ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

            Kosambiyasuttam
   [540]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava kosambiyam viharati
ghositarame . tena kho pana samayena kosambiyam bhikkhu bhandanajata
kalahajata  vivadapanna  annamannam  mukhasattihi  vitudanta  viharanti
te  na  ceva  annamannam  sannapenti  na  ca  sannattim upenti
na  ca  annamannam  nijjhapenti  na  ca  nijjhattim upenti . atha
kho  annataro  bhikkhu  yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva
bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  . ekamantam nisinno kho
so  bhikkhu  bhagavantam  etadavoca  idha  bhante  kosambiyam  bhikkhu
bhandanajata   kalahajata   vivadapanna   annamannam  mukhasattihi
vitudanta  viharanti  te  na  ceva  annamannam  sannapenti  na
ca  sannattim  upenti  na  ca  annamannam  nijjhapenti  na  ca
nijjhattim upentiti.
   {540.1}  Atha  kho  bhagava  annataram  bhikkhum  amantesi
ehi  tvam  bhikkhu  mama  vacanena te bhikkhu amantehi sattha vo
ayasmante  amantetiti  . evam bhanteti kho so bhikkhu bhagavato
patissutva  yena  te  bhikkhu  tenupasankami upasankamitva te bhikkhu
etadavoca  sattha  ayasmante  amantetiti  . evamavusoti kho
te  bhikkhu  tassa  bhikkhuno  patissutva  yena bhagava tenupasankamimsu
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidimsu.
   [541]  Ekamantam  nisinne kho te bhikkhu bhagava etadavoca
saccam  kira  tumhe  bhikkhave  bhandanajata  kalahajata vivadapanna
annamannam  mukhasattihi  vitudanta  viharatha  te  na  ceva  annamannam
sannapetha  na  ca  sannattim  upetha  na  ca annamannam nijjhapetha
na ca nijjhattim upethati . evam bhanteti 1-. Tam kim mannatha bhikkhave
yasmim  tumhe  samaye bhandanajata kalahajata vivadapanna annamannam
mukhasattihi  vitudanta  viharatha  api  nu  tumhakam  tasmim  samaye
mettam  kayakammam  paccupatthitam  hoti  sabrahmacarisu avi 2- ceva
raho  ca  mettam  vacikammam  paccupatthitam  hoti  sabrahmacarisu avi
ceva  raho  ca  mettam  manokammam  paccupatthitam hoti sabrahmacarisu
avi ceva raho cati. No hetam bhante.
   {541.1}  Iti kira bhikkhave yasmim tumhe samaye bhandanajata
kalahajata   vivadapanna   annamannam   mukhasattihi   vitudanta
viharatha neva tumhakam tasmim samaye mettam kayakammam paccupatthitam hoti
sabrahmacarisu avi ceva raho ca na mettam vacikammam paccupatthitam hoti
sabrahmacarisu avi ceva raho ca na mettam manokammam paccupatthitam hoti
sabrahmacarisu  avi  ceva raho ca atha kincarahi tumhe moghapurisa
kimjananta   kimpassanta  bhandanajata  kalahajata  vivadapanna
annamannam mukhasattihi vitudanta viharatha te na ceva annamannam sannapetha
na  ca  sannattim upetha na ca annamannam nijjhapetha na ca nijjhattim
@Footnote: 1 Ma. itisaddo natthi. 2 Ma. avi. sabbattha idisameva.
Upetha  tanhi  tumhakam  moghapurisa  bhavissati  digharattam  ahitaya
dukkhayati.
   [542]  Atha  kho  bhagava  bhikkhu amantesi chayime bhikkhave
dhamma  saraniya  1-  piyakarana  garukarana  sangahaya avivadaya
samaggiya  ekibhavaya  samvattanti  .  katame cha . idha bhikkhave
bhikkhuno  mettam  kayakammam  paccupatthitam  hoti  sabrahmacarisu  avi
ceva  raho  ca  ayampi dhammo saraniyo 2- piyakarano garukarano
sangahaya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattati.
   {542.1} Puna caparam bhikkhave bhikkhuno mettam vacikammam paccupatthitam
hoti  sabrahmacarisu  avi ceva raho ca ayampi dhammo saraniyo
piyakarano  garukarano  sangahaya  avivadaya  samaggiya  ekibhavaya
samvattati.
   {542.2} Puna caparam bhikkhave bhikkhuno mettam manokammam paccupatthitam
hoti sabrahmacarisu avi ceva raho ca ayampi dhammo saraniyo piyakarano
garukarano sangahaya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattati.
   {542.3} Puna caparam bhikkhave bhikkhu ye te labha dhammika dhammaladdha
antamaso  pattapariyapannamattampi  tatharupehi  labhehi  appativibhattabhogi
hoti  silavantehi  sabrahmacarihi  sadharanabhogi  ayampi  dhammo
saraniyo  piyakarano  garukarano  sangahaya  avivadaya  samaggiya
ekibhavaya samvattati.
   {542.4}  Puna  caparam  bhikkhave  bhikkhu  yani  tani silani
akkhandani   acchiddani   asabalani   akammasani   bhujissani
@Footnote: 1-2 Ma. saraniya-saraniyo. sabbattha evam natabbam.
Vinnupasatthani  aparamatthani  samadhisamvattanikani  tatharupesu  silesu
silasamannagato  viharati  sabrahmacarihi  avi  ceva raho ca ayampi
dhammo  saraniyo  piyakarano  garukarano  sangahaya  avivadaya
samaggiya ekibhavaya samvattati.
   {542.5} Puna caparam bhikkhave bhikkhu yayam ditthi ariya niyyanika
niyyati  takkarassa  samma  dukkhakkhayaya  tatharupaya  ditthiya
ditthisamannagato  viharati  sabrahmacarihi  avi ceva raho ca ayampi
dhammo  saraniyo  piyakarano  garukarano  sangahaya  avivadaya
samaggiya ekibhavaya samvattati.
   {542.6}  Ime kho bhikkhave cha saraniya dhamma piyakarana
garukarana  sangahaya  avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattanti .
Imesam kho bhikkhave channam saraniyanam dhammanam etam aggam etam sangahikam
etam sanghataniyam yadidam yayam ditthi ariya niyyanika niyyati takkarassa
samma  dukkhakkhayaya  . seyyathapi bhikkhave kutagarassa etam aggam
etam sangahikam etam sanghataniyam yadidam kutam evameva kho bhikkhave imesam
channam saraniyanam dhammanam etam aggam etam sangahikam etam sanghataniyam
yadidam  yayam  ditthi  ariya  niyyanika  niyyati  takkarassa samma
dukkhakkhayaya.
   [543] Kathanca bhikkhave yayam ditthi ariya niyyanika niyyati
takkarassa  samma  dukkhakkhayaya  .  idha  bhikkhave bhikkhu arannagato
va  rukkhamulagato  va  sunnagaragato  va iti patisancikkhati atthi
Nu  kho  me tam pariyutthanam ajjhattam appahinam yenaham pariyutthanena
pariyutthitacitto  yathabhutam  nappajaneyyam  nappasseyyanti  .  sace
bhikkhave  bhikkhu  kamaragapariyutthito  hoti  pariyutthitacittova  hoti
sace  bhikkhave  bhikkhu  byapadapariyutthito  hoti  pariyutthitacittova
hoti  sace bhikkhave bhikkhu thina middhapariyutthito hoti pariyutthitacittova
hoti   sace  bhikkhave  bhikkhu  uddhaccakukkuccapariyutthito  hoti
pariyutthitacittova  hoti  sace  bhikkhave  bhikkhu  vicikicchapariyutthito
hoti  pariyutthitacittova  hoti  sace  bhikkhave  bhikkhu idhalokacintaya
pasuto hoti pariyutthitacittova hoti sace bhikkhave bhikkhu paralokacintaya
pasuto  hoti  pariyutthitacittova  hoti  sace  bhikkhave  bhikkhu
bhandanajato   kalahajato   vivadapanno   annamannam  mukhasattihi
vitudanto  viharati  pariyutthitacittova  hoti  so  evam  pajanati
natthi kho me tam pariyutthanam ajjhattam appahinam yenaham pariyutthanena
pariyutthitacitto  yathabhutam  nappajaneyyam  nappasseyyam  supanihitam  me
manasam  saccanam  bodhayati  .  idamassa pathamam nanam adhigatam hoti
ariyam lokuttaram asadharanam puthujjanehi.
   [544]  Puna caparam bhikkhave ariyasavako iti patisancikkhati imam
nu  kho  aham  ditthim  asevanto  bhavento bahulikaronto labhami
paccattam  samatham  labhami  paccattam nibbuttinti . so evam pajanati
imam  kho  aham  ditthim  asevanto bhavento bahulikaronto labhami
Paccattam  samatham  labhami  paccattam  nibbuttinti  .  idamassa  dutiyam
nanam adhigatam hoti ariyam lokuttaram asadharanam puthujjanehi.
   [545]  Puna  caparam  bhikkhave  ariyasavako  iti patisancikkhati
yatharupayaham  ditthiya  samannagato  atthi  nu  kho  iti bahiddha
anno samano va brahmano va tatharupaya ditthiya samannagatoti.
So  evam  pajanati yatharupayaham ditthiya samannagato natthi ito
bahiddha  anno  samano  va  brahmano  va  tatharupaya
ditthiya  samannagatoti  .  idamassa  tatiyam  nanam  adhigatam  hoti
ariyam lokuttaram asadharanam puthujjanehi.
   [546]  Puna  caparam  bhikkhave  ariyasavako  iti patisancikkhati
yatharupaya  dhammataya  ditthisampanno  puggalo  samannagato  ahampi
tatharupaya dhammataya samannagatoti . kathamrupaya ca bhikkhave dhammataya
ditthisampanno  puggalo  samannagato  dhammata  esa  bhikkhave
ditthisampannassa  puggalassa  kincapi  tatharupim  apattim  apajjati
yatharupaya  apattiya  vutthanam  pannayati  atha  kho nam khippameva
satthari  va  vinnusu va sabrahmacarisu deseti vivarati uttanikaroti
desetva  vivaritva  uttanikatva  ayatim  samvaram  apajjati .
Seyyathapi  bhikkhave  daharo kumaro mando uttanaseyyako hatthena
va  padena  va angaram akkamitva khippameva patisamharati evameva
kho  bhikkhave  dhammata  esa  ditthisampannassa  puggalassa  kincapi
Tatharupim  apattim  apajjati yatharupaya apattiya vutthanam pannayati
atha kho nam khippameva satthari va vinnusu va sabrahmacarisu deseti
vivarati  uttanikaroti  desetva  vivaritva  uttanikatva  ayatim
samvaram  apajjati  .  so  evam  pajanati  yatharupaya  dhammataya
ditthisampanno  puggalo  samannagato  ahampi  tatharupaya  dhammataya
samannagatoti  .  idamassa  catuttham  nanam  adhigatam  hoti  ariyam
lokuttaram asadharanam puthujjanehi.
   [547]  Puna  caparam  bhikkhave  ariyasavako  iti patisancikkhati
yatharupaya  dhammataya  ditthisampanno  puggalo  samannagato  ahampi
tatharupaya dhammataya samannagatoti . kathamrupaya ca bhikkhave dhammataya
ditthisampanno  puggalo  samannagato  dhammata  esa  bhikkhave
ditthisampannassa  puggalassa  kincapi  yani  tani  sabrahmacarinam
uccavacani  kimkaraniyani  tattha  ussukam  apanno hoti atha khvassa
tibba pekkha hoti adhisilasikkhaya adhicittasikkhaya adhipannasikkhaya.
   {547.1}  Seyyathapi  bhikkhave gavi tarunavaccha thabbhanca 1-
aluppati  vacchakanca  apacinati evameva kho bhikkhave dhammata esa
ditthisampannassa  puggalassa  kincapi  yani  tani  sabrahmacarinam
uccavacani  kimkaraniyani  tattha  ussukam  apanno hoti atha khvassa
tibba pekkha hoti adhisilasikkhaya adhicittasikkhaya adhipannasikkhaya .
So   evam   pajanati  yatharupaya  dhammataya  ditthisampanno
@Footnote: 1 Ma. thambhanca.
Puggalo  samannagato  ahampi  tatharupaya dhammataya samannagatoti .
Idamassa  pancamam  nanam  adhigatam  hoti  ariyam  lokuttaram asadharanam
puthujjanehi.
   [548]  Puna  caparam  bhikkhave  ariyasavako  iti patisancikkhati
yatharupaya  balataya  ditthisampanno  puggalo  samannagato  ahampi
tatharupaya  balataya  samannagatoti . kathamrupaya ca bhikkhave balataya
ditthisampanno  puggalo  samannagato  balata  esa  bhikkhave
ditthisampannassa   puggalassa   yam   tathagatappavedite  dhammavinaye
desiyamane atthikatva 1- manasikatva sabbacetaso 2- samannaharitva
ohitasoto dhammam sunati . so evam pajanati yatharupaya balataya
ditthisampanno   puggalo   samannagato   ahampi   tatharupaya
balataya  samannagatoti  .  idamassa  chattham  nanam  adhigatam  hoti
ariyam lokuttaram asadharanam puthujjanehi.
   [549]  Puna  caparam  bhikkhave  ariyasavako  iti patisancikkhati
yatharupaya  balataya  ditthisampanno  puggalo  samannagato  ahampi
tatharupaya  balataya  samannagatoti . kathamrupaya ca bhikkhave balataya
ditthisampanno  puggalo  samannagato  balata  esa  bhikkhave
ditthisampannassa   puggalassa   yam   tathagatappavedite  dhammavinaye
desiyamane  labhati  atthavedam  labhati  dhammavedam  labhati  dhammupasanhitam
pamujjam  .  so  evam pajanati yatharupaya balataya ditthisampanno
@Footnote: 1 Ma. atthimkatva. 2 Ma. sabbacetasa.
Puggalo  samannagato  ahampi  tatharupaya  balataya samannagatoti .
Idamassa  sattamam  nanam  adhigatam  hoti  ariyam  lokuttaram asadharanam
puthujjanehi.
   [550]  Evam  sattangasamannagatassa kho bhikkhave ariyasavakassa
dhammata  susamannittha  hoti  sotapattiphalasacchikiriyaya  .  evam
sattangasamannagato  kho  bhikkhave ariyasavako sotapattiphalasamannagato
hotiti.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
         Kosambiyasuttam nitthitam atthamam.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 581-589. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=11758&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=11758&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=540&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=48              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=540              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=7615              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=7615              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com