ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Brahmanimantanikasuttam
   [551]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [552] Bhagava etadavoca ekamidaham bhikkhave samayam ukkatthayam
viharami  subhagavane salarajamule . tena kho pana bhikkhave samayena
bakassa  brahmuno  evarupam  papakam  ditthigatam  uppannam  hoti  idam
niccam  idam  dhuvam  idam  sassatam  idam  kevalam  idam acavanadhammam idam
hi  na  jayati  na  jiyati  na miyati na cavati na upapajjati ito
ca  panannam  uttarim  nissaranam  natthiti  .  atha  khvaham  bhikkhave
bakassa  brahmuno  cetasa  ceto  parivitakkamannaya  seyyathapi
nama  balava  puriso  samminjitam va baham pasareyya pasaritam va
baham  samminjeyya  evameva  ukkatthayam  subhagavane  salarajamule
antarahito tasmim brahmaloke paturahosi.
   {552.1}  Addasa  kho  mam bhikkhave bako brahma duratova
agacchantam  disvana mam etadavoca ehi kho marisa svagatam marisa
cirassam  kho  marisa  imam  pariyayamakasi yadidam adhagamanaya idam hi
marisa  niccam idam dhuvam idam sassatam idam kevalam idam acavanadhammam idam
hi na jayati na jiyati na miyati na cavati na upapajjati ito ca panannam
uttarim  nissaranam natthiti . evam vutte aham bhikkhave bakam brahmanam
Etadavocam  avijjagato  vata  bho  bako  brahma  avijjagato
vata  bho  bako  brahma  yatra  hi  nama  aniccamyeva  samanam
niccanti  vakkhati  adhuvamyeva  samanam  dhuvanti  vakkhati  assassatamyeva
samanam  sassatanti  vakkhati  akevalamyeva  samanam  kevalanti  vakkhati
cavanadhammamyeva  samanam  acavanadhammanti  vakkhati  yattha  ca pana jayati
ca 1- jiyati ca miyati ca cavati ca upapajjati ca tam tatha 2- vakkhati idam
hi  na  jayati na jiyati na miyati na cavati na upapajjatiti santanca
panannam uttarim nissaranam natthannam uttarim nissarananti vakkhatiti.
   [553] Atha kho bhikkhave maro papima annataram brahmaparisajjam
anvavisitva mam etadavoca bhikkhu bhikkhu metamasado metamasado eso
hi  bhikkhu  brahma  mahabrahma  abhibhu  anabhibhuto  annadatthu daso
vasavatti issaro katta nimmita 3- settho sajjita 4- vasi pita
bhuta bhabyanam . ahesum kho [5]- bhikkhu taya pubbe samanabrahmana
lokasmim  pathavigarahaka  pathavijigucchaka  apagarahaka  apajigucchaka
tejagarahaka  tejajigucchaka  vayagarahaka  vayajigucchaka  bhutagarahaka
bhutajigucchaka    devagarahaka    devajigucchaka   pajapatigarahaka
pajapatijigucchaka   brahmagarahaka   brahmajigucchaka  te  kayassa
bheda panupaccheda hine kaye patitthita.
   {553.1}  Ahesum kho pana bhikkhu taya pubbe samanabrahmana
lokasmim    pathavipasamsaka    pathavabhinandino    apapasamsaka
apabhinandino    tejapasamsaka   tejabhinandino   vayapasamsaka
@Footnote: 1 Ma. ime casamuccayasadda natthi. 2 Po. Ma. tanca vakkhati. 3 Ma. Yu. nimmata.
@4 Ma. sajita. Yu. sanjita. 5 Ma. ye.
Vayabhinandino    bhutapasamsaka    bhutabhinandino    devapasamsaka
devabhinandino      pajapatipasamsaka      pajapatabhinandino
brahmapasamsaka  brahmabhinandino  te  kayassa  bheda  panupaccheda
panite  kaye  patitthita . kintaham 1- bhikkhu evam vadami ingha
tvam  marisa yadeva te brahma aha tadeva tvam karohi ma tvam
brahmuno  vacanam  upativattittho  sace  kho  tvam  bhikkhu brahmuno
vacanam  upativattissasi  .  seyyathapi  nama puriso sirim agacchantim
dandena  patippanameyya  seyyathapi  va  pana  bhikkhu  puriso
narakappapate  papatanto  hatthehi  ca  padehi ca pathavim virajeyya
evam sampadamidam bhikkhu tuyham bhavissati.
   {553.2} Ingha tvam marisa yadeva te brahma aha tadeva tvam
karohi ma tvam brahmuno vacanam upativattittho nanu tvam bhikkhu passasi
brahmaparisam 2- sannisinnanti 3- . iti kho mam bhikkhave maro papima
brahmaparisam  upanesi  .  evam vutte aham bhikkhave maram papimantam
etadavocam janami kho taham papima ma tvam mannittho na mam janatiti
maro tvamasi papima yo ceva papima brahma ya ca brahmaparisa
ye  ca  brahmaparisajja  sabbeva  tava hatthagata sabbe 4- tava
vasangata  tuyham hi papima evam hoti esopi me assa hatthagato
esopi  me  assa  vasangatoti  aham  kho pana papima neva tava
hatthagato neva tava vasangatoti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tam taham. 2 Yu. brahmanim parisam. 3 Ma. sannipatitanti.
@4 Ma. Yu. sabbeva.
   [554] Evam vutte bhikkhave bako brahma mam etadavoca aham
hi  marisa  niccamyeva  samanam  niccanti  vadami  dhuvamyeva  samanam
dhuvanti  vadami  sassatamyeva  samanam  sassatanti  vadami  kevalamyeva
samanam  kevalanti  vadami  acavanadhammamyeva  samanam  acavanadhammanti
vadami  .  yattha  ca pana na jayati na jiyati na miyati na cavati
na  upapajjati  tadevaham  vadami  idam  hi  na  jayati  na jiyati
na  miyati  na  cavati  na  upapajjati  asantanca  panannam  uttarim
nissaranam  natthannam  uttarim  nissarananti  vadami  .  ahesum  kho
bhikkhu  taya  pubbe  samanabrahmana  lokasmim  yavatakam  tuyham
kasinam ayum tavatakam te 1- tapokammameva ahosi.
   {554.1} Te kho evam janeyyum santam 2- va annam uttarim
nissaranam  atthannam  uttarim  nissarananti  asantam  va  annam  uttarim
nissaranam  natthannam  uttarim  nissarananti  . kintaham 3- bhikkhu evam
vadami  na  cevannam  uttarim  nissaranam  dakkhissasi yavadeva ca pana
kilamathassa  vighatassa  bhagi  bhavissasi . sace kho tvam bhikkhu pathavim
ajjhosissasi  opasayiko  me  bhavissasi vatthusayiko yathakamakaraniyo
bahiteyyo . sace pana 4- apam tejam vayam bhute deve pajapatim brahmam
ajjhosissasi  opasayiko  me  bhavissasi vatthusayiko yathakamakaraniyo
bahiteyyoti.
   {554.2} Ahampi kho etam 5- brahme janami. Sace pathavim
ajjhosissami   opasayiko   te   bhavissami   vatthusayiko
@Footnote: 1 Ma. Yu. tesam. 2 Ma. santanca panannam. 3 Ma. Yu. tam taham.
@4 Ma. Yu. panasaddo natthi. 5 Ma. evam.
Yathakamakaraniyo  bahiteyyo  . sace pana apam tejam vayam bhute
deve  pajapatim  brahmam  ajjhosissami  opasayiko  te bhavissami
vatthusayiko  yathakamakaraniyo  bahiteyyo  1-  . apica te aham
brahme  gatinca  pajanami  jutinca  pajanami  evam  mahiddhiko
bako  brahma  evam  mahanubhavo  bako brahma evam mahesakkho
bako brahmati.
   {554.3}  Yathakatham  pana  me  tvam marisa gatinca pajanasi
jutinca   pajanasi  evam  mahiddhiko  bako  brahma  evam
mahanubhavo bako brahma evam mahesakkho bako brahmati.
    Yavata candimasuriya pariharanti disa bhanti virocana
    tava sahassadha loko     ettha te vattati 2- vaso
    paroparanca janasi       atho raga viraginam
    itthabhavannathabhavam      sattanam agatim gatinti.
Evam  kho  te  aham  brahme  gatinca pajanami jutinca pajanami
evam  mahiddhiko  bako  brahma  evam  mahanubhavo bako brahma
evam mahesakkho bako brahmati.
   {554.4}  Atthi kho brahme anne tayo kaya tattha 3-
tvam  na  janasi na passasi tyaham janami passami . atthi kho
brahme  abhassara  nama  kayo  . yato tvam cuto idhupapanno
tassa te aticiranivasena sa sati muttha tena tam tvam na janasi
na  passasi  tamaham  janami  passami  .  evampi  kho  aham
brahme   neva   te  samasamo  abhinnaya  kuto  niceyyam
@Footnote: 1 Ma. bahiteyyoti. 2 Ma. vattate. 3 Po. Ma. tam.
Atha kho ahameva taya bhiyyo . atthi kho brahme subhakinha nama
kayo vehapphala nama kayo [1]- tam tvam na janasi na passasi
tamaham  janami  passami  .  evampi kho aham brahme neva te
samasamo  abhinnaya kuto niceyyam atha kho ahameva taya bhiyyo .
Pathavi  kho  aham  brahme  pathavito  abhinnaya  yavata  pathaviya
pathavittena  2-  ananubhutam  tadabhinnaya  pathavi  3- nahosim pathaviya
nahosim pathavito nahosim pathavi meti nahosim pathavim nabhivadim.
   {554.5} Evampi kho aham brahme neva te samasamo abhinnaya
kuto niceyyam atha kho ahameva taya bhiyyo . Apam kho aham brahme
.pe. tejam kho aham brahme ... Vayam kho aham brahme ... Bhute kho
aham brahme ... deve kho aham brahme ... pajapatim kho aham
brahme  ...  brahmam kho aham brahme ... abhassare kho aham
brahme ... subhakinhe kho aham brahme ... vehapphale kho aham
brahme ... abhibhum kho aham brahme ... sabbam kho aham brahme
sabbato   abhinnaya   yavata  sabbassa  sabbattena  ananubhutam
tadabhinnaya  sabbam  nahosim  sabbasmim  nahosim  sabbato  nahosim
sabbam  meti nahosim sabbam nabhivadim . evam 4- kho aham brahme
neva  te samasamo abhinnaya kuto niceyyam atha kho ahameva taya
bhiyyoti  .  sace  kho  te  marisa sabbassa sabbattena ananubhutam
tadabhinnaya  ma  heva  te  rittakameva  ahosi  tucchakameva
@Footnote: 1 Ma. abhibhu nama kayo ... 2 Ma. Yu. pathavattena. 3 Ma. pathavim napahosim
@4 Ma. Yu. evam pi kho.
Ahosi  1-  .  vinnanam  anidassanam  anantam  sabbatopabham  pathaviya
pathavittena   ananubhutam  apassa  apattena  ananubhutam  tejassa
tejattena  ananubhutam  vayassa  vayattena  ananubhutam bhutanam bhutattena
ananubhutam  devanam  devattena  ananubhutam  pajapatissa  pajapatittena
ananubhutam   brahmuno  2-  brahmattena  ananubhutam  abhassaranam
abhassarattena   ananubhutam   subhakinhanam   subhakinhattena  ananubhutam
vehapphalanam  vehapphalattena  ananubhutam  abhibhussa  abhibhuttena  ananubhutam
sabbassa  sabbattena  ananubhutam  .  handa  carahi  te  marisa
antaradhayamiti  . handa carahi me tvam brahme antaradhayassu sace
visahasiti.
   {554.6}  Atha  kho  bhikkhave bako brahma antaradhayissami
samanassa  gotamassa  antaradhayissami  samanassa  gotamassati  nevassu
me  sakkoti  antaradhayitum  .  evam  vutte  aham  bhikkhave bakam
brahmanam  etadavocam  handa  carahi  te brahme antaradhayamiti .
Handa  carahi  me  tvam marisa antaradhayassu sace visahasiti . atha
khvaham bhikkhave tatharupam iddhabhisankharam abhisankharesim 3- ettavata
brahma  ca  brahmaparisa  ca  brahmaparisajja  ca  saddanca  me
suyyanti 4- na ca mam dakkhantiti 5-. Antarahito imam gatham abhasim
    bhavevaham bhayam disva   bhavanca vibhavesinam
    bhavam nabhivadim kinci    nandinca na upadiyanti.
@Footnote: 1 Ma. ahositi. 2 Po. Ma. brahmanam. 3 Si. Ma. Yu. abhisankhasim. 4 Si. Ma. Yu.
@sossanti. 5 Yu. dakkhinti.
   [555]  Atha  kho  bhikkhave  brahma  ca  brahmaparisa  ca
brahmaparisajja  ca  acchariyabbhutacittajata  ahesum acchariyam vata bho
abbhutam  vata  bho  samanassa  gotamassa  mahiddhikata  mahanubhavata
na  ca vata no ito pubbe dittho va suto va anno samano
va  brahmano  va  evam  mahiddhiko  evam  mahanubhavo  yatha
cayam samano gotamo [1]- sakyakula pabbajito bhavaramaya vata bho
pajaya bhavarataya bhavasammuditaya samulam bhavam udabbahiti.
   [556]  Atha  kho  bhikkhave  maro  papima  annataram
brahmaparisajjam  anvavisitva  mam  etadavoca sace kho tvam marisa
evam  pajanasi  sace tvam evamanubuddho ma savake upanesi ma
pabbajite  ma  savakanam  dhammam  desesi  ma  pabbajitanam  ma
savakesu gedhimakasi ma pabbajitesu . ahesum kho bhikkhu taya pubbe
samanabrahmana  lokasmim  arahanto  sammasambuddha  patijanamana
te  savake  upanesum pabbajite savakanam dhammam desesum pabbajitanam
savakesu  gedhimakamsu  pabbajitesu  savake  upanetva  pabbajite
savakanam  dhammam  desetva  pabbajitanam  savakesu  gedhikatacitta
pabbajitesu kayassa bheda panupaccheda hine kaye patitthita.
   {556.1} Ahesum kho 2- pana bhikkhu taya pubbe samanabrahmana
lokasmim  arahanto  sammasambuddha  patijanamana  te  na savake
upanesum  na pabbajite na savakanam dhammam desesum na pabbajitanam na
@Footnote: 1 Ma. Yu. sakyaputto. 2 Ma. ye.
Savakesu  gedhimakamsu  na  pabbajite  te na savake upanetva na
pabbajite  na  savakanam  dhammam  desetva  na  pabbajitanam  na
savakesu  gedhikatacitta  na pabbajitesu kayassa bheda panupaccheda
panite  kaye  patitthita  .  tantaham  bhikkhu  evam vadami ingha
tvam  marisa  appossukko  ditthadhammasukhaviharam  anuyutto  viharassu
anakkhatam  kusalam  hi  marisa  ma param ovadahiti . evam vutte
aham bhikkhave maram papimam 1- etadavocam janami kho taham papima
ma  tvam  mannittho  na  mam  janatiti  maro  tvamasi  papima
na  mam  tvam  papima  hitanukampi evam vadesi ahitanukampi mam tvam
papima  evam vedesi . tuyham hi papima evam hoti yesam samano
gotamo dhammam desessati te me visayam upativattissantiti.
   {556.2}  Asammasambuddha ca pana te papima samanabrahmana
samana  sammasambuddhamhati  patijanimsu  aham  kho  pana  papima
sammasambuddhova   samano   sammasambuddhomhiti  patijanami  .
Desentopi hi papima tathagato savakanam dhammam tadisova adesentopi
hi papima tathagato savakanam dhammam tadisova upanentopi hi papima
tathagato savake tadisova anupanentopi hi papima tathagato savake
tadisova tam kissa hetu tathagatassa papima ye asava sankilesika
ponobbhavika  sadara  dukkhavipaka  ayatim  jatijaramaraniya  [2]-
pahina    ucchinnamula    talavatthukata    anabhavangata
@Footnote: 1 Ma. Yu. papimantam. 2 Ma. Yu. te.
Ayatim  anuppadadhamma  seyyathapi  papima  talo  matthakacchinno
abhabbo  puna  virulhiya  evameva  kho  papima  tathagatassa  ye
asava  sankilesika  ponobbhavika  sadara  dukkhavipaka  ayatim
jatijaramaraniya   [1]-   pahina  ucchinnamula  talavatthukata
anabhavangata ayatim anuppadadhammati.
   Iti hidam marassa ca analapanataya brahmuno ca abhinimantanataya
tasma    imassa    veyyakaranassa    brahmanimantanikantveva
adhivacananti.
        Brahmanimantanikasuttam nitthitam navamam.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. te.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 590-599. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=11936&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=11936&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=551&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=49              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=551              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=7994              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=7994              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com