ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

            Esukarisuttam
   [661]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa arame . atha kho esukari brahmano
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavata  saddhim  sammodi
sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva ekamantam nisidi.
   [662]  Ekamantam  nisinno kho esukari brahmano bhagavantam
etadavoca brahmana bho gotama catasso paricariya pannapenti 1-
brahmanassa   paricariyam   pannapenti   khattiyassa   paricariyam
pannapenti  vessassa  paricariyam  pannapenti  suddassa  paricariyam
pannapenti   tatridam   bho   gotama  brahmana  brahmanassa
paricariyam  pannapenti  brahmano  va  brahmanam  paricareyya
khattiyo  va brahmanam paricareyya vesso va brahmanam paricareyya
suddo  va  brahmanam  paricareyyati  idam  kho  bho  gotama
brahmana   brahmanassa  paricariyam  pannapenti  tatridam  bho
gotama  brahmana  khattiyassa  paricariyam  pannapenti  khattiyo
va  khattiyam  paricareyya vesso va khattiyam paricareyya suddo va
khattiyam  paricareyyati  idam  kho  bho  gotama brahmana khattiyassa
paricariyam  pannapenti  tatridam  bho  gotama  brahmana  vessassa
paricariyam  pannapenti  vesso  va  vessam paricareyya suddo va
@Footnote: 1 Yu. sabbattha pannapentiti dissati.
Vessam  paricareyyati  idam  kho  bho  gotama brahmana vessassa
paricariyam  pannapenti  tatridam  bho  gotama  brahmana  suddassa
paricariyam  pannapenti  suddova  suddam  paricareyya  ko  pananno
suddam  paricarissatiti  idam  kho  bho  gotama  brahmana  suddassa
paricariyam  pannapenti  brahmana  bho  gotama  ima  catasso
paricariya pannapenti idam 1- bhavam gotamo kimahati.
   [663]  Kim  pana  brahmana  sabbo  loko  brahmananam
etadabbhanujanati  ima  catasso  paricariya  pannapentuti .
No  hidam  bho  gotama  .  seyyathapi  brahmana puriso daliddo
assako  analhiyo  tassa  akamassa visam 2- olaggeyyum idante
ambho  purisa  mamsam  khaditabbam  mulanca  anuppadatabbanti  evameva
kho  brahmana  brahmana  appatinnaya  3- tesam samanabrahmananam
atha  ca  panima  catasso paricariya pannapenti . naham brahmana
sabbam  paricaritabbanti  vadami  na  panaham  brahmana  sabbam  na
paricaritabbanti vadami.
   {663.1}  Yam  hissa  brahmana  paricarato  paricariyahetu
papiyo  assa  na  seyyo  nahantam  paricaritabbanti  vadami
yanca  khvassa  brahmana  paricarato paricariyahetu seyyo assa na
papiyo  tamaham  paricaritabbanti  vadami  .  khattiyancepi  brahmana
evam  puccheyyum  yam  va  te  paricarato  paricariyahetu papiyo
assa  na  seyyo  yam  va te paricarato paricariyahetu seyyo
@Footnote: 1 Yu. idha. 2 Yu. bilam. 3 Yu. appatinnaye.
Assa  na  papiyo  tamettha  1-  paricareyyasiti . khattiyopi hi
brahmana samma byakaramano evam byakareyya yam hi me paricarato
paricariyahetu  papiyo  assa  na  seyyo  nahantam  paricareyyam
yanca  kho  me paricarato paricariyahetu seyyo assa na papiyo
tamaham  paricareyyanti . brahmanam cepi brahmana ... vessam cepi
brahmana  ...  suddam cepi brahmana evam puccheyyum yam va te
paricarato  paricariyahetu  papiyo  assa  na seyyo yam va te
paricarato  paricariyahetu  seyyo  assa  na  papiyo  tamettha
paricareyyasiti  .  suddopi  brahmana  samma  byakaramano evam
byakareyya  yam  hi  me  paricarato  paricariyahetu papiyo assa
na seyyo nahantam paricareyyam yanca kho me paricarato paricariyahetu
seyyo assa na papiyo tamaham paricareyyanti.
   [664]  Naham  brahmana  uccakulinata seyyasoti vadami na
panaham  brahmana  uccakulinata  papiyasoti  3-  vadami . naham
brahmana  ularavannata  seyyasoti  vadami  na  panaham  brahmana
ularavannata papiyasoti 3- vadami . naham brahmana ularabhogata
seyyasoti 4- vadami na panaham brahmana ularabhogata papiyasoti 5-
vadami.
   {664.1}  Uccakulinopi  hi brahmana idhekacco panatipati
hoti  adinnadayi  hoti  kamesumicchacari  hoti  musavadi hoti
pisunavaco  hoti  pharusavaco 6- hoti samphappalapi hoti abhijjhalu
@Footnote: 1 Yu. kamettha. 2-3-5 Yu. papiyamsoti. 4 Yu. seyyamsoti. 6 Yu. pharusavaco.
Hoti byapannacitto hoti micchaditthi 1- hoti tasma na uccakulinata
seyyasoti vadami . uccakulinopi hi brahmana idhekacco panatipata
pativirato  hoti  adinnadana  pativirato  hoti  kamesumicchacara
pativirato hoti musavada pativirato hoti pisunaya vacaya pativirato
hoti  pharusaya vacaya pativirato hoti samphappalapa pativirato hoti
anabhijjhalu  hoti abyapannacitto hoti sammaditthi 2- hoti tasma
na uccakulinata papiyasoti vadami.
   {664.2}  Ularavannopi  hi brahmana idhekacco panatipati
hoti  adinnadayi  hoti  kamesumicchacari  hoti  musavadi hoti
pisunavaco  hoti pharusavaco hoti samphappalapi hoti abhijjhalu hoti
byapannacitto  hoti  micchaditthi  hoti  tasma  na  ularavannata
seyyasoti vadami.
   {664.3}  Ularavannopi hi brahmana idhekacco panatipata
pativirato  hoti  adinnadana  pativirato  hoti  kamesumicchacara
pativirato hoti musavada pativirato hoti pisunaya vacaya pativirato
hoti  pharusaya vacaya pativirato hoti samphappalapa pativirato hoti
anabhijjhalu  hoti  abyapannacitto  hoti  sammaditthi  hoti tasma
na ularavannata papiyasoti vadami.
   {664.4}  Ularabhogopi  hi brahmana idhekacco panatipati
hoti  adinnadayi  hoti  kamesumicchacari  hoti  musavadi
hoti  pisunavaco  hoti  pharusavaco  hoti  samphappalapi  hoti
abhijjhalu   hoti   byapannacitto   hoti  micchaditthi  hoti
@Footnote: 1 Yu. sabbattha micchaditthiti dissati. 2 Yu. sabbattha sammaditthiti dissati.
Tasma  na  ularabhogata  seyyasoti  vadami  . ularabhogopi hi
brahmana  idhekacco  panatipata  pativirato  hoti  adinnadana
pativirato  hoti  kamesumicchacara  pativirato  hoti  musavada
pativirato  hoti  pisunaya  vacaya pativirato hoti pharusaya vacaya
pativirato  hoti  samphappalapa  pativirato  hoti  anabhijjhalu  hoti
abyapannacitto  hoti  sammaditthi  hoti  tasma  na ularabhogata
papiyasoti  vadami  .  naham  brahmana sabbam paricaritabbanti vadami
na  panaham  brahmana  sabbam  na paricaritabbanti vadami . yam hissa
brahmana  paricarato  paricariyahetu  saddha  vaddhati  silam  vaddhati
sutam  vaddhati  cago  vaddhati  panna  vaddhati  tamaham  paricaritabbanti
vadamiti.
   [665]  Evam vutte esukari brahmano bhagavantam etadavoca
brahmana  bho  gotama  cattari  dhanani  pannapenti  brahmanassa
saddhanam  1- pannapenti khattiyassa saddhanam pannapenti vessassa saddhanam
pannapenti  suddassa  saddhanam  pannapenti  .  tatridam  bho  gotama
brahmana   brahmanassa   saddhanam   pannapenti   bhikkhacariyam
bhikkhacariyanca  pana  brahmano  saddhanam  atimannamano  akiccakari
hoti  gopova  adinnam  adiyamanoti  idam  kho  bho  gotama
brahmana  brahmanassa  saddhanam  pannapenti  .  tatridam  bho
gotama   brahmana  khattiyassa  saddhanam  pannapenti  dhanukalapam
@Footnote: 1 Yu. sabbattha sandhananti dissati.
Dhanukalapanca  pana  khattiyo  saddhanam  atimannamano  akiccakari hoti
gopova  adinnam  adiyamanoti  idam  kho  bho  gotama brahmana
khattiyassa  saddhanam  pannapenti  .  tatridam  bho  gotama brahmana
vessassa  saddhanam  pannapenti  kasigorakkham  kasigorakkhanca  pana
vesso  saddhanam  atimannamano  akiccakari  hoti  gopova  adinnam
adiyamanoti  idam  kho  bho  gotama  brahmana vessassa saddhanam
pannapenti  .  tatridam  bho  gotama  brahmana  suddassa  saddhanam
pannapenti  asita  byabhangim  asita  byabhanginca pana suddo saddhanam
atimannamano  akiccakari  hoti  gopova  adinnam  adiyamanoti
idam  kho  bho  gotama  brahmana  suddassa saddhanam pannapenti .
[1]- Imani cattari dhanani pannapenti idha bhavam gotamo kimahati.
   [666]  Kim  pana  brahmana  sabbo  loko  brahmananam
etadabbhanujanati  imani  cattari  dhanani  pannapentuti  .  no
hidam  bho  gotama  . seyyathapi brahmana puriso daliddo assako
analhiyo  tassa  akamassa  visam  olaggeyyum  idante  ambho
purisa  mamsam  khaditabbam  mulanca  anuppadatabbanti  evameva  kho
brahmana   brahmana   appatinnaya   tesam   samanabrahmananam
atha ca panimani cattari dhanani pannapenti.
   {666.1} Ariyam kho pana aham brahmana lokuttaram dhammam purisassa saddhanam
pannapemi  poranam kho panassa matapettikam kulavamsam anussarato yattha
@Footnote: 1 Yu. etthantare brahmana bho gotamati dissati.
Yattheva attabhavassa abhinibbatti hoti tena teneva sankhyam 1- gacchati
khattiyakule  ce  attabhavassa  abhinibbatti  hoti  khattiyotveva
sankhyam  gacchati  brahmanakule  ce  attabhavassa  abhinibbatti  hoti
brahmanotveva sankhyam gacchati vessakule ce attabhavassa abhinibbatti
hoti  vessotveva  sankhyam  gacchati  suddakule  ce  attabhavassa
abhinibbatti  hoti  suddotveva  sankhyam  gacchati  .  seyyathapi
brahmana  yam  yadeva  paccayam  paticca  aggi  jalati tena teneva
sankhyam gacchati.
   {666.2}  Katthance  paticca  aggi  jalati  katthaggitveva
sankhyam  gacchati  sakalikance  paticca  aggi  jalati  sakalikaggitveva
sankhyam  gacchati  tinance  paticca  aggi  jalati  tinaggitveva sankhyam
gacchati  gomayance  paticca  aggi  jalati  gomayaggitveva  sankhyam
gacchati  evameva  kho  aham  brahmana  ariyam  lokuttaram  dhammam
purisassa  saddhanam  pannapemi  poranam  kho  panassa  matapettikam
kulavamsam  anussarato  yattha  yattheva  attabhavassa  abhinibbatti  hoti
tena  teneva sankhyam gacchati khattiyakule ce attabhavassa abhinibbatti
hoti  khattiyotveva  sankhyam  gacchati  brahmanakule ce attabhavassa
abhinibbatti  hoti  brahmanotveva  sankhyam  gacchati  vessakule ce
attabhavassa  abhinibbatti  hoti vessotveva sankhyam gacchati suddakule
ce attabhavassa abhinibbatti hoti suddotveva sankhyam gacchati.
@Footnote: 1 Yu. sabbattha sankhanti dissati.
   [667]  Khattiyakula  cepi  brahmana  agarasma  anagariyam
pabbajito  hoti  so  ca  tathagatappaveditam  dhammavinayam  agamma
panatipata  pativirato  hoti  adinnadana  pativirato  hoti
abrahmacariya pativirato hoti musavada pativirato hoti pisunaya 1-
vacaya pativirato hoti pharusaya vacaya pativirato hoti samphappalapa
pativirato  hoti  anabhijjhalu  hoti abyapannacitto hoti sammaditthi
hoti aradhako hoti nayam dhammam kusalam.
   {667.1}  Brahmanakula  cepi brahmana agarasma anagariyam
pabbajito hoti so ca tathagatappaveditam dhammavinayam agamma panatipata
pativirato  hoti adinnadana pativirato hoti abrahmacariya pativirato
hoti  musavada pativirato hoti .pe. sammaditthi hoti aradhako
hoti nayam dhammam kusalam.
   {667.2}  Vessakula  cepi  brahmana  agarasma anagariyam
pabbajito  hoti  so  ca  tathagatappaveditam  dhammavinayam  agamma
panatipata  pativirato  hoti  adinnadana  pativirato  hoti
abrahmacariya  pativirato  hoti  musavada  pativirato  hoti .pe.
Sammaditthi hoti aradhako hoti nayam dhammam kusalam.
   {667.3} Suddakula cepi brahmana agarasma anagariyam pabbajito
hoti  so  ca  tathagatappaveditam  dhammavinayam  agamma  panatipata
pativirato  hoti adinnadana pativirato hoti abrahmacariya pativirato
hoti  musavada  pativirato  hoti  pisunaya  vacaya  pativirato
@Footnote: 1 Yu. pisunavacaya.
Hoti  pharusaya  vacaya  pativirato  hoti  samphappalapa  pativirato
hoti   anabhijjhalu  hoti  abyapannacitto  hoti  sammaditthi
hoti aradhako hoti nayam dhammam kusalam.
   {667.4} Tam kim mannasi brahmana brahmanova nu kho pahoti
asmim padese averam abyapajjham mettacittam bhavetum no khattiyo no
vesso no suddoti . no hidam bho gotama khattiyopi hi bho gotama
pahoti  asmim  padese  averam  abyapajjham  mettacittam  bhavetum
brahmanopi hi bho gotama ... vessopi hi bho gotama ... Suddopi
hi bho gotama ... sabbepi hi bho gotama cattaro vanna pahonti
asmim padese averam abyapajjham mettacittam bhavetunti.
   [668]  Evameva  kho brahmana khattiyakula cepi agarasma
anagariyam  pabbajito  hoti  so  ca  tathagatappaveditam  dhammavinayam
agamma  panatipata  pativirato hoti adinnadana pativirato hoti
abrahmacariya  pativirato  hoti  musavada  pativirato hoti pisunaya
vacaya pativirato hoti pharusaya vacaya pativirato hoti samphappalapa
pativirato   hoti   anabhijjhalu  hoti  abyapannacitto  hoti
sammaditthi hoti aradhako hoti nayam dhammam kusalam . brahmanakula
cepi  brahmana  ...  vessakula  cepi brahmana ... suddakula
cepi  brahmana  agarasma  anagariyam  pabbajito  hoti  so  ca
tathagatappaveditam  dhammavinayam  agamma  panatipata  pativirato  hoti
Adinnadana  pativirato  hoti  abrahmacariya  pativirato  hoti
musavada  pativirato  hoti  pisunaya  vacaya  pativirato  hoti
pharusaya  vacaya  pativirato  hoti  samphappalapa  pativirato  hoti
anabhijjhalu   hoti  abyapannacitto  hoti  sammaditthi  hoti
aradhako hoti nayam dhammam kusalam.
   {668.1}  Tam  kim  mannasi  brahmana  brahmanova  nu kho
pahoti  sottim  sinanam  adaya  nadim  gantva rajojallam pavahetum
no khattiyo no vesso no suddoti . No hidam bho gotama khattiyopi
hi bho gotama pahoti sottim sinanam adaya nadim gantva rajojallam
pavahetum brahmanopi hi bho gotama ... Vessopi hi bho gotama ...
Suddopi hi bho gotama ... sabbepi hi bho gotama cattaro vanna
pahonti sottim sinanam adaya nadim gantva rajojallam pavahetunti.
   [669]  Evameva  kho brahmana khattiyakula cepi agarasma
anagariyam  pabbajito  hoti  so  ca  tathagatappaveditam  dhammavinayam
agamma  panatipata  pativirato hoti adinnadana pativirato hoti
abrahmacariya  pativirato  hoti  musavada  pativirato hoti pisunaya
vacaya pativirato hoti pharusaya vacaya pativirato hoti samphappalapa
pativirato   hoti   anabhijjhalu  hoti  abyapannacitto  hoti
sammaditthi hoti aradhako hoti nayam dhammam kusalam . brahmanakula
cepi  brahmana  ...  vessakula  cepi brahmana ... suddakula
Cepi  brahmana  agarasma  anagariyam  pabbajito  hoti  so  ca
tathagatappaveditam   dhammavinayam   agamma  panatipata  pativirato
hoti  adinnadana  pativirato  hoti  abrahmacariya pativirato hoti
musavada  pativirato hoti pisunaya vacaya pativirato hoti pharusaya
vacaya  pativirato  hoti  samphappalapa  pativirato hoti anabhijjhalu
hoti  abyapannacitto  hoti  sammaditthi  hoti  aradhako  hoti
nayam dhammam kusalam.
   {669.1} Tam kim mannasi brahmana idha raja khattiyo muddhavasitto
nanajaccanam  purisanam  purisasatam sannipateyya ayantu bhonto ye
tattha   khattiyakula   brahmanakula   rajannakula   uppanna
sakassa  va  salassa  va salalassa va candanassa va padumakassa
va  uttararanim  adaya  aggim abhinibbattentu tejo patukarontu
ayantu  pana  bhonto  ye  ca  tattha  candalakula nesadakula
venukula  1-  rathakarakula  pukkusakula  uppanna  sapanadoniya
va sukaradoniya va rajakadoniya va elandakatthassa va uttararanim
adaya aggim abhinibbattentu tejo patukarontuti.
   {669.2} Tam kim mannasi brahmana yo eva nu kho so khattiyakula
brahmanakula  rajannakula  uppannehi  sakassa  va  salassa va
salalassa  va  candanassa  va  padumakassa  va  uttararanim adaya
aggi  abhinibbatto tejo patukato sveva nu khvassa aggi accima
ceva vannima ca pabhassaro ca tena 2- sakka aggina aggikaraniyam
@Footnote: 1 Yu. venakula. 2 Yu. tena ca.
Karaniyam  katum  yo  pana  so  candalakula  nesadakula venukula
rathakarakula  pukkusakula  uppannehi  sapanadoniya va sukaradoniya
va  rajakadoniya  va  elandakatthassa  va  uttararanim  adaya
aggi  abhinibbatto  tejo  patukato  svassa  aggi  na  ceva
accima  na  ca  vannima  na  ca  pabhassaro na ca tena sakka
aggina  aggikaraniyam  katunti  .  no hidam bho gotama yopi so
bho  gotama  khattiyakula  brahmanakula  rajannakula  uppannehi
sakassa va salassa va salalassa va candanassa va padumakassa va
uttararanim  adaya  aggi  abhinibbatto  tejo  patukato svassa
aggi accima ceva vannima ca pabhassaro ca tena ca sakka aggina
aggikaraniyam  katum  yopi  so  candalakula  nesadakula  venukula
rathakarakula   pukkusakula   uppannehi   sapanadoniya   va
sukaradoniya  va  rajakadoniya  va  elandakatthassa va uttararanim
adaya  aggi  abhinibbatto  tejo  patukato  sopissa 1- aggi
accima  ceva  vannima ca pabhassaro ca tenapi ca sakka aggina
aggikaraniyam katum sabbopi hi bho gotama aggi accima ceva vannima
ca pabhassaro ca sabbenapi ca sakka aggina aggikaraniyam katunti.
   [670]  Evameva  kho brahmana khattiyakula cepi agarasma
anagariyam  pabbajito  hoti  so  ca  tathagatappaveditam  dhammavinayam
@Footnote: 1 Yu. sopassa.
Agamma  panatipata  pativirato  hoti  adinnadana  pativirato
hoti  abrahmacariya  pativirato  hoti  musavada  pativirato  hoti
pisunaya  vacaya  pativirato  hoti pharusaya vacaya pativirato hoti
samphappalapa  pativirato  hoti  anabhijjhalu  hoti  abyapannacitto
hoti  sammaditthi  hoti  aradhako  hoti  nayam  dhammam kusalam .
Brahmanakula  cepi brahmana ... vessakula cepi brahmana ...
Suddakula  cepi  brahmana  agarasma  anagariyam  pabbajito  hoti
so  ca  tathagatappaveditam  dhammavinayam agamma panatipata pativirato
hoti  adinnadana  pativirato  hoti  abrahmacariya  pativirato
hoti  musavada  pativirato  hoti pisunaya vacaya pativirato hoti
pharusaya  vacaya  pativirato  hoti  samphappalapa  pativirato  hoti
anabhijjhalu   hoti  abyapannacitto  hoti  sammaditthi  hoti
aradhako hoti nayam dhammam kusalanti.
   [671]  Evam vutte esukari brahmano bhagavantam etadavoca
abhikkantam  bho  gotama  .pe.  upasakam  mam bhavam gotamo dharetu
ajjatagge panupetam saranangatanti.
         Esukarisuttam nitthitam chattham.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 610-622. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=12480&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=12480&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=661&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=46              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=661              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=7726              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=7726              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com