ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Maratajjaniyasuttam
   [557] Evamme sutam ekam 1- samayam bhagava bhaggesu viharati
sumsumaragire  bhesakalavane  migadaye  .  tena  kho pana samayena
ayasma  mahamoggallano  abbhokase  cankami . tena kho pana
samayena  maro  papima  ayasmato  mahamoggallanassa  kucchigato
hoti  kotthamanupavittho  .  atha  kho ayasmato mahamoggallanassa
etadahosi  kinnu  kho  me  kucchi  garugarutaro 2- viya masacitam
manneti . atha kho ayasma mahamoggallano cankama orohitva
viharam  pavisitva  pannattasane  nisidi  .  nisajja  kho ayasma
mahamoggallano maram papimantam 3- paccattam yoniso manasakasi.
   [558]  Addasa  kho  ayasma  mahamoggallano  maram
papimantam  kucchigatam  kotthamanupavittham  disvana  maram  papimantam
etadavoca  nikkhama  papima  nikkhama  papima  ma tathagatam vihesesi
ma  tathagatasavakam  ma te ahosi digharattam ahitaya dukkhayati .
Atha  kho  marassa  papimato etadahosi ajanameva [4]- mam ayam
samano  apassam  evamaha nikkhama papima nikkhama papima ma tathagatam
vihesesi  ma  tathagatasavakam  ma  te  ahosi  digharattam ahitaya
dukkhayati  yopissa  so  sattha  sopi  mam neva khippam janeyya
kuto  ca  pana  mam  savako  janissatiti  .  atha kho ayasma
@Footnote: 1 Ma. Yu. ekam samayam ayasma mahamoggallano bhaggesu viharati ... migadaye.
@2 Ma. garugaro viya. 3 Ma. Yu. dve patha natthi. 4. Ma. Yu. kho.
Mahamoggallano  maram  papimantam  etadavoca  evampi  kho taham
papima  janami  ma  tvam  mannittho  na  mam  janatiti  maro
tvamasi  papima  tuyham  hi papima evam hoti ajanameva [1]- mam
ayam  samano  apassam  evamaha  nikkhama  papima nikkhama papima ma
tathagatam  vihesesi  ma  tathagatasavakam  ma  te  ahosi digharattam
ahitaya  dukkhayati  yopissa  so  sattha  sopi  mam neva khippam
janeyya  kuto  ca  pana mam ayam savako janissatiti . atha kho
marassa  papimato  etadahosi  janameva  kho  mam  ayam  samano
passam  evamaha  nikkhama  papima  nikkhama  papima  ma  tathagatam
vihesesi  ma  tathagatasavakam  ma  te  ahosi  digharattam ahitaya
dukkhayati . atha kho maro papima ayasmato mahamoggallanassa
mukhato uggantva paccaggale atthasi.
   [559]  Addasa  kho  ayasma  mahamoggallano  maram
papimantam  paccaggale  thitam  disvana  maram  papimantam  etadavoca
etthapi  kho  taham  papima  passami  ma tvam mannittho na mam
passatiti  eso  tvam  papima  paccaggale  thito  .  bhutapubbaham
papima  dusi  nama  maro  ahosim  tassa  me kali nama bhagini
tassa  bhaginiya  tvam putto so me tvam bhagineyyo ahositi .
Tena kho pana [2]- samayena kakusandho bhagava araham sammasambuddho
loke  uppanno  hoti  .  kakusandhassa  kho pana papima bhagavato
@Footnote: 1 Ma. Yu. kho. 2 Ma. Yu. papima.
Arahato  sammasambuddhassa  vidhurasanjivam nama mahasavakayugam 1- ahosi
aggam bhaddayugam . yavata kho pana papima kakusandhassa bhagavato arahato
sammasambuddhassa  savaka  nassudha  2-  koci  ayasmata vidhurena
samasamo  hoti yadidam dhammadesanaya . imina kho etam 3- papima
pariyayena  ayasmato  vidhurassa  vidhuro  vidhurotveva  4- samanna
udapadi  . ayasma pana papima sanjivo arannagatopi rukkhamulagatopi
sunnagaragatopi  appakasireneva  sannavedayitanirodham  samapajjati .
Bhutapubbam   papima   ayasma  sanjivo  annatarasmim  rukkhamule
sannavedayitanirodham samapanno nisinno hoti.
   {559.1}  Addasasum kho papima gopalaka pasupalaka kasaka
pathavino  ayasmantam  sanjivam annatarasmim rukkhamule sannavedayitanirodham
samapannam nisinnam disvana tesam etadahosi acchariyam vata bho abbhutam vata
bho ayam samano nisinnako 5- kalakato handa nam dahamati. Atha kho te
papima  gopalaka  pasupalaka  kasaka  pathavino  tinanca  katthanca
gomayanca  sankaddhitva  ayasmato  sanjivassa  kaye  upacinitva
aggim  datva pakkamimsu . atha kho papima ayasma sanjivo tassa
rattiya accayena taya samapattiya vutthahitva civarani papphotetva
pubbanhasamayam   nivasetva   pattacivaramadaya   gamam   pindaya
pavisi  .  addasasum  kho  te  papima  gopalaka  pasupalaka
kasaka  pathavino  ayasmantam  sanjivam  pindaya  carantam  disvana
@Footnote: 1 Ma. Yu. savakayugam. 2 Ma. tesu na ca. 3 Ma. evam. 4 Ma. vidhurassa
@vidhuro teva. 5 Ma. Yu. nisinnakova.
Nesam  etadahosi  acchariyam  vata  bho abbhutam vata bho ayam samano
nisinnako 1- kalakato svayam patisanni 2- thitoti. Imina kho evam
papima  pariyayena  ayasmato  sanjivassa  sanjivo  sanjivotveva
samanna udapadi.
   [560] Atha kho papima dusissa marassa etadahosi imesam kho
aham  bhikkhunam  silavantanam  kalyanadhammanam  neva janami agatim va
gatim  va  yannunaham  brahmanagahapatike  anvaviseyyam  etha tumhe
bhikkhu  silavante  kalyanadhamme akkosatha paribhasatha rosetha vihesetha
appevanama  tumhehi  akkosiyamananam  paribhasiyamananam rosiyamananam
vihesiyamananam  siya  cittassa  annathattam  yatha  nam  dusi  maro
labhetha otaranti . atha kho [4]- papima dusi maro brahmanagahapatike
anvavisi  etha  tumhe  bhikkhu  silavante  kalyanadhamme  akkosatha
paribhasatha  rosetha  vihesetha  appevanama  tumhehi akkosiyamananam
paribhasiyamananam   rosiyamananam  vihesiyamananam  siya  cittassa
annathattam yatha nam dusi maro labhetha otaranti.
   {560.1} Atha kho te papima brahmanagahapatika anvavisittha dusina
marena bhikkhu silavante kalyanadhamme akkosanti paribhasanti rosenti
vihesenti ime pana mundaka samanaka ibbha kanha 5- bandhupadapacca
jhayinosma  jhayinosmati  pattakkhandha  adhomukha  madhurakajata
jhayanti  pajjhayanti  nijjhayanti  apajjhayanti  . seyyathapi nama
@Footnote: 1 Ma. Yu. nisinnakova. 2 Ma. Yu. patisanjivito 3 Ma. sanjivassa sanjivoteva.
@4 Ma. te. 5 Ma. kinha.
Uluko  rukkhasakhayam  musikam  maggayamano  jhayati pajjhayati nijjhayati
apajjhayati   evamevime   mundaka  samanaka  ibbha  kanha
bandhupadapacca  jhayinosma  jhayinosmati  pattakkhandha  adhomukha
madhurakajata  jhayanti  pajjhayanti  nijjhayanti  apajjhayanti .
Seyyathapi  nama  kottho  1- naditire macche maggayamano jhayati
pajjhayati  nijjhayati  apajjhayati  evamevime  mundaka  samanaka
ibbha   kanha   bandhupadapacca   jhayinosma  jhayinosmati
pattakkhandha  adhomukha  madhurakajata  jhayanti  pajjhayanti nijjhayanti
apajjhayanti.
   {560.2}  Seyyathapi  nama  vilaro sandhisamalasankatire musikam
maggayamano  jhayati  pajjhayati  nijjhayati  apajjhayati  evamevime
mundaka  samanaka  ibbha  kanha  bandhupadapacca  jhayinosma
jhayinosmati   pattakkhandha   adhomukha   madhurakajata  jhayanti
pajjhayanti nijjhayanti apajjhayanti.
   {560.3} Seyyathapi nama gadrabho vahacchinno sandhisamalasankatire
jhayati  pajjhayati  nijjhayati  apajjhayati  evamevime  mundaka
samanaka  ibbha  kanha  bandhupadapacca  jhayinosma jhayinosmati
pattakkhandha  adhomukha  madhurakajata  jhayanti  pajjhayanti nijjhayanti
apajjhayantiti . ye kho pana papima tena samayena manussa kalam karonti
yebhuyyena  kayassa  bheda parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam
upapajjanti.
   [561] Atha kho papima kakusandho bhagava araham sammasambuddho
@Footnote: 1 Ma. Yu. kotthu.
Bhikkhu  amantesi  anvavisittha  kho  bhikkhave  brahmanagahapatika
dusina  marena  etha  tumhe  bhikkhu  silavante  kalyanadhamme
akkosatha  paribhasatha  vihesetha  appevanama tumhehi akkosiyamananam
paribhasiyamananam   rosiyamananam  vihesiyamananam  siya  cittassa
annathattam  yatha  nam  dusi  maro  labhetha  otaranti  etha
tumhe  bhikkhave  mettasahagatena cetasa ekam disam pharitva viharatha
tatha  dutiyam  tatha  tatiyam  tatha  catuttham  iti  uddhamadho  tiriyam
sabbadhi  sabbattataya  sabbavantam  lokam  mettasahagatena  cetasa
vipulena  mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena  pharitva
viharatha.
   {561.1} Karunasahagatena cetasa ... Muditasahagatena cetasa ...
Upekkhasahagatena  cetasa  ekam  disam  pharitva viharatha tatha dutiyam
tatha  tatiyam  tatha  catuttham iti uddhamadho tiriyam sabbadhi sabbattataya
sabbavantam  lokam  upekkhasahagatena  cetasa  vipulena  mahaggatena
appamanena averena abyapajjhena pharitva viharathati.
   {561.2} Atha kho te papima bhikkhu kakusandhena bhagavata arahata
sammasambuddhena  evam ovadiyamana evam anusasiyamana arannagatapi
rukkhamulagatapi  sunnagaragatapi  mettasahagatena  cetasa  ekam disam
pharitva viharimsu tatha dutiyam tatha tatiyam tatha catuttham iti uddhamadho tiriyam
sabbadhi  sabbattataya  sabbavantam  lokam  mettasahagatena  cetasa
vipulena  mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena  pharitva
Viharimsu . karunasahagatena cetasa ... muditasahagatena cetasa ...
Upekkhasahagatena  cetasa  ekam  disam  pharitva viharimsu tatha dutiyam
tatha  tatiyam  tatha  catuttham iti uddhamadho tiriyam sabbadhi sabbattataya
sabbavantam  lokam  upekkhasahagatena  cetasa  vipulena  mahaggatena
appamanena averena abyapajjhena pharitva viharimsu.
   [562]  Atha  kho papima dusissa marassa etadahosi evampi
kho  aham  karonto  imesam  bhikkhunam  silavantanam  kalyanadhammanam
neva  janami  agatim  va  gatim  va yannunaham brahmanagahapatike
anvaviseyyam  etha  tumhe  bhikkhu silavante kalyanadhamme sakkarotha
garukarotha  manetha  pujetha  appevanama  tumhehi  sakkariyamananam
garukariyamananam  maniyamananam  pujiyamananam  siya  cittassa annathattam
yatha nam dusi maro labhetha otaranti.
   {562.1}  Atha kho te papima dusi maro brahmanagahapatike
anvavisi  etha  tumhe  bhikkhu  silavante  kalyanadhamme  sakkarotha
garukarotha  manetha  pujetha  appevanama  tumhehi  sakkariyamananam
garukariyamananam   maniyamananam   pujiyamananam   siya   cittassa
annathattam  yatha nam dusi maro labhetha otaranti . atha kho te
papima  brahmanagahapatika  anvavisittha  dusina  marena  bhikkhu
silavante   kalyanadhamme   sakkaronti   garukaronti   manenti
pujenti . ye kho pana papima tena samayena manussa kalam karonti
yebhuyyena kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam upapajjanti.
   [563] Atha kho papima kakusandho bhagava araham sammasambuddho
bhikkhu  amantesi  anvavisittha  kho  bhikkhave  brahmanagahapatika
dusina  marena  etha  tumhe  bhikkhu  silavante  kalyanadhamme
sakkarotha   garukarotha  manetha  pujetha  appevanama  tumhehi
sakkariyamananam   garukariyamananam   maniyamananam   pujiyamananam
siya  cittassa annathattam yatha nam dusi maro labhetha otaranti .
Etha tumhe bhikkhave asubhanupassi kaye viharatha ahare patikkulasannino
sabbaloke  anabhiratasannino  1-  sabbasankharesu aniccanupassinoti .
Atha kho te papima bhikkhu kakusandhena bhagavata arahata sammasambuddhena
evam  ovadiyamana  evam  anusasiyamana arannagatapi rukkhamulagatapi
sunnagaragatapi  asubhanupassi  kaye viharimsu ahare patikkulasannino
sabbaloke     anabhiratasannino     2-    sabbasankharesu
aniccanupassino.
   [564] Atha kho papima kakusandho bhagava araham sammasambuddho
pubbanhasamayam  nivasetva  pattacivaramadaya  ayasmata  vidhurena
pacchasamanena  gamam  pindaya  pavisi  .  atha  kho  papima dusi
maro  annataram  kumarakam  anvavisitva sakkharam gahetva ayasmato
vidhurassa  sise  paharamadasi  sisam  vobhindi  .  atha  kho papima
ayasma  vidhuro  bhinnena  sisena  lohitena galantena kakusandhamyeva
bhagavantam  arahantam  sammasambuddham  pitthito  pitthito anubandhi . atha
@Footnote: 1-2 Ma. anabhiratisannino.
Kho  papima  kakusandho  bhagava  araham  sammasambuddho nagapalokitam
apalokesi  na  vayam  dusi  maro mattamannasiti . sahapalokanaya
ca  pana  papima  dusi  maro  tamha ca thana cavi mahanirayanca
upapajji.
   [565]  Tassa kho pana papima mahanirayassa tayo namadheyya
honti  chaphassayataniko  itipi  sankusamahato  itipi  paccattavedaniyo
itipi  .  atha  kho mam papima nirayapala upasankamitva etadavocum
yada kho te marisa sankuna sanku hadaye samagaccheyya atha nam tvam
janeyyasi  vassasahassam me niraye paccamanassati . so kho aham
papima  bahuni  vassani  bahuni  vassasatani  bahuni  vassasahassani
tasmim  mahaniraye  apaccim  dasasahassani tasseva mahanirayassa ussade
apaccim vutthanavedanam 1- vediyamano . tassa mayham papima evarupo
kayo hoti seyyathapi manussassa evarupam sisam hoti seyyathapi macchassa.
   [566] Kidiso nirayo asi    yattha dusi apaccatha
      vidhuram savakamasajja       kakusandhanca brahmanam
      satam asi ayosanku        sabbe paccattavedana
      idiso nirayo asi        yattha dusi apaccatha
      vidhuram savakamasajja        kakusandhanca brahmanam
      yo etamabhijanati        bhikkhu buddhassa savako
@Footnote: 1 Ma. Yu. vutthanimam nama vedanam.
      Tadisam bhikkhumasajja       kanhadukkham nigacchasi
      majjhe sarassa titthanti     vimana kappatthayino
      veluriyavanna rucira       accimanto pabhassara
      acchara tattha naccanti     puthu nanattavanniyo
      yo etamabhijanati        bhikkhu buddhassa savako
      tadisam bhikkhumasajja       kanhadukkham nigacchasi
      yo ve buddhena cudito 1-   bhikkhusanghassa pekkhato
      migaramatu pasadam        padangutthena kampayi
      yo etamabhijanati        bhikkhu buddhassa savako
      tadisam bhikkhumasajja       kanhadukkham nigacchasi
      yo vejayantapasadam       padangutthena kampayi
      iddhibalena patthaddho      samvejesi ca devata
      yo etamabhijanati        bhikkhu buddhassa savako
      tadisam bhikkhumasajja       kanhadukkham nigacchasi
      yo vejayantapasade      sakkam so paripucchati
      api avuso 2- janasi    tanhakkhayavimuttiyo
      tassa sakko viyakasi     panham puttho yathakatham
      yo etamabhijanati        bhikkhu buddhassa savako
      tadisam bhikkhumasajja       kanhadukkham nigacchasi
      yo brahmanam 3- paripucchati sudhammayam abhitosabham
@Footnote: 1 Ma. codito. 2 Ma. api vasava .... 3 Ma. brahmam.
      Ajjapi te avuso ditthi   ya te ditthi pure ahu
      passasi vitivattantam       brahmaloke pabhassaram
      tassa brahma viyakasi    anupubbam yathakatham
      na me marisa sa ditthi      ya me ditthi pure ahu
      passami vitivattantam      brahmaloke pabhassaram
      soham ajja katham vajjam       aham niccomhi sassato
      yo etamabhijanati        bhikkhu buddhassa savako
      tadisam bhikkhumasajja       kanhadukkham nigacchasi
      yo mahaneruno 1- kutam     vimokkhena aphassayi
      vanam pubbavidehanam        ye ca bhumisaya nara
      yo etamabhijanati        bhikkhu buddhassa savako
      tadisam bhikkhumasajja       kanhadukkham nigacchasi
      na ve aggi cetayati         aham balam dahamiti
      balo ca jalitam aggim       asajjana 2- sa dayhati
      evameva tuvam mara          asajjana tathagatam
      sayam dahissasi attanam     balo aggimva samphusam
      apunnam pasavi maro       asajjana tathagatam
      kinnu mannasi papima      na me papam vipaccati
      karoto ciyati papam        cirarattaya kandati 3-
      mara nibbinda buddhamha  asammakasi bhikkhusu
@Footnote: 1 Ma. mahameruno. 2 Po. Ma. asajja nam. 3 Po. Ma. Yu. antaka.
      Iti maram atajjesi 1-      bhikkhu bhesakalavane
      tato so dummano yakkho   tatthevantaradhayathati.
          Maratajjaniyasuttam nitthitam dasamam.
           Culayamakavaggo pancamo.
              Tassudanam
      saleyyaveranjavedalla 2- culamahadhammasamadanam
      vimamsaka ca brahma dusi ca maro pancamo varavaggo
            mulapannasakam nitthitam.
             --------
@Footnote: 1 Si. Yu. aghattesi. 2 Ma. saleyyaveranjaduve ca tutthi
@           culamahadhammasamadananca
@           vimamsaka kosambi ca
@           brahmano dusi ca maro dasamo ca vaggo
@            saleyyavaggo nitthito pancamo
@           idam vagganamuddanam
@     mulapariyayo ceva     sihanado ca uttamo
@     kakaco ceva gosingo   saleyyo ca ime panca
@           mulapannasakam samattam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 600-611. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=12144&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=12144&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=557&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=50              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=557              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=8287              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=8287              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]