ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

           Dhammacetiyasuttam
   [559]  Evamme  sutam  ekam  samayam bhagava sakkesu viharati
medalupam  nama  sakyanam  nigamo . tena kho pana samayena raja
pasenadi kosalo nagarakam 1- anuppatto hoti kenacideva karaniyena.
Atha  kho raja pasenadi kosalo digham karayanam amantesi yojehi
samma  karayana  bhadrani  bhadrani  yanani  uyyanabhumiyam  gacchama
subhumim  dassanayati  .  evam devati kho digho karayano ranno
pasenadissa  kosalassa  patissutva  bhadrani  bhadrani  yanani
yojapetva  ranno  pasenadissa  kosalassa  pativedesi  yuttani
kho te deva bhadrani bhadrani yanani yassadani kalam mannasiti.
   [560] Atha kho raja pasenadi kosalo bhadram yanam abhiruhitva
bhadrehi  bhadrehi  yanehi  nagarakamha  niyyasi mahaccarajanubhavena
yena aramo tena payasi yavatika yanassa bhumi yanena gantva
yana  paccorohitva  pattikova  aramam  pavisi . addasa kho
raja  pasenadi  kosalo  arame  janghaviharam  anucankamamano
anuvicaramano    rukkhamulani    pasadikani    pasadaniyani
appasaddani   appanigghosani   vijanavatani  manussarahasseyyakani
patisallanasaruppani  disvana  bhagavantamyeva  arabbha  piti  udapadi
imani  kho  tani rukkhamulani pasadikani pasadaniyani appasaddani
@Footnote: 1 Yu. nangarakam.
Appanigghosani      vijanavatani      manussarahasseyyakani
patisallanasaruppani  yattha  sudam  mayantam  bhagavantam  payirupasama
arahantam sammasambuddhanti.
   {560.1} Atha kho raja pasenadi kosalo digham karayanam amantesi
imani kho samma karayana tani rukkhamulani pasadikani pasadaniyani
appasaddani   appanigghosani   vijanavatani  manussarahasseyyakani
patisallanasaruppani  yattha  sudam mayantam bhagavantam payirupasama arahantam
sammasambuddham kaham nu kho samma karayana etarahi so bhagava viharati araham
sammasambuddhoti.
   {560.2} Atthi maharaja medalupam nama sakyanam nigamo tattha
so bhagava etarahi viharati araham sammasambuddhoti . Kivaduro pana samma
karayana  nagarakamha  medalupam  nama sakyanam nigamo hotiti . na
dure  maharaja  tini  yojanani  sakka divasavasesena gantunti .
Tenahi  samma  karayana yojehi bhadrani bhadrani yanani gamissama
mayantam  bhagavantam  dassanaya  arahantam  sammasambuddhanti  .  evam
devati kho digho karayano ranno pasenadissa kosalassa patissutva
bhadrani  bhadrani  yanani  yojapetva  ranno  pasenadissa
kosalassa  pativedesi  yuttani  kho  te  deva  bhadrani bhadrani
yanani yassadani kalam mannasiti.
   [561] Atha kho raja pasenadi kosalo bhadram yanam abhiruhitva
bhadrehi  bhadrehi  yanehi  nagarakamha  yena  medalupam  nama
Sakyanam  nigamo tena payasi teneva divasavasesena medalupam nama
sakyanam  nigamam  sampapuni  yena  aramo tena payasi yavatika
yanassa  bhumi  yanena  gantva  yana  paccorohitva  pattikova
aramam pavisi . tena kho pana samayena sambahula bhikkhu abbhokase
cankamanti.
   {561.1}  Atha kho raja pasenadi kosalo yena te bhikkhu
tenupasankami  upasankamitva  te  bhikkhu  etadavoca  kaham  nu  kho
bhante  etarahi so bhagava viharati araham sammasambuddho dassanakama
hi  mayantam  bhagavantam  arahantam  sammasambuddhanti  .  eso
maharaja  viharo  samvutadvaro  tena  appasaddo  upasankamitva
ataramano  alindam  pavisitva  ukkasitva  aggalam  akottehi
vivarissati te bhagava dvaranti.
   {561.2}  Atha kho raja pasenadi kosalo tattheva khagganca
unhisanca  dighassa  karayanassa  padasi  .  atha  kho  dighassa
karayanassa  etadahosi  rahayati  khodani  maharaja  idhevadani
maya thatabbanti . atha kho raja pasenadi kosalo yena so viharo
samvutadvaro  tena  appasaddo  upasankamitva  ataramano  alindam
pavisitva ukkasitva  aggalam akottesi . Vivari bhagava dvaram. Atha
kho raja pasenadi kosalo viharam pavisitva bhagavato padesu sirasa
nipatitva 1- bhagavato padani mukhena ca paricumbati panihi ca parisambahati
namanca  saveti  rajaham  bhante pasenadi kosalo rajaham bhante
@Footnote: 1 Yu. patitva.
Pasenadi  kosaloti  . kim pana tvam maharaja atthavasam sampassamano
imasmim  sarire  evarupam  paramanipaccakaram  1-  karosi  mittupaharam
upadamsesiti.
   [562]  Atthi  kho  me  bhante  bhagavati  dhammanvayo hoti
sammasambuddho  bhagava  svakkhato  bhagavata  dhammo  supatipanno
bhagavato  savakasanghoti . idhaham bhante bhagava 2- passami eke
samanabrahmane  pariyantakatam  brahmacariyam  carante  dasapi  vassani
visampi  vassani  timsampi  vassani  cattalisampi  vassani  .  te
aparena  samayena  sunhata  suvilitta  kappitakesamassu  pancahi
kamagunehi  samappita  samangibhuta  paricarenti  3- . idha panaham
bhante  bhikkhu  passami  yavajivam  apanakotikam  paripunnam  parisuddham
brahmacariyam carante . na kho panaham bhante ito bahiddha annam evam
paripunnam  parisuddham  brahmacariyam  samanupassami . ayampi kho me 4-
bhante  bhagavati  dhammanvayo  hoti sammasambuddho bhagava svakkhato
bhagavata dhammo supatipanno bhagavato savakasanghoti.
   [563] Puna caparam bhante rajanopi rajuhi vivadanti khattiyapi
khattiyehi  vivadanti  brahmanapi  brahmanehi  vivadanti  gahapatayopi
gahapatihi  vivadanti  matapi  puttena vivadati puttopi matara vivadati
pitapi puttena vivadati puttopi pitara vivadati [5]- bhatapi bhaginiya
@Footnote: 1 Yu. ...paccakaram . 2 Yu. ayam patho natthi . 3 Si. parivarenti.
@4 ayam patho natthi .  5 Yu. etthantare bhatapi bhatara vivadatiti dissanti.
Vivadati  bhaginipi  bhatara  vivadati sahayopi sahayena vivadati . idha
panaham  bhante  bhikkhu  passami  samagge  sammodamane avivadamane
khirodakibhute  annamannam  piyacakkhuhi  sampassante  viharante  .
Na  kho  panaham  bhante  ito  bahiddha annam evam samaggam parisam
samanupassami  .  ayampi  kho  me bhante bhagavati dhammanvayo hoti
sammasambuddho  bhagava  svakkhato  bhagavata  dhammo  supatipanno
bhagavato savakasanghoti.
   [564]  Puna  caparaham  bhante aramena aramam uyyanena
uyyanam  anucankamami  anuvicarami  soham  tattha  passami  eke
samanabrahmane   kise   lukhe   dubbanne   upandupandukajate
dhamanisanthatagatte  na viya manne cakkhum bandhante janassa dassanaya .
Tassa mayham bhante etadahosi 1- addha ime ayasmanto anabhirata
va brahmacariyam caranti atthi va tesam kinci papam [2]- katam paticchannam
tatha  ime  ayasmanto  kisa  lukha  dubbanna upandupandukajata
dhamanisanthatagatta   na  viya  manne  cakkhum  bandhanti  janassa
dassanayati  .  tyaham  upasankamitva  evam  vadami  kim nu kho
tumhe  ayasmanto  kisa  lukha  dubbanna  upandupandukajata
dhamanisanthatagatta  na viya manne cakkhum bandhatha janassa dassanayati .
Te  evamahamsu bandhukarogo no maharajati . idha panaham bhante
@Footnote: 1 Si. Yu. evam hoti .  2 Yu. etthantare kammanti dissati.
Bhikkhu  passami  hatthappahatthe udaggudagge abhiratarupe pinindriye 1-
appossukke  pannalome  paradavutte migabhutena cetasa viharante .
Tassa  mayham  bhante  etadahosi  addha  ime  ayasmanto tassa
bhagavato  sasane  ularam  pubbenaparam  visesam jananti tatha ime
ayasmanto  hatthappahattha  udaggudagga  abhiratarupa  pinindriya 1-
appossukka  pannaloma  paradavutta migabhutena cetasa viharantiti .
Ayampi  kho  me  bhante  bhagavati  dhammanvayo hoti sammasambuddho
bhagava svakkhato bhagavata dhammo supatipanno bhagavato savakasanghoti.
   [565]  Puna  caparaham  bhante  raja khattiyo muddhavasitto
pahomi ghatetayam va ghatetum japetayam va japetum pabbajetayam
va  pabbajetum  .  tassa  mayham bhante attakarane 2- nisinnassa
antarantara  katham  opatenti  soham  na labhami ma me bhonto
attakarane  nisinnassa  antarantara  katham  opatetha  kathapariyosanam
me  bhavanto  agamentuti  . tassa mayham bhante antarantara katham
opatenti  .  idha  panaham  bhante  bhikkhu passami yasmim samaye
bhagava  anekasataya  parisaya  dhammam  deseti  neva  tasmim samaye
bhagavato  savakanam  khipitasaddo  va  hoti  ukkasitasaddo va .
Bhutapubbam  bhante  bhagava  anekasataya  parisaya dhammam desesi tatra
annataro  bhagavato savako ukkasi . tamenam annataro sabrahmacari
@Footnote: 1 Yu. pinitindriye .  2 Yu. atthatharane.
Jannukena  ghattesi  appasaddo  ayasma  hotu  ma  ayasma
saddamakasi  sattha  no  bhagava  dhammam  desetiti  . tassa mayham
bhante  etadahosi  acchariyam  vata  bho  abbhutam vata bho adandena
vata  kira  bho  asatthena  evam suvinita parisa bhavissatiti .  na
kho  panaham  bhante  ito  bahiddha  annam  evam  suvinitam  parisam
samanupassami  .  ayampi  kho  me bhante bhagavati dhammanvayo hoti
sammasambuddho  bhagava  svakkhato  bhagavata  dhammo  supatipanno
bhagavato savakasanghoti.
   [566]  Puna caparaham bhante passami idhekacce khattiyapandite
nipune  kataparappavade valavedhirupe . te bhindanta manne caranti
pannagatena  ditthigatani  .  te  sunanti samano khalu bho gotamo
amukam nama gamam va nigamam va osarissatiti. Te panham abhisankharonti
imam   mayam  panham  samanam  gotamam  upasankamitva  pucchissama
evance  no  puttho  evam  byakarissati  evamassa  mayam  vadam
aropessama  evancepi  no puttho evam byakarissati evampissa
mayam  vadam  aropessamati  .  te  sunanti  samano  khalu bho
gotamo  amukam  nama gamam va nigamam va osatoti . te yena
bhagava  tenupasankamanti  .  te  bhagava dhammiya kathaya sandasseti
samadapeti  samuttejeti  sampahamseti . te bhagavata dhammiya kathaya
sandassita  samadapita  samuttejita  sampahamsita  na  ceva bhagavantam
Panham pucchanti kutassa 1- vadam aropessanti annadatthum 2- bhagavato
savaka  sampajjanti  .  ayampi kho me bhante bhagavati dhammanvayo
hoti  sammasambuddho  bhagava svakkhato bhagavata dhammo supatipanno
bhagavato savakasanghoti.
   [567] Puna caparaham bhante passami idhekacce brahmanapandite
.pe.  gahapatipandite  ...  samanapandite  nipune  kataparappavade
valavedhirupe  .  te  bhindanta  manne  caranti  pannagatena
ditthigatani . te sunanti samano khalu bho gotamo amukam nama gamam
va  nigamam  va  osarissatiti . te panham abhisankharonti imam mayam
panham  samanam  gotamam  upasankamitva  pucchissama  evance  no
puttho  evam  byakarissati  evamassa  mayam  vadam  aropessama
evancepi  no  puttho  evam  byakarissati  evampissa  mayam vadam
aropessamati . te sunanti samano khalu bho gotamo amukam nama
gamam va nigamam va osatoti . te yena bhagava tenupasankamanti.
Te  bhagava  dhammiya  kathaya  sandasseti  samadapeti  samuttejeti
sampahamseti  .  te  bhagavata dhammiya kathaya sandassita samadapita
samuttejita  sampahamsita  na  ceva  bhagavantam  panham pucchanti kutassa
vadam  aropessanti  annadatthum  bhagavantamyeva  okasam  yacanti
agarasma anagariyam pabbajjaya . te bhagava pabbajeti. Te tatha
@Footnote: 1 Yu. kuto .  2 Yu. annadatthu.
Pabbajita  1-  samana  vupakattha  appamatta atapino pahitatta
viharanta  nacirasseva  yassatthaya  kulaputta  sammadeva  agarasma
anagariyam   pabbajanti   tadanuttaram  brahmacariyapariyosanam  dittheva
dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharanti  .  te
evamahamsu  mayam  2- vata bho anassama mayam hi pubbe assamanava
samana   samanamhati   patijanimha   abrahmanava   samana
brahmanamhati  patijanimha  anarahantova  samana  arahantomhati
patijanimha  idani  khomha  3-  samana idani khomha brahmana
idani khomha arahantoti . ayampi kho me bhante bhagavati dhammanvayo
hoti  sammasambuddho  bhagava svakkhato bhagavata dhammo supatipanno
bhagavato savakasanghoti.
   [568] Puna caparam bhante ime 4- isidantapurana 5- thapatayo
mamabhatta  mamayana  6-  aham nesam jivitam data yasassa ahatta
atha  ca  pana  no tatha mayi nipaccakaram karonti yatha bhagavati .
Bhutapubbaham  bhante  senam  abbhuyyato samano ime 7- isidanta-
purane  thapatayo  vimamsamano  annatarasmim  sambadhe  avasathe
vasam  upagacchim  .  atha  kho bhante ime isidantapurana thapatayo
bahudeva  rattim  dhammiya  kathaya  vitinametva  yato assosum kho
@Footnote: 1 Si. Yu. pabbajita. 2 Si. Yu. manam vata. 3 Yu. khomha. 4 Yu. imeti natthi.
@5 Yu. isidattapuranati dissati. 6 Si. sana. 7 Yu. imeva.
Bhagavantam  tato  sisam  katva mam padato karitva nipajjimsu . tassa
mayham  bhante  etadahosi  acchariyam  vata  bho  abbhutam  vata  bho
ime  isidantapurana  thapatayo  mamabhatta  mamayana  aham  nesam
jivitam  data  yasassa  ahatta  atha  ca  pana  no  tatha mayi
nipaccakaram  karonti  yatha  bhagavati  .  addha  ime ayasmanto
tassa bhagavato sasane olaram pubbenaparam visesam janantiti 1- .
Ayampi  2-  kho  bhante  bhagavati  dhammanvayo hoti sammasambuddho
bhagava svakkhato bhagavata dhammo supatipanno bhagavato savakasanghoti.
   [569]  Puna  caparam  bhante bhagavapi khattiyo ahampi khattiyo
bhagavapi  kosalo  3-  ahampi  kosalo  bhagavapi asitiko ahampi
asitiko  yampi  kho  4- bhante bhagavapi khattiyo ahampi khattiyo
bhagavapi  kosalo  ahampi  kosalo  bhagavapi  asitiko  ahampi
asitikoti  5- . iminavarahamevaham bhante bhagavati paramanipaccakaram
kattum  mittupaharam  upadamsetum  handa  cadani  mayam  bhante  gacchama
bahukicca  mayam  bahukaraniyati  .  yassadani  tvam  maharaja  kalam
mannasiti  .  atha  kho  raja  pasenadi  kosalo  utthayasana
bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkami.
   [570]  Atha  kho  bhagava  acirapakkantassa ranno pasenadissa
kosalassa  bhikkhu  amantesi eso bhikkhave raja pasenadi kosalo
@Footnote: 1 Yu. sanjanantiti. 2 Yu. ayampi kho me. 3 Yu. sabbattha kosalakoti dissati.
@4 Yu. khosaddo natthi .  5 Yu. itisaddo natthi.
Dhammacetiyani   bhasitva   utthayasana   pakkanto  ugganhatha
bhikkhave   dhammacetiyani   pariyapunatha   bhikkhave  dhammacetiyani
dharetha   bhikkhave   dhammacetiyani   atthasanhitani   bhikkhave
dhammacetiyani adibrahmacariyakaniti.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
         Dhammacetiyasuttam nitthitam navamam.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 506-516. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=10362&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=10362&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=559&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=39              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=559              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=6357              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=6357              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com