ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

          Mahāhatthipadopamasuttaṃ
   [340]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tatra kho āyasmā sārīputto
bhikkhū  āmantesi  āvuso  bhikkhavoti  . āvusoti kho te bhikkhū
āyasmato  sārīputtassa  paccassosuṃ  .  āyasmā  sārīputto
etadavoca  seyyathāpi  āvuso  yānikānici  jaṅgalānaṃ  pāṇānaṃ
padajātāni  sabbāni  tāni  hatthipade  samodhānaṃ  gacchanti  hatthipadaṃ
tesaṃ  aggamakkhāyati  yadidaṃ  mahantattena  evameva  kho  āvuso
yekeci kusalā dhammā sabbe te catūsu ariyasaccesu saṅgahaṃ gacchanti
katamesu  catūsu dukkhe ariyasacce dukkhasamudaye ariyasacce dukkhanirodhe
ariyasacce dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya ariyasacce.
   [341]  Katamañcāvuso  dukkhaṃ  ariyasaccaṃ  jātipi dukkhā jarāpi
dukkhā  maraṇaṃpi  dukkhaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāpi  dukkhā
yampicchaṃ  na  labhati  tampi  dukkhaṃ  saṅkhittena  paccupādānakkhandhā
dukkhā   .   katame  cāvuso  pañcupādānakkhandhā  seyyathīdaṃ
rūpūpādānakkhandho    vedanūpādānakkhandho    saññūpādānakkhandho
saṅkhārūpādānakkhandho  viññāṇūpādānakkhandho  .  katamo  cāvuso
rūpūpādānakkhandho  cattāri  ca  mahābhūtāni  catunnaṃ  ca  mahābhūtānaṃ
upādārūpaṃ  .  katame  cāvuso  cattāro  mahābhūtā  paṭhavīdhātu
Āpodhātu tejodhātu vāyodhātu.
   [342] Katamā cāvuso paṭhavīdhātu . paṭhavīdhātu siyā ajjhattikā
siyā bāhirā . katamā cāvuso ajjhattikā paṭhavīdhātu . yaṃ ajjhattaṃ
paccattaṃ  kakkhalaṃ  kharigataṃ  upādinnaṃ  seyyathīdaṃ  kesā lomā nakhā
dantā  taco maṃsaṃ nhārū aṭṭhī aṭṭhimiñjaṃ vakkaṃ hadayaṃ yakanaṃ kilomakaṃ
pihakaṃ  papphāsaṃ  antaṃ  antaguṇaṃ  udariyaṃ  karīsaṃ  yaṃ  vā panaññampi
kiñci  ajjhattaṃ  paccattaṃ  kakkhalaṃ  kharigataṃ upādinnaṃ ayaṃ vuccatāvuso
ajjhattikā  paṭhavīdhātu  .  yā ceva kho pana ajjhattikā paṭhavīdhātu
yā  ca  bāhirā  paṭhavīdhātu  paṭhavīdhāturevesā  .  taṃ netaṃ mama
nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ sammappaññāya
daṭṭhabbaṃ  .  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  disvā paṭhavīdhātuyā
nibbindati paṭhavīdhātuyā cittaṃ virājeti.
   {342.1} Hoti kho so āvuso samayo yaṃ bāhirā āpodhātu pakuppati
antarahitā tasmiṃ samaye bāhirā paṭhavīdhātu hoti. Tassā hi nāma āvuso
bāhirāya  paṭhavīdhātuyā  tāva  mahallikāya  aniccatā  paññāyissati
khayadhammatā  paññāyissati  vayadhammatā  paññāyissati  vipariṇāmadhammatā
paññāyissati  .  kiṃ  panimassa  mattaṭṭhakassa  kāyassa taṇhupādinnassa
ahanti vā mamanti vā asmīti vā atha khvassa no tevettha hoti. Tañce
āvuso  bhikkhuṃ  pare akkosanti paribhāsanti rosenti vihesenti .
So  evaṃ  pajānāti uppannā kho me ayaṃ sotasamphassajā dukkhā
Vedanā sā ca kho paṭicca no appaṭicca kiṃ paṭicca phassaṃ paṭicca.
Sopi  kho phasso aniccoti passati vedanā aniccāti passati saññā
aniccāti  passati  saṅkhārā  aniccāti  passati  viññāṇaṃ  aniccanti
passati  tassa  dhātārammaṇameva  cittaṃ  pakkhandati  pasīdati  santiṭṭhati
vimuccati.
   {342.2} Tañce āvuso bhikkhuṃ pare aniṭṭhehi akantehi amanāpehi
samudācaranti   pāṇisamphassenapi  leḍḍusamphassenapi  daṇḍasamphassenapi
satthasamphassenapi  .  so evaṃ pajānāti tathābhūto kho ayaṃ kāyo
yathābhūtasmiṃ  kāye  pāṇisamphassāpi  kamanti  leḍḍusamphassāpi  kamanti
daṇḍasamphassāpi  kamanti  satthasamphassāpi  kamanti . vuttaṃ kho panetaṃ
bhagavatā kakacūpame 1- ovāde ubhatodaṇḍakena cepi bhikkhave kakacena
corā ocarakā aṅgamaṅgāni okkanteyyuṃ tatrāpi yo mano padoseyya
na me so tena sāsanakaroti . āraddhaṃ kho pana me viriyaṃ bhavissati
asallīnaṃ  upaṭṭhitā sati appammuṭṭhā 2- passaddho kāyo asāraddho
samāhitaṃ  cittaṃ  ekaggaṃ  kāmaṃdāni  imasmiṃ  kāye  pāṇisamphassāpi
kamantu   leḍḍusamphassāpi   kamantu   daṇḍasamphassāpi   kamantu
satthasamphassāpi  kamantu  karīyati hīdaṃ buddhānaṃ sāsananti . tassa ce
āvuso  bhikkhuno  evaṃ  buddhaṃ  anussarato  evaṃ dhammaṃ anussarato
evaṃ  saṅghaṃ  anussarato  upekkhā kusalanissitā na saṇṭhāti . so
@Footnote: 1 Yu. kakacūpamovāde. 2 Yu. asammuṭṭhā.
Tena saṃvijjati saṃvegaṃ āpajjati alābhā vata me na vata me lābhā
dulladdhaṃ vata me na vata me suladdhaṃ yassa me evaṃ buddhaṃ anussarato
evaṃ  dhammaṃ anussarato evaṃ saṅghaṃ anussarato upekkhā kusalanissitā
na  saṇṭhātīti  . seyyathāpi āvuso suṇisā sassuraṃ disvā saṃvijjati
saṃvegaṃ āpajjati evameva kho āvuso tassa ce bhikkhuno evaṃ buddhaṃ
anussarato  evaṃ  dhammaṃ anussarato evaṃ saṅghaṃ anussarato upekkhā
kusalanissitā  na  saṇṭhāti  .  so tena saṃvijjati saṃvegaṃ āpajjati
alābhā vata me na vata me lābhā dulladdhaṃ vata me na vata me suladdhaṃ
yassa me evaṃ buddhaṃ anussarato evaṃ dhammaṃ anussarato evaṃ saṅghaṃ
anussarato upekkhā kusalanissitā na saṇṭhātīti .  tassa ce āvuso
bhikkhuno  evaṃ  buddhaṃ anussarato evaṃ dhammaṃ anussarato evaṃ saṅghaṃ
anussarato  upekkhā  kusalanissitā  saṇṭhāti . so tena attamano
hoti. Ettāvatāpi kho āvuso bhikkhuno bahukataṃ hoti.
   [343] Katamā cāvuso āpodhātu . āpodhātu siyā ajjhattikā
siyā bāhirā . katamā cāvuso ajjhattikā āpodhātu . Yaṃ ajjhattaṃ
paccattaṃ  āpo  āpogataṃ  upādinnaṃ  seyyathīdaṃ  pittaṃ  semhaṃ
pubbo  lohitaṃ  sedo medo assu vasā kheḷo siṅghāṇikā lasikā
muttaṃ  yaṃ  vā  panaññampi  kiñci  ajjhattaṃ  paccattaṃ  āpo
āpogataṃ  upādinnaṃ  ayaṃ  vuccatāvuso  ajjhattikā  āpodhātu .
Yā ceva kho pana ajjhattikā āpodhātu yā ca bāhirā āpodhātu
āpodhāturevesā  . taṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti
evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  evametaṃ  yathābhūtaṃ
sammappaññāya  disvā  āpodhātuyā  nibbindati  āpodhātuyā  cittaṃ
virājeti . hoti kho so āvuso samayo yaṃ bāhirā āpodhātu pakuppati
sā  gāmampi  vahati  nigamampi vahati  nagarampi vahati janapadampi vahati
janapadapadesampi vahati . hoti kho so āvuso samayo yaṃ mahāsamudde
yojanasatikānipi  udakāni  oggacchanti  dviyojanasatikānipi  udakāni
oggacchanti  tiyojanasatikānipi  udakāni  oggacchanti catuyojanasatikānipi
udakāni  oggacchanti  pañcayojanasatikānipi  udakāni  oggacchanti
chayojanasatikānipi  udakāni  oggacchanti  sattayojanasatikānipi  udakāni
oggacchanti.
   {343.1} Hoti kho so āvuso samayo yaṃ mahāsamudde sattatālampi
udakaṃ  saṇṭhāti  chatālampi  udakaṃ saṇṭhāti pañcatālampi udakaṃ saṇṭhāti
catutālampi  udakaṃ  saṇṭhāti  titālampi  udakaṃ  saṇṭhāti  dvitālampi
udakaṃ saṇṭhāti tālamattampi udakaṃ saṇṭhāti . hoti kho so āvuso
samayo  yaṃ  mahāsamudde  sattaporisampi  udakaṃ  saṇṭhāti  chaporisampi
udakaṃ  saṇṭhāti  pañcaporisampi  udakaṃ  saṇṭhāti  catuporisampi  udakaṃ
saṇṭhāti  tiporisampi  udakaṃ  saṇṭhāti  dviporisampi  udakaṃ  saṇṭhāti
porisamattampi  udakaṃ  saṇṭhāti . hoti kho so āvuso samayo yaṃ
Mahāsamudde   aḍḍhaporisampi   udakaṃ   saṇṭhāti   kaṭimattampi
udakaṃ   saṇṭhāti  jannumattampi  udakaṃ  saṇṭhāti  goppakamattampi
udakaṃ  saṇṭhāti  .  hoti kho so āvuso samayo yaṃ mahāsamudde
aṅgulipabbatemanamattampi  udakaṃ  na hoti . tassā hi nāma āvuso
bāhirāya  āpodhātuyā  tāva  mahallikāya  aniccatā  paññāyissati
khayadhammatā     paññāyissati    vayadhammatā    paññāyissati
vipariṇāmadhammatā   paññāyissati  .  kiṃ  panimassa  mattaṭṭhakassa
kāyassa  taṇhupādinnassa  ahanti  vā  mamanti vā asmīti vā atha
khvassa no tevettha hoti . tassa ce āvuso bhikkhuno evaṃ buddhaṃ
anussarato  evaṃ  dhammaṃ anussarato evaṃ saṅghaṃ anussarato upekkhā
kusalanissitā  saṇṭhāti . so tena attamano hoti . ettāvatāpi
kho so āvuso bhikkhuno bahukataṃ hoti.
   [344] Katamā cāvuso tejodhātu . tejodhātu siyā ajjhattikā
siyā bāhirā . katamā cāvuso ajjhattikā tejodhātu . Yaṃ ajjhattaṃ
paccattaṃ tejo tejogataṃ upādinnaṃ seyyathīdaṃ yena ca santappati yena ca
jirati yena ca pariḍayhati yena ca asitapītakhāyitasāyitaṃ sammā pariṇāmaṃ
gacchati  yaṃ  vā  panaññampi kiñci ajjhattaṃ paccattaṃ tejo tejogataṃ
upādinnaṃ ayaṃ vuccatāvuso ajjhattikā tejodhātu . yā ceva kho pana
ajjhattikā tejodhātu yā ca bāhirā tejodhātu tejodhāturevesā. Taṃ netaṃ
Mama  nesohamasmi na meso attāti evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya
daṭṭhabbaṃ  .  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya disvā tejodhātuyā
nibbindati tejodhātuyā cittaṃ virājeti . hoti kho so āvuso samayo
yaṃ  bāhirā  tejodhātu  pakuppati sā gāmampi ḍahati nagarampi ḍahati
nigamampi  ḍahati  janapadampi  ḍahati  janapadapadesampi  ḍahati  .  sā
haritantaṃ  vā  panthantaṃ  vā selantaṃ vā udakantaṃ vā ramaṇīyaṃ vā
bhūmibhāgaṃ āgamma anāhārā nibbāyati.
   {344.1}  Hoti  kho so āvuso samayo yaṃ kukkuṭapattenapi
nhārudaddalenapi aggiṃ gavesanti . tasmā hi nāma āvuso bāhirāya
tejodhātuyā  tāva  mahallikāya  aniccatā  paññāyissati  khayadhammatā
paññāyissati    vayadhammatā    paññāyissati    vipariṇāmadhammatā
paññāyissati  .  kiṃ  panimassa  mattaṭṭhakassa  kāyassa taṇhupādinnassa
ahanti vā mamanti vā asmīti vā atha khvassa no tevettha hoti. Tassa
ce āvuso bhikkhuno evaṃ buddhaṃ anussarato evaṃ dhammaṃ anussarato evaṃ
saṅghaṃ anussarato upekkhā kusalanissitā saṇṭhāti . so tena attamano
hoti. Ettāvatāpi kho so āvuso bhikkhuno bahukataṃ hoti.
   [345] Katamā cāvuso vāyodhātu . vāyodhātu siyā ajjhattikā
siyā  bāhirā  .  katamā  cāvuso  ajjhattikā vāyodhātu . yaṃ
ajjhattaṃ  paccattaṃ  vāyo  vāyogataṃ  upādinnaṃ seyyathīdaṃ uddhaṅgamā
vātā  adhogamā  vātā  kucchisayā  vātā  koṭṭhasayā  vātā
Aṅgamaṅgānusārino  vātā  assāso  passāso  iti  vā yaṃ vā
panaññampi  kiñci  ajjhattaṃ  paccattaṃ  vāyo  vāyogataṃ  upādinnaṃ
ayaṃ  vuccatāvuso  ajjhattikā  vāyodhātu  .  yā ceva kho pana
ajjhattikā vāyodhātu yā ca bāhirā vāyodhātu vāyodhāturevesā.
Taṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na meso attāti evametaṃ yathābhūtaṃ
sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya
disvā vāyodhātuyā nibbindati vāyodhātuyā cittaṃ virājeti.
   {345.1} Hoti kho so āvuso samayo yaṃ bāhirā vāyodhātu
pakuppati  sā  gāmampi  vahati  nigamampi  vahati  nagarampi  vahati
janapadampi  vahati  janapadapadesampi  vahati  . hoti kho so āvuso
samayo  yaṃ  gimhānaṃ  pacchime māse tālapaṇṇenapi vidhūpanenapi vātaṃ
pariyesanti  ossavanepi tiṇāni na iñjanti . tassā hi nāmāvuso
bāhirāya  vāyodhātuyā  tāva  mahallikāya  aniccatā  paññāyissati
khayadhammatā  paññāyissati  vayadhammatā  paññāyissati  vipariṇāmadhammatā
paññāyissati  .  kiṃ  panimassa  mattaṭṭhakassa  kāyassa taṇhupādinnassa
ahanti vā mamanti vā asmīti vā atha khvassa no tevettha hoti.
Tañce  āvuso  bhikkhuṃ  pare  akkosanti  paribhāsanti  rosenti
vihesenti . so evaṃ pajānāti uppannā kho me ayaṃ sotasamphassajā
dukkhā  vedanā sā ca kho paṭicca no appaṭicca kiṃ paṭicca phassaṃ
paṭicca  .  sopi  kho  phasso  aniccoti  passati  vedanā
Aniccāti  passati  saññā  aniccāti  passati  saṅkhārā  aniccāti
passati   viññāṇaṃ   aniccanti  passati  tassa  dhātārammaṇameva
cittaṃ pakkhandati pasīdati santiṭṭhati vimuccati.
   {345.2} Tañce āvuso bhikkhuṃ pare aniṭṭhehi akantehi amanāpehi
samudācaranti   pāṇisamphassenapi  leḍḍusamphassenapi  daṇḍasamphassenapi
satthasamphassenapi . so evaṃ pajānāti tathābhūto kho ayaṃ kāyo yathābhūtasmiṃ
kāye  pāṇisamphassāpi  kamanti leḍḍusamphassāpi kamanti daṇḍasamphassāpi
kamanti satthasamphassāpi kamanti . vuttaṃ kho panetaṃ bhagavatā kakacūpame
ovāde ubhatodaṇḍakena cepi bhikkhave kakacena corā ocarakā aṅgamaṅgāni
okkanteyyuṃ tatrāpi yo mano padoseyya na me so tena sāsanakaroti.
Āraddhaṃ kho pana me viriyaṃ bhavissati asallīnaṃ upaṭṭhitā sati appammuṭṭhā
passaddho  kāyo asāraddho samāhitaṃ cittaṃ ekaggaṃ kāmaṃdāni imasmiṃ
kāye  pāṇisamphassāpi  kamantu leḍḍusamphassāpi kamantu daṇḍasamphassāpi
kamantu satthasamphassāpi kamantu karīyati hīdaṃ buddhānaṃ sāsananti.
   {345.3} Tassa ce āvuso bhikkhuno evaṃ buddhaṃ anussarato evaṃ
dhammaṃ  anussarato  evaṃ  saṅghaṃ anussarato upekkhā kusalanissitā na
saṇṭhāti . so tena saṃvijjati saṃvegaṃ āpajjati alābhā vata me na
vata me lābhā dulladdhaṃ vata me na vata me suladdhaṃ yassa me evaṃ buddhaṃ
anussarato  evaṃ dhammaṃ anussarato  evaṃ saṅghaṃ anussarato upekkhā
Kusalanissitā  na  saṇṭhātīti  .  seyyathāpi  āvuso suṇisā sassuraṃ
disvā  saṃvijjati  saṃvegaṃ  āpajjati  evameva  kho  āvuso tassa
ce  bhikkhuno  evaṃ  buddhaṃ anussarato evaṃ dhammaṃ anussarato evaṃ
saṅghaṃ  anussarato  upekkhā  kusalanissitā na saṇṭhāti . so tena
saṃvijjati  saṃvegaṃ  āpajjati  alābhā  vata me na vata me lābhā
dulladdhaṃ vata me na vata me suladdhaṃ yassa me evaṃ buddhaṃ anussarato
evaṃ  dhammaṃ anussarato evaṃ saṅghaṃ anussarato upekkhā kusalanissitā
na  saṇṭhātīti . tassa ce āvuso bhikkhuno evaṃ buddhaṃ anussarato
evaṃ  dhammaṃ anussarato evaṃ saṅghaṃ anussarato upekkhā kusalanissitā
saṇṭhāti . so tena attamano hoti . ettāvatāpi kho āvuso
bhikkhuno bahukataṃ hoti.
   [346]  Seyyathāpi  āvuso  kaṭṭhañca  paṭicca valliñca paṭicca
mattikañca  paṭicca  tiṇañca  paṭicca ākāso parivārito agārantveva
saṅkhyaṃ  gacchati  evameva  kho  āvuso  aṭṭhiñca paṭicca nhāruñca
paṭicca  maṃsañca  paṭicca  cammañca  paṭicca  ākāso  parivārito
rūpantveva  saṅkhyaṃ  gacchati . ajjhattikañce āvuso cakkhuṃ aparibhinnaṃ
hoti  bāhirā  ca  rūpā  na  āpāthaṃ āgacchanti no ca tajjo
samannāhāro  hoti  neva  tāva tajjassa viññāṇabhāgassa pātubhāvo
hoti  .  ajjhattikañca  āvuso  cakkhuṃ  aparibhinnaṃ  hoti  bāhirā
ca  rūpā  āpāthaṃ  āgacchanti  no ca tajjo samannāhāro hoti
Neva tāva tajjassa viññāṇabhāgassa pātubhāvo hoti . yato ca kho
āvuso  ajjhattikañceva  cakkhuṃ  aparibhinnaṃ  hoti  bāhirā ca rūpā
āpāthaṃ  āgacchanti  tajjo  ca  samannāhāro  hoti  .  evaṃ
tajjassa  viññāṇabhāgassa  pātubhāvo  hoti  .  yaṃ tathābhūtassa rūpaṃ
taṃ  rūpūpādānakkhandhe  saṅgahaṃ  gacchati  .  yā tathābhūtassa vedanā
sā  vedanūpādānakkhandhe  saṅgahaṃ  gacchati . yā tathābhūtassa saññā
sā  saññūpādānakkhandhe  saṅgahaṃ gacchati . ye tathābhūtassa saṅkhārā
te  saṅkhārūpādānakkhandhe saṅgahaṃ gacchanti . yaṃ tathābhūtassa viññāṇaṃ
taṃ viññāṇūpādānakkhandhe saṅgahaṃ gacchati.
   {346.1} So evaṃ pajānāti evaṃ kirimesaṃ pañcannaṃ upādānakkhandhānaṃ
saṅgaho sannipāto samavāyo hoti . vuttaṃ kho panetaṃ bhagavatā yo
paṭiccasamuppādaṃ  passati  so  dhammaṃ  passati  yo dhammaṃ passati so
paṭiccasamuppādaṃ  passatīti  .  paṭiccasamuppannā  kho  panime  yadidaṃ
pañcupādānakkhandhā  yo  imesu  pañcasu  upādānakkhandhesu  chando
ālayo  anunayo  ajjhosānaṃ  so  dukkhasamudayo yo imesu pañcasu
upādānakkhandhesu chandarāgavinayo chandarāgappahānaṃ so dukkhanirodhoti .
Ettāvatāpi kho āvuso bhikkhuno bahukataṃ hoti.
   {346.2} Ajjhattikañce āvuso sotaṃ aparibhinnaṃ hoti ... Ghānaṃ
aparibhinnaṃ hoti ... Jivhā aparibhinnā hoti ... Kāyo aparibhinno hoti ...
Ajjhattiko ce āvuso mano aparibhinno hoti bāhirā ca dhammā na āpāthaṃ
Āgacchanti  no  ca  tajjo  samannāhāro  hoti  neva  tāva
tajjassa  viññāṇabhāgassa  pātubhāvo  hoti  .  ajjhattiko  ce
āvuso  mano  aparibhinno  hoti  bāhirā  ca  dhammā  āpāthaṃ
āgacchanti  no  ca tajjo samannāhāro hoti neva tāva tajjassa
viññāṇabhāgassa pātubhāvo hoti . yato ca kho āvuso ajjhattiko
ceva  mano aparibhinno hoti bāhirā ca dhammā āpāthaṃ āgacchanti
tajjo  ca  samannāhāro  hoti  .  evaṃ tajjassa viññāṇabhāgassa
pātubhāvo  hoti  .  yaṃ  tathābhūtassa  rūpaṃ  taṃ  rūpūpādānakkhandhe
saṅgahaṃ  gacchati  . yā tathābhūtassa vedanā sā vedanūpādānakkhandhe
saṅgahaṃ  gacchati  .  yā  tathābhūtassa saññā sā saññūpādānakkhandhe
saṅgahaṃ gacchati . ye tathābhūtassa saṅkhārā te saṅkhārūpādānakkhandhe
saṅgahaṃ  gacchanti  . yaṃ tathābhūtassa viññāṇaṃ taṃ viññāṇūpādānakkhandhe
saṅgahaṃ gacchati.
   {346.3} So evaṃ pajānāti evaṃ kirimesaṃ pañcannaṃ upādānakkhandhānaṃ
saṅgaho  sannipāto  samavāyo hoti . vuttaṃ kho panetaṃ bhagavatā
yo  paṭiccasamuppādaṃ  passati  so  dhammaṃ passati yo dhammaṃ passati
so  paṭiccasamuppādaṃ  passatīti  .  paṭiccasamuppannā  kho  panime
yadidaṃ  pañcupādānakkhandhā  yo  imesu  pañcasu  upādānakkhandhesu
chando  ālayo  anunayo  ajjhosānaṃ  so dukkhasamudayo yo imesu
pañcasu  upādānakkhandhesu  chandarāgavinayo  chandarāgappahānaṃ  so
dukkhanirodhoti. Ettāvatāpi kho āvuso bhikkhuno bahukataṃ hotīti.
   Idamavoca  āyasmā sārīputto attamanā te bhikkhū āyasmato
sārīputtassa bhāsitaṃ abhinandunti.
       Mahāhatthipadopamasuttaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 349-361. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=7096              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=7096              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=340&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=28              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=340              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=3212              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=3212              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่