ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Cūḷadukkhakkhandhasuttaṃ
   [209]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā sakkesu viharati
kapilavatthusmiṃ  nigrodhārāme  .  atha  kho mahānāmo sakko yena
bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  mahānāmo  sakko  bhagavantaṃ
etadavoca  dīgharattāhaṃ bhante bhagavatā evaṃ dhammaṃ desitaṃ ājānāmi
lobho  cittassa  upakkileso  doso  cittassa  upakkileso moho
cittassa  upakkilesoti  .  evañcāhaṃ bhante bhagavatā dhammaṃ desitaṃ
ājānāmi  lobho  cittassa upakkileso doso cittassa upakkileso
moho cittassa upakkilesoti . atha ca pana me ekadā lobhadhammāpi
cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhanti  dosadhammāpi  cittaṃ  pariyādāya tiṭṭhanti
mohadhammāpi  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhanti  tassa  mayhaṃ bhante evaṃ
hoti  kosu  nāma  me  dhammo  ajjhattaṃ  appahīno  yena  me
ekadā  lobhadhammāpi  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhanti dosadhammāpi cittaṃ
pariyādāya tiṭṭhanti mohadhammāpi cittaṃ pariyādāya tiṭṭhantīti.
   [210]  So  eva  kho  te  mahānāma  dhammo  ajjhattaṃ
appahīno  yena  te  ekadā  lobhadhammāpi  cittaṃ  pariyādāya
tiṭṭhanti  dosadhammāpi  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhanti mohadhammāpi cittaṃ
pariyādāya  tiṭṭhanti  .  so ca hi te mahānāma dhammo ajjhattaṃ
pahīno  abhavissa  .  na  tvaṃ  agāraṃ ajjhāvaseyyāsi  na kāme
paribhuñjeyyāsi  .  yasmā ca kho te mahānāma so eva dhammo
ajjhattaṃ appahīno tasmā tvaṃ agāraṃ ajjhāvasasi kāme paribhuñjasi.
   [211]  Appassādā  kāmā  bahudukkhā bahūpāyāsā ādīnavo
ettha  bhiyyoti  iti  cepi  mahānāma  ariyasāvakassa  yathābhūtaṃ
sammappaññāya  sudiṭṭhaṃ  hoti . so ca aññatreva kāmehi aññatra
akusalehi  dhammehi  pītisukhaṃ  nādhigacchati  aññaṃ  vā  tato santataraṃ
atha kho so neva tāva anāvaṭṭī kāmesu hoti . yato ca kho
mahānāma  ariyasāvakassa  appassādā  kāmā  bahudukkhā bahūpāyāsā
ādīnavo ettha bhiyyoti evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya sudiṭṭhaṃ hoti.
So  ca  aññatreva  kāmehi  aññatra  akusalehi  dhammehi pītisukhaṃ
adhigacchati  aññaṃ  vā  tato  santataraṃ  atha  kho  so  anāvaṭṭī
kāmesu hoti.
   {211.1} Mayhampi kho mahānāma pubbeva sambodhā anabhisambuddhassa
bodhisattasseva  sato  appassādā  kāmā  bahudukkhā  bahūpāyāsā
ādīnavo  ettha  bhiyyoti  evametaṃ  yathābhūtaṃ sammappaññāya sudiṭṭhaṃ
hoti . so ca  aññatreva kāmehi aññatra akusalehi dhammehi pītisukhaṃ
nājjhagamiṃ 1- aññaṃ vā tato santataraṃ atha khvāhaṃ neva tāva anāvaṭṭī
kāmesu paccaññāsiṃ . yato ca kho me mahānāma appassādā kāmā
bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha bhiyyoti evametaṃ yathābhūtaṃ
sammappaññāya  sudiṭṭhaṃ ahosi . so ca aññatreva kāmehi aññatra
akusalehi  dhammehi  pītisukhaṃ  ajjhagamiṃ  aññañca tato santataraṃ athāhaṃ
anāvaṭṭī kāmesu paccaññāsiṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. nājjhagamaṃ.
   [212]  Ko  ca  mahānāma  kāmānaṃ  assādo . pañcime
mahānāma  kāmaguṇā  katame  pañca  cakkhuviññeyyā  rūpā  iṭṭhā
kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajanīyā  sotaviññeyyā
saddā ... ghānaviññeyyā gandhā ... jivhāviññeyyā rasā ...
Kāyaviññeyyā  phoṭṭhabbā  iṭṭhā  kantā  manāpā  piyarūpā
kāmūpasañhitā  rajanīyā  ime  kho  mahānāma  pañca  kāmaguṇā .
Yaṃ  kho  mahānāma  ime  pañca  kāmaguṇe  paṭicca uppajjati sukhaṃ
somanassaṃ ayaṃ kāmānaṃ assādo.
   [213] Ko ca mahānāma kāmānaṃ ādīnavo . idha mahānāma
kulaputto  yena  sippuṭṭhānena  jīvikaṃ  kappeti  yadi  muddhāya yadi
gaṇanāya  yadi  saṅkhānena yadi kasiyā yadi vaṇijjāya yadi gorakkhena
yadi  issatthena  yadi  rājaporisena  yadi  sippaññatarena  sītassa
purakkhato   uṇhassa   purakkhato   ḍaṃsamakasavātātapasariṃsapasamphassehi
rissamāno  khuppipāsāya  miyyamāno  ayampi  mahānāma  kāmānaṃ
ādīnavo  sandiṭṭhiko  dukkhakkhandho  kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva hetu.
   {213.1}  Tassa  ce  mahānāma  kulaputtassa evaṃ uṭṭhahato
ghaṭato  vāyamato  te  bhogā  nābhinipphajjanti  so  socati
kilamati  paridevati   urattāḷiṃ  kandati  sammohaṃ  āpajjati  moghaṃ
vata  me  uṭṭhānaṃ aphalo vata me vāyāmoti . ayampi mahānāma
kāmānaṃ   ādīnavo   sandiṭṭhiko   dukkhakkhandho   kāmahetu
Kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.
   {213.2} Tassa ce mahānāma kulaputtassa evaṃ uṭṭhahato ghaṭato
vāyamato te bhogā abhinipphajjanti so tesaṃ bhogānaṃ ārakkhādhikaraṇaṃ
dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti kinti me bhoge neva rājāno hareyyuṃ na
corā hareyyuṃ na aggi ḍaheyya na udakaṃ vaheyya na appiyā dāyādā
hareyyunti . tassa evaṃ ārakkhato gopayato te bhoge rājāno
vā haranti corā vā haranti aggi vā ḍahati udakaṃ vā vahati appiyā
dāyādā  vā haranti so socati kilamati paridevati urattāḷiṃ kandati
sammohaṃ  āpajjati  yampi  me ahosi tampi no natthīti . ayampi
mahānāma  kāmānaṃ  ādīnavo  sandiṭṭhiko  dukkhakkhandho  kāmahetu
kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.
   [214]  Puna caparaṃ mahānāma kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva  hetu  rājānopi  rājūhi  vivadanti khattiyāpi khattiyehi
vivadanti  brāhmaṇāpi  brāhmaṇehi  vivadanti  gahapatīpi  gahapatīhi
vivadanti  mātāpi  puttena  vivadati  puttopi mātarā vivadati pitāpi
puttena  vivadati  puttopi  pitarā  vivadati  bhātāpi bhātarā vivadati
bhātāpi  bhaginiyā  vivadati bhaginīpi bhātarā vivadati sahāyopi sahāyena
vivadati  .  te  tattha  kalahaviggahavivādāpannā  aññamaññaṃ  pāṇīhipi
upakkamanti  leḍḍūhipi  upakkamanti  daṇḍehipi  upakkamanti  satthehipi
upakkamanti   te   tattha   maraṇampi  niggacchanti  maraṇamattampi
Dukkhaṃ  .  ayampi  mahānāma  kāmānaṃ  ādīnavo  dukkhakkhandho
kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.
   [215]  Puna caparaṃ mahānāma kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva  hetu  asicammaṃ  gahetvā  dhanukalāpaṃ  sannayhitvā
ubhatobyuḷhaṃ  saṅgāmaṃ  pakkhandanti  .  usūsupi  khippamānesu sattīsupi
khippamānāsu  asīsupi  vijjotalantesu  te  tattha  usūhipi  vijjhanti
sattiyāpi  vijjhanti  asināpi  sīsaṃ  chindanti  te  tattha  maraṇampi
niggacchanti  maraṇamattampi  dukkhaṃ  .  ayampi  mahānāma  kāmānaṃ
ādīnavo  sandiṭṭhiko  dukkhakkhandho  kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva hetu.
   [216]  Puna caparaṃ mahānāma kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva  hetu  asicammaṃ  gahetvā  dhanukalāpaṃ  sannayhitvā
aṭṭāvalepanā  upakāriyo pakkhandanti . usūsupi khippamānesu sattīsupi
khippamānāsu  asīsupi  vijjotalantesu  te  tattha  usūhipi  vijjhanti
sattiyāpi  vijjhanti chakaṇaṭiyāpi 1- osiñcanti abhivaggenapi omaddanti
asināpi  sīsaṃ  chindanti  te  tattha maraṇampi niggacchanti maraṇamattampi
dukkhaṃ  . ayampi mahānāma kāmānaṃ ādīnavo sandiṭṭhiko dukkhakkhandho
kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.
   [217]  Puna caparaṃ mahānāma kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva  hetu sandhimpi chindanti nillopampi haranti ekāgārikampi
@Footnote: 1 Ma. chakaṇakāyapi.
Karonti  panthepi  tiṭṭhanti  paradārampi  gacchanti  tamenaṃ  rājāno
gahetvā  vividhāni  kammakaraṇāni  kārenti  .  kasāhipi  tāḷenti
vettehipi  tāḷenti  aḍḍhadaṇḍakehipi  tāḷenti .pe. jotimālikampi
karonti   hatthapajjotikampi   karonti   erakavattikampi  karonti
cīrakavāsikampi  karonti  eṇeyyakampi  karonti  balisamaṃsikampi karonti
kahāpaṇakampi  karonti  khārāpaṭicchakampi  karonti  palighapalivattikampi
karonti palālapīṭhakampi karonti tattenapi telena osiñcanti sunakhehipi
khādāpenti  jīvantampi  sūle uttāsenti asināpi sīsaṃ chindanti te
tattha  maraṇampi  niggacchanti  maraṇamattampi  dukkhaṃ . ayampi mahānāma
kāmānaṃ  ādīnavo  sandiṭṭhiko  dukkhakkhandho  kāmahetu  kāmanidānaṃ
kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.
   [218]  Puna caparaṃ mahānāma kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva  hetu  kāyena  duccaritaṃ  caranti  vācāya  duccaritaṃ
caranti  manasā  duccaritaṃ  caranti  te  kāyena  duccaritaṃ  caritvā
vācāya  duccaritaṃ  caritvā  manasā duccaritaṃ caritvā kāyassa bhedā
parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ upapajjanti . ayaṃ 1-
mahānāma  kāmānaṃ  ādīnavo  samparāyiko  dukkhakkhandho  kāmahetu
kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.
   [219] Ekamidāhaṃ mahānāma samayaṃ rājagahe viharāmi gijjhakūṭe
pabbate  .  tena kho pana samayena sambahulā niganthā isigilipasse
@Footnote: 1 Ma. ayampi.
Kāḷasilāyaṃ  ubbhaṭṭhakā  honti  āsanapaṭikkhittā  opakkamikā dukkhā
tippā kharā kaṭukā vedanā vediyanti . atha khvāhaṃ 1- mahānāma
sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito  yena isigilipasse 2- kāḷasilā
yena 3- niganthā tenupasaṅkamiṃ upasaṅkamitvā te niganthe etadavocaṃ
kinnu  tumhe āvuso niganthā ubbhaṭṭhakā hotha 4- āsanapaṭikkhittā
opakkamikā dukkhā tippā kharā kaṭukā vedanā vediyathāti.
   {219.1} Evaṃ vutte mahānāma te niganthā maṃ etadavocuṃ nigantho
āvuso  nāṭaputto  sabbaññū  sabbadassāvī  aparisesaṃ  ñāṇadassanaṃ
paṭijānāti  carato  ca  me  tiṭṭhato ca suttassa ca jāgarassa ca
satataṃ  samitaṃ  ñāṇadassanaṃ  paccupaṭṭhitanti  so  evamāha  atthi
kho bho 5- niganthā pubbe pāpakammaṃ kataṃ taṃ imāya dukkhāya 6-
dukkarakārikāya  nijjaretha  7-  yaṃ panettha etarahi kāyena saṃvutā
vācāya  saṃvutā  manasā  saṃvutā taṃ āyatiṃ pāpassa kammassa akaraṇaṃ
iti  purāṇānaṃ  kammānaṃ  tapasā  byantībhāvā  navānaṃ  kammānaṃ
akaraṇā  āyatiṃ  anavassavo āyatiṃ anavassavā kammakkhayo kammakkhayā
dukkhakkhayo  dukkhakkhayā  vedanākkhayo  vedanākkhayā  sabbaṃ  dukkhaṃ
nijjiṇṇaṃ  bhavissatīti  .  tañca  pana  amhākaṃ  ruccati  ceva khamati
ca tena camha attamanāti.
@Footnote: 1 Sī. Yu. atha khohaṃ. 2 Sī. Yu. isigilipassaṃ. 3 Ma. Yu. te.. 4 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho
@natthi. 5 Sī. Yu. vo. 6 Sī. Ma. Yu. kaṭukāya. 7 Ma. nijjīretha.
   [220]  Evaṃ  vutte ahaṃ mahānāma te niganthe etadavocaṃ
kiṃ  pana  tumhe  āvuso  niganthā jānātha ahuvamheva mayaṃ pubbe
na  nāhuvamhāti  .  no  hidaṃ  āvusoti  .  kiṃ  pana  tumhe
āvuso  niganthā  jānātha  akaramheva  mayaṃ  pubbe  pāpakammaṃ na
nākaramhāti . no hidaṃ āvusoti 1-. Kiṃ pana tumhe āvuso niganthā
jānātha  evarūpaṃ  vā  evarūpaṃ  vā pāpakammaṃ akaramhāti . no
hidaṃ  āvusoti . kiṃ pana tumhe āvuso niganthā jānātha ettakaṃ
vā dukkhaṃ nijjiṇṇaṃ ettakaṃ vā dukkhaṃ nijjaretabbaṃ 2- ettakamhi vā
dukkhe  nijjiṇṇe  sabbaṃ  dukkhaṃ  nijjiṇṇaṃ  bhavissatīti  .  no hidaṃ
āvusoti  .  kiṃ  pana  tumhe  āvuso niganthā jānātha diṭṭheva
dhamme  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadanti .
No hidaṃ āvusoti.
   {220.1}  Iti  kira  tumhe  āvuso  niganthā na jānātha
ahuvamheva  mayaṃ  pubbe  na  nāhuvamhāti  na  jānātha akaramheva
mayaṃ  pubbe  pāpakammaṃ  na  nākaramhāti  na jānātha evarūpaṃ vā
evarūpaṃ  vā  pāpakammaṃ  akaramhāti  na  jānātha  ettakaṃ  vā
dukkhaṃ  nijjiṇṇaṃ  ettakaṃ  vā  dukkhaṃ  nijjaretabbaṃ  ettake  vā
dukkhe  nijjiṇṇe  sabbaṃ  dukkhaṃ  nijjiṇṇaṃ  bhavissatīti  na  jānātha
diṭṭheva  dhamme akusalānaṃ dhammānaṃ pahānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadaṃ
evaṃ  sante  āvuso  niganthā  ye loke luddā lohitapāṇino
kurūrakammantā  manussesu pacchā jātā te niganthesu pabbajjantīti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo natthi. ito pāṭhapadaṃpi īdisameva.
@2 Ma. nijjīretabbaṃ. ito paraṃpi idisameva.
Na  kho  āvuso  gotama sukhena sukhaṃ adhigantabbaṃ dukkhena kho sukhaṃ
adhigantabbaṃ   sukhena  ca  āvuso  gotama  sukhaṃ  adhigantabbaṃ
abhavissa  rājā māgadho seniyo bimbisāro sukhaṃ adhigaccheyya rājā
māgadho seniyo bimbisāro sukhavihāritaro āyasmatā gotamenāti.
   {220.2}  Addhāyasmantehi  niganthehi  sahasā  appaṭisaṅkhā
vācā bhāsitā na kho āvuso gotama sukhena sukhaṃ adhigantabbaṃ dukkhena
kho sukhaṃ adhigantabbaṃ sukhena ca āvuso gotama sukhaṃ adhigantabbaṃ abhavissa
rājā  māgadho seniyo bimbisāro sukhaṃ adhigaccheyya rājā māgadho
seniyo  bimbisāro  sukhavihāritaro  āyasmatā  gotamenāti  apica
ahameva  tattha paṭipucchitabbo ko nu kho āyasmantānaṃ sukhavihāritaro
rājā vā māgadho seniyo bimbisāro āyasmā vā gotamoti.
   {220.3} Addhāvuso gotama amhehi sahasā appaṭisaṅkhā vācā
bhāsitā na kho āvuso gotama sukhena sukhaṃ adhigantabbaṃ dukkhena kho sukhaṃ
adhigantabbaṃ  sukhena  ca  āvuso  gotama  sukhaṃ  adhigantabbaṃ abhavissa
rājā  māgadho seniyo bimbisāro sukhaṃ adhigaccheyya rājā māgadho
seniyo  bimbisāro  sukhavihāritaro  āyasmatā  gotamenāti  apica
tiṭṭhatetaṃ  idānipi  mayaṃ  āyasmantaṃ  gotamaṃ  pucchāma ko nu kho
āyasmantānaṃ  sukhavihāritaro  rājā vā māgadho seniyo bimbisāro
āyasmā  vā  gotamoti  .  tenahāvuso  niganthā  tumhe tattha
paṭipucchissāmi  yathā  vo  khameyya  tathā naṃ byākareyyātha taṃ kiṃ
maññathāvuso  niganthā  pahoti  rājā  māgadho  seniyo bimbisāro
Aniñjamāno  kāyena abhāsamāno vācaṃ satta rattindivāni ekantasukhaṃ
paṭisaṃvedī  viharitunti  .  no hidaṃ āvusoti . taṃ kiṃ maññathāvuso
niganthā  pahoti  rājā  māgadho  seniyo  bimbisāro aniñjamāno
kāyena abhāsamāno vācaṃ cha rattindivāni ... Pañca rattindivāni ...
Cattāri rattindivāni ... tīṇi rattindivāni ... Dve rattindivāni ...
Ekaṃ rattindivaṃ ekantasukhaṃ paṭisaṃvedī viharitunti . no hidaṃ āvusoti.
Ahaṃ  kho  āvuso niganthā pahomi aniñjamāno kāyena abhāsamāno
vācaṃ ekaṃ rattindivaṃ ekantasukhaṃ paṭisaṃvedī viharituṃ.
   {220.4} Ahaṃ kho āvuso niganthā pahomi aniñjamāno kāyena
abhāsamāno vācaṃ dve rattindivāni ... Tīṇi rattindivāni ... Cattāri
rattindivāni ... pañca rattindivāni ... cha rattindivāni ... Satta
rattindivāni  ekantasukhaṃ  paṭisaṃvedī  viharituṃ  .  taṃ kiṃ maññathāvuso
niganthā evaṃ sante ko sukhaṃ viharati 1- rājā vā māgadho seniyo
bimbisāro  ahaṃ  vāti  . evaṃ sante āyasmā ca 2- gotamo
sukhavihāritaro raññā māgadhena seniyena bimbisārenāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  mahānāmo  sakko  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
        Cūḷadukkhakkhandhasuttaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. viharataro. 2 Ma. Yu. va..             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 179-188. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=3639              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=3639              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=209&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=14              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=209              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=9821              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=9821              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]