ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

            Anumanasuttam
   [221]  Evamme sutam ekam samayam ayasma mahamoggallano
bhaggesu  viharati  sumsumaragire  bhesakalavane migadaye . tatra kho
ayasma  mahamoggallano  bhikkhu  amantesi avuso bhikkhavoti .
Avusoti kho te bhikkhu ayasmato mahamoggallanassa paccassosum.
   [222]  Ayasma mahamoggallano etadavoca pavareti cepi
avuso  bhikkhu  vadantu  mam  ayasmanto  vacaniyomhi ayasmantehiti
so  ca  hoti  dubbaco  dovacassakaranehi  dhammehi  samannagato
akkhamo  appadakkhinaggahi  anusasanim atha kho [1]- sabrahmacari na
ceva  vattabbam  mannanti  na  ca  anusasitabbam  mannanti  na  ca
tasmim puggale vissasam apajjitabbam mannanti.
   {222.1}  Katame cavuso dovacassakarana dhamma . idhavuso
bhikkhu  papiccho  hoti papikanam icchanam vasangato yampavuso bhikkhu
papiccho  hoti  papikanam  icchanam  vasangato  ayampi  dhammo
dovacassakarano  .  puna  caparam  avuso  bhikkhu  attukkamsako hoti
paravambhi  yampavuso  bhikkhu  attukkamsako  hoti  paravambhi  ayampi
dhammo  dovacassakarano  .  puna  caparam  avuso  bhikkhu  kodhano
hoti   kodhabhibhuto   yampavuso   bhikkhu   kodhano   hoti
kodhabhibhuto  ayampi  dhammo  dovacassakarano  .  puna  caparam
@Footnote: 1 Ma. Yu. nam.
Avuso  bhikkhu  kodhano  hoti  kodhahetu upanahi yampavuso bhikkhu
kodhano hoti kodhahetu upanahi ayampi dhammo dovacassakarano.
   {222.2}  Puna  caparam avuso bhikkhu kodhano hoti kodhahetu
abhisanki  1-  yampavuso  bhikkhu  kodhano  hoti kodhahetu abhisanki
ayampi  dhammo  dovacassakarano . puna caparam avuso bhikkhu kodhano
hoti  kodhasamantam  2- vacam nicchareta yampavuso bhikkhu kodhano
hoti kodhasamantam vacam nicchareta ayampi dhammo dovacassakarano .
Puna  caparam  avuso  bhikkhu  cudito 3- codakena codakam patippharati
yampavuso  bhikkhu  cudito  codakena codakam patippharati ayampi dhammo
dovacassakarano  . puna caparam avuso bhikkhu cudito codakena codakam
apasadeti  yampavuso  bhikkhu  cudito  codakena  codakam apasadeti
ayampi dhammo dovacassakarano.
   {222.3} Puna caparam avuso bhikkhu cudito codakena codakassa
paccaropeti  yampavuso  bhikkhu  cudito  codakena  codakassa
paccaropeti  ayampi  dhammo  dovacassakarano . puna caparam avuso
bhikkhu  cudito  codakena  codakam 4- annenannam paticarati bahiddhakatham
apanameti  kopanca  dosanca  appaccayanca  patukaroti  yampavuso
bhikkhu  cudito  codakena  codakam 4- annenannam paticarati bahiddhakatham
apanameti  kopanca  dosanca  appaccayanca  patukaroti  ayampi
dhammo  dovacassakarano . puna caparam avuso bhikkhu cudito codakena
@Footnote: 1 Si. abhisangi. 2 Po. Ma. kodhasamanta. sabbatthapi idisameva.
@3 Po. Ma. codito. ito param idisameva . 4 Ma. Yu. ayam patho natthi.
Apadane  na  sampayati yampavuso bhikkhu cudito codakena apadane
na  sampayati  ayampi  dhammo dovacassakarano . puna caparam avuso
bhikkhu  makkhi  hoti  palasi  yampavuso  bhikkhu  makkhi hoti palasi
ayampi dhammo dovacassakarano.
   {222.4} Puna caparam avuso bhikkhu issuki hoti macchari yampavuso
bhikkhu issuki hoti macchari ayampi dhammo dovacassakarano . puna caparam
avuso bhikkhu satho hoti mayavi yampavuso bhikkhu satho hoti mayavi
ayampi dhammo dovacassakarano . puna caparam avuso bhikkhu thaddho hoti
atimani  yampavuso  bhikkhu  thaddho  hoti  atimani  ayampi dhammo
dovacassakarano  .  puna  caparam avuso bhikkhu sanditthiparamasi hoti
adhanagahi   duppatinissaggi  yampavuso  bhikkhu  sanditthiparamasi
hoti  adhanagahi  duppatinissaggi  ayampi  dhammo dovacassakarano .
Ime vuccantavuso dovacassakarana dhamma.
   [223] No cepi avuso bhikkhu pavareti vadantu mam ayasmanto
vacaniyomhi  ayasmantehiti  so  ca  hoti  suvaco sovacassakaranehi
dhammehi  samannagato  khamo  padakkhinaggahi  anusasanim  atha kho nam
sabrahmacari   vattabbanceva   mannanti  anusasitabbanca  mannanti
tasmim  ca  puggale vissasam apajjitabbam mannanti . katame cavuso
sovacassakarana dhamma.
   {223.1} Idhavuso bhikkhu na papiccho hoti na papikanam icchanam
vasangato   yampavuso   bhikkhu   na   papiccho   hoti
Na  papikanam  icchanam  vasangato  ayampi dhammo sovacassakarano .
Puna  caparam  avuso  bhikkhu anattukkamsako hoti aparavambhi yampavuso
bhikkhu  anattukkamsako hoti aparavambhi ayampi dhammo sovacassakarano .
Puna caparam avuso bhikkhu na kodhano hoti na kodhabhibhuto yampavuso
bhikkhu na kodhano hoti na kodhabhibhuto ayampi dhammo sovacassakarano.
Puna caparam avuso bhikkhu na kodhano hoti na kodhahetu upanahi yampavuso
bhikkhu na kodhano hoti na kodhahetu upanahi ayampi dhammo sovacassakarano.
   {223.2} Puna caparam avuso bhikkhu na kodhano hoti na kodhahetu
abhisanki yampavuso bhikkhu na kodhano hoti na kodhahetu abhisanki ayampi
dhammo sovacassakarano . puna caparam avuso bhikkhu na kodhano hoti na
kodhasamantam vacam nicchareta yampavuso bhikkhu na kodhano hoti na
kodhasamantam  vacam  nicchareta  ayampi  dhammo  sovacassakarano .
Puna  caparam  avuso  bhikkhu  cudito  codakena codakam na patippharati
yampavuso bhikkhu cudito codakena codakam na patippharati ayampi dhammo
sovacassakarano  . puna caparam avuso bhikkhu cudito codakena codakam
na  apasadeti  yampavuso  bhikkhu  cudito  codakena  codakam  na
apasadeti ayampi dhammo sovacassakarano.
   {223.3}  Puna  caparam  avuso  bhikkhu  cudito  codakena
codakassa   na   paccaropeti   yampavuso   bhikkhu   cudito
codakena   codakassa   na   paccaropeti   ayampi   dhammo
Sovacassakarano  .  puna  caparam  avuso  bhikkhu  cudito  codakena
codakassa  1-  na  annenannam  paticarati  na bahiddhakatham apanameti
na  kopanca  dosanca  appaccayanca  patukaroti  yampavuso  bhikkhu
cudito  codakena  codakassa  na  annenannam paticarati na bahiddhakatham
apanameti  na  kopanca  dosanca  appaccayanca  patukaroti  ayampi
dhammo  sovacassakarano . puna caparam avuso bhikkhu cudito codakena
codakassa  na  apadane  na  sampayati  yampavuso  bhikkhu  cudito
codakena  codakassa  na  apadane  na  sampayati  ayampi  dhammo
sovacassakarano  .  puna  caparam avuso bhikkhu amakkhi hoti apalasi
yampavuso bhikkhu amakkhi hoti apalasi ayampi dhammo sovacassakarano.
   {223.4}  Puna  caparam  avuso bhikkhu anissuki hoti amacchari
yampavuso bhikkhu anissuki hoti amacchari ayampi dhammo sovacassakarano.
Puna  caparam  avuso  bhikkhu  asatho  hoti  amayavi  yampavuso
bhikkhu  asatho  hoti  amayavi  ayampi  dhammo  sovacassakarano .
Puna  caparam  avuso  bhikkhu  athaddho  hoti  anatimani  yampavuso
bhikkhu  athaddho  hoti  anatimani  ayampi  dhammo sovacassakarano .
Puna  caparam  avuso  bhikkhu  asanditthiparamasi  hoti  anadhanagahi
supatinissaggi   yampavuso   bhikkhu   asanditthiparamasi   hoti
anadhanagahi  supatinissaggi  ayampi  dhammo  sovacassakarano .
Ime vuccantavuso sovacassakarana dhamma.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho natthi. sabbatthapi idisameva.
   [224] Tatravuso bhikkhuna attanava attanam evam anumanitabbam 1-
yo  khvayam  puggalo  papiccho  papikanam  icchanam vasangato ayam
me  puggalo  appiyo  amanapo  ahanceva  kho panassam papiccho
papikanam icchanam vasangato aham passam paresam appiyo amanapoti .
Evam  janantenavuso  bhikkhuna na papiccho bhavissami na papikanam
icchanam  vasangatoti  cittam  uppadetabbam  .  yo khvayam puggalo
attukkamsako  paravambhi  ayam  me  puggalo  appiyo  amanapo
ahanceva  kho  panassam  attukkamsako  paravambhi  aham  passam  paresam
appiyo  amanapoti  . evam janantenavuso bhikkhuna anattukkamsako
bhavissami  aparavambhiti  cittam  uppadetabbam  . yo khvayam puggalo
kodhano  kodhabhibhuto  ayam me puggalo appiyo amanapo ahanceva
kho  panassam  kodhano  kodhabhibhuto  aham  passam  paresam  appiyo
amanapoti  .  evam janantenavuso bhikkhuna na kodhano bhavissami
na kodhabhibhutoti cittam uppadetabbam.
   {224.1} Yo khvayam puggalo kodhano [2]- kodhahetu upanahi ayam me
puggalo appiyo amanapo ahanceva kho panassam kodhano kodhahetu upanahi
aham passam paresam appiyo amanapoti . evam janantenavuso bhikkhuna
na kodhano bhavissami na kodhahetu upanahiti cittam uppadetabbam. Yo
khvayam puggalo kodhano kodhahetu abhisanki ayam me puggalo appiyo amanapo
@Footnote: 1 Si. anusasitabbam. Yu. anuminitabbam. 2 Po. kodhabhibhuto.
Ahanceva  kho  panassam  kodhano  kodhahetu  abhisanki . aham passam
paresam  appiyo  amanapoti  .  evam janantenavuso bhikkhuna na
kodhano  bhavissami  na  kodhahetu  abhisankiti cittam uppadetabbam .
Yo  khvayam  puggalo  kodhano  kodhasamantam vacam nicchareta ayam
me puggalo appiyo amanapo ahanceva kho panassam kodhano kodhasamantam
vacam  nicchareta  aham  passam  paresam  appiyo  amanapoti .
Evam  janantenavuso bhikkhuna na kodhano bhavissami na kodhasamantam
vacam  niccharessamiti  cittam  uppadetabbam . yo khvayam puggalo
cudito codakena codakam patippharati ayam me puggalo appiyo amanapo
ahanceva  kho  pana cudito codakena codakam patipphareyyam aham passam
paresam  appiyo amanapoti . evam janantenavuso bhikkhuna cudito
codakena codakam nappatippharissamiti cittam uppadetabbam.
   {224.2}  Yo  khvayam  puggalo  cudito  codakena  codakam
apasadeti  ayam  me  puggalo  appiyo  amanapo  ahanceva kho
pana  cudito  codakena  codakam  apasadeyyam  aham  passam  paresam
appiyo  amanapoti  .  evam  janantenavuso  bhikkhuna  cudito
codakena  codakam  na  apasadessamiti  cittam uppadetabbam . yo
khvayam  puggalo  cudito  codakena codakassa paccaropeti ayam me
puggalo  appiyo  amanapo  ahanceva  kho  pana cudito codakena
codakassa  paccaropeyyam  aham  passam paresam appiyo amanapoti .
Evam  janantenavuso  bhikkhuna  cudito  codakena  codakassa  na
paccaropessamiti cittam uppadetabbam . yo khvayam puggalo cudito
codakena  codakassa  annenannam  paticarati  bahiddhakatham  apanameti
kopanca  dosanca  appaccayanca  patukaroti  ayam  me  puggalo
appiyo  amanapo  ahanceva  kho  pana cudito codakena codakassa
annenannam   paticareyyam   bahiddhakatham   apanameyyam   kopanca
dosanca  appaccayanca  patukareyyam  aham  passam  paresam  appiyo
amanapoti  .  evam  janantenavuso bhikkhuna cudito codakena na
annenannam  paticarissami  na  bahiddhakatham  apanamessami na kopanca
dosanca  appaccayanca  patukarissamiti  cittam  uppadetabbam  . yo
khvayam  puggalo  cudito  codakena  apadane  na  sampayati  ayam
me  puggalo appiyo amanapo ahanceva kho pana cudito codakena
apadane  na  sampayeyyam aham passam paresam appiyo amanapoti .
Evam  janantenavuso  bhikkhuna  cudito  codakena na apadane na
sappayissamiti cittam uppadetabbam.
   {224.3} Yo khvayam puggalo makkhi palasi ayam me puggalo
appiyo  amanapo  ahanceva  kho  panassam makkhi palasi aham passam
paresam  appiyo amanapoti . evam janantenavuso bhikkhuna amakkhi
bhavissami  apalasiti  cittam  uppadetabbam  .  yo khvayam puggalo
issuki  macchari  ayam  me puggalo appiyo amanapo ahanceva kho
Panassam  issuki  macchari  aham  passam  paresam appiyo amanapoti .
Evam  janantenavuso  bhikkhuna  anissuki  bhavissami amacchariti cittam
uppadetabbam  .  yo  khvayam  puggalo  satho  mayavi ayam me
puggalo  appiyo  amanapo  ahanceva  kho  panassam satho mayavi
aham  passam  paresam  appiyo  amanapoti  . evam janantenavuso
bhikkhuna asatho bhavissami amayaviti cittam uppadetabbam.
   {224.4} Yo khvayam puggalo thaddho atimani ayam me puggalo
appiyo  amanapo  ahanceva kho panassam thaddho atimani aham passam
paresam  appiyo  amanapoti  .  evam  janantenavuso  bhikkhuna
athaddho  bhavissami  anatimaniti  cittam  uppadetabbam . yo khvayam
puggalo  sanditthiparamasi  adhanagahi  duppatinissaggi  ayam  me
puggalo  appiyo  amanapo  ahanceva  kho panassam sanditthiparamasi
adhanagahi   duppatinissaggi   aham   passam   paresam  appiyo
amanapoti  .  evam  janantenavuso  bhikkhuna  asanditthiparamasi
bhavissami anadhanagahi supatinissaggiti cittam uppadetabbam.
   [225] Tatravuso bhikkhuna attanava attanam evam paccavekkhitabbam
kinnukhomhi   papiccho   papikanam   icchanam  vasangatoti  .
Sace  avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati papiccho khomhi
papikanam  icchanam vasangatoti tenavuso bhikkhuna tesamyeva papakanam
akusalanam  dhammanam  pahanaya  vayamitabbam  . sace panavuso bhikkhu
Paccavekkhamano  evam  janati  na  khomhi papiccho na papikanam
icchanam  vasangatoti  tenavuso  bhikkhuna  teneva  pitipamojjena
vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.
   {225.1} Puna caparam avuso bhikkhuna attanava attanam evam
paccavekkhitabbam  kinnukhomhi  attukkamsako  paravambhiti . sace avuso
bhikkhu  paccavekkhamano  evam  janati attukkamsako khomhi paravambhiti
tenavuso  bhikkhuna  tesamyeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya
vayamitabbam  .  sace panavuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati
anattukkamsako  khomhi  aparavambhiti  tenavuso  bhikkhuna  teneva
pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.
   {225.2} Puna caparam avuso bhikkhuna attanava attanam evam
paccavekkhitabbam kinnukhomhi kodhano kodhabhibhutoti . sace avuso bhikkhu
paccavekkhamano evam janati kodhano khomhi kodhabhibhutoti tenavuso
bhikkhuna tesamyeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya vayamitabbam.
Sace panavuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati na khomhi kodhano na
kodhabhibhutoti  tenavuso  bhikkhuna  teneva pitipamojjena vihatabbam
ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.
   {225.3} Puna caparam avuso bhikkhuna attanava attanam evam paccavekkhitabbam
kinnukhomhi kodhano kodhahetu upanahiti. Sace avuso bhikkhu paccavekkhamano
evam janati kodhano khomhi kodhahetu upanahiti tenavuso bhikkhuna
Tesamyeva  papakanam  akusalanam  dhammanam  pahanaya  vayamitabbam .
Sace  panavuso  bhikkhu  paccavekkhamano  evam  janati na khomhi
kodhano na kodhahetu upanahiti tenavuso bhikkhuna teneva pitipamojjena
vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.
   {225.4} Puna caparam avuso bhikkhuna attanava attanam evam
paccavekkhitabbam kinnukhomhi kodhano kodhahetu abhisankiti . Sace avuso
bhikkhu paccavekkhamano evam janati kodhano khomhi kodhahetu abhisankiti
tenavuso  bhikkhuna  tesamyeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya
vayamitabbam . sace panavuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati na
khomhi  kodhano  na kodhahetu abhisankiti tenavuso bhikkhuna teneva
pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.
   {225.5} Puna caparam avuso bhikkhuna attanava attanam evam
paccavekkhitabbam kinnukhomhi kodhano kodhasamantam vacam niccharetati .
Sace avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati kodhano khomhi kodhasamantam
vacam  niccharetati tenavuso bhikkhuna tesamyeva papakanam akusalanam
dhammanam pahanaya vayamitabbam . sace panavuso bhikkhu paccavekkhamano
evam janati na khomhi kodhano na kodhasamantam vacam niccharetati
tenavuso bhikkhuna teneva pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina
kusalesu dhammesu.
   {225.6} Puna caparam avuso bhikkhuna attanava attanam evam
paccavekkhitabbam     kinnukhomhi     cudito     codakena
Codakam  patippharamiti  .  sace avuso bhikkhu paccavekkhamano evam
janati  cudito  khomhi  codakena  codakam  patippharamiti tenavuso
bhikkhuna tesamyeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya vayamitabbam.
Sace  panavuso  bhikkhu paccavekkhamano evam janati cudito khomhi
codakena codakam na patippharamiti tenavuso bhikkhuna teneva pitipamojjena
vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.
   {225.7} Puna caparam avuso bhikkhuna attanava attanam evam
paccavekkhitabbam  kinnukhomhi  cudito  codakena codakam apasademiti .
Sace avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati cudito khomhi codakena
codakam  apasademiti tenavuso bhikkhuna tesamyeva papakanam akusalanam
dhammanam pahanaya vayamitabbam . sace panavuso bhikkhu paccavekkhamano
evam janati cudito khomhi codakena codakam na apasademiti tenavuso
bhikkhuna  teneva  pitipamojjena  vihatabbam  ahorattanusikkhina
kusalesu dhammesu.
   {225.8} Puna caparam avuso bhikkhuna attanava attanam evam
paccavekkhitabbam kinnukhomhi cudito codakena codakassa paccaropemiti.
Sace avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati cudito khomhi codakena
codakassa  paccaropemiti  tenavuso  bhikkhuna  tesamyeva  papakanam
akusalanam  dhammanam  pahanaya  vayamitabbam  . sace panavuso bhikkhu
paccavekkhamano  evam  janati  cudito  khomhi codakena codakassa
na    paccaropemiti    tenavuso    bhikkhuna   teneva
Pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.
   {225.9} Puna caparam avuso bhikkhuna attanava attanam evam
paccavekkhitabbam  kinnukhomhi  cudito  codakena  annenannam  paticarami
bahiddhakatham  apanamemi  kopanca dosanca appaccayanca patukaromiti .
Sace  avuso  bhikkhu  paccavekkhamano evam janati cudito khomhi
codakena  annenannam  paticarami  bahiddhakatham  apanamemi  kopanca
dosanca  appaccayanca  patukaromiti  tenavuso  bhikkhuna  tesamyeva
papakanam  akusalanam dhammanam pahanaya vayamitabbam . sace panavuso
bhikkhu  paccavekkhamano  evam  janati  cudito  khomhi  codakena
annenannam  na  paticarami  na  bahiddhakatham  apanamemi  na kopanca
dosanca  appaccayanca  patukaromiti  tenavuso  bhikkhuna  teneva
pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.
   {225.10} Puna caparam avuso bhikkhuna attanava attanam evam
paccavekkhitabbam kinnukhomhi cudito codakena apadane na sampayamiti.
Sace  avuso  bhikkhu  paccavekkhamano evam janati cudito khomhi
codakena  apadane  na  sampayamiti  tenavuso bhikkhuna tesamyeva
papakanam  akusalanam dhammanam pahanaya vayamitabbam . sace panavuso
bhikkhu paccavekkhamano evam janati cudito khomhi codakena na 1-
apadane na 1- sampayamiti tenavuso bhikkhuna teneva pitipamojjena
vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.
@Footnote: 1 Ma. nasaddadvayam natthi.
   {225.11} Puna caparam avuso bhikkhuna attanava attanam evam
paccavekkhitabbam kinnukhomhi makkhi palasiti. Sace avuso bhikkhu paccavekkhamano
evam  janati makkhi khomhi palasiti tenavuso bhikkhuna tesamyeva papakanam
akusalanam  dhammanam  pahanaya  vayamitabbam  sace  panavuso  bhikkhu
paccavekkhamano  evam  janati  amakkhi khomhi apalasiti tenavuso
bhikkhuna  teneva  pitipamojjena  vihatabbam  ahorattanusikkhina
kusalesu dhammesu.
   {225.12}  Puna  caparam  avuso  bhikkhuna attanava attanam
evam  paccavekkhitabbam  kinnukhomhi  issuki macchariti . sace avuso
bhikkhu  paccavekkhamano  evam  janati  issuki  khomhi  macchariti
tenavuso  bhikkhuna  tesamyeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya
vayamitabbam  .  sace panavuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati
anissuki  khomhi amacchariti tenavuso bhikkhuna teneva pitipamojjena
vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.
   {225.13} Puna caparam avuso bhikkhuna attanava attanam evam
paccavekkhitabbam  kinnukhomhi  satho  mayaviti . sace avuso bhikkhu
paccavekkhamano evam janati satho khomhi mayaviti tenavuso bhikkhuna
tesamyeva  papakanam akusalanam dhammanam pahanaya vayamitabbam . sace
panavuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati asatho khomhi amayaviti
tenavuso bhikkhuna teneva pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina
kusalesu dhammesu.
   {225.14} Puna caparam avuso bhikkhuna attanava attanam evam
Paccavekkhitabbam  kinnukhomhi  thaddho  atimaniti  .  sace  avuso
bhikkhu  paccavekkhamano  evam  janati  thaddho  khomhi  atimaniti
tenavuso  bhikkhuna  tesamyeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya
vayamitabbam  .  sace panavuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati
athaddho khomhi anatimaniti tenavuso bhikkhuna teneva pitipamojjena
vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.
   {225.15} Puna caparam avuso bhikkhuna attanava attanam evam
paccavekkhitabbam    kinnukhomhi   sanditthiparamasi   adhanagahi
duppatinissaggiti . sace avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati
sanditthiparamasi  khomhi  adhanagahi  duppatinissaggiti  tenavuso
bhikkhuna tesamyeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya vayamitabbam.
Sace panavuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati asanditthiparamasi
khomhi  anadhanagahi  supatinissaggiti  tenavuso  bhikkhuna  teneva
pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.
   {225.16}  Sace  avuso  bhikkhu paccavekkhamano sabbepime
papake  akusale  dhamme  appahine  attani  samanupassati tenavuso
bhikkhuna  sabbesamyeva  imesam  papakanam akusalanam dhammanam pahanaya
vayamitabbam  .  sace  panavuso  bhikkhu  paccavekkhamano sabbepime
papake  akusale  dhamme  pahine  attani  samanupassati  tenavuso
bhikkhuna  teneva  pitipamojjena  vihatabbam  ahorattanusikkhina
kusalesu dhammesu.
   {225.17} Seyyathapi avuso itthi va puriso va daharo yuva
mandanakajatiko adase va parisuddhe pariyodate acche va udakapatte
sakamukhanimittam paccavekkhamano sace tattha passati rajam va anganam va tasseva
rajassa  va anganassa va pahanaya vayamati no ce tattha passati rajam
va  anganam  va teneva attamano hoti labha vata me parisuddham
vata meti evameva kho avuso sace bhikkhu paccavekkhamano sabbepime
papake  akusale  dhamme  appahine  attani  samanupassati tenavuso
bhikkhuna  sabbesamyeva  imesam  papakanam akusalanam dhammanam pahanaya
vayamitabbam  .  sace  panavuso  bhikkhu  paccavekkhamano sabbepime
papake  akusale  dhamme  pahine  attani  samanupassati  tenavuso
bhikkhuna  teneva pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu
dhammesuti.
   Idamavocayasma  mahamoggallano  attamana  te  bhikkhu
ayasmato mahamoggallanassa bhasitam abhinandunti.
         Anumanasuttam nitthitam pancamam.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 189-204. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=3849&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=3849&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=221&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=15              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=221              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=9940              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=9940              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com