ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

          Mahadhammasamadanasuttam
   [520]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [521] Bhagava etadavoca yebhuyyena bhikkhave satta evamkama
evamchanda   evamadhippaya   aho   vata  anittha  akanta
amanapa [1]- parihayeyyum ittha kanta manapa [1]- abhivaddheyyunti
tesam  bhikkhave  sattanam  evamkamanam  evamchandanam  evamadhippayanam
anittha  akanta  amanapa  dhamma  abhivaddhanti  ittha  kanta
manapa  dhamma  parihayanti  tatra  tumhe  bhikkhave  tam  kissa
hetu 2- paccethati . bhagavammulaka no bhante dhamma bhagavamnettika
bhagavampatisarana  sadhu  vata  bhante  bhagavantamyeva  patibhatu  etassa
bhasitassa  attho  bhagavato  sutva  bhikkhu  dharessantiti . tenahi
bhikkhave  sunatha  sadhukam  manasikarotha  bhasissamiti . evam bhanteti
kho te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [522]  Bhagava  etadavoca  idha bhikkhave assutava puthujjano
ariyanam  adassavi  ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinito
sappurisanam   adassavi  sappurisadhammassa  akovido  sappurisadhamme
avinito sevitabbe dhamme na janati asevitabbe dhamme na janati
@Footnote: 1 Po. Ma. dhamma. 2. Si. Yu. kim hetum.
Bhajitabbe  dhamme  na  janati  abhajitabbe  dhamme na janati .
So  sevitabbe  dhamme  ajananto  asevitabbe dhamme ajananto
bhajitabbe dhamme ajananto abhajitabbe dhamme ajananto asevitabbe
dhamme  sevati  sevitabbe  dhamme  na  sevati  abhajitabbe
dhamme  bhajati  bhajitabbe  dhamme  na  bhajati  . tassa asevitabbe
dhamme  sevato  sevitabbe  dhamme  asevato  abhajitabbe  dhamme
bhajato  bhajitabbe  dhamme  abhajato  anittha  akanta  amanapa
dhamma  abhivaddhanti  ittha  kanta  manapa  dhamma  parihayanti
tam kissa hetu evam hetam bhikkhave hoti yathatam aviddasuno.
   {522.1} Sutava ca kho bhikkhave ariyasavako ariyanam dassavi
ariyadhammassa  kovido  ariyadhamme  suvinito  sappurisanam  dassavi
sappurisadhammassa  kovido  sappurisadhamme  suvinito  sevitabbe  dhamme
janati  asevitabbe  dhamme  janati  bhajitabbe  dhamme  janati
abhajitabbe dhamme janati . So sevitabbe dhamme jananto asevitabbe
dhamme  jananto  bhajitabbe  dhamme  jananto  abhajitabbe  dhamme
jananto  asevitabbe  dhamme  na sevati sevitabbe dhamme sevati
abhajitabbe  dhamme  na  bhajati  bhajitabbe  dhamme  bhajati  . tassa
asevitabbe  dhamme  asevato sevitabbe dhamme sevato abhajitabbe
dhamme  abhajato  bhajitabbe dhamme bhajato anittha akanta amanapa
dhamma  parihayanti  ittha  kanta  manapa  dhamma  abhivaddhanti
Tam kissa hetu evam hetam bhikkhave hoti yathatam viddasunoti.
   [523]  Cattarimani bhikkhave dhammasamadanani katamani cattari
atthi  bhikkhave dhammasamadanam paccuppannadukkhanceva ayatinca dukkhavipakam
atthi  bhikkhave  dhammasamadanam  paccuppannasukham  ayatim  dukkhavipakam
atthi  bhikkhave  dhammasamadanam  paccuppannadukkham  ayatim  sukhavipakam
atthi   bhikkhave   dhammasamadanam   paccuppannasukhanceva  ayatinca
sukhavipakam.
   [524]  Tatra bhikkhave yamidam dhammasamadanam paccuppannadukkhanceva
ayatinca   dukkhavipakam   tam   aviddha   1-   avijjagato
yathabhutam  nappajanati  idam  kho  dhammasamadanam  paccuppannadukkhanceva
ayatinca  dukkhavipakanti  .  tam  aviddha  avijjagato  yathabhutam
nappajananto  tam  sevati  tam  na parivajjeti . tassa tam sevato
tam  apparivajjayato  anittha  akanta  amanapa  dhamma abhivaddhanti
ittha  kanta  manapa  dhamma  parihayanti  tam  kissa  hetu
evam hetam bhikkhave hoti yathatam aviddasunoti.
   {524.1}  Tatra  bhikkhave  yamidam  dhammasamadanam paccuppannasukham
ayatim   dukkhavipakam   tam   aviddha   avijjagato   yathabhutam
nappajanati   idam   kho    dhammasamadanam   paccuppannasukham
ayatim  dukkhavipakanti  .   tam  aviddha  avijjagato  yathabhutam
nappajananto  tam  sevati  tam  na parivajjeti . tassa tam sevato
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha avidavati dissati.
Tam  apparivajjayato  anittha  akanta  amanapa  dhamma abhivaddhanti
ittha kanta manapa dhamma parihayanti tam kissa hetu evam hetam
bhikkhave hoti yathatam aviddasunoti.
   {524.2}  Tatra  bhikkhave  yamidam dhammasamadanam paccuppannadukkham
ayatim  sukhavipakam  tam aviddha avijjagato yathabhutam nappajanati idam
kho  dhammasamadanam  paccuppannadukkham  ayatim  sukhavipakanti  .  tam
aviddha avijjagato yathabhutam nappajananto tam sevati tam na parivajjeti.
Tassa tam sevato tam apparivajjayato anittha akanta amanapa dhamma
abhivaddhanti  ittha kanta manapa dhamma parihayanti tam kissa hetu
evam hetam bhikkhave hoti yathatam aviddasunoti.
   {524.3} Tatra bhikkhave yamidam dhammasamadanam paccuppannasukhanceva
ayatinca sukhavipakam tam aviddha avijjagato yathabhutam nappajanati idam
kho  dhammasamadanam  paccuppannasukhanceva  ayatinca sukhavipakanti . tam
aviddha avijjagato yathabhutam nappajananto tam sevati tam na parivajjeti.
Tassa tam sevato tam apparivajjayato anittha akanta amanapa dhamma
abhivaddhanti  ittha kanta manapa dhamma parihayanti tam kissa hetu
evam hetam bhikkhave hoti yathatam aviddasunoti.
   [525]  Tatra bhikkhave yamidam dhammasamadanam paccuppannadukkhanceva
ayatinca  dukkhavipakam  tam  viddha 1- vijjagato yathabhutam pajanati
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha vidavati dissati.
Idam kho dhammasamadanam paccuppannadukkhanceva ayatinca dukkhavipakanti .
Tam viddha vijjagato yathabhutam pajananto tam na sevati tam parivajjeti. Tassa
tam asevato tam parivajjayato anittha akanta amanapa dhamma parihayanti
ittha kanta manapa dhamma abhivaddhanti tam kissa hetu evam hetam bhikkhave
hoti yathatam viddasunoti . Tatra bhikkhave yamidam dhammasamadanam paccuppannasukham
ayatim  dukkhavipakam tam viddha vijjagato yathabhutam pajanati idam kho
dhammasamadanam  paccuppannasukham  ayatim  dukkhavipakanti  .  tam  viddha
vijjagato yathabhutam pajananto tam na sevati tam parivajjeti.
   {525.1} Tassa tam asevato tam parivajjayato anittha akanta
amanapa  dhamma  parihayanti  ittha  kanta  manapa  dhamma
abhivaddhanti  tam  kissa  hetu  evam  hetam  bhikkhave  hoti yathatam
viddasunoti  .  tatra  bhikkhave  yamidam  dhammasamadanam paccuppannadukkham
ayatim  sukhavipakam  tam viddha vijjagato yathabhutam pajanati idam kho
dhammasamadanam  paccuppannadukkham  ayatim  sukhavipakanti  .  tam  viddha
vijjagato  yathabhutam  pajananto  tam  na  sevati tam parivajjeti .
Tassa  tam  asevato  tam  parivajjayato  anittha  akanta amanapa
dhamma  parihayanti  ittha  kanta  manapa  dhamma  abhivaddhanti
tam  kissa  hetu  evam  hetam bhikkhave hoti yathatam viddasunoti .
Tatra  bhikkhave  yamidam  dhammasamadanam  paccuppannasukhanceva  ayatinca
Sukhavipakam  tam  viddha  vijjagato  yathabhutam  pajanati  idam  kho
dhammasamadanam  paccuppannasukhanceva  ayatinca  sukhavipakanti  .  tam
viddha vijjagato yathabhutam pajananto tam na sevati tam parivajjeti.
Tassa  tam  asevato  tam  parivajjayato  anittha  akanta amanapa
dhamma  parihayanti  ittha  kanta  manapa  dhamma  abhivaddhanti
tam kissa hetu evam hetam bhikkhave hotiyathatam viddasunoti.
   [526]  Katamanca  bhikkhave  dhammasamadanam  paccuppannadukkhanceva
ayatinca  dukkhavipakam  .  idha  bhikkhave  ekacco sahapi dukkhena
sahapi  domanassena  panatipati  hoti  panatipatapaccaya  ca
dukkham  domanassam patisamvedeti . sahapi dukkhena  sahapi domanassena
adinnadayi hoti adinnadanapaccaya ca dukkham domanassam patisamvedeti.
Sahapi   dukkhena   sahapi  domanassena  kamesu  micchacari
hoti kamesu micchacarapaccaya ca dukkham domanassam patisamvedeti.
   {526.1}  Sahapi dukkhena sahapi domanassena musavadi hoti
musavadapaccaya ca dukkham domanassam patisamvedeti. Sahapi dukkhena sahapi
domanassena  pisunavaco  hoti  pisunavacapaccaya  ca dukkham domanassam
patisamvedeti  . sahapi dukkhena sahapi domanassena pharusavaco hoti
pharusavacapaccaya  ca  dukkham domanassam patisamvedeti . sahapi dukkhena
sahapi  domanassena  samphappalapi  hoti  samphappalapapaccaya  ca
dukkham  domanassam  patisamvedeti . sahapi dukkhena sahapi domanassena
Abhijjhalu  hoti  abhijjhapaccaya  ca dukkham domanassam patisamvedeti .
Sahapi   dukkhena  sahapi  domanassena  byapannacitto  hoti
byapadapaccaya  ca  dukkham domanassam patisamvedeti . sahapi dukkhena
sahapi  domanassena  micchaditthi  hoti  micchaditthipaccaya  ca
dukkham  domanassam  patisamvedeti  .  so  kayassa bheda parammarana
apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjati  . idam vuccati bhikkhave
dhammasamadanam paccuppannadukkhanceva ayatinca dukkhavipakam.
   [527]  Katamanca  bhikkhave  dhammasamadanam paccuppannasukham ayatim
dukkhavipakam . idha bhikkhave ekacco sahapi sukhena sahapi somanassena
panatipati hoti panatipatapaccaya ca sukham somanassam patisamvedeti.
Sahapi   sukhena   sahapi   somanassena   adinnadayi  hoti
adinnadanapaccaya  ca  sukham somanassam patisamvedeti . sahapi sukhena
sahapi somanassena kamesu micchacari hoti kamesu micchacarapaccaya
ca  sukham somanassam patisamvedeti . sahapi sukhena sahapi somanassena
musavadi  hoti  musavadapaccaya  ca sukham somanassam patisamvedeti .
Sahapi   sukhena   sahapi   somanassena   pisunavaco   hoti
pisunavacapaccaya  ca  sukham  somanassam  patisamvedeti . sahapi sukhena
sahapi somanassena pharusavaco hoti pharusavacapaccaya ca sukham somanassam
patisamvedeti  .  sahapi  sukhena  sahapi  somanassena  samphappalapi
hoti  samphappalapapaccaya  ca  sukham  somanassam  patisamvedeti .
Sahapi  sukhena  sahapi  somanassena  abhijjhalu hoti abhijjhapaccaya
ca  sukham  somanassam  patisamvedeti  .  sahapi  sukhena  sahapi
somanassena  byapannacitto  hoti  byapadapaccaya  ca  sukham
somanassam  patisamvedeti  .  sahapi  sukhena  sahapi  somanassena
micchaditthi  hoti micchaditthipaccaya ca sukham somanassam patisamvedeti .
So  kayassa  bheda  parammana  apayam  duggatim  vinipatam  nirayam
upapajjati  .  idam  vuccati  bhikkhave  dhammasamadanam  paccuppannasukham
ayatim dukkhavipakam.
   [528]  Katamanca  bhikkhave dhammasamadanam paccuppannadukkham ayatim
sukhavipakam . idha bhikkhave ekacco sahapi dukkhena sahapi domanassena
panatipata   pativirato   hoti  panatipata  veramanipaccaya
ca dukkham domanassam patisamvedeti . sahapi dukkhena sahapi domanassena
adinnadana   pativirato   hoti  adinnadana  veramanipaccaya
ca  dukkham  domanassam  patisamvedeti  .  sahapi  dukkhena  sahapi
domanassena  kamesu  micchacara  pativirato  hoti  kamesu
micchacara  veramanipaccaya  ca  dukkham  domanassam  patisamvedeti .
Sahapi  dukkhena  sahapi  domanassena  musavada  pativirato  hoti
musavada  veramanipaccaya  ca  dukkham  domanassam  patisamvedeti .
Sahapi  dukkhena  sahapi  domanassena  pisunaya  vacaya  pativirato
hoti  pisunaya  vacaya  veramanipaccaya  ca  dukkham  domanassam
Patisamvedeti  . sahapi dukkhena sahapi domanassena pharusaya vacaya
pativirato  hoti  pharusaya vacaya veramanipaccaya ca dukkham domanassam
patisamvedeti  .  sahapi  dukkhena  sahapi domanassena samphappalapa
pativirato  hoti  samphappalapa  veramanipaccaya  ca  dukkham domanassam
patisamvedeti  .  sahapi  dukkhena  sahapi  domanassena  anabhijjhalu
hoti  anabhijjhapaccaya  ca  dukkham  domanassam patisamvedeti . sahapi
dukkhena  sahapi  domanassena abyapannacitto hoti abyapadapaccaya
ca  dukkham  domanassam  patisamvedeti  .  sahapi  dukkhena  sahapi
domanassena   sammaditthi  hoti  sammaditthipaccaya  ca  dukkham
domanassam  patisamvedeti  .  so  kayassa  bheda parammarana sugatim
saggam  lokam  upapajjati  .  idam  vuccati  bhikkhave  dhammasamadanam
paccuppannadukkham ayatim sukhavipakam.
   [529]  Katamanca  bhikkhave  dhammasamadanam  paccuppannasukhanceva
ayatinca  sukhavipakam . idha bhikkhave ekacco sahapi sukhena sahapi
somanassena   panatipata   pativirato   hoti   panatipata
veramanipaccaya ca sukham somanassam patisamvedeti . sahapi sukhena sahapi
somanassena   adinnadana   pativirato   hoti   adinnadana
veramanipaccaya  ca  sukham  somanassam  patisamvedeti  . sahapi sukhena
sahapi  somanassena  kamesu  micchacara  pativirato hoti kamesu
micchacara  veramanipaccaya ca sukham somanassam patisamvedeti . sahapi
Sukhena  sahapi  somanassena  musavada  pativirato hoti musavada
veramanipaccaya  ca  sukham  somanassam  patisamvedeti  . sahapi sukhena
sahapi  somanassena  pisunaya  vacaya  pativirato  hoti  pisunaya
vacaya  veramanipaccaya  ca  sukham  somanassam patisamvedeti . sahapi
sukhena  sahapi somanassena pharusaya vacaya pativirato hoti pharusaya
vacaya  veramanipaccaya  ca  sukham  somanassam patisamvedeti . sahapi
sukhena sahapi somanassena samphappalapa pativirato hoti samphappalapa
veramanipaccaya ca sukham somanassam patisamvedeti.
   {529.1}  Sahapi sukhena sahapi somanassena anabhijjhalu hoti
anabhijjhapaccaya  ca  sukham  somanassam  patisamvedeti . sahapi sukhena
sahapi  somanassena  abyapannacitto  hoti  abyapadapaccaya  ca
sukham  somanassam  patisamvedeti  .  sahapi sukhena sahapi somanassena
sammaditthi  hoti sammaditthipaccaya ca sukham somanassam patisamvedeti .
So  kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam upapajjati . idam
vuccati   bhikkhave   dhammasamadanam  paccuppannasukhanceva  ayatinca
sukhavipakam. Imani kho bhikkhave cattari dhammasamadanani.
   [530]  Seyyathapi  bhikkhave  tittikalabu visena samsattho .
Atha  puriso  agaccheyya  jivitukamo  amaritukamo  sukhakamo
dukkhapatikkulo . tamenam evam vadeyyum ambho purisa ayam tittikalabu
visena  samsattho  sace  akankhasi  piva  tassa  tam  pivato  ceva
Na  chadessati  vannenapi  gandhenapi  rasenapi  pivitva  ca pana
maranam  va  niggacchasi  maranamattam  va  dukkhanti  .  so  tam
appatisankhaya  piveyya  nappatinissajjeyya  tassa  tam  pivato  ceva
na  chadeyya  vannenapi  gandhenapi  rasenapi pivitva ca pana maranam
va  niggaccheyya  maranamattam  va  dukkham  tathupamaham  bhikkhave  imam
dhammasamadanam  vadami  yadidam  dhammasamadanam  paccuppannadukkhanceva
ayatinca dukkhavipakam.
   [531]  Seyyathapi  bhikkhave  apaniyakamso  vannasampanno
gandhasampanno rasasampanno so ca kho visena samsattho . atha puriso
agaccheyya  jivitukamo  amaritukamo  sukhakamo  dukkhapatikkulo .
Tamenam  evam  vadeyyum  ambho  purisa  apaniyakamso  vannasampanno
gandhasampanno  rasasampanno  so  ca  kho  visena  samsattho  sace
akankhasi  piva  tassa  tam  pivato  hi  kho  chadessati vannenapi
gandhenapi  rasenapi  pivitva  ca pana maranam va niggacchasi maranamattam
va  dukkhanti  .  so  tam appatisankhaya piveyya nappatinissajjeyya
tassa  tam  pivato  hi  kho  chadeyya vannenapi gandhenapi rasenapi
pivitva  ca  pana  maranam  va  niggaccheyya  maranamattam  va dukkham
tathupamaham  bhikkhave  imam  dhammasamadanam  vadami  yadidam dhammasamadanam
paccuppannasukham ayatim dukkhavipakam.
   [532] Seyyathapi bhikkhave putimuttam nanabhesajjehi samsattham .
Atha  puriso  agaccheyya pandurogi . tamenam evam vadeyyum ambho
purisa  idam  putimuttam  nanabhesajjehi  samsattham  sace akankhasi piva
tassa  tam  1-  pivato  hi  kho nacchadessati vannenapi gandhenapi
rasenapi  pivitva ca pana sukhi bhavissatiti 2- . so tam patisankhaya
piveyya  nappatinissajjeyya  tassa  tam  pivato  ceva  nacchadeyya
vannenapi  gandhenapi  rasenapi  pivitva ca pana sukhi assa tathupamaham
bhikkhave   imam   dhammasamadanam   vadami  yadidam  dhammasamadanam
paccuppannadukkham ayatim sukhavipakam.
   [533] Seyyathapi bhikkhave dadhi ca madhu ca sappi ca phanitanca
ekajjham  samsattham  .  atha  puriso  agaccheyya lohitapakkhandiko .
Tamenam  evam  vadeyyum ambho purisa idam dadhi ca madhu ca sappi ca
phanitanca  ekajjham  samsattham  sace  akankhasi piva tassa te pivato
ceva  chadessati  vannenapi gandhenapi rasenapi pivitva ca pana sukhi
bhavissatiti 3- . so tam patisankhaya piveyya nappatinissajjeyya tassa
tam  pivato  ceva  chadeyya  vannenapi  gandhenapi rasenapi pivitva
ca  pana  sukhi  assa  tathupamaham  bhikkhave imam dhammasamadanam vadami
yadidam dhammasamadanam paccuppannasukhanceva ayatinca sukhavipakam.
   [534] Seyyathapi bhikkhave vassanam pacchime mase saradasamaye
viddhe  vigatavalahake  deve  adicco  nabham abbhussakkamano sabbam
akasagatam  tamagatam  abhivihacca  bhasati ca tapati ca virocati 4- ca
@Footnote: 1 Ma. te. 2-3 Po. Ma. bhavissasiti. 4 Po. Ma. bhasate ca tapate ca virocate ca.
Evameva  kho  bhikkhave  yadidam  dhammasamadanam  paccuppannasukhanceva
ayatinca    sukhavipakam   tadanne   puthusamanabrahmanaparappavade
abhivihacca bhasati ca tapati ca virocati 1- cati
   idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
       Mahadhammasamadanasuttam nitthitam chattham.
              --------
@Footnote: 1 po Ma. bhasate ca tapate ca virocate cati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 563-575. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=11406&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=11406&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=520&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=46              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=520              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=7229              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=7229              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com