ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

            Ghoṭamukhasuttaṃ
   [630] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ āyasmā udeno bārāṇasiyaṃ
viharati khemiyambavane . tena kho pana samayena ghoṭamukho brāhmaṇo
bārāṇasiṃ  anuppatto  hoti  kenacideva  karaṇīyena  .  atha  kho
ghoṭamukho  brāhmaṇo  jaṅghāvihāraṃ  anucaṅkamamāno  anuvicaramāno
yena  khemiyambavanaṃ tenupasaṅkami . tena kho pana samayena āyasmā
udeno abbhokāse caṅkamati  . atha kho [1]- ghoṭamukho brāhmaṇo
yena  āyasmā  udeno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā
udenena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ vītisāretvā
āyasmantaṃ  udenaṃ  caṅkamantaṃ  anucaṅkamamāno  evamāha  ambho
samaṇa  natthi  dhammiko  paribbajo 2- evaṃ me ettha hoti tañca
kho bhavantarūpānaṃ vā adassanā yo vā panettha dhammoti.
   [631]  Evaṃ  vutte āyasmā udeno caṅkamā orohitvā
vihāraṃ  pavisitvā  paññatte  āsane  nisīdi  .  ghoṭamukhopi  kho
brāhmaṇo  caṅkamā  orohitvā  vihāraṃ  pavisitvā  ekamantaṃ
aṭṭhāsi  .  ekamantaṃ  ṭhitaṃ  kho  ghoṭamukhaṃ  brāhmaṇaṃ  āyasmā
udeno  etadavoca  saṃvijjante  kho  brāhmaṇa  āsanāni  sace
ākaṅkhasi  nisīdāti  .  etadeva  kho  pana mayaṃ bhoto udenassa
āgamayamānā  na  nisīdāma kathaṃ hi nāma mādiso pubbe animantito
@Footnote: 1 Yu. so .  2 Yu. paribbājako.
Āsane nisīditabbaṃ maññeyyāti.
   {631.1}  Atha kho ghoṭamukho brāhmaṇo aññataraṃ nīcaṃ āsanaṃ
gahetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho ghoṭamukho
brāhmaṇo  āyasmantaṃ  udenaṃ  etadavoca  ambho  samaṇa  natthi
dhammiko  paribbajo  evaṃ  me ettha hoti tañca kho bhavantarūpānaṃ
vā adassanā yo vā panettha dhammoti . sace kho pana me tvaṃ
brāhmaṇa    anumaññeyyaṃ   anujāneyyāsi   paṭikkosetabbañca
paṭikkoseyyāsi  yassa  ca pana me bhāsitassa atthaṃ na jāneyyāsi
mamaṃyeva  tattha  uttariṃ  paṭipuccheyyāsi idaṃ bho udena kathaṃ imassa
kvatthoti evaṃ katvā siyā no ettha kathāsallāpoti. Anumaññeyyaṃ
khvāhaṃ   bhoto   udenassa   anujānissāmi   paṭikkositabbañca
paṭikkosissāmi  yassa ca panāhaṃ bhoto udenassa bhāsitassa atthaṃ na
jānissāmi  bhavantaṃyeva  tattha  udenaṃ uttariṃ paṭipucchissāmi idaṃ bho
udena kathaṃ imassa kvatthoti evaṃ katvā hotu no ettha kathāsallāpoti.
   [632]  Cattārome  brāhmaṇa  puggalā  santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ  katame  cattāro  idha  brāhmaṇa  ekacco  puggalo
attantapo    hoti    attaparitāpanānuyogamanuyutto    idha
pana   brāhmaṇa   ekacco   puggalo   parantapo   hoti
paraparitāpanānuyogamanuyutto   idha   pana   brāhmaṇa   ekacco
puggalo   attantapo   ca  [1]-  attaparitāpanānuyogamanuyutto
parantapo    ca   paraparitāpanānuyogamanuyutto   idha   pana
@Footnote: 1 Yu. etthantare hotīti dissati.
Brāhmaṇa    ekacco    puggalo   nevattantapo   hoti
nāttaparitāpanānuyogamanuyutto     na     parantapo    na
paraparitāpanānuyogamanuyutto so anattantapo
aparantapo   diṭṭheva   dhamme   nicchāto  nibbuto  sītibhūto
sukhapaṭisaṃvedī    brahmabhūtena    attanā   viharati   imesaṃ
brāhmaṇa   catunnaṃ  puggalānaṃ  katamo  te  puggalo  cittaṃ
ārādhetīti.
   {632.1}  Yvāyaṃ  bho  udena  puggalo  attantapo atta-
paritāpanānuyogamanuyutto  ayaṃ  me  puggalo  cittaṃ  nārādheti
yopāyaṃ  bho  udena  puggalo parantapo paraparitāpanānuyogamanuyutto
ayampi  me puggalo cittaṃ nārādheti yopāyaṃ bho udena puggalo
attantapo   ca   attaparitāpanānuyogamanuyutto   parantapo  ca
paraparitāpanānuyogamanuyutto   ayampi   me   puggalo   cittaṃ
nārādheti  yo  ca  kho  ayaṃ bho udena puggalo nevattantapo
nāttaparitāpanānuyogamanuyutto     na    parantapo    na
paraparitāpanānuyogamanuyutto   so  anattantapo  ca  aparantapo
ca  diṭṭheva  dhamme  nicchāto  nibbuto  sītibhūto  sukhapaṭisaṃvedī
brahmabhūtena attanā viharati ayaṃ me puggalo cittaṃ ārādhetīti.
   {632.2}  Kasmā  pana  te  brāhmaṇa ime tayo puggalā
cittaṃ  nārādhentīti  .  yvāyaṃ  bho  udena  puggalo attantapo
attaparitāpanānuyogamanuyutto    so    attānaṃ    sukhakāmaṃ
dukkhapaṭikkūlaṃ  ātāpeti  paritāpeti  iminā  me  ayaṃ  puggalo
cittaṃ  nārādheti  yopāyaṃ  bho  udena  puggalo  parantapo
paraparitāpanānuyogamanuyutto   so   paraṃ   sukhakāmaṃ  dukkhapaṭikkūlaṃ
Ātāpeti  paritāpeti  iminā  me  ayaṃ puggalo cittaṃ nārādheti
yopāyaṃ  bho  udena  puggalo  attantapo  ca  attaparitāpanānu-
yogamanuyutto   parantapo  ca  paraparitāpanānuyogamanuyutto  so
attānañca  parañca  sukhakāme  dukkhapaṭikkūle  ātāpeti  paritāpeti
iminā me ayaṃ puggalo cittaṃ nārādheti yo ca kho ayaṃ bho udena
puggalo  nevattantapo  nāttaparitāpanānuyogamanuyutto  na  parantapo
na   paraparitāpanānuyogamanuyutto   so  anattantapo  aparantapo
diṭṭheva  dhamme  nicchāto nibbuto sītibhūto sukhapaṭisaṃvedī brahmabhūtena
attanā  viharati  so  attānañca  parañca  sukhakāme  dukkhapaṭikkūle
neva  ātāpeti  na  paritāpeti  iminā  me ayaṃ puggalo cittaṃ
ārādhetīti.
   [633]  Dvemā brāhmaṇa parisā katamā dve idha brāhmaṇa
ekaccā   parisā   sārattarattā   maṇikuṇḍalesu   puttabhariyaṃ
pariyesati  dāsīdāsaṃ  pariyesati  khettavatthuṃ  pariyesati  jātarūparajataṃ
pariyesati  idha  pana  brāhmaṇa  ekaccā  parisā  asārattarattā
maṇikuṇḍalesu  puttabhariyaṃ  pahāya  dāsīdāsaṃ  pahāya  khettavatthuṃ
pahāya jātarūparajataṃ pahāya agārasmā anagāriyaṃ pabbajitā yvāyaṃ 1-
brāhmaṇa   puggalo   nevattantapo  nāttaparitāpanānuyogamanuyutto
na  parantapo  na  paraparitāpanānuyogamanuyutto  so  anattantapo
aparantapo   diṭṭheva   dhamme   nicchāto  nibbuto  sītibhūto
@Footnote: 1 Yu. svāyaṃ.
Sukhapaṭisaṃvedī  brahmabhūtena  attanā  viharati  imaṃ  tvaṃ  brāhmaṇa
puggalaṃ  katamassaṃ  parisāyaṃ  bahulaṃ  samanupassasi yā cāyaṃ 1- parisā
sārattarattā  maṇikuṇḍalesu  puttabhariyaṃ  pariyesati  dāsīdāsaṃ pariyesati
khettavatthuṃ  pariyesati  jātarūparajataṃ  pariyesati yā cāyaṃ 2- parisā
asārattarattā  maṇikuṇḍalesu  puttabhariyaṃ  pahāya  dāsīdāsaṃ  pahāya
khettavatthuṃ pahāya jātarūparajataṃ pahāya agārasmā anagāriyaṃ pabbajitāti.
   {633.1}  Yvāyaṃ  bho udena puggalo nevattantapo nātta-
paritāpanānuyogamanuyutto   na   parantapo  na  paraparitāpanānu-
yogamanuyutto  so anattantapo aparantapo diṭṭheva dhamme nicchāto
nibbuto  sītibhūto  3-  sukhapaṭisaṃvedī  brahmabhūtena  attanā  viharati
imāhaṃ  puggalaṃ  yāyaṃ  parisā  asārattarattā maṇikuṇḍalesu puttabhariyaṃ
pahāya  dāsīdāsaṃ  pahāya  khettavatthuṃ  pahāya  jātarūparajataṃ  pahāya
agārasmā anagāriyaṃ pabbajitā imissaṃ parisāyaṃ bahulaṃ samanupassāmīti.
   {633.2} Idāneva kho pana te brāhmaṇa bhāsitaṃ mayaṃ evaṃ
ājānāma  ambho  samaṇa  natthi  dhammiko paribbajo 4- evaṃ me
ettha hoti tañca kho bhavantarūpānaṃ vā adassanā yo vā panettha
dhammoti . addhā kho me sā bho udena sānuggahā vācā bhāsitā
atthi dhammiko paribbajo 5- evaṃ me ettha hoti evañca pana maṃ bhavaṃ
udeno dhāretu ye cime bhotā udenena cattāro puggalā saṅkhittena
vuttā vitthārena avibhattā sādhu me bhavaṃ udeno ime cattāro puggale
@Footnote: 1-2 Yu. vāyaṃ .  3 Yu. sītibhūtoti natthi . 4-5 Yu. paribbājo.
Vitthārena  vibhajatu  anukampaṃ  upādāyāti  .  tenahi  brāhmaṇa
suṇohi  1-  sādhukaṃ  manasikarohi  bhāsissāmīti  . evaṃ bhoti kho
ghoṭamukho brāhmaṇo āyasmato udenassa paccassosi.
   [634]  Āyasmā  udeno  etadavoca  katamo ca brāhmaṇa
puggalo  attantapo  attaparitāpanānuyogamanuyutto  idha  brāhmaṇa
ekacco  puggalo  acelako  hoti  muttācāro hatthāvalekhano na
ehibhadantiko  na  tiṭṭhabhadantiko  nābhihataṃ  2- na uddissa kataṃ na
nimantanaṃ  sādiyati  so  na  kumbhimukhā  paṭiggaṇhāti  na kaḷopimukhā
paṭiggaṇhāti  na  eḷakamantaraṃ  na  daṇḍamantaraṃ  na  mūsalamantaraṃ  na
dvinnaṃ  bhuñjamānānaṃ  na gabbhiniyā na pāyamānāya na purisantaragatāya
na saṅkittīsu na yattha sā upaṭṭhito hoti na yattha makkhikā saṇḍasaṇḍa-
cārinī na macchaṃ na maṃsaṃ na suraṃ na merayaṃ na thusodakaṃ pivati so ekāgāriko
vā  hoti  ekālopiko dvāgāriko vā hoti dvālopiko .pe.
Sattāgāriko  vā  hoti  sattālopiko ekissāpi dattiyā yāpeti
dvīhipi  dattīhi yāpeti tīhipi dattīhi yāpeti .pe. sattahipi dattīhi
yāpeti  ekāhikaṃpi  āhāraṃ āhāreti dvīhikaṃpi āhāraṃ āhāreti
.pe.  sattāhikaṃpi  āhāraṃ  āhāreti  iti  evarūpaṃ aḍḍhamāsikaṃpi
pariyāyabhattabhojanānuyogaṃ anuyutto viharati
   {634.1}  so  sākabhakkho  vā  hoti  sāmākabhakkho
vā   hoti   nīvārabhakkho   vā  hoti  daddulabhakkho  vā
@Footnote: 1 Yu. suṇāhi .  2 Yu. nābhihaṭaṃ.
Hoti  haṭabhakkho  vā  hoti kaṇabhakkho vā hoti ācāmabhakkho vā
hoti  piññākabhakkho  vā  hoti  tiṇabhakkho  vā hoti gomayabhakkho
vā  hoti  vanamūlaphalāhāro  vā  yāpeti  pavattaphalabhojī  so
sāṇānipi  dhāreti  masāṇānipi  dhāreti  chavadussānipi  dhāreti
paṃsukūlānipi dhāreti tirīṭānipi dhāreti ajinaṃpi 1- dhāreti ajinakkhipaṃpi
dhāreti  kusacīraṃpi  dhāreti  vākacīraṃpi  dhāreti  phalakacīraṃpi  dhāreti
kesakambalaṃpi  dhāreti  vālakambalaṃpi  dhāreti  uḷūkapakkhaṃpi  dhāreti
kesamassulocakopi  hoti  kesamassulocanānuyogamanuyutto  ubbhaṭṭhakopi
hoti  āsanapaṭikkhitto  ukkuṭikopi  hoti  ukkuṭikappadhānamanuyutto
kaṇṭakāpassayikopi   hoti   kaṇṭakāpassaye   seyyaṃ   kappeti
sāyatatiyakaṃpi   udakorohaṇānuyogamanuyutto  viharati  iti  evarūpaṃ
anekavihitaṃ  kāyassa  ātāpanaparitāpanānuyogamanuyutto  viharati  ayaṃ
vuccati brāhmaṇa puggalo attantapo attaparitāpanānuyogamanuyutto.
   [635] Katamo ca brāhmaṇa puggalo parantapo paraparitāpanānu-
yogamanuyutto  idha  brāhmaṇa  ekacco  puggalo  orabbhiko
hoti  sūkariko  sākuṇiko  māgaviko  luddo  macchaghātako  coro
coraghātako  bandhanāgāriko  ye  vā panaññepi keci kurūrakammantā
ayaṃ vuccati brāhmaṇa puggalo parantapo paraparitāpanānuyogamanuyutto.
@Footnote: 1 Yu. ajinānipi.
   [636] Katamo ca brāhmaṇa puggalo attantapo ca attaparitāpanānu-
yogamanuyutto   parantapo  ca  paraparitāpanānuyogamanuyutto  idha
brāhmaṇa  ekacco puggalo rājā vā hoti khattiyo muddhāvasitto
brāhmaṇo  vā  mahāsālo so puratthimena nagarassa navaṃ santhāgāraṃ
kārāpetvā   kesamassuṃ   ohāretvā  kharājinaṃ  nivāsetvā
sappitelena  kāyaṃ  abbhañjitvā  migavisāṇena  piṭṭhiṃ  kaṇḍuvamāno
santhāgāraṃ  pavisati  saddhiṃ  mahesiyā  brāhmaṇena  ca  purohitena
so  tattha  anantarahitāya  bhūmiyā haritūpalittāya 1- seyyaṃ kappeti
so  ekissā  gāviyā  sarūpavacchāya  yaṃ ekasmiṃ thane khīraṃ hoti
tena  rājā  yāpeti  yaṃ  dutiyasmiṃ thane khīraṃ hoti tena mahesī
yāpeti  yaṃ  tatiyasmiṃ  thane  khīraṃ hoti tena brāhmaṇo purohito
yāpeti  yaṃ catutthasmiṃ thane khīraṃ hoti tena aggiṃ jūhati avasesena
vacchako  yāpeti  so  evamāha  ettakā  usabhā  haññantu
yaññatthāya  ettakā  vacchatarā  haññantu  yaññatthāya  ettikā
vacchatariyo   haññantu   yaññatthāya  ettakā  ajā  haññantu
yaññatthāya  ettakā  urabbhā  haññantu  yaññatthāya  ettakā
rukkhā  chijjantu yūpatthāya ettakā dabbā 2- luyanti parisanthāyāti
ye  pissa  te honti dāsāti vā pessāti vā kammakarāti vā
tepi  daṇḍatajjitā  bhayatajjitā  assumukhā  rodamānā  parikammāni
karonti   ayaṃ  vuccati  brāhmaṇa  puggalo  attantapo  ca
@Footnote: 1 Yu. haritupattāya .  2 Yu. dabbhā lūyantu balihisatthāyāti.
Attaparitāpanānuyogamanuyutto parantapo ca paraparitāpanānuyogamanuyutto.
   [637]  Katamo  ca  brāhmaṇa puggalo nevattantapo nātta-
paritāpanānuyogamanuyutto  na  parantapo na paraparitāpanānuyogamanuyutto
so  anattantapo  aparantapo  diṭṭheva  dhamme  nicchāto  nibbuto
sītibhūto  sukhapaṭisaṃvedī  brahmabhūtena  attanā  viharati  idha brāhmaṇa
tathāgato  loke  uppajjati  arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno
sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ
buddho  bhagavā  so imaṃ lokaṃ sadevakaṃ samārakaṃ sabrahmakaṃ sassamaṇa-
brāhmaṇiṃ  pajaṃ  sadevamanussaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedeti so
dhammaṃ  deseti  ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ sātthaṃ
sabyañjanaṃ kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ pakāseti.
   {637.1} Taṃ dhammaṃ suṇāti gahapati vā gahapatiputto vā aññatarasmiṃ
vā kule pacchājāto so taṃ dhammaṃ sutvā tathāgate saddhaṃ paṭilabhati. So
tena  saddhāpaṭilābhena  samannāgato  iti  paṭisañcikkhati  sambādho
gharāvāso  rajāpatho  abbhokāso  pabbajjā  na yidaṃ sukaraṃ agāraṃ
ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ  ekantaparisuddhaṃ  saṅkhalikhitaṃ  brahmacariyaṃ
carituṃ yannūnāhaṃ kesamassuṃ  ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā
agārasmā anagāriyaṃ pabbajeyyanti . so aparena samayena appaṃ vā
bhogakkhandhaṃ pahāya mahantaṃ vā bhogakkhandhaṃ pahāya appaṃ vā ñātiparivaṭṭaṃ
Pahāya  mahantaṃ  vā  ñātiparivaṭṭaṃ  pahāya  kesamassuṃ  ohāretvā
kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajati.
   [638] So evaṃ pabbajito samāno bhikkhūnaṃ sikkhāsājīvasamāpanno
pāṇātipātaṃ  pahāya  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  nihitadaṇḍo
nihitasattho    lajjī    dayāpanno    sabbapāṇabhūtahitānukampī
viharati  adinnādānaṃ  pahāya adinnādānā paṭivirato hoti dinnādāyī
dinnapāṭikaṅkhī  athenena  sucibhūtena  attanā  viharati  abrahmacariyaṃ
pahāya brahmacārī hoti ārācārī virato methunā gāmadhammā
   {638.1} musāvādaṃ pahāya musāvādā paṭivirato hoti saccavādī
saccasandho  theto paccayiko avisaṃvādako lokassa pisuṇaṃ vācaṃ pahāya
pisuṇāya  vācāya  paṭivirato hoti ito sutvā na amutra akkhātā
imesaṃ  bhedāya  amutra  vā  sutvā  na  imesaṃ akkhātā amūsaṃ
bhedāya  iti  bhinnānaṃ  vā  sandhātā  sahitānaṃ  vā anuppadātā
samaggārāmo  samaggarato  samagganandī  samaggakaraṇiṃ  vācaṃ  bhāsitā
hoti  pharusaṃ vācaṃ pahāya pharusāya vācāya paṭivirato hoti yā sā
vācā  nelā  kaṇṇasukhā  pemanīyā  hadayaṅgamā  porī bahujanakantā
bahujanamanāpā  tathārūpiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti  samphappalāpaṃ  pahāya
samphappalāpā  paṭivirato  hoti  kālavādī  bhūtavādī  atthavādī
dhammavādī  vinayavādī  nidhānavatiṃ  vācaṃ  bhāsitā  kālena  sāpadesaṃ
pariyantavatiṃ atthasaṃhitaṃ.
   {638.2}   So   vījagāmabhūtagāmasamārambhā   paṭivirato
Hoti   ekabhattiko  hoti  rattūparato  virato  vikālabhojanā
naccagītavāditavisūkadassanā   paṭivirato   hoti   mālāgandhavilepana-
dhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā   paṭivirato   hoti  uccāsayanamahāsayanā
paṭivirato   hoti   jātarūparajatapaṭiggahaṇā   paṭivirato   hoti
āmakadhaññapaṭiggahaṇā    paṭivirato   hoti   āmakamaṃsapaṭiggahaṇā
paṭivirato   hoti   itthīkumārikāpaṭiggahaṇā   paṭivirato   hoti
dāsīdāsapaṭiggahaṇā    paṭivirato    hoti    ajeḷakapaṭiggahaṇā
paṭivirato   hoti   kukkuṭasūkarapaṭiggahaṇā   paṭivirato   hoti
hatthigavāssavalavapaṭiggahaṇā  1-  paṭivirato  hoti  khettavatthupaṭiggahaṇā
paṭivirato   hoti   dūteyyapahīṇagamanānuyogā   paṭivirato   hoti
kayavikkayā   paṭivirato   hoti  tulākūṭakaṃsakūṭamānakūṭā  paṭivirato
hoti   ukkoṭanavañcananikatisāviyogā   2-   paṭivirato   hoti
chedanavadhabandhanaviparāmosaālopasahasākārā paṭivirato hoti.
   {638.3} So santuṭṭho hoti kāyaparihārikena cīvarena kucchiparihārikena
piṇḍapātena yena yeneva pakkamati samādāyeva pakkamati . Seyyathāpi
nāma pakkhī sakuṇo yena yeneva ḍeti sapattabhāro ḍeti evameva bhikkhu
santuṭṭho  hoti kāyaparihārikena cīvarena kucchiparihārikena piṇḍapātena
yena  yeneva pakkamati samādāyeva pakkamati . so iminā ariyena
sīlakkhandhena samannāgato ajjhattaṃ anavajjasukhaṃ paṭisaṃvedeti.
   {638.4}  So  cakkhunā  rūpaṃ  disvā  na  nimittaggāhī
hoti nānubyañjanaggāhī yatvādhikaraṇamenaṃ
@Footnote: 1 Yu. ..vaḷavā... .  2 Yu. ..sāciyogā.
Cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā
dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya paṭipajjati  rakkhati cakkhundriyaṃ
cakkhundriye saṃvaraṃ āpajjati . sotena saddaṃ  sutvā ... ghānena
gandhaṃ ghāyitvā ... jivhāya rasaṃ sāyitvā ... kāyena phoṭṭhabbaṃ
phusitvā  ...  manasā  dhammaṃ  viññāya  na  nimittaggāhī  hoti
nānubyañjanaggāhī   yatvādhikaraṇamenaṃ  manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ
abhijjhādomanassā   pāpakā   akusalā   dhammā  anvāssaveyyuṃ
tassa  saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati  manindriyaṃ  manindriye  saṃvaraṃ
āpajjati  .  so  iminā  ariyena  indriyasaṃvarena  samannāgato
ajjhattaṃ abyāsekasukhaṃ paṭisaṃvedeti.
   {638.5}  So  abhikkante  paṭikkante  sampajānakārī  hoti
ālokite  vilokite  sampajānakārī  hoti  sammiñjite  pasārite
sampajānakārī   hoti   saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe   sampajānakārī
hoti  asite  pīte  khāyite  sāyite  sampajānakārī  hoti
uccārapassāvakamme  sampajānakārī  hoti  gate  ṭhite  nisinne
sutte jāgarite bhāsite tuṇhībhāve sampajānakārī hoti.
   [639] So iminā ca ariyena sīlakkhandhena samannāgato iminā
ca  ariyena  indriyasaṃvarena  samannāgato  iminā  ca  ariyena
satisampajaññena  samannāgato  vivittaṃ  senāsanaṃ bhajati araññaṃ rukkhamūlaṃ
pabbataṃ  kandaraṃ  giriguhaṃ  susānaṃ  vanapatthaṃ  abbhokāsaṃ palālapuñjaṃ .
So  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto  nisīdati  pallaṅkaṃ  ābhujitvā
Ujuṃ  kāyaṃ paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā . so abhijjhaṃ loke
pahāya  vigatābhijjhena  cetasā  viharati  abhijjhāya  cittaṃ parisodheti
byāpādappadosaṃ  pahāya  abyāpannacitto  viharati  sabbapāṇabhūta-
hitānukampī   byāpādappadosā   cittaṃ   parisodheti   thīnamiddhaṃ
pahāya  vigatathīnamiddho  viharati  ālokasaññī  sato  sampajāno
thīnamiddhā  cittaṃ  parisodheti  uddhaccakukkuccaṃ  pahāya  anuddhato
viharati  ajjhattaṃ  vūpasantacitto  uddhaccakukkuccā  cittaṃ  parisodheti
vicikicchaṃ  pahāya  tiṇṇavicikiccho  viharati  akathaṃkathī  kusalesu  dhammesu
vicikicchāya cittaṃ parisodheti.
   [640]  So ime pañca nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese
paññāya  dubbalīkaraṇe  vivicceva  kāmehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati
vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ
avitakkaṃ  avicāraṃ  samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati
pītiyā  ca  virāgā  upekkhako  ca  viharati  sato ca sampajāno
sukhañca  kāyena  paṭisaṃvedeti  yantaṃ  ariyā  ācikkhanti upekkhako
satimā  sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  sukhassa
ca  pahānā  dukkhassa  ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ
atthaṅgamā   adukkhamasukhaṃ   upekkhāsatipārisuddhiṃ   catutthaṃ   jhānaṃ
upasampajja viharati.
   [641]  So  evaṃ  samāhite  citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
pubbenivāsānussatiñāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  so  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ  ekaṃpi  jātiṃ  dvepi  jātiyo
tissopi  jātiyo  catassopi  jātiyo pañcapi jātiyo dasapi jātiyo
vīsaṃpi  jātiyo  tiṃsaṃpi  jātiyo  cattāḷīsaṃpi  jātiyo  paññāsaṃpi
jātiyo  jātisataṃpi  jātisahassaṃpi jātisatasahassaṃpi anekepi saṃvaṭṭakappe
anekepi   vivaṭṭakappe  anekepi  saṃvaṭṭavivaṭṭakappe  amutrāsiṃ
evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro evaṃ sukhadukkhapaṭisaṃvedī
evamāyupariyanto  so  tato  cuto amutra udapādiṃ 1- tatrāpāsiṃ
evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro evaṃ sukhadukkhapaṭisaṃvedī
evamāyupariyanto so tato cuto idhūpapannoti iti sākāraṃ sauddesaṃ
anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati.
   [642]  So  evaṃ  samāhite  citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
sattānaṃ  cutūpapātañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti so dibbena cakkhunā
visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passati cavamāne upapajjamāne
hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage
satte pajānāti ime vata bhonto sattā kāyaduccaritena samannāgatā
.pe.  ariyānaṃ  upavādakā  micchādiṭṭhikā  micchādiṭṭhikammasamādānā
@Footnote: 1 Yu. uppādiṃ.
Te  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ
upapannā  ime  vā pana bhonto sattā kāyasucaritena samannāgatā
.pe.   ariyānaṃ   anupavādakā  sammādiṭṭhikā  sammādiṭṭhikamma-
samādānā  te  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ lokaṃ
upapannāti  iti  dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena
satte  passati  cavamāne  upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe
dubbaṇṇe sugate duggate yathākammūpage satte pajānāti.
   [643]  So  evaṃ  samāhite  citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
āsavānaṃ  khayañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  .  so  idaṃ dukkhanti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ime  āsavāti  yabhābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
āsavasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  āsavanirodhoti  yathābhūtaṃ
pajānāti  ayaṃ  āsavanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti .
Tassa  evaṃ  jānato  evaṃ  passato  kāmāsavāpi  cittaṃ vimuccati
bhavāsavāpi  cittaṃ  vimuccati  avijjāsavāpi  cittaṃ  vimuccati vimuttasmiṃ
vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  khīṇā  jāti  vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ
nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāti  ayaṃ  vuccati  brāhmaṇa  puggalo
nevattantapo   nāttaparitāpanānuyogamanuyutto   na   parantapo
Na   paraparitāpanānuyogamanuyutto   so  anattantapo  aparantapo
diṭṭheva  dhamme  nicchāto nibbuto sītibhūto sukhapaṭisaṃvedī brahmabhūtena
attanā viharatīti.
   [644]  Evaṃ  vutte ghoṭamukho brāhmaṇo āyasmantaṃ udenaṃ
etadavoca  abhikkantaṃ  bho  udena abhikkantaṃ bho udena seyyathāpi
bho  udena  nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ vā vivareyya
mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya
cakkhumanto  rūpāni  dakkhantīti  1-  evameva  bhotā  udenena
anekapariyāyena  dhammo  pakāsito  esāhaṃ  bhavantaṃ  udenaṃ  saraṇaṃ
gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ udeno dhāretu
ajjatagge  pāṇupetaṃ  saraṇaṅgatanti  .  mā kho maṃ tvaṃ brāhmaṇa
saraṇaṃ  agamāsi  tameva  tvaṃ  bhagavantaṃ  saraṇaṃ  gacchāhi  2- yamahaṃ
saraṇaṃ  gatoti  .  kahaṃ pana bho udena etarahi so bhavaṃ gotamo
viharati  arahaṃ  sammāsambuddhoti  .  parinibbuto  kho  brāhmaṇa
etarahi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddhoti.
   {644.1} Sace hi mayaṃ bho udena suṇeyyāma taṃ bhavantaṃ gotamaṃ
dasasu 3- yojanesu dasapi mayaṃ yojanāni gaccheyyāma taṃ bhavantaṃ gotamaṃ
dassanāya arahantaṃ sammāsambuddhaṃ sace hi 4- mayaṃ bho udena suṇeyyāma
taṃ bhavantaṃ gotamaṃ vīsatiyā yojanesu ... Tiṃsatiyā yojanesu ... Cattāḷīsāya
yojanesu  ...  paññāsāya  yojanesu  paññāsaṃpi  mayaṃ  yojanāni
@Footnote: 1 Yu. dakkhintīti .  2 Yu. gaccha .  3 Yu. dasasupi .  4 Yu. hisaddo natthi.
Gaccheyyāma  taṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ  dassanāya  arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ
yojanasatepi mayaṃ bho udena suṇeyyāma taṃ bhavantaṃ gotamaṃ yojanasataṃpi
mayaṃ  gaccheyyāma  taṃ bhavantaṃ gotamaṃ dassanāya arahantaṃ sammāsambuddhaṃ
yato ca kho bho udena parinibbuto so bhavaṃ gotamo parinibbutaṃpi mayaṃ
taṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ  saraṇaṃ  gacchāma  dhammañca  bhikkhusaṅghañca upāsakaṃ
maṃ bhavaṃ udeno dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgataṃ atthi ca me
bho  udena  aṅgarājā devasikaṃ niccabhikkhaṃ dadāti tato ahaṃ bhoto
udenassa ekaṃ niccabhikkhaṃ dadāmīti.
   [645]  Kiṃ  pana te brāhmaṇa aṅgarājā devasikaṃ niccabhikkhaṃ
dadātīti  . pañcapi 1- bho udena kahāpaṇasatānīti . na kho no
brāhmaṇa  kappati  jātarūparajataṃ  paṭiggahetunti . sace taṃ bho 2-
udena  na  kappati  vihāraṃ  bhoto  udenassa  kārāpessāmīti .
Sace  kho  me  tvaṃ brāhmaṇa vihāraṃ kārāpetukāmo pāṭaliputte
saṅghassa  upaṭṭhānasālaṃ kārāpehīti . imināhaṃ 3- bhoto udenassa
bhiyyoso  mattāya  attamano  abhiraddho yaṃ maṃ bhavaṃ udeno saṅghe
dāne 4- samādapeti esāhaṃ bho udena etissā ca niccabhikkhāya
aparāya  ca  niccabhikkhāya  pāṭaliputte  saṅghassa  upaṭṭhānasālaṃ
kārāpessāmīti.
@Footnote: 1 Yu. pisaddo natthi .  2 Yu. bhoto udenassa na kappati .  3 Yu. imināpahaṃ.
@4 Yu. dānaṃ.
   Atha  kho  ghoṭamukho  brāhmaṇo  etissā  ca  niccabhikkhāya
aparāya  ca  niccabhikkhāya  pāṭaliputte  saṅghassa  upaṭṭhānasālaṃ
kārāpesi. Sā etarahi ghoṭamukhīti vuccatīti.
         Ghoṭamukhasuttaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 573-590. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=11726              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=11726              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=630&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=44              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=630              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=7467              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=7467              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]