ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

           Dhammacetiyasuttaṃ
   [559]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā sakkesu viharati
medaḷupaṃ  nāma  sakyānaṃ  nigamo . tena kho pana samayena rājā
pasenadi kosalo nagarakaṃ 1- anuppatto hoti kenacideva karaṇīyena.
Atha  kho rājā pasenadi kosalo dīghaṃ kārāyanaṃ āmantesi yojehi
samma  kārāyana  bhadrāni  bhadrāni  yānāni  uyyānabhūmiyaṃ  gacchāma
subhūmiṃ  dassanāyāti  .  evaṃ devāti kho dīgho kārāyano rañño
pasenadissa  kosalassa  paṭissutvā  bhadrāni  bhadrāni  yānāni
yojāpetvā  rañño  pasenadissa  kosalassa  paṭivedesi  yuttāni
kho te deva bhadrāni bhadrāni yānāni yassadāni kālaṃ maññasīti.
   [560] Atha kho rājā pasenadi kosalo bhadraṃ yānaṃ abhirūhitvā
bhadrehi  bhadrehi  yānehi  nagarakamhā  niyyāsi mahaccarājānubhāvena
yena ārāmo tena pāyāsi yāvatikā yānassa bhūmi yānena gantvā
yānā  paccorohitvā  pattikova  ārāmaṃ  pāvisi . addasā kho
rājā  pasenadi  kosalo  ārāme  jaṅghāvihāraṃ  anucaṅkamamāno
anuvicaramāno    rukkhamūlāni    pāsādikāni    pāsādanīyāni
appasaddāni   appanigghosāni   vijanavātāni  manussarāhasseyyakāni
paṭisallānasāruppāni  disvāna  bhagavantaṃyeva  ārabbha  pīti  udapādi
imāni  kho  tāni rukkhamūlāni pāsādikāni pāsādanīyāni appasaddāni
@Footnote: 1 Yu. naṅgarakaṃ.
Appanigghosāni      vijanavātāni      manussarāhasseyyakāni
paṭisallānasāruppāni  yattha  sudaṃ  mayantaṃ  bhagavantaṃ  payirupāsāma
arahantaṃ sammāsambuddhanti.
   {560.1} Atha kho rājā pasenadi kosalo dīghaṃ kārāyanaṃ āmantesi
imāni kho samma kārāyana tāni rukkhamūlāni pāsādikāni pāsādanīyāni
appasaddāni   appanigghosāni   vijanavātāni  manussarāhasseyyakāni
paṭisallānasāruppāni  yattha  sudaṃ mayantaṃ bhagavantaṃ payirupāsāma arahantaṃ
sammāsambuddhaṃ kahaṃ nu kho samma kārāyana etarahi so bhagavā viharati arahaṃ
sammāsambuddhoti.
   {560.2} Atthi mahārāja medaḷupaṃ nāma sakyānaṃ nigamo tattha
so bhagavā etarahi viharati arahaṃ sammāsambuddhoti . Kīvadūro pana samma
kārāyana  nagarakamhā  medaḷupaṃ  nāma sakyānaṃ nigamo hotīti . na
dūre  mahārāja  tīṇi  yojanāni  sakkā divasāvasesena gantunti .
Tenahi  samma  kārāyana yojehi bhadrāni bhadrāni yānāni gamissāma
mayantaṃ  bhagavantaṃ  dassanāya  arahantaṃ  sammāsambuddhanti  .  evaṃ
devāti kho dīgho kārāyano rañño pasenadissa kosalassa paṭissutvā
bhadrāni  bhadrāni  yānāni  yojāpetvā  rañño  pasenadissa
kosalassa  paṭivedesi  yuttāni  kho  te  deva  bhadrāni bhadrāni
yānāni yassadāni kālaṃ maññasīti.
   [561] Atha kho rājā pasenadi kosalo bhadraṃ yānaṃ abhirūhitvā
bhadrehi  bhadrehi  yānehi  nagarakamhā  yena  medaḷupaṃ  nāma
Sakyānaṃ  nigamo tena pāyāsi teneva divasāvasesena medaḷupaṃ nāma
sakyānaṃ  nigamaṃ  sampāpuṇi  yena  ārāmo tena pāyāsi yāvatikā
yānassa  bhūmi  yānena  gantvā  yānā  paccorohitvā  pattikova
ārāmaṃ pāvisi . tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū abbhokāse
caṅkamanti.
   {561.1}  Atha kho rājā pasenadi kosalo yena te bhikkhū
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  te  bhikkhū  etadavoca  kahaṃ  nu  kho
bhante  etarahi so bhagavā viharati arahaṃ sammāsambuddho dassanakāmā
hi  mayantaṃ  bhagavantaṃ  arahantaṃ  sammāsambuddhanti  .  eso
mahārāja  vihāro  saṃvutadvāro  tena  appasaddo  upasaṅkamitvā
ataramāno  āḷindaṃ  pavisitvā  ukkāsitvā  aggaḷaṃ  ākoṭṭehi
vivarissati te bhagavā dvāranti.
   {561.2}  Atha kho rājā pasenadi kosalo tattheva khaggañca
uṇhisañca  dīghassa  kārāyanassa  pādāsi  .  atha  kho  dīghassa
kārāyanassa  etadahosi  rahāyati  khodāni  mahārājā  idhevadāni
mayā ṭhātabbanti . atha kho rājā pasenadi kosalo yena so vihāro
saṃvutadvāro  tena  appasaddo  upasaṅkamitvā  ataramāno  āḷindaṃ
pavisitvā ukkāsitvā  aggaḷaṃ ākoṭṭesi . Vivari bhagavā dvāraṃ. Atha
kho rājā pasenadi kosalo vihāraṃ pavisitvā bhagavato pādesu sirasā
nipatitvā 1- bhagavato pādāni mukhena ca paricumbati pāṇīhi ca parisambāhati
nāmañca  sāveti  rājāhaṃ  bhante pasenadi kosalo rājāhaṃ bhante
@Footnote: 1 Yu. patitvā.
Pasenadi  kosaloti  . kiṃ pana tvaṃ mahārāja atthavasaṃ sampassamāno
imasmiṃ  sarīre  evarūpaṃ  paramanipaccakāraṃ  1-  karosi  mittūpahāraṃ
upadaṃsesīti.
   [562]  Atthi  kho  me  bhante  bhagavati  dhammanvayo hoti
sammāsambuddho  bhagavā  svākkhāto  bhagavatā  dhammo  supaṭipanno
bhagavato  sāvakasaṅghoti . idhāhaṃ bhante bhagavā 2- passāmi eke
samaṇabrāhmaṇe  pariyantakataṃ  brahmacariyaṃ  carante  dasapi  vassāni
vīsampi  vassāni  tiṃsampi  vassāni  cattāḷīsampi  vassāni  .  te
aparena  samayena  sunhātā  suvilittā  kappitakesamassū  pañcahi
kāmaguṇehi  samappitā  samaṅgībhūtā  paricārenti  3- . idha panāhaṃ
bhante  bhikkhū  passāmi  yāvajīvaṃ  āpāṇakoṭikaṃ  paripuṇṇaṃ  parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ carante . na kho panāhaṃ bhante ito bahiddhā aññaṃ evaṃ
paripuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  samanupassāmi . ayampi kho me 4-
bhante  bhagavati  dhammanvayo  hoti sammāsambuddho bhagavā svākkhāto
bhagavatā dhammo supaṭipanno bhagavato sāvakasaṅghoti.
   [563] Puna caparaṃ bhante rājānopi rājūhi vivadanti khattiyāpi
khattiyehi  vivadanti  brāhmaṇāpi  brāhmaṇehi  vivadanti  gahapatayopi
gahapatīhi  vivadanti  mātāpi  puttena vivadati puttopi mātarā vivadati
pitāpi puttena vivadati puttopi pitarā vivadati [5]- bhātāpi bhaginiyā
@Footnote: 1 Yu. ...paccākāraṃ . 2 Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 3 Sī. parivārenti.
@4 ayaṃ pāṭho natthi .  5 Yu. etthantare bhātāpi bhātarā vivadatīti dissanti.
Vivadati  bhaginīpi  bhātarā  vivadati sahāyopi sahāyena vivadati . idha
panāhaṃ  bhante  bhikkhū  passāmi  samagge  sammodamāne avivadamāne
khīrodakībhūte  aññamaññaṃ  piyacakkhūhi  sampassante  viharante  .
Na  kho  panāhaṃ  bhante  ito  bahiddhā aññaṃ evaṃ samaggaṃ parisaṃ
samanupassāmi  .  ayampi  kho  me bhante bhagavati dhammanvayo hoti
sammāsambuddho  bhagavā  svākkhāto  bhagavatā  dhammo  supaṭipanno
bhagavato sāvakasaṅghoti.
   [564]  Puna  caparāhaṃ  bhante ārāmena ārāmaṃ uyyānena
uyyānaṃ  anucaṅkamāmi  anuvicarāmi  sohaṃ  tattha  passāmi  eke
samaṇabrāhmaṇe   kise   lūkhe   dubbaṇṇe   upaṇḍupaṇḍukajāte
dhamanisanthatagatte  na viya maññe cakkhuṃ bandhante janassa dassanāya .
Tassa mayhaṃ bhante etadahosi 1- addhā ime āyasmanto anabhiratā
vā brahmacariyaṃ caranti atthi vā tesaṃ kiñci pāpaṃ [2]- kataṃ paṭicchannaṃ
tathā  ime  āyasmanto  kisā  lūkhā  dubbaṇṇā upaṇḍupaṇḍukajātā
dhamanisanthatagattā   na  viya  maññe  cakkhuṃ  bandhanti  janassa
dassanāyāti  .  tyāhaṃ  upasaṅkamitvā  evaṃ  vadāmi  kiṃ nu kho
tumhe  āyasmanto  kisā  lūkhā  dubbaṇṇā  upaṇḍupaṇḍukajātā
dhamanisanthatagattā  na viya maññe cakkhuṃ bandhatha janassa dassanāyāti .
Te  evamāhaṃsu bandhukarogo no mahārājāti . idha panāhaṃ bhante
@Footnote: 1 Sī. Yu. evaṃ hoti .  2 Yu. etthantare kammanti dissati.
Bhikkhū  passāmi  haṭṭhappahaṭṭhe udaggudagge abhiratarūpe piṇindriye 1-
appossukke  pannalome  paradavutte migabhūtena cetasā viharante .
Tassa  mayhaṃ  bhante  etadahosi  addhā  ime  āyasmanto tassa
bhagavato  sāsane  uḷāraṃ  pubbenāparaṃ  visesaṃ jānanti tathā ime
āyasmanto  haṭṭhappahaṭṭhā  udaggudaggā  abhiratarūpā  piṇindriyā 1-
appossukkā  pannalomā  paradavuttā migabhūtena cetasā viharantīti .
Ayampi  kho  me  bhante  bhagavati  dhammanvayo hoti sammāsambuddho
bhagavā svākkhāto bhagavatā dhammo supaṭipanno bhagavato sāvakasaṅghoti.
   [565]  Puna  caparāhaṃ  bhante  rājā khattiyo muddhāvasitto
pahomi ghātetāyaṃ vā ghātetuṃ jāpetāyaṃ vā jāpetuṃ pabbājetāyaṃ
vā  pabbājetuṃ  .  tassa  mayhaṃ bhante aṭṭakaraṇe 2- nisinnassa
antarantarā  kathaṃ  opātenti  sohaṃ  na labhāmi mā me bhonto
aṭṭakaraṇe  nisinnassa  antarantarā  kathaṃ  opātetha  kathāpariyosānaṃ
me  bhavanto  āgamentūti  . tassa mayhaṃ bhante antarantarā kathaṃ
opātenti  .  idha  panāhaṃ  bhante  bhikkhū passāmi yasmiṃ samaye
bhagavā  anekasatāya  parisāya  dhammaṃ  deseti  neva  tasmiṃ samaye
bhagavato  sāvakānaṃ  khipitasaddo  vā  hoti  ukkāsitasaddo vā .
Bhūtapubbaṃ  bhante  bhagavā  anekasatāya  parisāya dhammaṃ desesi tatra
aññataro  bhagavato sāvako ukkāsi . tamenaṃ aññataro sabrahmacārī
@Footnote: 1 Yu. piṇitindriye .  2 Yu. atthatharaṇe.
Jannukena  ghaṭṭesi  appasaddo  āyasmā  hotu  mā  āyasmā
saddamakāsi  satthā  no  bhagavā  dhammaṃ  desetīti  . tassa mayhaṃ
bhante  etadahosi  acchariyaṃ  vata  bho  abbhūtaṃ vata bho adaṇḍena
vata  kira  bho  asatthena  evaṃ suvinītā parisā bhavissatīti .  na
kho  panāhaṃ  bhante  ito  bahiddhā  aññaṃ  evaṃ  suvinītaṃ  parisaṃ
samanupassāmi  .  ayampi  kho  me bhante bhagavati dhammanvayo hoti
sammāsambuddho  bhagavā  svākkhāto  bhagavatā  dhammo  supaṭipanno
bhagavato sāvakasaṅghoti.
   [566]  Puna caparāhaṃ bhante passāmi idhekacce khattiyapaṇḍite
nipuṇe  kataparappavāde vāḷavedhirūpe . te bhindantā maññe caranti
paññāgatena  diṭṭhigatāni  .  te  suṇanti samaṇo khalu bho gotamo
amukaṃ nāma gāmaṃ vā nigamaṃ vā osarissatīti. Te pañhaṃ abhisaṅkharonti
imaṃ   mayaṃ  pañhaṃ  samaṇaṃ  gotamaṃ  upasaṅkamitvā  pucchissāma
evañce  no  puṭṭho  evaṃ  byākarissati  evamassa  mayaṃ  vādaṃ
āropessāma  evañcepi  no puṭṭho evaṃ byākarissati evampissa
mayaṃ  vādaṃ  āropessāmāti  .  te  suṇanti  samaṇo  khalu bho
gotamo  amukaṃ  nāma gāmaṃ vā nigamaṃ vā osaṭoti . te yena
bhagavā  tenupasaṅkamanti  .  te  bhagavā dhammiyā kathāya sandasseti
samādapeti  samuttejeti  sampahaṃseti . te bhagavatā dhammiyā kathāya
sandassitā  samādapitā  samuttejitā  sampahaṃsitā  na  ceva bhagavantaṃ
Pañhaṃ pucchanti kutassa 1- vādaṃ āropessanti aññadatthuṃ 2- bhagavato
sāvakā  sampajjanti  .  ayampi kho me bhante bhagavati dhammanvayo
hoti  sammāsambuddho  bhagavā svākkhāto bhagavatā dhammo supaṭipanno
bhagavato sāvakasaṅghoti.
   [567] Puna caparāhaṃ bhante passāmi idhekacce brāhmaṇapaṇḍite
.pe.  gahapatipaṇḍite  ...  samaṇapaṇḍite  nipuṇe  kataparappavāde
vāḷavedhirūpe  .  te  bhindantā  maññe  caranti  paññāgatena
diṭṭhigatāni . te suṇanti samaṇo khalu bho gotamo amukaṃ nāma gāmaṃ
vā  nigamaṃ  vā  osarissatīti . te pañhaṃ abhisaṅkharonti imaṃ mayaṃ
pañhaṃ  samaṇaṃ  gotamaṃ  upasaṅkamitvā  pucchissāma  evañce  no
puṭṭho  evaṃ  byākarissati  evamassa  mayaṃ  vādaṃ  āropessāma
evañcepi  no  puṭṭho  evaṃ  byākarissati  evaṃpissa  mayaṃ vādaṃ
āropessāmāti . te suṇanti samaṇo khalu bho gotamo amukaṃ nāma
gāmaṃ vā nigamaṃ vā osaṭoti . te yena bhagavā tenupasaṅkamanti.
Te  bhagavā  dhammiyā  kathāya  sandasseti  samādapeti  samuttejeti
sampahaṃseti  .  te  bhagavatā dhammiyā kathāya sandassitā samādapitā
samuttejitā  sampahaṃsitā  na  ceva  bhagavantaṃ  pañhaṃ pucchanti kutassa
vādaṃ  āropessanti  aññadatthuṃ  bhagavantaṃyeva  okāsaṃ  yācanti
agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāya . te bhagavā pabbājeti. Te tathā
@Footnote: 1 Yu. kuto .  2 Yu. aññadatthu.
Pabbajitā  1-  samānā  vūpakaṭṭhā  appamattā ātāpino pahitattā
viharantā  nacirasseva  yassatthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā
anagāriyaṃ   pabbajanti   tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva
dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharanti  .  te
evamāhaṃsu  mayaṃ  2- vata bho anassāma mayaṃ hi pubbe assamaṇāva
samānā   samaṇāmhāti   paṭijānimhā   abrāhmaṇāva   samānā
brāhmaṇāmhāti  paṭijānimhā  anarahantova  samānā  arahantomhāti
paṭijānimhā  idāni  khomha  3-  samaṇā idāni khomha brāhmaṇā
idāni khomha arahantoti . ayampi kho me bhante bhagavati dhammanvayo
hoti  sammāsambuddho  bhagavā svākkhāto bhagavatā dhammo supaṭipanno
bhagavato sāvakasaṅghoti.
   [568] Puna caparaṃ bhante ime 4- isidantapurāṇā 5- thapatayo
mamabhattā  mamayānā  6-  ahaṃ nesaṃ jīvitaṃ dātā yasassa āhattā
atha  ca  pana  no tathā mayi nipaccakāraṃ karonti yathā bhagavati .
Bhūtapubbāhaṃ  bhante  senaṃ  abbhuyyāto samāno ime 7- isidanta-
purāṇe  thapatayo  vīmaṃsamāno  aññatarasmiṃ  sambādhe  āvasathe
vāsaṃ  upagacchiṃ  .  atha  kho bhante ime isidantapurāṇā thapatayo
bahudeva  rattiṃ  dhammiyā  kathāya  vītināmetvā  yato assosuṃ kho
@Footnote: 1 Sī. Yu. pabbājitā. 2 Sī. Yu. manaṃ vata. 3 Yu. khomhā. 4 Yu. imeti natthi.
@5 Yu. isidattapurāṇāti dissati. 6 Sī. sānā. 7 Yu. imeva.
Bhagavantaṃ  tato  sīsaṃ  katvā maṃ pādato karitvā nipajjiṃsu . tassa
mayhaṃ  bhante  etadahosi  acchariyaṃ  vata  bho  abbhūtaṃ  vata  bho
ime  isidantapurāṇā  thapatayo  mamabhattā  mamayānā  ahaṃ  nesaṃ
jīvitaṃ  dātā  yasassa  āhattā  atha  ca  pana  no  tathā mayi
nipaccakāraṃ  karonti  yathā  bhagavati  .  addhā  ime āyasmanto
tassa bhagavato sāsane oḷāraṃ pubbenāparaṃ visesaṃ jānantīti 1- .
Ayampi  2-  kho  bhante  bhagavati  dhammanvayo hoti sammāsambuddho
bhagavā svākkhāto bhagavatā dhammo supaṭipanno bhagavato sāvakasaṅghoti.
   [569]  Puna  caparaṃ  bhante bhagavāpi khattiyo ahampi khattiyo
bhagavāpi  kosalo  3-  ahampi  kosalo  bhagavāpi āsītiko ahampi
āsītiko  yampi  kho  4- bhante bhagavāpi khattiyo ahampi khattiyo
bhagavāpi  kosalo  ahampi  kosalo  bhagavāpi  āsītiko  ahampi
āsītikoti  5- . imināvārahāmevāhaṃ bhante bhagavati paramanipaccakāraṃ
kattuṃ  mittūpahāraṃ  upadaṃsetuṃ  handa  cadāni  mayaṃ  bhante  gacchāma
bahukiccā  mayaṃ  bahukaraṇīyāti  .  yassadāni  tvaṃ  mahārāja  kālaṃ
maññasīti  .  atha  kho  rājā  pasenadi  kosalo  uṭṭhāyāsanā
bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
   [570]  Atha  kho  bhagavā  acirapakkantassa rañño pasenadissa
kosalassa  bhikkhū  āmantesi eso bhikkhave rājā pasenadi kosalo
@Footnote: 1 Yu. sañjānantīti. 2 Yu. ayampi kho me. 3 Yu. sabbattha kosalakoti dissati.
@4 Yu. khosaddo natthi .  5 Yu. itisaddo natthi.
Dhammacetiyāni   bhāsitvā   uṭṭhāyāsanā   pakkanto  uggaṇhatha
bhikkhave   dhammacetiyāni   pariyāpuṇātha   bhikkhave  dhammacetiyāni
dhāretha   bhikkhave   dhammacetiyāni   atthasañhitāni   bhikkhave
dhammacetiyāni ādibrahmacariyakānīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Dhammacetiyasuttaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 506-516. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=10362              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=10362              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=559&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=39              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=559              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=6357              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=6357              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]