ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

            Cūḷasaccakasuttaṃ
   [392]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati
mahāvane  kūṭāgārasālāyaṃ  .  tena  kho  pana  samayena saccako
niganthaputto   vesāliyaṃ   paṭivasati  bhassappavādiko  paṇḍitavādo
sādhusammato  bahujanassa  . so vesāliyaṃ parisati evaṃ vācaṃ bhāsati
nāhaṃ  taṃ  passāmi  samaṇaṃ  vā brāhmaṇaṃ vā saṅghiṃ gaṇiṃ gaṇācariyaṃ
apica  arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ  paṭijānamānaṃ  yo  mayā  vādena
vādaṃ  samāraddho  na saṅkampeyya na sampakampeyya na sampavedheyya
yassa  na  kacchehi  sedā  muñceyyuṃ thūṇañcepāhaṃ acetanaṃ vādena
vādaṃ  samārabheyyaṃ sāpi mayā vādena vādaṃ samāraddhā saṅkampeyya
sampakampeyya sampavedheyya ko pana vādo manussabhūtassāti.
   [393]  Atha  kho  āyasmā assaji pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya vesāliyaṃ 1- piṇḍāya pāvisi . addasā kho saccako
niganthaputto  vesāliyaṃ  jaṅghāvihāraṃ  anucaṅkamamāno  anuvicaramāno
āyasmantaṃ  assajiṃ  dūratova  gacchantaṃ  disvāna  yenāyasmā assaji
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā  assajinā  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi .
Ekamantaṃ  ṭhito  kho  saccako  niganthaputto  āyasmantaṃ  assajiṃ
etadavoca  kathaṃ  pana  bho  assaji samaṇo gotamo sāvake vineti
@Footnote: 1 Ma. vesāliṃ.
Kathaṃbhāgā  ca  pana  samaṇassa  gotamassa  sāvakesu anusāsanī bahulā
pavattatīti . evaṃ kho aggivessana bhagavā sāvake vineti evaṃbhāgā
ca  pana  bhagavato  sāvakesu anusāsanī bahulā pavattati rūpaṃ bhikkhave
aniccaṃ  vedanā  aniccā saññā aniccā saṅkhārā aniccā viññāṇaṃ
aniccaṃ  rūpaṃ  bhikkhave  anattā  vedanā  anattā  saññā anattā
saṅkhārā  anattā  viññāṇaṃ  anattā sabbe saṅkhārā anattā 1-
sabbe  dhammā  anattāti  evaṃ  kho  aggivessana bhagavā sāvake
vineti  evaṃbhāgā  ca  pana  bhagavato  sāvakesu  anusāsanī bahulā
pavattatīti  .  dussutaṃ  vata bho assaji assumha ye mayaṃ evaṃvādiṃ
samaṇaṃ  gotamaṃ  assumha  appevanāma  mayaṃ  kadāci  karahaci  tena
bhotā  gotamena  saddhiṃ samāgamaṃ 2- gaccheyyāma appevanāma siyā
kocideva  kathāsallāpo  appevanāma  tasmā  pāpakā  diṭṭhigatā
viveceyyāmāti.
   [394]  Tena  kho  pana  samayena  pañcamattāni licchavisatāni
santhāgāre 3- sannipatitāni honti kenacideva karaṇīyena . atha kho
saccako  niganthaputto  yena  te  licchavī tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
te  licchavī  etadavoca  abhikkamantu  bhonto  licchavī  abhikkamantu
bhonto  licchavī  ajja  me  samaṇena gotamena saddhiṃ kathāsallāpo
bhavissati  sace  me  samaṇo  gotamo  tathā patiṭṭhahissati yathā ca
me  ñātaññatarena  sāvakena  assajinā  nāma  bhikkhunā  patiṭṭhitaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. sabbattha aniccāti dissati. 2 Ma. samāgaccheyyāma. 3 Ma. sandhāgāre.
Seyyathāpi  nāma  balavā puriso dīghalomikaṃ eḷakaṃ lomesu gahetvā
ākaḍḍheyya  parikaḍḍheyya  evamevāhaṃ  samaṇaṃ  gotamaṃ  vādena
vādaṃ  ākaḍḍhissāmi  parikaḍḍhissāmi  samparikaḍḍhissāmi  seyyathāpi
nāma  balavā  soṇḍikākammakāro  mahantaṃ  soṇḍikākilañjaṃ  gambhīre
udakarahade  pakkhipitvā  kaṇṇe  gahetvā  ākaḍḍheyya  parikaḍḍheyya
samparikaḍḍheyya  evamevāhaṃ samaṇaṃ gotamaṃ vādena vādaṃ ākaḍḍhissāmi
parikaḍḍhissāmi  samparikaḍḍhissāmi  seyyathāpi  nāma  balavā  puriso
soṇḍikādhutto  thālaṃ  kaṇṇe  gahetvā  odhuneyya  niddhuneyya
nippoṭheyya 1- evamevāhaṃ samaṇaṃ gotamaṃ vādena vādaṃ odhunissāmi
niddhunissāmi  nippoṭhissāmi 2- seyyathāpi nāma kuñjaro saṭṭhihāyano
gambhīraṃ  pokkharaṇiṃ  ogāhetvā  sāṇadhovikaṃ  nāma  kīḷitajātaṃ kīḷati
evamevāhaṃ  samaṇaṃ  gotamaṃ  sāṇadhovikaṃ  maññe  kīḷitajātaṃ kīḷissāmi
abhikkamantu  bhonto  licchavī  abhikkamantu  bhonto  licchavī  ajja
me samaṇena gotamena saddhiṃ kathāsallāpo bhavissatīti.
   {394.1}  Tatthekacce  licchavī  evamāhaṃsu  kiṃ  samaṇo
gotamo  saccakassa  niganthaputtassa  vādaṃ  āropessati  atha  kho
saccako  niganthaputto  samaṇassa  gotamassa  vādaṃ  āropessatīti .
Ekacce  licchavī  evamāhaṃsu kiṃ so bhavamāno saccako niganthaputto
yo  bhagavato  vādaṃ  āropessati  atha  kho  bhagavā  saccakassa
niganthaputtassa   vādaṃ   āropessatīti   .   atha   kho
@Footnote: 1 Po. Ma. nipphoṭeyya. Yu. nicchādeyya. 2 Po. nipphoṭissāmi.
@Ma. nipphoṭessāmi. Yu. nicchādessāmīti dissati.
Saccako   niganthaputto   pañcamattehi   licchavisatehi   parivuto
yena mahāvanaṃ kūṭāgārasālā tenupasaṅkami.
   [395]  Tena  kho pana samayena sambahulā bhikkhū abbhokāse
caṅkamanti  .  atha  kho  saccako  niganthaputto  yena  te bhikkhū
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  te  bhikkhū  etadavoca  kahannukho  bho
etarahi  so  bhavaṃ  gotamo viharati dassanakāmā hi mayaṃ taṃ bhavantaṃ
gotamanti  .  esa  aggivessana  bhagavā  mahāvanaṃ ajjhogāhetvā
aññatarasmiṃ  rukkhamūle  divāvihāraṃ  nisinnoti  .  atha kho saccako
niganthaputto  mahatiyā  licchaviparisāya  saddhiṃ  mahāvanaṃ ajjhogāhetvā
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi . tepi
kho  licchavī  appekacce bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu .
Appekacce  bhagavatā  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  appekacce  yena  bhagavā
tenañjalimpaṇāmetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  appekacce  bhagavato
santike  nāmagottaṃ  sāvetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  . appekacce
tuṇhībhūtā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   [396]  Ekamantaṃ  nisinno kho saccako niganthaputto bhagavantaṃ
etadavoca  puccheyyāhaṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ  kiñcideva desaṃ sace me
bhavaṃ  gotamo  okāsaṃ  karoti  pañhassa veyyākaraṇāyāti . puccha
Aggivessana  yadākaṅkhasīti  . kathaṃ pana bhavaṃ gotamo sāvake vineti
kathaṃbhāgā  ca  pana  bhoto  gotamassa  sāvakesu  anusāsanī bahulā
pavattatīti  . evaṃ kho ahaṃ aggivessana sāvake vinemi evaṃbhāgā
ca  pana  me  sāvakesu  anusāsanī  bahulā  pavattati rūpaṃ bhikkhave
aniccaṃ  vedanā  aniccā saññā aniccā saṅkhārā aniccā viññāṇaṃ
aniccaṃ  rūpaṃ  bhikkhave  anattā  vedanā  anattā  saññā anattā
saṅkhārā  anattā  viññāṇaṃ  anattā  sabbe  saṅkhārā  anattā
sabbe  dhammā anattāti evaṃ kho ahaṃ aggivessana sāvake vinemi
evaṃbhāgā ca pana me sāvakesu anusāsanī bahulā pavattatīti.
   {396.1}  Upamā  maṃ  bho gotama paṭibhātīti . paṭibhātu taṃ
aggivessanāti  bhagavā  avoca . seyyathāpi bho gotama yekecime
vījagāmabhūtagāmā  vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ  vepullaṃ  āpajjanti  sabbe  te
paṭhaviṃ  nissāya  paṭhaviyaṃ  patiṭṭhāya  evamete vījagāmabhūtagāmā vuḍḍhiṃ
virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjanti seyyathāpi vā pana bho gotama yekecime
balakaraṇīyā  kammantā  karīyanti  sabbe  te  paṭhaviṃ nissāya paṭhaviyaṃ
patiṭṭhāya  evamete  balakaraṇīyā  kammantā  karīyanti evameva kho
bho gotama rūpattāyaṃ purisapuggalo rūpe patiṭṭhāya puññaṃ vā apuññaṃ vā
pasavati  vedanattāyaṃ  purisapuggalo  vedanāya  patiṭṭhāya  puññaṃ  vā
apuññaṃ  vā  pasavati  saññattāyaṃ  purisapuggalo  saññāya  patiṭṭhāya
puññaṃ  vā  apuññaṃ  vā  pasavati  saṅkhārattāyaṃ  purisapuggalo
Saṅkhāresu  patiṭṭhāya  puññaṃ  vā  apuññaṃ vā pasavati viññāṇattāyaṃ
purisapuggalo  viññāṇe  patiṭṭhāya  puññaṃ  vā  apuññaṃ  vā
pasavatīti  . nanu taṃ 1- aggivessana evaṃ vadesi rūpaṃ me attā
vedanā  me  attā  saññā  me  attā  saṅkhārā me attā
viññāṇaṃ  me  attāti  .  ahaṃ hi bho gotama evaṃ vadāmi rūpaṃ
me  attā  vedanā me attā saññā me attā saṅkhārā me
attā  viññāṇaṃ  me  attāti  ayañca  mahatī  janatāti . kiṃ hi
te  aggivessana  mahatī  janatā  karissati  iṅgha  tvaṃ aggivessana
sakaṃyeva  vādaṃ  nibbedhehīti  .  ahaṃ hi bho gotama evaṃ vadāmi
rūpaṃ  me  attā vedanā me attā saññā me attā saṅkhārā
me attā viññāṇaṃ me attāti.
   [397]  Tenahi  aggivessana  taññevettha paṭipucchissāmi yathā
te khameyya tathā naṃ 2- byākareyyāsi taṃ kiṃ maññasi aggivessana
vatteyya  rañño  khattiyassa  muddhāvasittassa  sakasmiṃ  vijite  vaso
ghātetāyaṃ  vā  ghātetuṃ jāpetāyaṃ vā jāpetuṃ pabbājetāyaṃ vā
pabbājetuṃ  seyyathāpi  rañño  pasenadissa  kosalassa  seyyathāpi
vā  pana  rañño  māgadhassa  ajātasattussa  vedehiputtassāti .
Vatteyya  bho  gotama  rañño  khattiyassa  muddhāvasittassa  sakasmiṃ
vijite  vaso  ghātetāyaṃ  vā  ghātetuṃ  jāpetāyaṃ  vā jāpetuṃ
pabbājetāyaṃ  vā  pabbājetuṃ  seyyathāpi  rañño  pasenadissa
@Footnote: 1 Ma. tvaṃ. 2 Ma. taṃ.
Kosalassa  seyyathāpi  vā  pana  rañño  māgadhassa  ajātasattussa
vedehiputtassa  imesampi  hi  bho gotama saṅghānaṃ gaṇānaṃ seyyathīdaṃ
vajjīnaṃ  mallānaṃ vattati sakasmiṃ vijite vaso ghātetāyaṃ vā ghātetuṃ
jāpetāyaṃ  vā  jāpetuṃ  pabbājetāyaṃ  vā  pabbājetuṃ  kiṃ pana
rañño  khattiyassa  muddhāvasittassa  seyyathāpi  rañño  pasenadissa
kosalassa  seyyathāpi  vā  pana  rañño  māgadhassa  ajātasattussa
vedehiputtassa vatteyya bho gotama vattituñcamarahatīti.
   {397.1}  Taṃ  kiṃ  maññasi aggivessana yaṃ tvaṃ evaṃ vadesi
rūpaṃ me attāti vattati te tasmiṃ rūpe vaso evaṃ me rūpaṃ hotu
evaṃ me rūpaṃ mā ahosīti . evaṃ vutte saccako niganthaputto tuṇhī
ahosi  .  dutiyampi  kho  bhagavā  saccakaṃ  niganthaputtaṃ  etadavoca
taṃ  kiṃ  maññasi aggivessana yaṃ tvaṃ evaṃ vadesi rūpaṃ me attāti
vattati  te tasmiṃ rūpe vaso evaṃ me rūpaṃ hotu evaṃ me rūpaṃ
mā  ahosīti  .  evaṃ  vutte dutiyampi kho saccako niganthaputto
tuṇhī ahosi.
   {397.2}  Atha  kho  bhagavā  saccakaṃ  niganthaputtaṃ etadavoca
byākarohidāni  aggivessana nadāni te tuṇhībhāvassa kālo yo 1-
kho  aggivessana  tathāgatena  yāvatatiyaṃ  sahadhammikaṃ pañhaṃ puṭṭho na
byākaroti etthevassa sattadhā muddhā phalissatīti 2- . Tena kho pana
samayena  vajirapāṇī  yakkho  ayasaṃ vajiraṃ ādāya ādittaṃ sampajjalitaṃ
saṃjotibhūtaṃ  saccakassa  niganthaputtassa  uparivehāya  3- saṇṭhito hoti
@Footnote: 1 Ma. yo koci. 2 Po. Ma. phalati. 3 Ma. uparivehāsaṃ ṭhito hoti.
Sacāyaṃ  saccako  niganthaputto  bhagavatā  yāvatatiyaṃ  sahadhammikaṃ  pañhaṃ
puṭṭho na byākaroti 1- etthevassa sattadhā muddhaṃ phālessāmīti.
Taṃ  kho  pana  vajirapāṇiṃ  yakkhaṃ  bhagavā  ceva passati saccako ca
niganthaputto  .  atha  kho  saccako  niganthaputto  bhīto  saṃviggo
lomahaṭṭhajāto  bhagavantaṃyeva  tāṇaṃ  gavesī bhagavantaṃyeva leṇaṃ gavesī
bhagavantaṃyeva  saraṇaṃ  gavesī  bhagavantaṃ  etadavoca  pucchatu  maṃ  bhavaṃ
gotamo byākarissāmīti.
   [398]  Taṃ kiṃ maññasi aggivessana yaṃ tvaṃ evaṃ vadesi rūpaṃ
me  attāti  vattati  te tasmiṃ rūpe vaso evaṃ me rūpaṃ hotu
evaṃ me rūpaṃ mā ahosīti. No hidaṃ bho gotama.
   {398.1}   Manasikarohi   aggivessana  manasikaritvā  kho
aggivessana  byākarohi  na  kho te sandhīyati purimena vā pacchimaṃ
pacchimena vā purimaṃ taṃ kiṃ maññasi aggivessana yaṃ tvaṃ evaṃ vadesi
vedanā me attāti vattati te tāya 2- vedanāya vaso evaṃ me
vedanā hotu evaṃ me vedanā mā ahosīti. No hidaṃ bho gotama.
   {398.2} Manasikarohi aggivessana manasikaritvā kho aggivessana
byākarohi na kho te sandhīyati purimena vā pacchimaṃ pacchimena vā purimaṃ
taṃ kiṃ maññasi aggivessana yaṃ tvaṃ evaṃ vadesi saññā me attāti
vattati te tāya 3- saññāya vaso evaṃ me saññā hotu evaṃ me
saññā mā ahosīti. No hidaṃ bho gotama.
@Footnote: 1 Ma. byākarissati. 2 Ma. tissaṃ vedanāyaṃ. 3 Ma. tissaṃ saññāyaṃ.
   {398.3}  Manasikarohi  aggivessana manasikaritvā kho aggivessana
byākarohi  na kho te sandhīyati purimena vā pacchimaṃ pacchimena vā
purimaṃ taṃ kiṃ maññasi aggivessana yaṃ tvaṃ evaṃ vadesi saṅkhārā me
attāti vattati te tesu saṅkhāresu vaso evaṃ me saṅkhārā hontu
evaṃ me saṅkhārā mā ahesunti. No hidaṃ bho gotama.
   {398.4} Manasikarohi aggivessana manasikaritvā kho aggivessana
byākarohi na kho te sandhīyati purimena vā pacchimaṃ pacchimena vā purimaṃ
taṃ kiṃ maññasi aggivessana yaṃ tvaṃ evaṃ vadesi viññāṇaṃ me attāti
vattati te tasmiṃ viññāṇe vaso evaṃ me viññāṇaṃ hotu evaṃ me
viññāṇaṃ mā ahosīti. No hidaṃ bho gotama.
   {398.5} Manasikarohi aggivessana manasikaritvā kho aggivessana
byākarohi na kho te sandhīyati purimena vā pacchimaṃ pacchimena vā purimaṃ
taṃ  kiṃ  maññasi aggivessana rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ
bho gotama . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti. Dukkhaṃ bho gotama.
Yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu taṃ samanupassituṃ etaṃ
mama esohamasmi eso me attāti. No hetaṃ 1- bho gotama.
   {398.6} Taṃ kiṃ maññasi aggivessana vedanā ... Saññā ...
Saṅkhārā  ...  viññāṇaṃ  niccaṃ  vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ bho
gotama  .  yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bho
gotama  .  yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. hidaṃ.
Samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me  attāti .
No hetaṃ bho gotama.
   {398.7} Taṃ kiṃ maññasi aggivessana yo nu kho dukkhaṃ allīno
dukkhaṃ  upagato  dukkhaṃ  ajjhosito  dukkhaṃ  etaṃ  mama  esohamasmi
eso  me  attāti samanupassati api nu kho so sāmaṃ vā dukkhaṃ
parijāneyya  dukkhaṃ  vā  parikkhepetvā vihareyyāti . kiñhi siyā
bho gotama no hidaṃ bho gotamāti.
   {398.8}  Taṃ  kiṃ maññasi aggivessana nanu tvaṃ evaṃ sante
dukkhaṃ  allīno  dukkhaṃ  upagato  dukkhaṃ  ajjhosito dukkhaṃ etaṃ mama
esohamasmi  eso  me  attāti samanupassasīti . kiñhi no siyā
bho gotama evametaṃ bho gotamāti.
   [399]  Seyyathāpi  aggivessana puriso sāratthiko sāragavesī
sārapariyesanaṃ caramāno tiṇhaṃ kudhāriṃ 1- ādāya vanaṃ paviseyya so
tattha  passeyya mahantaṃ kadalikkhandhaṃ ujuṃ navaṃ akukkuṭajātaṃ 2- tamenaṃ
mūle  chindeyya  mūle  chetvā  agge  chindeyya agge chetvā
pattavaṭṭiṃ  vinibbhujeyya  so  tattha  pattavaṭṭiṃ  vinibbhujanto phegguṃpi
nādhigaccheyya  kuto  sāraṃ  evameva  kho  tvaṃ aggivessana mayā
sakasmiṃ  vāde  samanuyuñjiyamāno  samanubhāsiyamāno  samanuggāhiyamāno
ritto  tuccho  aparaddho bhāsitā kho pana te esā aggivessana
vesāliyaṃ  parisati  vācā nāhantaṃ passāmi samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā
saṅghiṃ  gaṇiṃ  gaṇācariyaṃ  apica  arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ  paṭijānamānaṃ
yo mayā vādena vādaṃ samāraddho na saṅkampeyya na sampakampeyya
@Footnote: 1 Ma. kuṭhāriṃ. 2 Ma. akukkukajātaṃ.
Na  sampavedheyya  yassa  na  kacchehi sedā muñceyyuṃ thūṇañcepāhaṃ
acetanaṃ  vādena  vādaṃ  samārabheyyaṃ  sāpi  mayā  vādena vādaṃ
samāraddhā  saṅkampeyya  sampakampeyya sampavedheyya ko pana vādo
manussabhūtassāti  tuyhaṃ kho pana aggivessana appekaccāni sedaphusitāni
nalāṭamuttāni   uttarāsaṅgaṃ   vinibbhinditvā   bhūmiyaṃ  patiṭṭhitāni
mayhaṃ  kho pana aggivessana natthi etarahi kāyasmiṃ sedoti . iti
bhagavā  tasmiṃ  parisati  suvaṇṇavaṇṇaṃ  kāyaṃ  vivari  .  evaṃ vutte
saccako  niganthaputto  tuṇhībhūto  maṅkubhūto  pattakkhandho  adhomukho
pajjhāyanto appaṭibhāṇo nisīdi.
   [400]  Atha  kho  dummukho  licchaviputto  saccakaṃ niganthaputtaṃ
tuṇhībhūtaṃ  maṅkubhūtaṃ  pattakkhandhaṃ  adhomukhaṃ  pajjhāyantaṃ  appaṭibhāṇaṃ
viditvā  bhagavantaṃ  etadavoca  upamā  maṃ  bhagavā  paṭibhātīti .
Paṭibhātu  taṃ  dummukhāti bhagavā avoca . seyyathāpi bhante gāmassa
vā  nigamassa  vā  avidūre  pokkharaṇī tatrassa kakkaṭako atha kho
bhante  sambahulā  kumārakā  vā  kumārikā  vā  tamhā  gāmā
vā  nigamā  vā  nikkhamitvā  yena sā pokkharaṇī tenupasaṅkameyyuṃ
upasaṅkamitvā  taṃ  pokkharaṇiṃ  ogāhetvā  taṃ  kakkaṭakaṃ  udakā
uddharitvā  thale  patiṭṭhāpeyyuṃ  yaññadeva hi so bhante kakkaṭako
aḷaṃ  abhininnāmeyya  taṃtadeva  te  kumārakā  vā  kumārikā vā
kaṭṭhena  vā  kaṭhalena vā sañchindeyyuṃ sambhañjeyyuṃ  sampalibhañjeyyuṃ
Evañhi  so bhante kakkaṭako sabbehi aḷehi sañchinnehi sambhaggehi
sampalibhaggehi  abhabbo  taṃ pokkharaṇiṃ puna otarituṃ seyyathāpi pubbe
evameva  kho  bhante  yāni  saccakassa  niganthaputtassa visūkāyitāni
visevitāni  vipphanditāni kānici 1- kānici tāni bhagavatā sañchinnāni
sambhaggāni   sampalibhaggāni  abhabbo  cadāni  bhante  saccako
niganthaputto  puna  bhagavantaṃ  upasaṅkamituṃ  yadidaṃ  vādādhippāyoti .
Evaṃ  vutte  saccako  niganthaputto  dummukhaṃ  licchaviputtaṃ etadavoca
āgamehi  tvaṃ  dummukha  āgamehi  tvaṃ dummukha mukharosi tvaṃ dummukha
na  mayaṃ  tayā  saddhiṃ  mantema  idha  mayaṃ bhotā gotamena saddhiṃ
mantema   tiṭṭhatesā  bho  gotama  amhākañceva  aññesañca
puthusamaṇabrāhmaṇānaṃ vācāvilāpaṃ vilapitaṃ maññeti.
   [401] Kittāvatā ca nu kho bhoto gotamassa sāvako sāsanakaro
hoti  ovādapatikaro  tiṇṇavicikiccho  vigatakathaṃkatho  vesārajjappatto
aparappaccayo  satthu  sāsane  viharatīti  .  idha  aggivessana mama
sāvako  yaṅkiñci  rūpaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ vā bahiddhā
vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā sabbaṃ
rūpaṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi na meso attāti evametaṃ yathābhūtaṃ
sammappaññāya passati . yākāci vedanā .pe. yākāci saññā ...
Yekeci  saṅkhārā  ...  yaṅkiñci  viññāṇaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ
ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  oḷārikaṃ  vā  sukhumaṃ  vā  hīnaṃ
@Footnote: 1 Ma. tānipi sabbāni bhagavatā.
Vā  paṇītaṃ  vā  yaṃ  dūre santike vā sabbaṃ viññāṇaṃ netaṃ mama
nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ sammappaññāya
passati  .  ettāvatā  kho  aggivessana mama sāvako sāsanakaro
hoti  ovādapatikaro  tiṇṇavicikiccho  vigatakathaṃkatho  vesārajjappatto
aparappaccayo satthu sāsane viharatīti.
   [402] Kittāvatā pana bho gotama bhikkhu arahaṃ hoti khīṇāsavo
vusitavā  katakaraṇīyo  ohitabhāro anuppattasadattho parikkhīṇabhavasaññojano
sammadaññā  vimuttoti  .  idha  aggivessana  bhikkhu  yaṅkiñci
rūpaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  oḷārikaṃ
vā  sukhumaṃ  vā  hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā sabbaṃ
rūpaṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi na meso attāti evametaṃ yathābhūtaṃ
sammappaññāya disvā anupādāvimutto hoti . yākāci vedanā ...
Yākāci  saññā  ...  yekeci  saṅkhārā  ... yaṅkiñci viññāṇaṃ
atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  oḷārikaṃ  vā
sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā sabbaṃ viññāṇaṃ
netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ
sammappaññāya disvā anupādāvimutto hoti.
   {402.1}  Ettāvatā  kho  aggivessana  bhikkhu arahaṃ hoti
khīṇāsavo   vusitavā   katakaraṇīyo  ohitabhāro  anuppattasadattho
parikkhīṇabhavasaññojano    sammadaññā   vimutto   .   evaṃ
vimutto   1-   kho   aggivessana   bhikkhu   tīhānuttariyehi
@Footnote: 1 Ma. vimuttacitato.
Samannāgato    hoti    dassanānuttariyena   paṭipadānuttariyena
vimuttānuttariyena  .  evaṃ  vimuttacitto  [1]- aggivessana bhikkhu
tathāgatañceva  sakkaroti garukaroti māneti pūjeti buddho so bhagavā
bodhāya dhammaṃ deseti danto so bhagavā damathāya dhammaṃ deseti santo
so bhagavā samathāya dhammaṃ deseti tiṇṇo so bhagavā taraṇāya dhammaṃ
deseti parinibbuto so bhagavā parinibbānāya dhammaṃ desetīti.
   [403]  Evaṃ vutte saccako niganthaputto bhagavantaṃ etadavoca
mayameva  bho  gotama  dhaṃsī  mayaṃ  pagabbhā ye mayaṃ bhavantaṃ gotamaṃ
vādena  vādaṃ  āsādetabbaṃ  amaññimha siyā hi bho gotama hatthiṃ
pabhinnaṃ  āsajja  purisassa  sotthibhāvo  na  tveva  bhavantaṃ gotamaṃ
āsajja  purisassa  sotthibhāvo  siyā  hi  bho  gotama  pajjalitaṃ
aggikkhandhaṃ  āsajja  purisassa  sotthibhāvo  na  tveva  bhavantaṃ
gotamaṃ  āsajja  siyā  purisassa  sotthibhāvo siyā hi bho gotama
āsīvisaṃ  ghoravisaṃ  āsajja  purisassa  sotthibhāvo na tveva bhavantaṃ
gotamaṃ  āsajja siyā purisassa sotthibhāvo mayameva bho gotama dhaṃsī
mayaṃ  pagabbhā  ye  mayaṃ bhavantaṃ gotamaṃ vādena vādaṃ āsādetabbaṃ
amaññimha  adhivāsetu  me  bhavaṃ  gotamo  svātanāya  bhattaṃ saddhiṃ
bhikkhusaṅghenāti. Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena.
   {403.1}   Atha  kho  saccako  niganthaputto  bhagavato
adhivāsanaṃ   viditvā  te  licchavī  āmantesi  suṇantu  me
bhonto   licchavī   samaṇo   gotamo   nimantito  svātanāya
@Footnote: 1 Po. Ma. khosaddo dissati.
Saddhiṃ  bhikkhusaṅghena  yena  1-  me  abhihareyyātha  yamassa paṭirūpaṃ
maññeyyāthāti  .  atha  kho te licchavī tassā rattiyā accayena
saccakassa    niganthaputtassa    pañcamattāni    thālipākasatāni
bhattābhihāraṃ  abhihariṃsu  .  atha  kho  saccako  niganthaputto  sake
ārāme  paṇītaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ  paṭiyādāpetvā  bhagavato kālaṃ
ārocāpesi kālo bho gotama niṭṭhitaṃ bhattanti.
   [404] Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
yena  saccakassa  niganthaputtassa  ārāmo  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
paññatte  āsane  nisīdi  saddhiṃ  bhikkhusaṅghena . atha kho saccako
niganthaputto   buddhappamukhaṃ   bhikkhusaṅghaṃ   paṇītena   khādanīyena
bhojanīyena  sahatthā  santappesi  sampavāresi  . atha kho saccako
niganthaputto  bhagavantaṃ  bhuttāviṃ  onītapattapāṇiṃ  aññataraṃ  nīcāsanaṃ
gahetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  saccako
niganthaputto  bhagavantaṃ  etadavoca  yamidaṃ bho gotama dāne puññañca
puññamahī  ca  taṃ dāyakānaṃ sukhāyeva hotūti . yaṃ kho aggivessana
tādisaṃ  dakkhiṇeyyaṃ  āgamma  avītarāgaṃ  avītadosaṃ  avītamohaṃ  taṃ
dāyakānaṃ  bhavissati  yaṃ  kho aggivessana mādisaṃ dakkhiṇeyyaṃ āgamma
vītarāgaṃ vītadosaṃ vītamohaṃ taṃ tuyhaṃ bhavissatīti.
         Cūḷasaccakasuttaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
            --------
@Footnote: 1 Ma. tena.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 422-436. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=8527              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=8527              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=392&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=35              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=392              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=4481              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=4481              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่