ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

          Mahādhammasamādānasuttaṃ
   [520]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [521] Bhagavā etadavoca yebhuyyena bhikkhave sattā evaṃkāmā
evaṃchandā   evaṃadhippāyā   aho   vata  aniṭṭhā  akantā
amanāpā [1]- parihāyeyyuṃ iṭṭhā kantā manāpā [1]- abhivaḍḍheyyunti
tesaṃ  bhikkhave  sattānaṃ  evaṃkāmānaṃ  evaṃchandānaṃ  evaṃadhippāyānaṃ
aniṭṭhā  akantā  amanāpā  dhammā  abhivaḍḍhanti  iṭṭhā  kantā
manāpā  dhammā  parihāyanti  tatra  tumhe  bhikkhave  taṃ  kissa
hetu 2- paccethāti . bhagavaṃmūlakā no bhante dhammā bhagavaṃnettikā
bhagavaṃpaṭisaraṇā  sādhu  vata  bhante  bhagavantaṃyeva  paṭibhātu  etassa
bhāsitassa  attho  bhagavato  sutvā  bhikkhū  dhāressantīti . tenahi
bhikkhave  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti . evaṃ bhanteti
kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [522]  Bhagavā  etadavoca  idha bhikkhave assutavā puthujjano
ariyānaṃ  adassāvī  ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinīto
sappurisānaṃ   adassāvī  sappurisadhammassa  akovido  sappurisadhamme
avinīto sevitabbe dhamme na jānāti asevitabbe dhamme na jānāti
@Footnote: 1 Po. Ma. dhammā. 2. Sī. Yu. kiṃ hetuṃ.
Bhajitabbe  dhamme  na  jānāti  abhajitabbe  dhamme na jānāti .
So  sevitabbe  dhamme  ajānanto  asevitabbe dhamme ajānanto
bhajitabbe dhamme ajānanto abhajitabbe dhamme ajānanto asevitabbe
dhamme  sevati  sevitabbe  dhamme  na  sevati  abhajitabbe
dhamme  bhajati  bhajitabbe  dhamme  na  bhajati  . tassa asevitabbe
dhamme  sevato  sevitabbe  dhamme  asevato  abhajitabbe  dhamme
bhajato  bhajitabbe  dhamme  abhajato  aniṭṭhā  akantā  amanāpā
dhammā  abhivaḍḍhanti  iṭṭhā  kantā  manāpā  dhammā  parihāyanti
taṃ kissa hetu evaṃ hetaṃ bhikkhave hoti yathātaṃ aviddasuno.
   {522.1} Sutavā ca kho bhikkhave ariyasāvako ariyānaṃ dassāvī
ariyadhammassa  kovido  ariyadhamme  suvinīto  sappurisānaṃ  dassāvī
sappurisadhammassa  kovido  sappurisadhamme  suvinīto  sevitabbe  dhamme
jānāti  asevitabbe  dhamme  jānāti  bhajitabbe  dhamme  jānāti
abhajitabbe dhamme jānāti . So sevitabbe dhamme jānanto asevitabbe
dhamme  jānanto  bhajitabbe  dhamme  jānanto  abhajitabbe  dhamme
jānanto  asevitabbe  dhamme  na sevati sevitabbe dhamme sevati
abhajitabbe  dhamme  na  bhajati  bhajitabbe  dhamme  bhajati  . tassa
asevitabbe  dhamme  asevato sevitabbe dhamme sevato abhajitabbe
dhamme  abhajato  bhajitabbe dhamme bhajato aniṭṭhā akantā amanāpā
dhammā  parihāyanti  iṭṭhā  kantā  manāpā  dhammā  abhivaḍḍhanti
Taṃ kissa hetu evaṃ hetaṃ bhikkhave hoti yathātaṃ viddasunoti.
   [523]  Cattārīmāni bhikkhave dhammasamādānāni katamāni cattāri
atthi  bhikkhave dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhañceva āyatiñca dukkhavipākaṃ
atthi  bhikkhave  dhammasamādānaṃ  paccuppannasukhaṃ  āyatiṃ  dukkhavipākaṃ
atthi  bhikkhave  dhammasamādānaṃ  paccuppannadukkhaṃ  āyatiṃ  sukhavipākaṃ
atthi   bhikkhave   dhammasamādānaṃ   paccuppannasukhañceva  āyatiñca
sukhavipākaṃ.
   [524]  Tatra bhikkhave yamidaṃ dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhañceva
āyatiñca   dukkhavipākaṃ   taṃ   aviddhā   1-   avijjāgato
yathābhūtaṃ  nappajānāti  idaṃ  kho  dhammasamādānaṃ  paccuppannadukkhañceva
āyatiñca  dukkhavipākanti  .  taṃ  aviddhā  avijjāgato  yathābhūtaṃ
nappajānanto  taṃ  sevati  taṃ  na parivajjeti . tassa taṃ sevato
taṃ  apparivajjayato  aniṭṭhā  akantā  amanāpā  dhammā abhivaḍḍhanti
iṭṭhā  kantā  manāpā  dhammā  parihāyanti  taṃ  kissa  hetu
evaṃ hetaṃ bhikkhave hoti yathātaṃ aviddasunoti.
   {524.1}  Tatra  bhikkhave  yamidaṃ  dhammasamādānaṃ paccuppannasukhaṃ
āyatiṃ   dukkhavipākaṃ   taṃ   aviddhā   avijjāgato   yathābhūtaṃ
nappajānāti   idaṃ   kho    dhammasamādānaṃ   paccuppannasukhaṃ
āyatiṃ  dukkhavipākanti  .   taṃ  aviddhā  avijjāgato  yathābhūtaṃ
nappajānanto  taṃ  sevati  taṃ  na parivajjeti . tassa taṃ sevato
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha avidavāti dissati.
Taṃ  apparivajjayato  aniṭṭhā  akantā  amanāpā  dhammā abhivaḍḍhanti
iṭṭhā kantā manāpā dhammā parihāyanti taṃ kissa hetu evaṃ hetaṃ
bhikkhave hoti yathātaṃ aviddasunoti.
   {524.2}  Tatra  bhikkhave  yamidaṃ dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhaṃ
āyatiṃ  sukhavipākaṃ  taṃ aviddhā avijjāgato yathābhūtaṃ nappajānāti idaṃ
kho  dhammasamādānaṃ  paccuppannadukkhaṃ  āyatiṃ  sukhavipākanti  .  taṃ
aviddhā avijjāgato yathābhūtaṃ nappajānanto taṃ sevati taṃ na parivajjeti.
Tassa taṃ sevato taṃ apparivajjayato aniṭṭhā akantā amanāpā dhammā
abhivaḍḍhanti  iṭṭhā kantā manāpā dhammā parihāyanti taṃ kissa hetu
evaṃ hetaṃ bhikkhave hoti yathātaṃ aviddasunoti.
   {524.3} Tatra bhikkhave yamidaṃ dhammasamādānaṃ paccuppannasukhañceva
āyatiñca sukhavipākaṃ taṃ aviddhā avijjāgato yathābhūtaṃ nappajānāti idaṃ
kho  dhammasamādānaṃ  paccuppannasukhañceva  āyatiñca sukhavipākanti . taṃ
aviddhā avijjāgato yathābhūtaṃ nappajānanto taṃ sevati taṃ na parivajjeti.
Tassa taṃ sevato taṃ apparivajjayato aniṭṭhā akantā amanāpā dhammā
abhivaḍḍhanti  iṭṭhā kantā manāpā dhammā parihāyanti taṃ kissa hetu
evaṃ hetaṃ bhikkhave hoti yathātaṃ aviddasunoti.
   [525]  Tatra bhikkhave yamidaṃ dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhañceva
āyatiñca  dukkhavipākaṃ  taṃ  viddhā 1- vijjāgato yathābhūtaṃ pajānāti
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha vidavāti dissati.
Idaṃ kho dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhañceva āyatiñca dukkhavipākanti .
Taṃ viddhā vijjāgato yathābhūtaṃ pajānanto taṃ na sevati taṃ parivajjeti. Tassa
taṃ asevato taṃ parivajjayato aniṭṭhā akantā amanāpā dhammā parihāyanti
iṭṭhā kantā manāpā dhammā abhivaḍḍhanti taṃ kissa hetu evaṃ hetaṃ bhikkhave
hoti yathātaṃ viddasunoti . Tatra bhikkhave yamidaṃ dhammasamādānaṃ paccuppannasukhaṃ
āyatiṃ  dukkhavipākaṃ taṃ viddhā vijjāgato yathābhūtaṃ pajānāti idaṃ kho
dhammasamādānaṃ  paccuppannasukhaṃ  āyatiṃ  dukkhavipākanti  .  taṃ  viddhā
vijjāgato yathābhūtaṃ pajānanto taṃ na sevati taṃ parivajjeti.
   {525.1} Tassa taṃ asevato taṃ parivajjayato aniṭṭhā akantā
amanāpā  dhammā  parihāyanti  iṭṭhā  kantā  manāpā  dhammā
abhivaḍḍhanti  taṃ  kissa  hetu  evaṃ  hetaṃ  bhikkhave  hoti yathātaṃ
viddasunoti  .  tatra  bhikkhave  yamidaṃ  dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhaṃ
āyatiṃ  sukhavipākaṃ  taṃ viddhā vijjāgato yathābhūtaṃ pajānāti idaṃ kho
dhammasamādānaṃ  paccuppannadukkhaṃ  āyatiṃ  sukhavipākanti  .  taṃ  viddhā
vijjāgato  yathābhūtaṃ  pajānanto  taṃ  na  sevati taṃ parivajjeti .
Tassa  taṃ  asevato  taṃ  parivajjayato  aniṭṭhā  akantā amanāpā
dhammā  parihāyanti  iṭṭhā  kantā  manāpā  dhammā  abhivaḍḍhanti
taṃ  kissa  hetu  evaṃ  hetaṃ bhikkhave hoti yathātaṃ viddasunoti .
Tatra  bhikkhave  yamidaṃ  dhammasamādānaṃ  paccuppannasukhañceva  āyatiñca
Sukhavipākaṃ  taṃ  viddhā  vijjāgato  yathābhūtaṃ  pajānāti  idaṃ  kho
dhammasamādānaṃ  paccuppannasukhañceva  āyatiñca  sukhavipākanti  .  taṃ
viddhā vijjāgato yathābhūtaṃ pajānanto taṃ na sevati taṃ parivajjeti.
Tassa  taṃ  asevato  taṃ  parivajjayato  aniṭṭhā  akantā amanāpā
dhammā  parihāyanti  iṭṭhā  kantā  manāpā  dhammā  abhivaḍḍhanti
taṃ kissa hetu evaṃ hetaṃ bhikkhave hotiyathātaṃ viddasunoti.
   [526]  Katamañca  bhikkhave  dhammasamādānaṃ  paccuppannadukkhañceva
āyatiñca  dukkhavipākaṃ  .  idha  bhikkhave  ekacco sahāpi dukkhena
sahāpi  domanassena  pāṇātipātī  hoti  pāṇātipātapaccayā  ca
dukkhaṃ  domanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi dukkhena  sahāpi domanassena
adinnādāyī hoti adinnādānapaccayā ca dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti.
Sahāpi   dukkhena   sahāpi  domanassena  kāmesu  micchācārī
hoti kāmesu micchācārapaccayā ca dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti.
   {526.1}  Sahāpi dukkhena sahāpi domanassena musāvādī hoti
musāvādapaccayā ca dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti. Sahāpi dukkhena sahāpi
domanassena  pisuṇavāco  hoti  pisuṇavācapaccayā  ca dukkhaṃ domanassaṃ
paṭisaṃvedeti  . sahāpi dukkhena sahāpi domanassena pharusavāco hoti
pharusavācapaccayā  ca  dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi dukkhena
sahāpi  domanassena  samphappalāpī  hoti  samphappalāpapaccayā  ca
dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti . sahāpi dukkhena sahāpi domanassena
Abhijjhālu  hoti  abhijjhāpaccayā  ca dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti .
Sahāpi   dukkhena  sahāpi  domanassena  byāpannacitto  hoti
byāpādapaccayā  ca  dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi dukkhena
sahāpi  domanassena  micchādiṭṭhi  hoti  micchādiṭṭhipaccayā  ca
dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti  .  so  kāyassa bhedā parammaraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  . idaṃ vuccati bhikkhave
dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhañceva āyatiñca dukkhavipākaṃ.
   [527]  Katamañca  bhikkhave  dhammasamādānaṃ paccuppannasukhaṃ āyatiṃ
dukkhavipākaṃ . idha bhikkhave ekacco sahāpi sukhena sahāpi somanassena
pāṇātipātī hoti pāṇātipātapaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti.
Sahāpi   sukhena   sahāpi   somanassena   adinnādāyī  hoti
adinnādānapaccayā  ca  sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi sukhena
sahāpi somanassena kāmesu micchācārī hoti kāmesu micchācārapaccayā
ca  sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi sukhena sahāpi somanassena
musāvādī  hoti  musāvādapaccayā  ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti .
Sahāpi   sukhena   sahāpi   somanassena   pisuṇavāco   hoti
pisuṇavācapaccayā  ca  sukhaṃ  somanassaṃ  paṭisaṃvedeti . sahāpi sukhena
sahāpi somanassena pharusavāco hoti pharusavācapaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ
paṭisaṃvedeti  .  sahāpi  sukhena  sahāpi  somanassena  samphappalāpī
hoti  samphappalāpapaccayā  ca  sukhaṃ  somanassaṃ  paṭisaṃvedeti .
Sahāpi  sukhena  sahāpi  somanassena  abhijjhālu hoti abhijjhāpaccayā
ca  sukhaṃ  somanassaṃ  paṭisaṃvedeti  .  sahāpi  sukhena  sahāpi
somanassena  byāpannacitto  hoti  byāpādapaccayā  ca  sukhaṃ
somanassaṃ  paṭisaṃvedeti  .  sahāpi  sukhena  sahāpi  somanassena
micchādiṭṭhi  hoti micchādiṭṭhipaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti .
So  kāyassa  bhedā  parammaṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ
upapajjati  .  idaṃ  vuccati  bhikkhave  dhammasamādānaṃ  paccuppannasukhaṃ
āyatiṃ dukkhavipākaṃ.
   [528]  Katamañca  bhikkhave dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhaṃ āyatiṃ
sukhavipākaṃ . idha bhikkhave ekacco sahāpi dukkhena sahāpi domanassena
pāṇātipātā   paṭivirato   hoti  pāṇātipātā  veramaṇīpaccayā
ca dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi dukkhena sahāpi domanassena
adinnādānā   paṭivirato   hoti  adinnādānā  veramaṇīpaccayā
ca  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti  .  sahāpi  dukkhena  sahāpi
domanassena  kāmesu  micchācārā  paṭivirato  hoti  kāmesu
micchācārā  veramaṇīpaccayā  ca  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti .
Sahāpi  dukkhena  sahāpi  domanassena  musāvādā  paṭivirato  hoti
musāvādā  veramaṇīpaccayā  ca  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti .
Sahāpi  dukkhena  sahāpi  domanassena  pisuṇāya  vācāya  paṭivirato
hoti  pisuṇāya  vācāya  veramaṇīpaccayā  ca  dukkhaṃ  domanassaṃ
Paṭisaṃvedeti  . sahāpi dukkhena sahāpi domanassena pharusāya vācāya
paṭivirato  hoti  pharusāya vācāya veramaṇīpaccayā ca dukkhaṃ domanassaṃ
paṭisaṃvedeti  .  sahāpi  dukkhena  sahāpi domanassena samphappalāpā
paṭivirato  hoti  samphappalāpā  veramaṇīpaccayā  ca  dukkhaṃ domanassaṃ
paṭisaṃvedeti  .  sahāpi  dukkhena  sahāpi  domanassena  anabhijjhālu
hoti  anabhijjhāpaccayā  ca  dukkhaṃ  domanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi
dukkhena  sahāpi  domanassena abyāpannacitto hoti abyāpādapaccayā
ca  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti  .  sahāpi  dukkhena  sahāpi
domanassena   sammādiṭṭhi  hoti  sammādiṭṭhipaccayā  ca  dukkhaṃ
domanassaṃ  paṭisaṃvedeti  .  so  kāyassa  bhedā parammaraṇā sugatiṃ
saggaṃ  lokaṃ  upapajjati  .  idaṃ  vuccati  bhikkhave  dhammasamādānaṃ
paccuppannadukkhaṃ āyatiṃ sukhavipākaṃ.
   [529]  Katamañca  bhikkhave  dhammasamādānaṃ  paccuppannasukhañceva
āyatiñca  sukhavipākaṃ . idha bhikkhave ekacco sahāpi sukhena sahāpi
somanassena   pāṇātipātā   paṭivirato   hoti   pāṇātipātā
veramaṇīpaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi sukhena sahāpi
somanassena   adinnādānā   paṭivirato   hoti   adinnādānā
veramaṇīpaccayā  ca  sukhaṃ  somanassaṃ  paṭisaṃvedeti  . sahāpi sukhena
sahāpi  somanassena  kāmesu  micchācārā  paṭivirato hoti kāmesu
micchācārā  veramaṇīpaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi
Sukhena  sahāpi  somanassena  musāvādā  paṭivirato hoti musāvādā
veramaṇīpaccayā  ca  sukhaṃ  somanassaṃ  paṭisaṃvedeti  . sahāpi sukhena
sahāpi  somanassena  pisuṇāya  vācāya  paṭivirato  hoti  pisuṇāya
vācāya  veramaṇīpaccayā  ca  sukhaṃ  somanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi
sukhena  sahāpi somanassena pharusāya vācāya paṭivirato hoti pharusāya
vācāya  veramaṇīpaccayā  ca  sukhaṃ  somanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi
sukhena sahāpi somanassena samphappalāpā paṭivirato hoti samphappalāpā
veramaṇīpaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti.
   {529.1}  Sahāpi sukhena sahāpi somanassena anabhijjhālu hoti
anabhijjhāpaccayā  ca  sukhaṃ  somanassaṃ  paṭisaṃvedeti . sahāpi sukhena
sahāpi  somanassena  abyāpannacitto  hoti  abyāpādapaccayā  ca
sukhaṃ  somanassaṃ  paṭisaṃvedeti  .  sahāpi sukhena sahāpi somanassena
sammādiṭṭhi  hoti sammādiṭṭhipaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti .
So  kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati . idaṃ
vuccati   bhikkhave   dhammasamādānaṃ  paccuppannasukhañceva  āyatiñca
sukhavipākaṃ. Imāni kho bhikkhave cattāri dhammasamādānāni.
   [530]  Seyyathāpi  bhikkhave  tittikālābu visena saṃsaṭṭho .
Atha  puriso  āgaccheyya  jīvitukāmo  amaritukāmo  sukhakāmo
dukkhapaṭikkūlo . tamenaṃ evaṃ vadeyyuṃ ambho purisa ayaṃ tittikālābu
visena  saṃsaṭṭho  sace  ākaṅkhasi  piva  tassa  taṃ  pivato  ceva
Na  chādessati  vaṇṇenapi  gandhenapi  rasenapi  pivitvā  ca pana
maraṇaṃ  vā  niggacchasi  maraṇamattaṃ  vā  dukkhanti  .  so  taṃ
appaṭisaṅkhāya  piveyya  nappaṭinissajjeyya  tassa  taṃ  pivato  ceva
na  chādeyya  vaṇṇenapi  gandhenapi  rasenapi pivitvā ca pana maraṇaṃ
vā  niggaccheyya  maraṇamattaṃ  vā  dukkhaṃ  tathūpamāhaṃ  bhikkhave  imaṃ
dhammasamādānaṃ  vadāmi  yadidaṃ  dhammasamādānaṃ  paccuppannadukkhañceva
āyatiñca dukkhavipākaṃ.
   [531]  Seyyathāpi  bhikkhave  āpānīyakaṃso  vaṇṇasampanno
gandhasampanno rasasampanno so ca kho visena saṃsaṭṭho . atha puriso
āgaccheyya  jīvitukāmo  amaritukāmo  sukhakāmo  dukkhapaṭikkūlo .
Tamenaṃ  evaṃ  vadeyyuṃ  ambho  purisa  āpānīyakaṃso  vaṇṇasampanno
gandhasampanno  rasasampanno  so  ca  kho  visena  saṃsaṭṭho  sace
ākaṅkhasi  piva  tassa  taṃ  pivato  hi  kho  chādessati vaṇṇenapi
gandhenapi  rasenapi  pivitvā  ca pana maraṇaṃ vā niggacchasi maraṇamattaṃ
vā  dukkhanti  .  so  taṃ appaṭisaṅkhāya piveyya nappaṭinissajjeyya
tassa  taṃ  pivato  hi  kho  chādeyya vaṇṇenapi gandhenapi rasenapi
pivitvā  ca  pana  maraṇaṃ  vā  niggaccheyya  maraṇamattaṃ  vā dukkhaṃ
tathūpamāhaṃ  bhikkhave  imaṃ  dhammasamādānaṃ  vadāmi  yadidaṃ dhammasamādānaṃ
paccuppannasukhaṃ āyatiṃ dukkhavipākaṃ.
   [532] Seyyathāpi bhikkhave pūtimuttaṃ nānābhesajjehi saṃsaṭṭhaṃ .
Atha  puriso  āgaccheyya paṇḍurogī . tamenaṃ evaṃ vadeyyuṃ ambho
purisa  idaṃ  pūtimuttaṃ  nānābhesajjehi  saṃsaṭṭhaṃ  sace ākaṅkhasi piva
tassa  taṃ  1-  pivato  hi  kho nacchādessati vaṇṇenapi gandhenapi
rasenapi  pivitvā ca pana sukhī bhavissatīti 2- . so taṃ paṭisaṅkhāya
piveyya  nappaṭinissajjeyya  tassa  taṃ  pivato  ceva  nacchādeyya
vaṇṇenapi  gandhenapi  rasenapi  pivitvā ca pana sukhī assa tathūpamāhaṃ
bhikkhave   imaṃ   dhammasamādānaṃ   vadāmi  yadidaṃ  dhammasamādānaṃ
paccuppannadukkhaṃ āyatiṃ sukhavipākaṃ.
   [533] Seyyathāpi bhikkhave dadhi ca madhu ca sappi ca phāṇitañca
ekajjhaṃ  saṃsaṭṭhaṃ  .  atha  puriso  āgaccheyya lohitapakkhandiko .
Tamenaṃ  evaṃ  vadeyyuṃ ambho purisa idaṃ dadhi ca madhu ca sappi ca
phāṇitañca  ekajjhaṃ  saṃsaṭṭhaṃ  sace  ākaṅkhasi piva tassa te pivato
ceva  chādessati  vaṇṇenapi gandhenapi rasenapi pivitvā ca pana sukhī
bhavissatīti 3- . so taṃ paṭisaṅkhāya piveyya nappaṭinissajjeyya tassa
taṃ  pivato  ceva  chādeyya  vaṇṇenapi  gandhenapi rasenapi pivitvā
ca  pana  sukhī  assa  tathūpamāhaṃ  bhikkhave imaṃ dhammasamādānaṃ vadāmi
yadidaṃ dhammasamādānaṃ paccuppannasukhañceva āyatiñca sukhavipākaṃ.
   [534] Seyyathāpi bhikkhave vassānaṃ pacchime māse saradasamaye
viddhe  vigatavalāhake  deve  ādicco  nabhaṃ abbhussakkamāno sabbaṃ
ākāsagataṃ  tamagataṃ  abhivihacca  bhāsati ca tapati ca virocati 4- ca
@Footnote: 1 Ma. te. 2-3 Po. Ma. bhavissasīti. 4 Po. Ma. bhāsate ca tapate ca virocate ca.
Evameva  kho  bhikkhave  yadidaṃ  dhammasamādānaṃ  paccuppannasukhañceva
āyatiñca    sukhavipākaṃ   tadaññe   puthusamaṇabrāhmaṇaparappavāde
abhivihacca bhāsati ca tapati ca virocati 1- cāti
   idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
       Mahādhammasamādānasuttaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.
              --------
@Footnote: 1 po Ma. bhāsate ca tapate ca virocate cāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 563-575. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=11406              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=11406              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=520&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=46              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=520              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=7229              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=7229              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]