ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Alagaddupamasuttam
   [274]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena
aritthassa nama bhikkhuno gandhavadhipubbassa 1- evarupam papakam ditthigatam
uppannam  hoti  tathaham  bhagavata  dhammam  desitam  ajanami  yatha
yeme  antarayika  dhamma  vutta  bhagavata te patisevato nalam
antarayayati  .  assosum  kho  sambahula  bhikkhu  aritthassa kira
nama  bhikkhuno  gandhavadhipubbassa  evarupam  papakam  ditthigatam uppannam
tathaham  bhagavata  dhammam  desitam ajanami yatha yeme antarayika
dhamma vutta bhagavata te patisevato nalam antarayayati.
   {274.1} Atha kho te bhikkhu yena arittho bhikkhu gandhavadhipubbo
tenupasankamimsu  upasankamitva  arittham  bhikkhum  gandhavadhipubbam etadavocum
saccam kira te avuso arittha evarupam papakam ditthigatam uppannam tathaham
bhagavata  dhammam  desitam  ajanami yatha yeme antarayika dhamma
vutta  bhagavata te patisevato nalam antarayayati . evam bya
kho  aham  avuso  bhagavata  dhammam desitam ajanami yatha yeme
antarayika  dhamma  vutta  bhagavata  te  patisevato  nalam
antarayayati  .  atha  kho te bhikkhu arittham bhikkhum gandhavadhipubbam
@Footnote: 1 Ma. Yu. gaddhabadhi.... ito param evam natabbam.
Etasma   papaka   ditthigata   vivecetukama   samanuyunjanti
samanuggahanti  samanubhasanti  ma  hevam  avuso  arittha avaca ma
bhagavantam abbhacikkhi na hi sadhu bhagavato abbhakkhanam na hi bhagava evam
vadeyya  anekapariyayena  avuso arittha antarayika dhamma vutta
bhagavata  alanca  pana  te  patisevato  antarayaya  appassada
kama  vutta  bhagavata  bahudukkha  bahupayasa  adinavo  ettha
bhiyyo  atthikankhalupama  kama vutta bhagavata bahudukkha bahupayasa
adinavo   ettha   bhiyyo   mamsapesupama   kama   vutta
bhagavata ....
   {274.2} Tinukkupama kama vutta bhagavata .... Angarakasupama
kama vutta bhagavata ... . Supinakupama kama vutta bhagavata ....
Yacitakupama kama vutta bhagavata ... . rukkhaphalupama kama vutta
bhagavata ... . asisunupama kama vutta bhagavata .... Sattisulupama
kama  vutta bhagavata ... . sappasirupama kama vutta bhagavata
bahudukkha  bahupayasa  adinavo  ettha  bhiyyoti  .  evampi
kho  arittho  bhikkhu  gandhavadhipubbo  tehi  bhikkhuhi samanuyunjiyamano
samanuggahiyamano  samanubhasiyamano  tadeva  papakam  ditthigatam thamasa
paramassa 1- abhinivissa voharati evam bya kho aham avuso bhagavata
dhammam  desitam  ajanami  yatha  yeme antarayika dhamma vutta
bhagavata te patisevato nalam antarayayati.
   [275]  Yato  kho  te  bhikkhu  nasakkhimsu  arittham  bhikkhum
@Footnote: 1 Po. Ma. paramasa.
Gandhavadhipubbam etasma papaka ditthigata vivecetum atha kho te bhikkhu
yena  bhagava  tenupasankamimsu  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidimsu  .  ekamantam  nisinna  kho te bhikkhu bhagavantam
etadavocum  aritthassa  nama bhante bhikkhuno gandhavadhipubbassa evarupam
papakam  ditthigatam  uppannam  tathaham  bhagavata dhammam desitam ajanami
yatha  yeme  antarayika  dhamma  vutta bhagavata te patisevato
nalam  antarayayati  assumha  kho  mayam  bhante  aritthassa kira
nama  bhikkhuno  gandhavadhipubbassa  evarupam  papakam  ditthigatam uppannam
tathaham  bhagavata  dhammam  desitam ajanami yatha yeme antarayika
dhamma vutta bhagavata te patisevato nalam antarayayati
   {275.1} atha kho mayam bhante yena arittho bhikkhu gandhavadhipubbo
tenupasankamimha   upasankamitva   arittham   bhikkhum  gandhavadhipubbam
etadavocumha saccam kira te avuso arittha evarupam papakam ditthigatam
uppannam  tathaham  bhagavata  dhammam  desitam  ajanami  yatha yeme
antarayika dhamma vutta bhagavata te patisevato nalam antarayayati
evam  vutte bhante arittho bhikkhu gandhavadhipubbo amhe etadavoca
evam bya kho aham avuso bhagavata dhammam desitam ajanami yatha
yeme  antarayika  dhamma  vutta  bhagavata te patisevato nalam
antarayayati atha kho mayam bhante arittham bhikkhum gandhavadhipubbam etasma
papaka  ditthigata  vivecetukama  samanuyunjimha  samanuggahimha
Samanubhasimha  ma  hevam  avuso  arittha  avaca  ma  bhagavantam
abbhacikkhi  na  hi  sadhu  bhagavato abbhakkhanam na hi bhagava evam
vadeyya  anekapariyayena  avuso arittha antarayika dhamma vutta
bhagavata  alanca  pana  te  patisevato  antarayaya  appassada
kama  vutta  bhagavata  bahudukkha  bahupayasa  adinavo  ettha
bhiyyo  atthikankhalupama  kama vutta bhagavata bahudukkha bahupayasa
adinavo  ettha  bhiyyo .pe. sappasirupama kama vutta bhagavata
bahudukkha bahupayasa adinavo ettha bhiyyoti
   {275.2}  evampi  kho bhante arittho bhikkhu gandhavadhipubbo
amhehi   samanuyunjiyamano   samanuggahiyamano   samanubhasiyamano
tadeva  papakam  ditthigatam  thamasa paramassa abhinivissa voharati evam
bya kho aham avuso bhagavata dhammam desitam ajanami yatha yeme
antarayika dhamma vutta bhagavata te patisevato nalam antarayayati
yato  kho  mayam  bhante  nasakkhimha  arittham  bhikkhum gandhavadhipubbam
etasma  papaka  ditthigata  vivecetum atha mayam etamattham bhagavato
arocemati.
   [276]  Atha  kho  bhagava  annataram  bhikkhum amantesi ehi
tvam  bhikkhu  mama  vacanena  arittham  bhikkhum  gandhavadhipubbam amantehi
sattha  tam  avuso arittha amantetiti . evam bhanteti kho so
bhikkhu  bhagavato  patissutva  yena  arittho  bhikkhu  gandhavadhipubbo
tenupasankami  upasankamitva  arittham  bhikkhum  gandhavadhipubbam  etadavoca
Sattha tam avuso arittha amantetiti . evamavusoti kho arittho
bhikkhu  gandhavadhipubbo  tassa  bhikkhuno  patissutva  yena  bhagava
tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi .
Ekamantam  nisinnam  kho arittham bhikkhum gandhavadhipubbam bhagava etadavoca
saccam  kira  te  arittha  evarupam  papakam ditthigatam uppannam tathaham
bhagavata  dhammam  desitam  ajanami yatha yeme antarayika dhamma
vutta bhagavata te patisevato nalam antarayayati.
   {276.1}  Evam bya kho aham bhante bhagavata dhammam desitam
ajanami  yatha  yeme  antarayika  dhamma vutta bhagavata te
patisevato  nalam  antarayayati . kassa kho nama tvam moghapurisa
maya  evam  dhammam  desitam  ajanasi  .  nanu  maya moghapurisa
anekapariyayena  antarayika  dhamma  vutta  alanca  pana  te
patisevato  antarayaya  appassada  kama vutta maya bahudukkha
bahupayasa  adinavo  ettha  bhiyyo atthikankhalupama kama vutta
maya ... . mamsapesupama kama vutta maya .... Tinukkupama kama
vutta maya .... Angarakasupama kama vutta maya .... Supinakupama
kama vutta maya .... Yacitakupama kama vutta maya .... Rukkhaphalupama
kama vutta maya .... Asisunupama kama vutta maya .... Sattisulupama
kama vutta maya ... . sappasirupama kama vutta maya bahudukkha
bahupayasa adinavo ettha bhiyyo atha ca pana tvam moghapurisa attana
Duggahitena  amhe ceva abbhacikkhasi attananca khanasi bahunca apunnam
pasavasi  tanhi te moghapurisa bhavissati digharattam ahitaya dukkhayati .
Atha kho bhagava bhikkhu amantesi tam kim mannatha bhikkhave apinayam 1-
arittho  bhikkhu  gandhavadhipubbo  usmikatopi  imasmim  dhammavinayeti .
Kinhi 2- siya bhante no hetam bhanteti . evam vutte arittho
bhikkhu  gandhavadhipubbo  tunhibhuto  mankubhuto  pattakkhandho  adhomukho
pajjhayanto appatibhano nisidi.
   [277]  Atha  kho bhagava arittham bhikkhum gandhavadhipubbam tunhibhutam
mankubhutam  pattakkhandham  adhomukham  pajjhayantam  appatibhanam  viditva
arittham  bhikkhum  gandhavadhipubbam  etadavoca  pannayissasi  kho  tvam
moghapurisa  etena  sakena  papakena  ditthigatena  idhaham  bhikkhu
patipucchissamiti  .  atha  kho bhagava bhikkhu amantesi tumhepi me
bhikkhave evam dhammam desitam ajanatha yathayam arittho bhikkhu gandhavadhipubbo
attana   duggahite   amhe  ceva  abbhacikkhati  attananca
khanati  bahunca  apunnam pasavatiti . no hetam bhante anekapariyayena
hi  no  bhante  antarayika  dhamma  vutta bhagavata alanca pana
te  patisevato  antarayaya  appassada  kama  vutta bhagavata
bahudukkha  bahupayasa  adinavo  ettha  bhiyyo  atthikankhalupama
kama  vutta  bhagavata  bahudukkha  bahupayasa  adinavo  ettha
bhiyyo  .pe.  sappasirupama  kama  vutta  bhagavata  bahudukkha
@Footnote: 1 Po. atha panayam. 2 Po. kinci siya.
Bahupayasa adinavo ettha bhiyyoti . sadhu 1- kho me tumhe
bhikkhave  evam  dhammam  desitam  ajanatha  anekapariyayena hi vo
bhikkhave antarayika dhamma vutta maya alanca pana te patisevato
antarayaya   appassada   kama  vutta  maya  bahudukkha
bahupayasa  adinavo  ettha  bhiyyo atthikankhalupama kama vutta
maya  bahudukkha  bahupayasa  adinavo  ettha  bhiyyo  .pe.
Sappasirupama  kama  vutta  maya  bahudukkha bahupayasa adinavo
ettha  bhiyyo  atha  ca  panayam  arittho  bhikkhu  gandhavadhipubbo
attana  duggahitena  amhe  ceva  abbhacikkhati  attananca  khanati
bahunca  apunnam  pasavati  tanhi  tassa  moghapurisassa  bhavissati
digharattam  ahitaya  dukkhaya . so vata bhikkhave annatreva kamehi
annatra  kamasannaya  annatra  kamavitakkehi  kame  patisevissatiti
netam thanam vijjati.
   [278]  Idha  bhikkhave ekacce moghapurisa dhammam pariyapunanti
suttam  geyyam  veyyakaranam gatham udanam itivuttakam jatakam abbhutadhammam
vedallam  te  tam  dhammam pariyapunitva tesam dhammanam pannaya attham
na  upaparikkhanti  tesam  te  dhamma  pannaya  attham  anupaparikkhatam
na  nijjhanam  khamanti  te  uparambhanisamsa ceva dhammam pariyapunanti
itivadappamokkhanisamsa  ca  yassatthaya  dhammam  pariyapunanti  tancassa
@Footnote: 1 Si. Yu. sadhu bhikkhave. 2 Ma. sadhu sadhu bhikkhave.
Attham  nanubhonti  tesam  te  dhamma  duggahita  digharattam ahitaya
dukkhaya samvattanti tam kissa hetu duggahitatta bhikkhave dhammanam.
   {278.1} Seyyathapi bhikkhave puriso alagaddatthiko alagaddagavesi
alagaddapariyesanam caramano so passeyya mahantam alagaddam tamenam bhoge
va nangutthe va ganheyya tassa so alagaddo patinivattitva hatthe
va bahaya va annatarasmim va angapaccange damseyya so tatonidanam
maranam va niggaccheyya maranamattam va dukkham tam kissa hetu duggahitatta
bhikkhave alagaddassa evameva kho bhikkhave idhekacce moghapurisa dhammam
pariyapunanti  suttam geyyam veyyakaranam gatham udanam itivuttakam jatakam
abbhutadhammam vedallam te tam dhammam pariyapunitva tesam dhammanam pannaya
attham na upaparikkhanti tesam te dhamma pannaya attham anupaparikkhatam na
nijjhanam  khamanti  te  uparambhanisamsa  ceva  dhammam  pariyapunanti
itivadappamokkhanisamsa  ca yassatthaya 1- dhammam pariyapunanti tancassa
attham  nanubhonti  tesam  te  dhamma  duggahita  digharattam ahitaya
dukkhaya samvattanti tam kissa hetu duggahitatta bhikkhave dhammanam.
   [279] Idha pana bhikkhave ekacce kulaputta dhammam pariyapunanti
suttam  geyyam  veyyakaranam gatham udanam itivuttakam jatakam abbhutadhammam
vedallam  te  tam  dhammam pariyapunitva tesam dhammanam pannaya attham
upaparikkhanti  tesam  te  dhamma  pannaya  attham  upaparikkhatam
@Footnote: 1 Ma. yassa catthaya.
Nijjhanam  khamanti  te  na  ceva uparambhanisamsa dhammam pariyapunanti
na  itivadappamokkhanisamsa  ca  yassatthaya  dhammam  pariyapunanti
tancassa  attham  anubhonti tesam te dhamma sugahita digharattam hitaya
sukhaya samvattanti tam kissa hetu sugahitatta bhikkhave dhammanam.
   {279.1} Seyyathapi bhikkhave puriso alagaddatthiko alagaddagavesi
alagaddapariyesanam  caramano  so  passeyya  mahantam  alagaddam tamenam
ajapadena  dandena  suniggahitam  nigganheyya  ajapadena  dandena
suniggahitam  niggahetva  givayam  sugahitam  ganheyya  kincapi  so
bhikkhave  alagaddo  tassa  purisassa  hattham  va baham va annataram
va angapaccangam bhogehi palivedheyya atha kho so neva tatonidanam
maranam va niggaccheyya maranamattam va dukkham tam kissa hetu sugahitatta
bhikkhave alagaddassa evameva kho bhikkhave idhekacce kulaputta dhammam
pariyapunanti  suttam  geyyam  veyyakaranam  gatham  udanam  itivuttakam
jatakam  abbhutadhammam  vedallam  te  tam  dhammam  pariyapunitva  tesam
dhammanam  pannaya  attham  upaparikkhanti  tesam  te  dhamma pannaya
attham  upaparikkhatam  nijjhanam  khamanti  te  na ceva uparambhanisamsa
dhammam  pariyapunanti  na  itivadappamokkhanisamsa  ca  yassatthaya
dhammam   pariyapunanti  tancassa  attham  anubhonti  tesam  te
dhamma  sugahita  digharattam  hitaya  sukhaya  samvattanti  tam  kissa
hetu  sugahitatta  bhikkhave  dhammanam  .  tasmatiha  bhikkhave
Yassa  me  bhasitassa  attham  ajaneyyatha  tatha nam dhareyyatha
yassa  ca  pana  me  bhasitassa  attham na ajaneyyatha aham vo
tattheva  patipucchitabbo  ye  va  panassu  viyatta  bhikkhu kullupamam
vo  bhikkhave  dhammam  desissami  nittharanatthaya  no gahanatthaya tam
sunatha  sadhukam  manasikarotha  bhasissamiti . evam bhanteti kho te
bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [280]  Bhagava  etadavoca  seyyathapi  bhikkhave  puriso
addhanamaggapatipanno  so  passeyya  mahantam  udakannavam  orimatiram
sasankam  sappatibhayam  parimatiram  khemam  appatibhayam  na  cassa nava
santarani  uttarasetu  va  apara  param gamanaya tassa evamassa
ayam  kho  maha  udakannavo  orimatiram sasankam sappatibhayam parimatiram
khemam  appatibhayam  natthi ca nava santarani uttarasetu va apara
param  gamanaya  yannunaham  tinakatthasakhapalasam  sankaddhitva  kullam
bandhitva  tam  kullam  nissaya  hatthehi ca padehi ca vayamamano
sotthina param uttareyyanti.
   {280.1}  Atha  kho  so bhikkhave puriso tinakatthasakhapalasam
sankaddhitva  kullam  bandhitva tam kullam nissaya hatthehi ca padehi
ca vayamamano sotthina param uttareyya tassa [1]- uttinnassa 2-
paragatassa  evamassa  bahukaro  kho me ayam kullo imaham kullam
nissaya  hatthehi  ca  padehi  ca  vayamamano  sotthina  param
uttinno  yannunaham  imam  kullam  sise  3-  va  aropetva
@Footnote: 1 Ma. purisassa. 2 Yu. tinnassa. 3 Ma. thale va ussadetva udake va
@opilapetva.
Khandhe va paccaropetva yenakamam pakkameyyanti . tam kim mannatha
bhikkhave  api  nu  so  puriso  evamkari  tasmim kulle kiccakari
assati  .  no hetam bhante . kathamkari ca so bhikkhave puriso
tasmim  kulle kiccakari assa . idha bhikkhave tassa purisassa [1]-
paragatassa  evamassa  bahukaro  kho me ayam kullo imaham kullam
nissaya  hatthehi  ca  padehi  ca  vayamamano  sotthina  param
uttinno  yannunaham  imam kullam thale va ussapetva 2- udake
va  opilapetva  yenakamam  pakkameyyanti . evamkari kho so
bhikkhave  puriso  tasmim  kulle  kiccakari  assa . evameva kho
bhikkhave  kullupamo  maya  dhammo  desito  nittharanatthaya  no
gahanatthaya  kullupamam  vo  bhikkhave  dhammam  desitam  ajanantehi
dhammapi vo pahatabba pageva adhamma.
   [281]  Chayimani  bhikkhave  ditthitthanani  . katamani cha .
Idha  bhikkhave  assutava  puthujjano  ariyanam  adassavi ariyadhammassa
akovido  ariyadhamme  avinito  sappurisanam  adassavi sappurisadhammassa
akovido  sappurisadhamme  avinito  rupam  etam  mama  esohamasmi
eso  me  attati  samanupassati  vedanam  etam  mama esohamasmi
eso  me  attati  samanupassati  sannam  etam  mama  esohamasmi
eso  me  attati  samanupassati  sankhare etam mama esohamasmi
@Footnote: 1 Yu. tinnassa. Si. Yu. ussaretva. 2 Ma. usasadetva.
Eso  me attati samanupassati yampidam 1- dittham sutam mutam vinnatam
pattam  pariyesitam  anuvicaritam  manasa  tampi  etam  mama esohamasmi
eso  me  attati  samanupassati  yampidam  2-  ditthitthanam  so
loko  so  atta  so  pecca  bhavissami nicco dhuvo sassato
aviparinamadhammo  sassatisamam  tatheva  thassamiti  tampi  etam  mama
esohamasmi eso me attati samanupassati.
   {281.1} Sutava ca kho bhikkhave ariyasavako ariyanam dassavi
ariyadhammassa  kovido  ariyadhamme  suvinito  sappurisanam  dassavi
sappurisadhammassa  kovido  sappurisadhamme  suvinito  rupam  netam  mama
nesohamasmi  na  meso  attati  samanupassati  vedanam  netam  mama
nesohamasmi  na  meso  attati  samanupassati  sannam  netam  mama
nesohamasmi  na  meso  attati  samanupassati  sankhare  netam
mama  nesohamasmi  na  meso  attati  samanupassati  yampidam  3-
dittham  sutam  mutam  vinnatam  pattam  pariyesitam anuvicaritam manasa tampi
netam  mama  nesohamasmi  na meso attati samanupassati yampidam 3-
ditthitthanam  so  loko  so  atta so pecca bhavissami nicco
dhuvo  sassato  aviparinamadhammo  sassatisamam  tatheva  thassamiti tampi
netam  mama  nesohamasmi  na  meso attati samanupassati so evam
samanupassanto asati na paritassatiti.
   [282]  Evam  vutte  annataro  bhikkhu  bhagavantam etadavoca
siya  nu  kho  bhante bahiddha asati paritassanati . siya bhikkhuti
@Footnote:1-2-3 Po. Ma. yampi tam.
Bhagava  avoca  idha  bhikkhu  ekaccassa  evam hoti ahu vata me
tam  vata  me  natthi  siya  vata me tam vataham na labhamiti so
socati  kilamati  paridevati  urattalim  kandati  sammoham  apajjati
evam kho bhikkhu bahiddha asati paritassana hotiti.
   {282.1}  Siya  pana bhante bahiddha asati aparitassanati .
Siya bhikkhuti bhagava avoca idha bhikkhu ekaccassa na evam hoti ahu vata
me tam vata me natthi siya vata me tam vataham na labhamiti so na socati na
kilamati  na  paridevati  na  urattalim  kandati na sammoham apajjati
evam kho bhikkhu bahiddha asati aparitassana hotiti.
   {282.2} Siya nu kho bhante ajjhattam asati paritassanati .
Siya bhikkhuti bhagava avoca idha bhikkhu ekaccassa evam ditthi hoti so
loko  so  atta  so  pecca  bhavissami nicco dhuvo sassato
aviparinamadhammo   sassatisamam   tatheva  thassamiti  so  sunati
tathagatassa  va  tathagatasavakassa  va  sabbesam ditthitthanadhitthana-
pariyutthanabhinivesanusayanam    samugghataya    sabbasankharasamathaya
sabbupadhipatinissaggaya    tanhakkhayaya    viragaya    nirodhaya
nibbanaya dhammam desentassa.
   {282.3}  Tassevam  hoti  ucchijjissami namassu vinassissami
namassu nassu nama bhavissamiti so socati kilamati paridevati urattalim
kandati  sammoham apajjati evam kho bhikkhu ajjhattam asati paritassana
hotiti . siya 1- pana bhante ajjhattam asati aparitassanati. Siya
@Footnote: 1 Po. siya nukho bhante.
Bhikkhuti  bhagava avoca idha bhikkhave ekaccassa na evam ditthi hoti
so  loko so atta so pecca bhavissami nicco dhuvo sassato
aviparinamadhammo   sassatisamam   tatheva  thassamiti  so  sunati
tathagatassa  va  tathagatasavakassa  va  sabbesam ditthitthanadhitthana-
pariyutthanabhinivesanusayanam    samugghataya    sabbasankharasamathaya
sabbupadhipatinissaggaya  tanhakkhayaya  viragaya  nirodhaya  nibbanaya
dhammam  desentassa  .  tassa na evam hoti ucchijjissami namassu
vinassissami  namassu  nassu  nama  bhavissamiti  so na socati na
kilamati  na  paridevati  na  urattalim  kandati na sammoham apajjati
evam kho bhikkhu ajjhattam asati aparitassana hoti.
   [283] Tam 1- bhikkhave pariggaham parigganheyyatha yvassa 2- pariggaho
nicco dhuvo sassato aviparinamadhammo sassatisamam tatheva tittheyya 3-
passatha no tumhe bhikkhave tam pariggaham yvassa 2- pariggaho nicco
dhuvo  sassato  aviparinamadhammo  sassatisamam  tatheva  tittheyyati .
No hetam bhante . sadhu bhikkhave ahampi kho tam bhikkhave pariggaham
na  samanupassami  yvassa  2-  pariggaho  nicco  dhuvo  sassato
aviparinamadhammo sassatisamam tatheva tittheyya.
   {283.1}  Tam bhikkhave attavadupadanam upadiyetha yassa  4-
attavadupadanam   upadiyato   na   uppajjeyyum  sokaparideva-
dukkhadomanassupayasa   passatha   no   tumhe  bhikkhave  tam
@Footnote: 1 Po. tanca bhikkhave. 2 Po. yavassu pariggaho. 3 Po. tittheyyati.
@4 Si. Yu. yam assa.
Attavadupadanam  yassa  attavadupadanam  upadiyato  na uppajjeyyum
sokaparidevadukkhadomanassupayasati  .  no  hetam  bhante  . sadhu
bhikkhave  ahampi  kho  tam  bhikkhave attavadupadanam na samanupassami
yassa  attavadupadanam  upadiyato  na uppajjeyyum sokaparidevadukkha-
domanassupayasa.
   {283.2}  Tam  bhikkhave ditthinissayam nissayetha yassa ditthinissayam
nissayato   na   uppajjeyyum   sokaparidevadukkhadomanassupayasa
passatha no tumhe bhikkhave tam ditthinissayam yassa ditthinissayam nissayato
na  uppajjeyyum  sokaparidevadukkhadomanassupayasati  .  no  hetam
bhante  .  sadhu  bhikkhave  ahampi  kho  tam  bhikkhave ditthinissayam
na  samanupassami  yassa  ditthinissayam  nissayato  na  uppajjeyyum
sokaparidevadukkhadomanassupayasa.
   [284]  Attani  va bhikkhave sati attaniyam meti assati .
Evam bhante . attaniye va bhikkhave sati atta meti assati.
Evam bhante . attani ca bhikkhave attaniye 1- ca saccato thetato
anupalabbhiyamane  yampidam 2- ditthitthanam so loko so atta so
pecca  bhavissami  nicco  dhuvo  sassato aviparinamadhammo sassatisamam
tatheva  thassamiti  nanayam  bhikkhave kevalo paripuro baladhammoti .
Kinhi no siya bhante kevalo hi 3- bhante 4- paripuro baladhammoti.
Tam  kim  mannatha  bhikkhave  rupam  niccam va aniccam vati . aniccam
@Footnote: 1 Po. attaniyeva saccato thetato ca. 2 Po. Ma. yampitam.
@3-4 Si. Yu. ayam patho natthi.
Bhante . yampananiccam dukkham va tam sukham vati . dukkham bhante .
Yampananiccam  dukkham  viparinamadhammam  kallam  nu  tam  samanupassitum etam
mama  esohamasmi  eso me attati . no hetam bhante . tam
kim mannatha bhikkhave vedana .pe. sanna ... Sankhara ... Vinnanam
niccam  va  aniccam  vati  . aniccam bhante . yampananiccam dukkham
va tam sukham vati . dukkham bhante . yampananiccam dukkham viparinamadhammam
kallam nu tam samanupassitum etam mama esohamasmi eso me attati.
   {284.1} No hetam bhante . tasmatiha bhikkhave yankinci rupam
atitanagatapaccuppannam  ajjhattam  va  bahiddha  va  olarikam  va
sukhumam va hinam va panitam va yam dure santike va sabbam rupam netam mama
nesohamasmi  na  meso  attati  evametam  yathabhutam sammappannaya
datthabbam  .  yakaci vedana .pe. yakaci sanna ... yekeci
sankhara  ...  yankinci  vinnanam  atitanagatapaccuppannam  ajjhattam
va  bahiddha  va  olarikam  va sukhumam va hinam va panitam va
yam  dure  santike  va  sabbam  vinnanam  netam  mama nesohamasmi
na meso attati evametam yathabhutam sammappannaya datthabbam.
   [285]  Evam  passam  bhikkhave  sutava  ariyasavako rupasmimpi
nibbindati  vedanayapi  nibbindati sannayapi nibbindati sankharesupi 1-
nibbindati  vinnanasmimpi  nibbindati  nibbindam  2-  virajjati  viraga
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. pancasu thanesu pisaddo na dissati. 2 Ma. nibbida.
Vimuccati  vimuttasmim  vimuttamiti  nanam  hoti  khina  jati  vusitam
brahmacariyam  katam karaniyam naparam itthattayati pajanatiti 1- . ayam
vuccati   bhikkhave  bhikkhu  ukkhittapaligho  itipi  sankinnaparikkho
itipi  abbhulhesiko  itipi  niraggalo  itipi  ariyo  pannaddhajo
pannabharo visamyutto itipi.
   {285.1}  Kathanca  bhikkhave bhikkhu ukkhittapaligho hoti . idha
bhikkhave  bhikkhuno  avijja  pahina hoti ucchinnamula talavatthukata
anabhavangata  ayatim  anuppadadhamma  evam  kho  bhikkhave  bhikkhu
ukkhittapaligho hoti.
   {285.2}   Kathanca   bhikkhave   bhikkhu   sankinnaparikkho
hoti  .  idha  bhikkhave  bhikkhuno  ponobbhaviko  jatisankharo
pahino  hoti  ucchinnamulo  talavatthukato  anabhavangato  ayatim
anuppadadhammo evam kho bhikkhave bhikkhu sankinnaparikkho hoti.
   {285.3}  Kathanca  bhikkhave bhikkhu abbhulhesiko hoti . idha
bhikkhave  bhikkhuno  tanha  pahina  hoti ucchinnamula talavatthukata
anabhavangata  ayatim  anuppadadhamma  evam  kho  bhikkhave  bhikkhu
abbhulhesiko hoti . kathanca bhikkhave bhikkhu niraggalo hoti . idha
bhikkhave  bhikkhuno  pancorambhagiyani  sannojanani  pahinani  honti
ucchinnamulani    talavatthukatani    anabhavangatani    ayatim
anuppadadhammani evam kho bhikkhave bhikkhu niraggalo hoti.
   {285.4}  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu  ariyo  pannaddhajo
pannabharo   visamyutto   hoti  .  idha  bhikkhave  bhikkhuno
asmimano   pahino   hoti   ucchinnamulo   talavatthukato
@Footnote: 1 Po. Ma. itisaddo natthi.
Anabhavangato  ayatim  anuppadadhammo  evam  kho  bhikkhave  bhikkhu
ariyo pannaddhajo pannabharo visamyutto hoti.
   [286]  Evam  vimuttacittam kho bhikkhave bhikkhum sainda deva
sabrahmaka  sapajapatika  anvesanta  nadhigacchanti  idam  nissitam
tathagatassa  vinnananti  tam  kissa  hetu ditthevaham bhikkhave dhamme
tathagatam ananuvajjoti 1- vadami . Evamvadim kho mam bhikkhave evamakkhayim
eke  samanabrahmana  asata  tuccha  musa abhutena abbhacikkhanti
venayiko  samano  gotamo  sato  sattassa  ucchedam  vinasam vibhavam
pannapetiti  .  yatha  caham  bhikkhave  na yatha caham na vadami
tatha  mam  te  bhonto  samanabrahmana  asata  tuccha  musa
abhutena  abbhacikkhanti  venayiko  samano  gotamo  sato  sattassa
ucchedam  vinasam vibhavam pannapetiti . pubbe caham bhikkhave etarahi
ca dukkhanceva pannapemi dukkhassa ca nirodham.
   {286.1} Tatra ce bhikkhave pare tathagatam akkosanti paribhasanti rosenti
vihesenti ghattenti 2- tatra bhikkhave tathagatassa na hoti aghato na
appaccayo na cetaso anabhinandi 3- . Tatra ce bhikkhave pare tathagatam
sakkaronti garukaronti manenti pujenti tatra bhikkhave tathagatassa na
hoti anando na somanassam [4]- cetaso ubbilavitattam. Tatra ce bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. ananuvijjo. Yu. ananuvejjoti vadami. 2 Si. Ma. Yu. vihesenti ghattentiti
@ime patha na dissanti. 3 Si. Ma. Yu. anabhiraddhi. 4 Ma. Yu. nasaddo dissati.
Pare tathagatam sakkaronti garukaronti manenti pujenti tatra bhikkhave
tathagatassa  evam  hoti  yam  kho idam pubbe parinnatam tattha me
evarupa kara kariyantiti.
   [287]  Tasmatiha  bhikkhave  tumhe  cepi pare akkoseyyum
paribhaseyyum roseyyum viheseyyum ghatteyyum 1- tatra tumhehi na aghato
na appaccayo na cetaso abhinandi 2- karaniya . tasmatiha bhikkhave
tumhe  cepi  pare  sakkareyyum garukareyyum maneyyum pujeyyum tatra
tumhehi  na  anando  na  somanassam  na  cetaso  ubbilavitattam
karaniyam . tasmatiha bhikkhave tumhe cepi pare sakkareyyum garukareyyum
maneyyum  pujeyyum  tatra  tumhakam  evamassa  yam kho idam pubbe
parinnatam  tattha  no  3- evarupa kara kariyantiti . tasmatiha
bhikkhave  yam  na  tumhakam tam pajahatha tam vo pahinam digharattam hitaya
sukhaya bhavissati.
   {287.1}  Kinca  bhikkhave  na  tumhakam  rupam  bhikkhave  na
tumhakam tam pajahatha tam vo pahinam digharattam hitaya sukhaya bhavissati .
Vedana  bhikkhave  na  tumhakam tam pajahatha sa vo pahina digharattam
hitaya  sukhaya  bhavissati  . sanna bhikkhave na tumhakam tam pajahatha
sa vo pahina digharattam hitaya sukhaya bhavissati . sankhara bhikkhave
na  tumhakam  te  pajahatha  te vo pahina digharattam hitaya sukhaya
bhavissanti  .  vinnanam  bhikkhave  na  tumhakam  tam pajahatha tam vo
pahinam  digharattam  hitaya  sukhaya  bhavissati . tam kim mannatha bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. ghatteyyunti patho natthi. Yu. viheseyyum ghatteyyunti ime patha na
@disasanti. 2 Si. Ma. Yu. anabhiraddhi. 3 Po. Ma. me.
Yam  imasmim  jetavane  tinakatthasakhapalasam  tam  jano  hareyya va
daheyya  va  yathapaccayam  va  kareyya api nu tumhakam evamassa
amhe  jano harati va dahati va yathapaccayam va karotiti . no
hetam  bhante  tam  kissa  hetu  na  hi no etam bhante atta
va attaniyam vati.
   {287.2} Evameva kho bhikkhave yam na tumhakam tam pajahatha tam
vo  pahinam  digharattam  hitaya  sukhaya bhavissati . kinca bhikkhave na
tumhakam  rupam bhikkhave na tumhakam tam pajahatha tam vo pahinam digharattam
hitaya  sukhaya  bhavissati . vedana bhikkhave .pe. sanna bhikkhave
.pe.  sankhara  bhikkhave  .pe. vinnanam bhikkhave na tumhakam tam
pajahatha tam vo pahinam digharattam hitaya sukhaya bhavissati.
   [288] Evam svakkhato bhikkhave maya dhammo uttano vivato
pakasito  chinnapilotiko  evam  svakkhate  bhikkhave  maya dhamme
uttane  vivate  pakasite  chinnapilotike ye te bhikkhu arahanto
khinasava  vusitavanto  katakaraniya  ohitabhara  anuppattasadattha
parikkhinabhavasannojana    sammadannavimutta   vattantesam   natthi
pannapanaya  .  evam  svakkhato bhikkhave maya dhammo uttano
vivato  pakasito  chinnapilotiko  evam  svakkhate  bhikkhave maya
dhamme  uttane  vivate  pakasite  chinnapilotike  yesam  bhikkhunam
pancorambhagiyani  sannojanani  pahinani  sabbe  te  opapatika
Tattha parinibbayino anavattidhamma tasma loka . evam svakkhato
bhikkhave  maya  dhammo  uttano  vivato  pakasito  chinnapilotiko
evam  svakkhate  bhikkhave maya dhamme uttane vivate pakasite
chinnapilotike   yesam   bhikkhunam   tini   sannojanani  pahinani
ragadosamohatanubhuta  sabbe  te  sakadagamino  sakideva  imam
lokam agantva dukkhassantam karissanti.
   {288.1} Evam svakkhato bhikkhave maya dhammo uttano vivato
pakasito chinnapilotiko evam svakkhate bhikkhave maya dhamme uttane
vivate pakasite chinnapilotike yesam bhikkhunam tini sannojanani pahinani
sabbe te sotapanna avinipatadhamma niyata sambodhiparayana.
   {288.2} Evam svakkhato bhikkhave maya dhammo uttano vivato
pakasito chinnapilotiko evam svakkhate bhikkhave maya dhamme uttane
vivate pakasite chinnapilotike ye te bhikkhu dhammanusarino saddhanusarino
sabbe te sambodhiparayana.
   {288.3} Evam svakkhato bhikkhave maya dhammo uttano vivato
pakasito  chinnapilotiko evam svakkhate bhikkhave maya dhamme uttane
vivate  pakasite  chinnapilotike  yesam  mayi  saddhamattam  pemamattam
sabbe te saggaparayanati.
   Idamavocabhagava attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti.
         Alagaddupamasuttam nitthitam dutiyam.
          --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 261-281. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=5284&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=5284&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=274&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=22              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=274              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=214              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=214              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com