ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

            Vatthupamasuttam
   [91]  Evamme  sutam  ekam  samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [92]  Bhagava  etadavoca seyyathapi bhikkhave vattham sankilittham
malaggahitam  tamenam  rajako  yasmim  yasmim rangajate upasamhareyya yadi
nilakaya  yadi  pitakaya  yadi  lohitakaya  yadi  manjetthikaya
durattavannamevassa  aparisuddhavannamevassa  .  tam  kissa  hetu .
Aparisuddhatta  bhikkhave  vatthassa  evameva  kho  bhikkhave  citte
sankilitthe  duggati  patikankha . seyyathapi bhikkhave vattham parisuddham
pariyodatam  tamenam  rajako  yasmim  yasmim  rangajate  upasamhareyya
yadi  nilakaya  yadi  pitakaya  yadi  lohitakaya  yadi  manjetthikaya
surattavannamevassa  parisuddhavannamevassa  .  tam  kissa  hetu .
Parisuddhatta  bhikkhave  vatthassa  evameva  kho  bhikkhave  citte
asankilitthe sugati patikankha.
   [93] Katame ca bhikkhave cittassa upakkilesa. Abhijjhavisamalobho
cittassa  upakkileso  byapado  cittassa  upakkileso  kodho
cittassa  upakkileso  upanaho  cittassa  upakkileso  makkho
cittassa   upakkileso   palaso   cittassa   upakkileso
Issa  cittassa  upakkileso    macchariyam  cittassa  upakkileso
maya  cittassa  upakkileso    satheyyam  cittassa  upakkileso
thambho  cittassa  upakkileso    sarambho  cittassa  upakkileso
mano  cittassa  upakkileso    atimano  cittassa  upakkileso
mado cittassa upakkileso pamado cittassa upakkileso.
   [94]  Sa  kho so bhikkhave bhikkhu abhijjhavisamalobho cittassa
upakkilesoti  iti  viditva  abhijjhavisamalobham  cittassa  upakkilesam
pajahati  .  byapado cittassa upakkilesoti iti viditva byapadam
cittassa  upakkilesam  pajahati  .  kodho cittassa upakkilesoti iti
viditva  kodham  cittassa  upakkilesam  pajahati  . upanaho cittassa
upakkilesoti iti viditva upanaham cittassa upakkilesam pajahati.
   {94.1} Makkho cittassa upakkilesoti iti viditva makkham cittassa
upakkilesam pajahati . palaso cittassa upakkilesoti iti viditva palasam
cittassa  upakkilesam  pajahati  .  issa cittassa upakkilesoti iti
viditva  issam  cittassa  upakkilesam  pajahati  .  macchariyam cittassa
upakkilesoti  iti  viditva  macchariyam cittassa upakkilesam pajahati .
Maya  cittassa upakkilesoti iti viditva mayam cittassa upakkilesam
pajahati  .  satheyyam  cittassa upakkilesoti iti viditva satheyyam
cittassa  upakkilesam  pajahati  .  thambho cittassa upakkilesoti iti
viditva  thambham  cittassa  upakkilesam  pajahati  . sarambho cittassa
Upakkilesoti  iti  viditva  sarambham cittassa upakkilesam pajahati .
Mano  cittassa upakkilesoti iti viditva manam cittassa upakkilesam
pajahati  .  atimano  cittassa  upakkilesoti iti viditva atimanam
cittassa  upakkilesam  pajahati  .  mado  cittassa upakkilesoti iti
viditva  madam  cittassa  upakkilesam  pajahati  .  pamado  cittassa
upakkilesoti iti viditva pamadam cittassa upakkilesam pajahati.
   [95]  Yato  kho bhikkhave bhikkhuno abhijjhavisamalobho cittassa
upakkilesoti  iti  viditva  abhijjhavisamalobho  cittassa upakkileso
pahino  hoti  .  byapado  cittassa  upakkilesoti iti viditva
byapado  cittassa  upakkileso  pahino  hoti . kodho cittassa
upakkilesoti  iti  viditva  kodho  cittassa  upakkileso  pahino
hoti  .  upanaho  cittassa  upakkilesoti iti viditva upanaho
cittassa upakkileso pahino hoti.
   {95.1} Makkho cittassa upakkilesoti iti viditva makkho cittassa
upakkileso pahino hoti . palaso cittassa upakkilesoti iti viditva
palaso cittassa upakkileso pahino hoti. Issa cittassa upakkilesoti
iti viditva issa cittassa upakkileso pahino hoti. Macchariyam cittassa
upakkilesoti iti viditva macchariyam cittassa upakkileso pahino hoti.
Maya cittassa upakkilesoti iti viditva maya cittassa upakkileso
pahino     hoti     .     satheyyam     cittassa
Upakkilesoti  iti  viditva  satheyyam  cittassa upakkileso pahino
hoti  . thambho cittassa upakkilesoti iti viditva thambho cittassa
upakkileso  pahino  hoti  .  sarambho  cittassa  upakkilesoti
iti  viditva sarambho cittassa upakkileso pahino hoti . mano
cittassa  upakkilesoti  iti  viditva  mano  cittassa upakkileso
pahino  hoti  .  atimano  cittassa  upakkilesoti  iti viditva
atimano  cittassa  upakkileso  pahino  hoti  .  mado cittassa
upakkilesoti  iti  viditva  mado  cittassa  upakkileso  pahino
hoti  .  pamado  cittassa  upakkilesoti  iti  viditva pamado
cittassa upakkileso pahino hoti.
   {95.2} So buddhe aveccappasadena samannagato hoti itipi
so  bhagava  araham sammasambuddho vijjacaranasampanno sugato lokavidu
anuttaro  purisadammasarathi  sattha  devamanussanam  buddho bhagavati .
Dhamme  aveccappasadena  samannagato  hoti  svakkhato  bhagavata
dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo
vinnuhiti  .  sanghe  aveccappasadena samannagato hoti supatipanno
bhagavato   savakasangho   ujupatipanno   bhagavato   savakasangho
nayapatipanno   bhagavato   savakasangho  samicipatipanno  bhagavato
savakasangho  yadidam  cattari  purisayugani  attha  parisapuggala  esa
bhagavato savakasangho ahuneyyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo
Anuttaram  punnakkhettam  lokassati  . yatodhi kho 1- panassa cattam
hoti  vantam muttam pahinam patinissattham . so buddhe aveccappasadena
samannagatomhiti   labhati   atthavedam   labhati  dhammavedam  labhati
dhammupasanhitam  pamujjam  2-  pamuditassa  piti jayati pitimanassa kayo
passambhati passaddhakayo sukham vedeti sukhino cittam samadhiyati.
   {95.3} Dhamme .pe. sanghe aveccappasadena samannagatomhiti
labhati  atthavedam labhati dhammavedam labhati dhammupasanhitam pamujjam pamuditassa
piti  jayati  pitimanassa  kayo passambhati passaddhakayo sukham vedeti
sukhino  cittam  samadhiyati . yatodhi kho pana me cattam vantam muttam
pahinam  patinissatthanti  labhati  atthavedam  labhati  dhammavedam  labhati
dhammupasanhitam  pamujjam  pamuditassa  piti  jayati  pitimanassa  kayo
passambhati passaddhakayo sukham vedeti sukhino cittam samadhiyati.
   [96] Sa kho so bhikkhave bhikkhu evamsilo evamdhammo evampanno
salinancepi   pindapatam   bhunjati   vicitakalakam   anekasupam
anekabyanjanam  nevassa  tam  hoti  antarayaya  .  seyyathapi
bhikkhave  vattham  sankilittham  malaggahitam  accham  udakam agamma parisuddham
hoti  pariyodatam  ukkamukham  va  panagamma jatarupam suparisuddham 3-
hoti  pariyodatam  evameva kho bhikkhave bhikkhu evamsilo evamdhammo
evampanno  salinancepi  pindapatam  bhunjati  vicitakalakam  anekasupam
@Footnote: 1 pathantarena yathodhi khoti. 2 Po. Ma. pamojjam. 3 Po. Ma. Yu. parisuddham.
Anekabyanjanam nevassa tam hoti antarayaya 1-.
   [97] So mettasahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati
tatha  dutiyam  tatha  tatiyam  tatha  catuttham  . iti uddhamadho tiriyam
sabbadhi  sabbattataya  sabbavantam  lokam  mettasahagatena  cetasa
vipulena  mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena  pharitva
viharati   .  karunasahagatena  cetasa  .pe.  muditasahagatena
cetasa  .pe. upekkhasahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati
tatha  dutiyam  tatha  tatiyam  tatha  catuttham  . iti uddhamadho tiriyam
sabbadhi  sabbattataya  sabbavantam  lokam  upekkhasahagatena  cetasa
vipulena  mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena  pharitva
viharati.
   {97.1}  So atthi idam atthi hinam atthi panitam atthi imassa
sannagatassa  uttarim  nissarananti  pajanati  . tassa evam janato
evam  passato  kamasavapi  cittam  vimuccati  bhavasavapi  cittam
vimuccati   avijjasavapi  cittam  vimuccati  vimuttasmim  vimuttamiti
nanam  hoti  khina  jati  vusitam  brahmacariyam  katam  karaniyam naparam
itthattayati  pajanati  .  ayam  vuccati  bhikkhave  bhikkhu sinato
antarena sinanenati.
   [98]  Tena  kho pana samayena sundarikabharadvajo brahmano
bhagavato  avidure  nisinno  hoti  .  atha kho sundarikabharadvajo
@Footnote: 1 Si. antaradhaya.
Brahmano  bhagavantam  etadavoca  gacchati  pana  bhavam  gotamo
bahukam  nadim  sinayitunti  .  kim  brahmana  bahukaya  nadiya kim
bahuka  nadi  karissatiti  .  lokasammata  hi bho gotama bahuka
nadi  bahujanassa  punnasammata  hi  bho  gotama  bahuka  nadi
bahujanassa  bahukaya  ca  pana  nadiya  bahujano  papakammam  katam
pavahetiti  .  atha  kho  bhagava  sundarikam  bharadvajam  brahmanam
gathahi ajjhabhasi
   bahukam adhikakkanca    gayam sundarikamapi
   sarassatim payaganca    atho bahumatim nadim
  niccampi balo pakkhanno  kanhakammo na sujjhati
  kim sundarika karissati   kim payago kim bahuka nadi.
       Verim katakibbisam naram
       na hi nam sodhaye papakamminam
  suddhassa ve sada phaggu  suddhassuposatho sada
  suddhassa sucikammassa    sada sampajjate vatam.
      Idheva sinahi  brahmana
      sabbabhutesu   karohi khematam
  sace musa na bhanasi    sace panam na himsasi
  sace adinnam nadiyasi   saddahano amacchari
  kim kahasi gayam gantva   udapanopi te gayati.
   [99]  Evam  vuttepi  sundarikabharadvajo brahmano bhagavantam
etadavoca  abhikkantam  bho  gotama abhikkantam bho gotama seyyathapi
bho  gotama  nikkujjitam  va  ukkujjeyya  paticchannam va vivareyya
mulhassa va maggam acikkheyya andhakare va telapajjotam dhareyya
cakkhumanto  rupani  dakkhantiti  1-  evameva  bhota  gotamena
anekapariyayena  dhammo  pakasito  esaham  bhavantam  gotamam  saranam
gacchami  dhammanca  bhikkhusanghanca  labheyyaham  bhoto  gotamassa
santike pabbajjam labheyyam upasampadanti.
   {99.1}  Alattha  kho  sundarikabharadvajo brahmano bhagavato
santike  pabbajjam alattha upasampadam . acirupasampanno kho panayasma
bharadvajo  eko vupakattho appamatto atapi pahitatto viharanto
nacirasseva  yassatthaya  kulaputta  sammadeva  agarasma  anagariyam
pabbajanti  tadanuttaram  brahmacariyapariyosanam  dittheva  dhamme  sayam
abhinna  sacchikatva  upasampajja vihasi khina jati vusitam brahmacariyam
katam  karaniyam  naparam  itthattayati  abbhannasi  .  annataro kho
panayasma bharadvajo arahatam ahositi.
         Vatthupamasuttam nitthitam sattamam.
@Footnote: 1 Si. Yu. dakkhintiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 64-71. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=1279&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=1279&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=91&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=7              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=91              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=4553              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=4553              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com