ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

            Bhayabheravasuttaṃ
   [27]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  atha  kho  jāṇussoṇi
brāhmaṇo  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā bhagavatā saddhiṃ
sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ 1- vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi.
   [28]  Ekamantaṃ  nisinno kho jāṇussoṇi brāhmaṇo bhagavantaṃ
etadavoca  yeme  bho  gotama  kulaputtā  bhavantaṃ gotamaṃ uddissa
saddhā  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajitā bhavantesaṃ gotamo pubbaṅgamo
bhavantesaṃ  gotamo  bahukāro  bhavantesaṃ gotamo samādapetā bhoto
ca  pana  gotamassa  sā janatā diṭṭhānugatiṃ āpajjatīti . evametaṃ
brāhmaṇa  evametaṃ  brāhmaṇa  ye  te  brāhmaṇa  kulaputtā
mamaṃ  uddissa  saddhā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitā  ahaṃ tesaṃ
pubbaṅgamo  ahaṃ  tesaṃ  bahukāro  ahaṃ  tesaṃ  samādapetā mamañca
pana sā janatā diṭṭhānugatiṃ āpajjatīti.
   [29]  Durabhisambhavāni hi kho bho gotama araññavanapatthāni 2-
pantāni senāsanāni dukkaraṃ pavivekaṃ durabhiramaṃ ekatte haranti maññe
mano  vanāni  samādhiṃ  alabhamānassa bhikkhunoti . evametaṃ brāhmaṇa
evametaṃ  brāhmaṇa  durabhisambhavāni  hi  brāhmaṇa  araññavanapatthāni
@Footnote: 1 Ma. sāraṇīyaṃ . 2 Sī. Yu. araññe vanapatthāni.
Pantāni  senāsanāni  dukkaraṃ  pavivekaṃ  durabhiramaṃ  ekatte  haranti
maññe mano vanāni samādhiṃ alabhamānassa bhikkhunoti.
   [30] Mayhampi kho brāhmaṇa pubbeva sambodhā anabhisambuddhassa
bodhisattasseva sato etadahosi durabhisambhavāni hi kho araññavanapatthāni
pantāni senāsanāni dukkaraṃ pavivekaṃ durabhiramaṃ ekatte haranti maññe
mano vanāni samādhiṃ alabhamānassa bhikkhunoti.
   [31] Tassa mayhaṃ brāhmaṇa etadahosi ye kho keci samaṇā vā
brāhmaṇā  vā  aparisuddhakāyakammantā  araññavanapatthāni  pantāni
senāsanāni  paṭisevanti  aparisuddhakāyakammantasandosahetu  have  te
bhonto samaṇabrāhmaṇā akusalaṃ bhayabheravaṃ avhayanti . na kho panāhaṃ
aparisuddhakāyakammanto   araññavanapatthāni   pantāni   senāsanāni
paṭisevāmi  parisuddhakāyakammantohamasmi  .  ye  hi  vo  ariyā
parisuddhakāyakammantā   araññavanapatthāni   pantāni   senāsanāni
paṭisevanti   tesamahaṃ   aññataro   1-   etamahaṃ  brāhmaṇa
parisuddhakāyakammantataṃ   2-   attani   sampassamāno   bhiyyo
pallomamāpādiṃ araññe vihārāya.
   [32] Tassa mayhaṃ brāhmaṇa etadahosi ye kho keci samaṇā vā
brāhmaṇā  vā  aparisuddhavacīkammantā  .pe.  aparisuddhamanokammantā
@Footnote: 1 Sī. Yu. aññatamo . 2 Ma. parisuddhakāyakammataṃ.
.pe.     Aparisuddhājīvā    araññavanapatthāni    pantāni
senāsanāni  paṭisevanti  aparisuddhājīvasandosahetu  have te bhonto
samaṇabrāhmaṇā  akusalaṃ  bhayabheravaṃ  avhayanti  .  na  kho  panāhaṃ
aparisuddhājīvo  araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni  paṭisevāmi
parisuddhājīvohamasmi  .  ye  hi  vo  ariyā  parisuddhājīvā
araññavanapatthāni   pantāni   senāsanāni   paṭisevanti  tesamahaṃ
aññataro  etamahaṃ  brāhmaṇa  parisuddhājīvataṃ  attani  sampassamāno
bhiyyo pallomamāpādiṃ araññe vihārāya.
   [33] Tassa mayhaṃ brāhmaṇa etadahosi ye kho keci samaṇā vā
brāhmaṇā  vā  abhijjhālū  kāmesu  tibbasārāgā  araññavanapatthāni
pantāni  senāsanāni  paṭisevanti abhijjhālukāmesutibbasārāgasandosahetu
have  te bhonto samaṇabrāhmaṇā akusalaṃ bhayabheravaṃ avhayanti . na
kho  panāhaṃ  abhijjhālu  kāmesu  tibbasārāgo  araññavanapatthāni
pantāni  senāsanāni  paṭisevāmi  anabhijjhāluhamasmi  . ye hi vo
ariyā   anabhijjhālū   araññavanapatthāni   pantāni   senāsanāni
paṭisevanti  tesamahaṃ  aññataro  etamahaṃ  brāhmaṇa  anabhijjhālutaṃ
attani sampassamāno bhiyyo pallomamāpādiṃ araññe vihārāya.
   [34] Tassa mayhaṃ brāhmaṇa etadahosi ye kho keci samaṇā
vā   brāhmaṇā   vā   byāpannacittā   paduṭṭhamanasaṅkappā
Araññavanapatthāni    pantāni    senāsanāni    paṭisevanti
byāpannacittapaduṭṭhamanasaṅkappasandosahetu   have   te   bhonto
samaṇabrāhmaṇā  akusalaṃ  bhayabheravaṃ  avhayanti  .  na  kho  panāhaṃ
byāpannacitto   paduṭṭhamanasaṅkappo   araññavanapatthāni   pantāni
senāsanāni  paṭisevāmi  mettacittohamasmi  .  ye hi vo ariyā
mettacittā  araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni  paṭisevanti
tesamahaṃ   aññataro  etamahaṃ  brāhmaṇa  mettacittataṃ  attani
sampassamāno bhiyyo pallomamāpādiṃ araññe vihārāya.
   [35]  Tassa  mayhaṃ  brāhmaṇa  etadahosi  ye  kho keci
samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  thīnamiddhapariyuṭṭhitā  araññavanapatthāni
pantāni   senāsanāni   paṭisevanti   thīnamiddhapariyuṭṭhānasandosahetu
have  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  akusalaṃ bhayabheravaṃ avhayanti .
Na  kho  panāhaṃ  thīnamiddhapariyuṭṭhito  araññavanapatthāni  pantāni
senāsanāni  paṭisevāmi  vigatathīnamiddhohamasmi  . ye hi vo ariyā
vigatathīnamiddhā  araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni  paṭisevanti
tesamahaṃ  aññataro  etamahaṃ  brāhmaṇa  vigatathīnamiddhataṃ  attani
sampassamāno bhiyyo pallomamāpādiṃ araññe vihārāya.
   [36]  Tassa  mayhaṃ  brāhmaṇa  etadahosi  ye  kho keci
samaṇā  vā  brāhmaṇā vā uddhatā avūpasantacittā araññavanapatthāni
pantāni   senāsanāni   paṭisevanti  uddhatāvūpasantacittasandosahetu
Have  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  akusalaṃ bhayabheravaṃ avhayanti .
Na   kho   panāhaṃ  uddhato  avūpasantacitto  araññavanapatthāni
pantāni   senāsanāni   paṭisevāmi   vūpasantacittohamasmi  .
Ye  hi  vo  ariyā  vūpasantacittā  araññavanapatthāni  pantāni
senāsanāni  paṭisevanti  tesamahaṃ  aññataro  etamahaṃ  brāhmaṇa
vūpasantacittataṃ   attani   sampassamāno   bhiyyo  pallomamāpādiṃ
araññe vihārāya.
   [37]  Tassa  mayhaṃ  brāhmaṇa  etadahosi  ye  kho keci
samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  kaṅkhī  vicikicchī  araññavanapatthāni
pantāni  senāsanāni  paṭisevanti  kaṅkhivicikicchisandosahetu  have te
bhonto  samaṇabrāhmaṇā  akusalaṃ  bhayabheravaṃ  avhayanti  .  na kho
panāhaṃ  kaṅkhī  vicikicchī  araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni
paṭisevāmi  tiṇṇavicikicchohamasmi  . ye hi vo ariyā tiṇṇavicikicchā
araññavanapatthāni    pantāni    senāsanāni    paṭisevanti
tesamahaṃ  aññataro  etamahaṃ  brāhmaṇa  tiṇṇavicikicchataṃ  attani
sampassamāno bhiyyo pallomamāpādiṃ araññe vihārāya.
   [38]  Tassa  mayhaṃ  brāhmaṇa  etadahosi  ye  kho keci
samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  attukkaṃsakā paravambhī araññavanapatthāni
pantāni   senāsanāni   paṭisevanti  attukkaṃsanaparavambhanasandosahetu
have   te   bhonto   samaṇabrāhmaṇā   akusalaṃ   bhayabheravaṃ
Avhayanti  .  na  kho panāhaṃ attukkaṃsako paravambhī araññavanapatthāni
pantāni  senāsanāni  paṭisevāmi  anattukkaṃsako  aparavambhīhamasmi .
Ye  hi  vo  ariyā  anattukkaṃsakā  aparavambhī  araññavanapatthāni
pantāni  senāsanāni  paṭisevanti  tesamahaṃ  aññataro  1- etamahaṃ
brāhmaṇa  anattukkaṃsakataṃ  aparavambhitaṃ  attani  sampassamāno  bhiyyo
pallomamāpādiṃ araññe vihārāya.
   [39] Tassa mayhaṃ brāhmaṇa etadahosi ye kho keci samaṇā vā
brāhmaṇā   vā   chambhī  bhirukajātikā  2-  araññavanapatthāni
pantāni  senāsanāni  paṭisevanti  chambhibhirukajātikasandosahetu  have
te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā akusalaṃ bhayabheravaṃ avhayanti . na kho
panāhaṃ  chambhī  bhirukajātiko  araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni
paṭisevāmi  vigatalomahaṃsohamasmi  . ye hi vo ariyā vigatalomahaṃsā
araññavanapatthāni   pantāni   senāsanāni   paṭisevanti  tesamahaṃ
aññataro  etamahaṃ  brāhmaṇa  vigatalomahaṃsataṃ  attani  sampassamāno
bhiyyo pallomamāpādiṃ araññe vihārāya.
   [40] Tassa mayhaṃ brāhmaṇa etadahosi ye kho keci samaṇā vā
brāhmaṇā  vā  lābhasakkārasilokaṃ  nikāmayamānā  araññavanapatthāni
pantāni   senāsanāni   paṭisevanti  lābhasakkārasilokanikāmayamāna-
sandosahetu  3-  have  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  akusalaṃ
bhayabheravaṃ  avhayanti  .  na  kho  panāhaṃ  lābhasakkārasilokaṃ
@Footnote: 1 Ma. sabbattha aññataroti. 2 Ma. bhīrukajātikā. ito paraṃ īdisameva.
@3 Ma. lābhasakkārasilokanikāmanasandosahetu.
Nikāmayamāno  araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni  paṭisevāmi
appicchohamasmi  .  ye  hi  vo ariyā appicchā araññavanapatthāni
pantāni  senāsanāni  paṭisevanti  tesamahaṃ  aññataro  etamahaṃ
brāhmaṇa  appicchataṃ  attani  sampassamāno  bhiyyo  pallomamāpādiṃ
araññe vihārāya.
   [41] Tassa mayhaṃ brāhmaṇa etadahosi ye kho keci samaṇā
vā  brāhmaṇā  vā  kusītā  hīnaviriyā  1-  araññavanapatthāni
pantāni  senāsanāni  paṭisevanti  kusītahīnaviriyasandosahetu  have te
bhonto  samaṇabrāhmaṇā  akusalaṃ  bhayabheravaṃ  avhayanti  .  na kho
panāhaṃ  kusīto  hīnaviriyo  araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni
paṭisevāmi  āraddhaviriyohamasmi  . ye hi vo ariyā āraddhaviriyā
araññavanapatthāni   pantāni   senāsanāni   paṭisevanti  tesamahaṃ
aññataro  etamahaṃ  brāhmaṇa  āraddhaviriyataṃ  attani  sampassamāno
bhiyyo pallomamāpādiṃ araññe vihārāya.
   [42] Tassa mayhaṃ brāhmaṇa etadahosi ye kho keci samaṇā
vā  brāhmaṇā  vā  muṭṭhassatī  asampajānā  araññavanapatthāni
pantāni   senāsanāni   paṭisevanti  muṭṭhassatiasampajānasandosahetu
have  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  akusalaṃ bhayabheravaṃ avhayanti .
Na   kho   panāhaṃ   muṭṭhassati  asampajāno  araññavanapatthāni
pantāni   senāsanāni   paṭisevāmi   upaṭṭhitasatihamasmi  .
@Footnote: 1 Ma. hīnavīriyā. ito paraṃ īdisameva.
Ye  hi vo ariyā upaṭṭhitasatī araññavanapatthāni pantāni senāsanāni
paṭisevanti  tesamahaṃ  aññataro  etamahaṃ  brāhmaṇa  upaṭṭhitasatitaṃ
attani sampassamāno bhiyyo pallomamāpādiṃ araññe vihārāya.
   [43]  Tassa  mayhaṃ  brāhmaṇa  etadahosi  ye  kho keci
samaṇā  vā brāhmaṇā vā asamāhitā vibbhantacittā araññavanapatthāni
pantāni   senāsanāni  paṭisevanti  asamāhitavibbhantacittasandosahetu
have  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  akusalaṃ bhayabheravaṃ avhayanti .
Na   kho  panāhaṃ  asamāhito  vibbhantacitto  araññavanapatthāni
pantāni   senāsanāni   paṭisevāmi   samādhisampannohamasmi  .
Ye   hi   vo   ariyā   samādhisampannā   araññavanapatthāni
pantāni  senāsanāni  paṭisevanti  tesamahaṃ  aññataro  etamahaṃ
brāhmaṇa  samādhisampadaṃ  attani  sampassamāno  bhiyyo pallomamāpādiṃ
araññe vihārāya.
   [44] Tassa mayhaṃ brāhmaṇa etadahosi ye kho keci samaṇā
vā  brāhmaṇā  vā  duppaññā  elamūgā  1-  araññavanapatthāni
pantāni  senāsanāni  paṭisevanti  duppaññaelamūgasandosahetu  have
te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā akusalaṃ bhayabheravaṃ avhayanti . na kho
panāhaṃ   duppañño   elamūgo   araññavanapatthāni   pantāni
senāsanāni  paṭisevāmi  paññāsampannohamasmi . ye hi vo ariyā
paññāsampannā  araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni  paṭisevanti
@Footnote: 1 Ma. eḷamūgā. ito paraṃ īdisameva.
Tesamahaṃ   aññataro  etamahaṃ  brāhmaṇa  paññāsampadaṃ  attani
sampassamāno bhiyyo pallomamāpādiṃ araññe vihārāya.
          Soḷasapariyāyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [45]  Tassa  mayhaṃ  brāhmaṇa etadahosi yannūnāhaṃ yā tā
rattiyo  abhiññātā  abhilakkhitā  cātuddasī  pañcadasī  aṭṭhamī  ca
pakkhassa  tathārūpāsu  rattīsu yāni tāni ārāmacetiyāni vanacetiyāni
rukkhacetiyāni bhiṃsanakāni salomahaṃsāni tathārūpesu senāsanesu vihareyyaṃ.
Appevanāma 1- taṃ bhayabheravaṃ passeyyanti . so kho ahaṃ brāhmaṇa
aparena  samayena  yā tā rattiyo abhiññātā abhilakkhitā cātuddasī
pañcadasī  aṭṭhamī  ca  pakkhassa  tathārūpāsu  rattīsu  yāni  tāni
ārāmacetiyāni  vanacetiyāni  rukkhacetiyāni  bhiṃsanakāni  salomahaṃsāni
tathārūpesu  senāsanesu  viharāmi  tattha  ca me brāhmaṇa viharato
migo vā āgacchati moro vā kaṭṭhaṃ pāteti vāto vā paṇṇakasaṭaṃ 2-
ereti  .  tassa  mayhaṃ brāhmaṇa evaṃ hoti 3- etaṃ nūna taṃ
bhayabheravaṃ āgacchatīti.
   {45.1}  Tassa  mayhaṃ  brāhmaṇa  etadahosi  kinnukho  ahaṃ
aññadatthu  bhayapaṭikaṅkhī  4-  viharāmi  yannūnāhaṃ  yathābhūtassa  5-
yathābhūtassa  me  taṃ  bhayabheravaṃ āgacchati tathābhūto 6-  tathābhūtova
taṃ  bhayabheravaṃ  paṭivineyyanti  .  tassa mayhaṃ brāhmaṇa caṅkamantassa
taṃ  bhayabheravaṃ  āgacchati  .  so  kho ahaṃ brāhmaṇa neva tāva
@Footnote: 1 Ma. appevanāmāhaṃ. 2 Sī. Yu. paṇṇasaṭaṃ. 3 Ma. etadahosi.
@4 Sī. bhayapāṭikaṅkhī. 5 Ma. yathābhūtaṃ. 6 Ma. tathābhūtaṃ.
Tiṭṭhāmi  na  nisīdāmi  na nipajjāmi yāva caṅkamantova taṃ bhayabheravaṃ
paṭivinemi . tassa mayhaṃ brāhmaṇa ṭhitassa taṃ bhayabheravaṃ āgacchati .
So  kho  ahaṃ  brāhmaṇa  neva  tāva  caṅkamāmi na nisīdāmi na
nipajjāmi  yāva  ṭhitova  taṃ  bhayabheravaṃ  paṭivinemi  . tassa mayhaṃ
brāhmaṇa  nisinnassa  taṃ  bhayabheravaṃ  āgacchati  .  so  kho ahaṃ
brāhmaṇa  neva  tāva  nipajjāmi  na  tiṭṭhāmi na caṅkamāmi yāva
nisinnova  taṃ  bhayabheravaṃ  paṭivinemi  .  tassa  mayhaṃ  brāhmaṇa
nipannassa  taṃ  bhayabheravaṃ  āgacchati  .  so  kho  ahaṃ brāhmaṇa
neva  tāva  nisīdāmi  na  tiṭṭhāmi  na  caṅkamāmi yāva nipannova
taṃ bhayabheravaṃ paṭivinemi.
   [46]  Santi  kho  pana  brāhmaṇa  eke  samaṇabrāhmaṇā
rattiṃyeva  samānaṃ  divāti  sañjānanti  divāyeva  samānaṃ  rattīti
sañjānanti   idamahaṃ   tesaṃ   samaṇabrāhmaṇānaṃ  sammohavihārasmiṃ
vadāmi  .  ahaṃ  kho  pana  brāhmaṇa  rattiṃyeva  samānaṃ  rattīti
sañjānāmi  divāyeva  samānaṃ  divāti  sañjānāmi  .  yaṃ kho taṃ
brāhmaṇa  sammā  vadamāno  vadeyya  asammohadhammo satto loke
uppanno  bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampakāya  1-  atthāya
hitāya sukhāya devamanussānanti . mameva taṃ sammā vadamāno vadeyya
asammohadhammo  satto  loke  uppanno  bahujanahitāya  bahujanasukhāya
lokānukampakāya 2- atthāya hitāya sukhāya devamanussānanti.
@Footnote: 1-2 Ma. lokānukampāya.
   [47] Āraddhaṃ kho pana me brāhmaṇa viriyaṃ 1- ahosi asallīnaṃ
upaṭṭhitā  sati appammuṭṭhā 2- passaddho kāyo asāraddho samāhitaṃ
cittaṃ  ekaggaṃ . so kho ahaṃ brāhmaṇa vivicceva kāmehi vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  vihāsiṃ  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ
cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ
upasampajja vihāsiṃ pītiyā ca virāgā upekkhako ca vihāsiṃ sato ca
sampajāno  sukhañca  kāyena  paṭisaṃvedesiṃ  yantaṃ  ariyā ācikkhanti
upekkhako  satimā  sukhavihārīti tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja vihāsiṃ sukhassa
ca  pahānā  dukkhassa  ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ
atthaṅgamā   adukkhamasukhaṃ   upekkhāsatipārisuddhiṃ   catutthaṃ   jhānaṃ
upasampajja vihāsiṃ.
   [48] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  3-
pubbenivāsānussatiñāṇāya  cittaṃ  abhininnāmesiṃ  .  so  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ  anussarāmi  seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ  dvepi jātiyo
tissopi  jātiyo  catassopi  jātiyo pañcapi jātiyo dasapi jātiyo
vīsampi  jātiyo  tiṃsampi  jātiyo  cattāḷīsampi  jātiyo paññāsampi
jātiyo   jātisatampi  jātisahassampi  jātisatasahassampi  anekepi
@Footnote: 1 Ma. vīriyaṃ. 2 Sī. Ma. asammuṭṭhā. 3 Sī. ānejjappatte.
Saṃvaṭṭakappe  anekepi  vivaṭṭakappe  anekepi  saṃvaṭṭavivaṭṭakappe
amutrāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro  evaṃ
sukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato cuto amutra udapādiṃ
tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro evaṃ
sukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato cuto idhūpapannoti .
Iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarāmi . ayaṃ
kho  me  brāhmaṇa  rattiyā paṭhame yāme paṭhamā vijjā adhigatā
avijjā  vihatā  vijjā  uppannā tamo vihato āloko uppanno
yathātaṃ appamattassa ātāpino pahitattassa viharato.
   [49] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  sattānaṃ
cutūpapātañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmesiṃ  .  so  dibbena  cakkhunā
visuddhena  atikkantamānusakena  satte passāmi cavamāne upapajjamāne
hīne  paṇīte suvaṇṇe dubbaṇṇe sugate duggate yathākammūpage satte
pajānāmi  ime  vata  bhonto  sattā  kāyaduccaritena samannāgatā
vacīduccaritena  samannāgatā  manoduccaritena  samannāgatā  ariyānaṃ
upavādakā  micchādiṭṭhikā  micchādiṭṭhikammasamādānā  te  kāyassa
bhedā  parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā ime vā
pana bhonto sattā kāyasucaritena samannāgatā vacīsucaritena samannāgatā
manosucaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  anupavādakā  sammādiṭṭhikā
Sammādiṭṭhikammasamādānā   te   kāyassa   bhedā   parammaraṇā
sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapannāti  . iti dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena  satte  passāmi  cavamāne  upapajjamāne  hīne
paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage  satte
pajānāmi  .  ayaṃ  kho  me  brāhmaṇa  rattiyā majjhime yāme
dutiyā  vijjā  adhigatā  avijjā  vihatā  vijjā  uppannā tamo
vihato  āloko  uppanno  yathātaṃ  appamattassa  ātāpino
pahitattassa viharato.
   [50] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte āsavānaṃ
khayañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmesiṃ  .  so  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ
abbhaññāsiṃ   ayaṃ   dukkhasamudayoti   yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ
dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ime  āsavāti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ
āsavasamudayoti   yathābhūtaṃ   abbhaññāsiṃ   ayaṃ   āsavanirodhoti
yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  āsavanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ
abbhaññāsiṃ  .  tassa me evaṃ jānato evaṃ passato kāmāsavāpi
cittaṃ  vimuccittha  bhavāsavāpi  cittaṃ  vimuccittha  avijjāsavāpi  cittaṃ
vimuccittha  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  ahosi  khīṇā  jāti  vusitaṃ
brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  abbhaññāsiṃ .
Ayaṃ  kho  me  brāhmaṇa  rattiyā  pacchime yāme tatiyā vijjā
adhigatā  avijjā  vihatā  vijjā  uppannā tamo vihato āloko
uppanno yathātaṃ appamattassa ātāpino pahitattassa viharato.
   [51] Siyā kho pana te brāhmaṇa evamassa ajjāpi nūna samaṇo
gotamo  avītarāgo  avītadoso  avītamoho  tasmā araññavanapatthāni
pantāni  senāsanāni  paṭisevatīti . na kho panetaṃ brāhmaṇa evaṃ
daṭṭhabbaṃ  .  dve  kho  ahaṃ  brāhmaṇa  atthavase  sampassamāno
araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni  paṭisevāmi  attano  ca
diṭṭhadhammasukhavihāraṃ sampassamāno pacchimañca janataṃ anukampamānoti.
   [52]  Anukampitarūpā  vatāyaṃ bhotā gotamena pacchimā janatā
yathātaṃ  arahatā  sammāsambuddhena . abhikkantaṃ bho gotama abhikkantaṃ
bho  gotama  seyyathāpi  bho  gotama  nikkujjitaṃ  vā ukkujjeyya
paṭicchannaṃ  vā  vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre
vā telapajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto rūpāni dakkhantīti 1- evameva 2-
bhotā  gotamena  anekapariyāyena  dhammo  pakāsito  .  esāhaṃ
bhavantaṃ  gotamaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ
maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti 3-.
       Bhayabheravasuttantaṃ 4- niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
@Footnote: 1 Sī. dakkhintīti. 2 Ma. evamevaṃ. 3 Yu. saraṇagatantīti. 4 Ma. bhayabheravasuttaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 28-41. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=554              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=554              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=27&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=4              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=27              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=3019              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=3019              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่