ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

         Suttantapitake majjhimanikayassa
            pathamo bhago
            -------
            mulapannasakam
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
           Mulapariyayavaggo
            -------
           mulapariyayasuttam
   [1]  Evamme  sutam  ekam  samayam bhagava ukkatthayam viharati
subhagavane  salarajamule  .  tatra  kho  bhagava  bhikkhu amantesi
bhikkhavoti  .  bhadanteti  te  bhikkhu bhagavato paccassosum . bhagava
etadavoca  sabbadhammamulapariyayam  vo  bhikkhave  desissami  1-  tam
sunatha  sadhukam  manasikarotha  bhasissamiti  . evambhanteti kho te
bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [2]  Bhagava  etadavoca  idha  bhikkhave  assutava puthujjano
ariyanam  adassavi  ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinito
sappurisanam   adassavi  sappurisadhammassa  akovido  sappurisadhamme
avinito  pathavim  pathavito  sanjanati  pathavim  pathavito  sannatva
pathavim  mannati  pathaviya  mannati  pathavito  mannati  pathavimmeti
@Footnote: 1 Ma. Yu. desessami.
Mannati  pathavim  abhinandati  . tam kissa hetu . aparinnatam tassati
vadami.
   {2.1}  Apam  apato  sanjanati  apam apato sannatva
apam  mannati  apasmim  mannati  apato  mannati  apammeti
mannati  apam  abhinandati  . tam kissa hetu . aparinnatam tassati
vadami.
   {2.2} Tejam tejato sanjanati tejam tejato sannatva tejam
mannati  tejasmim  mannati  tejato  mannati  tejammeti  mannati
tejam abhinandati. Tam kissa hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.3} Vayam vayato sanjanati vayam vayato sannatva vayam
mannati  vayasmim  mannati  vayato  mannati  vayammeti  mannati
vayam abhinandati. Tam kissa hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.4}  Bhute bhutato sanjanati bhute bhutato sannatva bhute
mannati  bhutesu  mannati  bhutato  mannati  bhute  meti mannati bhute
abhinandati. Tam kissa hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.5} Deve devato sanjanati deve devato sannatva deve
mannati  devesu  mannati devato mannati deve meti mannati deve
abhinandati. Tam kissa hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.6}  Pajapatim  pajapatito  sanjanati  pajapatim pajapatito
sannatva   pajapatim   mannati  pajapatismim  mannati  pajapatito
mannati  pajapatimmeti  mannati  pajapatim  abhinandati  .  tam  kissa
hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.7} Brahmam brahmato sanjanati brahmam brahmato sannatva brahmam
Mannati   brahmani  mannati  brahmato  mannati  brahmam  meti
mannati  brahmam  abhinandati . tam kissa hetu . aparinnatam tassati
vadami.
   {2.8} Abhassare abhassarato sanjanati abhassare abhassarato
sannatva  abhassare  mannati  abhassaresu  mannati  abhassarato
mannati  abhassare  meti  mannati  abhassare  abhinandati  .  tam
kissa hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.9}  Subhakinhe  1-  subhakinhato  sanjanati  subhakinhe
subhakinhato   sannatva  subhakinhe  mannati  subhakinhesu  mannati
subhakinhato   mannati   subhakinhe   meti   mannati   subhakinhe
abhinandati. Tam kissa hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.10}  Vehapphale  vehapphalato  sanjanati  vehapphale
vehapphalato  sannatva  vehapphale  mannati  vehapphalesu  mannati
vehapphalato   mannati   vehapphale  meti  mannati  vehapphale
abhinandati. Tam kissa hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.11}  Abhibhum  abhibhuto  sanjanati abhibhum abhibhuto sannatva
abhibhum  mannati  abhibhusmim  mannati  abhibhuto  mannati  abhibhummeti
mannati  abhibhum  abhinandati  . tam kissa hetu . aparinnatam tassati
vadami.
   {2.12}  Akasanancayatanam  akasanancayatanato  sanjanati
akasanancayatanam      akasanancayatanato     sannatva
akasanancayatanam    mannati   akasanancayatanasmim   mannati
akasanancayatanato     mannati     akasanancayatanammeti
mannati      akasanancayatanam     abhinandati     .
@Footnote: 1 Yu. subhakinne. sabbattha idisameva.
Tam kissa hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.13}     Vinnanancayatanam     vinnanancayatanato
sanjanati vinnanancayatanam vinnanancayatanato
sannatva    vinnanancayatanam    mannati    vinnanancayatanasmim
mannati    vinnanancayatanato   mannati   vinnanancayatanammeti
mannati  vinnanancayatanam  abhinandati  .  tam  kissa  hetu .
Aparinnatam tassati vadami.
   {2.14}     Akincannayatanam     akincannayatanato
sanjanati akincannayatanam akincannayatanato
sannatva    akincannayatanam    mannati    akincannayatanasmim
mannati    akincannayatanato   mannati   akincannayatanammeti
mannati  akincannayatanam  abhinandati  .  tam  kissa  hetu .
Aparinnatam tassati vadami.
   {2.15}   Nevasannanasannayatanam   nevasannanasannayatanato
sanjanati    nevasannanasannayatanam    nevasannanasannayatanato
sannatva  nevasannanasannayatanam  mannati  nevasannanasannayatanasmim
mannati  nevasannanasannayatanato  mannati  nevasannanasannayatanammeti
mannati  nevasannanasannayatanam  abhinandati  .  tam  kissa  hetu .
Aparinnatam tassati vadami.
   {2.16}   Dittham  ditthato  sanjanati  dittham  ditthato
sannatva  dittham  mannati  ditthasmim  mannati  ditthato  mannati
ditthammeti  mannati dittham abhinandati . tam kissa hetu . aparinnatam
tassati vadami.
   {2.17}  Sutam  sutato  sanjanati  sutam  sutato  sannatva
Sutam   mannati   sutasmim   mannati  sutato  mannati  sutammeti
mannati  sutam  abhinandati  .  tam kissa hetu . aparinnatam tassati
vadami.
   {2.18}  Mutam  mutato  sanjanati mutam mutato sannatva mutam
mannati   mutasmim  mannati  mutato  mannati  mutammeti  mannati
mutam abhinandati. Tam kissa hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.19}  Vinnatam  vinnatato  sanjanati vinnatam vinnatato
sannatva   vinnatam   mannati  vinnatasmim  mannati  vinnatato
mannati  vinnatammeti  mannati  vinnatam  abhinandati  .  tam  kissa
hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.20}  Ekattam  ekattato  sanjanati ekattam ekattato
sannatva  ekattam  mannati  ekattasmim  mannati  ekattato  mannati
ekattammeti  mannati  ekattam  abhinandati  .  tam  kissa hetu .
Aparinnatam tassati vadami.
   {2.21}  Nanattam  nanattato  sanjanati nanattam nanattato
sannatva   nanattam   mannati  nanattasmim  mannati  nanattato
mannati  nanattammeti  mannati  nanattam  abhinandati  .  tam  kissa
hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.22}   Sabbam  sabbato  sanjanati  sabbam  sabbato
sannatva  sabbam  mannati  sabbasmim  mannati  sabbato  mannati
sabbammeti  mannati  sabbam  abhinandati  .  tam  kissa  hetu .
Aparinnatam tassati vadami.
   {2.23}   Nibbanam   nibbanato   sanjanati   nibbanam
nibbanato    sannatva    nibbanam   mannati   nibbanasmim
Mannati   nibbanato   mannati  nibbanammeti  mannati  nibbanam
abhinandati. Tam kissa hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   Puthujjanavasena pathamanayabhumiparicchedo.
   [3]  Yopi so bhikkhave bhikkhu sekho appattamanaso anuttaram
yogakkhemam  patthayamano  viharati  . sopi pathavim pathavito abhijanati
pathavim  pathavito  abhinnaya  pathavim  mamanni  pathaviya  mamanni
pathavito  mamanni  pathavimmeti  mamanni  pathavim mabhinandi 1- . tam
kissa  hetu . parinneyyam tassati vadami .pe. apam tejam vayam
bhute  deve  pajapatim  brahmam  abhassare  subhakinhe  vehapphale
abhibhum   akasanancayatanam   vinnanancayatanam   akincannayatanam
nevasannanasannayatanam  dittham  sutam  mutam  vinnatam  ekattam nanattam
sabbam   nibbanam  nibbanato  abhijanati  nibbanam  nibbanato
abhinnaya  nibbanam  mamanni  nibbanasmim  mamanni  nibbanato
mamanni  nibbanammeti  mamanni  nibbanam  mabhinandi  .  tam
kissa hetu. Parinneyyam tassati vadami.
   Sekhavasena dutiyanayabhumiparicchedo.
   [4]  Yopi  so  bhikkhave  bhikkhu  araham khinasavo vusitava
katakaraniyo   ohitabharo   anuppattasadattho   parikkhinabhavasamyojano
sammadanna  vimutto  sopi  pathavim  pathavito  abhijanati  pathavim
@Footnote: 1 katthaci mabhinandati.
Pathavito  abhinnaya  pathavim  na  mannati  pathaviya  na  mannati
pathavito  na  mannati  pathavimmeti  na  mannati  pathavim nabhinandati .
Tam  kissa  hetu  .  parinnatam tassati vadami .pe. apam tejam
vayam  bhute  deve pajapatim brahmam abhassare subhakinhe vehapphale
abhibhum   akasanancayatanam   vinnanancayatanam   akincannayatanam
nevasannanasannayatanam  dittham  sutam  mutam  vinnatam  ekattam nanattam
sabbam   nibbanam  nibbanato  abhijanati  nibbanam  nibbanato
abhinnaya  nibbanam  na  mannati  nibbanasmim  na  mannati nibbanato
na  mannati  nibbanammeti  na  mannati  nibbanam  nabhinandati .
Tam kissa hetu. Parinnatam tassati vadami.
   Khinasavavasena tatiyanayabhumiparicchedo.
   [5]  Yopi  so  bhikkhave  bhikkhu  araham khinasavo vusitava
katakaraniyo   ohitabharo   anuppattasadattho   parikkhinabhavasamyojano
sammadanna  vimutto  sopi  pathavim  pathavito  abhijanati  pathavim
pathavito  abhinnaya  pathavim  na  mannati  pathaviya  na  mannati
pathavito  na  mannati  pathavimmeti  na  mannati  pathavim nabhinandati .
Tam  kissa  hetu  . khaya ragassa vitaragatta .pe. apam tejam
vayam  bhute  deve pajapatim brahmam abhassare subhakinhe vehapphale
abhibhum   akasanancayatanam   vinnanancayatanam   akincannayatanam
Nevasannanasannayatanam  dittham  sutam  mutam  vinnatam  ekattam nanattam
sabbam   nibbanam  nibbanato  abhijanati  nibbanam  nibbanato
abhinnaya  nibbanam  na  mannati  nibbanasmim  na  mannati nibbanato
na  mannati  nibbanammeti  na  mannati  nibbanam  nabhinandati .
Tam kissa hetu. Khaya ragassa vitaragatta.
   Khinasavavasena catutthanayabhumiparicchedo.
   [6]  Yopi  so  bhikkhave  bhikkhu  araham khinasavo vusitava
katakaraniyo   ohitabharo   anuppattasadattho   parikkhinabhavasamyojano
sammadanna  vimutto  sopi  pathavim  pathavito  abhijanati  pathavim
pathavito  abhinnaya  pathavim  na  mannati  pathaviya  na  mannati
pathavito  na  mannati  pathavimmeti  na  mannati  pathavim nabhinandati .
Tam  kissa  hetu  . khaya dosassa vitadosatta .pe. apam tejam
vayam  bhute  deve pajapatim brahmam abhassare subhakinhe vehapphale
abhibhum   akasanancayatanam   vinnanancayatanam   akincannayatanam
nevasannanasannayatanam  dittham  sutam  mutam  vinnatam  ekattam nanattam
sabbam   nibbanam  nibbanato  abhijanati  nibbanam  nibbanato
abhinnaya   nibbanam   na   mannati  nibbanasmim  na  mannati
nibbanato  na  mannati  nibbanammeti  na  mannati  nibbanam
nabhinandati. Tam kissa hetu. Khaya dosassa vitadosatta.
   Khinasavavasena pancamanayabhumiparicchedo.
   [7]  Yopi  so  bhikkhave  bhikkhu  araham khinasavo vusitava
katakaraniyo   ohitabharo   anuppattasadattho   parikkhinabhavasamyojano
sammadanna  vimutto  sopi  pathavim  pathavito  abhijanati  pathavi
pathavito  abhinnaya  pathavim  na  mannati  pathaviya  na  mannati
pathavito  na  mannati  pathavimmeti  na  mannati  pathavim nabhinandati .
Tam  kissa  hetu  . khaya mohassa vitamohatta .pe. apam tejam
vayam  bhute deve pajapatim brahmam abhassare subhakinhe  vehapphale
abhibhum   akasanancayatanam   vinnanancayatanam   akincannayatanam
nevasannanasannayatanam  dittham  sutam  mutam  vinnatam  ekattam nanattam
sabbam  nibbanam  nibbanato  abhijanati nibbanam nibbanato abhinnaya
nibbanam  na  mannati  nibbanasmim  na  mannati  nibbanato  na
mannati  nibbanammeti  na  mannati  nibbanam  nabhinandati  .  tam
kissa hetu. Khaya mohassa vitamohatta.
   Khinasavavasena chatthanayabhumiparicchedo.
   [8]  Tathagatopi bhikkhave araham sammasambuddho pathavim pathavito
abhijanati  pathavim  pathavito  abhinnaya  pathavim  na  mannati  pathaviya
na  mannati  pathavito  na  mannati  pathavimmeti  na  mannati
pathavim  nabhinandati  .  tam kissa hetu . parinnatantam tathagatassati
vadami  .pe.  apam  tejam  vayam  bhute  deve pajapatim brahmam
abhassare   subhakinhe   vehapphale   abhibhum  akasanancayatanam
Vinnanancayatanam     akincannayatanam    nevasannanasannayatanam
dittham  sutam  mutam  vinnatam  ekattam  nanattam  sabbam  nibbanam
nibbanato  abhijanati  nibbanam  nibbanato  abhinnaya  nibbanam
na  mannati  nibbanasmim  na  mannati  nibbanato  na  mannati
nibbanammeti  na  mannati  nibbanam  nabhinandati  .  tam  kissa
hetu. Parinnatantam tathagatassati vadami.
   Satthuvasena 1- sattamanayabhumiparicchedo.
   [9]  Tathagatopi bhikkhave araham sammasambuddho pathavim pathavito
abhijanati  pathavim  pathavito  abhinnaya  pathavim  na  mannati  pathaviya
na  mannati  pathavito  na  mannati  pathavimmeti  na  mannati
pathavim  nabhinandati  . tam kissa hetu . nandi 2- dukkhassa mulanti
iti viditva bhava jati bhutassa jara marananti . tasmatiha bhikkhave
tathagato sabbaso tanhanam khaya viraga nirodha caga patinissagga
anuttaram  sammasambodhim  abhisambuddhoti  vadami  .pe.  apam  tejam
vayam  bhute  deve pajapatim brahmam abhassare subhakinhe vehapphale
abhibhum   akasanancayatanam   vinnanancayatanam   akincannayatanam
nevasannanasannayatanam  dittham  sutam  mutam  vinnatam  ekattam nanattam
sabbam   nibbanam  nibbanato  abhijanati  nibbanam  nibbanato
abhinnaya  nibbanam  na  mannati  nibbanasmim  na  mannati nibbanato
na  mannati  nibbanammeti  na  mannati  nibbanam  nabhinandati .
@Footnote: 1 Si. sattharavasena. Ma. tathagatavasena .  2 Ma. Yu. nandi.
Tam  kissa  hetu  .  nandi  dukkhassa  mulanti  iti viditva bhava
jati  bhutassa jara marananti . tasmatiha bhikkhave tathagato sabbaso
tanhanam  khaya  viraga  nirodha  caga  patinissagga  anuttaram
sammasambodhim abhisambuddhoti vadamiti.
   Satthuvasena atthamanayabhumiparicchedo.
   Idamavoca  bhagava na attamana 1- te bhikkhu bhagavato bhasitam
abhinandunti.
         Mulapariyayasuttam nitthitam pathamam.
          --------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 1-11. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=1&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]