ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

            Anaṅgaṇasuttaṃ
   [53]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tatra kho āyasmā sārīputto
bhikkhū  āmantesi  āvuso  bhikkhavoti  . āvusoti kho te bhikkhū
āyasmato sārīputtassa paccassosuṃ.
   [54]  Āyasmā  sārīputto  etadavoca  cattārome āvuso
puggalā  santo  saṃvijjamānā  lokasmiṃ  .  katame  cattāro .
Idhāvuso ekacco puggalo saṅgaṇova 1- samāno atthi me ajjhattaṃ
aṅgaṇanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti . idha panāvuso ekacco puggalo
saṅgaṇova  samāno  atthi  me  ajjhattaṃ  aṅgaṇanti  yathābhūtaṃ
pajānāti  .  idhāvuso  ekacco  puggalo  anaṅgaṇova  samāno
natthi  me  ajjhattaṃ  aṅgaṇanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  .  idha
panāvuso  ekacco  puggalo  anaṅgaṇova  samāno  natthi  me
ajjhattaṃ aṅgaṇanti yathābhūtaṃ pajānāti.
   {54.1} Tatrāvuso yvāyaṃ puggalo saṅgaṇova samāno atthi me
ajjhattaṃ  aṅgaṇanti yathābhūtaṃ nappajānāti ayaṃ imesaṃ dvinnaṃ puggalānaṃ
saṅgaṇānaṃyeva 2- sataṃ hīnapuriso akkhāyati . Tatrāvuso yvāyaṃ puggalo
saṅgaṇova  samāno  atthi  me ajjhattaṃ aṅgaṇanti yathābhūtaṃ pajānāti
ayaṃ  imesaṃ  dvinnaṃ  puggalānaṃ  saṅgaṇānaṃyeva  sataṃ  seṭṭhapuriso
@Footnote: 1 Ma. sāṅgaṇova. 2 sāṅgaṇānaṃyeva. itoparaṃ īdisameva.
Akkhāyati  .  tatrāvuso  yvāyaṃ  puggalo  anaṅgaṇova  samāno
natthi  me  ajjhattaṃ  aṅgaṇanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  ayaṃ imesaṃ
dvinnaṃ  puggalānaṃ  anaṅgaṇānaṃyeva  sataṃ  hīnapuriso  akkhāyati .
Tatrāvuso  yvāyaṃ  puggalo  anaṅgaṇova samāno natthi me ajjhattaṃ
aṅgaṇanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  imesaṃ  dvinnaṃ  puggalānaṃ
anaṅgaṇānaṃyeva sataṃ seṭṭhapuriso akkhāyatīti.
   [55]  Evaṃ  vutte  āyasmā  mahāmoggallāno āyasmantaṃ
sārīputtaṃ  etadavoca  ko  nu  kho  āvuso sārīputta hetu ko
paccayo  yenimesaṃ  dvinnaṃ  puggalānaṃ  saṅgaṇānaṃyeva  sataṃ  eko
hīnapuriso  akkhāyati  eko  seṭṭhapuriso  akkhāyati  ko panāvuso
sārīputta hetu ko paccayo yenimesaṃ dvinnaṃ puggalānaṃ anaṅgaṇānaṃyeva
sataṃ eko hīnapuriso akkhāyati eko seṭṭhapuriso akkhāyatīti.
   {55.1} Tatrāvuso yvāyaṃ puggalo saṅgaṇova samāno atthi me
ajjhattaṃ  aṅgaṇanti  yathābhūtaṃ nappajānāti tassetaṃ pāṭikaṅkhaṃ na chandaṃ
janessati  na  vāyamissati  na  viriyaṃ  ārabhissati  tassa  aṅgaṇassa
pahānāya  . so sarāgo sadoso samoho saṅgaṇo  saṅkiliṭṭhacitto
kālaṃ  karissati  .  seyyathāpi  āvuso  kaṃsapāti ābhatā āpaṇā
vā  kammārakulā  vā  rajena  ca  malena ca pariyonaddhā tamenaṃ
sāmikā  na  ceva  paribhuñjeyyuṃ na ca pariyodapeyyuṃ 1- rajāpathe
ca  naṃ  nikkhipeyyuṃ  evañhi sā āvuso kaṃsapāti aparena samayena
@Footnote: 1 pariyodāpeyyuntipi pāṭho.
Saṅkiliṭṭhatarā  assa  malaggahitāti . evamāvusoti . evameva kho
āvuso  yvāyaṃ  puggalo  saṅgaṇova  samāno  atthi  me ajjhattaṃ
aṅgaṇanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  tassetaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  na  chandaṃ
janessati  na  vāyamissati  na  viriyaṃ  ārabhissati  tassa  aṅgaṇassa
pahānāya  .  so sarāgo sadoso samoho saṅgaṇo saṅkiliṭṭhacitto
kālaṃ karissati.
   {55.2}  Tatrāvuso  yvāyaṃ  puggalo  saṅgaṇova  samāno
atthi  me  ajjhattaṃ  aṅgaṇanti yathābhūtaṃ pajānāti tassetaṃ pāṭikaṅkhaṃ
chandaṃ  janessati  vāyamissati  viriyaṃ  ārabhissati  tassa  aṅgaṇassa
pahānāya . so arāgo adoso amoho anaṅgaṇo asaṅkiliṭṭhacitto
kālaṃ  karissati  .  seyyathāpi  āvuso  kaṃsapāti ābhatā āpaṇā
vā  kammārakulā  vā  rajena  ca  malena ca pariyonaddhā tamenaṃ
sāmikā  paribhuñjeyyuṃ  ceva  pariyodapeyyuṃ  ca na ca naṃ rajāpathe
nikkhipeyyuṃ  evañhi  sā  āvuso  kaṃsapāti  aparena  samayena
parisuddhā  1-  assa  pariyodātāti  . evamāvusoti . evameva
kho  āvuso  yvāyaṃ puggalo saṅgaṇova samāno atthi me ajjhattaṃ
aṅgaṇanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  tassetaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  chandaṃ  janessati
vāyamissati  viriyaṃ  ārabhissati  tassa  aṅgaṇassa  pahānāya  . so
arāgo  adoso  amoho  anaṅgaṇo  asaṅkiliṭṭhacitto  kālaṃ
karissati.
   {55.3}  Tatrāvuso  yvāyaṃ  puggalo  anaṅgaṇova  samāno
natthi  me  ajjhattaṃ  aṅgaṇanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  tassetaṃ
@Footnote: 1 Ma. parisuddhatarā.
Pāṭikaṅkhaṃ  subhanimittaṃ  manasikarissati  tassa  subhanimittassa  manasikārā
rāgo  cittaṃ  anuddhaṃsessati  .  so  sarāgo  sadoso  samoho
saṅgaṇo  saṅkiliṭṭhacitto  kālaṃ  karissati  .  seyyathāpi  āvuso
kaṃsapāti ābhatā āpaṇā vā kammārakulā vā parisuddhā pariyodātā
tamenaṃ  sāmikā na ceva paribhuñjeyyuṃ na ca pariyodapeyyuṃ rajāpathe
ca  naṃ  nikkhipeyyuṃ  evañhi sā āvuso kaṃsapāti aparena samayena
saṅkiliṭṭhā 1- assa malaggahitāti . evamāvusoti . evameva kho
āvuso  yvāyaṃ  puggalo  anaṅgaṇova  samāno  natthi me ajjhattaṃ
aṅgaṇanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  tassetaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  subhanimittaṃ
manasikarissati tassa subhanimittassa manasikārā rāgo cittaṃ anuddhaṃsessati.
So   sarāgo   sadoso   samoho  saṅgaṇo  saṅkiliṭṭhacitto
kālaṃ karissati.
   {55.4}  Tatrāvuso  yvāyaṃ  puggalo  anaṅgaṇova  samāno
natthi  me  ajjhattaṃ  aṅgaṇanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  tassetaṃ
pāṭikaṅkhaṃ  subhanimittaṃ  manasikarissati  tassa  subhanimittassa  manasikārā
rāgo  cittaṃ  nānuddhaṃsessati  .  so  arāgo  adoso amoho
anaṅgaṇo  asaṅkiliṭṭhacitto  kālaṃ  karissati  .  seyyathāpi āvuso
kaṃsapāti ābhatā āpaṇā vā kammārakulā vā parisuddhā pariyodātā
tamenaṃ  sāmikā  paribhuñjeyyuṃ  ceva  pariyodapeyyuṃ  ca  na ca naṃ
rajāpathe  nikkhipeyyuṃ  evañhi  sā  āvuso  kaṃsapāti  aparena
samayena  parisuddhatarā  assa  pariyodātāti  .  evamāvusoti .
@Footnote: 1 Ma. saṅkiliṭṭhatarā.
Evameva  kho  āvuso  yvāyaṃ  puggalo anaṅgaṇova samāno natthi
me  ajjhattaṃ  aṅgaṇanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  tassetaṃ  pāṭikaṅkhaṃ
subhanimittaṃ   na  manasikarissati  tassa  subhanimittassa  amanasikārā
rāgo  cittaṃ  nānuddhaṃsessati  .  so  arāgo  adoso amoho
anaṅgaṇo  asaṅkiliṭṭhacitto  kālaṃ  karissati  .  ayaṃ  kho āvuso
moggallāna  hetu  ayaṃ  paccayo  yenimesaṃ  dvinnaṃ  puggalānaṃ
saṅgaṇānaṃyeva  sataṃ  eko  hīnapuriso  akkhāyati eko seṭṭhapuriso
akkhāyati  ayaṃ  kho  panāvuso  moggallāna  hetu  ayaṃ  paccayo
yenimesaṃ  dvinnaṃ  puggalānaṃ  anaṅgaṇānaṃyeva  sataṃ  eko hīnapuriso
akkhāyati eko seṭṭhapuriso akkhāyatīti.
   [56]  Aṅgaṇaṃ  aṅgaṇanti  āvuso  vuccati  kissa  nu  kho
etaṃ āvuso adhivacanaṃ yadidaṃ aṅgaṇanti . Pāpakānaṃ [1]- etaṃ āvuso
akusalānaṃ icchāvacarānaṃ adhivacanaṃ yadidaṃ aṅgaṇanti.
   [57]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso  vijjati yaṃ idhekaccassa
bhikkhuno  evaṃ  icchā  uppajjeyya  āpattiñca  vata  āpanno
assaṃ  na  ca  maṃ  bhikkhū  jāneyyuṃ  āpattiṃ āpannoti . ṭhānaṃ
kho  panetaṃ  āvuso  vijjati  yantaṃ bhikkhuṃ bhikkhū jāneyyuṃ āpattiṃ
āpannoti  .  jānanti  maṃ  bhikkhū  āpattiṃ  āpannoti iti so
kupito  hoti  appatīto . yo ceva kho āvuso kopo yo ca
appaccayo ubhayametaṃ aṅgaṇaṃ.
@Footnote: 1 Ma. kho.
   [58]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso  vijjati  yaṃ idhekaccassa
bhikkhuno  evaṃ  icchā  uppajjeyya  āpattiñca  vata  āpanno
assaṃ  anuraho  maṃ  bhikkhū codeyyuṃ no saṅghamajjheti . ṭhānaṃ kho
panetaṃ  āvuso  vijjati  yantaṃ  bhikkhuṃ  bhikkhū  saṅghamajjhe codeyyuṃ
no  anuraho  . saṅghamajjhe maṃ bhikkhū codenti no anurahoti iti
so  kupito hoti appatīto . yo ceva kho āvuso kopo yo
ca appaccayo ubhayametaṃ aṅgaṇaṃ.
   [59]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso  vijjati yaṃ idhekaccassa
bhikkhuno  evaṃ  icchā  uppajjeyya  āpattiñca  vata  āpanno
assaṃ  sappaṭipuggalo  maṃ  codeyya  no  appaṭipuggaloti  . ṭhānaṃ
kho  panetaṃ  āvuso  vijjati  yantaṃ  bhikkhuṃ appaṭipuggalo codeyya
no  sappaṭipuggalo  . appaṭipuggalo maṃ codeti no sappaṭipuggaloti
iti  so  kupito  hoti  appatīto  .  yo  ceva  kho
āvuso kopo yo ca appaccayo ubhayametaṃ aṅgaṇaṃ.
   [60]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso  vijjati yaṃ idhekaccassa
bhikkhuno  evaṃ  icchā  uppajjeyya  aho  vata  mameva  satthā
paṭipucchitvā  paṭipucchitvā  bhikkhūnaṃ  dhammaṃ  deseyya  na aññaṃ bhikkhuṃ
satthā  paṭipucchitvā  paṭipucchitvā  bhikkhūnaṃ  dhammaṃ  deseyyāti .
Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso  vijjati  yaṃ  aññaṃ  bhikkhuṃ  satthā
paṭipucchitvā  paṭipucchitvā  bhikkhūnaṃ  dhammaṃ  deseyya  na  taṃ  bhikkhuṃ
Satthā  paṭipucchitvā  paṭipucchitvā  bhikkhūnaṃ  dhammaṃ  deseyya .
Aññaṃ  bhikkhuṃ  satthā  paṭipucchitvā  paṭipucchitvā  bhikkhūnaṃ  dhammaṃ
deseti  na  maṃ  satthā  paṭipucchitvā  paṭipucchitvā  bhikkhūnaṃ  dhammaṃ
desetīti iti so kupito hoti appatīto . yo ceva kho āvuso
kopo yo ca appaccayo ubhayametaṃ aṅgaṇaṃ.
   [61]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso  vijjati yaṃ idhekaccassa
bhikkhuno  evaṃ  icchā  uppajjeyya  aho  vata  mameva  bhikkhū
purakkhatvā  purakkhatvā  gāmaṃ  bhattāya  paviseyyuṃ  na  aññaṃ bhikkhuṃ
bhikkhū purakkhatvā purakkhatvā gāmaṃ bhattāya paviseyyunti.
   {61.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ āvuso vijjati yaṃ aññaṃ bhikkhuṃ bhikkhū
purakkhatvā  purakkhatvā  gāmaṃ  bhattāya paviseyyuṃ na taṃ bhikkhuṃ bhikkhū
purakkhatvā  purakkhatvā  gāmaṃ  bhattāya  paviseyyuṃ  .  aññaṃ bhikkhuṃ
bhikkhū  purakkhatvā  purakkhatvā  gāmaṃ  bhattāya pavisanti na maṃ bhikkhū
purakkhatvā  purakkhatvā  gāmaṃ  bhattāya  pavisantīti  iti so kupito
hoti appatīto . yo ceva kho āvuso kopo yo ca appaccayo
ubhayametaṃ aṅgaṇaṃ.
   [62]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso  vijjati yaṃ idhekaccassa
bhikkhuno  evaṃ  icchā  uppajjeyya  aho  vata  ahameva labheyyaṃ
bhattagge  aggāsanaṃ  aggodakaṃ  aggapiṇḍaṃ  na  añño  bhikkhu
labheyya  bhattagge  aggāsanaṃ  aggodakaṃ  aggapiṇḍanti  .  ṭhānaṃ
Kho  panetaṃ  āvuso  vijjati  yaṃ  añño bhikkhu labheyya bhattagge
aggāsanaṃ  aggodakaṃ  aggapiṇḍaṃ  na  so  bhikkhu  labheyya bhattagge
aggāsanaṃ  aggodakaṃ  aggapiṇḍaṃ  .  añño  bhikkhu  labhati bhattagge
aggāsanaṃ  aggodakaṃ  aggapiṇḍaṃ  nāhaṃ  labhāmi  bhattagge  aggāsanaṃ
aggodakaṃ  aggapiṇḍanti  iti  so  kupito  hoti appatīto . yo
ceva kho āvuso kopo yo ca appaccayo ubhayametaṃ aṅgaṇaṃ.
   [63]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso  vijjati yaṃ idhekaccassa
bhikkhuno  evaṃ  icchā  uppajjeyya  aho  vata ahameva bhattagge
bhuttāvī  anumodeyyaṃ  na  añño  bhikkhu  bhattagge  bhuttāvī
anumodeyyāti . ṭhānaṃ kho panetaṃ āvuso vijjati yaṃ añño bhikkhu
bhattagge  bhuttāvī  anumodeyya  na  so  bhikkhu bhattagge bhuttāvī
anumodeyya  .  añño  bhikkhu  bhattagge  bhuttāvī anumodati nāhaṃ
bhattagge  bhuttāvī  anumodāmīti iti so kupito hoti appatīto .
Yo ceva kho āvuso kopo yo ca appaccayo ubhayametaṃ aṅgaṇaṃ.
   [64]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso  vijjati yaṃ idhekaccassa
bhikkhuno  evaṃ  icchā uppajjeyya aho vata ahameva ārāmagatānaṃ
bhikkhūnaṃ  dhammaṃ  deseyyaṃ  na  añño  bhikkhu  ārāmagatānaṃ  bhikkhūnaṃ
dhammaṃ  deseyyāti  . ṭhānaṃ kho panetaṃ āvuso vijjati yaṃ añño
bhikkhu ārāmagatānaṃ bhikkhūnaṃ dhammaṃ deseyya na so bhikkhu ārāmagatānaṃ
bhikkhūnaṃ  dhammaṃ  deseyya  .  añño  bhikkhu  ārāmagatānaṃ  bhikkhūnaṃ
Dhammaṃ  deseti  nāhaṃ  ārāmagatānaṃ  bhikkhūnaṃ  dhammaṃ  desemīti iti
so  kupito hoti appatīto . yo ceva kho āvuso kopo yo
ca appaccayo ubhayametaṃ aṅgaṇaṃ.
   [65]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso  vijjati yaṃ idhekaccassa
bhikkhuno  evaṃ  icchā uppajjeyya aho vata ahameva ārāmagatānaṃ
bhikkhunīnaṃ  dhammaṃ  deseyyaṃ  .pe. upāsakānaṃ dhammaṃ deseyyaṃ .pe.
Upāsikānaṃ  dhammaṃ  deseyyaṃ  na  añño  bhikkhu  ārāmagatānaṃ
upāsikānaṃ  dhammaṃ  deseyyāti . ṭhānaṃ kho panetaṃ āvuso vijjati
yaṃ  añño  bhikkhu  ārāmagatānaṃ  upāsikānaṃ  dhammaṃ  deseyya  na
so  bhikkhu  ārāmagatānaṃ  upāsikānaṃ  dhammaṃ  deseyya  . añño
bhikkhu  ārāmagatānaṃ  upāsikānaṃ  dhammaṃ  deseti nāhaṃ ārāmagatānaṃ
upāsikānaṃ  dhammaṃ desemīti iti so kupito hoti appatīto . yo
ceva kho āvuso kopo yo ca appaccayo ubhayametaṃ aṅgaṇaṃ.
   [66]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso  vijjati yaṃ idhekaccassa
bhikkhuno evaṃ icchā uppajjeyya aho vata mameva bhikkhū sakkareyyuṃ
garukareyyuṃ  1-  māneyyuṃ pūjeyyuṃ na aññaṃ bhikkhuṃ bhikkhū sakkareyyuṃ
garukareyyuṃ  māneyyuṃ  pūjeyyunti  .  ṭhānaṃ  kho  panetaṃ āvuso
vijjati  yaṃ  aññaṃ  bhikkhuṃ  bhikkhū  sakkareyyuṃ  garukareyyuṃ  māneyyuṃ
pūjeyyuṃ  na  taṃ  bhikkhuṃ  bhikkhū  sakkareyyuṃ  garukareyyuṃ  māneyyuṃ
pūjeyyuṃ  .  aññaṃ  bhikkhuṃ  bhikkhū  sakkaronti  garukaronti mānenti
@Footnote: 1 Ma. garuṃ kareyyuṃ.
Pūjenti  na  maṃ  bhikkhū  sakkaronti  garukaronti mānenti pūjentīti
iti  so kupito hoti appatīto . yo ceva kho āvuso kopo
yo ca appaccayo ubhayametaṃ aṅgaṇaṃ.
   [67]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso  vijjati yaṃ idhekaccassa
bhikkhuno evaṃ icchā uppajjeyya aho vata mameva bhikkhuniyo .pe.
Upāsakā  .pe.  upāsikāyo  sakkareyyuṃ  garukareyyuṃ  māneyyuṃ
pūjeyyuṃ  na  aññaṃ  bhikkhuṃ  upāsikāyo  sakkareyyuṃ  garukareyyuṃ
māneyyuṃ  pūjeyyunti  .  ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso vijjati yaṃ
aññaṃ  bhikkhuṃ  upāsikāyo  sakkareyyuṃ  garukareyyuṃ māneyyuṃ pūjeyyuṃ
na taṃ bhikkhuṃ upāsikāyo sakkareyyuṃ garukareyyuṃ māneyyuṃ pūjeyyuṃ .
Aññaṃ  bhikkhuṃ  upāsikāyo  sakkaronti  garukaronti mānenti pūjenti
na  maṃ  upāsikāyo  sakkaronti garukaronti mānenti pūjentīti iti
so  kupito hoti appatīto . yo ceva kho āvuso kopo yo
ca appaccayo ubhayametaṃ aṅgaṇaṃ.
   [68]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso  vijjati yaṃ idhekaccassa
bhikkhuno  evaṃ  icchā  uppajjeyya  aho  vata  ahameva  lābhī
assaṃ  paṇītānaṃ  cīvarānaṃ  na  añño  bhikkhu  lābhī  assa paṇītānaṃ
cīvarānanti  .  ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso  vijjati  yaṃ  añño
bhikkhu  lābhī  assa  paṇītānaṃ  cīvarānaṃ  na  so bhikkhu lābhī assa
paṇītānaṃ  cīvarānaṃ  .  añño  bhikkhu  lābhī paṇītānaṃ cīvarānaṃ nāhaṃ
Lābhī  paṇītānaṃ cīvarānanti iti so kupito hoti appatīto . yo
ceva kho āvuso kopo yo ca appaccayo ubhayametaṃ aṅgaṇaṃ.
   [69]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso  vijjati yaṃ idhekaccassa
bhikkhuno  evaṃ  icchā  uppajjeyya  aho  vata  ahameva  lābhī
assaṃ  paṇītānaṃ  piṇḍapātānaṃ  .pe.  paṇītānaṃ  senāsanānaṃ  .pe.
Paṇītānaṃ  gilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ  na  añño  bhikkhu  lābhī
assa paṇītānaṃ gilānapaccayabhesajjaparikkhārānanti.
   {69.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ āvuso vijjati yaṃ añño bhikkhu lābhī
assa  paṇītānaṃ  gilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ  na  so  bhikkhu lābhī
assa  paṇītānaṃ  gilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ  .  añño  bhikkhu
lābhī   paṇītānaṃ   gilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ   nāhaṃ   lābhī
paṇītānaṃ  gilānapaccayabhesajjaparikkhārānanti  iti  so  kupito  hoti
appatīto . yo ceva kho āvuso kopo yo ca appaccayo ubhayametaṃ
aṅgaṇaṃ . imesaṃ kho etaṃ āvuso pāpakānaṃ akusalānaṃ icchāvacarānaṃ
adhivacanaṃ yadidaṃ aṅgaṇanti.
   [70]  Yassakassaci  āvuso  bhikkhuno  ime pāpakā akusalā
icchāvacarā  appahīnā  dissanti  ceva  suyyanti  ca  .  kiñcāpi
so  hoti  āraññako  1- pantasenāsano piṇḍapātiko sapadānacārī
paṃsukuliko lūkhacīvaradharo atha kho naṃ sabrahmacārī neva 2- sakkaronti
na garukaronti na mānenti na pūjenti . taṃ kissa hetu . Te hi
@Footnote: 1 Ma. āraññiko. 2 Ma. na ceva.
Tassa  āyasmato  pāpakā  akusalā  icchāvacarā appahīnā dissanti
ceva  suyyanti  ca . seyyathāpi āvuso kaṃsapāti ābhatā āpaṇā
vā  kammārakulā  vā  parisuddhā  pariyodātā  . tamenaṃ sāmikā
ahikuṇapaṃ  vā  kukkurakuṇapaṃ  vā  manussakuṇapaṃ vā racayitvā aññissā
kaṃsapātiyā  paṭikujjitvā  antarāpaṇaṃ  paṭipajjeyyuṃ  .  tamenaṃ jano
disvā  evaṃ  vadeyya  ambho  kimevidaṃ  hariyyati  jaññaṃ  jaññaṃ
viyāti.
   {70.1} Tamenaṃ uṭṭhahitvā apāpuritvā olokeyya tassa saha
dassanena  amanāpatā  ca  saṇṭhaheyya  pāṭikkūlyatā  ca saṇṭhaheyya
jegucchatā  ca  saṇṭhaheyya  jighacchitānampi  na  bhottukamyatā  assa
pageva  suhitānaṃ  evameva kho āvuso yassa kassaci bhikkhuno ime
pāpakā  akusalā  icchāvacarā  appahīnā  dissanti  ceva  suyyanti
ca  .  kiñcāpi  so  hoti āraññako pantasenāsano piṇḍapātiko
sapadānacārī  paṃsukuliko  lūkhacīvaradharo  atha  kho  naṃ  sabrahmacārī
neva  sakkaronti  na  garukaronti  na mānenti na pūjenti . taṃ
kissa hetu . te hi tassa āyasmato pāpakā akusalā icchāvacarā
appahīnā dissanti ceva suyyanti ca.
   [71]  Yassa  kassaci āvuso bhikkhuno ime pāpakā akusalā
icchāvacarā  pahīnā  dissanti  ceva  suyyanti  ca . kiñcāpi so
hoti  gāmantavihārī  nemantaniko  gahapaticīvaradharo  atha  kho  naṃ
sabrahmacārī  sakkaronti  garukaronti  mānenti pūjenti . taṃ kissa
Hetu  .  te  hi  tassa āyasmato pāpakā akusalā icchāvacarā
pahīnā  dissanti  ceva  suyyanti ca . seyyathāpi āvuso kaṃsapāti
ābhatā  āpaṇā  vā  kammārakulā  vā parisuddhā pariyodātā .
Tamenaṃ  sāmikā  sālīnaṃ  odanaṃ  vicitakāḷakaṃ anekasūpaṃ anekabyañjanaṃ
racayitvā aññissā kaṃsapātiyā paṭikujjitvā antarāpaṇaṃ paṭipajjeyyuṃ .
Tamenaṃ  jano  disvā  evaṃ vadeyya ambho kimevidaṃ hariyyati jaññaṃ
jaññaṃ viyāti.
   {71.1} Tamenaṃ uṭṭhahitvā apāpuritvā olokeyya tassa saha
dassanena  manāpatā  ca  saṇṭhaheyya  appaṭikkūlyatā  ca saṇṭhaheyya
ajegucchatā  ca  saṇṭhaheyya  suhitānampi  bhottukamyatā assa pageva
jighacchitānaṃ evameva kho āvuso yassa kassaci bhikkhuno ime pāpakā
akusalā  icchāvacarā  pahīnā dissanti ceva suyyanti ca . kiñcāpi
so  hoti  gāmantavihārī  nemantaniko  gahapaticīvaradharo atha kho naṃ
sabrahmacārī  sakkaronti  garukaronti  mānenti pūjenti . taṃ kissa
hetu  .  te  hi  tassa āyasmato pāpakā akusalā icchāvacarā
pahīnā dissanti ceva suyyanti cāti.
   [72]  Evaṃ  vutte  āyasmā  mahāmoggallāno āyasmantaṃ
sārīputtaṃ  etadavoca  upamā  maṃ  āvuso  sārīputta paṭibhātīti .
Paṭibhātu  taṃ  āvuso  moggallānāti  . ekamidāhaṃ āvuso samayaṃ
rājagahe  viharāmi  giribbaje  .  atha khvāhaṃ āvuso pubbaṇhasamayaṃ
Nivāsetvā  pattacīvaramādāya  rājagahaṃ  piṇḍāya  pāvisiṃ  .  tena
kho pana samayena samīti 1- yānakāraputto rathassa nemiṃ taccheti .
Tamenaṃ  paṇḍuputto  ājīvako  purāṇayānakāraputto  paccupaṭṭhito
hoti . atha kho āvuso paṇḍuputtassa ājīvakassa purāṇayānakāraputtassa
evaṃ  cetaso parivitakko udapādi aho vatāyaṃ samīti yānakāraputto
imissā  nemiyā  imañca vaṅkaṃ imañca jimhaṃ imañca dosaṃ taccheyya
evāyaṃ  nemi  apagatavaṅkā  apagatajimhā  apagatadosā suddhā assa
sāre  patiṭṭhitāti  .  yathā  yathā  kho  āvuso  paṇḍuputtassa
ājīvakassa   purāṇayānakāraputtassa   cetaso  parivitakko  hoti
tathā  tathā  samīti  yānakāraputto  tassā  nemiyā  tañca  vaṅkaṃ
tañca  jimhaṃ  tañca  dosaṃ  tacchati . atha kho āvuso paṇḍuputto
ājīvako    purāṇayānakāraputto    attamano    attamanavācaṃ
nicchāresi hadayā hadayaṃ maññe aññāya tacchatīti.
   {72.1} Evameva kho āvuso ye te puggalā asaddhā jīvikatthā na
saddhā agārasmā anagāriyaṃ pabbajitā saṭhā māyāvino keṭubhino uddhatā
unnaḷā  capalā mukharā vikiṇṇavācā indriyesu aguttadvārā bhojane
amattaññuno  jāgariyaṃ  ananuyuttā  sāmaññe  anapekkhavanto sikkhāya
na  tibbagāravā  bāhullikā  sāthilikā  okkamane  pubbaṅgamā
paviveke  nikkhittadhurā  kusītā  hīnaviriyā  muṭṭhassatī  asampajānā
@Footnote: 1 Sī. sāmīti.
Asamāhitā  vibbhantacittā  duppaññā  elamūgā  1- tesaṃ āyasmā
sārīputto  iminā  dhammapariyāyena  hadayā  hadayaṃ  maññe  aññāya
tacchati.
   {72.2}  Ye pana te kulaputtā saddhā agārasmā anagāriyaṃ
pabbajitā  asaṭhā  amāyāvino  akeṭubhino  anuddhatā  anunnaḷā
acapalā  amukharā  avikiṇṇavācā  indriyesu  guttadvārā  bhojane
mattaññuno  jāgariyaṃ  anuyuttā  sāmaññe  apekkhavanto  sikkhāya
tibbagāravā  na  bāhullikā  na  sāthilikā  okkamane nikkhittadhurā
paviveke  pubbaṅgamā  āraddhaviriyā pahitattā upaṭṭhitasatī sampajānā
samāhitā  ekaggacittā  paññavanto  anelamūgā  te  āyasmato
sārīputtassa  imaṃ  dhammapariyāyaṃ  sutvā  pivanti  maññe  ghasanti
maññe  vacasā ceva manasā ca sādhu vata bho sabrahmacārī akusalā
vuṭṭhāpetvā kusale patiṭṭhāpetīti.
   {72.3} Seyyathāpi āvuso itthī vā puriso vā daharo yuvā
maṇḍanakajātiko  sīsanhāto  2-  uppalamālaṃ  vā  vassikamālaṃ  vā
adhimuttakamālaṃ  vā  labhitvā ubhohi hatthehi paṭiggahetvā uttamaṅge
sirasmiṃ patiṭṭhapeyya evameva kho āvuso ye te kulaputtā saddhā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitā  asaṭhā  amāyāvino  akeṭubhino
anuddhatā   anunnaḷā   acapalā   amukharā   avikiṇṇavācā
indriyesu   guttadvārā   bhojane   mattaññuno   jāgariyaṃ
anuyuttā   sāmaññe   apekkhavanto   sikkhāya   tibbagāravā
@Footnote: 1 Ma. Yu. eḷamūgā. 2 Ma. Yu. sīsaṃ nahāto.
Na  bāhullikā  na  sāthilikā  okkamane  nikkhittadhurā  paviveke
pubbaṅgamā  āraddhaviriyā  pahitattā  upaṭṭhitasatī sampajānā samāhitā
ekaggacittā  paññavanto  anelamūgā  te  āyasmato  sārīputtassa
imaṃ  dhammapariyāyaṃ  sutvā  pivanti  maññe  ghasanti  maññe  vacasā
ceva  manasā  ca sādhu vata bho sabrahmacārī akusalā vuṭṭhāpetvā
kusale patiṭṭhāpetīti.
   Itiha   te   ubho  mahānāgā  aññamaññassa  subhāsitaṃ
samanumodiṃsūti.
         Anaṅgaṇasuttaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 42-57. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=837              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=837              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=53&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=53              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=3790              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=3790              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]