ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

            Kosambiyasuttaṃ
   [540]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā kosambiyaṃ viharati
ghositārāme . tena kho pana samayena kosambiyaṃ bhikkhū bhaṇḍanajātā
kalahajātā  vivādāpannā  aññamaññaṃ  mukhasattīhi  vitudantā  viharanti
te  na  ceva  aññamaññaṃ  saññāpenti  na  ca  saññattiṃ upenti
na  ca  aññamaññaṃ  nijjhāpenti  na  ca  nijjhattiṃ upenti . atha
kho  aññataro  bhikkhu  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho
so  bhikkhu  bhagavantaṃ  etadavoca  idha  bhante  kosambiyaṃ  bhikkhū
bhaṇḍanajātā   kalahajātā   vivādāpannā   aññamaññaṃ  mukhasattīhi
vitudantā  viharanti  te  na  ceva  aññamaññaṃ  saññāpenti  na
ca  saññattiṃ  upenti  na  ca  aññamaññaṃ  nijjhāpenti  na  ca
nijjhattiṃ upentīti.
   {540.1}  Atha  kho  bhagavā  aññataraṃ  bhikkhuṃ  āmantesi
ehi  tvaṃ  bhikkhu  mama  vacanena te bhikkhū āmantehi satthā vo
āyasmante  āmantetīti  . evaṃ bhanteti kho so bhikkhu bhagavato
paṭissutvā  yena  te  bhikkhū  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā te bhikkhū
etadavoca  satthā  āyasmante  āmantetīti  . evamāvusoti kho
te  bhikkhū  tassa  bhikkhuno  paṭissutvā  yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   [541]  Ekamantaṃ  nisinne kho te bhikkhū bhagavā etadavoca
saccaṃ  kira  tumhe  bhikkhave  bhaṇḍanajātā  kalahajātā vivādāpannā
aññamaññaṃ  mukhasattīhi  vitudantā  viharatha  te  na  ceva  aññamaññaṃ
saññāpetha  na  ca  saññattiṃ  upetha  na  ca aññamaññaṃ nijjhāpetha
na ca nijjhattiṃ upethāti . evaṃ bhanteti 1-. Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave
yasmiṃ  tumhe  samaye bhaṇḍanajātā kalahajātā vivādāpannā aññamaññaṃ
mukhasattīhi  vitudantā  viharatha  api  nu  tumhākaṃ  tasmiṃ  samaye
mettaṃ  kāyakammaṃ  paccupaṭṭhitaṃ  hoti  sabrahmacārīsu āvī 2- ceva
raho  ca  mettaṃ  vacīkammaṃ  paccupaṭṭhitaṃ  hoti  sabrahmacārīsu āvī
ceva  raho  ca  mettaṃ  manokammaṃ  paccupaṭṭhitaṃ hoti sabrahmacārīsu
āvī ceva raho cāti. No hetaṃ bhante.
   {541.1}  Iti kira bhikkhave yasmiṃ tumhe samaye bhaṇḍanajātā
kalahajātā   vivādāpannā   aññamaññaṃ   mukhasattīhi   vitudantā
viharatha neva tumhākaṃ tasmiṃ samaye mettaṃ kāyakammaṃ paccupaṭṭhitaṃ hoti
sabrahmacārīsu āvī ceva raho ca na mettaṃ vacīkammaṃ paccupaṭṭhitaṃ hoti
sabrahmacārīsu āvī ceva raho ca na mettaṃ manokammaṃ paccupaṭṭhitaṃ hoti
sabrahmacārīsu  āvī  ceva raho ca atha kiñcarahi tumhe moghapurisā
kiṃjānantā   kiṃpassantā  bhaṇḍanajātā  kalahajātā  vivādāpannā
aññamaññaṃ mukhasattīhi vitudantā viharatha te na ceva aññamaññaṃ saññāpetha
na  ca  saññattiṃ upetha na ca aññamaññaṃ nijjhāpetha na ca nijjhattiṃ
@Footnote: 1 Ma. itisaddo natthi. 2 Ma. āvi. sabbattha īdisameva.
Upetha  tañhi  tumhākaṃ  moghapurisā  bhavissati  dīgharattaṃ  ahitāya
dukkhāyāti.
   [542]  Atha  kho  bhagavā  bhikkhū āmantesi chayime bhikkhave
dhammā  sārāṇīyā  1-  piyakaraṇā  garukaraṇā  saṅgahāya avivādāya
sāmaggiyā  ekībhāvāya  saṃvattanti  .  katame cha . idha bhikkhave
bhikkhuno  mettaṃ  kāyakammaṃ  paccupaṭṭhitaṃ  hoti  sabrahmacārīsu  āvī
ceva  raho  ca  ayampi dhammo sārāṇīyo 2- piyakaraṇo garukaraṇo
saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati.
   {542.1} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhuno mettaṃ vacīkammaṃ paccupaṭṭhitaṃ
hoti  sabrahmacārīsu  āvī ceva raho ca ayampi dhammo sārāṇīyo
piyakaraṇo  garukaraṇo  saṅgahāya  avivādāya  sāmaggiyā  ekībhāvāya
saṃvattati.
   {542.2} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhuno mettaṃ manokammaṃ paccupaṭṭhitaṃ
hoti sabrahmacārīsu āvī ceva raho ca ayampi dhammo sārāṇīyo piyakaraṇo
garukaraṇo saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati.
   {542.3} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu ye te lābhā dhammikā dhammaladdhā
antamaso  pattapariyāpannamattaṃpi  tathārūpehi  lābhehi  appaṭivibhattabhogī
hoti  sīlavantehi  sabrahmacārīhi  sādhāraṇabhogī  ayampi  dhammo
sārāṇīyo  piyakaraṇo  garukaraṇo  saṅgahāya  avivādāya  sāmaggiyā
ekībhāvāya saṃvattati.
   {542.4}  Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu  yāni  tāni sīlāni
akkhaṇḍāni   acchiddāni   asabalāni   akammāsāni   bhujissāni
@Footnote: 1-2 Ma. sāraṇīyā-sāraṇīyo. sabbattha evaṃ ñātabbaṃ.
Viññūpasaṭṭhāni  aparāmaṭṭhāni  samādhisaṃvattanikāni  tathārūpesu  sīlesu
sīlasāmaññagato  viharati  sabrahmacārīhi  āvī  ceva raho ca ayampi
dhammo  sārāṇīyo  piyakaraṇo  garukaraṇo  saṅgahāya  avivādāya
sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati.
   {542.5} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu yāyaṃ diṭṭhi ariyā niyyānikā
niyyāti  takkarassa  sammā  dukkhakkhayāya  tathārūpāya  diṭṭhiyā
diṭṭhisāmaññagato  viharati  sabrahmacārīhi  āvī ceva raho ca ayampi
dhammo  sārāṇīyo  piyakaraṇo  garukaraṇo  saṅgahāya  avivādāya
sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati.
   {542.6}  Ime kho bhikkhave cha sārāṇīyā dhammā piyakaraṇā
garukaraṇā  saṅgahāya  avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattanti .
Imesaṃ kho bhikkhave channaṃ sārāṇīyānaṃ dhammānaṃ etaṃ aggaṃ etaṃ saṅgāhikaṃ
etaṃ saṅghāṭaniyaṃ yadidaṃ yāyaṃ diṭṭhi ariyā niyyānikā niyyāti takkarassa
sammā  dukkhakkhayāya  . seyyathāpi bhikkhave kūṭāgārassa etaṃ aggaṃ
etaṃ saṅgāhikaṃ etaṃ saṅghāṭaniyaṃ yadidaṃ kūṭaṃ evameva kho bhikkhave imesaṃ
channaṃ sārāṇīyānaṃ dhammānaṃ etaṃ aggaṃ etaṃ saṅgāhikaṃ etaṃ saṅghāṭaniyaṃ
yadidaṃ  yāyaṃ  diṭṭhi  ariyā  niyyānikā  niyyāti  takkarassa sammā
dukkhakkhayāya.
   [543] Kathañca bhikkhave yāyaṃ diṭṭhi ariyā niyyānikā niyyāti
takkarassa  sammā  dukkhakkhayāya  .  idha  bhikkhave bhikkhu araññagato
vā  rukkhamūlagato  vā  suññāgāragato  vā iti paṭisañcikkhati atthi
Nu  kho  me taṃ pariyuṭṭhānaṃ ajjhattaṃ appahīnaṃ yenāhaṃ pariyuṭṭhānena
pariyuṭṭhitacitto  yathābhūtaṃ  nappajāneyyaṃ  nappasseyyanti  .  sace
bhikkhave  bhikkhu  kāmarāgapariyuṭṭhito  hoti  pariyuṭṭhitacittova  hoti
sace  bhikkhave  bhikkhu  byāpādapariyuṭṭhito  hoti  pariyuṭṭhitacittova
hoti  sace bhikkhave bhikkhu thīna middhapariyuṭṭhito hoti pariyuṭṭhitacittova
hoti   sace  bhikkhave  bhikkhu  uddhaccakukkuccapariyuṭṭhito  hoti
pariyuṭṭhitacittova  hoti  sace  bhikkhave  bhikkhu  vicikicchāpariyuṭṭhito
hoti  pariyuṭṭhitacittova  hoti  sace  bhikkhave  bhikkhu idhalokacintāya
pasuto hoti pariyuṭṭhitacittova hoti sace bhikkhave bhikkhu paralokacintāya
pasuto  hoti  pariyuṭṭhitacittova  hoti  sace  bhikkhave  bhikkhu
bhaṇḍanajāto   kalahajāto   vivādāpanno   aññamaññaṃ  mukhasattīhi
vitudanto  viharati  pariyuṭṭhitacittova  hoti  so  evaṃ  pajānāti
natthi kho me taṃ pariyuṭṭhānaṃ ajjhattaṃ appahīnaṃ yenāhaṃ pariyuṭṭhānena
pariyuṭṭhitacitto  yathābhūtaṃ  nappajāneyyaṃ  nappasseyyaṃ  supaṇihitaṃ  me
mānasaṃ  saccānaṃ  bodhāyāti  .  idamassa paṭhamaṃ ñāṇaṃ adhigataṃ hoti
ariyaṃ lokuttaraṃ asādhāraṇaṃ puthujjanehi.
   [544]  Puna caparaṃ bhikkhave ariyasāvako iti paṭisañcikkhati imaṃ
nu  kho  ahaṃ  diṭṭhiṃ  āsevanto  bhāvento bahulīkaronto labhāmi
paccattaṃ  samathaṃ  labhāmi  paccattaṃ nibbuttinti . so evaṃ pajānāti
imaṃ  kho  ahaṃ  diṭṭhiṃ  āsevanto bhāvento bahulīkaronto labhāmi
Paccattaṃ  samathaṃ  labhāmi  paccattaṃ  nibbuttinti  .  idamassa  dutiyaṃ
ñāṇaṃ adhigataṃ hoti ariyaṃ lokuttaraṃ asādhāraṇaṃ puthujjanehi.
   [545]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  ariyasāvako  iti paṭisañcikkhati
yathārūpāyāhaṃ  diṭṭhiyā  samannāgato  atthi  nu  kho  iti bahiddhā
añño samaṇo vā brāhmaṇo vā tathārūpāya diṭṭhiyā samannāgatoti.
So  evaṃ  pajānāti yathārūpāyāhaṃ diṭṭhiyā samannāgato natthi ito
bahiddhā  añño  samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  tathārūpāya
diṭṭhiyā  samannāgatoti  .  idamassa  tatiyaṃ  ñāṇaṃ  adhigataṃ  hoti
ariyaṃ lokuttaraṃ asādhāraṇaṃ puthujjanehi.
   [546]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  ariyasāvako  iti paṭisañcikkhati
yathārūpāya  dhammatāya  diṭṭhisampanno  puggalo  samannāgato  ahampi
tathārūpāya dhammatāya samannāgatoti . kathaṃrūpāya ca bhikkhave dhammatāya
diṭṭhisampanno  puggalo  samannāgato  dhammatā  esā  bhikkhave
diṭṭhisampannassa  puggalassa  kiñcāpi  tathārūpiṃ  āpattiṃ  āpajjati
yathārūpāya  āpattiyā  vuṭṭhānaṃ  paññāyati  atha  kho naṃ khippameva
satthari  vā  viññūsu vā sabrahmacārīsu deseti vivarati uttānīkaroti
desetvā  vivaritvā  uttānīkatvā  āyatiṃ  saṃvaraṃ  āpajjati .
Seyyathāpi  bhikkhave  daharo kumāro mando uttānaseyyako hatthena
vā  pādena  vā aṅgāraṃ akkamitvā khippameva paṭisaṃharati evameva
kho  bhikkhave  dhammatā  esā  diṭṭhisampannassa  puggalassa  kiñcāpi
Tathārūpiṃ  āpattiṃ  āpajjati yathārūpāya āpattiyā vuṭṭhānaṃ paññāyati
atha kho naṃ khippameva satthari vā viññūsu vā sabrahmacārīsu deseti
vivarati  uttānīkaroti  desetvā  vivaritvā  uttānīkatvā  āyatiṃ
saṃvaraṃ  āpajjati  .  so  evaṃ  pajānāti  yathārūpāya  dhammatāya
diṭṭhisampanno  puggalo  samannāgato  ahampi  tathārūpāya  dhammatāya
samannāgatoti  .  idamassa  catutthaṃ  ñāṇaṃ  adhigataṃ  hoti  ariyaṃ
lokuttaraṃ asādhāraṇaṃ puthujjanehi.
   [547]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  ariyasāvako  iti paṭisañcikkhati
yathārūpāya  dhammatāya  diṭṭhisampanno  puggalo  samannāgato  ahampi
tathārūpāya dhammatāya samannāgatoti . kathaṃrūpāya ca bhikkhave dhammatāya
diṭṭhisampanno  puggalo  samannāgato  dhammatā  esā  bhikkhave
diṭṭhisampannassa  puggalassa  kiñcāpi  yāni  tāni  sabrahmacārīnaṃ
uccāvacāni  kiṃkaraṇīyāni  tattha  ussukaṃ  āpanno hoti atha khvassa
tibbā pekkhā hoti adhisīlasikkhāya adhicittasikkhāya adhipaññāsikkhāya.
   {547.1}  Seyyathāpi  bhikkhave gāvī taruṇavacchā thabbhañca 1-
āluppati  vacchakañca  apacinati evameva kho bhikkhave dhammatā esā
diṭṭhisampannassa  puggalassa  kiñcāpi  yāni  tāni  sabrahmacārīnaṃ
uccāvacāni  kiṃkaraṇīyāni  tattha  ussukaṃ  āpanno hoti atha khvassa
tibbā pekkhā hoti adhisīlasikkhāya adhicittasikkhāya adhipaññāsikkhāya .
So   evaṃ   pajānāti  yathārūpāya  dhammatāya  diṭṭhisampanno
@Footnote: 1 Ma. thambhañca.
Puggalo  samannāgato  ahampi  tathārūpāya dhammatāya samannāgatoti .
Idamassa  pañcamaṃ  ñāṇaṃ  adhigataṃ  hoti  ariyaṃ  lokuttaraṃ asādhāraṇaṃ
puthujjanehi.
   [548]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  ariyasāvako  iti paṭisañcikkhati
yathārūpāya  balatāya  diṭṭhisampanno  puggalo  samannāgato  ahampi
tathārūpāya  balatāya  samannāgatoti . kathaṃrūpāya ca bhikkhave balatāya
diṭṭhisampanno  puggalo  samannāgato  balatā  esā  bhikkhave
diṭṭhisampannassa   puggalassa   yaṃ   tathāgatappavedite  dhammavinaye
desiyamāne aṭṭhikatvā 1- manasikatvā sabbacetaso 2- samannāharitvā
ohitasoto dhammaṃ suṇāti . so evaṃ pajānāti yathārūpāya balatāya
diṭṭhisampanno   puggalo   samannāgato   ahampi   tathārūpāya
balatāya  samannāgatoti  .  idamassa  chaṭṭhaṃ  ñāṇaṃ  adhigataṃ  hoti
ariyaṃ lokuttaraṃ asādhāraṇaṃ puthujjanehi.
   [549]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  ariyasāvako  iti paṭisañcikkhati
yathārūpāya  balatāya  diṭṭhisampanno  puggalo  samannāgato  ahampi
tathārūpāya  balatāya  samannāgatoti . kathaṃrūpāya ca bhikkhave balatāya
diṭṭhisampanno  puggalo  samannāgato  balatā  esā  bhikkhave
diṭṭhisampannassa   puggalassa   yaṃ   tathāgatappavedite  dhammavinaye
desiyamāne  labhati  atthavedaṃ  labhati  dhammavedaṃ  labhati  dhammūpasañhitaṃ
pāmujjaṃ  .  so  evaṃ pajānāti yathārūpāya balatāya diṭṭhisampanno
@Footnote: 1 Ma. aṭṭhiṃkatvā. 2 Ma. sabbacetasā.
Puggalo  samannāgato  ahampi  tathārūpāya  balatāya samannāgatoti .
Idamassa  sattamaṃ  ñāṇaṃ  adhigataṃ  hoti  ariyaṃ  lokuttaraṃ asādhāraṇaṃ
puthujjanehi.
   [550]  Evaṃ  sattaṅgasamannāgatassa kho bhikkhave ariyasāvakassa
dhammatā  susamanniṭṭhā  hoti  sotāpattiphalasacchikiriyāya  .  evaṃ
sattaṅgasamannāgato  kho  bhikkhave ariyasāvako sotāpattiphalasamannāgato
hotīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Kosambiyasuttaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 581-589. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=11758              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=11758              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=540&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=48              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=540              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=7615              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=7615              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่