ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Cūḷaassapurasuttaṃ
   [479]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā aṅgesu viharati
assapuraṃ nāma aṅgānaṃ nigamo . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi
bhikkhavoti  .  bhadanteti  te  bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā
etadavoca  samaṇā  samaṇāti  vo  bhikkhave jano sañjānāti tumhe
ca  pana  ke  tumheti puṭṭhā samānā samaṇamhāti paṭijānātha tesaṃ
vo bhikkhave evaṃsamaññānaṃ sataṃ evaṃpaṭiññānaṃ sataṃ yā samaṇasāmīcipaṭipadā
taṃ  paṭipadaṃ  paṭipajjissāma evanno ayaṃ amhākaṃ samaññā ca saccā
bhavissati  paṭiññā ca bhūtā yesañca mayaṃ patta cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhāre 1- paribhuñjāma tesaṃ te kārā amhesu
mahapphalā  bhavissanti  mahānisaṃsā  amhākañcevāyaṃ  pabbajjā avañjhā
bhavissati saphalā saudrayāti evañhi vo bhikkhave sikkhitabbaṃ.
   [480] Kathañca bhikkhave bhikkhu [2]- sāmīcipaṭipadaṃ paṭipanno hoti.
Yassa  kassaci  bhikkhave bhikkhuno abhijjhālussa abhijjhā appahīnā hoti
byāpannacittassa  byāpādo  appahīno  hoti  kodhanassa  kodho
appahīno  hoti  upanāhissa  upanāho  appahīno  hoti  makkhissa
makkho  appahīno  hoti  paḷāsissa  paḷāso  appahīno  hoti
issukissa  issā  appahīnā  hoti  maccharissa  macchariyaṃ  appahīnaṃ
@Footnote: 1 Ma. cīvarapiṇḍapāta ... parikkhāraṃ. 2 Po. na. Ma. na samaṇasāmīcippaṭipadaṃ.
Hoti  saṭhassa  sāṭheyyaṃ  appahīnaṃ hoti māyāvissa māyā appahīnā
hoti  pāpicchassa  pāpikā  icchā  appahīnā  hoti  micchādiṭṭhissa
micchādiṭṭhi  appahīnā  hoti . imesaṃ kho ahaṃ bhikkhave samaṇamalānaṃ
samaṇadosānaṃ  samaṇakasāvānaṃ  1- āpāyikānaṃ ṭhānānaṃ duggativedanīyānaṃ
appahānā [2]- samaṇasāmīcipaṭipadaṃ paṭipannoti na vadāmi . Seyyathāpi
bhikkhave  matajannāma  āvudhajātaṃ  ubhatodhāraṃ  pītanissitaṃ  tadassa
saṅghāṭiyā  sampārutaṃ  sampalivedhitaṃ  tathūpamāhaṃ  bhikkhave  imassa
bhikkhuno pabbajjaṃ vadāmi.
   [481] Nāhaṃ bhikkhave saṅghāṭikassa saṅghāṭidhāraṇamattena sāmaññaṃ
vadāmi . nāhaṃ bhikkhave acelakassa acelakamattena sāmaññaṃ vadāmi.
Nāhaṃ  bhikkhave  rajojallikassa  rajojallikamattena  sāmaññaṃ vadāmi .
Nāhaṃ bhikkhave udakorohakassa udakorohamattena 3- sāmaññaṃ vadāmi.
Nāhaṃ  bhikkhave rukkhamūlikassa rukkhamūlikamattena sāmaññaṃ vadāmi . nāhaṃ
bhikkhave abbhokāsikassa abbhokāsikamattena sāmaññaṃ vadāmi.
   {481.1} Nāhaṃ bhikkhave  ubbhatthakassa ubbhatthakamattena sāmaññaṃ
vadāmi  .  nāhaṃ  bhikkhave  pariyāyabhattikassa  pariyāyabhattikamattena
sāmaññaṃ  vadāmi  . nāhaṃ bhikkhave mantajjhāyikassa mantajjhāyikamattena
sāmaññaṃ  vadāmi  .  nāhaṃ  bhikkhave  jaṭilakassa  jaṭādhāraṇamattena
sāmaññaṃ  vadāmi  .  saṅghāṭikassa  ce bhikkhave saṅghāṭidhāraṇamattena
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. samaṇakasaṭānaṃ. 2 Ma. na. 3 Po. Ma. udakorohaṇamattena.
Abhijjhālussa   puggalassa   abhijjhā   pahīyetha   byāpannacittassa
byāpādo   pahīyetha  kodhanassa  kodho  pahīyetha  upanāhissa
upanāho  pahīyetha  makkhissa  makkho  pahīyetha  paḷāsissa  paḷāso
pahīyetha  issukissa  issā  pahīyetha  maccharissa  macchariyaṃ  pahīyetha
saṭhassa  sāṭheyyaṃ  pahīyetha  māyāvissa  māyā  pahīyetha pāpicchassa
pāpikā  icchā  pahīyetha  micchādiṭṭhissa  micchādiṭṭhi  pahīyetha
tamenaṃ  mittāmaccā  ñātisālohitā  jātameva naṃ saṅghāṭikaṃ kareyyuṃ
saṅghāṭikattameva  samādapeyyuṃ  ehi  tvaṃ  bhadramukha saṅghāṭiko hohi
saṅghāṭikassa  te  sato  saṅghāṭidhāraṇamattena  abhijjhālussa  abhijjhā
pahīyissati byāpannacittassa byāpādo pahīyissati
   {481.2}  kodhanassa  kodho  pahīyissati  upanāhissa upanāho
pahīyissati  makkhissa  makkho  pahīyissati  paḷāsissa  paḷāso pahīyissati
issukissa  issā  pahīyissati  maccharissa  macchariyaṃ  pahīyissati  saṭhassa
sāṭheyyaṃ  pahīyissati  māyāvissa māyā pahīyissati pāpicchassa pāpikā
icchā  pahīyissati  micchādiṭṭhissa  micchādiṭṭhi  pahīyissatīti  . yasmā
ca  kho  ahaṃ  bhikkhave  saṅghāṭikampi  idhekaccaṃ  passāmi abhijjhāluṃ
bayāpannacittaṃ  kodhanaṃ  upanāhiṃ  makkhiṃ  paḷāsiṃ  issukiṃ  macchariṃ
saṭhaṃ  māyāviṃ  pāpicchaṃ  micchādiṭṭhiṃ  1-  tasmā  na  saṅghāṭikassa
saṅghāṭidhāraṇamattena sāmaññaṃ vadāmi . acelakassa ce bhikkhave .pe.
Rajojallikassa ce bhikkhave ... Udakorohakassa ce bhikkhave ... Rukkhamūlikassa
@Footnote: 1 Ma. micachādiṭaṭhikaṃ.
Ce bhikkhave ... abbhokāsikassa ce bhikkhave ... ubbhatthakassa ce
bhikkhave ... pariyāyabhattikassa ce bhikkhave ... mantajjhāyikassa ce
bhikkhave  ...  jaṭilakassa ce bhikkhave jaṭādhāraṇamattena abhijjhālussa
abhijjhā  pahīyetha  byāpannacittassa  byāpādo  pahīyetha  kodhanassa
kodho  pahīyetha  upanāhissa  upanāho  pahīyetha  makkhissa  makkho
pahīyetha  paḷāsissa  paḷāso  pahīyetha  issukissa  issā  pahīyetha
maccharissa macchariyaṃ pahīyetha saṭhassa sāṭheyyaṃ pahīyetha
   {481.3} māyāvissa māyā pahīyetha pāpicchassa pāpikā icchā
pahīyetha  micchādiṭṭhissa  micchādiṭṭhi  pahīyetha  tamenaṃ  mittāmaccā
ñātisālohitā  jātameva  naṃ  jaṭilakaṃ  kareyyuṃ  jaṭilakattameva
samādapeyyuṃ  ehi  tvaṃ bhadramukha jaṭilako hohi jaṭilakassa te sato
jaṭādhāraṇamattena  abhijjhālussa  abhijjhā  pahīyissati  byāpannacittassa
byāpādo  pahīyissati  kodhanassa  kodho  pahīyissati  upanāhissa
upanāho   pahīyissati  makkhissa  makkho   pahīyissati  paḷāsissa
paḷāso   pahīyissati   issukissa  issā  pahīyissati  maccharissa
macchariyaṃ   pahīyissati  saṭhassa  sāṭheyyaṃ  pahīyissati  māyāvissa
māyā  pahīyissati  pāpicchassa pāpikā icchā pahīyissati micchādiṭṭhissa
micchādiṭṭhi  pahīyissatīti  .  yasmā  ca kho ahaṃ bhikkhave jaṭilakampi
idhekaccaṃ  passāmi  abhijjhāluṃ  byāpannacittaṃ  kodhanaṃ  upanāhiṃ
makkhiṃ  paḷāsiṃ  issukiṃ  macchariṃ  saṭhaṃ  māyāviṃ  pāpicchaṃ  micchādiṭṭhiṃ
Tasmā na jaṭilakassa jaṭādhāraṇamattena sāmaññaṃ vadāmi.
   [482]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  samaṇasāmīcipaṭipadaṃ  paṭipanno
hoti  .  yassakassaci  bhikkhave bhikkhuno abhijjhālussa abhijjhā pahīnā
hoti   byāpannacittassa  byāpādo  pahīno  hoti  kodhanassa
kodho  pahīno  hoti  upanāhissa  upanāho  pahīno hoti makkhissa
makkho  pahīno  hoti  paḷāsissa  paḷāso  pahīno  hoti issukissa
issā  pahīnā  hoti  maccharissa  macchariyaṃ  pahīnaṃ  hoti  saṭhassa
sāṭheyyaṃ  pahīnaṃ  hoti  māyāvissa  māyā pahīnā hoti pāpicchassa
pāpikā  icchā  pahīnā  hoti  micchādiṭṭhissa  micchādiṭṭhi  pahīnā
hoti  .  imesaṃ  kho  [1]-  bhikkhave  samaṇamalānaṃ  samaṇadosānaṃ
samaṇakasāvānaṃ   āpāyikānaṃ  ṭhānānaṃ  duggativedanīyānaṃ  pahānā
samaṇasāmīcipaṭipadaṃ paṭipannoti vadāmi.
   {482.1}  So  sabbehi  imehi pāpakehi akusalehi dhammehi
visuddhamattānaṃ  samanupassati  vimuttamattānaṃ  samanupassati  2-  .
Tassa  sabbehi  imehi  pāpakehi  akusalehi  dhammehi visuddhamattānaṃ
samanupassato   vimuttamattānaṃ   samanupassato   pāmujjaṃ   jāyati
pamuditassa  pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo  passambhati  passaddhakāyo
sukhaṃ  vedeti  sukhino  cittaṃ  samādhiyati  .  so  mettāsahagatena
cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā
catutthaṃ  iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ
lokaṃ   mettāsahagatena   cetasā   vipulena   mahaggatena
@Footnote: 1 Ma. ahaṃ. 2 Ma. ime pāṭhā natthi.
Appamāṇena averena abyāpajjhena pharitvā viharati . karuṇāsahagatena
cetasā ... muditāsahagatena cetasā ... upekkhāsahagatena cetasā
ekaṃ disaṃ pharitvā viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti
uddhamadho   tiriyaṃ   sabbadhi   sabbattatāya   sabbāvantaṃ  lokaṃ
upekkhāsahagatena   cetasā   vipulena  mahaggatena  appamāṇena
averena  abyāpajjhena  pharitvā  viharati  .  seyyathāpi  bhikkhave
pokkharaṇī  acchodakā  sātodakā  sītodakā  setakā 1- supatitthā
ramaṇīyā  .  puratthimāya  cepi  disāya  puriso  āgaccheyya
ghammābhitatto ghammapareto kilanto tasito pipāsito.
   {482.2} So taṃ pokkharaṇiṃ āgamma vineyya udakapipāsaṃ vineyya
ghammapariḷāhaṃ . pacchimāya cepi disāya puriso āgaccheyya ... Uttarāya
cepi disāya puriso āgaccheyya ... dukkhiṇāya cepi disāya puriso
āgaccheyya ... yatokuto cepi [2]- puriso āgaccheyya ghammābhitatto
ghammapareto kilanto tasito pipāsito. So taṃ pokkharaṇiṃ āgamma vineyya
udakapipāsaṃ  vineyya  ghammapariḷāhaṃ  evameva kho bhikkhave khattiyakulā
cepi agārasmā anagāriyaṃ pabbajito hoti . so ca tathāgatappaveditaṃ
dhammavinayaṃ āgamma evaṃ mettaṃ karuṇaṃ muditaṃ upekkhaṃ bhāvetvā labhati
ajjhattaṃ  vūpasamaṃ  [3]-  samaṇasāmīcipaṭipadaṃ  paṭipannoti  vadāmi .
Brāhmaṇakulā cepi ... vessakulā cepi ... suddakulā cepi ...
Yasmākasmā   cepi   kulā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito
@Footnote: 1 Po. setodakā 2 Ma. naṃ. 3 Ma. ajjhattaṃ vūpasamā.
Hoti.
   {482.3}  So  ca  tathāgatappaveditaṃ dhammavinayaṃ āgamma evaṃ
mettaṃ  karuṇaṃ muditaṃ upekkhaṃ bhāvetvā labhati ajjhattaṃ vūpasamaṃ [1]-
samaṇasāmīcipaṭipadaṃ  paṭipannoti  vadāmi  . khattiyakulā cepi agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  .  so  ca  āsavānaṃ khayā anāsavaṃ
cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja  viharati  āsavānaṃ  khayā  samaṇo  hotīti  vadāmi .
Brāhmaṇakulā cepi ... vessakulā cepi ... suddakulā cepi ...
Yasmākasmā  cepi  kulā  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajito hoti .
So  ca  āsavānaṃ  khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva
dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharati  āsavānaṃ
khayā samaṇo hotīti vadāmīti.
   {482.4} Idamavoca bhagavā attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Cūḷaassapurasuttaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.
          Mahāyamakavaggo catuttho.
            Tassuddānaṃ
      giñjakasālavanaṃ 2-    parihātuṃ paññavato
      puna saccanisevo      mukhavaṇṇapasīdattādi
        tasito kevaṭṭassa purajaṭilenāti.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. ajjhattaṃ vūpasamā. 2 Ma. giñjakasālavanaṃ pariharituṃ paññavato puna saccakanisedho
@mukhavaṇṇapasīdhanatāpindo kevaṭṭaassapurajaṭilena.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 512-518. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=10368              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=10368              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=479&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=40              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=479              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=5960              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=5960              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่