ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

            Vatthūpamasuttaṃ
   [91]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [92]  Bhagavā  etadavoca seyyathāpi bhikkhave vatthaṃ saṅkiliṭṭhaṃ
malaggahitaṃ  tamenaṃ  rajako  yasmiṃ  yasmiṃ raṅgajāte upasaṃhareyya yadi
nīlakāya  yadi  pītakāya  yadi  lohitakāya  yadi  mañjeṭṭhikāya
durattavaṇṇamevassa  aparisuddhavaṇṇamevassa  .  taṃ  kissa  hetu .
Aparisuddhattā  bhikkhave  vatthassa  evameva  kho  bhikkhave  citte
saṅkiliṭṭhe  duggati  pāṭikaṅkhā . seyyathāpi bhikkhave vatthaṃ parisuddhaṃ
pariyodātaṃ  tamenaṃ  rajako  yasmiṃ  yasmiṃ  raṅgajāte  upasaṃhareyya
yadi  nīlakāya  yadi  pītakāya  yadi  lohitakāya  yadi  mañjeṭṭhikāya
surattavaṇṇamevassa  parisuddhavaṇṇamevassa  .  taṃ  kissa  hetu .
Parisuddhattā  bhikkhave  vatthassa  evameva  kho  bhikkhave  citte
asaṅkiliṭṭhe sugati pāṭikaṅkhā.
   [93] Katame ca bhikkhave cittassa upakkilesā. Abhijjhāvisamalobho
cittassa  upakkileso  byāpādo  cittassa  upakkileso  kodho
cittassa  upakkileso  upanāho  cittassa  upakkileso  makkho
cittassa   upakkileso   paḷāso   cittassa   upakkileso
Issā  cittassa  upakkileso    macchariyaṃ  cittassa  upakkileso
māyā  cittassa  upakkileso    sāṭheyyaṃ  cittassa  upakkileso
thambho  cittassa  upakkileso    sārambho  cittassa  upakkileso
māno  cittassa  upakkileso    atimāno  cittassa  upakkileso
mado cittassa upakkileso pamādo cittassa upakkileso.
   [94]  Sa  kho so bhikkhave bhikkhu abhijjhāvisamalobho cittassa
upakkilesoti  iti  viditvā  abhijjhāvisamalobhaṃ  cittassa  upakkilesaṃ
pajahati  .  byāpādo cittassa upakkilesoti iti viditvā byāpādaṃ
cittassa  upakkilesaṃ  pajahati  .  kodho cittassa upakkilesoti iti
viditvā  kodhaṃ  cittassa  upakkilesaṃ  pajahati  . upanāho cittassa
upakkilesoti iti viditvā upanāhaṃ cittassa upakkilesaṃ pajahati.
   {94.1} Makkho cittassa upakkilesoti iti viditvā makkhaṃ cittassa
upakkilesaṃ pajahati . paḷāso cittassa upakkilesoti iti viditvā paḷāsaṃ
cittassa  upakkilesaṃ  pajahati  .  issā cittassa upakkilesoti iti
viditvā  issaṃ  cittassa  upakkilesaṃ  pajahati  .  macchariyaṃ cittassa
upakkilesoti  iti  viditvā  macchariyaṃ cittassa upakkilesaṃ pajahati .
Māyā  cittassa upakkilesoti iti viditvā māyaṃ cittassa upakkilesaṃ
pajahati  .  sāṭheyyaṃ  cittassa upakkilesoti iti viditvā sāṭheyyaṃ
cittassa  upakkilesaṃ  pajahati  .  thambho cittassa upakkilesoti iti
viditvā  thambhaṃ  cittassa  upakkilesaṃ  pajahati  . sārambho cittassa
Upakkilesoti  iti  viditvā  sārambhaṃ cittassa upakkilesaṃ pajahati .
Māno  cittassa upakkilesoti iti viditvā mānaṃ cittassa upakkilesaṃ
pajahati  .  atimāno  cittassa  upakkilesoti iti viditvā atimānaṃ
cittassa  upakkilesaṃ  pajahati  .  mado  cittassa upakkilesoti iti
viditvā  madaṃ  cittassa  upakkilesaṃ  pajahati  .  pamādo  cittassa
upakkilesoti iti viditvā pamādaṃ cittassa upakkilesaṃ pajahati.
   [95]  Yato  kho bhikkhave bhikkhuno abhijjhāvisamalobho cittassa
upakkilesoti  iti  viditvā  abhijjhāvisamalobho  cittassa upakkileso
pahīno  hoti  .  byāpādo  cittassa  upakkilesoti iti viditvā
byāpādo  cittassa  upakkileso  pahīno  hoti . kodho cittassa
upakkilesoti  iti  viditvā  kodho  cittassa  upakkileso  pahīno
hoti  .  upanāho  cittassa  upakkilesoti iti viditvā upanāho
cittassa upakkileso pahīno hoti.
   {95.1} Makkho cittassa upakkilesoti iti viditvā makkho cittassa
upakkileso pahīno hoti . paḷāso cittassa upakkilesoti iti viditvā
paḷāso cittassa upakkileso pahīno hoti. Issā cittassa upakkilesoti
iti viditvā issā cittassa upakkileso pahīno hoti. Macchariyaṃ cittassa
upakkilesoti iti viditvā macchariyaṃ cittassa upakkileso pahīno hoti.
Māyā cittassa upakkilesoti iti viditvā māyā cittassa upakkileso
pahīno     hoti     .     sāṭheyyaṃ     cittassa
Upakkilesoti  iti  viditvā  sāṭheyyaṃ  cittassa upakkileso pahīno
hoti  . thambho cittassa upakkilesoti iti viditvā thambho cittassa
upakkileso  pahīno  hoti  .  sārambho  cittassa  upakkilesoti
iti  viditvā sārambho cittassa upakkileso pahīno hoti . māno
cittassa  upakkilesoti  iti  viditvā  māno  cittassa upakkileso
pahīno  hoti  .  atimāno  cittassa  upakkilesoti  iti viditvā
atimāno  cittassa  upakkileso  pahīno  hoti  .  mado cittassa
upakkilesoti  iti  viditvā  mado  cittassa  upakkileso  pahīno
hoti  .  pamādo  cittassa  upakkilesoti  iti  viditvā pamādo
cittassa upakkileso pahīno hoti.
   {95.2} So buddhe aveccappasādena samannāgato hoti itipi
so  bhagavā  arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno sugato lokavidū
anuttaro  purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho bhagavāti .
Dhamme  aveccappasādena  samannāgato  hoti  svākkhāto  bhagavatā
dhammo sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko opanayiko paccattaṃ veditabbo
viññūhīti  .  saṅghe  aveccappasādena samannāgato hoti supaṭipanno
bhagavato   sāvakasaṅgho   ujupaṭipanno   bhagavato   sāvakasaṅgho
ñāyapaṭipanno   bhagavato   sāvakasaṅgho  sāmīcipaṭipanno  bhagavato
sāvakasaṅgho  yadidaṃ  cattāri  purisayugāni  aṭṭha  parisapuggalā  esa
bhagavato sāvakasaṅgho āhuneyyo pāhuneyyo dakkhiṇeyyo añjalikaraṇīyo
Anuttaraṃ  puññakkhettaṃ  lokassāti  . yatodhi kho 1- panassa cattaṃ
hoti  vantaṃ muttaṃ pahīnaṃ paṭinissaṭṭhaṃ . so buddhe aveccappasādena
samannāgatomhīti   labhati   atthavedaṃ   labhati  dhammavedaṃ  labhati
dhammūpasañhitaṃ  pāmujjaṃ  2-  pamuditassa  pīti jāyati pītimanassa kāyo
passambhati passaddhakāyo sukhaṃ vedeti sukhino cittaṃ samādhiyati.
   {95.3} Dhamme .pe. saṅghe aveccappasādena samannāgatomhīti
labhati  atthavedaṃ labhati dhammavedaṃ labhati dhammūpasañhitaṃ pāmujjaṃ pamuditassa
pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo passambhati passaddhakāyo sukhaṃ vedeti
sukhino  cittaṃ  samādhiyati . yatodhi kho pana me cattaṃ vantaṃ muttaṃ
pahīnaṃ  paṭinissaṭṭhanti  labhati  atthavedaṃ  labhati  dhammavedaṃ  labhati
dhammūpasañhitaṃ  pāmujjaṃ  pamuditassa  pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo
passambhati passaddhakāyo sukhaṃ vedeti sukhino cittaṃ samādhiyati.
   [96] Sa kho so bhikkhave bhikkhu evaṃsīlo evaṃdhammo evaṃpañño
sālīnañcepi   piṇḍapātaṃ   bhuñjati   vicitakāḷakaṃ   anekasūpaṃ
anekabyañjanaṃ  nevassa  taṃ  hoti  antarāyāya  .  seyyathāpi
bhikkhave  vatthaṃ  saṅkiliṭṭhaṃ  malaggahitaṃ  acchaṃ  udakaṃ āgamma parisuddhaṃ
hoti  pariyodātaṃ  ukkāmukhaṃ  vā  panāgamma jātarūpaṃ suparisuddhaṃ 3-
hoti  pariyodātaṃ  evameva kho bhikkhave bhikkhu evaṃsīlo evaṃdhammo
evaṃpañño  sālīnañcepi  piṇḍapātaṃ  bhuñjati  vicitakāḷakaṃ  anekasūpaṃ
@Footnote: 1 pāṭhantarena yathodhi khoti. 2 Po. Ma. pāmojjaṃ. 3 Po. Ma. Yu. parisuddhaṃ.
Anekabyañjanaṃ nevassa taṃ hoti antarāyāya 1-.
   [97] So mettāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati
tathā  dutiyaṃ  tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ  . iti uddhamadho tiriyaṃ
sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  mettāsahagatena  cetasā
vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā
viharati   .  karuṇāsahagatena  cetasā  .pe.  muditāsahagatena
cetasā  .pe. upekkhāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati
tathā  dutiyaṃ  tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ  . iti uddhamadho tiriyaṃ
sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  upekkhāsahagatena  cetasā
vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā
viharati.
   {97.1}  So atthi idaṃ atthi hīnaṃ atthi paṇītaṃ atthi imassa
saññāgatassa  uttariṃ  nissaraṇanti  pajānāti  . tassa evaṃ jānato
evaṃ  passato  kāmāsavāpi  cittaṃ  vimuccati  bhavāsavāpi  cittaṃ
vimuccati   avijjāsavāpi  cittaṃ  vimuccati  vimuttasmiṃ  vimuttamiti
ñāṇaṃ  hoti  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ nāparaṃ
itthattāyāti  pajānāti  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  bhikkhu sināto
antarena sinānenāti.
   [98]  Tena  kho pana samayena sundarikabhāradvājo brāhmaṇo
bhagavato  avidūre  nisinno  hoti  .  atha kho sundarikabhāradvājo
@Footnote: 1 Sī. antaradhāya.
Brāhmaṇo  bhagavantaṃ  etadavoca  gacchati  pana  bhavaṃ  gotamo
bāhukaṃ  nadiṃ  sināyitunti  .  kiṃ  brāhmaṇa  bāhukāya  nadiyā kiṃ
bāhukā  nadī  karissatīti  .  lokasammatā  hi bho gotama bāhukā
nadī  bahujanassa  puññasammatā  hi  bho  gotama  bāhukā  nadī
bahujanassa  bāhukāya  ca  pana  nadiyā  bahujano  pāpakammaṃ  kataṃ
pavāhetīti  .  atha  kho  bhagavā  sundarikaṃ  bhāradvājaṃ  brāhmaṇaṃ
gāthāhi ajjhabhāsi
   bāhukaṃ adhikakkañca    gayaṃ sundarikāmapi
   sarassatiṃ payāgañca    atho bāhumatiṃ nadiṃ
  niccampi bālo pakkhanno  kaṇhakammo na sujjhati
  kiṃ sundarikā karissati   kiṃ payāgo kiṃ bāhukā nadī.
       Veriṃ katakibbisaṃ naraṃ
       na hi naṃ sodhaye pāpakamminaṃ
  suddhassa ve sadā phaggu  suddhassuposatho sadā
  suddhassa sucikammassa    sadā sampajjate vataṃ.
      Idheva sināhi  brāhmaṇa
      sabbabhūtesu   karohi khemataṃ
  sace musā na bhaṇasi    sace pāṇaṃ na hiṃsasi
  sace adinnaṃ nādiyasi   saddahāno amaccharī
  kiṃ kāhasi gayaṃ gantvā   udapānopi te gayāti.
   [99]  Evaṃ  vuttepi  sundarikabhāradvājo brāhmaṇo bhagavantaṃ
etadavoca  abhikkantaṃ  bho  gotama abhikkantaṃ bho gotama seyyathāpi
bho  gotama  nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ vā vivareyya
mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya
cakkhumanto  rūpāni  dakkhantīti  1-  evameva  bhotā  gotamena
anekapariyāyena  dhammo  pakāsito  esāhaṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ  saraṇaṃ
gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  labheyyāhaṃ  bhoto  gotamassa
santike pabbajjaṃ labheyyaṃ upasampadanti.
   {99.1}  Alattha  kho  sundarikabhāradvājo brāhmaṇo bhagavato
santike  pabbajjaṃ alattha upasampadaṃ . acirūpasampanno kho panāyasmā
bhāradvājo  eko vūpakaṭṭho appamatto ātāpī pahitatto viharanto
nacirasseva  yassatthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anagāriyaṃ
pabbajanti  tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā  upasampajja vihāsi khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ
kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  abbhaññāsi  .  aññataro kho
panāyasmā bhāradvājo arahataṃ ahosīti.
         Vatthūpamasuttaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.
@Footnote: 1 Sī. Yu. dakkhintīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 64-71. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=1279              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=1279              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=91&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=7              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=91              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=4553              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=4553              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]