ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

           Upalivadasuttam 1-
   [62]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava nalandayam viharati
pavarikambavane  .  tena  kho  pana  samayena nigantho nataputto
nalandayam  pativasati  mahatiya  niganthaparisaya  saddhim  .  atha  kho
dighatapassi  nigantho  nalandayam  pindaya  caritva  pacchabhattam
pindapatapatikkanto  yena  pavarikambavanam  yena  bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavata  saddhim  sammodi  sammodaniyam  katham  saraniyam
vitisaretva  ekamantam  atthasi  .  ekamantam thitam kho dighatapassim
nigantham  bhagava  etadavoca  samvijjanti  kho  dighatapassi  asanani
sace  akankhasi nisidati . evam vutte dighatapassi nigantho annataram
nicam asanam gahetva ekamantam nisidi.
   [63] Ekamantam nisinnam kho dighatapassim nigantham bhagava etadavoca
kati  pana  tapassi  nigantho  nataputto kammani pannapeti papassa
kammassa  kiriyaya  papassa  kammassa pavattiyati . na kho avuso
gotama   acinnam   niganthassa   nataputtassa   kammam  kammanti
pannapetum  dandam  dandanti  kho  avuso  gotama  acinnam
niganthassa nataputtassa pannapetunti.
   {63.1}  Kati  pana  tapassi  nigantho  nataputto  dandani
pannapeti    papassa    kammassa    kiriyaya    papassa
kammassa   pavattiyati   .   tini   2-   avuso  gotama
@Footnote: 1 Ma. upalisuttam . 2 Ma. Yu. tini kho avuso.
Nigantho   nataputto  dandani  pannapeti  papassa  kammassa
kiriyaya  papassa  kammassa  pavattiya  1-  seyyathidam  kayadandam
vacidandam manodandanti.
   {63.2}  Kim  pana  tapassi annadeva kayadandam annam vacidandam
annam  manodandanti  .  annadeva  avuso  gotama kayadandam annam
vacidandam  annam  manodandanti  .  imesam pana tapassi tinnam dandanam
evam  pativibhattanam evam pativisitthanam katamam dandam nigantho nataputto
mahasavajjataram  pannapeti  2-  papassa  kammassa kiriyaya papassa
kammassa  pavattiya  yadi  va kayadandam yadi va vacidandam yadi va
manodandanti.
   {63.3} Imesam kho avuso gotama tinnam dandanam evam pativibhattanam
evam  pativisitthanam  kayadandam  nigantho  nataputto  mahasavajjataram
pannapeti  papassa  kammassa  kiriyaya  papassa  kammassa pavattiya
no  tatha  vacidandam  no  tatha  manodandanti  .  kayadandanti
tapassi vadesi . kayadandanti avuso gotama vadami . kayadandanti
tapassi vadesi . kayadandanti avuso gotama vadami . kayadandanti
tapassi vadesi . kayadandanti avuso gotama vadamiti . Itiha bhagava
dighatapassim nigantham imasmim kathavatthusmim yavatatiyakam 3- patitthapesi.
   [64]  Evam  vutte  dighatapassi  nigantho bhagavantam etadavoca
tvam  panavuso  gotama  kati  dandani  pannapesi papassa kammassa
@Footnote: 1 Ma. pavattiyati . 2 Ma. pannapeti . 3 Ma. yavatatiyakampi.
Kiriyaya papassa kammassa pavattiyati.
   {64.1}  Na  kho  tapassi acinnam tathagatassa dandam dandanti
pannapetum  kammam  kammanti  kho  tapassi  acinnam  tathagatassa
pannapetunti  .  tvam  panavuso  gotama  kati kammani pannapesi
papassa kammassa kiriyaya papassa kammassa pavattiyati.
   {64.2}  Tini  kho  aham tapassi kammani pannapemi papassa
kammassa  kiriyaya  papassa  kammassa  pavattiya  seyyathidam kayakammam
vacikammam  manokammanti  .  kim  panavuso gotama annadeva kayakammam
annam  vacikammam  annam  manokammanti  .  annadeva tapassi kayakammam
annam  vacikammam  annam manokammanti . imesam panavuso gotama tinnam
kammanam evam pativibhattanam evam pativisitthanam katamam kammam mahasavajjataram
pannapesi  papassa  kammassa  kiriyaya  papassa  kammassa pavattiya
yadi va kayakammam yadi va vacikammam yadi va manokammanti.
   {64.3} Imesam kho aham tapassi tinnam kammanam evam pativibhattanam
evam  pativisitthanam  manokammam  mahasavajjataram  pannapemi  papassa
kammassa kiriyaya papassa kammassa pavattiya no tatha kayakammam no
tatha vacikammanti.
   {64.4} Manokammanti avuso gotama vadesi . mano kammanti
tapassi  vadami  .pe.  manokammanti  avuso  gotama  vadesi .
Manokammanti  tapassi  vadamiti  .  itiha  dighatapassi  nigantho
bhagavantam   imasmim   kathavatthusmim   yavatatiyakam   patitthapetva
Utthayasana yena nigantho nataputto tenupasankami.
   [65] Tena kho pana samayena nigantho nataputto mahatiya 1-
gihiparisaya  saddhim  nisinno  hoti balakiniya 2- upalippamukhaya .
Addasa  kho  nigantho  nataputto  dighatapassim  nigantham  duratova
agacchantam  disvana  dighatapassim  nigantham  etadavoca  handa  kuto
nu tvam tapassi agacchasi divadivassati . ito hi kho aham bhante
agacchami  samanassa  gotamassa  santikati  . ahu pana te tapassi
samanena  gotamena  saddhim kocideva kathasallapoti . ahu kho me
bhante  samanena gotamena saddhim kocideva kathasallapoti . yathakatham
pana te tapassi ahu samanena gotamena saddhim kocideva kathasallapoti.
Atha kho dighatapassi nigantho yavatako ahosi bhagavata saddhim kathasallapo
tam  sabbam niganthassa nataputtassa arocesi . evam vutte nigantho
nataputto  dighatapassim nigantham etadavoca sadhu sadhu tapassi yatha tam
sutavata savakena sammadeva satthu sasanam ajanantena evameva 3-
dighatapassina  niganthena  samanassa  gotamassa  byakatam  kinhi  sobhati
chavo  manodando  imassa  evam  olarikassa kayadandassa upanidhaya
atha  kho  kayadandova  mahasavajjataro  papassa kammassa kiriyaya
papassa kammassa pavattiya no tatha vacidando no tatha manodandoti.
@Footnote: 1 Yu. mahatiya mahatiya . 2 Ma. parisaya . 3 Yu. evamevam.
   [66] Evam vutte upali gahapati nigantham nataputtam etadavoca
sadhu  sadhu  bhante dighatapassi yatha tam sutavata savakena sammadeva
satthu  sasanam  ajanantena  evameva  1-  bhadantena dighatapassina
samanassa  gotamassa  byakatam  kinhi  sobhati  chavo  manodando
imassa  evam  olarikassa  kayadandassa  upanidhaya  atha  kho
kayadandova  mahasavajjataro  papassa  kammassa  kiriyaya  papassa
kammassa  pavattiya  no  tatha  vacidando  no  tatha  manodando
handa  caham  bhante  gacchami samanassa gotamassa imasmim kathavatthusmim
vadam  aropessami  sace  me samano gotamo tatha patitthahissati
yatha bhadantena tapassina patitthapitam
   {66.1} seyyathapi nama balava puriso dighalomikam elakam lomesu
gahetva  akaddheyya  parikaddheyya  samparikaddheyya  evamevaham
samanam   gotamam   vadena  vadam  akaddhissami  parikaddhissami
samparikaddhissami seyyathapi nama balava puriso sondikakammakaro 2-
mahantam  sondikakilanjam  3-  gambhire  udakarahade pakkhipitva kanne
gahetva  akaddheyya  parikaddheyya  samparikaddheyya  evamevaham
samanam   gotamam   vadena  vadam  akaddhissami  parikaddhissami
samparikaddhissami
   {66.2}  seyyathapi  nama  balava  puriso  sondikadhutto
thalam  4-  kanne gahetva odhuneyya niddhuneyya nippotheyya 5-
evamevaham  samanam  gotamam  vadena  vadam odhunissami niddhunissami
@Footnote: 1 Ma. Yu. evamevam . 2 Po. sondikakammam karonto. Ma. Yu. balava sondikakammakaro.
@3 Po. sondikam kilanjam . 4 Po. Yu. valam . 5 Yu. nicchadeyya.
Nippothessami 1-
   {66.3} seyyathapi nama kunjaro satthihayano gambhiram pokkharanim
ogahetva  sanadhovikam  nama  kilitajatam  kilati evamevaham samanam
gotamam sanadhovikam 2- manne kilitajatam kilissami handa caham bhante
gacchami samanassa gotamassa imasmim kathavatthusmim vadam aropessamiti.
Gaccha  tvam  gahapati  samanassa  gotamassa  imasmim  kathavatthusmim vadam
aropehi  aham  va  gahapati  samanassa gotamassa vadam aropeyyam
dighatapassi va nigantho tvam vati.
   [67]  Evam  vutte  dighatapassi  nigantho  nigantham  nataputtam
etadavoca na kho me tam bhante ruccati yam upali gahapati samanassa
gotamassa  vadam  aropeyya  samano  hi  bhante gotamo mayavi
avattanim   mayam   janati   yaya   annatitthiyanam  savake
avattetiti  .  atthanam  kho  etam tapassi anavakaso yam upali
gahapati   samanassa  gotamassa  savakattam  upagaccheyya  thananca
kho  etam  vijjati  yam  samano  gotamo  upalissa  gahapatissa
savakattam  upagaccheyya  gaccha  tvam  gahapati  samanassa  gotamassa
imasmim  kathavatthusmim  vadam aropehi aham va 3- gahapati samanassa
gotamassa vadam aropeyyam dighatapassi va nigantho tvam vati.
   {67.1}  Dutiyampi  kho  dighatapassi  nigantho nigantham nataputtam
etadavoca na kho me tam bhante ruccati yam upali gahapati samanassa gotamassa
@Footnote: 1 Yu. nicachadessami . 2 Po. sanadhovikanneva. manneti padam natthi.
@3 Ma. Yu. aham va hi.
Vadam  aropeyya  samano  hi  bhante  gotamo mayavi avattanim
mayam  janati  yaya  annatitthiyanam  savake  avattetiti .
Atthanam  kho  etam  tapassi  anavakaso yam upali gahapati samanassa
gotamassa  savakattam  upagaccheyya  thananca  kho  etam  vijjati
yam  samano  gotamo  upalissa  gahapatissa  savakattam  upagaccheyya
gaccha  tvam  gahapati  samanassa  gotamassa  imasmim  kathavatthusmim vadam
aropehi  aham  va  gahapati  samanassa gotamassa vadam aropeyyam
dighatapassi va nigantho tvam vati.
   {67.2}  Tatiyampi  kho  dighatapassi  nigantho nigantham nataputtam
etadavoca na kho me tam bhante ruccati yam upali gahapati samanassa
gotamassa  vadam  aropeyya  samano  hi  bhante gotamo mayavi
avattanim  mayam janati yaya annatitthiyanam savake avattetiti .
Atthanam  kho  etam  tapassi  anavakaso yam upali gahapati samanassa
gotamassa savakattam upagaccheyya thananca kho etam vijjati yam samano
gotamo  upalissa gahapatissa savakattam upagaccheyya gaccha tvam gahapati
samanassa  gotamassa  imasmim  kathavatthusmim  vadam  aropehi  aham
va  1-  gahapati  samanassa  gotamassa  vadam aropeyyam dighatapassi
va nigantho tvam vati.
   [68] Evam bhanteti kho upali gahapati niganthassa nataputtassa
patissutva  utthayasana  nigantham  nataputtam  abhivadetva  padakkhinam
@Footnote: 1 Ma. Yu. aham va hi.
Katva  yena  pavarikambavanam yena bhagava tenupasankami upasankamitva
bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  . ekamantam nisinno kho
upali  gahapati  bhagavantam  etadavoca  agama  nu  khvidha  bhante
dighatapassi  niganthoti . agama khvidha gahapati dighatapassi niganthoti .
Ahu  1-  pana  te  bhante dighatapassina niganthena saddhim kocideva
kathasallapoti  .  ahu  kho  me  gahapati  dighatapassina niganthena
saddhim  kocideva  kathasallapoti  .  yathakatham pana te bhante ahu
dighatapassina niganthena saddhim kocideva kathasallapoti.
   {68.1} Atha kho bhagava yavatako ahosi dighatapassina niganthena
saddhim kathasallapo tam sabbam upalissa gahapatissa arocesiti 2- .
Evam  vutte  upali gahapati bhagavantam etadavoca sadhu sadhu bhante
dighatapassi  3-  yatha  tam sutavata savakena sammadeva satthu sasanam
ajanantena  evameva  4- dighatapassina niganthena bhagavato byakatam
kinhi  sobhati chavo manodando imassa evam olarikassa kayadandassa
upanidhaya  atha  kho  kayadandova  mahasavajjataro papassa kammassa
kiriyaya  papassa  kammassa pavattiya no tatha vacidando no tatha
manodandoti  . sace kho tvam gahapati sacce patitthaya manteyyasi
siya  no  ettha  kathasallapoti . sacce aham bhante patitthaya
mantessami hotu no ettha kathasallapoti.
   [69]  Tam  kim mannasi gahapati idhassa 5- nigantho abadhiko
@Footnote: 1 Ma. ahu kho pana . 2 Yu. iti saddo natthi . 3 Yu. tapassi.
@4 Ma. Yu. evammevam . 5 Ma. idhassa.
Dukkhito   balhagilano   sitodakapatikkhitto   unhodakapatisevi
so  sitodakam  alabhamano  kalam  kareyya  imassa 1- pana gahapati
nigantho  nataputto  katthupapattim  pannapetiti  .  atthi  bhante
manosatta nama deva tattha so uppajjati 2-
   {69.1} tam kissa hetu asu 3- hi bhante manopatibaddho kalam
karotiti . gahapati gahapati 4- manasikarohi 5- manasikaritva kho tvam
gahapati byakarohi na kho te sandhiyati purimena va pacchimam pacchimena
va purimam bhasita kho pana te gahapati esa vaca sacce aham bhante
patitthaya mantessami 6- hotu no ettha kathasallapoti. Kincapi
bhante bhagava evamaha atha kho kayadandova mahasavajjataro papassa
kammassa  kiriyaya  papassa  kammassa  pavattiya no tatha vacidando
no tatha manodandoti.
   [70] Tam kim mannasi gahapati idhassa nigantho 7- catuyamasamvarasamvuto
sabbavarivarito   sabbavariyutto   sabbavaridhuto   sabbavariphuttho
so  abhikkamanto  patikkamanto  bahu  khuddake  pane  sanghatam
apadeti  imassa  pana  gahapati  nigantho  nataputto  kim  8-
vipakam  pannapetiti  .  asancetanikam  bhante  nigantho  nataputto
no  mahasavajjam  pannapetiti  .  sace pana gahapati cetetiti .
Mahasavajjam  bhante  hotiti  .  cetanam  pana  gahapati  nigantho
nataputto kismim pannapetiti. Manodandasmim pana bhanteti.
@Footnote: 1 Ma. idhassa . 2 Po. upapajjati . 3 Ma. amu hi . 4 Ma. dutiyalapanam natthi.
@5 Yu. ayam patho natthi . 6 Ma. manteyyami.
@7 Ma. etthantare nataputtoti dissati . 8 Ma. Yu. kam vipakam.
   {70.1}  Gahapati  gahapati  manasikarohi manasikaritva kho gahapati
byakarohi  na kho te sandhiyati purimena va pacchimam pacchimena va
purimam bhasita kho pana te gahapati esa vaca sacce aham bhante
patitthaya  mantessami  hotu no ettha kathasallapoti . kincapi
bhante  bhagava  evamaha  atha  kho  kayadandova  mahasavajjataro
papassa  kammassa  kiriyaya  papassa  kammassa  pavattiya no tatha
vacidando no tatha manodandoti.
   {70.2} Tam kim mannasi gahapati ayam nalanda iddha ceva phita ca
bahujana  akinnamanussati  .  evam  1-  bhante  ayam  nalanda
iddha  ceva  phita ca bahujana akinnamanussati . tam kim mannesi
gahapati  idha  puriso  agaccheyya  ukkhittasiko so evam vadeyya
aham  yavatika  imissa  nalandaya  pana  te  ekena khanena
ekena  muhuttena  ekammamsakhalam  2-  ekammamsapunjam  karissamiti .
Tam  kim mannasi gahapati pahoti nu kho so puriso yavatika imissa
nalandaya pana te ekena khanena ekena muhuttena ekammamsakhalam
ekammamsapunjam  katunti  .  dasapi 3- bhante purisa visampi bhante
purisa  timsampi  bhante purisa cattalisampi bhante purisa pannasampi
bhante  purisa  nappahonti  yavatika  imissa  nalandaya  pana
te  ekena  khanena  ekena  muhuttena ekammamsakhalam ekammamsapunjam
katum  kinhi  sobhati  eko  chavo  purisoti  .  tam  kim mannasi
@Footnote: 1 Ma. evam ...manussati ime patha natthi . 2 Yu. ekamamsakhalam . 3 Ma. dasampi.
Gahapati  idhagaccheyya  samano  va  brahmano  va  iddhima
cetovasippatto  so  evam  vadeyya  aham  imam  nalandam ekena
manopadosena bhasmam karissamiti.
   {70.3} Tam kim mannasi gahapati pahoti nu kho so samano va brahmano
va iddhima cetovasippatto imam nalandam ekena manopadosena bhasmam
katunti . dasapi bhante 1- nalanda visampi bhante nalanda timsampi
bhante  nalanda  cattalisampi  bhante  nalanda pannasampi bhante
nalanda pahoti so samano va brahmano va iddhima cetovasippatto
imam nalandam 2- ekena manopadosena bhasmam katum kinhi sobhati eka
chava nalandati.
   {70.4}  Gahapati 3- gahapati manasikarohi namasikaritva kho tvam
gahapati byakarohi na kho te sandhiyati purimena va pacchimam pacchimena
va purimam bhasita kho pana te gahapati esa vaca sacce aham bhante
patitthaya  mantessami  4-  hotu  no  ettha kathasallapoti .
Kincapi bhante bhagava evamaha atha kho kayadandova mahasavajjataro
papassa  kammassa  kiriyaya  papassa  kammassa  pavattiya no tatha
vacidando no tatha manodandoti.
   {70.5}  Tam  kim  mannasi  gahapati  sutante  dandakirannam 5-
kalingarannam   6-  mejjharannam  7-  matangarannam  arannam
arannabhutanti  .  evam  bhante  sutam  me dandakirannam kalingarannam
mejjharannam    matangarannam   arannam   arannabhutanti   .
@Footnote: 1 Ma. idheva ekalapanameva atthi . 2 Ma. Yu. imam nalandanti dve patha natthi.
@3 Ma. tenahi gahapati. dutiyalapanam natthi . 4 Ma. manteyyami . 5 Yu. dandakarannam.
@6 Ma. kalingarannam . 7 Ma. majjharannam.
Tam  kim  mannasi  gahapati  kinti  te sutam kena 1- tam dandakirannam
kalingarannam  mejjharannam  matangarannam  arannam  arannabhutanti .
Sutam  metam  bhante  isinam manopadosena tam dandakirannam kalingarannam
mejjharannam matangarannam arannam arannabhutanti.
   {70.6} Gahapati 2- gahapati 3- manasikarohi manasikaritva kho tvam
gahapati byakarohi na kho te sandhiyati purimena va pacchimam pacchimena
va purimam bhasita kho pana te gahapati esa vaca sacce aham bhante
patitthaya mantessami 4- hotu no ettha kathasallapoti.
   [71] Purimenaham 5- bhante opammena bhagavato attamano abhiraddho
apicaham  imani  bhagavato  vicittani  panhapatibhanani  sotukamo
evaham  bhagavantam  paccanikatabbam  avamannissam  abhikkantam  bhante
abhikkantam  bhante  seyyathapi  bhante  nikkujjitam  va  ukkujjeyya
paticchannam  va  vivareyya mulhassa va maggam acikkheyya andhakare
va telapajjotam dhareyya cakkhumanto rupani dakkhantiti 6- evameva 7-
bhagavata  anekapariyayena  dhammo  pakasito esaham bhante bhagavantam
saranam  gacchami  dhammanca  bhikkhusanghanca  upasakam  mam bhagava dharetu
ajjatagge panupetam saranangatanti 8-.
   [72] Anuviccakaram kho gahapati karohi anuviccakaro tumhadisanam
@Footnote: 1 Ma. sutam . 2 Ma. tenahi gahapati . 3 Ma. dutiyalapanam natthi.
@4 Ma. manteyyami . 5 Yu. purimenevahanti dissati. Ma. purimenavaham.
@6 Yu. dakkhintiti . 7 Yu. evamevam . 8 Si. saranagatam.
Disanam natamanussanam sadhu hotiti . iminapaham 1- bhante bhagavato
bhiyyoso  mattaya  attamano  abhiraddho  yam  mam  bhagava evamaha
anuviccakaram kho gahapati karohi anuviccakaro tumhadisanam natamanussanam
sadhu  hotiti  mam hi bhante annatitthiya savakam labhitva kevalakappam
nalandam  patakam  parihareyyum  upali  amhakam  gahapati  savakattam
upagatoti  atha ca pana mam bhagava evamaha anuviccakaram kho gahapati
karohi  anuviccakaro hi 2- tumhadisanam natamanussanam sadhu hotiti
esaham  bhante dutiyampi bhagavantam saranam gacchami dhammanca bhikkhusanghanca
upasakam mam bhagava dharetu ajjatagge panupetam saranangatanti.
   [73] Digharattam kho te gahapati niganthanam opanabhutam kulam 3-
yena  tesam  4- upagatanam pindapatam 5- databbam manneyyasiti .
Iminapaham  bhante  bhagavato  bhiyyoso  mattaya attamano abhiraddho
yam  mam  bhagava  evamaha  digharattam  kho  te  gahapati  niganthanam
opanabhutam  kulam  6-  yena tesam 7- upagatanam pindapatam databbam
manneyyasiti  sutam  metam  bhante  samano  gotamo  evamaha
mayhameva  danam  databbam  nannesam  danam  databbam  mayhameva
savakanam  danam  databbam  nannesam  savakanam  danam  databbam
mayhameva  dinnam  mahapphalam  nannesam  dinnam  mahapphalam  mayhameva
@Footnote: 1 Si. iminapaham . 2 Yu. hisaddo natthi . 3-6 Po. kulamyeva. yenati
@pathapadam natthi . 4-7 Ma. Yu. nesam . 5 Si. yu pindakam.
Savakanam  dinnam  mahapphalam  nannesam  savakanam  dinnam  mahapphalanti
atha  ca  pana mam bhagava niganthesupi dane samadapeti apica bhante
mayamettha  kalam  janissama  esaham  bhante  tatiyampi  bhagavantam
saranam  gacchami  dhammanca  bhikkhusanghanca  upasakam  mam bhagava dharetu
ajjatagge panupetam saranangatanti.
   [74]  Atha kho bhagava upalissa gahapatissa anupubbikatham kathesi
seyyathidam  danakatham  silakatham  saggakatham  kamanam  adinavam  okaram
sankilesam  nekkhamme  anisamsam  pakasesi  . yada bhagava annasi
upalim   gahapatim  kallacittam  muducittam  vinivaranacittam  udaggacittam
pasannacittam  atha  ya  buddhanam  samukkamsika  dhammadesana  tam
pakasesi  dukkham  samudayam  nirodham  maggam  . seyyathapi nama suddham
vattham  apagatakalakam  sammadeva  rajanam  patigganheyya  evameva  1-
upalissa  gahapatissa  tasmimyeva  asane  virajam  vitamalam  dhammacakkhum
udapadi  yankinci  samudayadhammam  sabbantam  nirodhadhammanti  .  atha
kho upali gahapati ditthadhammo pattadhammo viditadhammo pariyogalhadhammo
tinnavicikiccho   vigatakathamkatho   vesarajjappatto   aparapaccayo
satthu  sasane bhagavantam etadavoca handa cadani mayam bhante gacchama
bahukicca  mayam  bahukaraniyati  .  yassadani  tvam  gahapati  kalam
mannasiti.
   [75]  Atha  kho  upali gahapati bhagavato bhasitam abhinanditva
@Footnote: 1 Yu. evamevam.
Anumoditva  utthayasana  bhagavantam  abhivadetva  padakkhinam  katva
yena  sakam  nivesanam  tenupasankami upasankamitva dovarikam amantesi
ajjatagge  samma  dovarika  avarami  dvaram  niganthanam  niganthinam
anavatam  dvaram  bhagavato  savakanam 1- bhikkhunam bhikkhuninam upasakanam
upasikanam  sace  koci  nigantho  agacchati  tamenam  tvam  evam
vadeyyasi  tittha  bhante  ma  pavisi  ajjatagge  upali gahapati
samanassa  gotamassa  savakattam  upagato  avatam  dvaram  niganthanam
niganthinam  anavatam  dvaram  bhagavato  savakanam  bhikkhunam  bhikkhuninam
upasakanam upasikanam sace te 2- bhante pindakena attho ettheva
tittha ettheva te 3- aharissantiti . evam bhanteti kho dovariko
upalissa gahapatissa paccassosi.
   [76]  Assosi  kho  dighatapassi  nigantho upali kira gahapati
samanassa  gotamassa  savakattam  upagatoti  .  atha  kho  dighatapassi
nigantho  yena  nigantho  nataputto  tenupasankami  upasankamitva
nigantham  nataputtam  etadavoca  sutam  4-  metam bhante upali kira
gahapati  samanassa  gotamassa  savakattam  upagatoti  .  atthanam kho
etam  tapassi  anavakaso  yam  upali  gahapati  samanassa  gotamassa
savakattam  upagaccheyya  thananca  kho  etam  vijjati  yam  samano
gotamo  upalissa  gahapatissa  savakattam  upagaccheyyati . dutiyampi
kho  dighatapassi  nigantho  nigantham  nataputtam  etadavoca  sutam metam
@Footnote: 1 Ma. Yu. savakananti natthi . 2-3 Ma. vo . 4 Ma. sutametam.
Bhante  upali  kira  gahapati  samanassa  gotamassa  savakattam
upagatoti  .  atthanam  kho  etam  tapassi  anavakaso yam upali
gahapati  samanassa  gotamassa  savakattam  upagaccheyya  thananca  kho
etam  vijjati  yam  samano  gotamo  upalissa  gahapatissa savakattam
upagaccheyyati.
   {76.1} Tatiyampi kho dighatapassi nigantho nigantham nataputtam etadavoca
sutam  metam  bhante  upali kira gahapati samanassa gotamassa savakattam
upagatoti . atthanam kho etam tapassi anavakaso yam upali gahapati
samanassa  gotamassa  savakattam upagaccheyya thananca kho etam vijjati
yam  samano  gotamo  upalissa  gahapatissa  savakattam upagaccheyyati
handaham bhante gacchami yava janami yadi va upali gahapati samanassa
gotamassa savakattam upagato yadi va noti . gaccha 1- tvam tapassi
janahi yadi va upali gahapati samanassa gotamassa savakattam upagato
yadi va noti.
   [77]  Atha  kho dighatapassi nigantho yena upalissa gahapatissa
nivesanam  tenupasankami  .  addasa  kho  dovariko  dighatapassim
nigantham  duratova  agacchantam  disvana  dighatapassim  nigantham etadavoca
tittha  bhante  ma  pavisi  ajjatagge  upali  gahapati  samanassa
gotamassa  savakattam  upagato  avatam  dvaram  niganthanam  niganthinam
anavatam  dvaram  bhagavato  savakanam  bhikkhunam  bhikkhuninam  upasakanam
@Footnote: 1 Po. saccam.
Upasikanam  sace  te  bhante  pindakena  attho  ettheva tittha
ettheva  te  aharissantiti . na me avuso pindakena atthoti
vatva  tato  patinivattitva  yena  nigantho nataputto tenupasankami
upasankamitva  nigantham  nataputtam  etadavoca  saccamyeva  kho bhante
yam  upali  gahapati  samanassa  gotamassa  savakattam  upagato  etam
kho te aham bhante nalattham na kho me tam 1- bhante ruccati yam
upali  gahapati  samanassa  gotamassa  vadam  aropeyya  samano hi
bhante  gotamo mayavi avattanim mayam janati yaya annatitthiyanam
savake avattetiti avatto kho te bhante upali gahapati samanena
gotamena avattaniya mayayati . atthanam kho etam 2- dighatapassi
anavakaso yam upali gahapati samanassa gotamassa savakattam upagaccheyya
thananca  kho  etam  vijjati yam samano gotamo upalissa gahapatissa
savakattam upagaccheyyati.
   {77.1} Dutiyampi kho 3- dighatapassi nigantho nigantham nataputtam
etadavoca saccamyeva kho bhante yam upali gahapati samanassa gotamassa
savakattam upagato etam kho te aham bhante nalattham na kho me bhante
ruccati  yam  upali  gahapati  samanassa  gotamassa  vadam aropeyya
samano  hi  bhante  gotamo mayavi avattanim mayam janati yaya
annatitthiyanam  savake  avattetiti  avatto  kho  te  bhante
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi . 2 Yu. Ma. dighaiti na dissati.
@3 Po. Yu. dutiyampi kho...tatiyampi kho dighatapassiti dissati.
Upali  gahapati  samanena  gotamena  avattaniya  mayayati .
Atthanam  kho  etam  tapassi  anavakaso yam upali gahapati samanassa
gotamassa savakattam upagaccheyya thananca kho etam vijjati yam samano
gotamo  upalissa gahapatissa savakattam upagaccheyya 1- [2]- handa
caham  tapassi gacchami yava 3- samamyeva janami yadi va upali
gahapati samanassa gotamassa savakattam upagato yadi va noti.
   [78]  Atha  kho  nigantho  nataputto mahatiya niganthaparisaya
saddhim  yena  upalissa  gahapatissa  nivesanam tenupasankami . addasa
kho  dovariko  nigantham  nataputtam  duratova  agacchantam  disvana
nigantham  nataputtam  etadavoca  tittha  bhante ma pavisi ajjatagge
upali  gahapati  samanassa  gotamassa  savakattam  upagato  avatam
dvaram  niganthanam  niganthinam  anavatam  dvaram  bhagavato  savakanam
bhikkhunam  bhikkhuninam  upasakanam  upasikanam sace te bhante pindakena
attho ettheva tittha ettheva te aharissantiti.
   {78.1} Tenahi samma dovarika yena upali gahapati tenupasankama
upasankamitva  upalim  gahapatim  evam vadehi nigantho 4- nataputto
mahatiya  niganthaparisaya  saddhim  bahidvarakotthake  thito  so  te
dassanakamoti . evam bhanteti kho dovariko niganthassa nataputtassa
patissutva  yena  upali  gahapati  tenupasankami upasankamitva upalim
gahapatim  etadavoca  nigantho bhante nataputto mahatiya niganthaparisaya
@Footnote: 1 Ma. upagaccheyyati . 2 Ma. Yu. tatiyampi kho dighatapassi .pe. upagaccheyya.
@3 Ma. yava caham . 4 Ma. nigantho bhante.
Saddhim bahidvarakotthake thito so te dassanakamoti.
   {78.2} Tenahi samma dovarika majjhimaya dvarasalaya asanani
pannapesiti 1- . evam bhanteti kho dovariko upalissa gahapatissa
patissutva  majjhimaya  dvarasalaya  asanani  pannapetva  yena
upali  gahapati  tenupasankami  upasankamitva upalim gahapatim etadavoca
pannattani  kho  bhante  majjhimaya dvarasalaya asanani yassadani
kalam mannasiti . atha kho upali gahapati yena majjhima dvarasala
tenupasankami  upasankamitva  yam  tattha  asanam  agganca  setthanca
uttamanca  panitanca  tattha  samam 2- nisiditva dovarikam amantesi
tenahi  samma  dovarika  yena  nigantho  nataputto  tenupasankami
upasankamitva  nigantham  nataputtam  evam vadehi upali bhante gahapati
evamaha pavisa kira bhante sace akankhasiti. Evam bhanteti kho dovariko
upalissa  gahapatissa patissutva yena nigantho nataputto tenupasankami
upasankamitva  nigantham  nataputtam  etadavoca  upali  bhante gahapati
evamaha pavisa kira bhante sace akankhasiti. Atha kho nigantho nataputto
mahatiya niganthaparisaya saddhim yena majjhima dvarasala tenupasankami.
   [79] Atha kho upali gahapati yam sudam pubbe 3- yato passati
nataputtam  4-  duratova  agacchantam  disvana  tato  paccuggantva
yam  tattha  asanam  agganca  setthanca  uttamanca  panitanca  tam
@Footnote: 1 Ma. pannapehiti . 2 Yu. samanti natthi . 3 Ma. pubbeva . 4 Ma. nigantham
@nataputtam.
Uttarasangena  sammajjitva  1- pariggahetva nisidapeti sodani yam
tattha  asanam  agganca  setthanca  uttamanca  panitanca  tattha
samam  nisiditva  nigantham  nataputtam etadavoca samvijjanti kho bhante
gahapati 2- asanani sace akankhasi nisidati . evam vutte nigantho
nataputto  upalim  gahapatim  etadavoca  ummattosi  tvam  gahapati
dattosi  tvam  gahapati  gacchamaham  bhante  samanassa  gotamassa
vadam aropessamiti gantvana mahatasi 3- vadasanghatena patimukko
agato  seyyathapi  gahapati  puriso  andaharako gantva ubbhatehi
andehi  agaccheyya seyyatha va pana gahapati puriso akkhikaharako
gantva  ubbhatehi  akkhihi  4-  agaccheyya  evameva  kho tvam
gahapati  gacchamaham  bhante  samanassa  gotamassa vadam aropessamiti
gantva  mahatasi  vadasanghatena  patimukko  agato avatto 5-
khosi tvam gahapati samanena gotamena avattaniya mayayati.
   [80]  Bhaddika  bhante  avattani  maya  kalyani  bhante
avattani  maya  piya  me  bhante  natisalohita  imaya
avattaniya  avatteyyum  piyanampi  me  assa  natisalohitanam
digharattam  hitaya  sukhaya  sabbe  cepi  bhante  khattiya  imaya
avattaniya   avatteyyum  sabbesanampissa  khattiyanam  digharattam
hitaya  sukhaya  sabbe  cepi  bhante  brahmana  .pe. vessa
.pe.  sudda  imaya  avattaniya  avatteyyum  sabbesanampissa
@Footnote: 1 Yu. pamajjitva. Ma. sammajjitva . 2 Ma. ayam patho natthi . 3 Ma. mahatapi.
@4 Ma. akkhehi . 5 Ma. avattosi kho.
Suddanam  digharattam  hitaya sukhaya sadevako 1- cepi bhante loko
samarako  sabrahmako  sassamanabrahmani  paja  sadevamanussa  imaya
avattaniya  avatteyya 2- sadevakassapissa 3- lokassa samarakassa
sabrahmakassa  sassamanabrahmaniya  pajaya  sadevamanussaya  digharattam
hitaya sukhayati 4- tenahi bhante upamam te karissami upamayapidhekacce
vinnu purisa bhasitassa attham jananti 5-.
   [81]  Bhutapubbam  bhante  annatarassa  brahmanassa  jinnassa
vuddhassa  mahallakassa  dahara  6-  manavika pajapati ahosi gabbhini
upavijanna  .  atha  kho  bhante  sa  manavika  tam  brahmanam
etadavoca  gaccha  tvam  brahmana  apana  makkatacchapakam  kinitva
anehi  yo  me kumarakassa kilapanako bhavissatiti . evam vutte
bhante  7-  so brahmano tam manavikam etadavoca agamehi tava
bhoti  yava  vijayasi  sace  tvam bhoti kumarakam vijayissasi tassa
te  aham  apana  makkatacchapakam  kinitva  anissami  yo  te
kumarakassa  kilapanako  bhavissati  sace  pana  tvam  bhoti  kumarikam
vijayissasi  tassa  te  aham  apana  makkatacchapikam  kinitva
anissami  ya  te  kumarikaya  kilapanika bhavissatiti . dutiyampi
kho  bhante  sa  manavika  tam  brahmanam  etadavoca gaccha tvam
brahmana  apana  makkatacchapakam  kinitva  anehi  yo  me
kumarakassa  kilapanako  bhavissatiti  .  dutiyampi  kho  bhante  so
@Footnote: 1 Ma. sadevakopi ce . 2 Ma. avatteyyum . 3 Ma. pissati natthi.
@4 Yu. itisaddo natthi . 5 Yu. ajananti . 6 Ma. daharimanavika.
@7 Ma. bhanteti alapanapadam natthi.
Brahmano  tam  manavikam  etadavoca  agamehi  tava  bhoti yava
vijayasi  sace  tvam  bhoti  kumarakam  vijayissasi  tassa te aham
apana  makkatacchapakam  kinitva  anissami  yo  te  kumarakassa
kilapanako  bhavissati  sace  pana  tvam  bhoti  kumarikam  vijayissasi
tassa  te  aham  apana  makkatacchapikam  kinitva anissami ya
te kumarikaya kilapanika bhavissatiti.
   {81.1} Tatiyampi kho bhante sa manavika tam brahmanam etadavoca
gaccha  tvam  brahmana  apana  makkatacchapadam kinitva anehi yo
me kumarakassa kilapanako bhavissatiti . atha kho bhante so brahmano
tassa  manavikaya  saratto  patibaddhacitto  apana  makkatacchapakam
kinitva anetva tam manavikam etadavoca ayam te bhoti maya 1- apana
makkatacchapako  kinitva  anito  yo  te  kumarakassa kilapanako
bhavissatiti . evam vutte bhante sa manavika tam brahmanam etadavoca
gaccha  tvam  brahmana  imam  makkatacchapakam  adaya yena rattapani
rajakaputto  tenupasankami  2- upasankamitva rattapanim rajakaputtam evam
vadehi  icchamaham  samma  rattapani  imam  makkatacchapakam pitavalepanam
nama rangajatam rajitam 3- akottitapaccakottitam ubhatobhagavimatthanti.
   {81.2}  Atha  kho bhante so brahmano tassa manavikaya
saratto   patibaddhacitto  4-  makkatacchapakam  adaya  yena
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho natthi . 2 Yu. tenupasankama . 3 Si. Yu. ranjitam.
@4 Yu. tanti dissati.
Rattapani  rajakaputto  tenupasankami  upasankamitva rattapanim rajakaputtam
etadavoca   icchamaham   samma  rattapani  imam  makkatacchapakam
pitavalepanam   nama   rangajatam   rajitam  akottitapaccakottitam
ubhatobhagavimatthanti.
   {81.3} Evam vutte bhante rattapani rajakaputto tam brahmanam
etadavoca ayam kho te bhante makkatacchapako rangakkhamo hi kho no
akottanakkhamo no vimajjanakkhamoti . evameva kho bhante balanam
niganthanam  vado  rangakkhamo  hi  kho balanam no panditanam no
anuyogakkhamo  no vimajjanakkhamo . atha kho bhante so brahmano
aparena  samayena  navam  dussayugam adaya yena rattapani rajakaputto
tenupasankami   upasankamitva   rattapanim   rajakaputtam  etadavoca
icchamaham  samma  rattapani  imam  navam  dussayugam  pitavalepanam nama
rangajatam rajitam akottitapaccakottitam ubhatobhagavimatthanti.
   {81.4} Evam vutte bhante rattapani rajakaputto 1- brahmanam
etadavoca  idam  kho  te  bhante  navam  dussayugam  rangakkhamanceva
akottanakkhamanca  vimajjanakkhamancati  .  evameva  kho  bhante
tassa  bhagavato  vado  arahato  sammasambuddhassa  rangakkhamo ceva
panditanam  no  balanam  anuyogakkhamo  ca  vimajjanakkhamo cati .
Sarajika  kho  tam  gahapati  parisa  evam  janati upali gahapati
niganthassa nataputtassa savakoti kassa tam gahapati savakam dharemati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tam.
   [82]  Evam  vutte  upali  gahapati  utthayasana  ekamsam
uttarasangam  karitva  yena  bhagava  tenanjalimpanametva  nigantham
nataputtam etadavoca tenahi bhante sunohi yassaham savako 1-
   {82.1} dhirassa vigatamohassa 2- pabhinnakhilassa 3- vijitavijayassa
anighassa  susamacittassa  buddhasilassa  sadhupannassa  vesamantarassa  4-
vimalassa   bhagavato  tassa  savakohamasmi  akathamkathissa  tusitassa
vantalokamisassa  muditassa  katasamanassa  manujassa  antimasarirassa  5-
narassa   anopamassa   virajassa  bhagavato  tassa  savakohamasmi
asamsayassa  kusalassa  6-  venayikassa  sarathivarassa  anuttarassa
ruciradhammassa  nikkankhassa  pabhasakarassa  7-  manacchidassa  virassa
bhagavato  tassa  savakohamasmi  nisabhassa  appameyyassa  gambhirassa
monappattassa  khemankarassa  vedassa 8- dhammatthassa susamvutattassa 9-
sangatigassa  muttassa  bhagavato  tassa  savakohamasmi  nagassa
pantasenassa  khinasannojanassa  muttassa  patimantakassa  monassa  10-
pannadhajassa  vitaragassa  dantassa  nippapancassa  bhagavato  tassa
savakohamasmi  isisattamassa  akuhassa  tevijjassa  brahmasattassa 11-
nhatakassa  padakassa  12-  passaddhassa  viditavedassa  purindadassa
sakkassa  bhagavato  tassa  savakohamasmi  ariyassa  bhavitattassa
pattipattassa   veyyakaranassa   satimato   vipassissa  anabhinatassa
no   apanatassa   anejassa   vasippattassa   bhagavato  tassa
@Footnote: 1 Ma. savakoti . 2 Po. vitamohassa . 3 Ma. bhinnakhilassa.
@4 Si. Yu. vessantarassa. 5 Ma. Yu. antimasarirassa . 6 Si. kalassa.
@7 Ma. pabhasakassa. 8 Si. Ma. devassa. 9 Ma. Yu. samvutattassa.
@10 Yu. dhonassa . 11 Ma. Yu. brahmapattassa. 12 Po. padakaranassa.
Savakohamasmi   sammaggatassa   jhayissa  ananugatantarassa  suddhassa
asitassa  appabhitassa  1-  pavivittassa  aggappattassa  tinnassa
tarayantassa  bhagavato  tassa  savakohamasmi  santassa  bhuripannassa
mahapannassa   vitalobhassa   tathagatassa  sugatassa  appatipuggalassa
asamassa   visaradassa  nipunassa  bhagavato  tassa  savakohamasmi
tanhacchidassa  2-  buddhassa  vitadhumassa  anupalittassa  ahuneyyassa
yakkhassa  uttamapuggalassa  atulassa  mahato  yasaggappattassa  bhagavato
tassa savakohamasmiti.
   [83]  Kada  sannulha  pana  te  gahapati  ime  samanassa
gotamassa  vannati  . seyyathapi bhante nanapupphanam mahapuppharasi
tamenam dakkho malakaro va malakarantevasi va vicitramalam 3-
gantheyya evameva kho bhante so bhagava anekavanno anekasatavanno
ko hi bhante vannarahassa vannam na karissatiti.
   Atha  kho  niganthassa nataputtassa bhagavato sakkaram asahamanassa
tattheva unham lohitam mukhato ugganchiti.
         Upalivadasuttam nitthitam chattham.
           ----------
@Footnote: 1 Yu. appahinassa . 2 Ma. tanhacchindissa.
@3 Ma. vicittam malam. Yu. vicitram.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 54-78. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=1082&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=1082&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=62&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=62              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=975              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=975              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]