ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

          Mahahatthipadopamasuttam
   [340]  Evamme  sutam  ekam  samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane anathapindikassa arame . tatra kho ayasma sariputto
bhikkhu  amantesi  avuso  bhikkhavoti  . avusoti kho te bhikkhu
ayasmato  sariputtassa  paccassosum  .  ayasma  sariputto
etadavoca  seyyathapi  avuso  yanikanici  jangalanam  pananam
padajatani  sabbani  tani  hatthipade  samodhanam  gacchanti  hatthipadam
tesam  aggamakkhayati  yadidam  mahantattena  evameva  kho  avuso
yekeci kusala dhamma sabbe te catusu ariyasaccesu sangaham gacchanti
katamesu  catusu dukkhe ariyasacce dukkhasamudaye ariyasacce dukkhanirodhe
ariyasacce dukkhanirodhagaminiya patipadaya ariyasacce.
   [341]  Katamancavuso  dukkham  ariyasaccam  jatipi dukkha jarapi
dukkha  maranampi  dukkham  sokaparidevadukkhadomanassupayasapi  dukkha
yampiccham  na  labhati  tampi  dukkham  sankhittena  paccupadanakkhandha
dukkha   .   katame  cavuso  pancupadanakkhandha  seyyathidam
rupupadanakkhandho    vedanupadanakkhandho    sannupadanakkhandho
sankharupadanakkhandho  vinnanupadanakkhandho  .  katamo  cavuso
rupupadanakkhandho  cattari  ca  mahabhutani  catunnam  ca  mahabhutanam
upadarupam  .  katame  cavuso  cattaro  mahabhuta  pathavidhatu
Apodhatu tejodhatu vayodhatu.
   [342] Katama cavuso pathavidhatu . pathavidhatu siya ajjhattika
siya bahira . katama cavuso ajjhattika pathavidhatu . yam ajjhattam
paccattam  kakkhalam  kharigatam  upadinnam  seyyathidam  kesa loma nakha
danta  taco mamsam nharu atthi atthiminjam vakkam hadayam yakanam kilomakam
pihakam  papphasam  antam  antagunam  udariyam  karisam  yam  va panannampi
kinci  ajjhattam  paccattam  kakkhalam  kharigatam upadinnam ayam vuccatavuso
ajjhattika  pathavidhatu  .  ya ceva kho pana ajjhattika pathavidhatu
ya  ca  bahira  pathavidhatu  pathavidhaturevesa  .  tam netam mama
nesohamasmi  na  meso  attati  evametam  yathabhutam sammappannaya
datthabbam  .  evametam  yathabhutam  sammappannaya  disva pathavidhatuya
nibbindati pathavidhatuya cittam virajeti.
   {342.1} Hoti kho so avuso samayo yam bahira apodhatu pakuppati
antarahita tasmim samaye bahira pathavidhatu hoti. Tassa hi nama avuso
bahiraya  pathavidhatuya  tava  mahallikaya  aniccata  pannayissati
khayadhammata  pannayissati  vayadhammata  pannayissati  viparinamadhammata
pannayissati  .  kim  panimassa  mattatthakassa  kayassa tanhupadinnassa
ahanti va mamanti va asmiti va atha khvassa no tevettha hoti. Tance
avuso  bhikkhum  pare akkosanti paribhasanti rosenti vihesenti .
So  evam  pajanati uppanna kho me ayam sotasamphassaja dukkha
Vedana sa ca kho paticca no appaticca kim paticca phassam paticca.
Sopi  kho phasso aniccoti passati vedana aniccati passati sanna
aniccati  passati  sankhara  aniccati  passati  vinnanam  aniccanti
passati  tassa  dhatarammanameva  cittam  pakkhandati  pasidati  santitthati
vimuccati.
   {342.2} Tance avuso bhikkhum pare anitthehi akantehi amanapehi
samudacaranti   panisamphassenapi  leddusamphassenapi  dandasamphassenapi
satthasamphassenapi  .  so evam pajanati tathabhuto kho ayam kayo
yathabhutasmim  kaye  panisamphassapi  kamanti  leddusamphassapi  kamanti
dandasamphassapi  kamanti  satthasamphassapi  kamanti . vuttam kho panetam
bhagavata kakacupame 1- ovade ubhatodandakena cepi bhikkhave kakacena
cora ocaraka angamangani okkanteyyum tatrapi yo mano padoseyya
na me so tena sasanakaroti . araddham kho pana me viriyam bhavissati
asallinam  upatthita sati appammuttha 2- passaddho kayo asaraddho
samahitam  cittam  ekaggam  kamamdani  imasmim  kaye  panisamphassapi
kamantu   leddusamphassapi   kamantu   dandasamphassapi   kamantu
satthasamphassapi  kamantu  kariyati hidam buddhanam sasananti . tassa ce
avuso  bhikkhuno  evam  buddham  anussarato  evam dhammam anussarato
evam  sangham  anussarato  upekkha kusalanissita na santhati . so
@Footnote: 1 Yu. kakacupamovade. 2 Yu. asammuttha.
Tena samvijjati samvegam apajjati alabha vata me na vata me labha
dulladdham vata me na vata me suladdham yassa me evam buddham anussarato
evam  dhammam anussarato evam sangham anussarato upekkha kusalanissita
na  santhatiti  . seyyathapi avuso sunisa sassuram disva samvijjati
samvegam apajjati evameva kho avuso tassa ce bhikkhuno evam buddham
anussarato  evam  dhammam anussarato evam sangham anussarato upekkha
kusalanissita  na  santhati  .  so tena samvijjati samvegam apajjati
alabha vata me na vata me labha dulladdham vata me na vata me suladdham
yassa me evam buddham anussarato evam dhammam anussarato evam sangham
anussarato upekkha kusalanissita na santhatiti .  tassa ce avuso
bhikkhuno  evam  buddham anussarato evam dhammam anussarato evam sangham
anussarato  upekkha  kusalanissita  santhati . so tena attamano
hoti. Ettavatapi kho avuso bhikkhuno bahukatam hoti.
   [343] Katama cavuso apodhatu . apodhatu siya ajjhattika
siya bahira . katama cavuso ajjhattika apodhatu . Yam ajjhattam
paccattam  apo  apogatam  upadinnam  seyyathidam  pittam  semham
pubbo  lohitam  sedo medo assu vasa khelo singhanika lasika
muttam  yam  va  panannampi  kinci  ajjhattam  paccattam  apo
apogatam  upadinnam  ayam  vuccatavuso  ajjhattika  apodhatu .
Ya ceva kho pana ajjhattika apodhatu ya ca bahira apodhatu
apodhaturevesa  . tam netam mama nesohamasmi na meso attati
evametam  yathabhutam  sammappannaya  datthabbam  .  evametam  yathabhutam
sammappannaya  disva  apodhatuya  nibbindati  apodhatuya  cittam
virajeti . hoti kho so avuso samayo yam bahira apodhatu pakuppati
sa  gamampi  vahati  nigamampi vahati  nagarampi vahati janapadampi vahati
janapadapadesampi vahati . hoti kho so avuso samayo yam mahasamudde
yojanasatikanipi  udakani  oggacchanti  dviyojanasatikanipi  udakani
oggacchanti  tiyojanasatikanipi  udakani  oggacchanti catuyojanasatikanipi
udakani  oggacchanti  pancayojanasatikanipi  udakani  oggacchanti
chayojanasatikanipi  udakani  oggacchanti  sattayojanasatikanipi  udakani
oggacchanti.
   {343.1} Hoti kho so avuso samayo yam mahasamudde sattatalampi
udakam  santhati  chatalampi  udakam santhati pancatalampi udakam santhati
catutalampi  udakam  santhati  titalampi  udakam  santhati  dvitalampi
udakam santhati talamattampi udakam santhati . hoti kho so avuso
samayo  yam  mahasamudde  sattaporisampi  udakam  santhati  chaporisampi
udakam  santhati  pancaporisampi  udakam  santhati  catuporisampi  udakam
santhati  tiporisampi  udakam  santhati  dviporisampi  udakam  santhati
porisamattampi  udakam  santhati . hoti kho so avuso samayo yam
Mahasamudde   addhaporisampi   udakam   santhati   katimattampi
udakam   santhati  jannumattampi  udakam  santhati  goppakamattampi
udakam  santhati  .  hoti kho so avuso samayo yam mahasamudde
angulipabbatemanamattampi  udakam  na hoti . tassa hi nama avuso
bahiraya  apodhatuya  tava  mahallikaya  aniccata  pannayissati
khayadhammata     pannayissati    vayadhammata    pannayissati
viparinamadhammata   pannayissati  .  kim  panimassa  mattatthakassa
kayassa  tanhupadinnassa  ahanti  va  mamanti va asmiti va atha
khvassa no tevettha hoti . tassa ce avuso bhikkhuno evam buddham
anussarato  evam  dhammam anussarato evam sangham anussarato upekkha
kusalanissita  santhati . so tena attamano hoti . ettavatapi
kho so avuso bhikkhuno bahukatam hoti.
   [344] Katama cavuso tejodhatu . tejodhatu siya ajjhattika
siya bahira . katama cavuso ajjhattika tejodhatu . Yam ajjhattam
paccattam tejo tejogatam upadinnam seyyathidam yena ca santappati yena ca
jirati yena ca paridayhati yena ca asitapitakhayitasayitam samma parinamam
gacchati  yam  va  panannampi kinci ajjhattam paccattam tejo tejogatam
upadinnam ayam vuccatavuso ajjhattika tejodhatu . ya ceva kho pana
ajjhattika tejodhatu ya ca bahira tejodhatu tejodhaturevesa. Tam netam
Mama  nesohamasmi na meso attati evametam yathabhutam sammappannaya
datthabbam  .  evametam  yathabhutam  sammappannaya disva tejodhatuya
nibbindati tejodhatuya cittam virajeti . hoti kho so avuso samayo
yam  bahira  tejodhatu  pakuppati sa gamampi dahati nagarampi dahati
nigamampi  dahati  janapadampi  dahati  janapadapadesampi  dahati  .  sa
haritantam  va  panthantam  va selantam va udakantam va ramaniyam va
bhumibhagam agamma anahara nibbayati.
   {344.1}  Hoti  kho so avuso samayo yam kukkutapattenapi
nharudaddalenapi aggim gavesanti . tasma hi nama avuso bahiraya
tejodhatuya  tava  mahallikaya  aniccata  pannayissati  khayadhammata
pannayissati    vayadhammata    pannayissati    viparinamadhammata
pannayissati  .  kim  panimassa  mattatthakassa  kayassa tanhupadinnassa
ahanti va mamanti va asmiti va atha khvassa no tevettha hoti. Tassa
ce avuso bhikkhuno evam buddham anussarato evam dhammam anussarato evam
sangham anussarato upekkha kusalanissita santhati . so tena attamano
hoti. Ettavatapi kho so avuso bhikkhuno bahukatam hoti.
   [345] Katama cavuso vayodhatu . vayodhatu siya ajjhattika
siya  bahira  .  katama  cavuso  ajjhattika vayodhatu . yam
ajjhattam  paccattam  vayo  vayogatam  upadinnam seyyathidam uddhangama
vata  adhogama  vata  kucchisaya  vata  kotthasaya  vata
Angamanganusarino  vata  assaso  passaso  iti  va yam va
panannampi  kinci  ajjhattam  paccattam  vayo  vayogatam  upadinnam
ayam  vuccatavuso  ajjhattika  vayodhatu  .  ya ceva kho pana
ajjhattika vayodhatu ya ca bahira vayodhatu vayodhaturevesa.
Tam  netam  mama  nesohamasmi  na meso attati evametam yathabhutam
sammappannaya  datthabbam  .  evametam  yathabhutam  sammappannaya
disva vayodhatuya nibbindati vayodhatuya cittam virajeti.
   {345.1} Hoti kho so avuso samayo yam bahira vayodhatu
pakuppati  sa  gamampi  vahati  nigamampi  vahati  nagarampi  vahati
janapadampi  vahati  janapadapadesampi  vahati  . hoti kho so avuso
samayo  yam  gimhanam  pacchime mase talapannenapi vidhupanenapi vatam
pariyesanti  ossavanepi tinani na injanti . tassa hi namavuso
bahiraya  vayodhatuya  tava  mahallikaya  aniccata  pannayissati
khayadhammata  pannayissati  vayadhammata  pannayissati  viparinamadhammata
pannayissati  .  kim  panimassa  mattatthakassa  kayassa tanhupadinnassa
ahanti va mamanti va asmiti va atha khvassa no tevettha hoti.
Tance  avuso  bhikkhum  pare  akkosanti  paribhasanti  rosenti
vihesenti . so evam pajanati uppanna kho me ayam sotasamphassaja
dukkha  vedana sa ca kho paticca no appaticca kim paticca phassam
paticca  .  sopi  kho  phasso  aniccoti  passati  vedana
Aniccati  passati  sanna  aniccati  passati  sankhara  aniccati
passati   vinnanam   aniccanti  passati  tassa  dhatarammanameva
cittam pakkhandati pasidati santitthati vimuccati.
   {345.2} Tance avuso bhikkhum pare anitthehi akantehi amanapehi
samudacaranti   panisamphassenapi  leddusamphassenapi  dandasamphassenapi
satthasamphassenapi . so evam pajanati tathabhuto kho ayam kayo yathabhutasmim
kaye  panisamphassapi  kamanti leddusamphassapi kamanti dandasamphassapi
kamanti satthasamphassapi kamanti . vuttam kho panetam bhagavata kakacupame
ovade ubhatodandakena cepi bhikkhave kakacena cora ocaraka angamangani
okkanteyyum tatrapi yo mano padoseyya na me so tena sasanakaroti.
Araddham kho pana me viriyam bhavissati asallinam upatthita sati appammuttha
passaddho  kayo asaraddho samahitam cittam ekaggam kamamdani imasmim
kaye  panisamphassapi  kamantu leddusamphassapi kamantu dandasamphassapi
kamantu satthasamphassapi kamantu kariyati hidam buddhanam sasananti.
   {345.3} Tassa ce avuso bhikkhuno evam buddham anussarato evam
dhammam  anussarato  evam  sangham anussarato upekkha kusalanissita na
santhati . so tena samvijjati samvegam apajjati alabha vata me na
vata me labha dulladdham vata me na vata me suladdham yassa me evam buddham
anussarato  evam dhammam anussarato  evam sangham anussarato upekkha
Kusalanissita  na  santhatiti  .  seyyathapi  avuso sunisa sassuram
disva  samvijjati  samvegam  apajjati  evameva  kho  avuso tassa
ce  bhikkhuno  evam  buddham anussarato evam dhammam anussarato evam
sangham  anussarato  upekkha  kusalanissita na santhati . so tena
samvijjati  samvegam  apajjati  alabha  vata me na vata me labha
dulladdham vata me na vata me suladdham yassa me evam buddham anussarato
evam  dhammam anussarato evam sangham anussarato upekkha kusalanissita
na  santhatiti . tassa ce avuso bhikkhuno evam buddham anussarato
evam  dhammam anussarato evam sangham anussarato upekkha kusalanissita
santhati . so tena attamano hoti . ettavatapi kho avuso
bhikkhuno bahukatam hoti.
   [346]  Seyyathapi  avuso  katthanca  paticca vallinca paticca
mattikanca  paticca  tinanca  paticca akaso parivarito agarantveva
sankhyam  gacchati  evameva  kho  avuso  atthinca paticca nharunca
paticca  mamsanca  paticca  cammanca  paticca  akaso  parivarito
rupantveva  sankhyam  gacchati . ajjhattikance avuso cakkhum aparibhinnam
hoti  bahira  ca  rupa  na  apatham agacchanti no ca tajjo
samannaharo  hoti  neva  tava tajjassa vinnanabhagassa patubhavo
hoti  .  ajjhattikanca  avuso  cakkhum  aparibhinnam  hoti  bahira
ca  rupa  apatham  agacchanti  no ca tajjo samannaharo hoti
Neva tava tajjassa vinnanabhagassa patubhavo hoti . yato ca kho
avuso  ajjhattikanceva  cakkhum  aparibhinnam  hoti  bahira ca rupa
apatham  agacchanti  tajjo  ca  samannaharo  hoti  .  evam
tajjassa  vinnanabhagassa  patubhavo  hoti  .  yam tathabhutassa rupam
tam  rupupadanakkhandhe  sangaham  gacchati  .  ya tathabhutassa vedana
sa  vedanupadanakkhandhe  sangaham  gacchati . ya tathabhutassa sanna
sa  sannupadanakkhandhe  sangaham gacchati . ye tathabhutassa sankhara
te  sankharupadanakkhandhe sangaham gacchanti . yam tathabhutassa vinnanam
tam vinnanupadanakkhandhe sangaham gacchati.
   {346.1} So evam pajanati evam kirimesam pancannam upadanakkhandhanam
sangaho sannipato samavayo hoti . vuttam kho panetam bhagavata yo
paticcasamuppadam  passati  so  dhammam  passati  yo dhammam passati so
paticcasamuppadam  passatiti  .  paticcasamuppanna  kho  panime  yadidam
pancupadanakkhandha  yo  imesu  pancasu  upadanakkhandhesu  chando
alayo  anunayo  ajjhosanam  so  dukkhasamudayo yo imesu pancasu
upadanakkhandhesu chandaragavinayo chandaragappahanam so dukkhanirodhoti .
Ettavatapi kho avuso bhikkhuno bahukatam hoti.
   {346.2} Ajjhattikance avuso sotam aparibhinnam hoti ... Ghanam
aparibhinnam hoti ... Jivha aparibhinna hoti ... Kayo aparibhinno hoti ...
Ajjhattiko ce avuso mano aparibhinno hoti bahira ca dhamma na apatham
Agacchanti  no  ca  tajjo  samannaharo  hoti  neva  tava
tajjassa  vinnanabhagassa  patubhavo  hoti  .  ajjhattiko  ce
avuso  mano  aparibhinno  hoti  bahira  ca  dhamma  apatham
agacchanti  no  ca tajjo samannaharo hoti neva tava tajjassa
vinnanabhagassa patubhavo hoti . yato ca kho avuso ajjhattiko
ceva  mano aparibhinno hoti bahira ca dhamma apatham agacchanti
tajjo  ca  samannaharo  hoti  .  evam tajjassa vinnanabhagassa
patubhavo  hoti  .  yam  tathabhutassa  rupam  tam  rupupadanakkhandhe
sangaham  gacchati  . ya tathabhutassa vedana sa vedanupadanakkhandhe
sangaham  gacchati  .  ya  tathabhutassa sanna sa sannupadanakkhandhe
sangaham gacchati . ye tathabhutassa sankhara te sankharupadanakkhandhe
sangaham  gacchanti  . yam tathabhutassa vinnanam tam vinnanupadanakkhandhe
sangaham gacchati.
   {346.3} So evam pajanati evam kirimesam pancannam upadanakkhandhanam
sangaho  sannipato  samavayo hoti . vuttam kho panetam bhagavata
yo  paticcasamuppadam  passati  so  dhammam passati yo dhammam passati
so  paticcasamuppadam  passatiti  .  paticcasamuppanna  kho  panime
yadidam  pancupadanakkhandha  yo  imesu  pancasu  upadanakkhandhesu
chando  alayo  anunayo  ajjhosanam  so dukkhasamudayo yo imesu
pancasu  upadanakkhandhesu  chandaragavinayo  chandaragappahanam  so
dukkhanirodhoti. Ettavatapi kho avuso bhikkhuno bahukatam hotiti.
   Idamavoca  ayasma sariputto attamana te bhikkhu ayasmato
sariputtassa bhasitam abhinandunti.
       Mahahatthipadopamasuttam nitthitam atthamam.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 349-361. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=7096&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=7096&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=340&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=28              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=340              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=3212              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=3212              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]