ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Cūḷataṇhāsaṅkhayasuttaṃ
   [433]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
pubbārāme  migāramātu  pāsāde . atha kho sakko devānamindo
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  aṭṭhāsi  .  ekamantaṃ  ṭhito  kho sakko devānamindo
bhagavantaṃ  etadavoca  kittāvatā  nu  kho  bhante bhikkhu saṅkhittena
taṇhāsaṅkhayavimutto   hoti   accantaniṭṭho   accantayogakkhemī
accantabrahmacārī accantapariyosāno seṭṭho devamanussānanti.
   [434]  Idha  devānaminda  bhikkhuno sutaṃ hoti sabbe dhammā
nālaṃ  abhinivesāyāti  evañce  taṃ devānaminda bhikkhuno sutaṃ hoti
sabbe  dhammā  nālaṃ  abhinivesāyāti  so  sabbaṃ dhammaṃ abhijānāti
sabbaṃ  dhammaṃ  abhiññāya  sabbaṃ  dhammaṃ  parijānāti  sabbaṃ  dhammaṃ
pariññāya  yaṅkiñci  vedanaṃ  vedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  so  tāsu  vedanāsu  aniccānupassī  viharati  virāgānupassī
viharati  nirodhānupassī  viharati  paṭinissaggānupassī  viharati  so tāsu
vedanāsu   aniccānupassī   viharanto   virāgānupassī  viharanto
nirodhānupassī  viharanto  paṭinissaggānupassī viharanto na kiñci loke
upādiyati   anupādiyaṃ  na  paritassati  aparitassaṃ  paccattaññeva
parinibbāyati  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ
Itthattāyāti  pajānāti  ettāvatā  kho  devānaminda  bhikkhu
saṅkhittena  taṇhāsaṅkhayavimutto  hoti  accantaniṭṭho accantayogakkhemī
accantabrahmacārī  accantapariyosāno  seṭṭho  devamanussānanti .
Atha   kho   sakko   devānamindo   bhagavato   bhāsitaṃ
abhinanditvā  anumoditvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā
tatthevantaradhāyi.
   [435]  Tena  kho  pana samayena āyasmā mahāmoggallāno
bhagavato avidūre nisinno hoti . Atha kho āyasmato mahāmoggallānassa
etadahosi  kinnu  kho  so  yakkho  bhagavato  bhāsitaṃ  abhisamecca
anumodati  udāhu  no  yannūnāhaṃ  taṃ  yakkhaṃ  jāneyyaṃ  yadi vā
so  yakkho bhagavato bhāsitaṃ abhisamecca anumodati yadi vā noti .
Atha  kho  āyasmā  mahāmoggallāno  seyyathāpi  nāma  balavā
puriso  sammiñjitaṃ  vā  bāhaṃ  pasāreyya  pasāritaṃ  vā  bāhaṃ
sammiñjeyya   evameva   pubbārāme   migāramātu   pāsāde
antarahito devesu tāvatiṃsesu pāturahosi.
   {435.1} Tena kho pana samayena sakko devānamindo ekapuṇḍarīke
uyyāne dibbehi pañcahi turiyasatehi samappito samaṅgībhūto paricāreti.
Addasā kho sakko devānamindo āyasmantaṃ mahāmoggallānaṃ dūratova
āgacchantaṃ  disvāna  tāni  dibbāni pañca turiyasatāni paṭipaṇāmetvā
yenāyasmā  mahāmoggallāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā āyasmantaṃ
Mahāmoggallānaṃ  etadavoca  ehi  kho mārisa moggallāna svāgataṃ
mārisa  moggallāna  cirassaṃ  kho  mārisa  moggallāna  imaṃ
pariyāyamakāsi  yadidaṃ  idhāgamanāya nisīda mārisa moggallāna idamāsanaṃ
paññattanti  .  nisīdi  kho  āyasmā  mahāmoggallāno  paññatte
āsane . sakkopi kho devānamindo aññataraṃ nīcaṃ āsanaṃ gahetvā
ekamantaṃ nisīdi.
   [436]  Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  sakkaṃ devānamindaṃ āyasmā
mahāmoggallāno  etadavoca yathākathaṃ pana [1]- te kosiya bhagavā
saṅkhittena  taṇhāsaṅkhayavimuttiṃ  abhāsi  sādhu  mayampi  etissā
kathāya  bhāgino assāma savanāyāti . mayaṃ kho mārisa moggallāna
bahukiccā   bahukaraṇīyā  appevanāma  sakena  karaṇīyena  apica
devānaṃyeva  tāvatiṃsānaṃ  karaṇīyena  apica  mārisa  moggallāna
sussutaṃyeva  hoti  sugahitaṃ  sumanasikataṃ supadhāritaṃ yanno kho khippameva
antaradhāyati   bhūtapubbaṃ   mārisa  moggallāna  devāsurasaṅgāmo
samūpabyuḷho 2- ahosi tasmiṃ kho pana mārisa moggallāna saṅgāme
devā  jiniṃsu  asurā  parājiniṃsu  so kho ahaṃ mārisa moggallāna
devāsurasaṅgāmaṃ  3-  abhivijinitvā  vijitasaṅgāmo tato paṭinivattitvā
vejayantaṃ  nāma  pāsādaṃ  māpesiṃ  vejayantassa  kho  pana mārisa
moggallāna  pāsādassa  ekasataṃ  niyyūhaṃ  ekamekasmiṃ  niyyūhe
satta  satta  kūṭāgārasatāni  ekamekasmiṃ  kūṭāgāre  satta  satta
@Footnote: 1 Ma. kho. 2 Ma. samupabyūḷho. 3 Ma. taṃ saṅgāmaṃ.
Accharāyo  ekamekissā  accharāya  satta  satta  paricārikāyo
iccheyyāsi  no  tvaṃ  mārisa  moggallāna vejayantassa pāsādassa
rāmaṇeyyakaṃ  daṭṭhunti  . adhivāsesi kho āyasmā mahāmoggallāno
tuṇhībhāvena.
   [437]  Atha  kho  sakko  ca devānamindo vessavaṇṇo ca
mahārājā  āyasmantaṃ  mahāmoggallānaṃ  purakkhatvā yena vejayanto
pāsādo  tenupasaṅkamiṃsu  .  addasāsuṃ  kho sakkassa devānamindassa
paricārikāyo  āyasmantaṃ  mahāmoggallānaṃ  dūratova  āgacchantaṃ
disvāna  ottappamānā  hiriyamānā  sakaṃ  sakaṃ  ovarakaṃ pavisiṃsu .
Seyyathāpi  nāma  suṇisā sassuraṃ disvā ottappati hiriyati evameva
sakkassa  devānamindassa  paricārikāyo  āyasmantaṃ  mahāmoggallānaṃ
disvā ottappamānā hiriyamānā sakaṃ sakaṃ ovarakaṃ pavisiṃsu.
   {437.1} Atha kho sakko ca devānamindo vessavaṇṇo ca mahārājā
āyasmantaṃ  mahāmoggallānaṃ  vejayante  pāsāde  anucaṅkamāpenti
anucarāpenti idampi mārisa moggallāna passa vejayantassa pāsādassa
rāmaṇeyyakaṃ  idampi mārisa moggallāna passa vejayantassa pāsādassa
rāmaṇeyyakanti  .  sobhatidaṃ  āyasmato  kosiyassa  yathātaṃ  pubbe
katapuññassa  manussāpi  kiñcideva  rāmaṇeyyakaṃ  disvā  evamāhaṃsu
sobhati vata bho yathā devānaṃ tāvatiṃsānanti tayidaṃ āyasmato kosiyassa
sobhati  yathātaṃ  pubbe  katapuññassāti  .  atha  kho  āyasmato
Mahāmoggallānassa   etadahosi  atibāḷhaṃ  kho  ayaṃ  yakkho
pamatto  viharati  yannūnāhaṃ  imaṃ  yakkhaṃ  saṃvejeyyanti . atha kho
āyasmā  mahāmoggallāno tathārūpaṃ iddhābhisaṅkhāraṃ abhisaṅkhāreti 1-
yathā  vejayantaṃ  pāsādaṃ  pādaṅguṭṭhakena  saṅkampesi  sampakampesi
sampavedhesi  .  atha  kho sakko ca devānamindo vessavaṇṇo ca
mahārājā  devā ca tāvatiṃsā acchariyabbhūtacittajātā ahesuṃ acchariyaṃ
vata  bho  abbhūtaṃ  vata bho samaṇassa mahiddhikatā mahānubhāvatā yatra
hi  nāma  dibbabhavanaṃ  pādaṅguṭṭhakena  saṅkampessati  sampakampessati
sampavedhessatīti.
   [438] Atha kho āyasmā mahāmoggallāno sakkaṃ devānamindaṃ
saṃviggaṃ  lomahaṭṭhajātaṃ  viditvā  sakkaṃ  devānamindaṃ  etadavoca
yathākathaṃ  pana  kosiya  bhagavā  saṅkhittena  taṇhāsaṅkhayavimuttiṃ abhāsi
sādhu mayampi etissā kathāya bhāgino assāma savanāyāti . idhāhaṃ
mārisa  moggallāna  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃ  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsiṃ  ekamantaṃ  ṭhito  kho
ahaṃ  mārisa  moggallāna  bhagavantaṃ  etadavocaṃ  kittāvatā nu kho
bhante  bhikkhu  saṅkhittena  taṇhāsaṅkhayavimutto  hoti  accantaniṭṭho
accantayogakkhemī   accantabrahmacārī  accantapariyosāno  seṭṭho
devamanussānanti
   {438.1}  evaṃ  vutte  mārisa  moggallāna  bhagavā  maṃ
etadavoca  idha  devānaminda  bhikkhuno  sutaṃ  hoti  sabbe dhammā
@Footnote: 1 Ma. abhisaṅkhāsi.
Nālaṃ  abhinivesāyāti  evañce  taṃ devānaminda bhikkhuno sutaṃ hoti
sabbe  dhammā  nālaṃ  abhinivesāyāti  so  sabbaṃ dhammaṃ abhijānāti
sabbaṃ  dhammaṃ  abhiññāya  sabbaṃ  dhammaṃ  parijānāti  sabbaṃ  dhammaṃ
pariññāya  yaṅkiñci  vedanaṃ  vedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  so  tāsu  vedanāsu  aniccānupassī  viharati  virāgānupassī
viharati  nirodhānupassī  viharati  paṭinissaggānupassī  viharati  so tāsu
vedanāsu   aniccānupassī   viharanto   virāgānupassī  viharanto
nirodhānupassī  viharanto  paṭinissaggānupassī viharanto na kiñci loke
upādiyati   anupādiyaṃ  na  paritassati  aparitassaṃ  paccattaññeva
parinibbāyati  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ
itthattāyāti  pajānāti  ettāvatā  kho  devānaminda  bhikkhu
saṅkhittena  taṇhāsaṅkhayavimutto  hoti  accantaniṭṭho accantayogakkhemī
accantabrahmacārī   accantapariyosāno   seṭṭho  devamanussānanti
evaṃ   kho  me  mārisa  moggallāna  bhagavā  saṅkhittena
taṇhāsaṅkhayavimuttiṃ abhāsīti.
   {438.2}  Atha  kho  āyasmā  mahāmoggallāno  sakkassa
devānamindassa   bhāsitaṃ   abhinanditvā  anumoditvā  seyyathāpi
nāma balavā puriso sammiñjitaṃ vā bāhaṃ pasāreyya pasāritaṃ vā bāhaṃ
sammiñjeyya  evameva  devesu  tāvatiṃsesu  antarahito pubbārāme
migāramātu  pāsāde pāturahosi . atha kho sakkassa devānamindassa
paricārikāyo  acirapakkante  āyasmante  mahāmoggallāne  sakkaṃ
Devānamindaṃ  etadavocuṃ  eso  nu  kho te mārisa so bhagavā
satthāti  .  na kho me mārisā so bhagavā satthā sabrahmacārī
me eso āyasmā mahāmogallānoti . lābhā [1]- te mārisa
suladdhaṃ  te  mārisa  yassa te sabrahmacārī evaṃ mahiddhiko evaṃ
mahānubhāvo aho nūna te so bhagavā satthāti.
   [439]  Atha  kho  āyasmā  mahāmoggallāno yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  mahāmoggallāno  bhagavantaṃ
etadavoca  abhijānāti  no  bhante  bhagavā āhunaññeva aññatarassa
mahesakkhassa yakkhassa saṅkhittena taṇhāsaṅkhayavimuttiṃ bhāsitāti.
   {439.1}  Abhijānāmahaṃ  moggallāna idha sakko devānamindo
yenāhaṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā maṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi
ekamantaṃ  ṭhito kho moggallāna sakko devānamindo maṃ etadavoca
kittāvatā  nu  kho  bhante  bhikkhu  saṅkhittena  taṇhāsaṅkhayavimutto
hoti    accantaniṭṭho   accantayogakkhemī   accantabrahmacārī
accantapariyosāno seṭṭho devamanussānanti
   {439.2}  evaṃ  vutte  ahaṃ moggallāna sakkaṃ devānamindaṃ
etadavocaṃ  idha  devānaminda  bhikkhuno  sutaṃ  hoti  sabbe
dhammā   nālaṃ   abhinivesāyāti   evañce  taṃ  devānaminda
bhikkhuno  sutaṃ  hoti  sabbe  dhammā  nālaṃ  abhinivesāyāti  so
sabbaṃ  dhammaṃ  abhijānāti  sabbaṃ  dhammaṃ  abhiññāya  sabbaṃ  dhammaṃ
@Footnote: 1 Po. vata.
Parijānāti  sabbaṃ  dhammaṃ  pariññāya  yaṅkiñci  vedanaṃ  vedeti sukhaṃ
vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ vā so tāsu vedanāsu aniccānupassī
viharati  virāgānupassī  viharati  nirodhānupassī viharati paṭinissaggānupassī
viharati  so  tāsu  vedanāsu  aniccānupassī viharanto virāgānupassī
viharanto  nirodhānupassī  viharanto  paṭinissaggānupassī  viharanto
na  kiñci  loke  upādiyati  anupādiyaṃ  na  paritassati  aparitassaṃ
paccattaññeva  parinibbāyati  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ
karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti pajānāti ettāvatā kho devānaminda
bhikkhu   saṅkhittena   taṇhāsaṅkhayavimutto   hoti   accantaniṭṭho
accantayogakkhemī   accantabrahmacārī  accantapariyosāno  seṭṭho
devamanussānanti  evaṃ  kho  ahaṃ  moggallāna  abhijānāmi sakkassa
devānamindassa saṅkhittena taṇhāsaṅkhayavimuttiṃ bhāsitāti.
   {439.3} Idamavoca bhagavā attamano āyasmā mahāmoggallāno
bhagavato bhāsitaṃ abhinandīti.
       Cūḷataṇhāsaṅkhayasuttaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.
          -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 464-471. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=9397              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=9397              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=433&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=37              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=433              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=5203              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=5203              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่