ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

            Verañjakasuttaṃ
   [488]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
verañjakā   brāhmaṇagahapatikā  sāvatthiyaṃ  paṭivasanti  kenacideva
karaṇīyena  .  assosuṃ  kho  verañjakā  brāhmaṇagahapatikā  samaṇo
khalu  bho  gotamo  sakyaputto sakyakulā pabbajito sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  . taṃ kho pana bhavantaṃ gotamaṃ
evaṃ  kalyāṇo  kittisaddo  abbhuggato  itipi  so  bhagavā arahaṃ
sammāsambuddho   vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū  anuttaro
purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho bhagavā so imaṃ lokaṃ
sadevakaṃ  samārakaṃ  sabrahmakaṃ  sassamaṇabrāhmaṇiṃ  pajaṃ  sadevamanussaṃ
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedeti so dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ
majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ
parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāseti  sādhu  kho  pana tathārūpānaṃ arahataṃ
dassanaṃ hotīti.
   {488.1}  Atha kho verañjakā brāhmaṇagahapatikā yena bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  appekacce  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce  bhagavatā  saddhiṃ sammodiṃsu sammodanīyaṃ
kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu appekacce yena bhagavā
tenañjalimpaṇāmetvā   ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce  bhagavato
Santike  nāmagottaṃ  sāvetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce
tuṇhībhūtā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ nisinnā kho verañjakā
brāhmaṇagahapatikā  bhagavantaṃ  etadavocuṃ  ko  nu  kho  bho gotama
hetu  ko paccayo yenamidhekacce sattā kāyassa bhedā parammaraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjanti  ko  pana bho gotama
hetu  ko paccayo yenamidhekacce sattā kāyassa bhedā parammaraṇā
sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjantīti.
   {488.2} Adhammacariyā visamacariyāhetu kho gahapatayo evamidhekacce
sattā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjanti  dhammacariyāsamacariyāhetu  kho  gahapatayo  evamidhekacce
sattā kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjantīti.
   {488.3}  Na  kho  mayaṃ imassa bhoto gotamassa saṅkhittena
bhāsitassa   vitthārena   atthaṃ  avibhattassa  vitthārena  atthaṃ
ājānāma  sādhu  kho pana bhavaṃ gotamo tathā dhammaṃ desetu yathā
mayaṃ  imassa  bhoto  gotamassa  saṅkhittena  bhāsitassa  vitthārena
atthaṃ  avibhattassa  vitthārena  atthaṃ  ājāneyyāmāti  .  tenahi
gahapatayo  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti  . evaṃ bhoti
kho verañjakā brāhmaṇagahapatikā bhagavato paccassosuṃ.
   [489]  Bhagavā  etadavoca  tividhaṃ  kho  gahapatayo  kāyena
adhammacārī   visamacārī   hoti  catubbidhaṃ  vācāya  adhammacārī
visamacārī hoti tividhaṃ manasā adhammacārī visamacārī hoti.
   {489.1} Kathañca gahapatayo tividhaṃ kāyena adhammacārī visamacārī hoti.
Idha gahapatayo ekacco pāṇātipātī hoti luddo lohitapāṇī hatapahate
niviṭṭho  alajjī adayāpanno sabbapāṇabhūtesu . adinnādāyī kho pana
hoti  yantaṃ  parassa paravittūpakaraṇaṃ taṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādātā
hoti . kāmesu micchācārī kho pana hoti yā tā māturakkhitā .pe.
Tathārūpāsu cārittaṃ āpajjitā hoti . Evaṃ kho gahapatayo tividhaṃ kāyena
adhammacārī visamacārī hoti.
   {489.2}  Kathañca  gahapatayo  catubbidhaṃ  vācāya  adhammacārī
visamacārī  hoti  . idha gahapatayo ekacco musāvādī hoti .pe.
Sampajānamusā  bhāsitā  hoti  .  pisuṇavāco kho pana hoti ito
sutvā  amutra  akkhātā  .pe. vaggakaraṇiṃ vācaṃ bhāsitā hoti .
Pharusavāco  kho pana hoti yā sā vācā aṇḍakā kakkasā .pe.
Tathārūpiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti  .  samphappalāpī  kho  pana hoti
akālavādī   abhūtavādī  .pe.  apariyantavatiṃ  anatthasañhitaṃ  .
Evaṃ kho gahapatayo catubbidhaṃ vācāya adhammacārī visamacārī hoti.
   {489.3}  Kathañca  gahapatayo  tividhaṃ  manasā  adhammacārī
visamacārī  hoti  .  idha  gahapatayo  ekacco  abhijjhālu  hoti
.pe.  taṃ  mama  assāti  .  byāpannacitto  kho  pana  hoti
paduṭṭhamanasaṅkappo  ime  sattā  haññantu  vā  .pe.  mā  vā
ahesunti  .  micchādiṭṭhiko  kho  pana  hoti  viparītadassano natthi
dinnaṃ  natthi  yiṭṭhaṃ  natthi  hutaṃ  .pe. sacchikatvā pavedentīti .
Evaṃ  kho  gahapatayo  tividhaṃ  manasā adhammacārī visamacārī hoti .
Evaṃ  adhammacariyāvisamacariyāhetu  kho  gahapatayo  evamidhekacce
sattā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjanti.
   [490]  Tividhaṃ  kho pana gahapatayo kāyena dhammacārī samacārī
hoti  catubbidhaṃ  vācāya  dhammacārī  samacārī  hoti  tividhaṃ  manasā
dhammacārī samacārī hoti.
   {490.1}  Kathañca  gahapatayo tividhaṃ kāyena dhammacārī samacārī
hoti  .  idha gahapatayo ekacco pāṇātipātaṃ pahāya pāṇātipātā
paṭivirato  hoti  nihitadaṇḍo  nihitasattho .pe. sabbapāṇabhūtahitānukampī
viharati  .  adinnādānaṃ  pahāya adinnādānā paṭivirato hoti yantaṃ
parassa  paravittūpakaraṇaṃ na taṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādātā hoti .
Kāmesu  micchācāraṃ pahāya .pe. tathārūpāsu na cārittaṃ āpajjitā
hoti. Evaṃ kho gahapatayo tividhaṃ kāyena dhammacārī samacārī hoti.
   {490.2} Kathañca gahapatayo catubbidhaṃ vācāya dhammacārī samacārī
hoti . idha gahapatayo ekacco musāvādaṃ pahāya musāvādā paṭivirato
hoti sabhaggato vā .pe. na sampajānamusā bhāsitā hoti . pisuṇaṃ
vācaṃ pahāya pisuṇāya vācāya paṭivirato .pe. Samaggakaraṇiṃ vācaṃ bhāsitā
hoti . pharusaṃ vācaṃ pahāya .pe. tathārūpiṃ 1- vācaṃ bhāsitā hoti.
Samphappalāpaṃ pahāya .pe. kālena sāpadesaṃ pariyantavatiṃ atthasañhitaṃ.
@Footnote: 1 Po. Ma. tathārūpaṃ.
Evaṃ kho gahapatayo catubbidhaṃ vācāya dhammacārī samacārī hoti.
   {490.3}  Kathañca  gahapatayo  tividhaṃ manasā dhammacārī samacārī
hoti  .  idha  gahapatayo  ekacco anabhijjhālu hoti yantaṃ parassa
paravittūpakaraṇaṃ taṃ nābhijjhitā hoti aho vata yaṃ parassa taṃ mama assāti.
Abyāpannacitto  kho  pana  hoti  appaduṭṭhamanasaṅkappo ime sattā
averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṃ pariharantūti . sammādiṭṭhiko
kho  pana  hoti aviparītadassano atthi dannaṃ atthi yiṭṭhaṃ .pe. sayaṃ
abhiññā sacchikatvā pavedentīti . evaṃ kho gahapatayo tividhaṃ manasā
dhammacārī samacārī hoti.
   {490.4}  Evaṃ  dhammacariyāsamacariyāhetu  kho  gahapatayo
evamidhekacce  sattā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ
lokaṃ upapajjanti.
   [491]  Ākaṅkheyya  ce  gahapatayo dhammacārī samacārī aho
vatāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  khattiyamahāsālānaṃ  sahabyataṃ
upapajjeyyanti  ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  vijjati yaṃ so kāyassa bhedā
parammaraṇā  khattiyamahāsālānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyya  taṃ  kissa
hetu tathā hi so dhammacārī samacārī.
   {491.1}  Ākaṅkheyya ce gahapatayo dhammacārī samacārī aho
vatāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  brāhmaṇamahāsālānaṃ  .pe.
Gahapatimahāsālānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyyanti  ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjati
yaṃ  so  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  gahapatimahāsālānaṃ  sahabyataṃ
upapajjeyya taṃ kissa hetu tathā hi so dhammacārī samacārī.
   {491.2}  Ākaṅkheyya  ce gahapatayo dhammacārī samacārī aho
vatāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  cātummahārājikānaṃ  devānaṃ
sahabyataṃ  upapajjeyyanti  ṭhānaṃ  kho panetaṃ vijjati yaṃ so kāyassa
bhedā  parammaraṇā  cātummahārājikānaṃ  devānaṃ sahabyataṃ upapajjeyya
taṃ kissa hetu tathā hi so dhammacārī samacārī.
   {491.3}  Ākaṅkheyya ce gahapatayo dhammacārī samacārī aho
vatāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  tāvatiṃsānaṃ  devānaṃ  .pe.
Yāmānaṃ  devānaṃ  ...  tusitānaṃ  devānaṃ  ...  nimmānaratīnaṃ
devānaṃ  ...  paranimmitavasavattīnaṃ  devānaṃ  ...  brahmakāyikānaṃ
devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyyanti  ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjati yaṃ so
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  brahmakāyikānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ
upapajjeyya taṃ kissa hetu tathā hi so dhammacārī samacārī.
   {491.4}  Ākaṅkheyya ce gahapatayo dhammacārī samacārī aho
vatāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  ābhānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ
upapajjeyyanti  ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  vijjati yaṃ so kāyassa bhedā
parammaraṇā  ābhānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyya  taṃ  kissa
hetu tathā hi so dhammacārī samacārī.
   {491.5}  Ākaṅkheyya ce gahapatayo dhammacārī samacārī aho
vatāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  parittābhānaṃ  devānaṃ  .pe.
Appamāṇābhānaṃ  devānaṃ ... ābhassarānaṃ devānaṃ ... parittasubhānaṃ
devānaṃ   ...  appamāṇasubhānaṃ  devānaṃ  ...  subhakiṇhakānaṃ
Devānaṃ ... vehapphalānaṃ devānaṃ ... Avihānaṃ devānaṃ ... Atappānaṃ
devānaṃ ... sudassānaṃ devānaṃ ... Sudassīnaṃ devānaṃ ... Akaniṭṭhakānaṃ
devānaṃ   ...   ākāsānañcāyatanūpagānaṃ   devānaṃ   ...
Viññāṇañcāyatanūpagānaṃ   devānaṃ   ...   ākiñcaññāyatanūpagānaṃ
devānaṃ   ...  nevasaññānāsaññāyatanūpagānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ
upapajjeyyanti  ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  vijjati yaṃ so kāyassa bhedā
parammaraṇā   nevasaññānāsaññāyatanūpagānaṃ   devānaṃ   sahabyataṃ
upapajjeyya taṃ kissa hetu tathā hi so dhammacārī samacārī.
   {491.6}  Ākaṅkheyya ce gahapatayo dhammacārī samacārī aho
vatāhaṃ  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva
dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja vihareyyanti ṭhānaṃ kho
panetaṃ vijjati yaṃ so āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ
diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja vihareyya taṃ
kissa hetu tathā hi so dhammacārī samacārīti.
   [492]  Evaṃ  vutte  verañjakā  brāhmaṇagahapatikā bhagavantaṃ
etadavocuṃ  abhikkantaṃ  bho  gotama abhikkantaṃ bho gotama seyyathāpi
bho  gotama  nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ vā vivareyya
mūḷhassa  vā  maggaṃ  ācikkheyya  andhakāre  vā  telapajjotaṃ
dhāreyya  cakkhumanto  rūpāni  dakkhantīti  evameva bhotā gotamena
anekapariyāyena  dhammo  pakāsito  ete mayaṃ bhavantaṃ gotamaṃ saraṇaṃ
Gacchāma  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsake no bhavaṃ gotamo dhāretu
ajjatagge pāṇupete saraṇaṅgateti.
         Verañjakasuttaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 528-535. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=10707              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=10707              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=488&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=42              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=488              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=6189              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=6189              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่