ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Mahasaropamasuttam
   [347]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava rajagahe viharati
gijjhakute  pabbate  .  acirapakkante  devadatte tatra kho bhagava
devadattam  arabbha bhikkhu amantesi idha bhikkhave ekacco kulaputto
saddha  agarasma  anagariyam  pabbajito  hoti otinnomhi jatiya
jaraya  maranena  sokaparidevadukkhadomanassupayasehi  1-  dukkhotinno
dukkhapareto  appevanama  imassa  kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya
pannayethati  .  so  evam  pabbajito  samano labhasakkarasilokam
abhinibbatteti  .  so  tena  labhasakkarasilokena  attamano
hoti   paripunnasankappo  .  so  tena  labhasakkarasilokena
attanukkamseti  param  vambheti  ahamasmi  labhi sakkarasilokava ime
pananne  bhikkhu  appannata  appesakkhati  .  so  tena
labhasakkarasilokena  majjati  pamajjati  pamadam  apajjati  pamatto
samano dukkham viharati.
   {347.1}  Seyyathapi  bhikkhave  puriso saratthiko saragavesi
sarapariyesanam  caramano  mahato  rukkhassa  titthato  saravato
atikkammeva  saram  atikkamma  pheggum  atikkamma  tacam  atikkamma
pappatikam sakhapalasam chetva adaya pakkameyya saranti mannamano.
Tamenam  cakkhuma puriso disva evam vadeyya na vatayam bhavam puriso
@Footnote: 1 katthaci potthake jaramaranena sokehi ... upayasehitipi dissanti.
Annasi  saram  na  annasi  pheggum  na annasi tacam na annasi
pappatikam  na  annasi  sakhapalasam  tathahayam bhavam puriso saratthiko
saragavesi  sarapariyesanam  caramano  mahato  rukkhassa  titthato
saravato  atikkammeva  saram  atikkamma  pheggum  atikkamma  tacam
atikkamma  pappatikam  sakhapalasam  chetva  adaya  pakkanto
saranti   mannamano  yancassa  sarena  sarakaraniyam  tancassa
attham  nanubhavissatiti  evameva  kho  bhikkhave  idhekacco kulaputto
saddha  agarasma  anagariyam  pabbajito  hoti otinnomhi jatiya
jaraya   maranena   sokaparidevadukkhadomanassupayasehi  dukkhotinno
dukkhapareto  appevanama  imassa  kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya
pannayethati.
   {347.2}  So  evam  pabbajito  samano  labhasakkarasilokam
abhinibbatteti  .  so  tena  labhasakkarasilokena  attamano hoti
paripunnasankappo  .  so  tena  labhasakkarasilokena attanukkamseti
param  vambheti  ahamasmi  labhi  sakkarasilokava ime pananne bhikkhu
appannata  appesakkhati  . so tena labhasakkarasilokena majjati
pamajjati pamadam apajjati pamatto samano dukkham viharati . Ayam vuccati
bhikkhave  bhikkhu sakhapalasam aggahesi brahmacariyassa tena ca vosanam
apadi.
   [348] Idha pana bhikkhave ekacco kulaputto saddha agarasma
anagariyam  pabbajito  hoti  otinnomhi  jatiya  jaraya  maranena
Sokaparidevadukkhadomanassupayasehi    dukkhotinno    dukkhapareto
appevanama   imassa   kevalassa   dukkhakkhandhassa   antakiriya
pannayethati  .  so  evam  pabbajito  samano labhasakkarasilokam
abhinibbatteti  .  so  tena  labhasakkarasilokena  na  attamano
hoti  na  paripunnasankappo  .  so  tena labhasakkarasilokena na
attanukkamseti  na  param  vambheti . so tena labhasakkarasilokena
na  majjati  nappamajjati  nappamadam  apajjati  appamatto  samano
silasampadam  aradheti  .  so  taya  silasampadaya attamano hoti
paripunnasankappo  .  so  taya  silasampadaya  attanukkamseti  param
vambheti  ahamasmi  silava  kalyanadhammo  ime  pananne  bhikkhu
dussila  papadhammati  .  so  taya  silasampadaya majjati pamajjati
pamadam apajjati pamatto samano dukkham viharati.
   {348.1}  Seyyathapi  bhikkhave  puriso saratthiko saragavesi
sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato atikkammeva
saram atikkamma pheggum atikkamma tacam pappatikam chetva adaya pakkameyya
saranti mannamano . tamenam cakkhuma puriso disva evam vadeyya na
vatayam  bhavam  puriso  annasi saram na annasi pheggum na annasi
tacam  na  annasi  pappatikam  na  annasi  sakhapalasam  tathahayam
bhavam  puriso  saratthiko  saragavesi  sarapariyesanam caramano mahato
rukkhassa  titthato  saravato  atikkammeva  saram  atikkamma  pheggum
Atikkamma  tacam  pappatikam  chetva  adaya  pakkanto  saranti
mannamano   yancassa   sarena   sarakaraniyam  tancassa  attham
nanubhavissatiti  evameva  kho  bhikkhave  idhekacco kulaputto saddha
agarasma  anagariyam  pabbajito  hoti  otinnomhi  jatiya
jaraya   maranena   sokaparidevadukkhadomanassupayasehi  dukkhotinno
dukkhapareto  appevanama  imassa  kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya
pannayethati  .  so  evam  pabbajito  samano labhasakkarasilokam
abhinibbatteti.
   {348.2} So tena labhasakkarasilokena na attamano hoti na
paripunnasankappo  . so tena labhasakkarasilokena na attanukkamseti
na param vambheti . so tena labhasakkarasilokena na majjati nappamajjati
nappamadam  apajjati appamatto samano silasampadam aradheti . so
taya  silasampadaya  attamano  hoti  paripunnasankappo . so taya
silasampadaya attanukkamseti param vambheti ahamasmi silava kalyanadhammo
ime  pananne bhikkhu dussila papadhammati . so taya silasampadaya
majjati  pamajjati  pamadam apajjati pamatto samano dukkham viharati .
Ayam  vuccati bhikkhave bhikkhu pappatikam aggahesi brahmacariyassa tena ca
vosanam apadi.
   [349] Idha pana bhikkhave ekacco kulaputto saddha agarasma
anagariyam  pabbajito  hoti  otinnomhi  jatiya  jaraya  maranena
Sokaparidevadukkhadomanassupayasehi    dukkhotinno    dukkhapareto
appevanama   imassa   kevalassa   dukkhakkhandhassa   antakiriya
pannayethati  .  so  evam  pabbajito  samano labhasakkarasilokam
abhinibbatteti  .  so  tena  labhasakkarasilokena  na  attamano
hoti  na  paripunnasankappo  .  so  tena labhasakkarasilokena na
attanukkamseti  na  param  vambheti . so tena labhasakkarasilokena
na  majjati  nappamajjati  nappamadam  apajjati  appamatto  samano
silasampadam  aradheti  .  so  taya  silasampadaya attamano hoti
no  ca  kho  paripunnasankappo  .  so  taya  silasampadaya  na
attanukkamseti na param vambheti.
   {349.1}  So  taya  silasampadaya  na  majjati  nappamajjati
nappamadam  apajjati  appamatto  samano samadhisampadam aradheti .
So  taya  samadhisampadaya  attamano  hoti  paripunnasankappo .
So  taya  samadhisampadaya  attanukkamseti  param  vambheti  ahamasmi
samahito   ekaggacitto   ime  pananne  bhikkhu  asamahita
vibbhantacittati  .  so  taya  samadhisampadaya  majjati  pamajjati
pamadam  apajjati  pamatto  samano  dukkham  viharati  . seyyathapi
bhikkhave  puriso saratthiko saragavesi sarapariyesanam caramano mahato
rukkhassa  titthato  saravato  atikkammeva  saram  atikkamma  pheggum
tacam  chetva  adaya  pakkameyya  saranti  mannamano . tamenam
cakkhuma puriso disva evam vadeyya na vatayam bhavam puriso annasi
Saram  na  annasi  pheggum  na  annasi tacam na annasi pappatikam
na  annasi  sakhapalasam tathahayam bhavam puriso saratthiko saragavesi
sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato atikkammeva
saram  atikkamma  pheggum  tacam  chetva  adaya pakkanto saranti
mannamano  yancassa  sarena sarakaraniyam tancassa attham nanubhavissatiti
evameva   kho   bhikkhave   idhekacco   kulaputto   saddha
agarasma  anagariyam  pabbajito  hoti  otinnomhi  jatiya
jaraya   maranena   sokaparidevadukkhadomanassupayasehi  dukkhotinno
dukkhapareto  appevanama  imassa  kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya
pannayethati.
   {349.2}  So  evam  pabbajito  samano  labhasakkarasilokam
abhinibbatteti  .  so  tena  labhasakkarasilokena  na  attamano
hoti  na  paripunnasankappo  .  so  tena labhasakkarasilokena na
attanukkamseti  na  param  vambheti . so tena labhasakkarasilokena
na  majjati  nappamajjati  nappamadam  apajjati  appamatto  samano
silasampadam  aradheti  .  so  taya  silasampadaya attamano hoti
no  ca  kho  paripunnasankappo  .  so  taya  silasampadaya  na
attanukkamseti na param vambheti . so taya silasampadaya na majjati
nappamajjati  nappamadam  apajjati  appamatto  samano  samadhisampadam
aradheti . so taya samadhisampadaya attamano hoti paripunnasankappo.
So   taya   samadhisampadaya   attanukkamseti  param  vambheti
Ahamasmi  samahito  ekaggacitto  ime  pananne  bhikkhu asamahita
vibbhantacittati  .  so taya samadhisampadaya majjati pamajjati pamadam
apajjati  pamatto  samano  dukkham  viharati . ayam vuccati bhikkhave
bhikkhu tacam aggahesi brahmacariyassa tena ca vosanam apadi.
   [350] Idha pana bhikkhave ekacco kulaputto saddha agarasma
anagariyam  pabbajito  hoti  otinnomhi  jatiya  jaraya  maranena
sokaparidevadukkhadomanassupayasehi    dukkhotinno    dukkhapareto
appevanama   imassa   kevalassa   dukkhakkhandhassa   antakiriya
pannayethati  .  so  evam  pabbajito  samano labhasakkarasilokam
abhinibbatteti  .  so  tena  labhasakkarasilokena  na  attamano
hoti  na  paripunnasankappo  .  so  tena  labhasakkarasilokena
na attanukkamseti na param vambheti.
   {350.1} So tena labhasakkarasilokena na majjati nappamajjati
nappamadam  apajjati  appamatto  samano  silasampadam  aradheti .
So taya silasampadaya attamano hoti no ca kho paripunnasankappo.
So taya silasampadaya na attanukkamseti na param vambheti. So taya
silasampadaya  na  majjati  nappamajjati  nappamadam apajjati appamatto
samano samadhisampadam aradheti . so taya samadhisampadaya attamano
hoti  no ca kho paripunnasankappo . so taya samadhisampadaya na
attanukkamseti na param vambheti . so taya samadhisampadaya na majjati
Nappamajjati  nappamadam  apajjati  appamatto  samano  nanadassanam
aradheti . so tena nanadassanena attamano hoti paripunnasankappo.
So  tena  nanadassanena attanukkamseti param vambheti ahamasmi janam
passam viharami ime pananne bhikkhu ajanam apassam viharantiti. So tena
nanadassanena  majjati  pamajjati  pamadam  apajjati  pamatto samano
dukkham viharati.
   {350.2}  Seyyathapi  bhikkhave  puriso saratthiko saragavesi
sarapariyesanam  caramano  mahato  rukkhassa  titthato  saravato
atikkammeva  saram  pheggum  chetva  adaya  pakkameyya  saranti
mannamano . tamenam cakkhuma puriso disva evam vadeyya na vatayam
bhavam  puriso  annasi  saram  na  annasi pheggum na annasi tacam
na  annasi  pappatikam  na  annasi  sakhapalasam  tathahayam  bhavam
puriso  saratthiko  saragavesi  sarapariyesanam  caramano  mahato
rukkhassa titthato saravato atikkammeva saram pheggum chetva adaya
pakkanto  saranti  mannamano  yancassa  sarena  sarakaraniyam
tancassa  attham  nanubhavissatiti  evameva  kho  bhikkhave  idhekacco
kulaputto  saddha  agarasma  anagariyam pabbajito hoti otinnomhi
jatiya   jaraya   maranena   sokaparidevadukkhadomanassupayasehi
dukkhotinno   dukkhapareto   appevanama   imassa   kevalassa
dukkhakkhandhassa  antakiriya  pannayethati  .  so  evam  pabbajito
samano   labhasakkarasilokam   abhinibbatteti   .  so  tena
Labhasakkarasilokena  na  attamano  hoti  na  paripunnasankappo .
So tena labhasakkarasilokena na attanukkamseti na param vambheti .
So  tena  labhasakkarasilokena  na  majjati  nappamajjati  nappamadam
apajjati  appamatto  samano  silasampadam  aradheti . so taya
silasampadaya  attamano  hoti  no  ca  kho  paripunnasankappo .
So  taya  silasampadaya na attanukkamseti na param vambheti . so
taya  silasampadaya  na  majjati  nappamajjati  nappamadam  apajjati
appamatto samano samadhisampadam aradheti.
   {350.3} So taya samadhisampadaya attamano hoti no ca kho
paripunnasankappo  .  so  taya  samadhisampadaya  na attanukkamseti
na  param vambheti . so taya samadhisampadaya na majjati nappamajjati
nappamadam  apajjati  appamatto  samano  nanadassanam aradheti .
So tena nanadassanena attamano hoti paripunnasankappo . so tena
nanadassanena  attanukkamseti  param  vambheti  ahamasmi  janam  passam
viharami  ime  pananne  bhikkhu  ajanam  apassam  viharantiti . so
tena  nanadassanena  majjati  pamajjati  pamadam  apajjati  pamatto
samano dukkham viharati . ayam vuccati bhikkhave bhikkhu pheggum aggahesi
brahmacariyassa tena ca vosanam apadi.
   [351] Idha pana bhikkhave ekacco kulaputto saddha agarasma
anagariyam  pabbajito  hoti  otinnomhi  jatiya  jaraya  maranena
Sokaparidevadukkhadomanassupayasehi    dukkhotinno    dukkhapareto
appevanama   imassa   kevalassa   dukkhakkhandhassa   antakiriya
pannayethati  .  so  evam  pabbajito  samano labhasakkarasilokam
abhinibbatteti  .  so tena labhasakkarasilokena na attamano hoti
na  paripunnasankappo  .  so  tena  labhasakkarasilokena  na
attanukkamseti na param vambheti . so tena labhasakkarasilokena na
majjati  nappamajjati  nappamadam  apajjati  appamatto  samano
silasampadam aradheti . so taya silasampadaya attamano hoti no ca kho
paripunnasankappo  .  so  taya  silasampadaya  na  attanukkamseti
na param vambheti.
   {351.1}  So  taya  silasampadaya  na  majjati  nappamajjati
nappamadam  apajjati  appamatto  samano samadhisampadam aradheti .
So taya samadhisampadaya attamano hoti no ca kho paripunnasankappo.
So taya samadhisampadaya na attanukkamseti na param vambheti . so
taya   samadhisampadaya   na   majjati   nappamajjati  nappamadam
apajjati  appamatto  samano  nanadassanam  aradheti  .  so
tena  nanadassanena attamano hoti no ca kho paripunnasankappo .
So  tena nanadassanena na attanukkamseti na param vambheti . so
tena  nanadassanena  na  majjati  nappamajjati  nappamadam  apajjati
appamatto  samano  samayavimokkham  aradheti  . thanam kho panetam
bhikkhave vijjati yam so bhikkhu taya samayavimuttiya parihayethati.
   {351.2}  Seyyathapi  bhikkhave  puriso saratthiko saragavesi
sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato saram chetva
adaya  pakkameyya  saranti  janamano . tamenam cakkhuma puriso
disva  evam  vadeyya  annasi  vatayam bhavam puriso saram annasi
pheggum  annasi  tacam  annasi  pappatikam  annasi  sakhapalasam
tathahayam  bhavam  puriso  saratthiko  sagavesi sarapariyesanam caramano
mahato  rukkhassa  titthato  saravato  saranneva  chetva  adaya
pakkanto  saranti  janamano  yancassa  sarena  saratharaniyam
tancassa  attham  anubhavissatiti  evameva  kho  bhikkhave  idhekacco
kulaputto  saddha  agarasma  anagariyam pabbajito hoti otinnomhi
jatiya   jaraya   maranena   sokaparidevadukkhadomanassupayasehi
dukkhotinno  dukkhapareto  appevanama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa
antakiriya pannayethati.
   {351.3}  So  evam  pabbajito  samano  labhasakkarasilokam
abhinibbatteti  .  so  tena  labhasakkarasilokena  na  attamano
hoti  na  paripunnasankappo  .  so  tena labhasakkarasilokena na
attanukkamseti na param vambheti . so tena labhasakkarasilokena na
majjati  nappamajjati  nappamadam  apajjati  appamatto  samano
silasampadam  aradheti  .  so  taya  silasampadaya attamano hoti
no  ca  kho  paripunnasankappo  .  so  taya  silasampadaya  na
attanukkamseti na param vambheti . so taya silasampadaya na majjati
Nappamajjati  nappamadam  apajjati  appamatto  samano  samadhisampadam
aradheti  .  so  taya  samadhisampadaya  attamano  hoti
no  ca  kho  paripunnasankappo  .  so  taya samadhisampadaya na
attanukkamseti  na  param  vambheti  . so taya samadhisampadaya na
majjati  nappamajjati  nappamadam  apajjati  appamatto  samano
nanadassanam  aradheti  .  so  tena  nanadassanena  attamano
hoti  no  ca  kho  paripunnasankappo  . so tena nanadassanena
na  attanukkamseti  na param vambheti . so tena nanadassanena na
majjati  nappamajjati  nappamadam  apajjati  appamatto  samano
asamayavimokkham  aradheti  .  atthanametam  bhikkhave  anavakaso yam
so bhikkhu taya asamayavimuttiya parihayethati.
   [352] Iti kho bhikkhave nayidam brahmacariyam labhasakkarasilokanisamsam
na  silasampadanisamsam  na  samadhisampadanisamsam  na  nanadassananisamsam
ya  ca kho ayam bhikkhave akuppa cetovimutti etadatthamidam bhikkhave
brahmacariyam etam saram etam pariyosananti.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
        Mahasaropamasuttam nitthitam navamam.
           -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 362-373. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=7337&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=7337&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=347&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=29              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=347              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=3545              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=3545              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]