ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

            Sallekhasuttaṃ
   [100]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa ārāme . atha kho āyasmā mahācundo
sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  mahācundo  bhagavantaṃ etadavoca yā imā
bhante  anekavihitā  diṭṭhiyo  loke  uppajjanti attavādapaṭisaṃyuttā
vā  lokavādapaṭisaṃyuttā  vā  ādimeva  nu  kho  bhante bhikkhuno
manasikaroto  evametāsaṃ  diṭṭhīnaṃ  pahānaṃ  hoti evametāsaṃ diṭṭhīnaṃ
paṭinissaggo hotīti.
   [101] Yā imā cunda anekavihitā diṭṭhiyo loke uppajjanti
attavādapaṭisaṃyuttā  vā lokavādapaṭisaṃyuttā vā yattha cetā diṭṭhiyo
uppajjanti  yattha  1- ca anusenti yattha ca samudācaranti taṃ netaṃ
mama  nesohamasmi na meso attāti evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya
passato  evametāsaṃ  diṭṭhīnaṃ  pahānaṃ  hoti  evametāsaṃ  diṭṭhīnaṃ
paṭinissaggo hoti.
   [102]  Ṭhānaṃ  kho panetaṃ cunda vijjati yaṃ idhekacco bhikkhu
@Footnote: 1 Sī. yattha cetā anusenti yattha cetā samudācaranti.
Vivicceva  kāmehi  vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ
vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja vihareyya tassa evamassa
sallekhena  viharāmīti  na  kho  panete  cunda  ariyassa  vinaye
sallekhā  vuccanti  diṭṭhadhammasukhavihārā  ete  ariyassa  vinaye
vuccanti.
   {102.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ cunda vijjati yaṃ idhekacco bhikkhu
vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ
avitakkaṃ  avicāraṃ  samādhijaṃ  pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja vihareyya
tassa  evamassa sallekhena viharāmīti na kho panete cunda ariyassa
vinaye  sallekhā  vuccanti diṭṭhadhammasukhavihārā ete ariyassa vinaye
vuccanti.
   {102.2} Ṭhānaṃ kho panetaṃ cunda vijjati yaṃ idhekacco bhikkhu pītiyā
ca virāgā upekkhako ca vihareyya sato ca sampajāno sukhañca kāyena
paṭisaṃvedeyya  yantaṃ  ariyā ācikkhanti upekkhako satimā sukhavihārīti
tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja vihareyya tassa evamassa sallekhena viharāmīti
na kho panete cunda ariyassa vinaye sallekhā vuccanti diṭṭhadhammasukhavihārā
ete ariyassa vinaye vuccanti.
   {102.3} Ṭhānaṃ kho panetaṃ cunda vijjati yaṃ idhekacco bhikkhu sukhassa
ca  pahānā  dukkhassa  ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ
atthaṅgamā   adukkhamasukhaṃ   upekkhāsatipārisuddhiṃ   catutthaṃ   jhānaṃ
upasampajja  vihareyya  tassa  evamassa sallekhena viharāmīti na kho
panete cunda ariyassa vinaye
Sallekhā  vuccanti  diṭṭhadhammasukhavihārā  ete  ariyassa  vinaye
vuccanti.
   [103] Ṭhānaṃ kho panetaṃ cunda vijjati ayaṃ idhekacco bhikkhu sabbaso
rūpasaññānaṃ  samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ
amanasikārā  ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja
vihareyya tassa evamassa sallekhena viharāmīti na kho panete cunda
ariyassa  vinaye  sallekhā  vuccanti santā ete vihārā ariyassa
vinaye vuccanti.
   {103.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ cunda vijjati yaṃ idhekacco bhikkhu sabbaso
ākāsānañcāyatanaṃ    samatikkamma    anantaṃ    viññāṇanti
viññāṇañcāyatanaṃ   upasampajja   vihareyya   tassa   evamassa
sallekhena viharāmīti na kho panete cunda ariyassa vinaye sallekhā
vuccanti santā ete vihārā ariyassa vinaye vuccanti.
   {103.2} Ṭhānaṃ kho panetaṃ cunda vijjati yaṃ idhekacco bhikkhu
sabbaso    viññāṇañcāyatanaṃ   samatikkamma   natthi   kiñcīti
ākiñcaññāyatanaṃ  upasampajja  vihareyya  tassa  evamassa  sallekhena
viharāmīti  na  kho panete cunda ariyassa vinaye sallekhā vuccanti
santā ete vihārā ariyassa vinaye vuccanti.
   {103.3} Ṭhānaṃ kho panetaṃ cunda vijjati yaṃ idhekacco bhikkhu sabbaso
ākiñcaññāyatanaṃ samatikkamma nevasaññānāsaññāyatanaṃ upasampajja vihareyya
tassa evamassa sallekhena viharāmīti na kho panete cunda ariyassa vinaye
Sallekhā vuccanti santā ete vihārā ariyassa vinaye vuccanti.
   [104]  Idha kho pana vo cunda sallekho karaṇīyo . pare
vihiṃsakā  bhavissanti  mayamettha  avihiṃsakā  bhavissāmāti  sallekho
karaṇīyo  .  pare  pāṇātipātī  bhavissanti  mayamettha pāṇātipātā
paṭiviratā  bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo  .  pare  adinnādāyī
bhavissanti  mayamettha  adinnādānā  paṭiviratā  bhavissāmāti sallekho
karaṇīyo  .  pare  abrahmacārī  bhavissanti  mayamettha  brahmacārī
bhavissāmāti sallekho karaṇīyo.
   {104.1} Pare musāvādī bhavissanti mayamettha musāvādā paṭiviratā
bhavissāmāti sallekho karaṇīyo . Pare pisuṇavācā 1- bhavissanti mayamettha
pisuṇāya  vācāya  paṭiviratā bhavissāmāti sallekho karaṇīyo . pare
pharusavācā  2-  bhavissanti  mayamettha  pharusāya  vācāya  paṭiviratā
bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo  .  pare  samphappalāpī  bhavissanti
mayamettha samphappalāpā paṭiviratā bhavissāmāti sallekho karaṇīyo.
   {104.2}  Pare  abhijjhālū  bhavissanti  mayamettha  anabhijjhālū
bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo  .  pare byāpannacittā bhavissanti
mayamettha  abyāpannacittā  bhavissāmāti  sallekho karaṇīyo . pare
micchādiṭṭhikā   3-  bhavissanti  mayamettha  sammādiṭṭhikā  4-
bhavissāmāti    sallekho    karaṇīyo    .    pare
@Footnote: 1 Sī. Yu. pisuṇā vācā. 2 pharusā vācā. 3 Sī. Yu. micchādiṭṭhī.
@4 Sī. Yu. sammādiṭṭhī.
Micchāsaṅkappā  bhavissanti  mayamettha  sammāsaṅkappā  bhavissāmāti
sallekho  karaṇīyo  .  pare  micchāvācā  bhavissanti  mayamettha
sammāvācā  bhavissāmāti  sallekho karaṇīyo . pare micchākammantā
bhavissanti   mayamettha   sammākammantā   bhavissāmāti  sallekho
karaṇīyo  .  pare  micchāājīvā  bhavissanti mayamettha sammāājīvā
bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo  .  pare micchāvāyāmā bhavissanti
mayamettha sammāvāyāmā bhavissāmāti sallekho karaṇīyo.
   {104.3}  Pare  micchāsatī  bhavissanti  mayamettha  sammāsatī
bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo  .  pare  micchāsamādhī  bhavissanti
mayamettha  sammāsamādhī  bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo  .  pare
micchāñāṇī   bhavissanti   mayamettha   sammāñāṇī   bhavissāmāti
sallekho  karaṇīyo  .  pare  micchāvimuttī  bhavissanti  mayamettha
sammāvimuttī bhavissāmāti sallekho karaṇīyo.
   {104.4}  Pare  thīnamiddhapariyuṭṭhitā  bhavissanti  mayamettha
vigatathīnamiddhā  bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo  .  pare  uddhatā
bhavissanti  mayamettha  anuddhatā  bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo .
Pare  vecikicchī  bhavissanti  mayamettha  tiṇṇavicikicchā  bhavissāmāti
sallekho  karaṇīyo  . pare kodhanā bhavissanti mayamettha akkodhanā
bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo  .  pare  upanāhī  bhavissanti
mayamettha  anupanāhī  bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo  .  pare
makkhī  bhavissanti  mayamettha amakkhī bhavissāmāti sallekho karaṇīyo .
Pare  paḷāsī  bhavissanti  mayamettha  apaḷāsī  bhavissāmāti sallekho
karaṇīyo  .  pare  issukī bhavissanti mayamettha anissukī bhavissāmāti
sallekho  karaṇīyo  .  pare  maccharī  bhavissanti mayamettha amaccharī
bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo  . pare saṭhā bhavissanti mayamettha
asaṭhā  bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo . pare māyāvī bhavissanti
mayamettha  amāyāvī  bhavissāmāti sallekho karaṇīyo . pare thaddhā
bhavissanti  mayamettha  athaddhā  bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo .
Pare  atimānī  bhavissanti  mayamettha anatimānī bhavissāmāti sallekho
karaṇīyo.
   {104.5} Pare dubbacā bhavissanti mayamettha suvacā bhavissāmāti
sallekho  karaṇīyo  .  pare  pāpamittā  bhavissanti  mayamettha
kalyāṇamittā  bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo  .  pare  pamattā
bhavissanti  mayamettha  appamattā  bhavissāmāti  sallekho karaṇīyo .
Pare  asaddhā  bhavissanti  mayamettha  saddhā  bhavissāmāti sallekho
karaṇīyo  .  pare ahirikā bhavissanti mayamettha hirimanā bhavissāmāti
sallekho karaṇīyo . pare anottappī 1- bhavissanti mayamettha ottappī
bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo  .  pare  appasutā  bhavissanti
mayamettha  bahussutā  bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo  .  pare
kusītā  bhavissanti  mayamettha  āraddhaviriyā  bhavissāmāti  sallekho
karaṇīyo  .  pare  muṭṭhassatī  bhavissanti  mayamettha  upaṭṭhitasatī
@Footnote: 1 Sī. anuttāpī. Ma. Yu. anottāpī.
Bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo  .  pare  duppaññā  bhavissanti
mayamettha  paññāsampannā  bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo .
Pare  sandiṭṭhiparāmāsiādhānagāhiduppaṭinissaggī  bhavissanti  mayamettha
asandiṭṭhiparāmāsianādhānagāhisupaṭinissaggī   bhavissāmāti   sallekho
karaṇīyo.
   [105] Cittuppādampi kho ahaṃ cunda kusalesu dhammesu bahukāraṃ
vadāmi  ko  pana vādo kāyena vācāya anuvidhiyanāsu . tasmātiha
cunda  pare  vihiṃsakā  bhavissanti  mayamettha  avihiṃsakā  bhavissāmāti
cittaṃ  uppādetabbaṃ  .  pare  pāṇātipātī  bhavissanti  mayamettha
pāṇātipātā  paṭiviratā  bhavissāmāti  cittaṃ  uppādetabbaṃ  .pe.
Pare  sandiṭṭhiparāmāsiādhānagāhiduppaṭinissaggī  bhavissanti  mayamettha
asandiṭṭhiparāmāsianādhānagāhisupaṭinissaggī    bhavissāmāti    cittaṃ
uppādetabbaṃ.
   [106]  Seyyathāpi cunda visamo maggo tassāssa 1- añño
samo  maggo  parikkamanāya  seyyathāpi  pana  cunda  visamaṃ  titthaṃ
tassāssa  aññaṃ  samaṃ  titthaṃ  parikkamanāya  evameva  kho  cunda
vihiṃsakassa  purisapuggalassa avihiṃsā hoti parikkamanāya . pāṇātipātissa
purisapuggalassa  pāṇātipātā  veramaṇī  hoti  parikkamanāya  .
Adinnādāyissa   purisapuggalassa   adinnādānā   veramaṇī  hoti
parikkamanāya  .  abrahmacārissa  purisapuggalassa  brahmacariyaṃ  hoti
@Footnote: 1 Ma. assa tassa.
Parikkamanāya  .  musāvādissa  purisapuggalassa  musāvādā  veramaṇī
hoti  parikkamanāya  .  pisuṇavācassa  1-  purisapuggalassa  pisuṇāya
vācāya veramaṇī hoti parikkamanāya . pharusavācassa 2- purisapuggalassa
pharusāya  vācāya  veramaṇī  hoti  parikkamanāya  .  samphappalāpissa
purisapuggalassa  samphappalāpā  veramaṇī  hoti  parikkamanāya  .
Abhijjhālussa  purisapuggalassa  anabhijjhā  hoti  parikkamanāya  .
Byāpannacittassa purisapuggalassa abyāpādo hoti parikkamanāya.
   {106.1}  Micchādiṭṭhikassa  purisapuggalassa  sammādiṭṭhi  hoti
parikkamanāya  .  micchāsaṅkappassa  purisapuggalassa  sammāsaṅkappo
hoti  parikkamanāya  . micchāvācassa purisapuggalassa sammāvācā hoti
parikkamanāya  .  micchākammantassa  purisapuggalassa sammākammanto hoti
parikkamanāya  .  micchāājīvassa  purisapuggalassa  sammāājīvo  hoti
parikkamanāya  .  micchāvāyāmassa  purisapuggalassa  sammāvāyāmo
hoti  parikkamanāya  .  micchāsatissa  purisapuggalassa  sammāsati
hoti  parikkamanāya  .  micchāsamādhissa  purisapuggalassa  sammāsamādhi
hoti  parikkamanāya  .  micchāñāṇissa  purisapuggalassa  sammāñāṇaṃ
hoti  parikkamanāya  .  micchāvimuttissa  purisapuggalassa  sammāvimutti
hoti parikkamanāya.
   {106.2}  Thīnamiddhapariyuṭṭhitassa  purisapuggalassa  vigatathīnamiddhatā
hoti    parikkamanāya    .    uddhatassa    purisapuggalassa
@Footnote: 1 Sī. Yu. pisuṇāvācassa. 2 pharusāvācassa.
Anuddhaccaṃ  hoti  parikkamanāya  .  vecikicchissa  purisapuggalassa
tiṇṇavicikicchatā  hoti  parikkamanāya  .  kodhanassa  purisapuggalassa
akkodho   hoti  parikkamanāya  .  upanāhissa  purisapuggalassa
anupanāho  hoti  parikkamanāya  .  makkhissa  purisapuggalassa amakkho
hoti  parikkamanāya  .  paḷāsissa  purisapuggalassa  apaḷāso  hoti
parikkamanāya   .   issukissa   purisapuggalassa  anissā  hoti
parikkamanāya . maccharissa parisapuggalassa amacchariyaṃ hoti parikkamanāya.
Saṭhassa  purisapuggalassa  asāṭheyyaṃ  hoti  parikkamanāya . māyāvissa
purisapuggalassa amāyā hoti parikkamanāya.
   {106.3} Thaddhassa purisapuggalassa athaddhiyaṃ hoti parikkamanāya .
Atimānissa  purisapuggalassa  anatimāno hoti parikkamanāya . dubbacassa
purisapuggalassa  sovacassatā  hoti  parikkamanāya  .  pāpamittassa
purisapuggalassa  kalyāṇamittatā  hoti  parikkamanāya  .  pamattassa
purisapuggalassa   appamādo  hoti  parikkamanāya  .  asaddhassa
purisapuggalassa  saddhā  hoti  parikkamanāya . ahirikassa purisapuggalassa
hiri  hoti  parikkamanāya  .  anottāpissa  purisapuggalassa ottappaṃ
hoti  parikkamanāya  .  appasutassa  purisapuggalassa  bāhusaccaṃ  hoti
parikkamanāya   .  kusītassa  purisapuggalassa  viriyārambho  hoti
parikkamanāya  .  muṭṭhassatissa  purisapuggalassa  upaṭṭhitasatitā  hoti
parikkamanāya  .  duppaññassa  purisapuggalassa  paññāsampadā  hoti
Parikkamanāya    .    sandiṭṭhiparāmāsiādhānagāhiduppaṭinissaggissa
purisapuggalassa   asandiṭṭhiparāmāsianādhānagāhisupaṭinissaggitā   hoti
parikkamanāya.
   [107]  Seyyathāpi cunda yekeci akusalā dhammā sabbe te
adhobhāvaṅgamanīyā yekeci kusalā dhammā sabbe te uparibhāvaṅgamanīyā
evameva  kho  cunda  vihiṃsakassa  purisapuggalassa  avihiṃsā  hoti
uparibhāvāya   .   pāṇātipātissa  purisapuggalassa  pāṇātipātā
veramaṇī   hoti   uparibhāvāya   .   adinnādāyissa  .pe.
Sandiṭṭhiparāmāsiādhānagāhiduppaṭinissaggissa purisapuggalassa
asandiṭṭhiparāmāsianādhānagāhisupaṭinissaggitā hoti uparibhāvāya.
   [108] So vata cunda attanā palipapalipanno paraṃ palipapalipannaṃ
uddharissatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  .  so  vata  cunda  attanā
apalipapalipanno   paraṃ   palipapalipannaṃ   uddharissatīti   ṭhānametaṃ
vijjati  .  so  vata  cunda attanā adanto avinīto aparinibbuto
paraṃ  damessati  vinessati  parinibbāpessatīti  netaṃ ṭhānaṃ vijjati .
So  vata  cunda  attanā  danto vinīto parinibbuto paraṃ damessati
vinessati  parinibbāpessatīti  ṭhānametaṃ  vijjati  .  evameva  kho
cunda  vihiṃsakassa  purisapuggalassa  avihiṃsā  hoti  parinibbānāya .
Pāṇātipātissa   purisapuggalassa   pāṇātipātā   veramaṇī  hoti
parinibbānāya   .  adinnādāyissa  purisapuggalassa  adinnādānā
Veramaṇī  hoti  parinibbānāya  .  abrahmacārissa  purisapuggalassa
brahmacariyaṃ  1-  hoti  parinibbānāya  . musāvādissa purisapuggalassa
musāvādā  veramaṇī hoti parinibbānāya . pisuṇavācassa purisapuggalassa
pisuṇāya  vācāya  veramaṇī  hoti  parinibbānāya  .  pharusavācassa
purisapuggalassa  pharusāya  vācāya  veramaṇī  hoti  parinibbānāya .
Samphappalāpissa   purisapuggalassa   samphappalāpā   veramaṇī  hoti
parinibbānāya  .  abhijjhālussa  purisapuggalassa  anabhijjhā  hoti
parinibbānāya   .  byāpannacittassa  purisapuggalassa  abyāpādo
hoti parinibbānāya.
   {108.1}  Micchādiṭṭhikassa  purisapuggalassa  sammādiṭṭhi  hoti
parinibbānāya  .  micchāsaṅkappassa  purisapuggalassa  sammāsaṅkappo
hoti  parinibbānāya  .  micchāvācassa  purisapuggalassa  sammāvācā
hoti   parinibbānāya   .   micchākammantassa   purisapuggalassa
sammākammanto  hoti  parinibbānāya  . micchāājīvassa purisapuggalassa
sammāājīvo   hoti   parinibbānāya   .   micchāvāyāmassa
purisapuggalassa sammāvāyāmo hoti parinibbānāya.
   {108.2} Micchāsatissa purisapuggalassa sammāsati hoti parinibbānāya.
Micchāsamādhissa  purisapuggalassa  sammāsamādhi  hoti  parinibbānāya .
Micchāñāṇissa  purisapuggalassa  sammāñāṇaṃ  hoti  parinibbānāya .
Micchāvimuttissa  purisapuggalassa  sammāvimutti  hoti  parinibbānāya .
Thīnamiddhapariyuṭṭhitassa
@Footnote: 1 abrahmacariyā veramaṇītipi pāṭho.
Purisapuggalassa  vigatathīnamiddhatā  hoti  parinibbānāya  .  uddhatassa
purisapuggalassa  anuddhaccaṃ  hoti  parinibbānāya  .  vecikicchissa
purisapuggalassa  tiṇṇavicikicchatā  hoti  parinibbānāya  .  kodhanassa
purisapuggalassa  akkodho  hoti  parinibbānāya  .  upanāhissa
purisapuggalassa   anupanāho  hoti  parinibbānāya  .  makkhissa
purisapuggalassa  amakkho hoti parinibbānāya . paḷāsissa purisapuggalassa
apaḷāso   hoti  parinibbānāya  .  issukissa  purisapuggalassa
anissā   hoti   parinibbānāya  .  maccharissa  purisapuggalassa
amacchariyaṃ  hoti  parinibbānāya  .  saṭhassa purisapuggalassa asāṭheyyaṃ
hoti  parinibbānāya  .  māyāvissa  purisapuggalassa  amāyā  hoti
parinibbānāya. Thaddhassa purisapuggalassa athaddhiyaṃ hoti parinibbānāya.
   {108.3} Atimānissa purisapuggalassa anatimāno hoti parinibbānāya.
Dubbacassa purisapuggalassa sovacassatā hoti parinibbānāya . Pāpamittassa
purisapuggalassa  kalyāṇamittatā  hoti  parinibbānāya  .  pamattassa
purisapuggalassa appamādo hoti parinibbānāya . asaddhassa purisapuggalassa
saddhā  hoti  parinibbānāya  .  ahirikassa purisapuggalassa hiri hoti
parinibbānāya  .  anottappissa  purisapuggalassa  ottappaṃ  hoti
parinibbānāya  .  appasutassa  purisapuggalassa  bāhusaccaṃ  hoti
parinibbānāya  .  kusītassa  purisapuggalassa  viriyārambho  hoti
parinibbānāya. Muṭṭhassatissa
Purisapuggalassa  upaṭṭhitasatitā  hoti  parinibbānāya  .  duppaññassa
purisapuggalassa   paññāsampadā   hoti   parinibbānāya   .
Sandiṭṭhiparāmāsiādhānagāhiduppaṭinissaggissa purisapuggalassa
asandiṭṭhiparāmāsianādhānagāhisupaṭinissaggitā hoti parinibbānāya.
   [109] Iti kho cunda desito mayā sallekhapariyāyo desito
cittuppādapariyāyo desito parikkamanapariyāyo desito uparibhāvapariyāyo
desito  parinibbānapariyāyo  .  yaṃ  kho  cunda  satthārā
karaṇīyaṃ  sāvakānaṃ  hitesinā  anukampakena  anukampaṃ  upādāya  kataṃ
vo  taṃ  mayā  . etāni cunda rukkhamūlāni etāni suññāgārāni
jhāyatha  cunda  mā  pamādattha mā pacchā vippaṭisārino ahuvattha .
Ayaṃ vo 1- amhākaṃ anusāsanīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  mahācundo  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
   Catuttāḷīsa padā vuttā   sandhiyo pañca desitā
   sallekho nāma suttanto  gambhīro sāgarūpamoti.
        Sallekhasuttaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.
          ---------
@Footnote: 1 Ma. kho.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 72-84. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=1437              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=1437              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=100&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=100              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=4960              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=4960              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]