassayam dhammo nayam dhammo asantutthassa pavivittassayam dhammo nayam dhammo sanganikaramassa araddhaviriyassayam dhammo nayam dhammo kusitassa upatthitassatissayam dhammo nayam dhammo mutthassatissa samahitassayam dhammo nayam dhammo asamahitassa pannavato ayam dhammo nayam dhammo duppannassa nippapancaramassayam dhammo nippapancaratino nayam dhammo papancaramassa papancaratinoti . Ime attha dhamma uppadetabba. [452] Katame attha dhamma abhinneyya . attha abhibhayatanani ajjhattamrupasanni eko bahiddharupani passati parittani suvannadubbannani

--------------------------------------------------------------------------------------------- page326.

Tani abhibhuyya janami passamiti evamsanni hoti idam pathamam abhibhayatanam . ajjhattamrupasanni eko bahiddharupani passati appamanani suvannadubbannani tani abhibhuyya janami passamiti evamsanni hoti idam dutiyam abhibhayatanam. {452.1} Ajjhattamarupasanni eko bahiddharupani passati parittani suvannadubbannani tani abhibhuyya janami passamiti evamsanni hoti idam tatiyam abhibhayatanam. {452.2} Ajjhattamarupasanni eko bahiddharupani passati appamanani suvannadubbannani tani abhibhuyya janami passamiti evamsanni hoti idam catuttham abhibhayatanam. {452.3} Ajjhattamarupasanni eko bahiddharupani passati nilani nilavannani nilanidassanani nilanibhasani seyyathapi nama ummarapuppham nilam nilavannam nilanidassanam nilanibhasam seyyathapi va pana tam vattham baranaseyyakam ubhatobhagavimattham nilam nilavannam nilanidassanam nilanibhasam evameva ajjhattamarupasanni eko bahiddharupani passati nilani nilavannani nilanidassanani nilanibhasani tani abhibhuyya janami passamiti evamsanni hoti idam pancamam abhibhayatanam. {452.4} Ajjhattamarupasanni eko bahiddharupani passati pitani pitavannani pitanidassanani pitanibhasani seyyathapi nama kannikarapuppham pitam pitavannam pitanidassanam pitanibhasam seyyathapi va pana tam vattham baranaseyyakam ubhatobhagavimattham pitam pitavannam pitanidassanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page327.

Pitanibhasam evameva ajjhattamarupasanni eko bahiddharupani passati pitani pitavannani pitanidassanani pitanibhasani tani abhibhuyya janami passamiti evamsanni hoti idam chattham abhibhayatanam. {452.5} Ajjhattamarupasanni eko bahiddharupani passati lohitakani lohitakavannani lohitakanidassanani lohitakanibhasani seyyathapi nama bandhujivakapuppham lohitakam lohitakavannam lohitakanidassanam lohitakanibhasam seyyathapi va pana tam vattham baranaseyyakam ubhatobhagavimattham lohitakam lohitakavannam lohitakanidassanam lohitakanibhasam evameva ajjhattamarupasanni eko bahiddharupani passati lohitakani lohitakavannani lohitakanidassanani lohitakanibhasani tani abhibhuyya janami passamiti evamsanni hoti idam sattamam abhibhayatanam. {452.6} Ajjhattamarupasanni eko bahiddharupani passati odatani odatavannani odatanidassanani odatanibhasani seyyathapi nama osadhitaraka odata odatavanna odatanidassana odatanibhasa seyyathapi va pana tam vattham baranaseyyakam ubhatobhaga- vimattham odatam odatavannam odatanidassanam odatanibhasam evameva ajjhattamarupasanni eko bahiddharupani passati odatani odatavannani odatanidassanani odatanibhasani tani abhibhuyya janami passamiti evamsanni hoti idam atthamam abhibhayatanam . ime attha dhamma abhinneyya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page328.

[453] Katame attha dhamma sacchikatabba . attha vimokkha rupi rupani passati ayam pathamo vimokkho . ajjhattamarupasanni eko bahiddharupani passati ayam dutiyo vimokkho . subhanteva adhimutto hoti ayam tatiyo vimokkho . sabbaso rupasannanam samatikkama patighasannanam atthangama nanattasannanam amanasikara ananto akasoti akasanancayatanam upasampajja viharati ayam catuttho vimokkho . sabbaso akasanancayatanam samatikkamma anantam vinnananti vinnanancayatanam upasampajja viharati ayam pancamo vimokkho . sabbaso vinnanancayatanam samatikkamma natthi kinciti akincannayatanam upasampajja viharati ayam chattho vimokkho . sabbaso akincannayatanam samatikkamma nevasanna- nasannayatanam upasampajja viharati ayam sattamo vimokkho . Sabbaso nevasannanasannayatanam samatikkamma sannavedayitanirodham upasampajja viharati ayam atthamo vimokkho . ime attha dhamma sacchikatabba . iti ime asiti dhamma bhuta gaccha tatha avitatha anannatha samma tathagatena abhisambuddha. [454] Nava dhamma bahukara nava dhamma bhavetabba nava dhamma parinneyya nava dhamma pahatabba nava dhamma hanabhagiya nava dhamma visesabhagiya nava dhamma duppativijjha nava dhamma uppadetabba nava dhamma abhinneyya nava dhamma sacchikatabba.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page329.

[455] Katame nava dhamma bahukara. Nava yonisomanasikaramulika 1- dhamma yoniso manasikaroto pamojjam jayati pamuditassa piti jayati pitimanassa kayo passambhati passaddhakayo sukham vedeti sukhino cittam samadhiyati samahitacitto 2- yathabhutam janati 3- passati yathabhutam janam passam sayam 4- nibbindati nibbindam virajjati viraga vimuccati. Ime nava dhamma bahukara. [456] Katame nava dhamma bhavetabba. Nava parisuddhipadhaniyangani silavisuddhi parisuddhipadhaniyangam cittavisuddhi parisuddhipadhaniyangam ditthivisuddhi parisuddhipadhaniyangam kankhavitaranavisuddhi parisuddhipadhaniyangam maggamaggananadassanavisuddhi parisuddhipadhaniyangam patipadananadassana- visuddhi parisuddhipadhaniyangam nanadassanavisuddhi parisuddhipadhaniyangam pannavisuddhi parisuddhipadhaniyangam vimuttivisuddhi parisuddhipadhaniyangam . Ime nava dhamma bhavetabba. [457] Katame nava dhamma parinneyya . nava sattavasa santavuso satta nanattakaya nanattasannino seyyathapi manussa ekacce ca deva ekacce ca vinipatika ayam pathamo sattavaso. Santavuso satta nanattakaya ekattasannino seyyathapi deva brahmakayika pathamabhinibbatta ayam dutiyo sattavaso . Santavuso satta ekattakaya nanattasannino seyyathapi deva abhassara ayam tatiyo sattavaso . santavuso satta ekattakaya @Footnote: 1 Ma. Yu. ...mulaka. 2 Ma. samahite citte. Yu. samahitena cittena. @3 Yu. pajanati. 4 Ma. Yu. ayam na dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page330.

Ekattasannino seyyathapi deva subhakinha ayam catuttho sattavaso . santavuso satta asannino appatisamvedino seyyathapi deva asannisatta ayam pancamo sattavaso . Santavuso satta sabbaso rupasannanam samatikkama patighasannanam atthangama nanattasannanam amanasikara ananto akasoti akasanancayatanupaga ayam chattho sattavaso . santavuso satta sabbaso akasanancayatanam samatikkamma anantam vinnananti vinnanancayatanupaga ayam sattamo sattavaso . Santavuso satta sabbaso vinnanancayatanam samatikkamma natthi kinciti akincannayatanupaga ayam atthamo sattavaso . Santavuso satta sabbaso akincannayatanam samatikkamma santametam panitametanti 1- nevasannanasannayatanupaga ayam navamo sattavaso. Ime nava dhamma parinneyya. [458] Katame nava dhamma pahatabba . nava tanhamulika dhamma tanham paticca pariyesana pariyesanam paticca labho labham paticca vinicchayo vinicchayam paticca chandarago chandaragam paticca ajjhosanam ajjhosanam paticca pariggaho pariggaham paticca macchariyam macchariyam paticca arakkho arakkhadhikaranam paticca dandadanasatthadana- kalahaviggahavivadatuvamtuvampesunnamusavada aneke papaka akusala dhamma samvattanti 2-. Ime nava dhamma pahatabba. @Footnote: 1 Ma. Yu. santametam panitametantiti na dissati. 2 Yu. sambhavanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page331.

[459] Katame nava dhamma hanabhagiya . nava aghatavatthuni anattham me acariti aghatam bandhati . anattham me caratiti aghatam bandhati . anattham me carissatiti aghatam bandhati . piyassa me manapassa anattham acariti aghatam bandhati . piyassa me manapassa anattham caratiti aghatam bandhati . piyassa me manapassa anattham carissatiti aghatam bandhati . appiyassa me amanapassa attham acariti aghatam bandhati . appiyassa me amanapassa attham caratiti aghatam bandhati . appiyassa me amanapassa attham carissatiti aghatam bandhati. Ime nava dhamma hanabhagiya. [460] Katame nava dhamma visesabhagiya . nava aghatapativinaya anattham me acariti 1- tam kutettha labbhati aghatam pativineti. Anattham me caratiti 1- tam kutettha labbhati aghatam pativineti . Anattham me carissatiti 2- tam kutettha labbhati aghatam pativineti . piyassa me manapassa anattham acariti 1- tam kutettha labbhati aghatam pativineti. Piyassa me manapassa anattham caratiti 1- tam kutettha labbhati aghatam pativineti . piyassa me manapassa anattham carissatiti 2- tam kutettha labbhati aghatam pativineti . appiyassa me amanapassa attham acariti 1- tam kutettha labbhati aghatam pativineti . appiyassa me amanapassa attham caratiti 1- tam kutettha labbhati aghatam pativineti. Appiyassa me amanapassa attham carissatiti 2- tam kutettha labbhati @Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo na dissati. 2 Ma. itisaddo na dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page332.

Aghatam pativineti. Ime nava dhamma visesabhagiya. [461] Katame nava dhamma duppativijjha . nava nanatta dhatunanattam paticca uppajjati phassananattam phassananattam paticca uppajjati vedanananattam vedanananattam paticca uppajjati sannananattam sannananattam paticca uppajjati sankappananattam sankappananattam paticca uppajjati chandananattam chandananattam paticca uppajjati parilahananattam parilahananattam paticca uppajjati pariyesanananattam pariyesanananattam paticca uppajjati labhananattam. Ime nava dhamma duppativijjha. [462] Katame nava dhamma uppadetabba . nava sanna asubhasanna maranasanna ahare patikulasanna sabbaloke anabhiratasanna 1- aniccasanna anicce dukkhasanna dukkhe anattasanna pahanasanna viragasanna . ime nava dhamma uppadetabba. [463] Katame nava dhamma abhinneyya . nava anupubbavihara idhavuso bhikkhu viviccaceva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam pitisukham pathamajjhanam upasampajja viharati vitakkavicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso ekodibhavam avitakkam avicaram samadhijam pitisukham dutiyajjhanam upasampajja viharati pitiya ca viraga upekkhako ca viharati sato ca sampajano sukhanca kayena @Footnote: 1 Ma. Yu. anabhiratisanna.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page333.

Patisamvedeti yantam ariya acikkhanti upekkhako satima sukhavihariti tatiyajjhanam upasampajja viharati sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubbe va somanassadomanassanam atthangama adukkhamasukham upekkhasatiparisuddhim catutthajjhanam upasampajja viharati sabbaso rupasannanam samatikkama patighasannanam atthangama nanattasannanam amanasikara ananto akasoti akasanancayatanam upasampajja viharati sabbaso akasanancayatanam samatikkamma anantam vinnananti vinnanancayatanam upasampajja viharati sabbaso vinnanancayatanam samatikkamma natthi kinciti akincannayatanam upasampajja viharati sabbaso akincannayatanam samatikkamma nevasannanasannayatanam upasampajja viharati sabbaso nevasannanasannayatanam samatikkamma sannavedayitanirodham upasampajja viharati. Ime nava dhamma abhinneyya. [464] Katame nava dhamma sacchikatabba . nava anupubbanirodha pathamam jhanam samapannassa kamasanna niruddha hoti dutiyam jhanam samapannassa vitakkavicara niruddha honti tatiyam jhanam samapannassa piti niruddha hoti catuttham jhanam samapannassa assasapassasa niruddha honti akasanancayatanam samapannassa rupasanna niruddha hoti vinnanancayatanam samapannassa akasanancayatana- sanna niruddha hoti akincannayatanam samapannassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page334.

Vinnanancayatanasanna niruddha hoti nevasannanasannayatanam samapannassa akincannayatanasanna niruddha hoti sannavedayita- nirodham samapannassa sanna ca vedana ca niruddha honti. Ime nava dhamma sacchikatabba . iti ime navuti dhamma bhuta taccha tatha avitatha anannatha samma tathagatena abhisambuddha. [465] Dasa dhamma bahukara dasa dhamma bhavetabba dasa dhamma parinneyya dasa dhamma pahatabba dasa dhamma hanabhagiya dasa dhamma visesabhagiya dasa dhamma duppativijjha dasa dhamma uppadetabba dasa dhamma abhinneyya dasa dhamma sacchikatabba. [466] Katame dasa dhamma bahukara . dasa nathakarana dhamma idhavuso bhikkhu silava hoti patimokkhasamvarasamvuto viharati acaragocara- sampanno anumattesu vajjesu bhayadassavi samadaya sikkhati sikkhapadesu . yampavuso bhikkhu silava hoti patimokkhasamvarasamvuto viharati acaragocarasampanno anumattesu vajjesu bhayadassavi samadaya sikkhati sikkhapadesu ayam dhammo nathakarano. {466.1} Puna caparam avuso bhikkhu bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo ye te dhamma adikalyana majjhekalyana pariyosanakalyana sattham sabyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam abhivadanti tatharupassa dhamma bahussuta honti dhata vacasa paricita

--------------------------------------------------------------------------------------------- page335.

Manasanupekkhita ditthiya suppatividdha . yampavuso bhikkhu bahussuto hoti .pe. Ditthiya suppatividdha ayampi dhammo nathakarano. {466.2} Puna caparam avuso bhikkhu kalyanamitto hoti kalyanasahayo kalyanasampavanko . yampavuso bhikkhu kalyanamitto hoti kalyanasahayo kalyanasampavanko ayampi dhammo nathakarano. {466.3} Puna caparam avuso bhikkhu suvaco hoti sovacassakaranehi dhammehi samannagato khamo hoti padakkhinaggahi anusasanim . yampavuso bhikkhu suvaco hoti sovacassakaranehi dhammehi samannagato khamo hoti padakkhinaggahi anusasanim ayampi dhammo nathakarano. {466.4} Puna caparam avuso bhikkhu yani tani sabrahmacarinam uccavacani kimkaraniyani tattha dakkho hoti analaso tatrupayaya vimamsaya samannagato alam katum alam samvidhatum . yampavuso bhikkhu yani tani sabrahmacarinam uccavacani kimkaraniyani tattha dakkho hoti analaso tatrupayaya vimamsaya samannagato alam katum alam samvidhatum ayampi dhammo nathakarano. {466.5} Puna caparam avuso bhikkhu dhammakamo hoti piyasamudaharo abhidhamme abhivinaye olarapamojjo . yampavuso bhikkhu dhammakamo hoti piyasamudaharo abhidhamme abhivinaye olarapamojjo ayampi dhammo nathakarano. {466.6} Puna caparam avuso bhikkhu santuttho hoti itaritaracivara- pindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharehi . yampavuso bhikkhu santuttho hoti itaritaracivarapindapatasenasanagilanapaccaya- bhesajjaparikkharehi ayampi dhammo nathakarano . puna

--------------------------------------------------------------------------------------------- page336.

Caparam avuso bhikkhu araddhaviriyo viharati akusalanam dhammanam pahanaya kusalanam dhammanam upasampadaya thamava dalhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu . yampavuso bhikkhu araddhaviriyo viharati .pe. Ayampi dhammo nathakarano. {466.7} Puna caparam avuso bhikkhu satima hoti paramena satinepakkena samannagato cirakatampi cirabhasitampi sarita anussarita . yampavuso bhikkhu satima hoti paramena satinepakkena samannagato cirakatampi cirabhasitampi sarita anussarita ayampi dhammo nathakarano. {466.8} Puna caparam avuso bhikkhu pannava hoti udayatthagaminiya pannaya samannagato ariyaya nibbedhikaya sammadukkhakkhayagaminiya . Yampavuso bhikkhu pannava hoti .pe. sammadukkhakkhayagaminiya ayampi dhammo nathakarano. Ime dasa dhamma bahukara. [467] Katame dasa dhamma bhavetabba . dasa kasinayatanani pathavikasinameko sanjanati uddham adho ca 1- tiriyam anvayam 2- appamanam. Apokasinameko sanjanati . tejokasinameko sanjanati . Vayokasinameko sanjanati . nilakasinameko sanjanati . Pitakasinameko sanjanati . lohitakasinameko sanjanati . Odatakasinameko sanjanati . akasakasinameko sanjanati . Vinnanakasinameko sanjanati uddham adho ca tiriyam anvayam @Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo natthi. 2 Ma. Yu. advayam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page337.

Appamanam. Ime dasa dhamma bhavetabba. [468] Katame dasa dhamma parinneyya. Dasayatanani cakkhvayatanam rupayatanam sotayatanam saddayatanam ghanayatanam gandhayatanam jivhayatanam rasayatanam kayayatanam photthabbayatanam. Ime dasa dhamma parinneyya. [469] Katame dasa dhamma pahatabba . Dasa micchatta micchaditthi micchasankappo micchavaca micchakammanto micchaajivo micchavayamo micchasati micchasamadhi micchananam micchavimutti . Ime dasa dhamma pahatabba. [470] Katame dasa dhamma hanabhagiya . dasa akusalakammapatha panatipato adinnadanam kamesu micchacaro musavado pisuna vaca pharusa vaca samphappalapo abhijjha byapado micchaditthi. Ime dasa dhamma hanabhagiya. [471] Katame dasa dhamma visesabhagiya . dasa kusalakammapatha panatipata veramani adinnadana veramani kamesu micchacara veramani musavada veramani pisunaya vacaya veramani pharusaya vacaya veramani samphappalapa veramani anabhijjha abyapado sammaditthi. Ime dasa dhamma visesabhagiya. [472] Katame dasa dhamma duppativijjha . dasa ariyavasa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page338.

Idhavuso bhikkhu pancangavippahino hoti chalangasamannagato ekarakkho caturapasseno panunnapaccekasacco samavayasatthesano anavilasankappo passaddhakayasankharo suvimuttacitto suvimuttapanno. {472.1} Kathancavuso bhikkhu pancangavippahino hoti . Idhavuso bhikkhuno kamacchando pahino hoti byapado pahino hoti thinamiddham pahinam hoti uddhaccakukkuccam pahinam hoti vicikiccha pahina hoti. Evam kho avuso bhikkhu pancangavippahino hoti. {472.2} Kathancavuso bhikkhu chalangasamannagato hoti. Idhavuso bhikkhu cakkhuna rupam disva neva sumano hoti na dummano upekkhako ca viharati sato sampajano . sotena saddam sutva . ghanena gandham ghayitva . jivhaya rasam sayitva . kayena photthabbam phusitva. Manasa dhammam vinnaya neva sumano hoti na dummano upekkhako ca viharati sato sampajano. Evam kho avuso bhikkhu chalangasamannagato hoti. {472.3} Kathancavuso bhikkhu ekarakkho hoti. Idhavuso bhikkhu satarakkhena cetasa samannagato hoti. Evam kho avuso bhikkhu ekarakkho hoti . Kathancavuso bhikkhu caturapasseno hoti. Idhavuso bhikkhu sankhayekam patisevati sankhayekam adhivaseti sankhayekam parivajjeti sankhayekam vinodeti. Evam kho avuso bhikkhu caturapasseno hoti. {472.4} Kathancavuso bhikkhu panunnapaccekasacco hoti. Idhavuso bhikkhuna 1- @Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhuno. evamupari.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page339.

Yani tani puthusamanabrahmananam puthupaccekasaccani sabbani tani 1- nunnani honti panunnani cattani vantani muttani pahinani patinissatthani. Evam kho avuso bhikkhu panunnapaccekasacco hoti. {472.5} Kathancavuso bhikkhu samavayasatthesano hoti . Idhavuso bhikkhuna kamesana pahina hoti bhavesana pahina hoti brahmacariyesana patinissattha 2- hoti 3-. Evam kho avuso bhikkhu samavayasatthesano hoti. {472.6} Kathancavuso bhikkhu anavilasankappo hoti . Idhavuso bhikkhuna kamasankappo pahino hoti byapadasankappo pahino hoti vihimsasankappo pahino hoti . evam kho avuso bhikkhu anavilasankappo hoti. {472.7} Kathancavuso bhikkhu passaddhakayasankharo hoti. Idhavuso bhikkhu sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubbe va somanassadomanassanam atthangama adukkhamasukham upekkhasatiparisuddhim catutthajjhanam upasampajja viharati. Evam kho avuso bhikkhu passaddhakayasankharo hoti. {472.8} Kathancavuso bhikkhu suvimuttacitto hoti . idhavuso bhikkhuno raga cittam vimuttam hoti dosa cittam vimuttam hoti moha cittam vimuttam hoti. Evam kho avuso bhikkhu suvimuttacitto hoti. {472.9} Kathancavuso bhikkhu suvimuttapanno hoti. Idhavuso bhikkhu rago me pahino ucchinnamulo talavatthukato anabhavangato ayatim anuppada- dhammoti pajanati. Doso me pahino .pe. Moho me pahino ucchinnamulo @Footnote: 1 Yu. sabbanissatani. 2 Ma. Yu. patippassaddha. 3 Ma. Yu. ayam na dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page340.

Talavatthukato anabhavangato ayatim anuppadadhammoti pajanati . Evam kho avuso bhikkhu suvimuttapanno hoti . ime dasa dhamma duppativijjha. [473] Katame dasa dhamma uppadetabba . dasa sanna asubhasanna maranasanna ahare patikulasanna sabbaloke anabhiratasanna aniccasanna anicce dukkhasanna dukkhe anattasanna pahanasanna viragasanna nirodhasanna . Ime dasa dhamma uppadetabba. [474] Katame dasa dhamma abhinneyya . dasa nijjinnavatthuni 1- sammaditthissa micchaditthi nijjinna hoti ye ca micchaditthipaccaya aneke papaka akusala dhamma sambhavanti tepassa 2- nijjinna honti sammaditthipaccaya ca aneke kusala dhamma bhavanaparipurim gacchanti. {474.1} Sammasankappassa micchasankappo nijjinno hoti ye ca micchasankappapaccaya aneke papaka akusala dhamma sambhavanti tepassa nijjinna honti sammasankappapaccaya ca aneke kusala dhamma bhavanaparipurim gacchanti. {474.2} Sammavacassa micchavaca nijjinna hoti ye ca micchavacapaccaya aneke papaka akusala dhamma sambhavanti tepassa nijjinna honti sammavacapaccaya ca aneke kusala dhamma bhavanaparipurim gacchanti . sammakammantassa micchakammanto @Footnote: 1 Ma. Yu. nijjaravatthuni. 2 Ma. Yu. te cassa. evamupari.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page341.

Nijjinno hoti ye ca micchakammantapaccaya aneke papaka akusala dhamma sambhavanti tepassa nijjinna honti sammakammantapaccaya ca aneke kusala dhamma bhavanaparipurim gacchanti. {474.3} Sammaajivassa micchaajivo nijjinno hoti ye ca micchaajivapaccaya aneke papaka akusala dhamma sambhavanti tepassa nijjinna honti sammaajivapaccaya ca aneke kusala dhamma bhavanaparipurim gacchanti. {474.4} Sammavayamassa micchavayamo nijjinno hoti ye ca micchavayamapaccaya aneke papaka akusala dhamma sambhavanti tepassa nijjinna honti sammavayamapaccaya ca aneke kusala dhamma bhavanaparipurim gacchanti. {474.5} Sammasatissa micchasati nijjinna hoti ye ca micchasatipaccaya aneke papaka akusala dhamma sambhavanti tepassa nijjinna honti sammasatipaccaya ca aneke kusala dhamma bhavanaparipurim gacchanti. {474.6} Sammasamadhissa micchasamadhi nijjinno hoti ye ca micchasamadhipaccaya aneke papaka akusala dhamma sambhavanti tepassa nijjinna honti sammasamadhipaccaya ca aneke kusala dhamma bhavanaparipurim gacchanti. {474.7} Sammananassa micchananam nijjinnam hoti ye ca micchanana- paccaya aneke papaka akusala dhamma sambhavanti tepassa nijjinna honti sammananapaccaya ca aneke kusala dhamma bhavanaparipurim gacchanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page342.

Sammavimuttassa micchavimutti nijjinna hoti ye ca micchavimuttipaccaya aneke papaka akusala dhamma sambhavanti tepassa nijjinna honti sammavimuttipaccaya ca aneke kusala dhamma bhavanaparipurim gacchanti. Ime dasa dhamma abhinneyya. [475] Katame dasa dhamma sacchikatabba . dasa asekkha dhamma asekkha sammaditthi asekkho sammasankappo asekkha sammavaca asekkho sammakammanto asekkho sammaajivo asekkho sammavayamo asekkha sammasati asekkho sammasamadhi asekkham sammananam asekkha sammavimutti . ime dasa dhamma sacchikatabba . iti ime satadhamma 1- bhuta taccha tatha avitatha anannatha samma tathagatena abhisambuddhati . idamavoca ayasma sariputto . attamana te bhikkhu ayasmato sariputtassa bhasitam abhinandunti. Dasuttarasuttam nitthitam ekadasamam. Patikavaggo nitthito. ---------- Tassuddanam patikanca udumbaram cakkavatti ca aggannam sampasadanca pasadam lakkhanena singalakam @Footnote: 1 Yu. itime satam dhamma.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page343.

Atanatiyam sangiti dasuttarena ekadasati 1-. Catuttimsasuttapatimandito dighanikayo nitthito 2-. ----------- Catuttimse ca suttanta tivaggo yassa sangaho esa dighanikayoti pathamo anulomiko. Kasma panesa dighanikayoti vuccati. Dighappamananam suttanam samuhato nivasato samuhanivasahi dighanikayoti vuccati. @Footnote: 1 sihalapotthake patikavaggassa @ patikodumbari ceva cakkavatti agannakam @ sampasadanca pasadam mahapurisalakkhanam @ singalakanca atanatiyakam sangitinca dasuttaram @ ekadasahi suttehi patikavaggoti vuccatiti @idisuddanam dissati. @ Ma. pathiko ca udumbaram cakkavatti agannakam @ sampasadanapasadam mahapurisalakkhanam @ singalatanatiyakam sangiti ca dasuttaram @ ekadasahi suttehi pathikavaggoti vuccati. @2 Ma. pathikavaggapali nitthita. Yu. dighanikayam nitthitam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 288-343. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=11&A=6159&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=11&A=6159&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=364&items=112              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=11&siri=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=364              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=6&A=6419              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=6&A=6419              Contents of The Tipitaka Volume 11 https://84000.org/tipitaka/read/?index_11 https://84000.org/tipitaka/english/?index_11

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]