ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

          Sammaditthisuttam
   [110]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  ayasma
sariputto bhikkhu amantesi avuso bhikkhavoti . avusoti [1]- te
bhikkhu  ayasmato  sariputtassa  paccassosum  . ayasma sariputto
etadavoca  sammaditthi  sammaditthiti  avuso  vuccati  kittavata
nu  kho  avuso  ariyasavako  sammaditthi  hoti ujugatassa ditthi
dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti.
   {110.1} Duratopi kho mayam avuso agaccheyyama ayasmato
sariputtassa  santike  etassa  bhasitassa  atthamannatum  sadhu
vatayasmantamyeva  sariputtam  patibhatu  etassa  bhasitassa  attho
ayasmato  sariputtassa  sutva  bhikkhu  dharessantiti  .  tenahi
avuso  2- sunatha sadhukam manasikarotha bhasissamiti . evamavusoti
kho te bhikkhu ayasmato sariputtassa paccassosum.
   [111]  Ayasma  sariputto  etadavoca yato kho avuso
ariyasavako  akusalanca  pajanati  akusalamulanca  pajanati  kusalanca
pajanati kusalamulanca pajanati ettavatapi kho avuso ariyasavako
sammaditthi  hoti  ujugatassa  ditthi  dhamme  aveccappasadena
@Footnote: 1 Ma. Yu. khosaddo dissati. 2 Si. Yu. tenahavuso.
Samannagato agato imam saddhammanti.
   {111.1} Katamam panavuso akusalam [1]- . panatipato kho
avuso  akusalam  adinnadanam  akusalam  kamesumicchacaro  akusalam
musavado  akusalam  pisuna  vaca  akusalam  pharusa  vaca akusalam
samphappalapo   akusalam   abhijjha  akusalam  byapado  akusalam
micchaditthi  akusalam  idam  vuccatavuso  akusalam  .  katamancavuso
akusalamulam  .  lobho  akusalamulam  doso akusalamulam moho akusalamulam
idam vuccatavuso akusalamulam.
   {111.2}  Katamancavuso kusalam . panatipata veramani kusalam
adinnadana  veramani  kusalam  kamesumicchacara  veramani  kusalam
musavada  veramani  kusalam  pisunaya vacaya veramani kusalam pharusaya
vacaya  veramani  kusalam  samphappalapa  veramani  kusalam  anabhijjha
kusalam  abyapado  kusalam  sammaditthi  kusalam  idam  vuccatavuso
kusalam.
   {111.3}  Katamancavuso kusalamulam . alobho kusalamulam adoso
kusalamulam  amoho  kusalamulam  idam  vuccatavuso  kusalamulam  .  yato
kho  avuso  ariyasavako  evam  akusalam pajanati evam akusalamulam
pajanati  evam  kusalam  pajanati  evam  kusalamulam  pajanati  so
sabbaso  raganusayam  pahaya  patighanusayam  pativinodetva  asmiti
ditthimananusayam  samuhanitva  avijjam  pahaya  vijjam  uppadetva
dittheva  dhamme  dukkhassantakaro hoti . ettavatapi kho avuso
ariyasavako   sammaditthi   hoti   ujugatassa  ditthi  dhamme
@Footnote: 1 Ma. Yu. katamam akusalamulam katamam kusalam katamam kusalamulam.
Aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti.
   [112]  Sadhavusoti  kho  te bhikkhu ayasmato sariputtassa
bhasitam  abhinanditva  anumoditva  ayasmantam  sariputtam  uttarim
panham  apucchimsu  siya panavuso annopi pariyayo yatha ariyasavako
sammaditthi  hoti  ujugatassa  ditthi  dhamme  aveccappasadena
samannagato agato imam saddhammanti.
   [113] Siyavusoti 1- ayasma sariputto avoca yato kho
avuso  ariyasavako  aharanca pajanati aharasamudayanca pajanati
aharanirodhanca  pajanati  aharanirodhagaminim  patipadanca  pajanati
ettavatapi  kho  avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa
ditthi   dhamme  aveccappasadena  samannagato  agato  imam
saddhammanti  .  katamo  panavuso  aharo  katamo aharasamudayo
katamo aharanirodho katama aharanirodhagamini patipadati.
   {113.1} Cattarome avuso ahara bhutanam va sattanam thitiya
sambhavesinam va anuggahaya . katame cattaro. Kavalinkaro aharo
olariko va sukhumo va phasso dutiyo manosancetana tatiya vinnanam
catuttham  .  tanhasamudaya aharasamudayo tanhanirodha aharanirodho
ayameva ariyo atthangiko maggo aharanirodhagamini patipada seyyathidam
sammaditthi sammasankappo sammavaca
@Footnote: 1 Si. Yu. siyavuso yato kho avuso.
Sammakammanto  sammaajivo sammavayamo sammasati sammasamadhi .
Yato kho avuso ariyasavako evam aharam pajanati evam aharasamudayam
pajanati evam aharanirodham pajanati evam aharanirodhagaminim patipadam
pajanati  so  sabbaso raganusayam pahaya patighanusayam pativinodetva
asmiti  ditthimananusayam  samuhanitva avijjam pahaya vijjam uppadetva
dittheva dhamme dukkhassantakaro hoti ettavatapi kho avuso ariyasavako
sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato
agato imam saddhammanti.
   [114]  Sadhavusoti  kho  te bhikkhu ayasmato sariputtassa
bhasitam  abhinanditva  anumoditva  ayasmantam  sariputtam  uttarim
panham apucchimsu siya panavuso .pe.
   [115]  Siyavusoti  ayasma  sariputto  avoca yato kho
avuso  ariyasavako  dukkhanca  pajanati  dukkhasamudayanca  pajanati
dukkhanirodhanca   pajanati  dukkhanirodhagaminim  patipadanca  pajanati
ettavatapi  kho  avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa
ditthi   dhamme  aveccappasadena  samannagato  agato  imam
saddhammanti.
   {115.1} Katamampanavuso dukkham jatipi dukkha jarapi dukkha [1]-
maranampi  dukkham  sokaparidevadukkhadomanassupayasapi  dukkha  appiyehi
sampayogo   dukkho   piyehi   vippayogo   dukkho  yampiccham
@Footnote: 1 Yu. byadhipi dukkha.
Na  labhati  tampi  dukkham  sankhittena  pancupadanakkhandha dukkha idam
vuccatavuso dukkham.
   {115.2} Katamo cavuso dukkhasamudayo yayam tanha ponobbhavika
nandiragasahagata  tatratatrabhinandini  seyyathidam  kamatanha  bhavatanha
vibhavatanha ayam vuccatavuso dukkhasamudayo.
   {115.3} Katamo cavuso dukkhanirodho yo tassayeva tanhaya
asesaviraganirodho cago patinissaggo mutti analayo ayam vuccatavuso
dukkhanirodho.
   {115.4}  Katama  cavuso  dukkhanirodhagamini patipada ayameva
ariyo  atthangiko  maggo  seyyathidam sammaditthi .pe. sammasamadhi
ayam vuccatavuso dukkhanirodhagamini patipada.
   {115.5} Yato kho avuso ariyasavako evam dukkham pajanati evam
dukkhasamudayam pajanati evam dukkhanirodham pajanati evam dukkhanirodhagaminim
patipadam  pajanati  so  sabbaso  raganusayam  pahaya  patighanusayam
pativinodetva  asmiti  ditthimananusayam  samuhanitva  avijjam  pahaya
vijjam uppadetva dittheva dhamme dukkhassantakaro hoti ettavatapi
kho  avuso  ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme
aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti.
   [116]  Sadhavusoti  kho  te bhikkhu ayasmato sariputtassa
bhasitam  abhinanditva  anumoditva  ayasmantam  sariputtam  uttarim
panham  apucchimsu  siya  panavuso  annopi  pariyayo  yatha
ariyasavako   sammaditthi   hoti   ujugatassa  ditthi  dhamme
Aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti.
   [117]  Siyavusoti  ayasma  sariputto  avoca yato kho
avuso  ariyasavako  jaramarananca  pajanati  jaramaranasamudayanca
pajanati   jaramarananirodhanca   pajanati   jaramarananirodhagaminim
patipadanca  pajanati  ettavatapi  kho  avuso  ariyasavako
sammaditthi  hoti  ujugatassa  ditthi  dhamme  aveccappasadena
samannagato agato imam saddhammanti.
   {117.1}  Katamam  panavuso  jaramaranam katamo jaramaranasamudayo
katamo  jaramarananirodho  katama  jaramarananirodhagamini  patipadati .
Ya tesam tesam sattanam tamhi tamhi sattanikaye jara jiranata khandiccam
paliccam valitacata 1- ayuno samhani indriyanam paripako ayam vuccati
jara . ya tesam tesam sattanam tamha tamha sattanikaya cuti cavanata
bhedo  antaradhanam maccu maranam kalakiriya khandhanam bhedo kalevarassa
nikkhepo jivitindriyassa upacchedo idam vuccati maranam.
   {117.2} Iti ayanca jara idanca maranam idam vuccatavuso jaramaranam.
Jatisamudaya  jaramaranasamudayo  jatinirodha  jaramarananirodho  ayameva
ariyo  atthangiko  maggo  jaramarananirodhagamini  patipada  seyyathidam
sammaditthi .pe. sammasamadhi . yato kho avuso ariyasavako evam
jaramaranam   pajanati   evam   jaramaranasamudayam   pajanati
@Footnote: 1 Si. Yu. valittacata. (vallittacatati amhakam khanti)
Evam  jaramarananirodham  pajanati  evam  jaramarananirodhagaminim  patipadam
pajanati  so  sabbaso  raganusayam  pahaya  .pe.  ettavatapi
kho  avuso  ariyasavako  sammaditthi  hoti  ujugatassa  ditthi
dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti.
   [118] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto
avoca  yato  kho  avuso  ariyasavako  jatinca  pajanati
jatisamudayanca  pajanati  jatinirodhanca  pajanati  jatinirodhagaminim
patipadanca  pajanati  ettavatapi  kho  avuso  ariyasavako
sammaditthi  hoti  ujugatassa  ditthi  dhamme  aveccappasadena
samannagato agato imam saddhammanti.
   {118.1}  Katama  panavuso jati katamo jatisamudayo katamo
jatinirodho  katama  jatinirodhagamini  patipadati . ya tesam tesam
sattanam  tamhi  tamhi  sattanikaye jati sanjati okkanti nibbatti
abhinibbatti  khandhanam patubhavo ayatananam patilabho ayam vuccatavuso
jati  .  bhavasamudaya  jatisamudayo  bhavanirodha jatinirodho ayameva
ariyo  atthangiko  maggo  jatinirodhagamini  patipada  seyyathidam
sammaditthi .pe. Sammasamadhi.
   {118.2} Yato kho avuso ariyasavako evam jatim pajanati
evam  jatisamudayam  pajanati  evam  jatinirodham  pajanati  evam
jatinirodhagaminim  patipadam  pajanati  so  sabbaso  raganusayam
pahaya .pe. ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti
Ujugatassa  ditthi  dhamme  aveccappasadena  samannagato  agato
imam saddhammanti.
   [119] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto
avoca  yato  kho  avuso  ariyasavako  bhavanca  pajanati
bhavasamudayanca   pajanati  bhavanirodhanca  pajanati  bhavanirodhagaminim
patipadanca pajanati ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi
hoti  ujugatassa  ditthi  dhamme  aveccappasadena  samannagato
agato imam saddhammanti.
   {119.1} Katamo panavuso bhavo katamo bhavasamudayo katamo bhavanirodho
katama  bhavanirodhagamini patipadati . tayome avuso bhava kamabhavo
rupabhavo  arupabhavo  .  upadanasamudaya  bhavasamudayo upadananirodha
bhavanirodho  ayameva ariyo atthangiko maggo bhavanirodhagamini patipada
seyyathidam sammaditthi .pe. Sammasamadhi.
   {119.2} Yato kho avuso ariyasavako evam bhavam pajanati evam
bhavasamudayam  pajanati  evam  bhavanirodham pajanati evam bhavanirodhagaminim
patipadam pajanati so sabbaso raganusayam pahaya .pe. ettavatapi
kho  avuso  ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme
aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti.
   [120] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto
avoca  yato  kho  avuso  ariyasavako  upadananca  pajanati
Upadanasamudayanca    pajanati   upadananirodhanca   pajanati
upadananirodhagaminim  patipadanca  pajanati  ettavatapi kho avuso
ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena
samannagato  agato  imam  saddhammanti  .  katamam  panavuso
upadanam  katamo  upadanasamudayo  katamo  upadananirodho  katama
upadananirodhagamini  patipadati  .  cattarimani avuso upadanani
kamupadanam ditthupadanam silabbattupadanam attavadupadanam.
   {120.1}   Tanhasamudaya   upadanasamudayo  tanhanirodha
upadananirodho ayameva ariyo atthangiko maggo upadananirodhagamini
patipada seyyathidam sammaditthi .pe. sammasamadhi . yato kho avuso
ariyasavako  evam upadanam pajanati evam upadanasamudayam pajanati
evam  upadananirodham  pajanati  evam  upadananirodhagaminim  patipadam
pajanati  so  sabbaso raganusayam pahaya .pe. ettavatapi kho
avuso  ariyasavako  sammaditthi  hoti  ujugatassa  ditthi  dhamme
aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti.
   [121] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto
avoca  yato  kho  avuso  ariyasavako  tanhanca  pajanati
tanhasamudayanca    pajanati    tanhanirodhanca    pajanati
tanhanirodhagaminim  patipadanca  pajanati  ettavatapi  kho  avuso
ariyasavako   sammaditthi   hoti   ujugatassa  ditthi  dhamme
Aveccappasadena  samannagato  agato  imam  saddhammanti . katama
panavuso  tanha  katamo  tanhasamudayo  katamo  tanhanirodho
katama   tanhanirodhagamini   patipadati   .  chayime  avuso
tanhakaya   rupatanha   saddatanha   gandhatanha   rasatanha
photthabbatanha   dhammatanha   .  vedanasamudaya  tanhasamudayo
vedananirodha  tanhanirodho  ayameva  ariyo  atthangiko  maggo
tanhanirodhagamini   patipada   seyyathidam   sammaditthi   .pe.
Sammasamadhi . yato kho avuso ariyasavako evam tanham pajanati
evam  tanhasamudayam  pajanati  evam  tanhanirodham  pajanati  evam
tanhanirodhagaminim  patipadam  pajanati  so  sabbaso  raganusayam
pahaya  .pe.  ettavatapi  kho  avuso ariyasavako sammaditthi
hoti  ujugatassa  ditthi  dhamme  aveccappasadena  samannagato
agato imam saddhammanti.
   [122] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto
avoca  yato  kho  avuso  ariyasavako  vedananca  pajanati
vedanasamudayanca    pajanati    vedananirodhanca    pajanati
vedananirodhagaminim   patipadanca   pajanati   ettavatapi  kho
avuso  ariyasavako  sammaditthi  hoti  ujugatassa  ditthi  dhamme
aveccappasadena  samannagato  agato  imam  saddhammanti . katama
panavuso vedana katamo vedanasamudayo katamo vedananirodho katama
Vedananirodhagamini  patipadati  .  chayime  avuso  vedanakaya
cakkhusamphassaja vedana sotasamphassaja vedana ghanasamphassaja vedana
jivhasamphassaja  vedana  kayasamphassaja  vedana  manosamphassaja
vedana  .  phassasamudaya  vedanasamudayo phassanirodha vedananirodho
ayameva ariyo atthangiko maggo vedananirodhagamini patipada seyyathidam
sammaditthi .pe. sammasamadhi . yato kho avuso ariyasavako evam
vedanam  pajanati  evam  vedanasamudayam pajanati evam vedananirodham
pajanati  evam  vedananirodhagaminim  patipadam  pajanati so sabbaso
raganusayam  pahaya  .pe.  ettavatapi  kho avuso ariyasavako
sammaditthi  hoti  ujugatassa  ditthi  dhamme  aveccappasadena
samannagato agato imam saddhammanti.
   [123] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto
avoca  yato  kho  avuso  ariyasavako  phassanca  pajanati
phassasamudayanca  pajanati  phassanirodhanca  pajanati  phassanirodhagaminim
patipadanca  pajanati  ettavatapi  kho  avuso  ariyasavako
sammaditthi  hoti  ujugatassa  ditthi  dhamme  aveccappasadena
samannagato  agato  imam  saddhammanti  . katamo panavuso phasso
katamo  phassasamudayo  katamo  phassanirodho  katama  phassanirodhagamini
patipadati   .   chayime   avuso  phassakaya  cakkhusamphasso
Sotasamphasso   ghanasamphasso   jivhasamphasso   kayasamphasso
manosamphasso  .  salayatanasamudaya  phassasamudayo  salayatananirodha
phassanirodho  ayameva  ariyo  atthangiko  maggo  phassanirodhagamini
patipada  seyyathidam  sammaditthi  .pe.  sammasamadhi  .  yato
kho  avuso  ariyasavako  evam  phassam pajanati evam phassasamudayam
pajanati  evam  phassanirodham  pajanati evam phassanirodhagaminim patipadam
pajanati  so  sabbaso  raganusayam  pahaya  .pe. ettavatapi
kho  avuso  ariyasavako  sammaditthi  hoti  ujugatassa  ditthi
dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti.
   [124] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto
avoca  yato  kho  avuso  ariyasavako  salayatananca  pajanati
salayatanasamudayanca    pajanati   salayatananirodhanca   pajanati
salayatananirodhagaminim  patipadanca  pajanati  ettavatapi kho avuso
ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena
samannagato  agato  imam  saddhammanti . katamam panavuso salayatanam
katamo   salayatanasamudayo   katamo   salayatananirodho   katama
salayatananirodhagamini  patipadati  .  chayimani  avuso  ayatanani
cakkhvayatanam   sotayatanam   ghanayatanam   jivhayatanam  kayayatanam
manayatanam   .  namarupasamudaya  salayatanasamudayo  namarupanirodha
salayatananirodho ayameva ariyo atthangiko maggo salayatananirodhagamini
Patipada  seyyathidam  sammaditthi  .pe.  sammasamadhi  . yato kho
avuso  ariyasavako  evam salayatanam pajanati evam salayatanasamudayam
pajanati  evam  salayatananirodham  pajanati evam salayatananirodhagaminim
patipadam pajanati so sabbaso raganusayam pahaya .pe. ettavatapi
kho  avuso  ariyasavako  sammaditthi  hoti  ujugatassa  ditthi
dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti.
   [125] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto
avoca  yato  kho  avuso  ariyasavako  namarupanca  pajanati
namarupasamudayanca    pajanati    namarupanirodhanca    pajanati
namarupanirodhagaminim  patipadanca  pajanati  ettavatapi  kho avuso
ariyasavako   sammaditthi   hoti   ujugatassa  ditthi  dhamme
aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti.
   {125.1} Katamam panavuso namarupam katamo namarupasamudayo katamo
namarupanirodho  katama  namarupanirodhagamini  patipadati  .  vedana
sanna  cetana phasso manasikaro idam vuccati namam . cattari ca
mahabhutani  catunnanca  mahabhutanam upadaya rupam idam vuccati rupam .
Iti idanca namam idanca rupam idam vuccatavuso namarupam. Vinnanasamudaya
namarupasamudayo  vinnananirodha  namarupanirodho  ayameva  ariyo
atthangiko  maggo  namarupanirodhagamini  patipada seyyathidam sammaditthi
.pe.  sammasamadhi  .  yato  kho  avuso  ariyasavako
Evam namarupam pajanati evam namarupasamudayam pajanati evam namarupanirodham
pajanati  evam  namarupanirodhagaminim  patipadam  pajanati so sabbaso
raganusayam pahaya .pe. Ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi
hoti  ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato
imam saddhammanti.
   [126] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto
avoca  yato  kho  avuso  ariyasavako  vinnananca  pajanati
vinnanasamudayanca    pajanati    vinnananirodhanca    pajanati
vinnananirodhagaminim  patipadanca  pajanati  ettavatapi  kho avuso
ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena
samannagato agato imam saddhammanti.
   {126.1}  Katamam  panavuso  vinnanam  katamo  vinnanasamudayo
katamo  vinnananirodho  katama  vinnananirodhagamini  patipadati .
Chayime   avuso   vinnanakaya   cakkhuvinnanam   sotavinnanam
ghanavinnanam   jivhavinnanam   kayavinnanam   manovinnanam  .
Sankharasamudaya   vinnanasamudayo   sankharanirodha   vinnananirodho
ayameva  ariyo  atthangiko  maggo  vinnananirodhagamini  patipada
seyyathidam sammaditthi .pe. Sammasamadhi.
   {126.2}  Yato  kho  avuso  ariyasavako  evam vinnanam
pajanati  evam  vinnanasamudayam  pajanati  evam  vinnananirodham
pajanati   evam  vinnananirodhagaminim  patipadam  pajanati  so
Sabbaso raganusayam pahaya .pe. ettavatapi kho avuso ariyasavako
sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato
agato imam saddhammanti.
   [127] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto
avoca  yato  kho  avuso  ariyasavako  sankharanca  pajanati
sankharasamudayanca    pajanati    sankharanirodhanca    pajanati
sankharanirodhagaminim   patipadanca   pajanati   ettavatapi  kho
avuso  ariyasavako  sammaditthi  hoti  ujugatassa  ditthi  dhamme
aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti.
   {127.1} Katamo panavuso sankharo katamo sankharasamudayo katamo
sankharanirodho katama sankharanirodhagamini patipadati . tayome avuso
sankhara  kayasankharo  vacisankharo cittasankharo . avijjasamudaya
sankharasamudayo avijjanirodha sankharanirodho ayameva ariyo atthangiko
maggo  sankharanirodhagamini  patipada  seyyathidam  sammaditthi  .pe.
Sammasamadhi.
   {127.2} Yato kho avuso ariyasavako evam sankharam pajanati evam
sankharasamudayam  pajanati  evam  sankharanirodham  pajanati  evam
sankharanirodhagaminim  patipadam  pajanati  so  sabbaso  raganusayam
pahaya  patighanusayam  pativinodetva  asmiti ditthimananusayam samuhanitva
avijjam  pahaya  vijjam  uppadetva  dittheva dhamme dukkhassantakaro
hoti  ettavatapi  kho  avuso  ariyasavako  sammaditthi  hoti
Ujugatassa  ditthi  dhamme  aveccappasadena  samannagato  agato
imam saddhammanti.
   [128] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto
avoca yato kho avuso ariyasavako avijjanca pajanati avijjasamudayanca
pajanati  avijjanirodhanca  pajanati  avijjanirodhagaminim  patipadanca
pajanati  ettavatapi  kho  avuso ariyasavako sammaditthi hoti
ujugatassa  ditthi  dhamme aveccappasadena samannagato agato imam
saddhammanti.
   {128.1} Katama panavuso avijja katamo avijjasamudayo katamo
avijjanirodho katama avijjanirodhagamini patipadati . yam kho avuso
dukkhe   ananam   dukkhasamudaye   ananam  dukkhanirodhe  ananam
dukkhanirodhagaminiya  patipadaya  ananam  ayam  vuccatavuso avijja .
Asavasamudaya  avijjasamudayo  asavanirodha  avijjanirodho  ayameva
ariyo  atthangiko  maggo  avijjanirodhagamini  patipada  seyyathidam
sammaditthi .pe. Sammasamadhi.
   {128.2} Yato kho avuso ariyasavako evam avijjam pajanati evam
avijjasamudayam  pajanati  evam  avijjanirodham  pajanati  evam
avijjanirodhagaminim  patipadam  pajanati so sabbaso raganusayam pahaya
patighanusayam   pativinodetva  asmiti  ditthimananusayam  samuhanitva
avijjam pahaya vijjam uppadetva dittheva dhamme dukkhassantakaro hoti
ettavatapi kho avuso
Ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena
samannagato agato imam saddhammanti.
   [129]  Sadhavusoti  kho  te bhikkhu ayasmato sariputtassa
bhasitam  abhinanditva  anumoditva  ayasmantam  sariputtam  uttarim
panham  apucchimsu  siya panavuso annopi pariyayo yatha ariyasavako
sammaditthi  hoti  ujugatassa  ditthi  dhamme  aveccappasadena
samannagato agato imam saddhammanti.
   [130]  Siyavusoti  ayasma  sariputto  avoca yato kho
avuso  ariyasavako  asavanca  pajanati  asavasamudayanca pajanati
asavanirodhanca  pajanati  asavanirodhagaminim  patipadanca  pajanati
ettavatapi  kho  avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa
ditthi   dhamme  aveccappasadena  samannagato  agato  imam
saddhammanti.
   {130.1}  Katamo  panavuso  asavo  katamo  asavasamudayo
katamo  asavanirodho  katama asavanirodhagamini patipadati . tayome
avuso  asava kamasavo bhavasavo avijjasavo . avijjasamudaya
asavasamudayo   avijjanirodha   asavanirodho  ayameva  ariyo
atthangiko  maggo  asavanirodhagamini  patipada  seyyathidam sammaditthi
sammasankappo   sammavaca   sammakammanto   sammaajivo
sammavayamo sammasati sammasamadhi.
   {130.2}   Yato   kho  avuso  ariyasavako  evam
asavam   pajanati   evam   asavasamudayam   pajanati   evam
Asavanirodham  pajanati  evam  asavanirodhagaminim  patipadam  pajanati
so  sabbaso  raganusayam  pahaya  patighanusayam pativinodetva asmiti
ditthimananusayam  samuhanitva  avijjam  pahaya  vijjam  uppadetva
dittheva  dhamme  dukkhassantakaro  hoti  ettavatapi  kho avuso
ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena
samannagato agato imam saddhammanti.
   Idamavoca  ayasma sariputto attamana te bhikkhu ayasmato
sariputtassa bhasitam abhinandunti.
         Sammaditthisuttam nitthitam navamam.
          Dukkham jaramaranam upadanam
         salayatanam namarupam vinnanam
     yam chapade katamam      panavuso vadanake
     jati tanha ca vedana   avijjaya catukkaka
     ya cattari pade katama   panavuso vadanake.
     Aharo ca bhavo phasso   sankharo asavapancamo
     yam pancapade katamam     panavuso vadanake.
     Katamanti chabbidha vuttam    katamani catubbidha
          katamo pancavidho vutto
       sabbasankharanam pancadasa padani cati.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 85-102. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=1703&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=1703&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=110&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=9              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=110              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=5349              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=5349              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]