ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

            Ghotamukhasuttam
   [630] Evamme sutam ekam samayam ayasma udeno baranasiyam
viharati khemiyambavane . tena kho pana samayena ghotamukho brahmano
baranasim  anuppatto  hoti  kenacideva  karaniyena  .  atha  kho
ghotamukho  brahmano  janghaviharam  anucankamamano  anuvicaramano
yena  khemiyambavanam tenupasankami . tena kho pana samayena ayasma
udeno abbhokase cankamati  . atha kho [1]- ghotamukho brahmano
yena  ayasma  udeno  tenupasankami  upasankamitva  ayasmata
udenena  saddhim  sammodi  sammodaniyam  katham  saraniyam vitisaretva
ayasmantam  udenam  cankamantam  anucankamamano  evamaha  ambho
samana  natthi  dhammiko  paribbajo 2- evam me ettha hoti tanca
kho bhavantarupanam va adassana yo va panettha dhammoti.
   [631]  Evam  vutte ayasma udeno cankama orohitva
viharam  pavisitva  pannatte  asane  nisidi  .  ghotamukhopi  kho
brahmano  cankama  orohitva  viharam  pavisitva  ekamantam
atthasi  .  ekamantam  thitam  kho  ghotamukham  brahmanam  ayasma
udeno  etadavoca  samvijjante  kho  brahmana  asanani  sace
akankhasi  nisidati  .  etadeva  kho  pana mayam bhoto udenassa
agamayamana  na  nisidama katham hi nama madiso pubbe animantito
@Footnote: 1 Yu. so .  2 Yu. paribbajako.
Asane nisiditabbam manneyyati.
   {631.1}  Atha kho ghotamukho brahmano annataram nicam asanam
gahetva  ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho ghotamukho
brahmano  ayasmantam  udenam  etadavoca  ambho  samana  natthi
dhammiko  paribbajo  evam  me ettha hoti tanca kho bhavantarupanam
va adassana yo va panettha dhammoti . sace kho pana me tvam
brahmana    anumanneyyam   anujaneyyasi   patikkosetabbanca
patikkoseyyasi  yassa  ca pana me bhasitassa attham na janeyyasi
mamamyeva  tattha  uttarim  patipuccheyyasi idam bho udena katham imassa
kvatthoti evam katva siya no ettha kathasallapoti. Anumanneyyam
khvaham   bhoto   udenassa   anujanissami   patikkositabbanca
patikkosissami  yassa ca panaham bhoto udenassa bhasitassa attham na
janissami  bhavantamyeva  tattha  udenam uttarim patipucchissami idam bho
udena katham imassa kvatthoti evam katva hotu no ettha kathasallapoti.
   [632]  Cattarome  brahmana  puggala  santo samvijjamana
lokasmim  katame  cattaro  idha  brahmana  ekacco  puggalo
attantapo    hoti    attaparitapananuyogamanuyutto    idha
pana   brahmana   ekacco   puggalo   parantapo   hoti
paraparitapananuyogamanuyutto   idha   pana   brahmana   ekacco
puggalo   attantapo   ca  [1]-  attaparitapananuyogamanuyutto
parantapo    ca   paraparitapananuyogamanuyutto   idha   pana
@Footnote: 1 Yu. etthantare hotiti dissati.
Brahmana    ekacco    puggalo   nevattantapo   hoti
nattaparitapananuyogamanuyutto     na     parantapo    na
paraparitapananuyogamanuyutto so anattantapo
aparantapo   dittheva   dhamme   nicchato  nibbuto  sitibhuto
sukhapatisamvedi    brahmabhutena    attana   viharati   imesam
brahmana   catunnam  puggalanam  katamo  te  puggalo  cittam
aradhetiti.
   {632.1}  Yvayam  bho  udena  puggalo  attantapo atta-
paritapananuyogamanuyutto  ayam  me  puggalo  cittam  naradheti
yopayam  bho  udena  puggalo parantapo paraparitapananuyogamanuyutto
ayampi  me puggalo cittam naradheti yopayam bho udena puggalo
attantapo   ca   attaparitapananuyogamanuyutto   parantapo  ca
paraparitapananuyogamanuyutto   ayampi   me   puggalo   cittam
naradheti  yo  ca  kho  ayam bho udena puggalo nevattantapo
nattaparitapananuyogamanuyutto     na    parantapo    na
paraparitapananuyogamanuyutto   so  anattantapo  ca  aparantapo
ca  dittheva  dhamme  nicchato  nibbuto  sitibhuto  sukhapatisamvedi
brahmabhutena attana viharati ayam me puggalo cittam aradhetiti.
   {632.2}  Kasma  pana  te  brahmana ime tayo puggala
cittam  naradhentiti  .  yvayam  bho  udena  puggalo attantapo
attaparitapananuyogamanuyutto    so    attanam    sukhakamam
dukkhapatikkulam  atapeti  paritapeti  imina  me  ayam  puggalo
cittam  naradheti  yopayam  bho  udena  puggalo  parantapo
paraparitapananuyogamanuyutto   so   param   sukhakamam  dukkhapatikkulam
Atapeti  paritapeti  imina  me  ayam puggalo cittam naradheti
yopayam  bho  udena  puggalo  attantapo  ca  attaparitapananu-
yogamanuyutto   parantapo  ca  paraparitapananuyogamanuyutto  so
attananca  paranca  sukhakame  dukkhapatikkule  atapeti  paritapeti
imina me ayam puggalo cittam naradheti yo ca kho ayam bho udena
puggalo  nevattantapo  nattaparitapananuyogamanuyutto  na  parantapo
na   paraparitapananuyogamanuyutto   so  anattantapo  aparantapo
dittheva  dhamme  nicchato nibbuto sitibhuto sukhapatisamvedi brahmabhutena
attana  viharati  so  attananca  paranca  sukhakame  dukkhapatikkule
neva  atapeti  na  paritapeti  imina  me ayam puggalo cittam
aradhetiti.
   [633]  Dvema brahmana parisa katama dve idha brahmana
ekacca   parisa   sarattaratta   manikundalesu   puttabhariyam
pariyesati  dasidasam  pariyesati  khettavatthum  pariyesati  jataruparajatam
pariyesati  idha  pana  brahmana  ekacca  parisa  asarattaratta
manikundalesu  puttabhariyam  pahaya  dasidasam  pahaya  khettavatthum
pahaya jataruparajatam pahaya agarasma anagariyam pabbajita yvayam 1-
brahmana   puggalo   nevattantapo  nattaparitapananuyogamanuyutto
na  parantapo  na  paraparitapananuyogamanuyutto  so  anattantapo
aparantapo   dittheva   dhamme   nicchato  nibbuto  sitibhuto
@Footnote: 1 Yu. svayam.
Sukhapatisamvedi  brahmabhutena  attana  viharati  imam  tvam  brahmana
puggalam  katamassam  parisayam  bahulam  samanupassasi ya cayam 1- parisa
sarattaratta  manikundalesu  puttabhariyam  pariyesati  dasidasam pariyesati
khettavatthum  pariyesati  jataruparajatam  pariyesati ya cayam 2- parisa
asarattaratta  manikundalesu  puttabhariyam  pahaya  dasidasam  pahaya
khettavatthum pahaya jataruparajatam pahaya agarasma anagariyam pabbajitati.
   {633.1}  Yvayam  bho udena puggalo nevattantapo natta-
paritapananuyogamanuyutto   na   parantapo  na  paraparitapananu-
yogamanuyutto  so anattantapo aparantapo dittheva dhamme nicchato
nibbuto  sitibhuto  3-  sukhapatisamvedi  brahmabhutena  attana  viharati
imaham  puggalam  yayam  parisa  asarattaratta manikundalesu puttabhariyam
pahaya  dasidasam  pahaya  khettavatthum  pahaya  jataruparajatam  pahaya
agarasma anagariyam pabbajita imissam parisayam bahulam samanupassamiti.
   {633.2} Idaneva kho pana te brahmana bhasitam mayam evam
ajanama  ambho  samana  natthi  dhammiko paribbajo 4- evam me
ettha hoti tanca kho bhavantarupanam va adassana yo va panettha
dhammoti . addha kho me sa bho udena sanuggaha vaca bhasita
atthi dhammiko paribbajo 5- evam me ettha hoti evanca pana mam bhavam
udeno dharetu ye cime bhota udenena cattaro puggala sankhittena
vutta vittharena avibhatta sadhu me bhavam udeno ime cattaro puggale
@Footnote: 1-2 Yu. vayam .  3 Yu. sitibhutoti natthi . 4-5 Yu. paribbajo.
Vittharena  vibhajatu  anukampam  upadayati  .  tenahi  brahmana
sunohi  1-  sadhukam  manasikarohi  bhasissamiti  . evam bhoti kho
ghotamukho brahmano ayasmato udenassa paccassosi.
   [634]  Ayasma  udeno  etadavoca  katamo ca brahmana
puggalo  attantapo  attaparitapananuyogamanuyutto  idha  brahmana
ekacco  puggalo  acelako  hoti  muttacaro hatthavalekhano na
ehibhadantiko  na  titthabhadantiko  nabhihatam  2- na uddissa katam na
nimantanam  sadiyati  so  na  kumbhimukha  patigganhati  na kalopimukha
patigganhati  na  elakamantaram  na  dandamantaram  na  musalamantaram  na
dvinnam  bhunjamananam  na gabbhiniya na payamanaya na purisantaragataya
na sankittisu na yattha sa upatthito hoti na yattha makkhika sandasanda-
carini na maccham na mamsam na suram na merayam na thusodakam pivati so ekagariko
va  hoti  ekalopiko dvagariko va hoti dvalopiko .pe.
Sattagariko  va  hoti  sattalopiko ekissapi dattiya yapeti
dvihipi  dattihi yapeti tihipi dattihi yapeti .pe. sattahipi dattihi
yapeti  ekahikampi  aharam ahareti dvihikampi aharam ahareti
.pe.  sattahikampi  aharam  ahareti  iti  evarupam addhamasikampi
pariyayabhattabhojananuyogam anuyutto viharati
   {634.1}  so  sakabhakkho  va  hoti  samakabhakkho
va   hoti   nivarabhakkho   va  hoti  daddulabhakkho  va
@Footnote: 1 Yu. sunahi .  2 Yu. nabhihatam.
Hoti  hatabhakkho  va  hoti kanabhakkho va hoti acamabhakkho va
hoti  pinnakabhakkho  va  hoti  tinabhakkho  va hoti gomayabhakkho
va  hoti  vanamulaphalaharo  va  yapeti  pavattaphalabhoji  so
sananipi  dhareti  masananipi  dhareti  chavadussanipi  dhareti
pamsukulanipi dhareti tiritanipi dhareti ajinampi 1- dhareti ajinakkhipampi
dhareti  kusacirampi  dhareti  vakacirampi  dhareti  phalakacirampi  dhareti
kesakambalampi  dhareti  valakambalampi  dhareti  ulukapakkhampi  dhareti
kesamassulocakopi  hoti  kesamassulocananuyogamanuyutto  ubbhatthakopi
hoti  asanapatikkhitto  ukkutikopi  hoti  ukkutikappadhanamanuyutto
kantakapassayikopi   hoti   kantakapassaye   seyyam   kappeti
sayatatiyakampi   udakorohananuyogamanuyutto  viharati  iti  evarupam
anekavihitam  kayassa  atapanaparitapananuyogamanuyutto  viharati  ayam
vuccati brahmana puggalo attantapo attaparitapananuyogamanuyutto.
   [635] Katamo ca brahmana puggalo parantapo paraparitapananu-
yogamanuyutto  idha  brahmana  ekacco  puggalo  orabbhiko
hoti  sukariko  sakuniko  magaviko  luddo  macchaghatako  coro
coraghatako  bandhanagariko  ye  va panannepi keci kururakammanta
ayam vuccati brahmana puggalo parantapo paraparitapananuyogamanuyutto.
@Footnote: 1 Yu. ajinanipi.
   [636] Katamo ca brahmana puggalo attantapo ca attaparitapananu-
yogamanuyutto   parantapo  ca  paraparitapananuyogamanuyutto  idha
brahmana  ekacco puggalo raja va hoti khattiyo muddhavasitto
brahmano  va  mahasalo so puratthimena nagarassa navam santhagaram
karapetva   kesamassum   oharetva  kharajinam  nivasetva
sappitelena  kayam  abbhanjitva  migavisanena  pitthim  kanduvamano
santhagaram  pavisati  saddhim  mahesiya  brahmanena  ca  purohitena
so  tattha  anantarahitaya  bhumiya haritupalittaya 1- seyyam kappeti
so  ekissa  gaviya  sarupavacchaya  yam ekasmim thane khiram hoti
tena  raja  yapeti  yam  dutiyasmim thane khiram hoti tena mahesi
yapeti  yam  tatiyasmim  thane  khiram hoti tena brahmano purohito
yapeti  yam catutthasmim thane khiram hoti tena aggim juhati avasesena
vacchako  yapeti  so  evamaha  ettaka  usabha  hannantu
yannatthaya  ettaka  vacchatara  hannantu  yannatthaya  ettika
vacchatariyo   hannantu   yannatthaya  ettaka  aja  hannantu
yannatthaya  ettaka  urabbha  hannantu  yannatthaya  ettaka
rukkha  chijjantu yupatthaya ettaka dabba 2- luyanti parisanthayati
ye  pissa  te honti dasati va pessati va kammakarati va
tepi  dandatajjita  bhayatajjita  assumukha  rodamana  parikammani
karonti   ayam  vuccati  brahmana  puggalo  attantapo  ca
@Footnote: 1 Yu. haritupattaya .  2 Yu. dabbha luyantu balihisatthayati.
Attaparitapananuyogamanuyutto parantapo ca paraparitapananuyogamanuyutto.
   [637]  Katamo  ca  brahmana puggalo nevattantapo natta-
paritapananuyogamanuyutto  na  parantapo na paraparitapananuyogamanuyutto
so  anattantapo  aparantapo  dittheva  dhamme  nicchato  nibbuto
sitibhuto  sukhapatisamvedi  brahmabhutena  attana  viharati  idha brahmana
tathagato  loke  uppajjati  araham sammasambuddho vijjacaranasampanno
sugato  lokavidu  anuttaro  purisadammasarathi  sattha  devamanussanam
buddho  bhagava  so imam lokam sadevakam samarakam sabrahmakam sassamana-
brahmanim  pajam  sadevamanussam sayam abhinna sacchikatva pavedeti so
dhammam  deseti  adikalyanam  majjhekalyanam  pariyosanakalyanam sattham
sabyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti.
   {637.1} Tam dhammam sunati gahapati va gahapatiputto va annatarasmim
va kule pacchajato so tam dhammam sutva tathagate saddham patilabhati. So
tena  saddhapatilabhena  samannagato  iti  patisancikkhati  sambadho
gharavaso  rajapatho  abbhokaso  pabbajja  na yidam sukaram agaram
ajjhavasata  ekantaparipunnam  ekantaparisuddham  sankhalikhitam  brahmacariyam
caritum yannunaham kesamassum  oharetva kasayani vatthani acchadetva
agarasma anagariyam pabbajeyyanti . so aparena samayena appam va
bhogakkhandham pahaya mahantam va bhogakkhandham pahaya appam va natiparivattam
Pahaya  mahantam  va  natiparivattam  pahaya  kesamassum  oharetva
kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajati.
   [638] So evam pabbajito samano bhikkhunam sikkhasajivasamapanno
panatipatam  pahaya  panatipata  pativirato  hoti  nihitadando
nihitasattho    lajji    dayapanno    sabbapanabhutahitanukampi
viharati  adinnadanam  pahaya adinnadana pativirato hoti dinnadayi
dinnapatikankhi  athenena  sucibhutena  attana  viharati  abrahmacariyam
pahaya brahmacari hoti aracari virato methuna gamadhamma
   {638.1} musavadam pahaya musavada pativirato hoti saccavadi
saccasandho  theto paccayiko avisamvadako lokassa pisunam vacam pahaya
pisunaya  vacaya  pativirato hoti ito sutva na amutra akkhata
imesam  bhedaya  amutra  va  sutva  na  imesam akkhata amusam
bhedaya  iti  bhinnanam  va  sandhata  sahitanam  va anuppadata
samaggaramo  samaggarato  samagganandi  samaggakaranim  vacam  bhasita
hoti  pharusam vacam pahaya pharusaya vacaya pativirato hoti ya sa
vaca  nela  kannasukha  pemaniya  hadayangama  pori bahujanakanta
bahujanamanapa  tatharupim  vacam  bhasita  hoti  samphappalapam  pahaya
samphappalapa  pativirato  hoti  kalavadi  bhutavadi  atthavadi
dhammavadi  vinayavadi  nidhanavatim  vacam  bhasita  kalena  sapadesam
pariyantavatim atthasamhitam.
   {638.2}   So   vijagamabhutagamasamarambha   pativirato
Hoti   ekabhattiko  hoti  rattuparato  virato  vikalabhojana
naccagitavaditavisukadassana   pativirato   hoti   malagandhavilepana-
dharanamandanavibhusanatthana   pativirato   hoti  uccasayanamahasayana
pativirato   hoti   jataruparajatapatiggahana   pativirato   hoti
amakadhannapatiggahana    pativirato   hoti   amakamamsapatiggahana
pativirato   hoti   itthikumarikapatiggahana   pativirato   hoti
dasidasapatiggahana    pativirato    hoti    ajelakapatiggahana
pativirato   hoti   kukkutasukarapatiggahana   pativirato   hoti
hatthigavassavalavapatiggahana  1-  pativirato  hoti  khettavatthupatiggahana
pativirato   hoti   duteyyapahinagamananuyoga   pativirato   hoti
kayavikkaya   pativirato   hoti  tulakutakamsakutamanakuta  pativirato
hoti   ukkotanavancananikatisaviyoga   2-   pativirato   hoti
chedanavadhabandhanaviparamosaalopasahasakara pativirato hoti.
   {638.3} So santuttho hoti kayapariharikena civarena kucchipariharikena
pindapatena yena yeneva pakkamati samadayeva pakkamati . Seyyathapi
nama pakkhi sakuno yena yeneva deti sapattabharo deti evameva bhikkhu
santuttho  hoti kayapariharikena civarena kucchipariharikena pindapatena
yena  yeneva pakkamati samadayeva pakkamati . so imina ariyena
silakkhandhena samannagato ajjhattam anavajjasukham patisamvedeti.
   {638.4}  So  cakkhuna  rupam  disva  na  nimittaggahi
hoti nanubyanjanaggahi yatvadhikaranamenam
@Footnote: 1 Yu. ..valava... .  2 Yu. ..saciyoga.
Cakkhundriyam  asamvutam  viharantam  abhijjhadomanassa  papaka  akusala
dhamma  anvassaveyyum  tassa  samvaraya patipajjati  rakkhati cakkhundriyam
cakkhundriye samvaram apajjati . sotena saddam  sutva ... ghanena
gandham ghayitva ... jivhaya rasam sayitva ... kayena photthabbam
phusitva  ...  manasa  dhammam  vinnaya  na  nimittaggahi  hoti
nanubyanjanaggahi   yatvadhikaranamenam  manindriyam  asamvutam  viharantam
abhijjhadomanassa   papaka   akusala   dhamma  anvassaveyyum
tassa  samvaraya  patipajjati  rakkhati  manindriyam  manindriye  samvaram
apajjati  .  so  imina  ariyena  indriyasamvarena  samannagato
ajjhattam abyasekasukham patisamvedeti.
   {638.5}  So  abhikkante  patikkante  sampajanakari  hoti
alokite  vilokite  sampajanakari  hoti  samminjite  pasarite
sampajanakari   hoti   sanghatipattacivaradharane   sampajanakari
hoti  asite  pite  khayite  sayite  sampajanakari  hoti
uccarapassavakamme  sampajanakari  hoti  gate  thite  nisinne
sutte jagarite bhasite tunhibhave sampajanakari hoti.
   [639] So imina ca ariyena silakkhandhena samannagato imina
ca  ariyena  indriyasamvarena  samannagato  imina  ca  ariyena
satisampajannena  samannagato  vivittam  senasanam bhajati arannam rukkhamulam
pabbatam  kandaram  giriguham  susanam  vanapattham  abbhokasam palalapunjam .
So  pacchabhattam  pindapatapatikkanto  nisidati  pallankam  abhujitva
Ujum  kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva . so abhijjham loke
pahaya  vigatabhijjhena  cetasa  viharati  abhijjhaya  cittam parisodheti
byapadappadosam  pahaya  abyapannacitto  viharati  sabbapanabhuta-
hitanukampi   byapadappadosa   cittam   parisodheti   thinamiddham
pahaya  vigatathinamiddho  viharati  alokasanni  sato  sampajano
thinamiddha  cittam  parisodheti  uddhaccakukkuccam  pahaya  anuddhato
viharati  ajjhattam  vupasantacitto  uddhaccakukkucca  cittam  parisodheti
vicikiccham  pahaya  tinnavicikiccho  viharati  akathamkathi  kusalesu  dhammesu
vicikicchaya cittam parisodheti.
   [640]  So ime panca nivarane pahaya cetaso upakkilese
pannaya  dubbalikarane  vivicceva  kamehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkam  savicaram  vivekajam  pitisukham  pathamam  jhanam upasampajja viharati
vitakkavicaranam  vupasama  ajjhattam  sampasadanam  cetaso  ekodibhavam
avitakkam  avicaram  samadhijam  pitisukham  dutiyam  jhanam upasampajja viharati
pitiya  ca  viraga  upekkhako  ca  viharati  sato ca sampajano
sukhanca  kayena  patisamvedeti  yantam  ariya  acikkhanti upekkhako
satima  sukhavihariti  tatiyam  jhanam  upasampajja  viharati  sukhassa
ca  pahana  dukkhassa  ca  pahana  pubbeva  somanassadomanassanam
atthangama   adukkhamasukham   upekkhasatiparisuddhim   catuttham   jhanam
upasampajja viharati.
   [641]  So  evam  samahite  citte parisuddhe pariyodate
anangane  vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite anenjappatte
pubbenivasanussatinanaya  cittam  abhininnameti  so  anekavihitam
pubbenivasam  anussarati  seyyathidam  ekampi  jatim  dvepi  jatiyo
tissopi  jatiyo  catassopi  jatiyo pancapi jatiyo dasapi jatiyo
visampi  jatiyo  timsampi  jatiyo  cattalisampi  jatiyo  pannasampi
jatiyo  jatisatampi  jatisahassampi jatisatasahassampi anekepi samvattakappe
anekepi   vivattakappe  anekepi  samvattavivattakappe  amutrasim
evamnamo evamgotto evamvanno evamaharo evam sukhadukkhapatisamvedi
evamayupariyanto  so  tato  cuto amutra udapadim 1- tatrapasim
evamnamo evamgotto evamvanno evamaharo evam sukhadukkhapatisamvedi
evamayupariyanto so tato cuto idhupapannoti iti sakaram sauddesam
anekavihitam pubbenivasam anussarati.
   [642]  So  evam  samahite  citte parisuddhe pariyodate
anangane  vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite anenjappatte
sattanam  cutupapatananaya  cittam  abhininnameti so dibbena cakkhuna
visuddhena  atikkantamanusakena  satte  passati cavamane upapajjamane
hine  panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate  yathakammupage
satte pajanati ime vata bhonto satta kayaduccaritena samannagata
.pe.  ariyanam  upavadaka  micchaditthika  micchaditthikammasamadana
@Footnote: 1 Yu. uppadim.
Te  kayassa  bheda  parammarana  apayam  duggatim  vinipatam  nirayam
upapanna  ime  va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata
.pe.   ariyanam   anupavadaka  sammaditthika  sammaditthikamma-
samadana  te  kayassa  bheda  parammarana  sugatim  saggam lokam
upapannati  iti  dibbena  cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena
satte  passati  cavamane  upapajjamane  hine  panite  suvanne
dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati.
   [643]  So  evam  samahite  citte parisuddhe pariyodate
anangane  vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite anenjappatte
asavanam  khayananaya  cittam  abhininnameti  .  so  idam dukkhanti
yathabhutam  pajanati  ayam  dukkhasamudayoti  yathabhutam  pajanati  ayam
dukkhanirodhoti  yathabhutam  pajanati  ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati
yathabhutam  pajanati  ime  asavati  yabhabhutam  pajanati  ayam
asavasamudayoti  yathabhutam  pajanati  ayam  asavanirodhoti  yathabhutam
pajanati  ayam  asavanirodhagamini  patipadati  yathabhutam  pajanati .
Tassa  evam  janato  evam  passato  kamasavapi  cittam vimuccati
bhavasavapi  cittam  vimuccati  avijjasavapi  cittam  vimuccati vimuttasmim
vimuttamiti  nanam  hoti  khina  jati  vusitam brahmacariyam katam karaniyam
naparam  itthattayati  pajanati  ayam  vuccati  brahmana  puggalo
nevattantapo   nattaparitapananuyogamanuyutto   na   parantapo
Na   paraparitapananuyogamanuyutto   so  anattantapo  aparantapo
dittheva  dhamme  nicchato nibbuto sitibhuto sukhapatisamvedi brahmabhutena
attana viharatiti.
   [644]  Evam  vutte ghotamukho brahmano ayasmantam udenam
etadavoca  abhikkantam  bho  udena abhikkantam bho udena seyyathapi
bho  udena  nikkujjitam  va  ukkujjeyya  paticchannam va vivareyya
mulhassa va maggam acikkheyya andhakare va telapajjotam dhareyya
cakkhumanto  rupani  dakkhantiti  1-  evameva  bhota  udenena
anekapariyayena  dhammo  pakasito  esaham  bhavantam  udenam  saranam
gacchami  dhammanca  bhikkhusanghanca  upasakam  mam  bhavam udeno dharetu
ajjatagge  panupetam  saranangatanti  .  ma kho mam tvam brahmana
saranam  agamasi  tameva  tvam  bhagavantam  saranam  gacchahi  2- yamaham
saranam  gatoti  .  kaham pana bho udena etarahi so bhavam gotamo
viharati  araham  sammasambuddhoti  .  parinibbuto  kho  brahmana
etarahi so bhagava araham sammasambuddhoti.
   {644.1} Sace hi mayam bho udena suneyyama tam bhavantam gotamam
dasasu 3- yojanesu dasapi mayam yojanani gaccheyyama tam bhavantam gotamam
dassanaya arahantam sammasambuddham sace hi 4- mayam bho udena suneyyama
tam bhavantam gotamam visatiya yojanesu ... Timsatiya yojanesu ... Cattalisaya
yojanesu  ...  pannasaya  yojanesu  pannasampi  mayam  yojanani
@Footnote: 1 Yu. dakkhintiti .  2 Yu. gaccha .  3 Yu. dasasupi .  4 Yu. hisaddo natthi.
Gaccheyyama  tam  bhavantam  gotamam  dassanaya  arahantam  sammasambuddham
yojanasatepi mayam bho udena suneyyama tam bhavantam gotamam yojanasatampi
mayam  gaccheyyama  tam bhavantam gotamam dassanaya arahantam sammasambuddham
yato ca kho bho udena parinibbuto so bhavam gotamo parinibbutampi mayam
tam  bhavantam  gotamam  saranam  gacchama  dhammanca  bhikkhusanghanca upasakam
mam bhavam udeno dharetu ajjatagge panupetam saranangatam atthi ca me
bho  udena  angaraja devasikam niccabhikkham dadati tato aham bhoto
udenassa ekam niccabhikkham dadamiti.
   [645]  Kim  pana te brahmana angaraja devasikam niccabhikkham
dadatiti  . pancapi 1- bho udena kahapanasataniti . na kho no
brahmana  kappati  jataruparajatam  patiggahetunti . sace tam bho 2-
udena  na  kappati  viharam  bhoto  udenassa  karapessamiti .
Sace  kho  me  tvam brahmana viharam karapetukamo pataliputte
sanghassa  upatthanasalam karapehiti . iminaham 3- bhoto udenassa
bhiyyoso  mattaya  attamano  abhiraddho yam mam bhavam udeno sanghe
dane 4- samadapeti esaham bho udena etissa ca niccabhikkhaya
aparaya  ca  niccabhikkhaya  pataliputte  sanghassa  upatthanasalam
karapessamiti.
@Footnote: 1 Yu. pisaddo natthi .  2 Yu. bhoto udenassa na kappati .  3 Yu. iminapaham.
@4 Yu. danam.
   Atha  kho  ghotamukho  brahmano  etissa  ca  niccabhikkhaya
aparaya  ca  niccabhikkhaya  pataliputte  sanghassa  upatthanasalam
karapesi. Sa etarahi ghotamukhiti vuccatiti.
         Ghotamukhasuttam nitthitam catuttham.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 573-590. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=11726&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=11726&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=630&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=44              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=630              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=7467              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=7467              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]