ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Vitakkasaṇṭhānasuttaṃ
   [256]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [257]  Bhagavā  etadavoca adhicittamanuyuttena bhikkhave bhikkhunā
pañca  nimittāni  kālena kālaṃ manasikātabbāni . katamāni pañca .
Idha  bhikkhave  bhikkhuno  yaṃ  nimittaṃ āgamma yaṃ nimittaṃ manasikaroto
uppajjanti  pāpakā  akusalā  vitakkā chandūpasañhitāpi dosūpasañhitāpi
mohūpasañhitāpi  tena  bhikkhave  bhikkhunā  tamhā  nimittā  aññaṃ
nimittaṃ  manasikātabbaṃ  kusalūpasañhitaṃ  tassa  tamhā  nimittā  aññaṃ
nimittaṃ  manasikaroto  kusalūpasañhitaṃ  ye  pāpakā  akusalā  vitakkā
chandūpasañhitāpi   dosūpasañhitāpi   mohūpasañhitāpi  te  pahīyanti
te  abbhatthaṃ  gacchanti  tesaṃ  pahānā ajjhattameva cittaṃ santiṭṭhati
sannisīdati  ekodibhoti  1-  samādhiyati  .  seyyathāpi  bhikkhave
dakkho  phalagaṇḍo  vā  phalagaṇḍantevāsī  vā  sukhumāya  āṇiyā
oḷārikaṃ  āṇiṃ  abhinīhaneyya  abhinīhareyya  abhinivatteyya  evameva
kho  bhikkhave  bhikkhuno  yaṃ  nimittaṃ āgamma yaṃ nimittaṃ manasikaroto
uppajjanti   pāpakā   akusalā   vitakkā   chandūpasañhitāpi
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. ekodi hoti.
Dosūpasañhitāpi  mohūpasañhitāpi tena bhikkhave bhikkhunā tamhā nimittā
aññaṃ  nimittaṃ  manasikātabbaṃ  kusalūpasañhitaṃ  tassa  tamhā  nimittā
aññaṃ  nimittaṃ  manasikaroto  kusalūpasañhitaṃ  ye  pāpakā  akusalā
vitakkā   chandūpasañhitāpi   dosūpasañhitāpi  mohūpasañhitāpi  te
pahīyanti  te  abbhatthaṃ  gacchanti  tesaṃ  pahānā ajjhattameva cittaṃ
santiṭṭhati sannisīdati ekodibhoti samādhiyati.
   [258]  Tassa  ce  bhikkhave  bhikkhuno tamhā nimittā aññaṃ
nimittaṃ  manasikaroto  kusalūpasañhitaṃ  uppajjanteva  pāpakā  akusalā
vitakkā   chandūpasañhitāpi  dosūpasañhitāpi  mohūpasañhitāpi  tena
bhikkhave  bhikkhunā  tesaṃ  vitakkānaṃ ādīnavo upaparikkhitabbo itipime
vitakkā  akusalā  itipime  vitakkā  sāvajjā  itipime  vitakkā
dukkhavipākāti  .  tassa  tesaṃ  vitakkānaṃ  ādīnavaṃ  upaparikkhato
ye  pāpakā  akusalā  vitakkā  chandūpasañhitāpi  dosūpasañhitāpi
mohūpasañhitāpi  te  pahīyanti  te  abbhatthaṃ  gacchanti  tesaṃ
pahānā  ajjhattameva  cittaṃ  santiṭṭhati  sannisīdati  ekodibhoti
samādhiyati.
   {258.1} Seyyathāpi bhikkhave itthī vā puriso vā daharo yuvā
maṇḍanakajātiko  ahikuṇapena  vā  kukkurakuṇapena  vā  manussakuṇapena
vā  kaṇṭhe  ālaggena  1-  aṭṭiyeyya  harāyeyya  jiguccheyya
evameva kho bhikkhave tassa ce bhikkhuno tamhā 2- nimittā aññaṃ
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. āsattena. 2 Ma. tamhāpiṃti dissati.
Nimittaṃ  manasikaroto  kusalūpasañhitaṃ  uppajjanteva  pāpakā  akusalā
vitakkā   chandūpasañhitāpi  dosūpasañhitāpi  mohūpasañhitāpi  tena
bhikkhave  bhikkhunā  tesaṃ  vitakkānaṃ ādīnavo upaparikkhitabbo itipime
vitakkā  akusalā  itipime  vitakkā  sāvajjā  itipime  vitakkā
dukkhavipākāti  .  tassa  tesaṃ  vitakkānaṃ ādīnavaṃ upaparikkhato ye
pāpakā   akusalā   vitakkā   chandūpasañhitāpi   dosūpasañhitāpi
mohūpasañhitāpi  te  pahīyanti  te  abbhatthaṃ gacchanti tesaṃ pahānā
ajjhattameva cittaṃ santiṭṭhati sannisīdati ekodibhoti samādhiyati.
   [259] Tassa ce bhikkhave bhikkhuno tesaṃ 1- vitakkānaṃ ādīnavaṃ
upaparikkhato  uppajjanteva  pāpakā  akusalā vitakkā chandūpasañhitāpi
dosūpasañhitāpi  mohūpasañhitāpi tena bhikkhave bhikkhunā tesaṃ vitakkānaṃ
asati amanasikāro āpajjitabbo tassa tesaṃ vitakkānaṃ asati amanasikāraṃ
āpajjato ye pāpakā akusalā vitakkā chandūpasañhitāpi dosūpasañhitāpi
mohūpasañhitāpi  te  pahīyanti  te  abbhatthaṃ gacchanti tesaṃ pahānā
ajjhattameva  cittaṃ  santiṭṭhati  sannisīdati  ekodibhoti  samādhiyati .
Seyyathāpi bhikkhave cakkhumā puriso āpāthagatānaṃ rūpānaṃ adassanakāmo
assa so nimmileyya vā aññena vā apalokeyya evameva kho bhikkhave
tassa ce bhikkhuno tesaṃ vitakkānaṃ ādīnavaṃ upaparikkhato uppajjanteva
pāpakā akusalā vitakkā chandūpasañhitāpi .pe. Ekodibhoti samādhiyati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tesampīti dissati.
   [260] Tassa ce bhikkhave bhikkhuno tesaṃ vitakkānaṃ asatiamanasikāraṃ
āpajjato  uppajjanteva  pāpakā  akusalā  vitakkā chandūpasañhitāpi
dosūpasañhitāpi  mohūpasañhitāpi tena bhikkhave bhikkhunā tesaṃ vitakkānaṃ
vitakkasaṅkhārasaṇṭhānaṃ   manasikātabbaṃ   tassa   tesaṃ   vitakkānaṃ
vitakkasaṅkhārasaṇṭhānaṃ  manasikaroto  ye  pāpakā  akusalā  vitakkā
chandūpasañhitāpi   dosūpasañhitāpi   mohūpasañhitāpi  te  pahīyanti
te  abbhatthaṃ  gacchanti  tesaṃ  pahānā ajjhattameva cittaṃ santiṭṭhati
sannisīdati  ekodibhoti  samādhiyati . seyyathāpi bhikkhave puriso sīghaṃ
gaccheyya  tassa evamassa kinnukho ahaṃ sīghaṃ gacchāmi yannūnāhaṃ saṇikaṃ
gaccheyyanti so saṇikaṃ gaccheyya.
   {260.1} Tassa evamassa kinnukho ahaṃ saṇikaṃ gacchāmi yannūnāhaṃ
tiṭṭheyyanti so tiṭṭheyya . tassa evamassa kinnukho ahaṃ ṭhito yannūnāhaṃ
nisīdeyyanti  so nisīdeyya . tassa evamassa kinnukho ahaṃ nisinno
yannūnāhaṃ nipajjeyyanti so nipajjeyya . evañhi so bhikkhave puriso
oḷārikaṃ oḷārikaṃ iriyāpathaṃ abhinissajjetvā 1- sukhumaṃ sukhumaṃ iriyāpathaṃ
kappeyya evameva kho bhikkhave tassa ce bhikkhuno tesaṃpi vitakkānaṃ
vitakkasaṅkhārasaṇṭhānaṃ  manasikaroto  uppajjanteva  pāpakā  akusalā
vitakkā chandūpasañhitāpi .pe. Ekodibhoti samādhiyati.
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. abhinivajjetvā.
   [261]  Tassa  ce  bhikkhave  bhikkhuno  tesaṃpi  vitakkānaṃ
vitakkasaṅkhārasaṇṭhānaṃ    manasikaroto   uppajjanteva   pāpakā
akusalā  vitakkā  chandūpasañhitāpi  dosūpasañhitāpi  mohūpasañhitāpi
tena  bhikkhave  bhikkhunā dantebhi dantamādhāya jivhāya tāluṃ āhacca
cetasā  cittaṃ  abhiniggaṇhitabbaṃ  abhinippīḷetabbaṃ  abhisantāpetabbaṃ
tassa  dantebhi  dantamādhāya  jivhāya  tāluṃ āhacca cetasā cittaṃ
abhiniggaṇhato  abhinippīḷayato  abhisantāpayato  ye  pāpakā  akusalā
vitakkā   chandūpasañhitāpi   dosūpasañhitāpi  mohūpasañhitāpi  te
pahīyanti  te  abbhatthaṃ  gacchanti  tesaṃ  pahānā ajjhattameva cittaṃ
santiṭṭhati sannisīdati ekodibhoti samādhiyati.
   {261.1} Seyyathāpi bhikkhave balavā puriso dubbalataraṃ purisaṃ sīse
vā gale vā khandhe vā gahetvā 1- abhiniggaṇheyya abhinippīḷeyya
abhisantāpeyya evameva kho bhikkhave tassa ce bhikkhuno tesaṃ vitakkānaṃ
vitakkasaṅkhārasaṇṭhānaṃ  manasikaroto  uppajjanteva  pāpakā  akusalā
vitakkā   chandūpasañhitāpi  dosūpasañhitāpi  mohūpasañhitāpi  tena
bhikkhave bhikkhunā dantebhi dantamādhāya jivhāya tāluṃ āhacca cetasā
cittaṃ   abhiniggaṇhitabbaṃ   abhinippīḷetabbaṃ  abhisantāpetabbaṃ  tassa
dantebhi dantamādhāya jivhāya tāluṃ āhacca cetasā cittaṃ abhiniggaṇhato
abhinippīḷayato abhisantāpayato ye pāpakā akusalā vitakkā chandūpasañhitāpi
@Footnote: 1 Sī. Yu. sīse gahetvā khandhe gahetvāti ime pāṭhā paññāyanti.
Dosūpasañhitāpi   mohūpasañhitāpi  te  pahīyanti  te  abbhatthaṃ
gacchanti  tesaṃ  pahānā  ajjhattameva  cittaṃ  santiṭṭhati  sannisīdati
ekodibhoti samādhiyati.
   [262] Yato ca 1- kho bhikkhave bhikkhuno yaṃ nimittaṃ āgamma
yaṃ  nimittaṃ  manasikaroto  uppajjanti  pāpakā  akusalā  vitakkā
chandūpasañhitāpi   dosūpasañhitāpi   mohūpasañhitāpi  tassa  tamhā
nimittā  aññaṃ  nimittaṃ  manasikaroto  kusalūpasañhitaṃ  ye  pāpakā
akusalā  vitakkā  chandūpasañhitāpi  dosūpasañhitāpi  mohūpasañhitāpi
te  pahīyanti  te  abbhatthaṃ  gacchanti  tesaṃ  pahānā ajjhattameva
cittaṃ santiṭṭhati sannisīdati ekodibhoti samādhiyati.
   {262.1} Tesaṃ vitakkānaṃ ādīnavaṃ upaparikkhato ye pāpakā akusalā
vitakkā   chandūpasañhitāpi   dosūpasañhitāpi  mohūpasañhitāpi  te
pahīyanti  te  abbhatthaṃ  gacchanti  tesaṃ  pahānā ajjhattameva cittaṃ
santiṭṭhati  sannisīdati  ekodibhoti samādhiyati . tesaṃ vitakkānaṃ asati
amanasikāraṃ  āpajjato  ye pāpakā akusalā vitakkā chandūpasañhitāpi
dosūpasañhitāpi  mohūpasañhitāpi  te  pahīyanti  te abbhatthaṃ gacchanti
tesaṃ  pahānā  ajjhattameva  cittaṃ  santiṭṭhati sannisīdati ekodibhoti
samādhiyati  .  tesaṃ  vitakkānaṃ  vitakkasaṅkhārasaṇṭhānaṃ  manasikaroto
ye  pāpakā  akusalā  vitakkā  chandūpasañhitāpi  dosūpasañhitāpi
@Footnote: 1 Sī. Yu. casaddo na dissati.
Mohūpasañhitāpi  te  pahīyanti  te  abbhatthaṃ gacchanti tesaṃ pahānā
ajjhattameva  cittaṃ  santiṭṭhati  sannisīdati  ekodibhoti  samādhiyati .
Dantebhi  dantamādhāya  jivhāya  tāluṃ  āhacca  cetasā  cittaṃ
abhiniggaṇhato  abhinippīḷayato  abhisantāpayato  ye  pāpakā  akusalā
vitakkā   chandūpasañhitāpi   dosūpasañhitāpi  mohūpasañhitāpi  te
pahīyanti  te  abbhatthaṃ  gacchanti  tesaṃ  pahānā ajjhattameva cittaṃ
santiṭṭhati sannisīdati ekodibhoti samādhiyati.
   {262.2} Ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu vasī vitakkapariyāyapathesu yaṃ
vitakkaṃ  ākaṅkhissati  taṃ  vitakkaṃ vitakkessati yaṃ vitakkaṃ nākaṅkhissati
na  taṃ  vitakkaṃ  vitakkessati acchecchi taṇhaṃ vivattayi 1- saññojanaṃ
sammā mānābhisamayā antamakāsi dukkhassāti.
   {262.3} Idamavoca bhagavā attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ
abhinandunti.
       Vitakkasaṇṭhānasuttaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.
         Sīhanādavaggo dutiyo.
           Tassudānaṃ
  cūḷasīhanādalomahaṃsavaro mahā  cūḷadukkhakkhandhaanumānikasuttaṃ
  khīlapatthamadhupiṇḍikadvidhāvitakkaṃ  pañcanimittakathā puna vaggo.
       -----------------------
@Footnote: 1 Sī. Yu. vāvattayi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 241-247. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=4873              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=4873              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=256&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=20              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=256              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=10544              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=10544              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่