ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.

            Udumbarikasuttaṃ
   [18] Evamme sutaṃ . Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe
pabbate . tena kho pana samayena nigrodho paribbājako udumbarikāya
paribbājakārāme    paṭivasati    mahatiyā    paribbājakaparisāya
saddhiṃ  tiṃsamattehi  paribbājakasatehi  .  athakho  sandhāno  gahapati
divādivasseva  rājagahā  nikkhami  bhagavantaṃ  dassanāya  .  athakho
sandhānassa  gahapatissa  etadahosi  akālo  kho tāva 1- bhagavantaṃ
dassanāya  paṭisallīno  bhagavā  manobhāvanīyānaṃpi  bhikkhūnaṃ  asamayo
dassanāya   paṭisallīnā  manobhāvanīyā  bhikkhū  yannūnāhaṃ  yena
udumbarikāya   paribbājakārāmo   yena  nigrodho  paribbājako
tenupasaṅkameyyanti  .  athakho  sandhāno  gahapati yena udumbarikāya
paribbājakārāmo yena nigrodho paribbājako tenupasaṅkami.
   [19]  Tena  kho pana samayena nigrodho paribbājako mahatiyā
paribbājakaparisāya   saddhiṃ   nisinno   hoti   unnādiniyā
uccāsaddamahāsaddāya   anekavihitaṃ   tiracchānakathaṃ   kathentiyā
seyyathīdaṃ   rājakathaṃ  corakathaṃ  mahāmattakathaṃ  senākathaṃ  bhayakathaṃ
yuddhakathaṃ  annakathaṃ  pānakathaṃ  vatthakathaṃ  sayanakathaṃ  mālākathaṃ  gandhakathaṃ
ñātikathaṃ  yānakathaṃ  gāmakathaṃ  nigamakathaṃ  janapadakathaṃ  nagarakathaṃ  itthīkathaṃ
purisakathaṃ   2-   surāpānakathaṃ   3-  visikhākathaṃ  kumbhaṭṭhānakathaṃ
pubbapetakathaṃ   nānattakathaṃ   lokakkhāyikaṃ   kathaṃ   samuddakkhāyikaṃ
@Footnote: 1 Ma. tāvasaddo natthi . 2 Ma. ayaṃ na dissati . 3 Po. Ma. Yu. sūrakathaṃ.
Kathaṃ itibhavābhavakathaṃ iti vā.
   {19.1} Addasā kho nigrodho paribbājako sandhānaṃ gahapatiṃ dūrato va
āgacchantaṃ  disvā  sakaṃ  parisaṃ  saṇṭhapesi  1- appasaddā bhonto
hontu  mā  bhonto  saddamakattha  ayaṃ  samaṇassa gotamassa sāvako
āgacchati  sandhāno  gahapati  yāvatā  kho  pana samaṇassa gotamassa
sāvakā  gihī  odātavasanā rājagahe paṭivasanti ayaṃ tesaṃ aññataro
sandhāno  gahapati  appasaddakāmā kho panāyasmanto 2- appasaddassa
vaṇṇavādino  appevanāma  appasaddaṃ  parisaṃ  viditvā  upasaṅkamitabbaṃ
maññeyyāti. Evaṃ vutte te paribbājakā tuṇhī ahesuṃ.
   [20]  Athakho  sandhāno  gahapati  yena nigrodho paribbājako
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  nigrodhena  paribbājakena  saddhiṃ sammodi
sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ
nisinno kho sandhāno gahapati nigrodhaṃ paribbājakaṃ etadavoca aññathā
kho  ime  bhonto  aññatitthiyā  paribbājakā  saṅgamma  samāgamma
unnādino    uccāsaddamahāsaddā   anekavihitaṃ   tiracchānakathaṃ
anuyuttā  viharanti  seyyathīdaṃ  rājakathaṃ corakathaṃ .pe. itibhavābhavakathaṃ
iti  vā aññathā kho pana so bhagavā araññe vanapatthāni pantāni
senāsanāni  paṭisevati  appasaddāni  appanighosāni  vījanavātāni
manussarāhaseyyakāni paṭisallānasāruppānīti.
   {20.1} Evaṃ vutte nigrodho paribbājako sandhānaṃ gahapatiṃ etadavoca
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. saṇṭhāpesi . 2 Ma. Yu. panete āyasmanto appasaddavinītā.
Yagghe  gahapati  jāneyyāsi  kena  samaṇo  gotamo saddhiṃ sallapati
kena  sākacchaṃ  samāpajjati  kena  paññāveyyattiyaṃ  samāpajjati
suññāgārahatā   samaṇassa   gotamassa   paññā   aparisāvacaro
samaṇo  gotamo  nālaṃ  sallāpāya  so antapantāneva 1- sevati
seyyathāpi  nāma  gokāṇā  pariyantacārinī  antapantāneva  sevati
evameva  suññāgārahatā  samaṇassa  gotamassa  paññā  aparisāvacaro
samaṇo  gotamo  nālaṃ  sallāpāya so antapantāneva sevati iṅgha
gahapati  samaṇo  gotamo  idaṃ  parisaṃ āgaccheyya ekapañheneva naṃ
saṃsādeyyāma tucchakumbhiṃva naṃ maññe orodheyyāmāti.
   [21]  Assosi  kho  bhagavā  dibbāya  sotadhātuyā visuddhāya
atikkantamānusikāya  sandhānassa  gahapatissa  nigrodhena  paribbājakena
saddhiṃ  imaṃ  kathāsallāpaṃ  .  athakho  bhagavā  gijjhakūṭā  pabbatā
orohitvā  yena  sumāgadhāya  tīre  moranivāpo  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā sumāgadhāya tīre moranivāpe abbhokāse caṅkamati 2-.
Addasā  kho  nigrodho  paribbājako  bhagavantaṃ  sumāgadhāya  tīre
moranivāpe  abbhokāse  caṅkamantaṃ  disvā  sakaṃ  parisaṃ  saṇṭhapesi
appasaddā  bhonto  hontu  mā  bhonto  saddamakattha  ayaṃ
samaṇo  gotamo  sumāgadhāya  tīre moranivāpe abbhokāse caṅkamati
appasaddakāmo  kho  pana  so  āyasmā  appasaddassa  vaṇṇavādī
@Footnote: 1 Ma. Yu. antamantāneva . 2 Ma. Yu. caṅkami.
Appevanāma  appasaddaṃ  parisaṃ  viditvā  upasaṅkamitabbaṃ  maññeyya
sace  samaṇo  gotamo  imaṃ  parisaṃ  āgaccheyya  imantaṃ  pañhaṃ
puccheyyāma  ko  nāma  so  bhante bhagavato dhammo yena bhagavā
sāvake  vineti  yena  bhagavatā  sāvakā  vinītā  assāsappattā
paṭijānanti  ajjhāsayaṃ  ādibrahmacariyanti  .  evaṃ  vutte  te
paribbājakā tuṇhī ahesuṃ.
   [22] Athakho bhagavā yena nigrodho paribbājako tenupasaṅkami.
Athakho  nigrodho  paribbājako bhagavantaṃ etadavoca etu kho bhante
bhagavā  svāgataṃ  bhante  bhagavato  cirassaṃ  kho bhante bhagavā imaṃ
pariyāyamakāsi  yadidaṃ  idhāgamanāya  nisīdatu  bhante  bhagavā idamāsanaṃ
paññattanti  .  nisīdi  bhagavā  paññatte  āsane  .  nigrodhopi
kho  paribbājako  aññataraṃ nīcaṃ āsanaṃ gahetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  nigrodhaṃ  paribbājakaṃ  bhagavā  etadavoca
kāyanottha  nigrodha  etarahi  kathāya  sannisinnā kā ca pana vo
antarākathā vippakatāti.
   {22.1} Evaṃ vutte nigrodho paribbājako bhagavantaṃ etadavoca
idha  mayaṃ  bhante  addasāma  bhagavantaṃ sumāgadhāya tīre moranivāpe
abbhokāse  caṅkamantaṃ disvā evaṃ avocumhā sace samaṇo gotamo
imaṃ parisaṃ āgaccheyya imantaṃ pañhaṃ puccheyyāma ko nāma so bhante
bhagavato dhammo yena bhagavā sāvake vineti yena bhagavatā sāvakā vinītā
Assāsappattā  paṭijānanti  ajjhāsayaṃ ādibrahmacariyanti ayaṃ kho no
bhante antarākathā vippakatā atha bhagavā anuppattoti.
   {22.2}  Dujjānaṃ  kho  panetaṃ  nigrodha tayā aññadiṭṭhikena
aññakhantikena   aññarucikena   aññatra   āyogena   aññatra
ācariyakena  yenāhaṃ  sāvake  vinemi  yena mayā sāvakā vinītā
assāsappattā   paṭijānanti  ajjhāsayaṃ  ādibrahmacariyanti  iṅgha
tvaṃ maṃ nigrodha sake ācariyake adhijigucche pañhaṃ puccha kathaṃsantā nu
kho  bhante  tapojigucchā paripuṇṇā hoti kathaṃ aparipuṇṇāti . evaṃ
vutte te paribbājakā unnādino uccāsaddamahāsaddā ahesuṃ acchariyaṃ
vata bho abbhutaṃ vata bho samaṇassa gotamassa mahiddhikatā mahānubhāvatā
yatra hi nāma sakavādaṃ ṭhapessati paravādena pavāressatīti.
   [23] Athakho nigrodho paribbājako te paribbājake appasadde
katvā bhagavantaṃ etadavoca mayaṃ kho bhante tapojigucchavādā tapojigucchaṃ 1-
allīnā viharāma kathaṃsantā nu kho bhante tapojigucchā paripuṇṇā hoti
kathaṃ aparipuṇṇāti.
   {23.1}  Idha  nigrodha  tapassī  acelako hoti muttācāro
hatthāvalekhano  2-  na  ehibhaddantiko  na  tiṭṭhabhaddantiko  na
abhihataṃ  na  uddissa  kataṃ  na  nimantanaṃ sādiyati so na kumbhimukhā
paṭiggaṇhāti   na   kalopimukhā  paṭiggaṇhāti  na  eḷakamantaraṃ
na   udukkhalamantaraṃ   3-   na  musalamantaraṃ  na  daṇḍamantaraṃ
na   dvinnaṃ   bhuñjamānānaṃ  na  gabbhiniyā  na  pāyamānāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. tapojigucchāsārā tapojigucchā . 2 Ma. Yu. hatthāpalekhano.
@3 Ma. ayaṃ pāṭho na dissati.
Na  parisantaragatāya  1- na saṅkittīsu na yattha sā upaṭṭhitā hoti
na  yattha  makkhikā  saṇḍasaṇḍacārinī  na  macchaṃ na maṃsaṃ na suraṃ na
merayaṃ na thusodakaṃ pivati.
   {23.2} So ekāgāriko vā hoti ekālopiko dvāgāriko vā hoti
dvālopiko sattāgāriko vā hoti sattālopiko ekissāpi dattiyā
yāpeti  dvīhipi  dattīhi yāpeti sattahipi dattīhi yāpeti ekāhikaṃpi
āhāraṃ  āhāreti  dvīhikaṃpi  āhāraṃ āhāreti sattahikaṃpi āhāraṃ
āhāreti  iti  evarūpaṃ  addhamāsikaṃ pariyāyabhattabhojanānuyogamanuyutto
viharati.
   {23.3} So sākabhakkho vā hoti sāmākabhakkho vā hoti nivārabhakkho
vā hoti daddulakabhakkho vā hoti sātabhakkho 2- vā hoti kaṇṇabhakkho vā
hoti ācāmabhakkho vā hoti piññākabhakkho vā hoti tiṇabhakkho vā hoti
gomayabhakkho vā hoti vanamūlaphalāhāro yāpeti pavattaphalabhojī.
   {23.4} So sāṇānipi dhāreti masāṇānipi dhāreti chavadussānipi
dhāreti  paṃsukūlānipi  dhāreti  tiriṭānipi  dhāreti ajinānipi dhāreti
ajinakkhipaṃpi dhāreti kusacīraṃpi dhāreti vākacīraṃpi dhāreti phalakacīraṃpi dhāreti
kesakambalaṃpi  dhāreti  vālakambalaṃpi  dhāreti  ulukapakkhikaṃpi  dhāreti
kesamassulocakopi  hoti  kesamassulocanānuyogamanuyutto  ubhaṭṭhakopi
hoti  āsanapaṭikkhitto  ukkuṭikopi  hoti  ukkuṭikappadhānamanuyutto
kaṇṭakapassayikopi  hoti  kaṇṭakapassaye  seyyaṃ  kappeti  phalakaseyyaṃpi
kappeti ṭaṇḍilaseyyaṃpi 3- kappeti ekapassayikopi hoti rajojalladharo
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. purisantaragatāya . 2 Ma. Yu. hatabhakkho.
@3 Po. Ma. Yu. thaṇḍilaseyyaṃpi.
Abbhokāsikopi  hoti  yathāsanthatiko  vekaṭikopi  hoti  vikaṭa-
bhojanānuyogamanuyutto   āpānakopi   hoti  āpānakattamanuyutto
sāyaṃtatiyakaṃpi  udakorohanānuyogamanuyutto  viharati  .  taṃ  kiṃ maññasi
nigrodha yadi evaṃ sante tapojigucchā paripuṇṇā hoti aparipuṇṇāti.
Addhā  kho  bhante  evaṃ sante tapojigucchā paripuṇṇā hoti no
aparipuṇṇāti  .  evaṃ  paripuṇṇāyapi kho ahaṃ nigrodha tapojigucchāya
anekavihite upakkilese vadāmīti.
   [24]  Yathākathaṃ pana bhante bhagavā evaṃparipuṇṇāya tapojigucchāya
anekavihite upakkilese vadatīti . idha nigrodha tapassī tapaṃ samādiyati
so  tena  tapasā attamano hoti paripuṇṇasaṅkappo . yaṃpi nigrodha
tapassī tapaṃ samādiyati so tena tapasā attamano hoti paripuṇṇasaṅkappo
ayaṃpi kho nigrodha tapassino upakkileso hoti.
   {24.1} Puna caparaṃ nigrodha tapassī tapaṃ samādiyati so tena tapasā
attānukkaṃseti  paraṃ  vambheti . yaṃpi nigrodha tapassī tapaṃ samādiyati
so tena tapasā attānukkaṃseti paraṃ vambheti ayaṃpi kho nigrodha tapassino
upakkileso hoti.
   {24.2} Puna caparaṃ nigrodha tapassī tapaṃ samādiyati so tena tapasā
majjati mucchati madamāpajjati 1- . yaṃpi nigrodha tapassī tapaṃ samādiyati
so tena tapasā majjati mucchati madamāpajjati ayaṃpi kho nigrodha tapassino
upakkileso hoti.
   {24.3} Puna caparaṃ nigrodha tapassī tapaṃ samādiyati so tena tapasā
@Footnote: 1 Ma. Yu. pamādamāpajjati.
Lābhasakkārasilokaṃ  abhinibbatteti  so  tena  lābhasakkārasilokena
attamano  hoti  paripuṇṇasaṅkappo  .  yaṃpi  nigrodha  tapassī  tapaṃ
samādiyati  so  tena  tapasā  lābhasakkārasilokaṃ  abhinibbatteti
so  tena  lābhasakkārasilokena  attamano  hoti  paripuṇṇasaṅkappo
ayaṃpi kho nigrodha tapassino upakkileso hoti . puna caparaṃ nigrodha
tapassī  tapaṃ  samādiyati  so  tena  tapasā  lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti   so  tena  lābhasakkārasilokena  attānukkaṃseti
paraṃ vambheti . yaṃpi nigrodha tapassī tapaṃ samādiyati so tena tapasā
lābhasakkārasilokaṃ  abhinibbatteti  so  tena  lābhasakkārasilokena
attānukkaṃseti paraṃ vambheti ayaṃpi kho nigrodha tapassino upakkileso
hoti . puna caparaṃ nigrodha tapassī tapaṃ samādiyati so tena tapasā
lābhasakkārasilokaṃ  abhinibbatteti  so  tena  lābhasakkārasilokena
majjati  mucchati  madamāpajjati  . yaṃpi nigrodha tapassī tapaṃ samādiyati
so  tena  tapasā  lābhasakkārasilokaṃ  abhinibbatteti  so  tena
lābhasakkārasilokena  majjati  mucchati  madamāpajjati ayaṃpi kho nigrodha
tapassino upakkileso hoti.
   {24.4} Puna caparaṃ nigrodha tapassī tapaṃ samādiyati bhojanesu vodāsaṃ
āpajjati idaṃ me khamati idaṃ me na khamatīti. So yañca khvāssa na khamati
taṃ sāpekkho pakhahati yaṃ panassa khamati taṃ gadhito mucchito ajjhāpanno
anādīnavadassāvī  anissaraṇapañño  paribhuñjati  ayaṃ  kho  nigrodha
tapassino upakkileso hoti.
Puna  caparaṃ  nigrodha tapassī tapaṃ samādiyati lābhasakkārasilokanikantihetu
sakkarissanti  maṃ  rājāno  rājamahāmattā  khattiyā  brāhmaṇā
gahapatikā titthiyāti ayaṃpi kho nigrodha tapassino upakkileso hoti.
   {24.5} Puna caparaṃ nigrodha tapassī aññataraṃ samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ
vā kuto 1- apasādetā hoti kiṃ panāyaṃ sambahulājīvo 2- sabbasabbaṃ
saṃbhakkheti  seyyathīdaṃ  mūlabījaṃ  khandhabījaṃ  phalubījaṃ  aggabījaṃ  bījabījameva
pañcamaṃ   asanivicakkaṃ   dantakūṭaṃ  samaṇappavādenāti  ayaṃpi  kho
nigrodha  tapassino  upakkileso hoti . puna caparaṃ nigrodha tapassī
passati  aññataraṃ  samaṇaṃ  vā  brāhmaṇaṃ  vā  kulesu  sakkariyamānaṃ
garukariyamānaṃ  māniyamānaṃ  pūjiyamānaṃ  .  tassa  evaṃ  hoti imamhi
nāma  sambahulājīvaṃ  kulesu  sakkaronti garukaronti mānenti pūjenti
maṃ  pana  tapassiṃ  lūkhājīviṃ  kulesu na sakkaronti na garukaronti na
mānenti na pūjentīti . iti so issāmacchariyaṃ kulesu uppādetā
hoti ayaṃpi kho nigrodha tapassino upakkileso hoti.
   {24.6} Puna caparaṃ nigrodha tapassī āpāthakanisādī hoti ayaṃpi
kho nigrodha tapassino upakkileso hoti . puna caparaṃ nigrodha tapassī
attānaṃ  adassayamāno  kulesu  carati  idaṃpi me tapasmiṃ idaṃpi me
tapasminti  ayaṃpi  kho  nigrodha  tapassino  upakkileso  hoti .
Puna  caparaṃ  nigrodha  tapassī  kiñcideva  paṭicchannaṃ  sevati  so
khamati  te  idanti  puṭṭho  samāno  akkhamamānaṃ  āha  khamatīti
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ayaṃ na dissati . 2 Sī. Yu. bahulājīvo.
Khamamānaṃ  āha  na khamatīti . iti so sampajānamusā bhāsitā hoti
ayaṃpi  kho  nigrodha  tapassino  upakkileso  hoti  . puna caparaṃ
nigrodha  tapassī  tathāgatassa  vā  tathāgatasāvakassa  vā  dhammaṃ
desentassa  santaṃyeva  pariyāyaṃ  anuññeyyaṃ  nānujānāti  ayaṃpi
kho nigrodha tapassino upakkileso hoti.
   {24.7} Puna caparaṃ nigrodha tapassī kodhano hoti upanāhī. Yaṃpi
nigrodha  tapassī kodhano hoti upanāhī ayaṃpi kho nigrodha tapassino
upakkileso hoti . puna caparaṃ nigrodha tapassī makkhī hoti palāsī assukī
hoti maccharī saṭho hoti māyāvī thaddho hoti atimānī pāpiccho hoti
pāpikānaṃ icchānaṃ vasaṅgato micchādiṭṭhiko hoti antagāhikāya diṭṭhiyā
samannāgato  sandiṭṭhiparāmāsī  hoti  ādhānagāhī  duppaṭinissaggī .
Yaṃpi kho nigrodha tapassī sandiṭṭhiparāmāsī hoti ādhānagāhī duppaṭinissaggī
ayaṃpi kho nigrodha tapassino upakkileso hoti.
   {24.8} Taṃ kiṃ maññasi nigrodha yadime tapojigucchā upakkilesā
vā  anupakkilesā  vāti  . addhā kho ime bhante tapojigucchā
upakkilesā  no  anupakkilesā  ṭhānaṃ  kho  panetaṃ bhante vijjati
yaṃ  idhekacco  tapassī  sabbeheva imehi upakkilesehi samannāgato
assa ko pana vādo aññataraññatarenāti.
   [25]  Idha  nigrodha  tapassī tapaṃ samādiyati so tena tapasā
na  attamano  hoti  na  paripuṇṇasaṅkappo  . yaṃpi nigrodha tapassī
Tapaṃ samādiyati so tena tapasā na attamano hoti na paripuṇṇasaṅkappo
evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti . Puna caparaṃ nigrodha tapassī tapaṃ
samādiyati so tena tapasā na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti .pe.
Evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti . Puna caparaṃ nigrodha tapassī tapaṃ
samādiyati so tena tapasā na majjati na mucchati na madamāpajjati .pe.
Evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti.
   {25.1} Puna caparaṃ nigrodha tapassī tapaṃ samādiyati so tena tapasā
lābhasakkārasilokaṃ  abhinibbatteti  so  tena  lābhasakkārasilokena
na attamano hoti na paripuṇṇasaṅkappo . yaṃpi nigrodha tapassī .pe.
Evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti . Puna caparaṃ nigrodha tapassī tapaṃ
samādiyati so tena tapasā lābhasakkārasilokaṃ abhinibbatteti so tena
lābhasakkārasilokena na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . Yaṃpi nigrodha
tapassī .pe. evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti. Puna caparaṃ nigrodha
tapassī tapaṃ samādiyati so tena tapasā lābhasakkārasilokaṃ abhinibbatteti
so tena lābhasakkārasilokena na majjati na mucchati na madamāpajjati.
Yaṃpi nigrodha tapassī .pe. Evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti.
   {25.2} Puna caparaṃ nigrodha tapassī tapaṃ samādiyati 1- bhojanesu
na  vodāsaṃ  āpajjati idaṃ me khamati idaṃ me na khamatīti . so
yañca  khvāssa  na  khamati  taṃ  anapekkho  pajahati  yaṃ  panassa
@Footnote: 1 Ma. tapaṃ samādiyatīti pāṭhadvayaṃ natthi.
Khamati   taṃ  agadhito  amucchito  anajjhāpanno  ādīnavadassāvī
nissaraṇapañño  paribhuñjati  evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti .
Puna  caparaṃ nigrodha tapassī tapaṃ samādiyati na so lābhasakkārasiloka-
nikantihetu  sakkarissanti  maṃ  rājāno  rājamahāmattā  khattiyā
brāhmaṇā gahapatikā titthiyāti evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti.
   {25.3} Puna caparaṃ nigrodha tapassī aññataraṃ samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā
na  apasādetā  hoti  kiṃ panāyaṃ sambahulājīvo sabbasabbaṃ saṃbhakkheti
seyyathīdaṃ  mūlabījaṃ  khandhabījaṃ  phalubījaṃ  aggabījaṃ  bījabījameva  pañcamaṃ
asanivicakkaṃ  dantakūṭaṃ  samaṇappavādenāti  evaṃ  so  tasmiṃ  ṭhāne
parisuddho  hoti . puna caparaṃ nigrodha tapassī passati aññataraṃ samaṇaṃ
vā  brāhmaṇaṃ  vā  kulesu  sakkariyamānaṃ  garukariyamānaṃ  māniyamānaṃ
pūjiyamānaṃ  . tassa na evaṃ hoti imamhi nāma sambahulājīvaṃ kulesu
sakkaronti garukaronti mānenti pūjenti maṃ pana tapassiṃ lūkhājīviṃ kulesu
na sakkaronti na garukaronti na mānenti na pūjentīti. Iti so issā-
macchariyaṃ kulesu nuppādetā hoti evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti.
   {25.4}  Puna  caparaṃ nigrodha tapassī na āpāthakanisādī hoti
evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti . puna caparaṃ nigrodha tapassī na
attānaṃ adassayamāno kulesu carati idaṃpi me tapasmiṃ idaṃpi me tapasminti
evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti . puna caparaṃ nigrodha tapassī
Na  kiñcideva  paṭicchannaṃ  sevati  so  khamati  te  idanti puṭṭho
samāno  akkhamamānaṃ  āha  na  khamatīti  khamamānaṃ  āha khamatīti .
Iti  so  sampajānamusā  na  bhāsitā  hoti  evaṃ  so  tasmiṃ
ṭhāne  parisuddho  hoti  .  puna caparaṃ nigrodha tapassī tathāgatassa
vā  tathāgatasāvakassa  vā  dhammaṃ  desentassa  santaṃyeva  pariyāyaṃ
anuññeyyaṃ anujānāti evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti.
   {25.5} Puna caparaṃ nigrodha tapassī akkodhano hoti anupanāhī.
Yaṃpi  nigrodha  tapassī  akkodhano  hoti anupanāhī evaṃ so tasmiṃ
ṭhāne  parisuddho  hoti . puna caparaṃ nigrodha tapassī amakkhī hoti
apalāsī  anissukī  hoti  amaccharī  asaṭho  hoti amāyāvī athaddho
hoti  anatimānī  na pāpiccho hoti na pāpikānaṃ icchānaṃ vasaṅgato
na  micchādiṭṭhiko  hoti  na  antagāhikāya diṭṭhiyā samannāgato na
sandiṭṭhiparāmāsī  hoti  na  ādhānagāhī  supaṭinissaggī  .  yaṃpi
nigrodha  tapassī  na  sandiṭṭhiparāmāsī  hoti  na  ādhānagāhī
supaṭinissaggī evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti.
   {25.6} Taṃ kiṃ maññasi nigrodha yadi evaṃ sante tapojigucchā
parisuddhā vā hoti aparisuddhā vāti . addhā kho bhante evaṃ sante
tapojigucchā parisuddhā hoti no aparisuddhā aggappattā ca hoti 1-
sārappattā  cāti  .  na  kho  nigrodha ettāvatā tapojigucchā
aggappattā sārappattā hoti apica kho pappaṭikapattā ca hotīti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
   [26]  Kittāvatā  pana  bhante  tapojigucchā  aggappattā
sārappattā  ca  hoti  sādhu bhante bhagavā tapojigucchāya aggaṃyeva
pāpetu sāraṃyeva pāpetūti . idha nigrodha tapassī cātuyāmasaṃvarasaṃvuto
hoti  .  kathañca  nigrodha  tapassī  cātuyāmasaṃvarasaṃvuto  hoti .
Idha  nigrodha  tapassī na pāṇaṃ atipāteti 1- na pāṇaṃ atipātayati
na  pāṇaṃ  atipātayato  samanuñño  hoti  na  adinnaṃ  ādiyati na
adinnaṃ  ādiyāpeti  na  adinnaṃ  ādiyato  samanuñño  hoti  na
musā  bhaṇati  na  musā  bhaṇāpeti  na  musā  bhaṇato  samanuñño
hoti  na  bhāvitamāsiṃsati  na  bhāvitamāsiṃsāpeti  na  bhāvitamāsiṃsato
samanuñño hoti. Evaṃ nigrodha tapassī cātuyāmasaṃvarasaṃvuto hoti.
   {26.1}  Yato  nigrodha  tapassī  cātuyāmasaṃvarasaṃvuto  hoti
aduñcassa  hoti  tapassitāya  . so abhiharati no hīnāyāvattati .
So  vivittaṃ  senāsanaṃ  bhajati  araññaṃ  rukkhamūlaṃ  pabbataṃ  kandaraṃ
giriguhaṃ susānaṃ vanapatthaṃ abbhokāsaṃ palāsapuñjaṃ 2- . so pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkanto  nisīdati  pallaṅkaṃ  ābhujitvā  ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya
parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā . so abhijjhaṃ loke pahāya vigatābhijjhena
cetasā  viharati  abhijjhāya  cittaṃ  parisodheti byāpādapadosaṃ pahāya
abyāpannacitto   viharati   sabbapāṇabhūtahitānukampī  byāpādapadosā
cittaṃ   parisodheti   thīnamiddhaṃ   pahāya  vigatathīnamiddho  viharati
ālokasaññī   sato  sampajāno  thīnamiddhā  cittaṃ  parisodheti
@Footnote: 1 Sī. Yu. atipāpeti . 2 Po. Ma. Yu. palālapuñjaṃ.
Uddhaccakukkuccaṃ  pahāya  anuddhato  viharati  ajjhattaṃ  vūpasantacitto
uddhaccakukkuccā  cittaṃ  parisodheti  vicikicchaṃ  pahāya  tiṇṇavicikiccho
viharati akathaṃkathī kusalesu dhammesu vicikicchāya cittaṃ parisodheti.
   {26.2} So ime pañca nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese
paññāya  dubbalīkaraṇe  mettāsahagatena  cetasā  ekaṃ disaṃ pharitvā
viharati  tathā  dutiyaṃ  tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti uddhamadho tiriyaṃ
sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  mettāsahagatena  cetasā
vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā
viharati  .  karuṇāsahagatena  cetasā  . muditāsahagatena cetasā .
Upekkhāsahagatena  cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā viharati tathā dutiyaṃ
tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi sabbattatāya
sabbāvantaṃ  lokaṃ  upekkhāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena
appamāṇena averena abyāpajjhena pharitvā viharati.
   {26.3} Taṃ kiṃ maññasi nigrodha yadi evaṃ sante tapojigucchā
parisuddhā vā hoti aparisuddhā vāti . addhā kho bhante evaṃ sante
tapojigucchā  parisuddhā  hoti  no aparisuddhā aggappattā ca hoti
sārappattā  cāti  .  na  kho  nigrodha ettāvatā tapojigucchā
aggappattā vā hoti sārappattā vā apica kho tacapattā hotīti.
   [27]  Kittāvatā  pana  bhante  tapojigucchā  aggappattā ca
hoti  sārappattā  ca  sādhu  me  bhante  bhagavā  tapojigucchāya
Aggaṃyeva  pāpetu  sāraṃyeva  pāpetūti  .  idha  nigrodha tapassī
cātuyāmasaṃvarasaṃvuto  hoti  .  kathañca  nigrodha  tapassī  cātuyāma-
saṃvarasaṃvuto hoti .pe. yato nigrodha tapassī cātuyāmasaṃvarasaṃvuto hoti
aduñcassa  hoti  tapassitāya  . so abhiharati no hīnāyāvattati .
So  vivittaṃ senāsanaṃ bhajati .pe. so ime pañca nīvaraṇe pahāya
cetaso  upakkilese  paññāya  dubbalīkaraṇe mettāsahagatena cetasā
ekaṃ  disaṃ  pharitvā  viharati  .pe.  so  anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ
anussarati  seyyathīdaṃ  ekaṃpi  jātiṃ dvepi jātiyo tissopi jātiyo
catassopi  jātiyo  pañcapi  jātiyo  .pe.  dasapi  jātiyo vīsaṃpi
jātiyo  tiṃsaṃpi  jātiyo  cattāḷīsaṃpi  jātiyo  paññāsaṃpi  jātiyo
sataṃpi  jātiyo  sahassaṃpi  jātiyo satasahassaṃpi jātiyo 1- anekepi
saṃvaṭṭakappe  anekepi  vivaṭṭakappe  anekepi  saṃvaṭṭavivaṭṭakappe
amutrāsiṃ   evaṃnāmo   evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato  cuto  amutra
udapādiṃ  tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato cuto idhupapannoti
iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati.
   {27.1} Taṃ kiṃ maññasi nigrodha yadi evaṃ sante tapojigucchā parisuddhā
vā hoti aparisuddhā vāti . Addhā kho bhante evaṃ sante tapojigucchā
@Footnote: 1 Ma. Yu. jātisataṃpi jātisahassaṃpi jātisatasahassaṃpīti dissati.
Parisuddhā  hoti  no  aparisuddhā aggappattā ca hoti sārappattā
cāti  .  na  kho  nigrodha  ettāvatā tapojigucchā aggappattā
vā hoti sārappattā vā apica kho pheggupattā hotīti.
   [28] Kittāvatā pana bhante tapojigucchā aggappattā ca hoti
sārappattā  ca  sādhu  me  bhante bhagavā tapojigucchāya aggaṃyeva
pāpetu sāraṃyeva pāpetūti . idha nigrodha tapassī cātuyāmasaṃvarasaṃvuto
hoti  .  kathañca  nigrodha  tapassī cātuyāmasaṃvarasaṃvuto hoti .pe.
Yato  ca  kho  nigrodha  tapassī cātuyāmasaṃvarasaṃvuto hoti aduñcassa
hoti  tapassitāya . so abhiharati no hīnāyāvattati . so vivittaṃ
senāsanaṃ  bhajati  .pe.  so  ime pañca nīvaraṇe pahāya cetaso
upakkilese  paññāya  dubbalīkaraṇe  mettāsahagatena  cetasā .pe.
Upekkhāsahagatena  cetasā  vipulena mahaggatena appamāṇena averena
abyāpajjhena pharitvā viharati.
   {28.1}  So  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ
ekampi  jātiṃ  dvepi  jātiyo  .pe.  iti  sākāraṃ  sauddesaṃ
anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ anussarati . so dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena  satte  passati  cavamāne  upapajjamāne  hīne
paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage  satte
pajānāti  ime  vata  bhonto  sattā  kāyaduccaritena samannāgatā
vacīduccaritena  samannāgatā  manoduccaritena  samannāgatā  ariyānaṃ
upavādakā  micchādiṭṭhikā  micchādiṭṭhikammasamādānā  te  kāyassa
Bhedā  paraṃ  maraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā ime
vā  pana  bhonto  sattā  kāyasucaritena  samannāgatā vacīsucaritena
samannāgatā   manosucaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  anupavādakā
sammādiṭṭhikā  sammādiṭṭhikammasamādānā  te  kāyassa  bhedā  paraṃ
maraṇā  sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapannāti iti dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena  satte  passati  cavamāne  upapajjamāne  hīne
paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage  satte
pajānāti  .  taṃ kiṃ maññasi nigrodha yadi evaṃ sante tapojigucchā
parisuddhā vā hoti aparisuddhā vāti . addhā kho bhante evaṃ sante
tapojigucchā  parisuddhā  hoti  no aparisuddhā aggappattā ca hoti
sārappattā cāti.
   {28.2}  Ettāvatā  nigrodha  tapojigucchā  aggappattā ca
hoti sārappattā ca . iti nigrodha yaṃ maṃ tvaṃ avacāsi ko nāma so
bhagavato  dhammo yena bhagavā sāvake vineti yena bhagavatā sāvakā
vinītā  assāsappattā  paṭijānanti  ajjhāsayaṃ  ādibrahmacariyanti .
Iti  kho  [1]-  nigrodha  ṭhānaṃ  uttaritarañca paṇītatarañca yenāhaṃ
sāvake  vinemi  yena  mayā  sāvakā  vinītā  assāsappattā
paṭijānanti  ajjhāsayaṃ  ādibrahmacariyanti  .  evaṃ  vutte  te
paribbājakā   unnādino   uccāsaddamahāsaddā  ahesuṃ  ettha
mayaṃ  na  passāma  sācariyakā  ettha  mayaṃ na passāma sācariyakā
na mayaṃ ito bhiyyo uttaritaraṃ pajānāmāti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. taṃ.
   [29]  Yadā  aññāsi  sandhāno  gahapati aññadatthu khodānime
aññatitthiyā  paribbājakā  bhagavato  bhāsitaṃ sussūsanti sotaṃ odahanti
aññācittaṃ  upaṭṭhapentīti  atha  nigrodhaṃ  paribbājakaṃ  etadavoca
iti kho bhante nigrodha yaṃ maṃ tvaṃ avacāsi yagghe gahapati jāneyyāsi
kena  samaṇo gotamo saddhiṃ sallapati kena sākacchaṃ samāpajjati kena
paññāveyyattiyaṃ  samāpajjati  suññāgārahatā  samaṇassa  gotamassa
paññā  aparisāvacaro  samaṇo  gotamo  nālaṃ  sallāpāya  so
antapantāneva  sevati  seyyathāpi  nāma  gokāṇā  pariyantacārinī
antapantāneva  sevati  evamevaṃ  suññāgārahatā  samaṇassa gotamassa
paññā  aparisāvacaro  samaṇo  gotamo  nālaṃ  sallāpāya  so
antapantāneva  sevati  iṅgha  gahapati  samaṇo  gotamo  imaṃ parisaṃ
āgaccheyya  ekapañheneva  naṃ  saṃsādeyyāma tucchakumbhīva naṃ maññe
orodheyyāmāti athakho 1- so bhante bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
idhānuppatto  aparisāvacaraṃ  pana  naṃ  karotha  gokāṇaṃ pariyantacāriniṃ
karotha ekapañheneva naṃ saṃsādetha tucchakumbhīva naṃ maññe 2- orodhethāti.
Evaṃ  vutte  nigrodho paribbājako tuṇhībhūto maṅkubhūto pattakkhandho
adhomukho pajjhāyanto appaṭibhāṇo nisīdi.
   [30]  Athakho  bhagavā  nigrodhaṃ  paribbājakaṃ  tuṇhībhūtaṃ maṅkubhūtaṃ
pattakkhandhaṃ  adhomukhaṃ  pajjhāyantaṃ  appaṭibhāṇaṃ  viditvā  nigrodhaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ayaṃ kho . 2 Ma. ayaṃ na dissati.
Paribbājakaṃ etadavoca saccaṃ nigrodha bhāsitā te esā vācāti .
Saccaṃ  bhante  bhāsitā  me esā vācā yathābālena yathāmūḷhena
yathāakusalenāti . taṃ kiṃ maññasi nigrodha kinti te sutaṃ paribbājakānaṃ
vuḍḍhānaṃ  mahallakānaṃ  ācariyapācariyānaṃ  bhāsamānānaṃ ye te ahesuṃ
atītamaddhānaṃ  arahanto  sammāsambuddhā  evaṃsute  bhagavanto saṅgamma
samāgamma  unnādino  uccāsaddamahāsaddā  anekavihitaṃ  tiracchānakathaṃ
anuyuttā  vihariṃsu  seyyathīdaṃ  rājakathaṃ  corakathaṃ .pe. itibhavābhavakathaṃ
iti vā seyyathāpi tvaṃ etarahi sācariyako udāhu evaṃsute bhagavanto
araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni  paṭisevanti  appasaddāni
appanigghosāni  vijanavātāni  manussarāhaseyyakāni  paṭisallānasāruppāni
seyyathāpāhametarahīti.
   {30.1}  Sutametaṃ  bhante  paribbājakānaṃ  vuḍḍhānaṃ mahallakānaṃ
ācariyapācariyānaṃ  bhāsamānānaṃ ye te ahesuṃ atītamaddhānaṃ arahanto
sammāsambuddhā  na  evaṃsute  bhagavanto  evaṃ  saṅgamma  samāgamma
unnādino  uccāsaddamahāsaddā  anekavihitaṃ  tiracchānakathaṃ  anuyuttā
viharanti  seyyathīdaṃ  rājakathaṃ  corakathaṃ .pe. itibhavābhavakathaṃ iti vā
seyyathāpāhametarahi  sācariyako  evaṃsute  bhagavanto araññavanapatthāni
pantāni   senāsanāni  paṭisevanti  appasaddāni  appanigghosāni
vijanavātāni     manussarāhaseyyakāni     paṭisallānasāruppāni
seyyathāpi  bhagavā  etarahīti  .  tassa kho 1- nigrodha viññussa
sato   mahallakassa   na   etadahosi  buddho  so  bhagavā
@Footnote: 1 Ma. Yu. te.
Sambodhāya  dhammaṃ deseti danto so bhagavā damathāya dhammaṃ deseti
santo so bhagavā samathāya dhammaṃ deseti tiṇṇo so bhagavā taraṇāya
dhammaṃ deseti parinibbuto so bhagavā parinibbānāya dhammaṃ desetīti.
   [31]  Evaṃ  vutte nigrodho paribbājako bhagavantaṃ etadavoca
accayo  maṃ  bhante accagamā yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ yathāakusalaṃ yvāhaṃ
bhagavantaṃ  evaṃ  avacāsiṃ  tassa me bhante bhagavā accayaṃ accayato
paṭiggaṇhātu āyatiṃ saṃvarāyāti . taggha taṃ 1- nigrodha accayo accagamā
yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ yathāakusalaṃ yaṃ 2- mantvaṃ evaṃ avacāsi yato ca
kho  nigrodha  accayaṃ  accayato disvā yathādhammaṃ paṭikarosi taṃ te
mayaṃ  paṭiggaṇhāma  vuḍḍhi  hesā  nigrodha  ariyassa  vinaye  yo
accayaṃ accayato disvā yathādhammaṃ paṭikaroti āyatiṃ saṃvaramāpajjati.
   {31.1} Ahaṃ pana nigrodha evaṃ vadāmi etu viññū puriso asaṭho
amāyāvī  ujujātiko  ahamanusāsāmi  ahaṃ  dhammaṃ desemi yathānusiṭṭhaṃ
tathāpaṭipajjamāno   yassatthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajanti  tadanuttaraṃ brahmacariyapariyosānaṃ diṭṭhe va dhamme
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharissati  satta vassāni .
Tiṭṭhantu  nigrodha  satta  vassāni  .  etu  viññū puriso asaṭho
amāyāvī  ujujātiko  ahamanusāsāmi  ahaṃ  dhammaṃ desemi yathānusiṭṭhaṃ
tathāpaṭipajjamāno   yassatthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā
@Footnote: 1 Po. Ma. tavaṃ .  2 Ma. yo..
Anagāriyaṃ  pabbajanti  tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭhe  va
dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissati cha vassāni .
Pañca vassāni . cattāri vassāni . tīṇi vassāni. Dve vassāni.
Ekaṃ vassaṃ . tiṭṭhatu nigrodha ekaṃ vassaṃ . Etu viññū puriso asaṭho
amāyāvī  ujujātiko  ahamanusāsāmi  ahaṃ  dhammaṃ desemi yathānusiṭṭhaṃ
tathāpaṭipajjamāno   yassatthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajanti  tadanuttaraṃ brahmacariyapariyosānaṃ diṭṭhe va dhamme
sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissati satta māsāni.
   {31.2} Tiṭṭhantu nigrodha satta māsāni. Cha māsāni. Pañca māsāni.
Cattāri māsāni. Tīṇi māsāni. Dve māsāni. Ekaṃ māsaṃ. Aḍḍhamāsaṃ.
Tiṭṭhatu  nigrodha  aḍḍhamāso . etu viññū puriso asaṭho amāyāvī
ujujātiko ahamanusāsāmi ahaṃ dhammaṃ desemi yathānusiṭṭhaṃ tathāpaṭipajjamāno
yassatthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti
tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭhe  va  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā upasampajja viharissati sattāhaṃ.
   {31.3} Siyā kho pana te nigrodha evamassa antevāsikamyatā
samaṇo gotamo evamāhāti. Na kho panetaṃ nigrodha evaṃ daṭṭhabbaṃ yo evaṃ
vo ācariyo soyeva vo ācariyo hotu. Siyā kho pana te nigrodha evamassa
uddesā no cāvetukāmo samaṇo gotamo evamāhāti. Na kho panetaṃ
Nigrodha evaṃ daṭṭhabbaṃ yo evaṃ te uddeso soyeva te uddeso
hotu . siyā kho pana te nigrodha evamassa ājīvā no cāvetukāmo
samaṇo gotamo evamāhāti . na kho panetaṃ nigrodha evaṃ daṭṭhabbaṃ
yo ca te ājīvo soyeva te ājīvo hotu. Siyā kho pana te nigrodha
evamassa  ye te dhammā akusalā akusalasaṅkhātā sācariyakānaṃ tesu
patiṭṭhāpetukāmo samaṇo gotamo evamāhāti . na kho panetaṃ nigrodha
evaṃ  daṭṭhabbaṃ  akusalāyeva te dhammā 1- hontu  akusalasaṅkhātā
sācariyakānaṃ.
   {31.4} Siyā kho pana te nigrodha evamassa ye te dhammā kusalā
kusalasaṅkhātā  sācariyakānaṃ  tehi  vivecetukāmo  samaṇo  gotamo
evamāhāti . na kho panetaṃ nigrodha evaṃ daṭṭhabbaṃ kusalāyeva te
dhammā hontu kusalasaṅkhātā sācariyakānaṃ . iti khohaṃ nigrodha neva
antevāsikamyatā  evaṃ  vadāmi  nāpi uddesā cāvetukāmo evaṃ
vadāmi nāpi ājīvā cāvetukāmo evaṃ vadāmi napi ye te dhammā
akusalā   akusalasaṅkhātā  sācariyakānaṃ  tesu  patiṭṭhāpetukāmo
evaṃ  vadāmi  napi ye te dhammā kusalasaṅkhātā sācariyakānaṃ tehi
vivecetukāmo evaṃ vadāmi . santi ca kho nigrodha akusalā dhammā
appahīnā   saṅkilesikā   ponobbhavikā   sadarathā  dukkhavipākā
āyatiṃ  jātijarāmaraṇiyā  yesāhaṃ  pahānāya  dhammaṃ  desemi .
Yathāpaṭipannānaṃ   vo  saṅkilesikā  dhammā  pahīyissanti  vodāniyā
dhammā  abhivaḍḍhissanti  paññāpāripūriṃ  vepullattañca  diṭṭhe  va
@Footnote: 1 Ma. Yu. akusalā ceva vo dhammā.
Dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja viharissathāti . evaṃ
vutte  te  paribbājakā  tuṇhībhūtā maṅkubhūtā pattakkhandhā adhomukhā
pajjhāyantā appaṭibhāṇā nisīdiṃsu yathā taṃ mārena pariyuṭṭhitacittā.
   [32]  Athakho bhagavato etadahosi sabbepīme moghapurisā phuṭṭhā
mārena  pāpimatā yatra hi nāma ekassapi na evaṃ bhavissati handa
mayaṃ  aññāṇatthaṃpi  samaṇe  gotame  brahmacariyaṃ  carāma kiṃ karissati
sattāhoti  .  athakho bhagavā udumbarikāya paribbājakārāme sīhanādaṃ
naditvā  vehāsaṃ abbhuggantvā gijjhakūṭe pabbate paccuṭṭhāsi 1- .
Sandhāno gahapati tāvadeva rājagahaṃ pāvisīti.
         Udumbarikasuttaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
          ----------------
@Footnote: 1 Ma. paccupaṭṭhāsi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 38-61. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=11&A=773              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=11&A=773              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=18&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=11&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=18              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=6&A=399              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=6&A=399              Contents of The Tipitaka Volume 11 https://84000.org/tipitaka/read/?index_11 https://84000.org/tipitaka/english/?index_11

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]