ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

            Sihanadavaggo
            ---------
           culasihanadasuttam
   [153]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [154]  Bhagava etadavoca idheva bhikkhave samano idha dutiyo
samano  idha  tatiyo samano idha catuttho samano sunna parappavada
samanehi 1- annebhiti evameva bhikkhave samma sihanadam nadatha.
   {154.1} Thanam kho panetam bhikkhave vijjati yam idha 2- annatitthiya
paribbajaka  evam  vadeyyum  ko  panayasmantanam assaso kim balam
yena  tumhe  ayasmanto attani sampassamana evam vadetha idheva
samano  idha  dutiyo samano idha tatiyo samano idha catuttho samano
sunna  parappavada  samanehi  annebhiti  evamvadino  bhikkhave
annatitthiya  paribbajaka  evamassu  vacaniya  atthi  kho  no
avuso  tena  bhagavata  janata  passata arahata sammasambuddhena
cattaro  dhamma  akkhata  ye  mayam  attani sampassamana evam
vadema  idheva  samano  idha  dutiyo  samano  idha  tatiyo samano
@Footnote: 1 Po. Ma. samanebhi annehi. 2 Po. Ma. ayam patho natthi.
Idha  catuttho  samano  sunna  parappavada  samanehi  annebhiti
katame  cattaro  atthi  kho  no  avuso satthari pasado atthi
dhamme  pasado  atthi  silesu  paripurakarita  sahadhammika kho pana
piya  manapa  gahattha ceva pabbajita ca ime kho no avuso
tena  bhagavata  janata  passata arahata sammasambuddhena cattaro
dhamma  akkhata ye mayam attani sampassamana evam vadema idheva
samano  idha  dutiyo samano idha tatiyo samano idha catuttho samano
sunna parappavada samanehi annebhiti.
   {154.2}  Thanam  kho panetam bhikkhave vijjati yam annatitthiya
paribbajaka  evam  vadeyyum  amhakampi  kho avuso atthi satthari
pasado yo amhakam sattha amhakampi atthi dhamme pasado yo 1-
amhakam  dhammo  mayampi  silesu paripurakarino yani amhakam silani
amhakampi  sahadhammika piya manapa gahattha ceva pabbajita ca .
Idha no avuso ko viseso ko adhippayo 2- kim nanakaranam yadidam
tumhakanceva amhakancati.
   {154.3}  Evamvadino  bhikkhave  annatitthiya  paribbajaka
evamassu vacaniya kim panavuso eka nittha udahu puthu nitthati.
Samma  byakaramana  bhikkhave  annatitthiya  paribbajaka  evam
byakareyyum eka havuso nittha na puthu nitthati.
   {154.4}   Sa  panavuso  nittha  saragassa  udahu
vitaragassati  .   samma  byakaramana  bhikkhave  annatitthiya
@Footnote: 1 Yu. so. 2 adhippayasotipi patho.
Paribbajaka  evam  byakareyyum vitaragassavuso sa nittha na sa
nittha saragassati.
   {154.5} Sa panavuso nittha sadosassa udahu vitadosassati.
Samma  byakaramana  bhikkhave  annatitthiya  paribbajaka  evam
byakareyyum vitadosassavuso sa nittha na sa nittha sadosassati.
   {154.6} Sa panavuso nittha samohassa udahu vitamohassati.
Samma  byakaramana  bhikkhave  annatitthiya  paribbajaka  evam
byakareyyum vitamohassavuso sa nittha na sa nittha samohassati.
   {154.7} Sa panavuso nittha satanhassa udahu vitatanhassati.
Samma  byakaramana  bhikkhave  annatitthiya  paribbajaka  evam
byakareyyum vitatanhassavuso sa nittha na sa nittha satanhassati.
   {154.8}  Sa  panavuso  nittha  saupadanassa  udahu
anupadanassati  .  samma  byakaramana  bhikkhave  annatitthiya
paribbajaka  evam  byakareyyum  anupadanassavuso  sa nittha na
sa nittha saupadanassati.
   {154.9} Sa panavuso viddasuno udahu aviddasunoti. Samma
byakaramana  bhikkhave  annatitthiya  paribbajaka  evam byakareyyum
viddasuno avuso sa nittha na sa nittha aviddasunoti.
   {154.10}  Sa  panavuso nittha anuruddhappativiruddhassa udahu
ananuruddhappativiruddhassati  . samma byakaramana bhikkhave annatitthiya
paribbajaka  evam byakareyyum ananuruddhappativiruddhassavuso sa nittha
na sa nittha anuruddhappativiruddhassati.
   {154.11}  Sa  panavuso nittha papancaramassa papancaratino
udahu  nippapancaramassa  nippapancaratinoti  .  samma byakaramana
bhikkhave   annatitthiya   paribbajaka   evam   byakareyyum
nippapancaramassavuso  sa  nittha  nippapancaratino  na sa nittha
papancaramassa papancaratinoti.
   [155] Dvema bhikkhave ditthiyo bhavaditthi ca vibhavaditthi ca .
Ye  hi keci bhikkhave samana va brahmana va bhavaditthim allina
bhavaditthim  upagata bhavaditthim ajjhosita vibhavaditthiya te pativiruddha .
Ye hi keci bhikkhave samana va brahmana va vibhavaditthim allina
vibhavaditthim upagata vibhavaditthim ajjhosita bhavaditthiya te pativiruddha .
Ye hi keci bhikkhave samana va brahmana va imasam dvinnam ditthinam
samudayanca   atthangamanca   assadanca   adinavanca   nissarananca
yathabhutam nappajananti te saraga te sadosa te samoha te satanha
te  saupadana  te  aviddasuno  te  anuruddhappativiruddha  te
papancarama  papancaratino  te  na parimuccanti jatiya jaramaranena
sokehi  paridevehi  dukkhehidomanassehi  upayasehi  parimuccanti
dukkhasmati vadami . ye 1- hi keci samana va brahmana va
imasam   dvinnam   ditthinam  samudayanca  atthangamanca  assadanca
adinavanca  nissarananca  yathabhutam  pajananti  te  vitaraga  te
vitadosa     te    vitamoha    te    vitatanha
@Footnote: 1 po ye hi kho. Ma. Yu. ye ca kho.
Te  anupadana  te  viddasuno  te  ananuruddhappativiruddha  te
nippapancarama   nippapancaratino   te   parimuccanti   jatiya
jaramaranena  sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi upayasehi
parimuccanti dukkhasmati vadami.
   [156]  Cattarimani  bhikkhave  upadanani  katamani cattari
kamupadanam   ditthupadanam  silabbatupadanam  attavadupadanam  .
Santi  bhikkhave  eke  samanabrahmana  sabbupadanaparinnavada
patijanamana  te  na  samma  sabbupadanaparinnam  pannapenti
kamupadanassa  parinnam  pannapenti  na  ditthupadanassa  parinnam
pannapenti   na  silabbatupadanassa  parinnam  pannapenti  na
attavadupadanassa  parinnam  pannapenti  tam  kissa hetu imani hi
te  bhonto  samanabrahmana  tini  thanani  yathabhutam  nappajananti
tasma   te   bhonto  samanabrahmana  sabbupadanaparinnavada
patijanamana  te  na  samma  sabbupadanaparinnam  pannapenti
kamupadanassa  parinnam  pannapenti  na  ditthupadanassa  parinnam
pannapenti   na  silabbatupadanassa  parinnam  pannapenti  na
attavadupadanassa parinnam pannapenti.
   {156.1}   Santi   bhikkhave   eke   samanabrahmana
sabbupadanaparinnavada   patijanamana   te   na   samma
sabbupadanaparinnam    pannapenti    kamupadanassa    parinnam
pannapenti  ditthupadanassa  parinnam pannapenti na silabbatupadanassa
Parinnam    pannapenti   na   attavadupadanassa   parinnam
pannapenti  tam  kissa  hetu  imani  hi  te  bhonto
samanabrahmana  dve  thanani  yathabhutam  nappajananti  tasma
te    bhonto    samanabrahmana    sabbupadanaparinnavada
patijanamana  te  na  samma  sabbupadanaparinnam  pannapenti
kamupadanassa    parinnam    pannapenti    ditthupadanassa
parinnam    pannapenti   silabbatupadanassa   1-   parinnam
pannapenti na attavadupadanassa parinnam pannapenti.
   {156.2}   Santi   bhikkhave   eke   samanabrahmana
sabbupadanaparinnavada   patijanamana   te   na   samma
sabbupadanaparinnam    pannapenti    kamupadanassa    parinnam
pannapenti     ditthupadanassa    parinnam    pannapenti
silabbatupadanassa   parinnam  pannapenti  na  attavadupadanassa
parinnam  pannapenti  tam  kissa  hetu  imam  hi  te  bhonto
samanabrahmana   ekam   thanam  yathabhutam  nappajananti  tasma
te    bhonto    samanabrahmana    sabbupadanaparinnavada
patijanamana  te  na  samma  sabbupadanaparinnam  pannapenti
kamupadanassa   parinnam   pannapenti   ditthupadanassa  parinnam
pannapenti   silabbatupadanassa   parinnam   pannapenti   na
attavadupadanassa   parinnam  pannapenti  .  evarupe  kho
bhikkhave dhammavinaye yo satthari pasado so na sammaggato akkhayati
@Footnote: 1 Ma. Yu. na silabbat ....
Yo  dhamme  pasado  so  na  sammaggato  akkhayati  ya
silesu  paripurakarita  sa  na  sammaggata  akkhayati  ya
sahadhammikesu  piyamanapata  sa  na  sammaggata  akkhayati  tam
kissa  hetu  evanhetam  bhikkhave  hoti  yathatam  durakkhate
dhammavinaye    duppavedite    aniyyanike   anupasamasamvattanike
asammasambuddhappavedite.
   [157]  Tathagato  ca  kho  bhikkhave  araham  sammasambuddho
sabbupadanaparinnavado   patijanamano  samma  sabbupadanaparinnam
pannapeti   kamupadanassa  parinnam  pannapeti  ditthupadanassa
parinnam   pannapeti   silabbatupadanassa   parinnam   pannapeti
attavadupadanassa  parinnam  pannapeti  .  evarupe  kho bhikkhave
dhammavinaye yo satthari pasado so sammaggato akkhayati yo dhamme
pasado  so  sammaggato  akkhayati  ya silesu paripurakarita 1-
sa  sammaggata  akkhayati  ya  sahadhammikesu  piyamanapata  sa
sammaggata akkhayati tam kissa hetu evanhetam bhikkhave hoti yathatam
svakkhate  dhammavinaye  supavedite  niyyanike  upasamasamvattanike
sammasambuddhappavedite.
   [158] Ime ca bhikkhave cattaro upadana kimnidana kimsamudaya
kimjatika  kimpabhava  .  ime  cattaro  upadana  tanhanidana
@Footnote: 1 paripurikaritatipi patho.
Tanhasamudaya   tanhajatika   tanhapabhava  .  tanha  cayam
bhikkhave  kimnidana  kimsamudaya  kimjatika  kimpabhava  .  tanha
vedananidana  vedanasamudaya  vedanajatika  vedanapabhava .
Vedana  cayam  bhikkhave  kimnidana  kimsamudaya kimjatika kimpabhava .
Vedana  phassanidana  phassasamudaya  phassajatika  phassapabhava .
Phasso cayam bhikkhave kimnidano kimsamudayo kimjatiko kimpabhavo . Phasso
salayatananidano  salayatanasamudayo  salayatanajatiko  salayatanapabhavo .
Salayatanancidam  bhikkhave  kimnidanam  kimsamudayam  kimjatikam  kimpabhavam .
Salayatanam  namarupanidanam  namarupasamudayam  namarupajatikam namarupapabhavam .
Namarupancidam  bhikkhave  kimnidanam  kimsamudayam kimjatikam kimpabhavam . namarupam
vinnananidanam   vinnanasamudayam   vinnanajatikam   vinnanapabhavam  .
Vinnanancidam  bhikkhave  kimnidanam  kimsamudayam  kimjatikam  kimpabhavam .
Vinnanam  sankharanidanam  sankharasamudayam  sankharajatikam  sankharapabhavam .
Sankhara  cime  bhikkhave  kimnidana kimsamudaya kimjatika kimpabhava .
Sankhara    avijjanidana   avijjasamudaya   avijjajatika
avijjapabhava.
   {158.1}  Yato  ca  kho  bhikkhave bhikkhuno avijja pahina
hoti  vijja  uppanna  so  avijjaviraga  vijjuppada  neva
kamupadanam  upadiyati  na  ditthupadanam upadiyati na silabbatupadanam
upadiyati  na  attavadupadanam  upadiyati  anupadiyam  na  paritassati
aparitassam    paccattanneva    parinibbayati   khina   jati
Vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam itthattayati pajanati 1-.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
         Culasihanadasuttam nitthitam pathamam.
           -----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. pajanatiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 128-136. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=2614&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=2614&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=153&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=153              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=8170              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=8170              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]