ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

            Selasuttam
   [604]  Evamme  sutam  ekam  samayam  bhagava anguttarapesu
carikancaramano  mahata  bhikkhusanghena  saddhim addhaterasehi bhikkhusatehi
yena  apanam  nama  anguttarapanam  nigamo  tadavasari  . assosi
kho  keniyo  jatilo samano khalu bho gotamo sakyaputto sakyakula
pabbajito  anguttarapesu  carikancaramano  mahata  bhikkhusanghena
saddhim  addhaterasehi  bhikkhusatehi  apanam  anuppatto  tam kho pana
bhavantam  gotamam  evamkalyano  kittisaddo  abbhuggato  itipi  so
bhagava   araham   sammasambuddho   vijjacaranasampanno   sugato
lokavidu  anuttaro  purisadammasarathi  sattha  devamanussanam  buddho
bhagava  so  imam  lokam sadevakam samarakam sabrahmakam sassamanabrahmanim
pajam  sadevamanussam  sayam  abhinna  sacchikatva  pavedeti  so dhammam
deseti   adikalyanam  majjhekalyanam  pariyosanakalyanam  sattham
sabyanjanam  kevalaparipunnam  parisuddham  brahmacariyam  pakaseti  sadhu kho
pana tatharupanam arahatam dassanam hotiti.
   [605]  Atha  kho  keniyo jatilo yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavata  saddhim  sammodi  sammodaniyam  katham  saraniyam
vitisaretva  ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinnam  kho keniyam
jatilam  bhagava  dhammiya  kathaya  sandassesi  samadapesi samuttejesi
Sampahamsesi  .  atha  kho  keniyo jatilo bhagavata dhammiya kathaya
sandassito  samadapito  samuttejito  sampahamsito  bhagavantam etadavoca
adhivasetu me bhavam gotamo svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghenati.
Evam vutte bhagava keniyam jatilam etadavoca maha kho keniya bhikkhusangho
addhaterasani bhikkhusatani tvanca brahmanesu abhippasannoti.
   {605.1}  Dutiyampi  kho  keniyo jatilo bhagavantam etadavoca
kincapi  bho  gotama  mahabhikkhusangho  addhaterasani  bhikkhusatani
ahanca  brahmanesu  abhippasanno  adhivasetu  me  bhavam  gotamo
svatanaya  bhattam  saddhim  bhikkhusanghenati  .  dutiyampi  kho bhagava
keniyam  jatilam  etadavoca maha kho keniya bhikkhusangho addhaterasani
bhikkhusatani tvanca 1- brahmanesu abhippasannoti.
   {605.2}  Tatiyampi  kho  keniyo jatilo bhagavantam etadavoca
kincapi  bho  gotama  mahabhikkhusangho  addhaterasani  bhikkhusatani
ahanca  2-  brahmanesu  abhippasanno  adhivasetveva  me  bhavam
gotamo  svatanaya  bhattam  saddhim bhikkhusanghenati . adhivaseti 3-
bhagava  tunhibhavena  . atha kho keniyo jatilo bhagavato adhivasanam
viditva   utthayasana   yena  sako  assamo  tenupasankami
upasankamitva    mittamacce    natisalohite    amantesi
sunantu  me  bhonto  mittamacca  natisalohita  samano  4-
gotamo   nimantito   svatanaya   bhattam  saddhim  bhikkhusanghena
yena  me  kayaveyyavattikam  kareyyathati  .  evam  bhoti
@Footnote: 1 Yu. tavanca kho . 2 Yu. ahanca kho .  3 Yu. adhivasesi.
@4 Yu. samano me gotamo.
Kho  keniyassa  jatilassa  mittamacca  natisalohita  keniyassa
jatilassa  patissutva  appekacce  uddhanani  khananti  appekacce
katthani  phalenti  appekacce  bhajanani  dhovanti  appekacce
udakamanikam  patitthapenti  appekacce  asanani  pannapenti .
Keniyopi 1- jatilo samanneva mandalamalam patiyadeti.
   [606]  Tena  kho  pana samayena selo brahmano apane
pativasati  tinnam  vedanam  paragu  sanighanduketubhanam  sakkharappabhedanam
itihasapancamanam   padako  veyyakarano  lokayatamahapurisalakkhanesu
anavayo tini manavakasatani mante vaceti . tena kho pana samayena
keniyo  jatilo  sele  brahmane abhippasanno hoti . atha kho
selo  brahmano  tihi  manavakasatehi  parivuto  janghaviharam
anucankamamano   anuvicaramano   yena   keniyassa   jatilassa
assamo tenupasankami.
   {606.1} Addasa kho selo brahmano keniyasmim 2- jatile
appekacce  uddhanani  khanante  appekacce  katthani  phalente
appekacce  bhajanani dhovante appekacce udakamanikam patitthapente
appekacce  asanani  pannapente  keniyam  3- jatilam samanneva
mandalamalam  patiyadentam  disvana  keniyam  jatilam  etadavoca  kim
nu  bhoto  keniyassa  avaho va bhavissati vivaho va bhavissati
mahayanno  va paccupatthito raja 4- magadho seniyo bimbisaro
nimantito  svatanaya  saddhim  balakayenati  .  na me bho sela
@Footnote: 1 Yu. keniyo pana .  2 Yu. keniyassamiye .  3 Yu. keniyam pana.
@4 Yu. raja va.
Avaho  va  bhavissati  napi  vivaho  va  bhavissati napi raja
magadho  seniyo  bimbisaro  nimantito svatanaya saddhim balakayena
apica  kho  me  mahayanno  paccupatthito  atthi  samano  gotamo
sakyaputto  sakyakula  pabbajito  anguttarapesu  carikancaramano
mahata  bhikkhusanghena  saddhim  addhaterasehi  bhikkhusatehi  apanam
anuppatto  tam  kho  pana  bhavantam  gotamam evamkalyano kittisaddo
abbhuggato  itipi so bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno
sugato  lokavidu  anuttaro  purisadammasarathi  sattha  devamanussanam
buddho bhagavati so me nimantito svatanaya saddhim bhikkhusanghenati.
Buddhoti bho keniya vadesiti . buddhoti bho sela vadamiti. Buddhoti
bho keniya vadesiti. Buddhoti bho sela vadamiti.
   {606.2}  Atha  kho selassa brahmanassa etadahosi ghosopi
kho eso dullabho lokasmim yadidam buddhoti  agatani kho panamhakam
mantesu   dvattimsa   mahapurisalakkhanani   yehi   samannagatassa
mahapurisassa  dveva  gatiyo bhavanti ananna sace agaram ajjhavasati
raja  hoti  cakkavatti  dhammiko  dhammaraja  caturanto  vijitavi
janapadattha  1-  viriyappatto  sattaratanasamannagato  tassimani  satta
ratanani  bhavanti  seyyathidam  cakkaratanam  hatthiratanam  assaratanam maniratanam
itthiratanam   gahapatiratanam   parinayakaratanameva   sattamam  parosahassam
kho  panassa  putta  bhavanti  sura  virangarupa  parasenappamaddana
@Footnote: 1 Yu. janapadatthavariyappatto.
So  imam  pathavim  sagarapariyantam adandena asatthena dhammena abhivijiya
ajjhavasati  sace  1-  pana  agarasma  anagariyam  pabbajati araham
hoti  sammasambuddho  loke  vivatacchado  kaham  pana  bho  keniya
etarahi so bhavam gotamo viharati araham sammasambuddhoti.
   [607] Evam vutte keniyo jatilo dakkhinam baham paggahetva
selam  brahmanam  etadavoca  yenesa  bho  sela nilavanarajiti .
Atha  kho  selo  brahmano tihi manavakasatehi saddhim yena bhagava
tenupasankami . atha kho selo brahmano te manavake amantesi
appasadda bhonto agacchantu pade padam nikkhipanta dura 2- sada
hi  te  bhavanto 3- sihava ekacara yada caham bhota samanena
gotamena  saddhim  manteyyam  ma  me  bhonto  antarantara  katham
opatetha  kathapariyosanam  ca  me  bhavanto  agamentuti . atha
kho  selo  brahmano  yena  bhagava  tenupasankami upasankamitva
bhagavata  saddhim  sammodi  sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva
ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho  selo  brahmano
bhagavato kaye dvattimsa mahapurisalakkhanani sammannesi.
   {607.1}  Addasa  kho  selo  brahmano bhagavato kaye
dvattimsa  mahapurisalakkhanani  yebhuyyena  thapetva  dve  dvisu
mahapurisalakkhanesu    kankhati   vicikicchati   nadhimuccati   na
sampasidati kosohite ca vatthaguyhe pahutajivhataya ca.
@Footnote: 1 Yu. sace kho .  2 Yu. durasada .  3 Yu. bhagavanto.
   [608]  Atha  kho  bhagavato etadahosi passati kho me ayam
selo  brahmano  dvattimsa  mahapurisalakkhanani  yebhuyyena thapetva
dve  dvisu  mahapurisalakkhanesu  kankhati  vicikicchati  nadhimuccati  na
sampasidati  kosohite  ca vatthaguyhe pahutajivhataya cati . atha kho
bhagava  tatharupam  iddhabhisankharam  abhisankharesi  yatha addasa selo
brahmano  bhagavato  kosohitam  vatthaguyham . atha kho bhagava jivham
ninnametva  ubhopi kannasotani anumasi patimasi ubhopi nasikasotani
anumasi patimasi kevalakappam 1- nalatamandalam jivhaya chadesi.
   [609]  Atha kho selassa brahmanassa etadahosi samannagato
kho  samano  gotamo  dvattimsamahapurisalakkhanehi  paripunnehi  no
apparipunnehi no ca kho nam janami buddho va no va sutam 2- pana
metam   brahmananam   vuddhanam   mahallakanam   acariyapacariyanam
bhasamananam  ye  te  bhavanti  arahanto sammasambuddha te sake
vanne   bhannamane  attanam  patukarontiti  yannunaham  samanam
gotamam sammukha saruppahi gathahi abhitthaveyyanti.
   {609.1} Atha kho selo brahmano bhagavantam sammukha saruppahi
gathahi abhitthavi
     paripunnakayo suruci      sujato carudassano
     suvannavannosi bhagava    susukkadatho saviriyava
     narassa hi sujatassa      ye bhavanti vissunjana 3-
     sabbe te tava kayasmim     mahapurisalakkhana
@Footnote: 1 Yu. kevalampi .  2 Yu. sutam kho pana .  3 Yu. viyanjana.
     Pasannanetto sumukho     brahma uju patapava
     majjhe samanasanghassa      adiccova virocasi
     kalyanadassano bhikkhu     kancanasannibhattaco
     kim te samanabhavena        evam uttamavannino
     raja arahasi bhavitum        cakkavatti rathesabho
     caturanto vijitavi        jambusandassa issaro
     khattiya bhojarajano     anuyutta bhavantu 1- te
     rajabhiraja manujindo    rajjam karehi gotama
     rajahamasmi selati [bhagava] dhammaraja anuttaro
     dhammena cakkam vattemi      cakkam appativattiyam
     sambuddho patijanasi [iti selo brahmano] dhammaraja anuttaro
     dhammena cakkam vattemi      iti bhasasi gotama
     ko nu senapati bhoto     savako satthu danvayo
     ko 2- nomam anuvatteti    dhammacakkam pavattitam
     maya pavattitam cakkam [selati bhagava] dhammacakkam anuttaram
     sariputto anuvatteti     anujato tathagatam
     abhinneyyam abhinnatam     bhavetabbanca bhavitam
     pahatabbam pahinam me       tasma buddhosmi brahmana
     vinayassu mayi kankham         adhimuccassu brahmana
     dullabham dassanam hoti      sambuddhanam abhinhaso
@Footnote: 1 Yu. bhavanti .   2 Yu. ko te imam.
     Yesam ve 1- dullabho loke   patubhavo abhinhaso
     soham brahmana sambuddho sallakatto anuttaro
     brahmabhuto atitulo      marasenappamaddano
     sabbamitte vasikatva    modami akutobhayo
     imam bhonto nisametha     yatha bhasati cakkhuma
     sallakatto mahaviro     sihova nadati vane
     brahmabhutam atitulam        marasenappamaddanam
     ko disva nappasideyya    api kanhabhijatiko
     yo mam icchati anvetu      yo ca 2- nicchati acchatu 3-
     idhaham pabbajissami      varapannassa santike
     evance 4- ruccati bhoto  sammasambuddhasasanam
     mayampi pabbajissama       varapannassa santike
     brahmanati 5- satta ime yacantipanjalikata 6-
     brahmacariyam carissama      bhagava tava santike
     svakkhatam brahmacariyam [selati bhagava] sanditthikamakalikam
     yattha amogha pabbajja    appamattassa sikkhatoti.
Alattha  kho  selo  brahmano  sapariso bhagavato santike pabbajjam
alattha upasampadam.
   [610]  Atha  kho  keniyo jatilo tassa rattiya accayena
sake  assame  panitam  khadaniyam  bhojaniyam  patiyadapetva  bhagavato
@Footnote: 1 Yu. vo .  2 Yu. va .  3 Yu. gacchatu .  4 Yu. etance.
@5 Yu. brahmaka tisata ime .  6 Yu. yacanti panjalikata.
Kalam  arocapesi kalo bho gotama nitthitam bhattanti . atha kho
bhagava  pubbanhasamayam  nivasetva  pattacivaramadaya  yena  keniyassa
jatilassa  assamo  tenupasankami  upasankamitva  pannatte  asane
nisidi  saddhim  bhikkhusanghena  .  atha kho keniyo jatilo buddhappamukham
bhikkhusangham  panitena  khadaniyena  bhojaniyena  sahattha  santappesi
sampavaresi . atha kho keniyo jatilo bhagavantam bhuttavim onitapattapanim
annataram nicam asanam gahetva ekamantam nisidi.
   [611]  Ekamantam  nisinnam  kho  keniyam jatilam bhagava imahi
gathahi anumodi
     aggihuttammukha 1- yanna sa vitti chandaso mukham
     raja mukham manussanam      nadinam sagaro mukham
     nakkhattanam mukham cando    adicco tapatam mukham
     punnamakankhamananam     sangho ve yajatam mukhanti.
Atha  kho  bhagava  keniyam  jatilam  imahi  gathahi  anumoditva
utthayasana pakkami . atha kho ayasma selo sapariso 2- vupakattho
appamatto  atapi  pahitatto  viharanto  nacirasseva  yassatthaya
kulaputta  sammadeva  agarasma  anagariyam  pabbajanti  tadanuttaram
brahmacariyapariyosanam  dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva
upasampajja  vihasi  khina  jati  vusitam  brahmacariyam  katam  karaniyam
naparam  ithattayati  abbhannasi  .  annataro 3- kho panayasma
@Footnote: 1 Yu. aggihuttamukha .  2 Yu. etthantare ekoti dissati.
@3 Yu. annataro ca kho.
Selo sapariso arahatam ahosi.
   [612] Atha kho ayasma selo sapariso yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  ekamsam civaram katva yena bhagava tenanjalimpanametva
bhagavantam gathahi ajjhabhasi
     yantam saranamagamha       ito atthami cakkhuma
     sattarattena bhagava       dantamha tava sasane
     tuvam buddho tuvam sattha      tuvam marabhibhu muni
     tuvam anusaye cheko 1-      tinno taresimam pajam
     upadhi te samatikkanta     asava te padalita
     sihova anupadano       pahinabhayabheravo
     bhikkhavoti 2- satta ime  titthantipanjalikata
     pade vira pasarehi       naga vandantu satthunoti.
          Selasuttam nitthitam dutiyam.
            --------
@Footnote: 1 Yu. chetva .  2 Yu. bhikkhavo tisata ime titthanti panjalikata.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 548-557. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=11207&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=11207&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=604&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=42              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=604              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=7233              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=7233              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com