ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.

            Udumbarikasuttam
   [18] Evamme sutam . Ekam samayam bhagava rajagahe viharati gijjhakute
pabbate . tena kho pana samayena nigrodho paribbajako udumbarikaya
paribbajakarame    pativasati    mahatiya    paribbajakaparisaya
saddhim  timsamattehi  paribbajakasatehi  .  athakho  sandhano  gahapati
divadivasseva  rajagaha  nikkhami  bhagavantam  dassanaya  .  athakho
sandhanassa  gahapatissa  etadahosi  akalo  kho tava 1- bhagavantam
dassanaya  patisallino  bhagava  manobhavaniyanampi  bhikkhunam  asamayo
dassanaya   patisallina  manobhavaniya  bhikkhu  yannunaham  yena
udumbarikaya   paribbajakaramo   yena  nigrodho  paribbajako
tenupasankameyyanti  .  athakho  sandhano  gahapati yena udumbarikaya
paribbajakaramo yena nigrodho paribbajako tenupasankami.
   [19]  Tena  kho pana samayena nigrodho paribbajako mahatiya
paribbajakaparisaya   saddhim   nisinno   hoti   unnadiniya
uccasaddamahasaddaya   anekavihitam   tiracchanakatham   kathentiya
seyyathidam   rajakatham  corakatham  mahamattakatham  senakatham  bhayakatham
yuddhakatham  annakatham  panakatham  vatthakatham  sayanakatham  malakatham  gandhakatham
natikatham  yanakatham  gamakatham  nigamakatham  janapadakatham  nagarakatham  itthikatham
purisakatham   2-   surapanakatham   3-  visikhakatham  kumbhatthanakatham
pubbapetakatham   nanattakatham   lokakkhayikam   katham   samuddakkhayikam
@Footnote: 1 Ma. tavasaddo natthi . 2 Ma. ayam na dissati . 3 Po. Ma. Yu. surakatham.
Katham itibhavabhavakatham iti va.
   {19.1} Addasa kho nigrodho paribbajako sandhanam gahapatim durato va
agacchantam  disva  sakam  parisam  santhapesi  1- appasadda bhonto
hontu  ma  bhonto  saddamakattha  ayam  samanassa gotamassa savako
agacchati  sandhano  gahapati  yavata  kho  pana samanassa gotamassa
savaka  gihi  odatavasana rajagahe pativasanti ayam tesam annataro
sandhano  gahapati  appasaddakama kho panayasmanto 2- appasaddassa
vannavadino  appevanama  appasaddam  parisam  viditva  upasankamitabbam
manneyyati. Evam vutte te paribbajaka tunhi ahesum.
   [20]  Athakho  sandhano  gahapati  yena nigrodho paribbajako
tenupasankami  upasankamitva  nigrodhena  paribbajakena  saddhim sammodi
sammodaniyam  katham saraniyam vitisaretva ekamantam nisidi . ekamantam
nisinno kho sandhano gahapati nigrodham paribbajakam etadavoca annatha
kho  ime  bhonto  annatitthiya  paribbajaka  sangamma  samagamma
unnadino    uccasaddamahasadda   anekavihitam   tiracchanakatham
anuyutta  viharanti  seyyathidam  rajakatham corakatham .pe. itibhavabhavakatham
iti  va annatha kho pana so bhagava aranne vanapatthani pantani
senasanani  patisevati  appasaddani  appanighosani  vijanavatani
manussarahaseyyakani patisallanasaruppaniti.
   {20.1} Evam vutte nigrodho paribbajako sandhanam gahapatim etadavoca
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. santhapesi . 2 Ma. Yu. panete ayasmanto appasaddavinita.
Yagghe  gahapati  janeyyasi  kena  samano  gotamo saddhim sallapati
kena  sakaccham  samapajjati  kena  pannaveyyattiyam  samapajjati
sunnagarahata   samanassa   gotamassa   panna   aparisavacaro
samano  gotamo  nalam  sallapaya  so antapantaneva 1- sevati
seyyathapi  nama  gokana  pariyantacarini  antapantaneva  sevati
evameva  sunnagarahata  samanassa  gotamassa  panna  aparisavacaro
samano  gotamo  nalam  sallapaya so antapantaneva sevati ingha
gahapati  samano  gotamo  idam  parisam agaccheyya ekapanheneva nam
samsadeyyama tucchakumbhimva nam manne orodheyyamati.
   [21]  Assosi  kho  bhagava  dibbaya  sotadhatuya visuddhaya
atikkantamanusikaya  sandhanassa  gahapatissa  nigrodhena  paribbajakena
saddhim  imam  kathasallapam  .  athakho  bhagava  gijjhakuta  pabbata
orohitva  yena  sumagadhaya  tire  moranivapo  tenupasankami
upasankamitva sumagadhaya tire moranivape abbhokase cankamati 2-.
Addasa  kho  nigrodho  paribbajako  bhagavantam  sumagadhaya  tire
moranivape  abbhokase  cankamantam  disva  sakam  parisam  santhapesi
appasadda  bhonto  hontu  ma  bhonto  saddamakattha  ayam
samano  gotamo  sumagadhaya  tire moranivape abbhokase cankamati
appasaddakamo  kho  pana  so  ayasma  appasaddassa  vannavadi
@Footnote: 1 Ma. Yu. antamantaneva . 2 Ma. Yu. cankami.
Appevanama  appasaddam  parisam  viditva  upasankamitabbam  manneyya
sace  samano  gotamo  imam  parisam  agaccheyya  imantam  panham
puccheyyama  ko  nama  so  bhante bhagavato dhammo yena bhagava
savake  vineti  yena  bhagavata  savaka  vinita  assasappatta
patijananti  ajjhasayam  adibrahmacariyanti  .  evam  vutte  te
paribbajaka tunhi ahesum.
   [22] Athakho bhagava yena nigrodho paribbajako tenupasankami.
Athakho  nigrodho  paribbajako bhagavantam etadavoca etu kho bhante
bhagava  svagatam  bhante  bhagavato  cirassam  kho bhante bhagava imam
pariyayamakasi  yadidam  idhagamanaya  nisidatu  bhante  bhagava idamasanam
pannattanti  .  nisidi  bhagava  pannatte  asane  .  nigrodhopi
kho  paribbajako  annataram nicam asanam gahetva ekamantam nisidi .
Ekamantam  nisinnam  kho  nigrodham  paribbajakam  bhagava  etadavoca
kayanottha  nigrodha  etarahi  kathaya  sannisinna ka ca pana vo
antarakatha vippakatati.
   {22.1} Evam vutte nigrodho paribbajako bhagavantam etadavoca
idha  mayam  bhante  addasama  bhagavantam sumagadhaya tire moranivape
abbhokase  cankamantam disva evam avocumha sace samano gotamo
imam parisam agaccheyya imantam panham puccheyyama ko nama so bhante
bhagavato dhammo yena bhagava savake vineti yena bhagavata savaka vinita
Assasappatta  patijananti  ajjhasayam adibrahmacariyanti ayam kho no
bhante antarakatha vippakata atha bhagava anuppattoti.
   {22.2}  Dujjanam  kho  panetam  nigrodha taya annaditthikena
annakhantikena   annarucikena   annatra   ayogena   annatra
acariyakena  yenaham  savake  vinemi  yena maya savaka vinita
assasappatta   patijananti  ajjhasayam  adibrahmacariyanti  ingha
tvam mam nigrodha sake acariyake adhijigucche panham puccha kathamsanta nu
kho  bhante  tapojiguccha paripunna hoti katham aparipunnati . evam
vutte te paribbajaka unnadino uccasaddamahasadda ahesum acchariyam
vata bho abbhutam vata bho samanassa gotamassa mahiddhikata mahanubhavata
yatra hi nama sakavadam thapessati paravadena pavaressatiti.
   [23] Athakho nigrodho paribbajako te paribbajake appasadde
katva bhagavantam etadavoca mayam kho bhante tapojigucchavada tapojiguccham 1-
allina viharama kathamsanta nu kho bhante tapojiguccha paripunna hoti
katham aparipunnati.
   {23.1}  Idha  nigrodha  tapassi  acelako hoti muttacaro
hatthavalekhano  2-  na  ehibhaddantiko  na  titthabhaddantiko  na
abhihatam  na  uddissa  katam  na  nimantanam sadiyati so na kumbhimukha
patigganhati   na   kalopimukha  patigganhati  na  elakamantaram
na   udukkhalamantaram   3-   na  musalamantaram  na  dandamantaram
na   dvinnam   bhunjamananam  na  gabbhiniya  na  payamanaya
@Footnote: 1 Ma. Yu. tapojigucchasara tapojiguccha . 2 Ma. Yu. hatthapalekhano.
@3 Ma. ayam patho na dissati.
Na  parisantaragataya  1- na sankittisu na yattha sa upatthita hoti
na  yattha  makkhika  sandasandacarini  na  maccham na mamsam na suram na
merayam na thusodakam pivati.
   {23.2} So ekagariko va hoti ekalopiko dvagariko va hoti
dvalopiko sattagariko va hoti sattalopiko ekissapi dattiya
yapeti  dvihipi  dattihi yapeti sattahipi dattihi yapeti ekahikampi
aharam  ahareti  dvihikampi  aharam ahareti sattahikampi aharam
ahareti  iti  evarupam  addhamasikam pariyayabhattabhojananuyogamanuyutto
viharati.
   {23.3} So sakabhakkho va hoti samakabhakkho va hoti nivarabhakkho
va hoti daddulakabhakkho va hoti satabhakkho 2- va hoti kannabhakkho va
hoti acamabhakkho va hoti pinnakabhakkho va hoti tinabhakkho va hoti
gomayabhakkho va hoti vanamulaphalaharo yapeti pavattaphalabhoji.
   {23.4} So sananipi dhareti masananipi dhareti chavadussanipi
dhareti  pamsukulanipi  dhareti  tiritanipi  dhareti ajinanipi dhareti
ajinakkhipampi dhareti kusacirampi dhareti vakacirampi dhareti phalakacirampi dhareti
kesakambalampi  dhareti  valakambalampi  dhareti  ulukapakkhikampi  dhareti
kesamassulocakopi  hoti  kesamassulocananuyogamanuyutto  ubhatthakopi
hoti  asanapatikkhitto  ukkutikopi  hoti  ukkutikappadhanamanuyutto
kantakapassayikopi  hoti  kantakapassaye  seyyam  kappeti  phalakaseyyampi
kappeti tandilaseyyampi 3- kappeti ekapassayikopi hoti rajojalladharo
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. purisantaragataya . 2 Ma. Yu. hatabhakkho.
@3 Po. Ma. Yu. thandilaseyyampi.
Abbhokasikopi  hoti  yathasanthatiko  vekatikopi  hoti  vikata-
bhojananuyogamanuyutto   apanakopi   hoti  apanakattamanuyutto
sayamtatiyakampi  udakorohananuyogamanuyutto  viharati  .  tam  kim mannasi
nigrodha yadi evam sante tapojiguccha paripunna hoti aparipunnati.
Addha  kho  bhante  evam sante tapojiguccha paripunna hoti no
aparipunnati  .  evam  paripunnayapi kho aham nigrodha tapojigucchaya
anekavihite upakkilese vadamiti.
   [24]  Yathakatham pana bhante bhagava evamparipunnaya tapojigucchaya
anekavihite upakkilese vadatiti . idha nigrodha tapassi tapam samadiyati
so  tena  tapasa attamano hoti paripunnasankappo . yampi nigrodha
tapassi tapam samadiyati so tena tapasa attamano hoti paripunnasankappo
ayampi kho nigrodha tapassino upakkileso hoti.
   {24.1} Puna caparam nigrodha tapassi tapam samadiyati so tena tapasa
attanukkamseti  param  vambheti . yampi nigrodha tapassi tapam samadiyati
so tena tapasa attanukkamseti param vambheti ayampi kho nigrodha tapassino
upakkileso hoti.
   {24.2} Puna caparam nigrodha tapassi tapam samadiyati so tena tapasa
majjati mucchati madamapajjati 1- . yampi nigrodha tapassi tapam samadiyati
so tena tapasa majjati mucchati madamapajjati ayampi kho nigrodha tapassino
upakkileso hoti.
   {24.3} Puna caparam nigrodha tapassi tapam samadiyati so tena tapasa
@Footnote: 1 Ma. Yu. pamadamapajjati.
Labhasakkarasilokam  abhinibbatteti  so  tena  labhasakkarasilokena
attamano  hoti  paripunnasankappo  .  yampi  nigrodha  tapassi  tapam
samadiyati  so  tena  tapasa  labhasakkarasilokam  abhinibbatteti
so  tena  labhasakkarasilokena  attamano  hoti  paripunnasankappo
ayampi kho nigrodha tapassino upakkileso hoti . puna caparam nigrodha
tapassi  tapam  samadiyati  so  tena  tapasa  labhasakkarasilokam
abhinibbatteti   so  tena  labhasakkarasilokena  attanukkamseti
param vambheti . yampi nigrodha tapassi tapam samadiyati so tena tapasa
labhasakkarasilokam  abhinibbatteti  so  tena  labhasakkarasilokena
attanukkamseti param vambheti ayampi kho nigrodha tapassino upakkileso
hoti . puna caparam nigrodha tapassi tapam samadiyati so tena tapasa
labhasakkarasilokam  abhinibbatteti  so  tena  labhasakkarasilokena
majjati  mucchati  madamapajjati  . yampi nigrodha tapassi tapam samadiyati
so  tena  tapasa  labhasakkarasilokam  abhinibbatteti  so  tena
labhasakkarasilokena  majjati  mucchati  madamapajjati ayampi kho nigrodha
tapassino upakkileso hoti.
   {24.4} Puna caparam nigrodha tapassi tapam samadiyati bhojanesu vodasam
apajjati idam me khamati idam me na khamatiti. So yanca khvassa na khamati
tam sapekkho pakhahati yam panassa khamati tam gadhito mucchito ajjhapanno
anadinavadassavi  anissaranapanno  paribhunjati  ayam  kho  nigrodha
tapassino upakkileso hoti.
Puna  caparam  nigrodha tapassi tapam samadiyati labhasakkarasilokanikantihetu
sakkarissanti  mam  rajano  rajamahamatta  khattiya  brahmana
gahapatika titthiyati ayampi kho nigrodha tapassino upakkileso hoti.
   {24.5} Puna caparam nigrodha tapassi annataram samanam va brahmanam
va kuto 1- apasadeta hoti kim panayam sambahulajivo 2- sabbasabbam
sambhakkheti  seyyathidam  mulabijam  khandhabijam  phalubijam  aggabijam  bijabijameva
pancamam   asanivicakkam   dantakutam  samanappavadenati  ayampi  kho
nigrodha  tapassino  upakkileso hoti . puna caparam nigrodha tapassi
passati  annataram  samanam  va  brahmanam  va  kulesu  sakkariyamanam
garukariyamanam  maniyamanam  pujiyamanam  .  tassa  evam  hoti imamhi
nama  sambahulajivam  kulesu  sakkaronti garukaronti manenti pujenti
mam  pana  tapassim  lukhajivim  kulesu na sakkaronti na garukaronti na
manenti na pujentiti . iti so issamacchariyam kulesu uppadeta
hoti ayampi kho nigrodha tapassino upakkileso hoti.
   {24.6} Puna caparam nigrodha tapassi apathakanisadi hoti ayampi
kho nigrodha tapassino upakkileso hoti . puna caparam nigrodha tapassi
attanam  adassayamano  kulesu  carati  idampi me tapasmim idampi me
tapasminti  ayampi  kho  nigrodha  tapassino  upakkileso  hoti .
Puna  caparam  nigrodha  tapassi  kincideva  paticchannam  sevati  so
khamati  te  idanti  puttho  samano  akkhamamanam  aha  khamatiti
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ayam na dissati . 2 Si. Yu. bahulajivo.
Khamamanam  aha  na khamatiti . iti so sampajanamusa bhasita hoti
ayampi  kho  nigrodha  tapassino  upakkileso  hoti  . puna caparam
nigrodha  tapassi  tathagatassa  va  tathagatasavakassa  va  dhammam
desentassa  santamyeva  pariyayam  anunneyyam  nanujanati  ayampi
kho nigrodha tapassino upakkileso hoti.
   {24.7} Puna caparam nigrodha tapassi kodhano hoti upanahi. Yampi
nigrodha  tapassi kodhano hoti upanahi ayampi kho nigrodha tapassino
upakkileso hoti . puna caparam nigrodha tapassi makkhi hoti palasi assuki
hoti macchari satho hoti mayavi thaddho hoti atimani papiccho hoti
papikanam icchanam vasangato micchaditthiko hoti antagahikaya ditthiya
samannagato  sanditthiparamasi  hoti  adhanagahi  duppatinissaggi .
Yampi kho nigrodha tapassi sanditthiparamasi hoti adhanagahi duppatinissaggi
ayampi kho nigrodha tapassino upakkileso hoti.
   {24.8} Tam kim mannasi nigrodha yadime tapojiguccha upakkilesa
va  anupakkilesa  vati  . addha kho ime bhante tapojiguccha
upakkilesa  no  anupakkilesa  thanam  kho  panetam bhante vijjati
yam  idhekacco  tapassi  sabbeheva imehi upakkilesehi samannagato
assa ko pana vado annatarannatarenati.
   [25]  Idha  nigrodha  tapassi tapam samadiyati so tena tapasa
na  attamano  hoti  na  paripunnasankappo  . yampi nigrodha tapassi
Tapam samadiyati so tena tapasa na attamano hoti na paripunnasankappo
evam so tasmim thane parisuddho hoti . Puna caparam nigrodha tapassi tapam
samadiyati so tena tapasa na attanukkamseti na param vambheti .pe.
Evam so tasmim thane parisuddho hoti . Puna caparam nigrodha tapassi tapam
samadiyati so tena tapasa na majjati na mucchati na madamapajjati .pe.
Evam so tasmim thane parisuddho hoti.
   {25.1} Puna caparam nigrodha tapassi tapam samadiyati so tena tapasa
labhasakkarasilokam  abhinibbatteti  so  tena  labhasakkarasilokena
na attamano hoti na paripunnasankappo . yampi nigrodha tapassi .pe.
Evam so tasmim thane parisuddho hoti . Puna caparam nigrodha tapassi tapam
samadiyati so tena tapasa labhasakkarasilokam abhinibbatteti so tena
labhasakkarasilokena na attanukkamseti na param vambheti . Yampi nigrodha
tapassi .pe. evam so tasmim thane parisuddho hoti. Puna caparam nigrodha
tapassi tapam samadiyati so tena tapasa labhasakkarasilokam abhinibbatteti
so tena labhasakkarasilokena na majjati na mucchati na madamapajjati.
Yampi nigrodha tapassi .pe. Evam so tasmim thane parisuddho hoti.
   {25.2} Puna caparam nigrodha tapassi tapam samadiyati 1- bhojanesu
na  vodasam  apajjati idam me khamati idam me na khamatiti . so
yanca  khvassa  na  khamati  tam  anapekkho  pajahati  yam  panassa
@Footnote: 1 Ma. tapam samadiyatiti pathadvayam natthi.
Khamati   tam  agadhito  amucchito  anajjhapanno  adinavadassavi
nissaranapanno  paribhunjati  evam so tasmim thane parisuddho hoti .
Puna  caparam nigrodha tapassi tapam samadiyati na so labhasakkarasiloka-
nikantihetu  sakkarissanti  mam  rajano  rajamahamatta  khattiya
brahmana gahapatika titthiyati evam so tasmim thane parisuddho hoti.
   {25.3} Puna caparam nigrodha tapassi annataram samanam va brahmanam va
na  apasadeta  hoti  kim panayam sambahulajivo sabbasabbam sambhakkheti
seyyathidam  mulabijam  khandhabijam  phalubijam  aggabijam  bijabijameva  pancamam
asanivicakkam  dantakutam  samanappavadenati  evam  so  tasmim  thane
parisuddho  hoti . puna caparam nigrodha tapassi passati annataram samanam
va  brahmanam  va  kulesu  sakkariyamanam  garukariyamanam  maniyamanam
pujiyamanam  . tassa na evam hoti imamhi nama sambahulajivam kulesu
sakkaronti garukaronti manenti pujenti mam pana tapassim lukhajivim kulesu
na sakkaronti na garukaronti na manenti na pujentiti. Iti so issa-
macchariyam kulesu nuppadeta hoti evam so tasmim thane parisuddho hoti.
   {25.4}  Puna  caparam nigrodha tapassi na apathakanisadi hoti
evam so tasmim thane parisuddho hoti . puna caparam nigrodha tapassi na
attanam adassayamano kulesu carati idampi me tapasmim idampi me tapasminti
evam so tasmim thane parisuddho hoti . puna caparam nigrodha tapassi
Na  kincideva  paticchannam  sevati  so  khamati  te  idanti puttho
samano  akkhamamanam  aha  na  khamatiti  khamamanam  aha khamatiti .
Iti  so  sampajanamusa  na  bhasita  hoti  evam  so  tasmim
thane  parisuddho  hoti  .  puna caparam nigrodha tapassi tathagatassa
va  tathagatasavakassa  va  dhammam  desentassa  santamyeva  pariyayam
anunneyyam anujanati evam so tasmim thane parisuddho hoti.
   {25.5} Puna caparam nigrodha tapassi akkodhano hoti anupanahi.
Yampi  nigrodha  tapassi  akkodhano  hoti anupanahi evam so tasmim
thane  parisuddho  hoti . puna caparam nigrodha tapassi amakkhi hoti
apalasi  anissuki  hoti  amacchari  asatho  hoti amayavi athaddho
hoti  anatimani  na papiccho hoti na papikanam icchanam vasangato
na  micchaditthiko  hoti  na  antagahikaya ditthiya samannagato na
sanditthiparamasi  hoti  na  adhanagahi  supatinissaggi  .  yampi
nigrodha  tapassi  na  sanditthiparamasi  hoti  na  adhanagahi
supatinissaggi evam so tasmim thane parisuddho hoti.
   {25.6} Tam kim mannasi nigrodha yadi evam sante tapojiguccha
parisuddha va hoti aparisuddha vati . addha kho bhante evam sante
tapojiguccha parisuddha hoti no aparisuddha aggappatta ca hoti 1-
sarappatta  cati  .  na  kho  nigrodha ettavata tapojiguccha
aggappatta sarappatta hoti apica kho pappatikapatta ca hotiti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho natthi.
   [26]  Kittavata  pana  bhante  tapojiguccha  aggappatta
sarappatta  ca  hoti  sadhu bhante bhagava tapojigucchaya aggamyeva
papetu saramyeva papetuti . idha nigrodha tapassi catuyamasamvarasamvuto
hoti  .  kathanca  nigrodha  tapassi  catuyamasamvarasamvuto  hoti .
Idha  nigrodha  tapassi na panam atipateti 1- na panam atipatayati
na  panam  atipatayato  samanunno  hoti  na  adinnam  adiyati na
adinnam  adiyapeti  na  adinnam  adiyato  samanunno  hoti  na
musa  bhanati  na  musa  bhanapeti  na  musa  bhanato  samanunno
hoti  na  bhavitamasimsati  na  bhavitamasimsapeti  na  bhavitamasimsato
samanunno hoti. Evam nigrodha tapassi catuyamasamvarasamvuto hoti.
   {26.1}  Yato  nigrodha  tapassi  catuyamasamvarasamvuto  hoti
aduncassa  hoti  tapassitaya  . so abhiharati no hinayavattati .
So  vivittam  senasanam  bhajati  arannam  rukkhamulam  pabbatam  kandaram
giriguham susanam vanapattham abbhokasam palasapunjam 2- . so pacchabhattam
pindapatapatikkanto  nisidati  pallankam  abhujitva  ujum kayam panidhaya
parimukham satim upatthapetva . so abhijjham loke pahaya vigatabhijjhena
cetasa  viharati  abhijjhaya  cittam  parisodheti byapadapadosam pahaya
abyapannacitto   viharati   sabbapanabhutahitanukampi  byapadapadosa
cittam   parisodheti   thinamiddham   pahaya  vigatathinamiddho  viharati
alokasanni   sato  sampajano  thinamiddha  cittam  parisodheti
@Footnote: 1 Si. Yu. atipapeti . 2 Po. Ma. Yu. palalapunjam.
Uddhaccakukkuccam  pahaya  anuddhato  viharati  ajjhattam  vupasantacitto
uddhaccakukkucca  cittam  parisodheti  vicikiccham  pahaya  tinnavicikiccho
viharati akathamkathi kusalesu dhammesu vicikicchaya cittam parisodheti.
   {26.2} So ime panca nivarane pahaya cetaso upakkilese
pannaya  dubbalikarane  mettasahagatena  cetasa  ekam disam pharitva
viharati  tatha  dutiyam  tatha tatiyam tatha catuttham iti uddhamadho tiriyam
sabbadhi  sabbattataya  sabbavantam  lokam  mettasahagatena  cetasa
vipulena  mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena  pharitva
viharati  .  karunasahagatena  cetasa  . muditasahagatena cetasa .
Upekkhasahagatena  cetasa  ekam  disam  pharitva viharati tatha dutiyam
tatha  tatiyam  tatha  catuttham iti uddhamadho tiriyam sabbadhi sabbattataya
sabbavantam  lokam  upekkhasahagatena  cetasa  vipulena  mahaggatena
appamanena averena abyapajjhena pharitva viharati.
   {26.3} Tam kim mannasi nigrodha yadi evam sante tapojiguccha
parisuddha va hoti aparisuddha vati . addha kho bhante evam sante
tapojiguccha  parisuddha  hoti  no aparisuddha aggappatta ca hoti
sarappatta  cati  .  na  kho  nigrodha ettavata tapojiguccha
aggappatta va hoti sarappatta va apica kho tacapatta hotiti.
   [27]  Kittavata  pana  bhante  tapojiguccha  aggappatta ca
hoti  sarappatta  ca  sadhu  me  bhante  bhagava  tapojigucchaya
Aggamyeva  papetu  saramyeva  papetuti  .  idha  nigrodha tapassi
catuyamasamvarasamvuto  hoti  .  kathanca  nigrodha  tapassi  catuyama-
samvarasamvuto hoti .pe. yato nigrodha tapassi catuyamasamvarasamvuto hoti
aduncassa  hoti  tapassitaya  . so abhiharati no hinayavattati .
So  vivittam senasanam bhajati .pe. so ime panca nivarane pahaya
cetaso  upakkilese  pannaya  dubbalikarane mettasahagatena cetasa
ekam  disam  pharitva  viharati  .pe.  so  anekavihitam pubbenivasam
anussarati  seyyathidam  ekampi  jatim dvepi jatiyo tissopi jatiyo
catassopi  jatiyo  pancapi  jatiyo  .pe.  dasapi  jatiyo visampi
jatiyo  timsampi  jatiyo  cattalisampi  jatiyo  pannasampi  jatiyo
satampi  jatiyo  sahassampi  jatiyo satasahassampi jatiyo 1- anekepi
samvattakappe  anekepi  vivattakappe  anekepi  samvattavivattakappe
amutrasim   evamnamo   evamgotto  evamvanno  evamaharo
evamsukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto  so  tato  cuto  amutra
udapadim  tatrapasim  evamnamo evamgotto evamvanno evamaharo
evamsukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto  so  tato cuto idhupapannoti
iti sakaram sauddesam anekavihitam pubbenivasam anussarati.
   {27.1} Tam kim mannasi nigrodha yadi evam sante tapojiguccha parisuddha
va hoti aparisuddha vati . Addha kho bhante evam sante tapojiguccha
@Footnote: 1 Ma. Yu. jatisatampi jatisahassampi jatisatasahassampiti dissati.
Parisuddha  hoti  no  aparisuddha aggappatta ca hoti sarappatta
cati  .  na  kho  nigrodha  ettavata tapojiguccha aggappatta
va hoti sarappatta va apica kho pheggupatta hotiti.
   [28] Kittavata pana bhante tapojiguccha aggappatta ca hoti
sarappatta  ca  sadhu  me  bhante bhagava tapojigucchaya aggamyeva
papetu saramyeva papetuti . idha nigrodha tapassi catuyamasamvarasamvuto
hoti  .  kathanca  nigrodha  tapassi catuyamasamvarasamvuto hoti .pe.
Yato  ca  kho  nigrodha  tapassi catuyamasamvarasamvuto hoti aduncassa
hoti  tapassitaya . so abhiharati no hinayavattati . so vivittam
senasanam  bhajati  .pe.  so  ime panca nivarane pahaya cetaso
upakkilese  pannaya  dubbalikarane  mettasahagatena  cetasa .pe.
Upekkhasahagatena  cetasa  vipulena mahaggatena appamanena averena
abyapajjhena pharitva viharati.
   {28.1}  So  anekavihitam  pubbenivasam  anussarati  seyyathidam
ekampi  jatim  dvepi  jatiyo  .pe.  iti  sakaram  sauddesam
anekavihitam  pubbenivasam anussarati . so dibbena cakkhuna visuddhena
atikkantamanusakena  satte  passati  cavamane  upapajjamane  hine
panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate  yathakammupage  satte
pajanati  ime  vata  bhonto  satta  kayaduccaritena samannagata
vaciduccaritena  samannagata  manoduccaritena  samannagata  ariyanam
upavadaka  micchaditthika  micchaditthikammasamadana  te  kayassa
Bheda  param  marana  apayam  duggatim vinipatam nirayam upapanna ime
va  pana  bhonto  satta  kayasucaritena  samannagata vacisucaritena
samannagata   manosucaritena  samannagata  ariyanam  anupavadaka
sammaditthika  sammaditthikammasamadana  te  kayassa  bheda  param
marana  sugatim saggam lokam upapannati iti dibbena cakkhuna visuddhena
atikkantamanusakena  satte  passati  cavamane  upapajjamane  hine
panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate  yathakammupage  satte
pajanati  .  tam kim mannasi nigrodha yadi evam sante tapojiguccha
parisuddha va hoti aparisuddha vati . addha kho bhante evam sante
tapojiguccha  parisuddha  hoti  no aparisuddha aggappatta ca hoti
sarappatta cati.
   {28.2}  Ettavata  nigrodha  tapojiguccha  aggappatta ca
hoti sarappatta ca . iti nigrodha yam mam tvam avacasi ko nama so
bhagavato  dhammo yena bhagava savake vineti yena bhagavata savaka
vinita  assasappatta  patijananti  ajjhasayam  adibrahmacariyanti .
Iti  kho  [1]-  nigrodha  thanam  uttaritaranca panitataranca yenaham
savake  vinemi  yena  maya  savaka  vinita  assasappatta
patijananti  ajjhasayam  adibrahmacariyanti  .  evam  vutte  te
paribbajaka   unnadino   uccasaddamahasadda  ahesum  ettha
mayam  na  passama  sacariyaka  ettha  mayam na passama sacariyaka
na mayam ito bhiyyo uttaritaram pajanamati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tam.
   [29]  Yada  annasi  sandhano  gahapati annadatthu khodanime
annatitthiya  paribbajaka  bhagavato  bhasitam sussusanti sotam odahanti
annacittam  upatthapentiti  atha  nigrodham  paribbajakam  etadavoca
iti kho bhante nigrodha yam mam tvam avacasi yagghe gahapati janeyyasi
kena  samano gotamo saddhim sallapati kena sakaccham samapajjati kena
pannaveyyattiyam  samapajjati  sunnagarahata  samanassa  gotamassa
panna  aparisavacaro  samano  gotamo  nalam  sallapaya  so
antapantaneva  sevati  seyyathapi  nama  gokana  pariyantacarini
antapantaneva  sevati  evamevam  sunnagarahata  samanassa gotamassa
panna  aparisavacaro  samano  gotamo  nalam  sallapaya  so
antapantaneva  sevati  ingha  gahapati  samano  gotamo  imam parisam
agaccheyya  ekapanheneva  nam  samsadeyyama tucchakumbhiva nam manne
orodheyyamati athakho 1- so bhante bhagava araham sammasambuddho
idhanuppatto  aparisavacaram  pana  nam  karotha  gokanam pariyantacarinim
karotha ekapanheneva nam samsadetha tucchakumbhiva nam manne 2- orodhethati.
Evam  vutte  nigrodho paribbajako tunhibhuto mankubhuto pattakkhandho
adhomukho pajjhayanto appatibhano nisidi.
   [30]  Athakho  bhagava  nigrodham  paribbajakam  tunhibhutam mankubhutam
pattakkhandham  adhomukham  pajjhayantam  appatibhanam  viditva  nigrodham
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ayam kho . 2 Ma. ayam na dissati.
Paribbajakam etadavoca saccam nigrodha bhasita te esa vacati .
Saccam  bhante  bhasita  me esa vaca yathabalena yathamulhena
yathaakusalenati . tam kim mannasi nigrodha kinti te sutam paribbajakanam
vuddhanam  mahallakanam  acariyapacariyanam  bhasamananam ye te ahesum
atitamaddhanam  arahanto  sammasambuddha  evamsute  bhagavanto sangamma
samagamma  unnadino  uccasaddamahasadda  anekavihitam  tiracchanakatham
anuyutta  viharimsu  seyyathidam  rajakatham  corakatham .pe. itibhavabhavakatham
iti va seyyathapi tvam etarahi sacariyako udahu evamsute bhagavanto
arannavanapatthani  pantani  senasanani  patisevanti  appasaddani
appanigghosani  vijanavatani  manussarahaseyyakani  patisallanasaruppani
seyyathapahametarahiti.
   {30.1}  Sutametam  bhante  paribbajakanam  vuddhanam mahallakanam
acariyapacariyanam  bhasamananam ye te ahesum atitamaddhanam arahanto
sammasambuddha  na  evamsute  bhagavanto  evam  sangamma  samagamma
unnadino  uccasaddamahasadda  anekavihitam  tiracchanakatham  anuyutta
viharanti  seyyathidam  rajakatham  corakatham .pe. itibhavabhavakatham iti va
seyyathapahametarahi  sacariyako  evamsute  bhagavanto arannavanapatthani
pantani   senasanani  patisevanti  appasaddani  appanigghosani
vijanavatani     manussarahaseyyakani     patisallanasaruppani
seyyathapi  bhagava  etarahiti  .  tassa kho 1- nigrodha vinnussa
sato   mahallakassa   na   etadahosi  buddho  so  bhagava
@Footnote: 1 Ma. Yu. te.
Sambodhaya  dhammam deseti danto so bhagava damathaya dhammam deseti
santo so bhagava samathaya dhammam deseti tinno so bhagava taranaya
dhammam deseti parinibbuto so bhagava parinibbanaya dhammam desetiti.
   [31]  Evam  vutte nigrodho paribbajako bhagavantam etadavoca
accayo  mam  bhante accagama yathabalam yathamulham yathaakusalam yvaham
bhagavantam  evam  avacasim  tassa me bhante bhagava accayam accayato
patigganhatu ayatim samvarayati . taggha tam 1- nigrodha accayo accagama
yathabalam yathamulham yathaakusalam yam 2- mantvam evam avacasi yato ca
kho  nigrodha  accayam  accayato disva yathadhammam patikarosi tam te
mayam  patigganhama  vuddhi  hesa  nigrodha  ariyassa  vinaye  yo
accayam accayato disva yathadhammam patikaroti ayatim samvaramapajjati.
   {31.1} Aham pana nigrodha evam vadami etu vinnu puriso asatho
amayavi  ujujatiko  ahamanusasami  aham  dhammam desemi yathanusittham
tathapatipajjamano   yassatthaya  kulaputta  sammadeva  agarasma
anagariyam  pabbajanti  tadanuttaram brahmacariyapariyosanam ditthe va dhamme
sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharissati  satta vassani .
Titthantu  nigrodha  satta  vassani  .  etu  vinnu puriso asatho
amayavi  ujujatiko  ahamanusasami  aham  dhammam desemi yathanusittham
tathapatipajjamano   yassatthaya  kulaputta  sammadeva  agarasma
@Footnote: 1 Po. Ma. tavam .  2 Ma. yo..
Anagariyam  pabbajanti  tadanuttaram  brahmacariyapariyosanam  ditthe  va
dhamme  sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissati cha vassani .
Panca vassani . cattari vassani . tini vassani. Dve vassani.
Ekam vassam . titthatu nigrodha ekam vassam . Etu vinnu puriso asatho
amayavi  ujujatiko  ahamanusasami  aham  dhammam desemi yathanusittham
tathapatipajjamano   yassatthaya  kulaputta  sammadeva  agarasma
anagariyam  pabbajanti  tadanuttaram brahmacariyapariyosanam ditthe va dhamme
sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissati satta masani.
   {31.2} Titthantu nigrodha satta masani. Cha masani. Panca masani.
Cattari masani. Tini masani. Dve masani. Ekam masam. Addhamasam.
Titthatu  nigrodha  addhamaso . etu vinnu puriso asatho amayavi
ujujatiko ahamanusasami aham dhammam desemi yathanusittham tathapatipajjamano
yassatthaya  kulaputta  sammadeva  agarasma  anagariyam  pabbajanti
tadanuttaram  brahmacariyapariyosanam  ditthe  va  dhamme  sayam  abhinna
sacchikatva upasampajja viharissati sattaham.
   {31.3} Siya kho pana te nigrodha evamassa antevasikamyata
samano gotamo evamahati. Na kho panetam nigrodha evam datthabbam yo evam
vo acariyo soyeva vo acariyo hotu. Siya kho pana te nigrodha evamassa
uddesa no cavetukamo samano gotamo evamahati. Na kho panetam
Nigrodha evam datthabbam yo evam te uddeso soyeva te uddeso
hotu . siya kho pana te nigrodha evamassa ajiva no cavetukamo
samano gotamo evamahati . na kho panetam nigrodha evam datthabbam
yo ca te ajivo soyeva te ajivo hotu. Siya kho pana te nigrodha
evamassa  ye te dhamma akusala akusalasankhata sacariyakanam tesu
patitthapetukamo samano gotamo evamahati . na kho panetam nigrodha
evam  datthabbam  akusalayeva te dhamma 1- hontu  akusalasankhata
sacariyakanam.
   {31.4} Siya kho pana te nigrodha evamassa ye te dhamma kusala
kusalasankhata  sacariyakanam  tehi  vivecetukamo  samano  gotamo
evamahati . na kho panetam nigrodha evam datthabbam kusalayeva te
dhamma hontu kusalasankhata sacariyakanam . iti khoham nigrodha neva
antevasikamyata  evam  vadami  napi uddesa cavetukamo evam
vadami napi ajiva cavetukamo evam vadami napi ye te dhamma
akusala   akusalasankhata  sacariyakanam  tesu  patitthapetukamo
evam  vadami  napi ye te dhamma kusalasankhata sacariyakanam tehi
vivecetukamo evam vadami . santi ca kho nigrodha akusala dhamma
appahina   sankilesika   ponobbhavika   sadaratha  dukkhavipaka
ayatim  jatijaramaraniya  yesaham  pahanaya  dhammam  desemi .
Yathapatipannanam   vo  sankilesika  dhamma  pahiyissanti  vodaniya
dhamma  abhivaddhissanti  pannaparipurim  vepullattanca  ditthe  va
@Footnote: 1 Ma. Yu. akusala ceva vo dhamma.
Dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja viharissathati . evam
vutte  te  paribbajaka  tunhibhuta mankubhuta pattakkhandha adhomukha
pajjhayanta appatibhana nisidimsu yatha tam marena pariyutthitacitta.
   [32]  Athakho bhagavato etadahosi sabbepime moghapurisa phuttha
marena  papimata yatra hi nama ekassapi na evam bhavissati handa
mayam  annanatthampi  samane  gotame  brahmacariyam  carama kim karissati
sattahoti  .  athakho bhagava udumbarikaya paribbajakarame sihanadam
naditva  vehasam abbhuggantva gijjhakute pabbate paccutthasi 1- .
Sandhano gahapati tavadeva rajagaham pavisiti.
         Udumbarikasuttam nitthitam dutiyam.
          ----------------
@Footnote: 1 Ma. paccupatthasi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 38-61. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=11&A=773&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=11&A=773&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=18&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=11&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=18              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=6&A=399              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=6&A=399              Contents of The Tipitaka Volume 11 https://84000.org/tipitaka/read/?index_11 https://84000.org/tipitaka/english/?index_11

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]