ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Culaassapurasuttam
   [479]  Evamme  sutam  ekam  samayam bhagava angesu viharati
assapuram nama anganam nigamo . tatra kho bhagava bhikkhu amantesi
bhikkhavoti  .  bhadanteti  te  bhikkhu bhagavato paccassosum . bhagava
etadavoca  samana  samanati  vo  bhikkhave jano sanjanati tumhe
ca  pana  ke  tumheti puttha samana samanamhati patijanatha tesam
vo bhikkhave evamsamannanam satam evampatinnanam satam ya samanasamicipatipada
tam  patipadam  patipajjissama evanno ayam amhakam samanna ca sacca
bhavissati  patinna ca bhuta yesanca mayam patta civarapindapatasenasana-
gilanapaccayabhesajjaparikkhare 1- paribhunjama tesam te kara amhesu
mahapphala  bhavissanti  mahanisamsa  amhakancevayam  pabbajja avanjha
bhavissati saphala saudrayati evanhi vo bhikkhave sikkhitabbam.
   [480] Kathanca bhikkhave bhikkhu [2]- samicipatipadam patipanno hoti.
Yassa  kassaci  bhikkhave bhikkhuno abhijjhalussa abhijjha appahina hoti
byapannacittassa  byapado  appahino  hoti  kodhanassa  kodho
appahino  hoti  upanahissa  upanaho  appahino  hoti  makkhissa
makkho  appahino  hoti  palasissa  palaso  appahino  hoti
issukissa  issa  appahina  hoti  maccharissa  macchariyam  appahinam
@Footnote: 1 Ma. civarapindapata ... parikkharam. 2 Po. na. Ma. na samanasamicippatipadam.
Hoti  sathassa  satheyyam  appahinam hoti mayavissa maya appahina
hoti  papicchassa  papika  iccha  appahina  hoti  micchaditthissa
micchaditthi  appahina  hoti . imesam kho aham bhikkhave samanamalanam
samanadosanam  samanakasavanam  1- apayikanam thananam duggativedaniyanam
appahana [2]- samanasamicipatipadam patipannoti na vadami . Seyyathapi
bhikkhave  matajannama  avudhajatam  ubhatodharam  pitanissitam  tadassa
sanghatiya  samparutam  sampalivedhitam  tathupamaham  bhikkhave  imassa
bhikkhuno pabbajjam vadami.
   [481] Naham bhikkhave sanghatikassa sanghatidharanamattena samannam
vadami . naham bhikkhave acelakassa acelakamattena samannam vadami.
Naham  bhikkhave  rajojallikassa  rajojallikamattena  samannam vadami .
Naham bhikkhave udakorohakassa udakorohamattena 3- samannam vadami.
Naham  bhikkhave rukkhamulikassa rukkhamulikamattena samannam vadami . naham
bhikkhave abbhokasikassa abbhokasikamattena samannam vadami.
   {481.1} Naham bhikkhave  ubbhatthakassa ubbhatthakamattena samannam
vadami  .  naham  bhikkhave  pariyayabhattikassa  pariyayabhattikamattena
samannam  vadami  . naham bhikkhave mantajjhayikassa mantajjhayikamattena
samannam  vadami  .  naham  bhikkhave  jatilakassa  jatadharanamattena
samannam  vadami  .  sanghatikassa  ce bhikkhave sanghatidharanamattena
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. samanakasatanam. 2 Ma. na. 3 Po. Ma. udakorohanamattena.
Abhijjhalussa   puggalassa   abhijjha   pahiyetha   byapannacittassa
byapado   pahiyetha  kodhanassa  kodho  pahiyetha  upanahissa
upanaho  pahiyetha  makkhissa  makkho  pahiyetha  palasissa  palaso
pahiyetha  issukissa  issa  pahiyetha  maccharissa  macchariyam  pahiyetha
sathassa  satheyyam  pahiyetha  mayavissa  maya  pahiyetha papicchassa
papika  iccha  pahiyetha  micchaditthissa  micchaditthi  pahiyetha
tamenam  mittamacca  natisalohita  jatameva nam sanghatikam kareyyum
sanghatikattameva  samadapeyyum  ehi  tvam  bhadramukha sanghatiko hohi
sanghatikassa  te  sato  sanghatidharanamattena  abhijjhalussa  abhijjha
pahiyissati byapannacittassa byapado pahiyissati
   {481.2}  kodhanassa  kodho  pahiyissati  upanahissa upanaho
pahiyissati  makkhissa  makkho  pahiyissati  palasissa  palaso pahiyissati
issukissa  issa  pahiyissati  maccharissa  macchariyam  pahiyissati  sathassa
satheyyam  pahiyissati  mayavissa maya pahiyissati papicchassa papika
iccha  pahiyissati  micchaditthissa  micchaditthi  pahiyissatiti  . yasma
ca  kho  aham  bhikkhave  sanghatikampi  idhekaccam  passami abhijjhalum
bayapannacittam  kodhanam  upanahim  makkhim  palasim  issukim  maccharim
satham  mayavim  papiccham  micchaditthim  1-  tasma  na  sanghatikassa
sanghatidharanamattena samannam vadami . acelakassa ce bhikkhave .pe.
Rajojallikassa ce bhikkhave ... Udakorohakassa ce bhikkhave ... Rukkhamulikassa
@Footnote: 1 Ma. micachaditathikam.
Ce bhikkhave ... abbhokasikassa ce bhikkhave ... ubbhatthakassa ce
bhikkhave ... pariyayabhattikassa ce bhikkhave ... mantajjhayikassa ce
bhikkhave  ...  jatilakassa ce bhikkhave jatadharanamattena abhijjhalussa
abhijjha  pahiyetha  byapannacittassa  byapado  pahiyetha  kodhanassa
kodho  pahiyetha  upanahissa  upanaho  pahiyetha  makkhissa  makkho
pahiyetha  palasissa  palaso  pahiyetha  issukissa  issa  pahiyetha
maccharissa macchariyam pahiyetha sathassa satheyyam pahiyetha
   {481.3} mayavissa maya pahiyetha papicchassa papika iccha
pahiyetha  micchaditthissa  micchaditthi  pahiyetha  tamenam  mittamacca
natisalohita  jatameva  nam  jatilakam  kareyyum  jatilakattameva
samadapeyyum  ehi  tvam bhadramukha jatilako hohi jatilakassa te sato
jatadharanamattena  abhijjhalussa  abhijjha  pahiyissati  byapannacittassa
byapado  pahiyissati  kodhanassa  kodho  pahiyissati  upanahissa
upanaho   pahiyissati  makkhissa  makkho   pahiyissati  palasissa
palaso   pahiyissati   issukissa  issa  pahiyissati  maccharissa
macchariyam   pahiyissati  sathassa  satheyyam  pahiyissati  mayavissa
maya  pahiyissati  papicchassa papika iccha pahiyissati micchaditthissa
micchaditthi  pahiyissatiti  .  yasma  ca kho aham bhikkhave jatilakampi
idhekaccam  passami  abhijjhalum  byapannacittam  kodhanam  upanahim
makkhim  palasim  issukim  maccharim  satham  mayavim  papiccham  micchaditthim
Tasma na jatilakassa jatadharanamattena samannam vadami.
   [482]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu  samanasamicipatipadam  patipanno
hoti  .  yassakassaci  bhikkhave bhikkhuno abhijjhalussa abhijjha pahina
hoti   byapannacittassa  byapado  pahino  hoti  kodhanassa
kodho  pahino  hoti  upanahissa  upanaho  pahino hoti makkhissa
makkho  pahino  hoti  palasissa  palaso  pahino  hoti issukissa
issa  pahina  hoti  maccharissa  macchariyam  pahinam  hoti  sathassa
satheyyam  pahinam  hoti  mayavissa  maya pahina hoti papicchassa
papika  iccha  pahina  hoti  micchaditthissa  micchaditthi  pahina
hoti  .  imesam  kho  [1]-  bhikkhave  samanamalanam  samanadosanam
samanakasavanam   apayikanam  thananam  duggativedaniyanam  pahana
samanasamicipatipadam patipannoti vadami.
   {482.1}  So  sabbehi  imehi papakehi akusalehi dhammehi
visuddhamattanam  samanupassati  vimuttamattanam  samanupassati  2-  .
Tassa  sabbehi  imehi  papakehi  akusalehi  dhammehi visuddhamattanam
samanupassato   vimuttamattanam   samanupassato   pamujjam   jayati
pamuditassa  piti  jayati  pitimanassa  kayo  passambhati  passaddhakayo
sukham  vedeti  sukhino  cittam  samadhiyati  .  so  mettasahagatena
cetasa  ekam  disam  pharitva viharati tatha dutiyam tatha tatiyam tatha
catuttham  iti  uddhamadho  tiriyam  sabbadhi  sabbattataya  sabbavantam
lokam   mettasahagatena   cetasa   vipulena   mahaggatena
@Footnote: 1 Ma. aham. 2 Ma. ime patha natthi.
Appamanena averena abyapajjhena pharitva viharati . karunasahagatena
cetasa ... muditasahagatena cetasa ... upekkhasahagatena cetasa
ekam disam pharitva viharati tatha dutiyam tatha tatiyam tatha catuttham iti
uddhamadho   tiriyam   sabbadhi   sabbattataya   sabbavantam  lokam
upekkhasahagatena   cetasa   vipulena  mahaggatena  appamanena
averena  abyapajjhena  pharitva  viharati  .  seyyathapi  bhikkhave
pokkharani  acchodaka  satodaka  sitodaka  setaka 1- supatittha
ramaniya  .  puratthimaya  cepi  disaya  puriso  agaccheyya
ghammabhitatto ghammapareto kilanto tasito pipasito.
   {482.2} So tam pokkharanim agamma vineyya udakapipasam vineyya
ghammaparilaham . pacchimaya cepi disaya puriso agaccheyya ... Uttaraya
cepi disaya puriso agaccheyya ... dukkhinaya cepi disaya puriso
agaccheyya ... yatokuto cepi [2]- puriso agaccheyya ghammabhitatto
ghammapareto kilanto tasito pipasito. So tam pokkharanim agamma vineyya
udakapipasam  vineyya  ghammaparilaham  evameva kho bhikkhave khattiyakula
cepi agarasma anagariyam pabbajito hoti . so ca tathagatappaveditam
dhammavinayam agamma evam mettam karunam muditam upekkham bhavetva labhati
ajjhattam  vupasamam  [3]-  samanasamicipatipadam  patipannoti  vadami .
Brahmanakula cepi ... vessakula cepi ... suddakula cepi ...
Yasmakasma   cepi   kula  agarasma  anagariyam  pabbajito
@Footnote: 1 Po. setodaka 2 Ma. nam. 3 Ma. ajjhattam vupasama.
Hoti.
   {482.3}  So  ca  tathagatappaveditam dhammavinayam agamma evam
mettam  karunam muditam upekkham bhavetva labhati ajjhattam vupasamam [1]-
samanasamicipatipadam  patipannoti  vadami  . khattiyakula cepi agarasma
anagariyam  pabbajito  hoti  .  so  ca  asavanam khaya anasavam
cetovimuttim  pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam abhinna sacchikatva
upasampajja  viharati  asavanam  khaya  samano  hotiti  vadami .
Brahmanakula cepi ... vessakula cepi ... suddakula cepi ...
Yasmakasma  cepi  kula  agarasma  anagariyam pabbajito hoti .
So  ca  asavanam  khaya anasavam cetovimuttim pannavimuttim dittheva
dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharati  asavanam
khaya samano hotiti vadamiti.
   {482.4} Idamavoca bhagava attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam
abhinandunti.
         Culaassapurasuttam nitthitam dasamam.
          Mahayamakavaggo catuttho.
            Tassuddanam
      ginjakasalavanam 2-    parihatum pannavato
      puna saccanisevo      mukhavannapasidattadi
        tasito kevattassa purajatilenati.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. ajjhattam vupasama. 2 Ma. ginjakasalavanam pariharitum pannavato puna saccakanisedho
@mukhavannapasidhanatapindo kevattaassapurajatilena.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 512-518. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=10368&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=10368&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=479&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=40              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=479              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=5960              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=5960              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com