ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Opammavaggo
           --------
           kakacūpamasuttaṃ
   [263]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena āyasmā
moliyaphagguno bhikkhunīhi saddhiṃ ativelaṃ saṃsaṭṭho viharati . evaṃ saṃsaṭṭho
āyasmā  moliyaphagguno  bhikkhunīhi saddhiṃ viharati . sace koci bhikkhu
āyasmato  moliyaphaggunassa  sammukhā  tāsaṃ  bhikkhunīnaṃ  avaṇṇaṃ bhāsati
tenāyasmā  moliyaphagguno  kupito  anattamano adhikaraṇampi karoti .
Sace pana koci bhikkhu tāsaṃ bhikkhunīnaṃ sammukhā āyasmato moliyaphaggunassa
avaṇṇaṃ  bhāsati  tena  tā  bhikkhuniyo kupitā anattamanā adhikaraṇampi
karonti. Evaṃ saṃsaṭṭho āyasmā moliyaphagguno bhikkhunīhi saddhiṃ viharati.
   {263.1}  Atha kho aññataro bhikkhu yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno kho so bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca āyasmā bhante moliyaphagguno
bhikkhunīhi saddhiṃ ativelaṃ saṃsaṭṭho viharati evaṃ saṃsaṭṭho bhante āyasmā
moliyaphagguno bhikkhunīhi saddhiṃ viharati sace koci bhikkhu āyasmato moliyaphaggunassa
sammukhā tāsaṃ bhikkhunīnaṃ avaṇṇaṃ bhāsati tenāyasmā moliyaphagguno kupito
Anattamano  adhikaraṇampi  karoti  sace  pana  koci  bhikkhu  tāsaṃ
bhikkhunīnaṃ  sammukhā  āyasmato  moliyaphaggunassa  avaṇṇaṃ  bhāsati
tena  tā  bhikkhuniyo  kupitā  anattamanā adhikaraṇampi karonti evaṃ
saṃsaṭṭho bhante āyasmā moliyaphagguno bhikkhunīhi saddhiṃ viharatīti.
   [264]  Atha  kho  bhagavā  aññataraṃ  bhikkhuṃ āmantesi ehi
tvaṃ  bhikkhu  mama  vacanena  moliyaphaggunaṃ  bhikkhuṃ  āmantehi  satthā
taṃ  āvuso moliyaphagguna 1- āmantetīti . evambhanteti kho so
bhikkhu  bhagavato  paṭissutvā  yenāyasmā  moliyaphagguno  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  moliyaphaggunaṃ  etadavoca  satthā  taṃ
āvuso  moliyaphagguna  āmantetīti  .  evamāvusoti kho āyasmā
moliyaphagguno  tassa  bhikkhuno  paṭissutvā  yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {264.1} Ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaṃ moliyaphaggunaṃ bhagavā
etadavoca saccaṃ kira tvaṃ phagguna bhikkhunīhi saddhiṃ ativelaṃ saṃsaṭṭho viharasi
evaṃ saṃsaṭṭho tvaṃ phagguna bhikkhunīhi saddhiṃ viharasi sace koci bhikkhu tuyhaṃ
sammukhā  tāsaṃ  bhikkhunīnaṃ avaṇṇaṃ bhāsati tena tvaṃ kupito anattamano
adhikaraṇampi  karosi  sace  pana  koci bhikkhu tāsaṃ bhikkhunīnaṃ sammukhā
tuyhaṃ  avaṇṇaṃ  bhāsati  tena  tā  bhikkhuniyo  kupitā  anattamanā
adhikaraṇampi  karonti  evaṃ  saṃsaṭṭho  kira  tvaṃ  phagguna  bhikkhunīhi
saddhiṃ  viharasīti  . evaṃ bhante 2- . nanu tvaṃ phagguna kulaputto
@Footnote: 1 Ma. Yu. phaggunāti dissati. sabbattha īdisameva. 2 Po. Ma. itisaddo dissati.
Saddhā agārasmā anagāriyaṃ pabbajitoti. Evaṃ bhante 1-.
   {264.2} Na kho te etaṃ phagguna paṭirūpaṃ kulaputtassa saddhā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitassa  yaṃ  tvaṃ  bhikkhunīhi saddhiṃ ativelaṃ
saṃsaṭṭho vihareyyāsi.
   {264.3}  Tasmātiha  phagguna  tava cepi koci sammukhā tāsaṃ
bhikkhunīnaṃ  avaṇṇaṃ  bhāseyya  tatrāpi  tvaṃ  phagguna  ye  gehasitā
chandā  ye  gehasitā  vitakkā  te  pajaheyyāsi tatrāpi phagguna
evaṃ  sikkhitabbaṃ  na  ceva  me  cittaṃ  vipariṇataṃ  bhavissati na ca
pāpikaṃ  vācaṃ  nicchāressāmi  hitānukampī ca viharissāmi mettacitto
na dosantaroti evañhi te phagguna evaṃ 2- sikkhitabbaṃ.
   {264.4} Tasmātiha phagguna tava cepi koci sammukhā tāsaṃ bhikkhunīnaṃ
pāṇinā  pahāraṃ  dadeyya  leḍḍunā pahāraṃ dadeyya daṇḍena pahāraṃ
dadeyya  satthena pahāraṃ dadeyya tatrāpi tvaṃ phagguna ye gehasitā
chandā ye gehasitā vitakkā te pajaheyyāsi tatrāpi te phagguna evaṃ
sikkhitabbaṃ  na ceva me cittaṃ vipariṇataṃ bhavissati na ca pāpikaṃ vācaṃ
nicchāressāmi  hitānukampī ca viharissāmi mettacitto na dosantaroti
evañhi te phagguna sikkhitabbaṃ.
   {264.5}  Tasmātiha  phagguna tava cepi koci sammukhā avaṇṇaṃ
bhāseyya  tatrāpi  tvaṃ phagguna ye gehasitā chandā ye gehasitā
vitakkā  te  pajaheyyāsi  tatrāpi te phagguna evaṃ sikkhitabbaṃ na
ceva me cittaṃ vipariṇataṃ bhavissati na ca pāpikaṃ vācaṃ nicchāressāmi
hitānukampī   ca   viharissāmi  mettacitto  na  dosantaroti
@Footnote: 1 Po. Ma. itisaddo dissati. 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Evañhi te phagguna sikkhitabbaṃ.
   {264.6} Tasmātiha phagguna tava cepi koci pāṇinā pahāraṃ dadeyya
leḍḍunā  pahāraṃ  dadeyya  daṇḍena pahāraṃ dadeyya satthena pahāraṃ
dadeyya tatrāpi tvaṃ phagguna ye gehasitā chandā ye gehasitā vitakkā
te pajaheyyāsi tatrāpi te phagguna evaṃ sikkhitabbaṃ na ceva me cittaṃ
vipariṇataṃ  bhavissati  na ca pāpikaṃ vācaṃ nicchāressāmi hitānukampī ca
viharissāmi mettacitto na dosantaroti evañhi te phagguna sikkhitabbanti.
   [265]  Atha  kho  bhagavā  bhikkhū āmantesi ārādhayiṃsu vata
me  bhikkhave  bhikkhū  ekaṃ  samayaṃ  cittaṃ . idhāhaṃ bhikkhave bhikkhū
āmantesiṃ  ahaṃ  kho bhikkhave ekāsanabhojanaṃ bhuñjāmi ekāsanabhojanaṃ
kho   ahaṃ   bhikkhave  bhuñjamāno  appābādhatañca  sañjānāmi
appātaṅkatañca  lahuṭṭhānañca  balañca  phāsuvihārañca  .  etha
tumhepi  bhikkhave  ekāsanabhojanaṃ bhuñjatha ekāsanabhojanaṃ kho bhikkhave
tumhepi  bhuñjamānā  appābādhatañca  sañjānissatha  appātaṅkatañca
lahuṭṭhānañca  balañca  phāsuvihārañcāti  .  na  me  bhikkhave tesu
bhikkhūsu  anusāsanī  karaṇīyā  ahosi  satuppādakaraṇīyameva  bhikkhave
tesu bhikkhūsu ahosi.
   {265.1}   Seyyathāpi  bhikkhave  subhūmiyaṃ  cātummahāpathe
ājaññaratho  sudanto  yutto  assa  ṭhito  odhastapatodo  tamenaṃ
dakkho  yoggācariyo  assadammasārathi  abhirūhitvā  vāmena  hatthena
rasmiyo  gahetvā  dakkhiṇena  hatthena  patodaṃ  gahetvā yenicchakaṃ
Yadicchakaṃ  sāreyyāpi  paccāsāreyyāpi  evameva  kho bhikkhave na
me  tesu  bhikkhūsu  anusāsanī  karaṇīyā  ahosi  satuppādakaraṇīyameva
bhikkhave  tesu  bhikkhūsu ahosi . tasmātiha bhikkhave tumhepi akusalaṃ
pajahatha  kusalesu  dhammesu  āyogaṃ  karotha evañhi tumhepi imasmiṃ
dhammavinaye vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjissatha.
   {265.2} Seyyathāpi bhikkhave gāmassa vā nigamassa vā avidūre
mahantaṃ  sālavanaṃ  tañcassa elaṇḍehi sañchannaṃ tassa kocideva puriso
uppajjeyya  atthakāmo  hitakāmo  yogakkhemakāmo  so  yā tā
sālalaṭṭhiyo  kuṭilā  ojasāraṇiyo 1- tā tacchetvā 2- bahiddhā
nīhareyya  antovanaṃ  suvisodhitaṃ visodheyya yā pana tā sālalaṭṭhiyo
ujukā  sujātā  [3]- sammā parihareyya evañahi 4- taṃ bhikkhave
sālavanaṃ aparena samayena vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjeyya evameva
kho bhikkhave tumhepi akusalaṃ pajahatha kusalesu dhammesu āyogaṃ karotha
evañhi tumhepi imasmiṃ dhammavinaye vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjissatha.
   [266] Bhūtapubbaṃ bhikkhave imissāyeva sāvatthiyā vedehikā nāma
gahapatānī ahosi . vedehikāya bhikkhave gahapatāniyā evaṃ kalyāṇo
kittisaddo  abbhuggato  soratā  vedehikā  gahapatānī  nivātā
vedehikā  gahapatānī upasantā vedehikā gahapatānīti . vedehikāya
kho  pana  bhikkhave  gahapatāniyā  kāḷī  nāma dāsī ahosi dakkhā
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. ojāpaharaṇīyo. 2 Po. Ma. chetvā. 3 Ma. Yu. tā.
@4 Po. Ma. Yu. evaṃ hetaṃ.
Analasā susaṃvihitakammantā.
   {266.1} Atha kho bhikkhave kāḷiyā dāsiyā etadahosi mayhaṃ kho
ayyāya  evaṃ  kalyāṇo  kittisaddo abbhuggato soratā vedehikā
gahapatānī  nivātā  vedehikā  gahapatānī  upasantā  vedehikā
gahapatānīti  kinnukho  me  ayyā  santaṃyeva nu kho ajjhattaṃ kopaṃ
na  pātukaroti  udāhu  asantaṃ  udāhu  mayhaṃpete  1- kammantā
susaṃvihitā  yena  me ayyā santaṃyeva ajjhattaṃ kopaṃ na pātukaroti
no asantaṃ yannūnāhaṃ ayyaṃ vīmaṃseyyanti.
   {266.2} Atha kho bhikkhave kāḷī dāsī divā uṭṭhāsi. Atha kho
bhikkhave vedehikā gahapatānī kāḷiṃ dāsiṃ etadavoca he je kāḷīti.
Kiṃ ayyeti . kiṃ je divā uṭṭhāsīti . Na khvayye kiñcīti. No vata
re  kiñci  pāpadāsi  2-  divā  uṭṭhāsīti  kupitā  anattamanā
bhakuṭimakāsi  3-  .  atha kho bhikkhave kāḷiyā dāsiyā etadahosi
santaṃyeva  me  ayyā  ajjhattaṃ  kopaṃ  na pātukaroti no asantaṃ
mayhaṃpete  kammantā  susaṃvihitā yena me ayyā santaṃyeva ajjhattaṃ
kopaṃ  na  pātukaroti  no  asantaṃ  yannūnāhaṃ  bhiyyoso  mattāya
ayyaṃ vīmaṃseyyanti.
   {266.3} Atha kho bhikkhave kāḷī dāsī divātaraṃyeva uṭṭhāsi.
Atha  kho  bhikkhave  vedehikā  gahapatānī  kāḷiṃ  dāsiṃ etadavoca
he  je kāḷīti . kiṃ ayyeti . kiṃ je divā uṭṭhāsīti . na
khvayye   kiñcīti  .   no  vata  re  kiñci  pāpadāsi
@Footnote: 1 Ma. mayhamevete. Yu. mayhevete. 2 Ma. Yu. pāpidāsi.
@3 Ma. bhākuṭiṃ. Yu. bhūkuṭiṃ.
Divā  1-  uṭṭhāsīti kupitā anattamanā anattamanavācaṃ nicchāreti .
Atha  kho bhikkhave kāḷiyā dāsiyā etadahosi santaṃyeva me ayyā
ajjhattaṃ  kopaṃ  na  pātukaroti  no  asantaṃ  mayhaṃpete kammantā
susaṃvihitā  yena  me ayyā santaṃyeva ajjhattaṃ kopaṃ na pātukaroti
no asantaṃ yannūnāhaṃ bhiyyoso mattāya ahaṃ vīmaṃseyyanti.
   {266.4} Atha kho bhikkhave kāḷī dāsī divātaraṃyeva uṭṭhāsi.
Atha kho bhikkhave vedehikā gahapatānī kāḷiṃ dāsiṃ etadavoca he je
kāḷīti . kiṃ ayyeti . kiṃ je divātaraṃ uṭṭhāsīti . na khvayye
kiñcīti  .  no vata re kiñci pāpadāsi divātaraṃ uṭṭhāsīti kupitā
anattamanā  aggaḷasūciṃ  gahetvā  sīse  pahāraṃ  adāsi  sīsaṃ  te
bhindissāmīti 2-.
   {266.5} Atha kho bhikkhave kāḷī dāsī bhinnena sīsena lohitena
gaḷantena  paṭivissakānaṃ  ujjhāpesi  passathayye  soratāya  kammaṃ
passathayye  nivātāya  kammaṃ  passathayye  upasantāya  kammaṃ kathaṃ hi
nāma  ekadāsiyā  divā  uṭṭhāsīti  kupitā  anattamanā  aggaḷasūciṃ
gahetvā sīse pahāraṃ dassati sīsaṃ te bhindissāmīti 3-.
   {266.6} Atha kho bhikkhave vedehikāya gahapatāniyā aparena samayena
evaṃ  pāpako  kittisaddo  abbhuggacchi  caṇḍī  vedehikā gahapatānī
anivātā  vedehikā  gahapatānī anupasantā vedehikā gahapatānīti .
Evameva kho bhikkhave idhekacco bhikkhu tāvadeva soratasorato hoti
@Footnote: 1 Ma. divātaraṃ. 2 Sī. Ma. Yu. sīsaṃ vo bhindi. 3 Sī. Ma. Yu. sīsaṃ vo
@bhindissatīti.
Nivātanivāto  hoti  upasantūpasanto  hoti  yāva  na  amanāpā
vacanapathā phusanti yato ca kho 1- bhikkhave bhikkhuṃ amanāpā vacanapathā
phusanti  atha  kho bhikkhave soratoti veditabbo nivātoti veditabbo
upasantoti  veditabbo  .  nāhantaṃ  bhikkhave bhikkhuṃ suvacoti vadāmi
yo   cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārahetu   suvaco
hoti  sovacassataṃ āpajjati taṃ kissa hetu tañhi so bhikkhave bhikkhu
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ    alabhamāno   na
suvaco hoti na sovacassataṃ āpajjati. Yo ca kho bhikkhave bhikkhu dhammaṃyeva
sakkaronto  dhammaṃ  garukaronto  dhammaṃ  apacāyamāno  suvaco hoti
sovacassataṃ  āpajjati  tamahaṃ  suvacoti  vadāmi . tasmātiha bhikkhave
dhammaṃyeva  sakkarontā  dhammaṃ garukarontā [2]- dhammaṃ apacāyamānā
suvacā  bhavissāma  sovacassataṃ  āpajjissāmāti evañhi vo bhikkhave
sikkhitabbaṃ.
   [267]  Pañcime bhikkhave vacanapathā yehi vo pare vadamānā
vadeyyuṃ kālena vā akālena vā bhūtena vā abhūtena vā saṇhena
vā  pharusena vā atthasañhitena vā anatthasañhitena vā mettacittā
vā dosantarā vā . kālena vā bhikkhave pare vadamānā vadeyyuṃ
akālena  vā bhūtena vā bhikkhave pare vadamānā vadeyyuṃ abhūtena
vā  saṇhena  vā  bhikkhave  pare vadamānā vadeyyuṃ pharusena vā
atthasañhitena  vā  bhikkhave  pare vadamānā vadeyyuṃ anatthasañhitena
@Footnote: 1 Ma. khosaddo na dissati. 2 Ma. dhammaṃ mānentā dhammaṃ pūjentā.
Vā  mettacittā  vā  bhikkhave pare vadamānā vadeyyuṃ dosantarā
vā  .  tatrāpi vo bhikkhave evaṃ sikkhitabbaṃ na ceva no cittaṃ
vipariṇataṃ  bhavissati  na  ca  pāpikaṃ  vācaṃ nicchāressāma hitānukampī
ca viharissāma mettacittā na dosantarā tañca puggalaṃ mettāsahagatena
cetasā  pharitvā  viharissāma  tadārammaṇañca  sabbāvantaṃ  lokaṃ
mettāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena appamāṇena averena
abyāpajjhena pharitvā viharissāmāti evañhi vo bhikkhave sikkhitabbaṃ.
   [268]  Seyyathāpi  bhikkhave  puriso āgaccheyya kuddālapiṭakaṃ
ādāya so evaṃ vadeyya ahaṃ imaṃ mahāpaṭhaviṃ apaṭhaviṃ karissāmīti .
So tatra tatra khaneyya 1- tatra tatra vikīreyya tatra tatra oṭṭhubheyya
tatra  tatra  omutteyya  apaṭhavī  bhavasi  apaṭhavī bhavasīti . taṃ kiṃ
maññatha  bhikkhave  api  nu  so  puriso  imaṃ  mahāpaṭhaviṃ  apaṭhaviṃ
kareyyāti  .  no  hetaṃ  bhante  taṃ kissa hetu ayañhi bhante
mahāpaṭhavī  gambhīrā  appameyyā  sā  na  sukarā  apaṭhaviṃ  kātuṃ
yāvadeva ca pana so puriso kilamathassa vighātassa bhāgī assāti.
   {268.1} Evameva kho bhikkhave pañcime vacanapathā yehi vo pare
vadamānā vadeyyuṃ kālena vā akālena vā bhūtena vā abhūtena vā saṇhena
vā  pharusena vā atthasañhitena vā anatthasañhitena vā mettacittā
vā dosantarā vā . kālena vā bhikkhave pare vadamānā vadeyyuṃ
@Footnote: 1 Ma. vikhineyya.
Akālena  vā bhūtena vā bhikkhave pare vadamānā vadeyyuṃ abhūtena
vā  saṇhena  vā  bhikkhave  pare vadamānā vadeyyuṃ pharusena vā
atthasañhitena  vā  bhikkhave  pare vadamānā vadeyyuṃ anatthasañhitena
vā  mettacittā  vā  bhikkhave pare vadamānā vadeyyuṃ dosantarā
vā . tatrāpi vo bhikkhave evaṃ sikkhitabbaṃ na ceva no cittaṃ vipariṇataṃ
bhavissati na ca pāpikaṃ vācaṃ nicchāressāma hitānukampī ca viharissāma
mettacittā  na  dosantarā  tañca  puggalaṃ mettāsahagatena cetasā
pharitvā  viharissāma  tadārammaṇañca  sabbāvantaṃ  lokaṃ  paṭhavīsamena
cetasā  vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena
pharitvā viharissāmāti evañhi vo bhikkhave sikkhitabbaṃ.
   [269]  Seyyathāpi  bhikkhave  puriso  āgaccheyya lākhaṃ vā
haliddaṃ  vā  nīlaṃ  vā  mañjeṭṭhaṃ vā ādāya so evaṃ vadeyya
ahaṃ  imasmiṃ  ākāse  rūpāni likhissāmi rūpapātubhāvaṃ karissāmīti .
Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave api nu so puriso imasmiṃ ākāse rūpāni 1-
likheyya  rūpapātubhāvaṃ  kareyyāti  .  no  hetaṃ bhante taṃ kissa
hetu  ayañhi  bhante  ākāso  arūpī  anidassano  tattha  na
sukaraṃ  rūpaṃ  likhituṃ  rūpapātubhāvaṃ kātuṃ yāvadeva ca pana so puriso
kilamathassa vighātassa bhāgī assāti . evameva kho bhikkhave pañcime
vacanapathā  yehi vo pare vadamānā vadeyyuṃ kālena vā akālena
@Footnote: 1 Ma. Yu. rūpaṃ.
Vā  .pe.  tadārammaṇañca  sabbāvantaṃ  lokaṃ ākāsasamena cetasā
vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā
viharissāmāti evañhi vo bhikkhave sikkhitabbaṃ.
   [270] Seyyathāpi bhikkhave puriso āgaccheyya ādittaṃ tiṇukkaṃ
ādāya  so  evaṃ  vadeyya  ahaṃ  imāya  ādittāya  tiṇukkāya
gaṅgaṃ  nadiṃ  santāpessāmi  samparitāpessāmīti  .  taṃ  kiṃ maññatha
bhikkhave  api  nu  so  puriso  ādittāya  tiṇukkāya gaṅgaṃ nadiṃ
santāpeyya  samparitāpeyyāti  .  no  hetaṃ  bhante  taṃ  kissa
hetu  gaṅgā  hi  bhante nadī gambhīrā appameyyā sā na sukarā
ādittāya  tiṇukkāya  santāpetuṃ  samparitāpetuṃ  yāvadeva  ca pana
so  puriso  kilamathassa  vighātassa  bhāgī assāti . evameva kho
bhikkhave pañcime vacanapathā yehi vo pare vadamānā vadeyyuṃ kālena
vā akālena vā .pe. tadārammaṇañca sabbāvantaṃ lokaṃ gaṅgāsamena
cetasā  vīpulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena
pharitvā viharissāmāti evañhi vo bhikkhave sikkhitabbaṃ.
   [271]  Seyyathāpi  bhikkhave  viḷārabhastā  madditā sumadditā
suparimadditā  mudukā  tūlinī  chinnasassarā  chinnapabbharā  atha  puriso
āgaccheyya  kaṭṭhaṃ  vā kaṭhalaṃ vā ādāya so evaṃ vadeyya ahaṃ
imaṃ viḷārabhastaṃ madditaṃ sumadditaṃ suparimadditaṃ mudukaṃ tūliniṃ chinnasassaraṃ
chinnapabbharaṃ  kaṭṭhena  vā  kaṭhalena  vā  sarasaraṃ  karissāmi bharabharaṃ
Karissāmīti  . taṃ kiṃ maññatha bhikkhave api nu so puriso imaṃ 1-
viḷārabhastaṃ  madditaṃ  sumadditaṃ  suparimadditaṃ  mudukaṃ  tūliniṃ  chinnasassaraṃ
chinnapabbharaṃ  kaṭṭhena  vā  kaṭhalena  vā  sarasaraṃ  kareyya  bharabharaṃ
kareyyāti  . no hetaṃ bhante taṃ kissa hetu ayañahi 2- bhante
viḷārabhastā   madditā  sumadditā  suparimadditā  mudukā  tūlinī
chinnasassarā  chinnapabbharā  sā na sukarā kaṭṭhena vā kaṭhalena vā
sarasaraṃ  kātuṃ  bharabharaṃ kātuṃ yāvadeva ca pana so puriso kilamathassa
vighātassa bhāgī assāti.
   {271.1} Evameva kho bhikkhave pañcime vacanapathā yehi vo
pare  vadamānā  vadeyyuṃ  kālena  vā akālena vā bhūtena vā
abhūtena  vā  saṇhena  vā  pharusena  vā  atthasañhitena  vā
anatthasañhitena  vā  mettacittā  vā  dosantarā vā . kālena
vā bhikkhave pare vadamānā vadeyyuṃ akālena vā bhūtena vā bhikkhave
pare  vadamānā  vadeyyuṃ  abhūtena vā saṇhena vā bhikkhave pare
vadamānā  vadeyyuṃ  pharusena  vā  atthasañhitena vā bhikkhave pare
vadamānā  vadeyyuṃ  anatthasañhitena  vā  mettacittā  vā bhikkhave
pare  vadamānā  vadeyyuṃ  dosantarā vā . tatrāpi vo bhikkhave
evaṃ  sikkhitabbaṃ  na  ceva  no  cittaṃ  vipariṇataṃ  bhavissati na ca
pāpikaṃ  vācaṃ  nicchāressāma  hitānukampī ca viharissāma mettacittā
na  dosantarā  tañca  puggalaṃ  mettāsahagatena  cetasā  pharitvā
viharissāma   tadārammaṇañca   sabbāvantaṃ  lokaṃ  viḷārabhastasamena
@Footnote: 1 Ma. amuṃ. 2 Ma. am hi.
Cetasā  vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena
pharitvā viharissāmāti evañhi vo bhikkhave sikkhitabbaṃ.
   [272] Ubhatodaṇḍakenapi ce bhikkhave kakacena corā vocarakā
aṅgamaṅgāni  okanteyyuṃ  tatrāpi  yo  mano  padūseyya  na me
so tena sāsanakaro . tatrāpi vo bhikkhave evaṃ sikkhitabbaṃ na ceva
no  cittaṃ  vipariṇataṃ  bhavissati  na  ca pāpikaṃ vācaṃ nicchāressāma
hitānukampī  ca  viharissāma  mettacittā  na  dosantarā  tañca
puggalaṃ  mettāsahagatena  cetasā  pharitvā  viharissāma tadārammaṇañca
sabbāvantaṃ  lokaṃ  mettāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena
appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā viharissāmāti evañhi
vo bhikkhave sikkhitabbaṃ.
   [273]  Imañca  tumhe  bhikkhave  kakacūpamaṃ  ovādaṃ abhikkhaṇaṃ
manasikareyyātha  passatha  no  tumhe  bhikkhave  tañca  vacanapathaṃ aṇuṃ
vā thūlaṃ vā yaṃ tumhe nādhivāseyyāthāti . no hetaṃ bhante .
Tasmātiha  bhikkhave  imaṃ  kakacūpamaṃ  ovādaṃ  abhikkhaṇaṃ  manasikarotha
taṃ vo bhavissati dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Kakacūpamasuttaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 248-260. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=5012              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=5012              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=263&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=21              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=263              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]