ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

            Vammikasuttaṃ
   [289]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
āyasmā  kumārakassapo  andhavane  viharati  .  atha kho aññatarā
devatā  abhikkantāya  rattiyā  abhikkantavaṇṇā  kevalakappaṃ  andhavanaṃ
obhāsetvā  yenāyasmā  kumārakassapo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
ekamantaṃ  aṭṭhāsi  . ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā āyasmantaṃ
kumārakassapaṃ  etadavoca bhikkhu bhikkhu ayaṃ vammiko rattiṃ dhūmāyati 1-
divā  pajjalati  brāhmaṇo  evamāha  abhikkhana  sumedha  satthaṃ
ādāyāti.
   {289.1} Abhikkhananto sumedho satthaṃ ādāya addasa paliṅgaṃ 2-
paliṅgā bhanteti 3- . brāhmaṇo evamāha ukkhipa paliṅgaṃ abhikkhana
sumedha  satthaṃ  ādāyāti  .  abhikkhananto  sumedho satthaṃ ādāya
addasa  uddhumāyikaṃ  uddhumāyikā  bhanteti  .  brāhmaṇo evamāha
ukkhipa  uddhumāyikaṃ  abhikkhana sumedha satthaṃ ādāyāti . abhikkhananto
sumedho  satthaṃ  ādāya  addasa  dvidhāpathaṃ  dvidhāpatho bhanteti .
Brāhmaṇo  evamāha  ukkhipa  dvidhāpathaṃ  abhikkhana  sumedha  satthaṃ
ādāyāti.
   {289.2} Abhikkhananto sumedho satthaṃ ādāya addasa paṅkavāraṃ 4-
paṅkavāro bhanteti . [5]- ukkhipa paṅkavāraṃ abhikkhana sumedha satthaṃ
ādāyāti  .  abhikkhananto  sumedho  satthaṃ  ādāya addasa kummaṃ
@Footnote: 1 Sī. dhūpāyati. 2 Sī. Yu. palaṅgiṃ. 3 Ma. Yu. bhadanteti. sabbattha īdisameva.
@4 Sī. Ma. Yu. caṅgavāraṃ. 5 brāhmaṇo evamāhāti ime pāṭhā naṭṭhā bhaveyyuṃ.
Kummo  bhanteti  .  brāhmaṇo  evamāha  ukkhipa  kummaṃ abhikkhana
sumedha  satthaṃ  ādāyāti  .  abhikkhananto  sumedho satthaṃ ādāya
addasa  asisūnaṃ  asisūnā  bhanteti  .  brāhmaṇo evamāha ukkhipa
asisūnaṃ  abhikkhana  sumedha  satthaṃ  ādāyāti . abhikkhananto sumedho
satthaṃ  ādāya  addasa  maṃsapesiṃ  maṃsapesi  bhanteti  . brāhmaṇo
evamāha ukkhipa maṃsapesiṃ abhikkhana sumedha satthaṃ ādāyāti.
   {289.3}  Abhikkhananto  sumedho  satthaṃ ādāya addasa nāgaṃ
nāgo  bhanteti  .  brāhmaṇo evamāha tiṭṭhatu nāgo mā nāgaṃ
ghaṭṭesi namo karohi nāgassāti . ime kho tvaṃ bhikkhu paṇṇarasaṃ pañhe
bhagavantaṃ  upasaṅkamitvā  puccheyyāsi  yathā  te  bhagavā byākaroti
tathā  naṃ  dhāreyyāsi  . nāhantaṃ bhikkhu passāmi sadevake loke
samārake  sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya
yo  imesaṃ  pañhānaṃ  veyyākaraṇena  cittaṃ  ārādheyya  aññatra
tathāgatena  vā  tathāgatasāvakena  vā  ito vā pana sutvāti .
Idamavoca sā devatā idaṃ vatvā tattheva antaradhāyi.
   [290]  Atha  kho  āyasmā  kumārakassapo  tassā rattiyā
accayena  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho āyasmā
kumārakassapo  bhagavantaṃ  etadavoca  imaṃ  bhante  rattiṃ  aññatarā
devatā  abhikkantāya  rattiyā  abhikkantavaṇṇā  kevalakappaṃ  andhavanaṃ
Obhāsetvā yenāhaṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā ekamantaṃ aṭṭhāsi .
Ekamantaṃ  ṭhitā kho bhante sā devatā maṃ etadavoca bhikkhu bhikkhu
ayaṃ  vammiko  rattiṃ  dhūmāyati  divā  pajjalati brāhmaṇo evamāha
abhikkhana  sumedha  satthaṃ  ādāyāti  .  abhikkhananto sumedho satthaṃ
ādāya  addasa  paliṅgaṃ  paliṅgā  bhanteti . brāhmaṇo evamāha
ukkhipa  paliṅgaṃ  abhikkhana  sumedha  satthaṃ  ādāyāti . abhikkhananto
sumedho  satthaṃ  ādāya  addasa  uddhumāyikaṃ  uddhumāyikā  bhanteti
.pe.  addasa  nāgaṃ  nāgo  bhanteti  .  brāhmaṇo  evamāha
tiṭṭhatu nāgo mā nāgaṃ ghaṭṭesi namo karohi nāgassāti.
   {290.1}  Ime  kho  tvaṃ  bhikkhu  paṇṇarasa pañhe bhagavantaṃ
upasaṅkamitvā  puccheyyāsi  yathā  te  bhagavā byākaroti tathā naṃ
dhāreyyāsi . nāhantaṃ bhikkhu passāmi sadevake loke samārake sabrahmake
sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  yo  imesaṃ  pañhānaṃ
veyyākaraṇena cittaṃ ārādheyya aññatra tathāgatena vā tathāgatasāvakena
vā ito vā pana sutvāti . idamavoca bhante sā devatā idaṃ vatvā
tattheva antaradhāyi . ko nu kho bhante vammiko kā rattiṃ dhūmāyanā
kā divā pajjalanā ko brāhmaṇo ko sumedho kiṃ satthaṃ kā abhikkhanā 1-
kā paliṅgī kā uddhumāyikā ko dvidhāpatho kiṃ paṅkavāraṃ ko kummo kā
@Footnote: 1 Yu. kiṃ abhikkhaṇaṃ.
Asisūnā kā maṃsapesi ko nāgoti.
   [291]  Vammikoti  kho  bhikkhu  imassetaṃ  cātummahābhūtikassa
kāyassa   adhivacanaṃ   mātāpettikasambhavassa   odanakummāsūpacayassa
aniccucchādanaparimaddanabhedanaviddhaṃsanadhammassa  .  kā  rattiṃ  dhūmāyanāti
yaṃ kho bhikkhu divā kammante ārabbha rattiṃ anuvitakketi anuvicāreti
ayaṃ  rattiṃ  dhūmāyanā . kā divā pajjalanāti yaṃ kho bhikkhu rattiṃ
anuvitakketvā  anuvicāretvā  divā  kammante  payojeti  kāyena
vācāya ayaṃ divā pajjalanā . brāhmaṇoti kho bhikkhu tathāgatassetaṃ
adhivacanaṃ  arahato sammāsambuddhassa . sumedhoti kho bhikkhu sekhassetaṃ
bhikkhuno adhivacanaṃ. Satthanti kho bhikkhu ariyāyetaṃ paññāya adhivacanaṃ.
   {291.1} Abhikkhanāti kho bhikkhu viriyārambhassetaṃ adhivacanaṃ. Paliṅgīti
kho bhikkhu avijjāyetaṃ adhivacanaṃ . ukkhipa paliṅgaṃ pajaha avijjaṃ abhikkhana
sumedha  satthaṃ  ādāyāti  ayametassa  attho . uddhumāyikāti kho
bhikkhu  kodhupāyāsassetaṃ  adhivacanaṃ  .  ukkhipa  uddhumāyikaṃ  pajaha
kodhupāyāsaṃ  abhikkhana  sumedha satthaṃ ādāyāti ayametassa attho .
Dvidhāpathoti  kho  bhikkhu  vicikicchāyetaṃ adhivacanaṃ . ukkhipa dvidhāpathaṃ
pajaha vicikicchaṃ abhikkhana sumedha satthaṃ ādāyāti ayametassa attho .
Paṅkavāranti kho bhikkhu pañcannetaṃ nīvaraṇānaṃ adhivacanaṃ kāmachandanīvaraṇassa
byāpādanīvaraṇassa    thīnamiddhanīvaraṇassa    uddhaccakukkuccanīvaraṇassa
vicikicchānīvaraṇāya   .   ukkhipa   paṅkavāraṃ   pajaha   pañca
Nīvaraṇe  abhikkhana  sumedha  satthaṃ  ādāyāti  ayametassa attho .
Kummoti  kho  bhikkhu  pañcannetaṃ upādānakkhandhānaṃ adhivacanaṃ seyyathīdaṃ
rūpūpādānakkhandhassa    vedanūpādānakkhandhassa   saññūpādānakkhandhassa
saṅkhārūpādānakkhandhassa   viññāṇūpādānakkhandhassa   .   ukkhipa
kummaṃ  pajaha  pañcupādānakkhandhe  abhikkhana  sumedha  satthaṃ ādāyāti
ayametassa  attho  .  asisūnāti  kho bhikkhu pañcannetaṃ kāmaguṇānaṃ
adhivacanaṃ  cakkhuviññeyyānaṃ  rūpānaṃ  iṭṭhānaṃ  kantānaṃ  manāpānaṃ
piyarūpānaṃ  kāmūpasañhitānaṃ  rajanīyānaṃ  sotaviññeyyānaṃ  saddānaṃ ...
Ghānaviññeyyānaṃ  gandhānaṃ  ...  jivhāviññeyyānaṃ  rasānaṃ  ...
Kāyaviññeyyānaṃ   phoṭṭhabbānaṃ   iṭṭhānaṃ   kantānaṃ   manāpānaṃ
piyarūpānaṃ kāmūpasañhitānaṃ rajanīyānaṃ.
   {291.2}  Ukkhipa  asisūnaṃ  pajaha  pañca  kāmaguṇe  abhikkhana
sumedha  satthaṃ  ādāyāti ayametassa attho . maṃsapesīti kho bhikkhu
nandirāgassetaṃ  adhivacanaṃ  . ukkhipa maṃsapesiṃ pajaha nandirāgaṃ abhikkhana
sumedha  satthaṃ  ādāyāti  ayametassa attho . nāgoti kho bhikkhu
khīṇāsavassetaṃ  bhikkhuno adhivacanaṃ . tiṭṭhatu nāgo mā nāgaṃ ghaṭṭesi
namo karohi nāgassāti ayametassa atthoti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  kumārakassapo bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
         Vammikasuttaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 282-286. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=5726              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=5726              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=289&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=23              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=289              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=694              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=694              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่