ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

          Mahāgosiṅgasālasuttaṃ
   [369]  Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā gosiṅgasālavanadāye
viharati  sambahulehi  abhiññātehi  abhiññātehi  therehi  sāvakehi
saddhiṃ  āyasmatā  ca  sārīputtena āyasmatā ca mahāmoggallānena
āyasmatā  ca  mahākassapena  āyasmatā  ca anuruddhena āyasmatā
ca  revatena  āyasmatā  ca  ānandena  aññehi ca abhiññātehi
abhiññātehi  therehi  sāvakehi  saddhiṃ  .  atha  kho  āyasmā
mahāmoggallāno    sāyaṇhasamayaṃ    paṭisallānā    vuṭṭhito
yenāyasmā  mahākassapo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ
mahākassapaṃ   etadavoca   āyāmāvuso   kassapa   yenāyasmā
sārīputto  tenupasaṅkamissāma  dhammassavanāyāti  .  evamāvusoti
kho   āyasmā   mahākassapo   āyasmato  mahāmoggallānassa
paccassosi.
   {369.1} Atha kho āyasmā ca mahāmoggallāno āyasmā ca
mahākassapo āyasmā ca anuruddho yenāyasmā sārīputto tenupasaṅkamiṃsu
dhammassavanāya  .  addasā  kho  āyasmā  ānando āyasmantañca
mahāmoggallānaṃ  āyasmantañca  mahākassapaṃ  āyasmantañca  anuruddhaṃ
yenāyasmā  sārīputto  tenupasaṅkamante  dhammassavanāya  disvāna
yenāyasmā  revato  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ revataṃ
etadavoca upasaṅkamantā kho amū āvuso revata sappurisā yenāyasmā
Sārīputto  tena  dhammassavanāya  āyāmāvuso  revata  yenāyasmā
sārīputto  tenupasaṅkamissāma  dhammassavanāyāti  . evamāvusoti kho
āyasmā  revato  āyasmato  ānandassa  paccassosi . atha kho
āyasmā  ca revato āyasmā ca ānando yenāyasmā sārīputto
tenupasaṅkamiṃsu dhammassavanāya.
   [370]  Addasā  kho  āyasmā  sārīputto  āyasmantañca
revataṃ  āyasmantañca  ānandaṃ  dūratova  āgacchante  disvāna
āyasmantaṃ  ānandaṃ  etadavoca  etu  kho  āyasmā  ānando
svāgataṃ  āyasmato  ānandassa  bhagavato  upaṭṭhākassa  bhagavato
santikāvacarassa  ramaṇīyaṃ  āvuso  ānanda  gosiṅgasālavanaṃ  dosinā
ratti  sabbaphāliphullā  sālā  dibbā  maññe  gandhā  sampavanti
kathaṃrūpena āvuso ānanda bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ sobheyyāti.
   {370.1}  Idhāvuso  sārīputta bhikkhu bahussuto hoti sutadharo
sutasanniccayo  ye  te  dhammā  ādikalyāṇā  majjhekalyāṇā
pariyosānakalyāṇā  sātthā  sabyañjanā  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ  abhivadanti tathārūpāssa dhammā bahussutā honti dhatā 1-
vacasā  paricitā  manasānupekkhitā  diṭṭhiyā supaṭividdhā so catassannaṃ
parisānaṃ  dhammaṃ  deseti  parimaṇḍalehi  padabyañjanehi  anuppabandhehi
anusayasamugghātāya  evarūpena  kho  āvuso  sārīputta  bhikkhunā
gosiṅgasālavanaṃ sobheyyāti.
   [371]  Evaṃ  vutte āyasmā sārīputto āyasmantaṃ revataṃ
@Footnote: 1 Ma. dhātā.
Etadavoca  byākataṃ  kho  āvuso  revata  āyasmatā  ānandena
yathāsakaṃ  paṭibhānaṃ  tatthadāni  mayaṃ āyasmantaṃ revataṃ pucchāma ramaṇīyaṃ
āvuso  revata  gosiṅgasālavanaṃ dosinā ratti sabbaphāliphullā sālā
dibbā  maññe  gandhā  sampavanti  kathaṃrūpena  āvuso  revata
bhikkhunā  gosiṅgasālavanaṃ  sobheyyāti  .  idhāvuso sārīputta bhikkhu
paṭisallānārāmo  hoti  paṭisallānarato  ajjhattaṃ  cetosamathamanuyutto
anirākatajjhāno  vipassanāya  samannāgato  brūhetā  suññāgārānaṃ
evarūpena kho āvuso sārīputta bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ sobheyyāti.
   [372]  Evaṃ vutte āyasmā sārīputto āyasmantaṃ anuruddhaṃ
etadavoca  byākataṃ  kho  āvuso  anuruddha  āyasmatā  revatena
yathāsakaṃ  paṭibhānaṃ  tatthadāni  mayaṃ  āyasmantaṃ  anuruddhaṃ  pucchāma
ramaṇīyaṃ  āvuso anuruddha gosiṅgasālavanaṃ dosinā ratti sabbaphāliphullā
sālā  dibbā  maññe  gandhā sampavanti kathaṃrūpena āvuso anuruddha
bhikkhunā  gosiṅgasālavanaṃ  sobheyyāti  .  idhāvuso sārīputta bhikkhu
dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  sahassaṃ  lokānaṃ
voloketi   seyyathāpi  āvuso  sārīputta  cakkhumā  puriso
uparipāsādavaragato    sahassaṃ    nemimaṇḍalānaṃ    volokeyya
evameva  kho  āvuso  sārīputta bhikkhu dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena  sahassaṃ  lokānaṃ  voloketi  evarūpena  kho
āvuso sārīputta bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ sobheyyāti.
   [373] Evaṃ vutte āyasmā sārīputto āyasmantaṃ mahākassapaṃ
etadavoca  byākataṃ  kho  āvuso  kassapa  āyasmatā  anuruddhena
yathāsakaṃ  paṭibhānaṃ  tatthadāni  mayaṃ  āyasmantaṃ  mahākassapaṃ  pucchāma
ramaṇīyaṃ  āvuso  kassapa gosiṅgasālavanaṃ dosinā ratti sabbaphāliphullā
sālā  dibbā  maññe  gandhā  sampavanti kathaṃrūpena āvuso kassapa
bhikkhunā  gosiṅgasālavanaṃ  sobheyyāti  .  idhāvuso sārīputta bhikkhu
attanā  ca  āraññako  1-  hoti  āraññakattassa  2-  ca
vaṇṇavādī  attanā  ca  piṇḍapātiko  hoti  piṇḍapātikattassa  ca
vaṇṇavādī  attanā  ca  paṃsukūliko  hoti paṃsukūlikattassa ca vaṇṇavādī
attanā  ca  tecīvariko  hoti tecīvarikattassa ca vaṇṇavādī attanā
ca  appiccho  hoti appicchatāya ca vaṇṇavādī attanā ca santuṭṭho
hoti  santuṭṭhiyā  ca  vaṇṇavādī  attanā  ca  pavivitto  hoti
pavivekassa  ca  vaṇṇavādī  attanā  ca  asaṃsaṭṭho hoti asaṃsaggassa
ca  vaṇṇavādī  attanā  ca  āraddhaviriyo  hoti  viriyārambhassa ca
vaṇṇavādī  attanā  ca  sīlasampanno  hoti  sīlasampadāya  ca
vaṇṇavādī  attanā  ca  samādhisampanno  hoti  samādhisampadāya  ca
vaṇṇavādī  attanā  ca  paññāsampanno  hoti  paññāsampadāya
ca  vaṇṇavādī  attanā  ca  vimuttisampanno  hoti  vimuttisampadāya
ca   vaṇṇavādī   attanā  ca  vimuttiñāṇadassanasampanno  hoti
vimuttiñāṇadassanasampadāya  ca  vaṇṇavādī  evarūpena  kho  āvuso
@Footnote: 1 Po. Ma. āraññiko. 2 Ma. āraññikattassa.
Sārīputta bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ sobheyyāti.
   [374]  Evaṃ  vutte  āyasmā  sārīputto  āyasmantaṃ
mahāmoggallānaṃ  etadavoca  byākataṃ  kho  āvuso  moggallāna
āyasmatā  mahākassapena  yathāsakaṃ paṭibhānaṃ tatthadāni mayaṃ āyasmantaṃ
mahāmoggallānaṃ  pucchāma  ramaṇīyaṃ āvuso moggallāna gosiṅgasālavanaṃ
dosinā  ratti  sabbaphāliphullā  sālā  dibbā  maññe  gandhā
sampavanti  kathaṃrūpena  āvuso  moggallāna  bhikkhunā  gosiṅgasālavanaṃ
sobheyyāti  .  idhāvuso sārīputta dve bhikkhū abhidhammakathaṃ kathenti
te  aññamaññaṃ  pucchanti  aññamaññassa  pañhaṃ  puṭṭhā  visajjenti
no ca saṃsādenti 1- dhammī 2- ca nesaṃ kathā pavattanī 3- hoti evarūpena
kho āvuso sārīputta bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ sobheyyāti.
   [375]  Atha  kho  āyasmā  mahāmoggallāno  āyasmantaṃ
sārīputtaṃ  etadavoca  byākataṃ  kho  āvuso  sārīputta  amhehi
sabbeheva  yathāsakaṃ  paṭibhānaṃ  tatthadāni  mayaṃ  āyasmantaṃ sārīputtaṃ
pucchāma  ramaṇīyaṃ  āvuso  sārīputta  gosiṅgasālavanaṃ  dosinā ratti
sabbaphāliphullā  sālā  dibbā  maññe  gandhā  sampavanti kathaṃrūpena
āvuso  sārīputta  bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ sobheyyāti . idhāvuso
moggallāna  bhikkhu cittaṃ vasaṃ vatteti no ca bhikkhu cittassa vasena
vattati  so  yāya  vihārasamāpattiyā  ākaṅkhati  pubbaṇhasamayaṃ
viharituṃ   tāya  vihārasamāpattiyā  pubbaṇhasamayaṃ  viharati  yāya
@Footnote: 1 Ma. saṃsārenti. 2 Po. pasārenti dhammiyā. 3 Ma. pavattīnī.
Vihārasamāpattiyā   ākaṅkhati   majjhantikasamayaṃ   viharituṃ   tāya
vihārasamāpattiyā  majjhantikasamayaṃ  viharati  yāya  vihārasamāpattiyā
ākaṅkhati  sāyaṇhasamayaṃ  viharituṃ  tāya  vihārasamāpattiyā sāyaṇhasamayaṃ
viharati  seyyathāpi  āvuso moggallāna rañño vā rājamahāmattassa
vā  nānārattānaṃ  dussānaṃ dussakaraṇḍako pūro assa so yaññadeva
dussayugaṃ  ākaṅkheyya  pubbaṇhasamayaṃ  pārupituṃ  taṃtadeva  1- dussayugaṃ
pubbaṇhasamayaṃpārupeyya yaññadevadussayugaṃākaṅkheyyamajjhantikasamayaṃ
pārupituṃ  taṃtadeva  1-  dussayugaṃ  majjhantikasamayaṃ pārupeyya yaññadeva
dussayugaṃ  ākaṅkheyya  sāyaṇhasamayaṃ  pārupituṃ  taṃtadeva  1- dussayugaṃ
sāyaṇhasamayaṃ pārupeyya evameva kho āvuso moggallāna bhikkhu cittaṃ
vasaṃ vatteti no ca bhikkhu cittassa vasena vattati so yāya vihārasamāpattiyā
ākaṅkhati  pubbaṇhasamayaṃ  viharituṃ  tāya  vihārasamāpattiyā pubbaṇhasamayaṃ
viharati  yāya  vihārasamāpattiyā ākaṅkhati majjhantikasamayaṃ viharituṃ tāya
vihārasamāpattiyā  majjhantikasamayaṃ  viharati  yāya  vihārasamāpattiyā
ākaṅkhati  sāyaṇhasamayaṃ  viharituṃ  tāya  vihārasamāpattiyā sāyaṇhasamayaṃ
viharati  evarūpena  kho āvuso moggallāna bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ
sobheyyāti.
   [376] Atha kho āyasmā sārīputto te āyasmante etadavoca
byākataṃ kho āvuso amhehi sabbeheva yathāsakaṃ paṭibhānaṃ āyāmāvuso
yena   bhagavā   tenupasaṅkamissāma   upasaṅkamitvā   etamatthaṃ
@Footnote: 1 Po. tadeva.
Bhagavato  ārocessāma  yathā  no  bhagavā  byākarissati tathā naṃ
dhāressāmāti  .  evaṃ āvusoti kho te āyasmanto āyasmato
sārīputtassa  paccassosuṃ  . atha kho te āyasmanto yena bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā sārīputto bhagavantaṃ
etadavoca  idha bhante āyasmā ca revato āyasmā ca ānando
yenāhaṃ  tenupasaṅkamiṃsu  dhammassavanāya  addasaṃ  kho  ahaṃ  bhante
āyasmantañca  revataṃ  āyasmantañca  ānandaṃ  dūratova  āgacchante
disvāna  āyasmantaṃ  ānandaṃ  etadavocaṃ  etu  kho  āyasmā
ānando  svāgataṃ  āyasmato  ānandassa  bhagavato  upaṭṭhākassa
bhagavato  santikāvacarassa  ramaṇīyaṃ  āvuso  ānanda  gosiṅgasālavanaṃ
dosinā  ratti  sabbaphāliphullā  sālā  dibbā  maññe  gandhā
sampavanti  kathaṃrūpena  āvuso  ānanda  bhikkhunā  gosiṅgasālavanaṃ
sobheyyāti
   {376.1} evaṃ vutte bhante āyasmā ānando maṃ etadavoca
idhāvuso  sārīputta  bhikkhu  bahussuto  hoti  sutadharo  .pe.
Anusayasamugghātāya  evarūpena  kho  āvuso  sārīputta  bhikkhunā
gosiṅgasālavanaṃ sobheyyāti . sādhu sādhu sārīputta yathātaṃ ānandova
sammā  byākaramāno  byākareyya  ānando hi sārīputta bahussuto
hoti sutadharo sutasanniccayo ye te dhammā ādikalyāṇā majjhekalyāṇā
pariyosānakalyāṇā    sātthā    sabyañjanā    kevalaparipuṇṇaṃ
Parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  abhivadanti  tathārūpāssa  dhammā  bahussutā
honti  dhatā  vacasā  paricitā  manasānupekkhitā diṭṭhiyā supaṭividdhā
so  catassannaṃ  parisānaṃ  dhammaṃ  deseti  parimaṇḍalehi padabyañjanehi
anuppabandhehi anusayasamugghātāyāti.
   [377] Evaṃ vutte ahaṃ bhante āyasmantaṃ revataṃ etadavocaṃ
byākataṃ  kho āvuso revata āyasmatā ānandena yathāsakaṃ paṭibhānaṃ
tatthadāni  mayaṃ  āyasmantaṃ  revataṃ  pucchāma ramaṇīyaṃ āvuso revata
gosiṅgasālavanaṃ  dosinā  ratti  sabbaphāliphullā sālā dibbā maññe
gandhā  sampavanti  kathaṃrūpena  āvuso revata bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ
sobheyyāti  evaṃ  vutte  bhante āyasmā revato maṃ etadavoca
idhāvuso  sārīputta  bhikkhu  paṭisallānārāmo  hoti  paṭisallānarato
ajjhattaṃ    cetosamathamanuyutto   anirākatajjhāno   vipassanāya
samannāgato  brūhetā  suññāgārānaṃ  evarūpena  kho  āvuso
sārīputta  bhikkhunā  gosiṅgasālavanaṃ  sobheyyāti  .  sādhu  sādhu
sārīputta  yathātaṃ revatova sammā byākaramāno byākareyya revato
hi  sārīputta  paṭisallānārāmo  hoti  1- paṭisallānarato ajjhattaṃ
cetosamathamanuyutto   anirākatajjhāno   vipassanāya   samannāgato
brūhetā suññāgārānanti.
   [378] Evaṃ vutte ahaṃ bhante āyasmantaṃ anuruddhaṃ etadavocaṃ
byākataṃ  kho āvuso anuruddha āyasmatā revatena .pe. kathaṃrūpena
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho sabbattha natthi.
Āvuso  anuruddha  bhikkhunā  gosiṅgasālavanaṃ sobheyyāti evaṃ vutte
bhante  āyasmā  anuruddho  maṃ  etadavoca  idhāvuso  sārīputta
bhikkhu  dibbena  cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena sahassaṃ lokānaṃ
voloketi  seyyathāpi  āvuso  cakkhumā  puriso uparipāsādavaragato
sahassaṃ  nemimaṇḍalānaṃ  volokeyya  evameva kho āvuso sārīputta
bhikkhu  dibbena  cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena sahassaṃ lokānaṃ
voloketi  evarūpena kho āvuso sārīputta bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ
sobheyyāti  .  sādhu  sādhu  sārīputta  yathātaṃ anuruddhova sammā
byākaramāno  byākareyya  anuruddho  hi sārīputta dibbena cakkhunā
visuddhena atikkantamānusakena sahassaṃ lokānaṃ voloketīti.
   [379]  Evaṃ  vutte  ahaṃ  bhante  āyasmantaṃ  mahākassapaṃ
etadavocaṃ byākataṃ kho āvuso kassapa āyasmatā anuruddhena yathāsakaṃ
paṭibhānaṃ  tatthadāni  mayaṃ  āyasmantaṃ  mahākassapaṃ  pucchāma  .pe.
Kathaṃrūpena  [1]- āvuso kassapa bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ sobheyyāti
evaṃ  vutte  bhante āyasmā mahākassapo maṃ etadavoca idhāvuso
sārīputta  bhikkhu  attanā  ca  āraññako  hoti  āraññakattassa
ca vaṇṇavādī attanā ca piṇḍapātiko hoti .pe. Paṃsukūliko hoti ...
Tecīvariko hoti ... appiccho hoti ... Santuṭṭho hoti ... Pavivitto
hoti ... asaṃsaṭṭho  hoti ... āraddhaviriyo hoti ... Sīlasampanno
hoti  ...  samādhisampanno hoti ... paññāsampanno hoti  ...
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. kho.
Vimuttisampanno  hoti  ...  attanā  ca  vimuttiñāṇadassanasampanno
hoti  vimuttiñāṇadassanasampadāya  ca  vaṇṇavādī  evarūpena  kho
āvuso sārīputta bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ sobheyyāti.
   {379.1}  Sādhu  sādhu  sārīputta  yathātaṃ  kassapova sammā
byākaramāno  byākareyya  kassapo  hi  sārīputta  attanā  ca
āraññako  hoti  āraññakattassa  ca  vaṇṇavādī  attanā  ca
piṇḍapātiko  hoti  piṇḍapātikattassa  ca  vaṇṇavādī  attanā  ca
paṃsukūliko  hoti  paṃsukūlikattassa  ca vaṇṇavādī attanā ca tecīvariko
hoti  tecīvarikattassa  ca  vaṇṇavādī  attanā  ca  appiccho hoti
appicchatāya  ca  vaṇṇavādī  attanā  ca santuṭṭho hoti santuṭṭhiyā
ca  vaṇṇavādī  attanā  ca pavivitto hoti pavivekassa ca vaṇṇavādī
attanā  ca  asaṃsaṭṭho  hoti  asaṃsaggassa ca vaṇṇavādī attanā ca
āraddhaviriyo  hoti  viriyārambhassa  ca  vaṇṇavādī  attanā  ca
sīlasampanno  hoti  sīlasampadāya  ca  vaṇṇavādī  attanā  ca
samādhisampanno  hoti  samādhisampadāya  ca  vaṇṇavādī  attanā  ca
paññāsampanno  hoti  paññāsampadāya  ca  vaṇṇavādī  attanā
ca  vimuttisampanno  hoti  vimuttisampadāya  ca  vaṇṇavādī  attanā
ca   vimuttiñāṇadassanasampanno   hoti   vimuttiñāṇadassanasampadāya
ca vaṇṇavādīti.
   [380]  Evaṃ  vutte ahaṃ bhante āyasmantaṃ mahāmoggallānaṃ
etadavocaṃ  byākataṃ  kho  āvuso  moggallāna  āyasmatā  ca
Mahākassapena   yathāsakaṃ  paṭibhānaṃ  tatthadāni  mayaṃ  āyasmantaṃ
mahāmoggallānaṃ  pucchāma  .pe.  kathaṃrūpena  āvuso  moggallāna
bhikkhunā  gosiṅgasālavanaṃ  sobheyyāti  evaṃ vutte bhante āyasmā
mahāmoggallāno  maṃ  etadavoca  idhāvuso  sārīputta  dve bhikkhū
abhidhammakathaṃ  kathenti  te  aññamaññaṃ  pañhaṃ  pucchanti  aññamaññassa
pañhaṃ puṭṭhā visajjenti no ca saṃsādenti dhammī ca nesaṃ kathā pavattanī
hoti  evarūpena  kho  āvuso  sārīputta  bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ
sobheyyāti  .  sādhu sādhu sārīputta yathātaṃ moggallānova sammā
byākaramāno byākareyya moggallāno hi sārīputta dhammakathikoti.
   [381]  Evaṃ  vutte  āyasmā  mahāmoggallāno  bhagavantaṃ
etadavoca  atha  khvāhaṃ  bhante  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  etadavocaṃ
byākataṃ  kho āvuso sārīputta amhehi sabbeheva yathāsakaṃ paṭibhānaṃ
tatthadāni  mayaṃ  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  pucchāma  ramaṇīyaṃ  āvuso
sārīputta  gosiṅgasālavanaṃ dosinā ratti sabbaphāliphullā sālā dibbā
maññe  gandhā  sampavanti  kathaṃrūpena  āvuso  sārīputta  bhikkhunā
gosiṅgasālavanaṃ  sobheyyāti evaṃ vutte bhante āyasmā sārīputto
maṃ etadavoca idhāvuso moggallāna bhikkhu cittaṃ vasaṃ vatteti no ca
bhikkhu  cittassa  vasena vattati so yāya vihārasamāpattiyā ākaṅkhati
pubbaṇhasamayaṃ   viharituṃ   tāya   vihārasamāpattiyā   pubbaṇhasamayaṃ
Viharati  yāya  vihārasamāpattiyā  ākaṅkhati  majjhantikasamayaṃ  viharituṃ
tāya  vihārasamāpattiyā  majjhantikasamayaṃ viharati yāya vihārasamāpattiyā
ākaṅkhati  sāyaṇhasamayaṃ  viharituṃ  tāya  vihārasamāpattiyā sāyaṇhasamayaṃ
viharati  seyyathāpi  āvuso moggallāna rañño vā rājamahāmattassa
vā  nānārattānaṃ  dussānaṃ dussakaraṇḍako pūro assa so yaññadeva
dussayugaṃ  ākaṅkheyya  pubbaṇhasamayaṃ  pārupituṃ  taṃtadeva  dussayugaṃ
pubbaṇhasamayaṃ   pārupeyya   yaññadeva   dussayugaṃ   ākaṅkheyya
majjhantikasamayaṃ  pārupituṃ  taṃtadeva  dussayugaṃ  majjhantikasamayaṃ  pārupeyya
yaññadeva  dussayugaṃ  ākaṅkheyya  sāyaṇhasamayaṃ  pārupituṃ  taṃtadeva
dussayugaṃ sāyaṇhasamayaṃ pārupeyya
   {381.1} evameva kho āvuso moggallāna bhikkhu cittaṃ vasaṃ vatteti
no ca bhikkhu cittassa vasena vattati so yāya vihārasamāpattiyā ākaṅkhati
pubbaṇhasamayaṃ  viharituṃ  tāya  vihārasamāpattiyā  pubbaṇhasamayaṃ  viharati
yāya  vihārasamāpattiyā  ākaṅkhati  majjhantikasamayaṃ  viharituṃ  tāya
vihārasamāpattiyā  majjhantikasamayaṃ  viharati  yāya  vihārasamāpattiyā
ākaṅkhati  sāyaṇhasamayaṃ  viharituṃ  tāya  vihārasamāpattiyā sāyaṇhasamayaṃ
viharati  evarūpena  kho āvuso moggallāna bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ
sobheyyāti  .  sādhu sādhu moggallāna yathātaṃ sārīputtova sammā
byākaramāno  byākareyya  sārīputto  hi  moggallāna  cittaṃ vasaṃ
vatteti  no  ca  sārīputto  cittassa  vasena  vattati so yāya
Vihārasamāpattiyā   ākaṅkhati   pubbaṇhasamayaṃ   viharituṃ   tāya
vihārasamāpattiyā  pubbaṇhasamayaṃ  viharati  yāya  vihārasamāpattiyā
ākaṅkhati   majjhantikasamayaṃ   viharituṃ   tāya   vihārasamāpattiyā
majjhantikasamayaṃ   viharati   yāya   vihārasamāpattiyā   ākaṅkhati
sāyaṇhasamayaṃ   viharituṃ   tāya   vihārasamāpattiyā   sāyaṇhasamayaṃ
viharatīti.
   [382]  Evaṃ vutte āyasmā sārīputto bhagavantaṃ etadavoca
kassa  nu kho bhante subhāsitanti . sabbesaṃ vo sārīputta subhāsitaṃ
pariyāyena apica mama vacanaṃ 1- suṇātha yathārūpena bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ
sobheyyāti  idha  sārīputta  bhikkhu  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto
nisīdati   pallaṅkaṃ  ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  parimukhaṃ
satiṃ  upaṭṭhapetvā  na  tāvāhaṃ  imaṃ  pallaṅkaṃ  bhindissāmi  yāva
me  na  anupādāya  āsavehi cittaṃ vimuccatīti 2- evarūpena kho
sārīputta bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ sobheyyāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te āyasmanto bhagavato bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Mahāgosiṅgasālasuttaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
          --------------
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. vimuccissatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 397-409. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=8019              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=8019              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=369&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=32              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=369              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=3900              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=3900              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]