ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Mahāvedallasuttaṃ
   [493]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . atha kho āyasmā mahākoṭṭhiko
sāyaṇhasamayaṃ   paṭisallānā   vuṭṭhito   yenāyasmā  sārīputto
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā  sārīputtena  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi.
   [494]  Ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  mahākoṭṭhiko
āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  etadavoca  duppañño  duppaññoti  āvuso
vuccati kittāvatā nu kho āvuso duppaññoti vuccatīti . Nappajānāti
nappajānātīti  kho  āvuso  tasmā  duppaññoti  vuccati  kiñca
nappajānāti   idaṃ  dukkhanti  nappajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti
nappajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhoti  nappajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti  nappajānāti  nappajānāti  nappajānātīti  kho  āvuso
tasmā duppaññoti vuccatīti.
   {494.1}  Sādhāvusoti kho āyasmā mahākoṭṭhiko āyasmato
sārīputtassa   bhāsitaṃ   abhinanditvā   anumoditvā   āyasmantaṃ
sārīputtaṃ  uttariṃ  pañhaṃ  apucchi  paññavā  paññavāti  āvuso
vuccati  kittāvatā  nu kho āvuso paññavāti vuccatīti . pajānāti
pajānātīti  kho  āvuso  tasmā  paññavāti vuccati kiñca pajānāti
idaṃ  dukkhanti  pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  pajānāti  ayaṃ
Dukkhanirodhoti  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  pajānāti
pajānāti  pajānātīti  kho  āvuso  tasmā  paññavāti vuccatīti .
Viññāṇaṃ  viññāṇanti  āvuso  vuccati  kittāvatā  nu kho āvuso
viññāṇanti  vuccatīti  .  vijānāti  vijānātīti kho āvuso tasmā
viññāṇanti  vuccati  kiñca  vijānāti  sukhantipi  vijānāti  dukkhantipi
vijānāti   adukkhamasukhantipi   vijānāti   vijānāti   vijānātīti
kho āvuso tasmā viññāṇanti vuccatīti.
   {494.2}  Yā  cāvuso  paññā yañca viññāṇaṃ ime dhammā
saṃsaṭṭhā  udāhu  visaṃsaṭṭhā  labbhā ca panimesaṃ dhammānaṃ vinibbhujitvā
vinibbhujitvā nānākaraṇaṃ paññāpetunti.
   {494.3}  Yā  cāvuso  paññā yañca viññāṇaṃ ime dhammā
saṃsaṭṭhā  no  visaṃsaṭṭhā  na ca labbhā imesaṃ dhammānaṃ vinibbhujitvā
vinibbhujitvā  nānākaraṇaṃ  paññāpetuṃ  yañca  āvuso  pajānāti
taṃ vijānāti yaṃ vijānāti taṃ pajānāti tasmā ime dhammā saṃsaṭṭhā
no  visaṃsaṭṭhā  na  ca  labbhā  imesaṃ  dhammānaṃ  vinibbhujitvā
vinibbhujitvā nānākaraṇaṃ paññāpetunti.
   {494.4}  Yā cāvuso paññā yañca viññāṇaṃ imesaṃ dhammānaṃ
saṃsaṭṭhānaṃ  no  visaṃsaṭṭhānaṃ kiṃ nānākaraṇanti . yā cāvuso paññā
yañca  viññāṇaṃ  imesaṃ  dhammānaṃ  saṃsaṭṭhānaṃ  no visaṃsaṭṭhānaṃ paññā
bhāvetabbā viññāṇaṃ pariññeyyaṃ idaṃ nesaṃ nānākaraṇanti.
   [495]  Vedanā vedanāti āvuso vuccati kittāvatā nu kho
Āvuso vedanāti vuccatīti . vedeti vedetīti kho āvuso tasmā
vedanāti  vuccati  kiñca  vedeti  sukhampi vedeti dukkhampi vedeti
adukkhamasukhampi  vedeti  vedeti  vedetīti  kho  āvuso  tasmā
vedanāti  vuccatīti  .  saññā  saññāti āvuso vuccati kittāvatā
nu  kho  āvuso saññāti vuccatīti . sañjānāti sañjānātīti  kho
āvuso  tasmā  saññāti  vuccati  kiñca  sañjānāti  nīlakampi
sañjānāti  pītakampi  sañjānāti  lohitakampi  sañjānāti  odātampi
sañjānāti  sañjānāti  sañjānātīti  kho  āvuso  tasmā saññāti
vuccatīti.
   {495.1} Yā cāvuso vedanā yā ca saññā yañca viññāṇaṃ
ime  dhammā  saṃsaṭṭhā  udāhu  visaṃsaṭṭhā  labbhā  ca  panimesaṃ
dhammānaṃ  vinibbhujitvā  vinibbhujitvā  nānākaraṇaṃ  paññāpetunti .
Yā  cāvuso  vedanā  yā  ca  saññā  yañca  viññāṇaṃ  ime
dhammā  saṃsaṭṭhā  no  visaṃsaṭṭhā  na  ca  labbhā  imesaṃ dhammānaṃ
vinibbhujitvā  vinibbhujitvā  nānākaraṇaṃ  paññāpetuṃ  yaṃ  cāvuso
vedeti  taṃ  sañjānāti  yaṃ  vijānāti  taṃ vijānāti tasmā ime
dhammā  saṃsaṭṭhā  no  visaṃsaṭṭhā  na  ca  labbhā  imesaṃ dhammānaṃ
vinibbhujitvā vinibbhujitvā nānākaraṇaṃ paññāpetunti.
   [496]  Nissaṭṭhena  hāvuso  pañcahi  indriyehi  parisuddhena
manoviññāṇena  kiṃ  neyyanti  .  nissaṭṭhena  ca  āvuso pañcahi
indriyehi   parisuddhena   manoviññāṇena   ananto  ākāsoti
Ākāsānañcāyatanaṃ  neyyaṃ  anantaṃ  viññāṇanti  viññāṇañcāyatanaṃ
neyyaṃ  natthi  kiñcīti ākiñcaññāyatanaṃ neyyanti . neyyaṃ panāvuso
dhammaṃ kena jānātīti 1- . neyyaṃ kho āvuso dhammaṃ paññācakkhunā
jānātīti 2- . paññā panāvuso kimatthiyāti . paññā kho āvuso
abhiññatthā pariññatthā pahānatthāti.
   [497]  Katī panāvuso paccayā sammādiṭṭhiyā uppādāyāti .
Dve  kho  āvuso  paccayā  sammādiṭṭhiyā  uppādāya parato ca
ghoso  yoniso  ca  manasikāro  ime kho āvuso dve paccayā
sammādiṭṭhiyā  uppādāyāti  .  katīhi panāvuso aṅgehi anuggahitā
sammādiṭṭhi  cetovimuttiphalā  ca  hoti  cetovimuttiphalānisaṃsā  ca
paññāvimuttiphalā ca hoti paññāvimuttiphalānisaṃsā cāti.
   {497.1}  Pañcahi kho āvuso aṅgehi anuggahitā sammādiṭṭhi
cetovimuttiphalā  ca  hoti  cetovimuttiphalānisaṃsā ca paññāvimuttiphalā
ca  hoti paññāvimuttiphalānisaṃsā ca idhāvuso sammādiṭṭhi sīlānuggahitā
ca  hoti  sutānuggahitā  ca  hoti  sākacchānuggahitā  ca  hoti
samathānuggahitā  ca  hoti  vipassanānuggahitā  ca  hoti imehi kho
āvuso  pañcahaṅgehi  anuggahitā  sammādiṭṭhi  cetovimuttiphalā  ca
hoti   cetovimuttiphalānisaṃsā  ca  paññāvimuttiphalā  ca  hoti
paññāvimuttiphalānisaṃsā cāti.
   [498]  Katī  panāvuso  bhavāti  .  tayome āvuso bhavā
@Footnote: 1-2 Ma. pajānātīti.
Kāmabhavo  rūpabhavo  arūpabhavo  cāti  .  kathaṃ  panāvuso  āyatiṃ
punabbhavābhinibbatti  hotīti  .  avijjānīvaraṇānaṃ  kho  āvuso
sattānaṃ    taṇhāsaññojanānaṃ    tatratatrābhinandanā    evaṃ
āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  hotīti  .  kathaṃ  panāvuso  āyatiṃ
punabbhavābhinibbatti  na  hotīti  .  avijjāvirāgā  kho  āvuso
vijjuppādā   taṇhānirodhā   evaṃ   āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti
na hotīti.
   [499]  Katamaṃ  panāvuso  paṭhamaṃ  jhānanti . idhāvuso bhikkhu
vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ
pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  idaṃ  vuccatāvuso  paṭhamaṃ
jhānanti  .  paṭhamaṃ  panāvuso  jhānaṃ  kataṅgikanti  .  paṭhamaṃ  kho
āvuso  jhānaṃ  pañcaṅgikaṃ  idhāvuso  paṭhamaṃ  jhānaṃ  pañcaṅgikaṃ
samāpannassa  bhikkhuno vitakko ca vattati vicāro ca pīti ca sukhañca
cittekaggatā  ca  paṭhamaṃ  kho  āvuso jhānaṃ evaṃ pañcaṅgikanti .
Paṭhamaṃ  panāvuso  jhānaṃ  kataṅgavippahīnaṃ  kataṅgasamannāgatanti  . paṭhamaṃ
kho  āvuso  jhānaṃ  pañcaṅgavippahīnaṃ  pañcaṅgasamannāgataṃ  idhāvuso
paṭhamaṃ  jhānaṃ  samāpannassa  bhikkhuno  kāmachando  pahīno  hoti
byāpādo  pahīno  hoti  thīnamiddhaṃ  pahīnaṃ  hoti  uddhacca kukkuccaṃ
pahīnaṃ  hoti  vicikicchā pahīnā hoti vitakko ca vattati vicāro ca
pīti  ca  sukhaṃ  ca cittekaggatā ca paṭhamaṃ kho āvuso jhānaṃ evaṃ
pañcaṅgavippahīnaṃ pañcaṅgasamannāgatanti.
   [500]   Pañcimāni   āvuso  indriyāni  nānāvisayāni
nānāgocarāni  na  aññamaññassa  gocaravisayaṃ  paccanubhonti  seyyathīdaṃ
cakkhundriyaṃ sotindriyaṃ ghānindriyaṃ jivhindriyaṃ kāyindriyaṃ imesaṃ
kho  āvuso  pañcannaṃ  indriyānaṃ  nānāvisayānaṃ nānāgocarānaṃ na
aññamaññassa  gocaravisayaṃ  paccanubhontānaṃ  kiṃ  paṭisaraṇaṃ  ko  ca
nesaṃ  gocaravisayaṃ  paccanubhotīti  .  pañcimāni  āvuso  indriyāni
nānāvisayāni   nānāgocarāni   na   aññamaññassa   gocaravisayaṃ
paccanubhonti seyyathīdaṃ cakkhundriyaṃ sotindriyaṃ ghānindriyaṃ jivhindriyaṃ
kāyindriyaṃ  imesaṃ  kho  āvuso  pañcannaṃ indriyānaṃ nānāvisayānaṃ
nānāgocarānaṃ  na  aññamaññassa  gocaravisayaṃ  paccanubhontānaṃ  mano
paṭisaraṇaṃ mano ca nesaṃ gocaravisayaṃ paccanubhotīti.
   [501]  Pañcimāni  āvuso  indriyāni  seyyathīdaṃ cakkhundriyaṃ
sotindriyaṃ  ghānindriyaṃ  jivhindriyaṃ  kāyindriyaṃ imāni kho āvuso
pañcindriyāni  kiṃ  paṭicca tiṭṭhantīti . pañcimāni āvuso indriyāni
seyyathīdaṃ cakkhundriyaṃ sotindriyaṃ ghānindriyaṃ jivhindriyaṃ kāyindriyaṃ
imāni  kho  āvuso pañcindriyāni āyuṃ paṭicca tiṭṭhantīti . āyu
panāvuso  kiṃ  paṭicca  tiṭṭhatīti  . āyu usmaṃ paṭicca tiṭṭhatīti .
Usmā  panāvuso  kiṃ  paṭicca  tiṭṭhatīti  .  usmā  āyuṃ paṭicca
tiṭṭhatīti  .  idāneva  kho  mayaṃ  āyasmato  sārīputtassa bhāsitaṃ
evaṃ  ājānāma  āyu  usmaṃ  paṭicca tiṭṭhatīti idāneva kho mayaṃ
Āyasmato  sārīputtassa  bhāsitaṃ  evaṃ  ājānāma  usmā  āyuṃ
paṭicca  tiṭṭhatīti  .  yathākathaṃ  panāvuso  imassa  bhāsitassa attho
daṭṭhabboti  .  tenahāvuso  upamante  karissāmi  upamāyapidhekacce
viññū [1]- bhāsitassa atthaṃ ājānanti seyyathāpi āvuso telappadīpassa
jhāyato  acciṃ  paṭicca  ābhā  paññāyati  ābhaṃ  paṭicca  acci
paññāyati  evameva  kho  āyu  usmaṃ paṭicca tiṭṭhati usmā āyuṃ
paṭicca tiṭṭhatīti . teva nu kho āvuso āyusaṅkhārā te vedanīyā
dhammā  udāhu aññe āyusaṅkhārā aññe vedanīyā dhammāti . na
kho  āvuso teva āyusaṅkhārā te vedanīyā dhammā te āvuso
āyusaṅkhārā abhavissaṃsu te vedanīyā dhammā nayidaṃ saññāvedayitanirodhaṃ
samāpannassa  bhikkhuno  vuṭṭhānaṃ  paññāyetha  yasmā  ca  kho
aññe āyusaṅkhārā aññe vedanīyā dhammā tasmā saññāvedayitanirodhaṃ
samāpannassa bhikkhuno vuṭṭhānaṃ paññāyatīti.
   [502]  Yadā nu kho āvuso imaṃ kāyaṃ katī dhammā jahanti
athāyaṃ  kāyo  ujjhito avakkhitto seti yathā kaṭṭhaṃ acetananti .
Yadā  kho āvuso imaṃ kāyaṃ tayo dhammā jahanti āyu usmā ca
viññāṇaṃ  athāyaṃ  kāyo  ujjhito  avakkhitto  seti  yathā  kaṭṭhaṃ
acetananti  .  yo  2- cāyaṃ āvuso mato kālakato yo cāyaṃ
bhikkhu  saññāvedayitanirodhasamāpanno  imesaṃ  kiṃ  nānākaraṇanti .
Yo  cāyaṃ  āvuso  mato  kālakato  tassa kāyasaṅkhārā niruddhā
@Footnote: 1 Ma. purisā. 2 Ma. yvāyaṃ.
Paṭippassaddhā  vacīsaṅkhārā  niruddhā  paṭippassaddhā  cittasaṅkhārā
niruddhā   paṭippassaddhā   āyu  parikkhīṇā  usmā  vūpasantā
indriyāni  paribhinnāni  yo  cāyaṃ  bhikkhu  saññāvedayitanirodhaṃ
samāpanno  tassapi  kāyasaṅkhārā  niruddhā paṭippassaddhā vacīsaṅkhārā
niruddhā   paṭippassaddhā   cittasaṅkhārā  niruddhā  paṭippassaddhā
āyu    apparikkhīṇā    usmā   avūpasantā   indriyāni
vippasannāni  yo  cāyaṃ  āvuso  mato kālakato yo cāyaṃ bhikkhu
saññāvedayitanirodhaṃ samāpanno idaṃ nesaṃ nānākaraṇanti.
   [503]  Katī  panāvuso  paccayā adukkhamasukhāya cetovimuttiyā
samāpattiyāti  .  cattāro  kho  āvuso  paccayā  adukkhamasukhāya
cetovimuttiyā  samāpattiyā  idhāvuso  bhikkhu  sukhassa  ca  pahānā
dukkhassa  ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ  aṭṭhaṅgamā
adukkhamasukhaṃ  upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati
ime  kho  āvuso  cattāro paccayā adukkhamasukhāya cetovimuttiyā
samāpattiyāti  .  katī  panāvuso paccayā animittāya cetovimuttiyā
samāpattiyāti . dve kho āvuso paccayā animittāya cetovimuttiyā
samāpattiyā  sabbanimittānañca  amanasikāro  animittāya  ca  dhātuyā
manasikāro ime kho āvuso dve paccayā animittāya cetovimuttiyā
samāpattiyāti   .   katī   panāvuso   paccayā   animittāya
cetovimuttiyā  ṭhitiyāti  .  tayo kho āvuso paccayā animittāya
Cetovimuttiyā  ṭhitiyā  sabbanimittānañca  amanasikāro  animittāya
ca  dhātuyā  manasikāro  pubbe ca abhisaṅkhāro ime kho āvuso
tayo  paccayā  animittāya cetovimuttiyā ṭhitiyāti . katī panāvuso
paccayā  animittāya  cetovimuttiyā  vuṭṭhānāyāti  .  dve  kho
āvuso paccayā animittāya cetovimuttiyā vuṭṭhānāya sabbanimittānañca
manasikāro   animittāya   ca   dhātuyā   amanasikāro  ime
kho āvuso dve paccayā animittāya cetovimuttiyā vuṭṭhānāyāti.
   [504]  Yā  cāyaṃ  āvuso appamāṇā cetovimutti yā ca
ākiñcaññā  cetovimutti  yā  ca  suññatā  cetovimutti  yā ca
animittā  cetovimutti  ime  dhammā nānatthā ceva nānābyañjanā
ca  udāhu  ekatthā  byañjanameva  nānanti . yā cāyaṃ āvuso
appamāṇā  cetovimutti  yā  ca  ākiñcaññā  cetovimutti  yā
ca  suññatā  cetovimutti  yā  ca  animittā  cetovimutti  atthi
kho  āvuso  pariyāyo yaṃ pariyāyaṃ āgamma ime dhammā nānatthā
ceva  nānābyañjanā  ca  atthi  ca āvuso pariyāyo yaṃ pariyāyaṃ
āgamma  ime  dhammā  ekatthā  byañjanameva  nānaṃ  .  katamo
cāvuso  pariyāyo yaṃ pariyāyaṃ āgamma ime dhammā nānatthā ceva
nānābyañjanā  ca  idhāvuso  bhikkhu  mettāsahagatena cetasā ekaṃ
disaṃ pharitvā viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti uddhamadho
tiriyaṃ  sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  mettāsahagatena
Cetasā   vipulena   mahaggatena   appamāṇena   averena
abyāpajjhena pharitvā viharati karuṇāsahagatena ... muditāsahagatena ...
Upekkhāsahagatena  cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā viharati tathā dutiyaṃ
tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi sabbattatāya
sabbāvantaṃ  lokaṃ  upekkhāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena
appamāṇena   averena  abyāpajjhena  pharitvā  viharati  ayaṃ
vuccatāvuso  appamāṇā  cetovimutti . katamā cāvuso ākiñcaññā
cetovimutti  idhāvuso  bhikkhu  sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma
natthi   kiñcīti   ākiñcaññāyatanaṃ   upasampajja   viharati  ayaṃ
vuccatāvuso ākiñcaññā cetovimutti.
   {504.1}  Katamā  cāvuso suññatā cetovimutti idha āvuso
bhikkhu  araññagato  vā  rukkhamūlagato  vā  suññāgāragato vā iti
paṭisañcikkhati  suññamidaṃ  attena  vā  attaniyena  vāti  ayaṃ
vuccatāvuso  suññatā  cetovimutti  .  katamā  cāvuso  animittā
cetovimutti   idhāvuso   bhikkhu   sabbanimittānaṃ   amanasikārā
animittaṃ   cetosamādhiṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ  vuccatāvuso
animittā  cetovimutti  .  ayaṃ kho āvuso pariyāyo yaṃ pariyāyaṃ
āgamma  ime  dhammā nānatthā ceva nānābyañjanā ca . katamo
cāvuso  pariyāyo  yaṃ  pariyāyaṃ  āgamma  ime  dhammā ekatthā
byañjanameva  nānaṃ  rāgo  kho  āvuso  pamāṇakaraṇo  doso
pamāṇakaraṇo   moho  pamāṇakaraṇo  te  khīṇāsavassa  bhikkhuno
Pahīnā   ucchinnamūlā   tālāvatthukatā   anabhāvaṅgatā   āyatiṃ
anuppādadhammā  .  yāvatā  kho āvuso appamāṇā cetovimuttiyo
akuppā  tāsaṃ  cetovimutti  aggamakkhāyati  sā  kho  panākuppā
cetovimutti  suññā  rāgena  suññā  dosena  suññā mohena .
Rāgo  kho  āvuso  kiñcano doso kiñcano moho kiñcano te
khīṇāsavassa   bhikkhuno   pahīnā   ucchinnamūlā   tālāvatthukatā
anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  .  yāvatā  kho  āvuso
ākiñcaññā   cetovimuttiyo   akuppā   tāsaṃ   cetovimutti
aggamakkhāyati  sā  kho  panākuppā  cetovimutti  suññā  rāgena
suññā dosena suññā mohena.
   {504.2} Rāgo kho āvuso nimittakaraṇo doso nimittakaraṇo
moho  nimittakaraṇo  te  khīṇāsavassa  bhikkhuno  pahīnā ucchinnamūlā
tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  .  yāvatā
kho  āvuso  nimittā  cetovimuttiyo  akuppā  tāsaṃ cetovimutti
aggamakkhāyati  sā  kho  panākuppā  cetovimuttati  suññā rāgena
suññā  dosena  suññā mohena . ayaṃ kho āvuso pariyāyo yaṃ
pariyāyaṃ āgamma ime dhammā ekatthā byañjanameva nānanti.
   Idamavocāyasmā  sārīputto  attamano  āyasmā mahākoṭṭhiko
āyasmato sārīputtassa bhāsitaṃ abhinandīti.
        Mahāvedallasuttaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 536-546. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=10857              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=10857              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=493&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=43              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=493              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=6197              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=6197              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]