ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

           Dhanañjānisuttaṃ 1-
   [672] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane
kalandakanivāpe  .  tena  kho  pana  samayena āyasmā sārīputto
dakkhiṇāgirismiṃ   cārikañcarati   mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  .
Atha  kho  aññataro  bhikkhu rājagahe vassaṃ vuttho yena dakkhiṇāgiri
yenāyasmā  sārīputto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā
sārīputtena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā
ekamantaṃ nisīdi.
   [673]  Ekamantaṃ  nisinnaṃ kho taṃ bhikkhuṃ āyasmā sārīputto
etadavoca  kaccāvuso  bhagavā arogo ca balavā cāti . arogo
cāvuso  bhagavā balavā cāti . kacci panāvuso bhikkhusaṅgho arogo
ca  balavā  cāti  . bhikkhusaṅghopi kho āvuso arogo ca balavā
cāti  .  ettha  āvuso  taṇḍulapāladvārāyaṃ  dhanañjāni  nāma
brāhmaṇo  atthi  kaccāvuso  dhanañjāni  2-  brāhmaṇo  arogo
ca  balavā  cāti  .  dhanañjānipi kho āvuso brāhmaṇo arogo
ca  balavā  cāti  .  kacci  panāvuso  dhanañjāni  brāhmaṇo
appamattoti  .  kuto  no  āvuso  dhanañjānissa  brāhmaṇassa
appamādo  dhanañjāni  āvuso  brāhmaṇo  rājānaṃ  nissāya
brāhmaṇagahapatike  vilumpati  brāhmaṇagahapatike  nissāya  rājānaṃ
@Footnote: 1 Yu. dhānañjānisuttaṃ. 2 Yu. dhānañjāni nāma.
Vilumpati yāpissa bhariyā saddhā saddhā kulā ānītā sāpi 1- kālakatā
aññassa  bhariyā  asaddhā  asaddhā  kulā ānītāti . dussutaṃ 2-
vatāvuso assumhā [3]- ye mayaṃ dhanañjāniṃ brāhmaṇaṃ pamattaṃ assumhā
appevanāma  4-  mayaṃ kadāci karahaci dhanañjāninā brāhmaṇena saddhiṃ
samāgaccheyyāma  appevanāma  siyā  kocideva  kathāsallāpoti .
Atha  kho  āyasmā  sārīputto  dakkhiṇāgirismiṃ yathābhirantaṃ viharitvā
yena  rājagahaṃ  tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena cārikañcaramāno
yena rājagahaṃ tadavasari.
   [674] Tatra sudaṃ āyasmā sārīputto rājagahe viharati veḷuvane
kalandakanivāpe  .  atha  kho  āyasmā  sārīputto  pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā  pattacīvaramādāya  rājagahaṃ  [5]- pāvisi . tena kho
pana  samayena  dhanañjāni  brāhmaṇo  bahinagare  gāvo  goṭṭhe
duhāpeti  6-  . atha kho āyasmā sārīputto rājagahe piṇḍāya
caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto  yena  dhanañjāni brāhmaṇo
tenupasaṅkami  .  addasā  kho  dhanañjāni  brāhmaṇo  āyasmantaṃ
sārīputtaṃ  dūratova  āgacchantaṃ  disvāna  yenāyasmā  sārīputto
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  etadavoca  ito
bho  sārīputta  payo  pīyataṃ tava bhattassa kālo bhavissatīti . alaṃ
brāhmaṇa  kataṃ  me  ajja  bhattakiccaṃ  amukasmiṃ  me  rukkhamūle
divāvihāro  bhavissati  tatra  āgaccheyyāsīti  .  evaṃ bhoti kho
@Footnote: 1 Yu. sāpissa. 2 Yu. ettha āmeṇḍitaṃ kataṃ. 3 Yu. dussataṃ.
@4 Yu. appeva ca nāma. 5 Yu. etthantare piṇḍāyāti dissati.
@6 Yu. dohāpeti.
Dhanañjāni  1- brāhmaṇo āyasmato sārīputtassa paccassosi . atha
kho  dhanañjāni 2- brāhmaṇo pacchābhattaṃ bhuttapātarāso yenāyasmā
sārīputto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā  sārīputtena
saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ
nisīdi.
   [675]  Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho dhanañjāniṃ brāhmaṇaṃ āyasmā
sārīputto  etadavoca  kaccisi  dhanañjāni appamattoti . kuto bho
sārīputta  amhākaṃ  appamādo  yesanno  mātāpitaro  posetabbā
puttadāro  posetabbo  dāsakammakaraporisaṃ  posetabbaṃ  mittāmaccānaṃ
mittāmaccakaraṇīyaṃ   kātabbaṃ   ñātisālohitānaṃ   ñātisālohitakaraṇīyaṃ
kātabbaṃ  atithīnaṃ  atithikaraṇīyaṃ  kātabbaṃ  pubbapetānaṃ  pubbapetakaraṇīyaṃ
kātabbaṃ  devatānaṃ  devatākaraṇīyaṃ  kātabbaṃ  rañño  rājakaraṇīyaṃ
kātabbaṃ ayampi kāyo piṇetabbo brūhetabboti.
   [676]  Taṃ  kiṃ  maññasi dhanañjāni idhekacco mātāpitūnaṃ 3-
hetu  adhammacārī  visamacārī  assa  tamenaṃ  adhammacariyavisamacariyāhetu
nirayaṃ  nirayapālā  upakaḍḍheyyuṃ  labheyya  nu  kho  so  ahaṃ
kho  mātāpitūnaṃ  4-  hetu  adhammacārī  visamacārī ahosiṃ mā maṃ
nirayaṃ  nirayapālāti  mātāpitaro  vā  panassa  labheyyuṃ eso kho
amhākaṃ  hetu  adhammacārī  visamacārī  ahosi  mā  naṃ  nirayaṃ
nirayapālāti  .  no hidaṃ bho sārīputta atha kho naṃ vikandantaṃyeva
@Footnote: 1-2 Yu. dhānañjāni. 3-4 Yu. mātāpitunnaṃ.
Niraye nirayapālā pakkhipeyyuṃ.
   [677]  Taṃ  kiṃ  maññasi  dhanañjāni  idhekacco  puttadārassa
hetu  adhammacārī  visamacārī  assa  tamenaṃ  adhammacariyavisamacariyāhetu
nirayaṃ  nirayapālā  upakaḍḍheyyuṃ  labheyya  nu  kho  so  ahaṃ kho
puttadārassa  hetu  adhammacārī  visamacārī  ahosiṃ  mā  maṃ  nirayaṃ
nirayapālāti  puttadāro  vā  panassa  labheyya eso kho amhākaṃ
hetu  adhammacārī  visamacārī  ahosi  mā naṃ nirayaṃ nirayapālāti .
No hidaṃ bho sārīputta atha kho naṃ vikandantaṃyeva niraye nirayapālā
pakkhipeyyuṃ.
   [678] Taṃ kiṃ maññasi dhanañjāni idhekacco dāsakammakaraporisassa
hetu  adhammacārī  visamacārī  assa  tamenaṃ  adhammacariyavisamacariyāhetu
nirayaṃ nirayapālā upakaḍḍheyyuṃ labheyya nu kho so ahaṃ kho dāsakammakara-
porisassa hetu adhammacārī visamacārī ahosiṃ mā maṃ nirayaṃ nirayapālāti
dāsakammakaraporisaṃ  vā  panassa  labheyya  eso kho amhākaṃ hetu
adhammacārī  visamacārī ahosi mā naṃ nirayaṃ nirayapālāti . no hidaṃ
bho sārīputta atha kho naṃ vikandantaṃyeva niraye nirayapālā pakkhipeyyuṃ.
   [679]  Taṃ  kiṃ  maññasi  dhanañjāni  idhekacco mittāmaccānaṃ
hetu  adhammacārī  visamacārī  assa  tamenaṃ  adhammacariyavisamacariyāhetu
nirayaṃ  nirayapālā  upakaḍḍheyyuṃ  labheyya  nu  kho  so  ahaṃ kho
Mittāmaccānaṃ  hetu  adhammacārī  visamacārī  ahosiṃ  mā  maṃ nirayaṃ
nirayapālāti  mittāmaccā  vā  panassa labheyyuṃ eso kho amhākaṃ
hetu  adhammacārī  visamacārī  ahosi  mā naṃ nirayaṃ nirayapālāti .
No hidaṃ bho sārīputta atha kho naṃ vikandantaṃyeva niraye nirayapālā
pakkhipeyyuṃ.
   [680]  Taṃ  kiṃ  maññasi dhanañjāni idhekacco ñātisālohitānaṃ
hetu  adhammacārī  visamacārī  assa  tamenaṃ  adhammacariyavisamacariyāhetu
nirayaṃ  nirayapālā  upakaḍḍheyyuṃ  labheyya  nu  kho  so  ahaṃ kho
ñātisālohitānaṃ  hetu  adhammacārī  visamacārī  ahosiṃ  mā  maṃ
nirayaṃ  nirayapālāti  ñātisālohitā  vā  panassa  labheyyuṃ  eso
kho  amhākaṃ  hetu  adhammacārī  visamacārī  ahosi  mā naṃ nirayaṃ
nirayapālāti  .  no hidaṃ bho sārīputta atha kho naṃ vikandantaṃyeva
niraye nirayapālā pakkhipeyyuṃ.
   [681]  Taṃ  kiṃ  maññasi  dhanañjāni  idhekacco atithīnaṃ hetu
adhammacārī   visamacārī   assa  tamenaṃ  adhammacariyavisamacariyāhetu
nirayaṃ  nirayapālā upakaḍḍheyyuṃ labheyya nu kho so ahaṃ kho atithīnaṃ
hetu  adhammacārī  visamacārī  ahosiṃ  mā  maṃ  nirayaṃ  nirayapālāti
atithino  vā  panassa labheyyuṃ eso kho amhākaṃ hetu adhammacārī
visamacārī  ahosi  mā  naṃ  nirayaṃ  nirayapālāti  . no hidaṃ bho
sārīputta atha kho naṃ vikandantaṃyeva niraye nirayapālā pakkhipeyyuṃ.
   [682]  Taṃ  kiṃ  maññasi  dhanañjāni  idhekacco  pubbapetānaṃ
hetu  adhammacārī  visamacārī  assa  tamenaṃ  adhammacariyavisamacariyāhetu
nirayaṃ  nirayapālā  upakaḍḍheyyuṃ  labheyya  nu  kho  so  ahaṃ kho
pubbapetānaṃ  hetu  adhammacārī  visamacārī  ahosiṃ  mā  maṃ  nirayaṃ
nirayapālāti  pubbapetā  vā  panassa  labheyyuṃ eso kho amhākaṃ
hetu  adhammacārī  visamacārī  ahosi  mā naṃ nirayaṃ nirayapālāti .
No hidaṃ bho sārīputta atha kho naṃ vikandantaṃyeva niraye nirayapālā
pakkhipeyyuṃ.
   [683]  Taṃ  kiṃ  maññasi dhanañjāni idhekacco devatānaṃ hetu
adhammacārī   visamacārī   assa  tamenaṃ  adhammacariyavisamacariyāhetu
nirayaṃ  nirayapālā  upakaḍḍheyyuṃ  labheyya  nu  kho  so  ahaṃ kho
devatānaṃ hetu adhammacārī visamacārī ahosiṃ mā maṃ nirayaṃ nirayapālāti
devatā  vā  panassa labheyyuṃ eso kho amhākaṃ hetu adhammacārī
visamacārī ahosi mā naṃ nirayaṃ nirayapālāti . no hidaṃ bho sārīputta
atha kho naṃ vikandantaṃyeva niraye nirayapālā pakkhipeyyuṃ.
   [684]  Taṃ  kiṃ  maññasi  dhanañjāni  idhekacco rañño hetu
adhammacārī   visamacārī   assa  tamenaṃ  adhammacariyavisamacariyāhetu
nirayaṃ  nirayapālā  upaḍḍheyyuṃ labheyya nu kho so ahaṃ kho rañño
hetu  adhammacārī  visamacārī  ahosiṃ  mā  maṃ  nirayaṃ  nirayapālāti
Rājā  vā  panassa  labheyya eso kho amhākaṃ hetu adhammacārī
visamacārī ahosi mā naṃ nirayaṃ nirayapālāti . no hidaṃ bho sārīputta
atha kho naṃ vikandantaṃyeva niraye nirayapālā pakkhipeyyuṃ.
   [685] Taṃ kiṃ maññasi dhanañjāni idhekacco kāyassa piṇanāhetu
brūhanāhetu  adhammacārī  visamacārī  assa  tamenaṃ  adhammacariyavisama-
cariyāhetu  nirayaṃ  nirayapālā  upakaḍḍheyyuṃ  labheyya  nu kho so
ahaṃ  kho  kāyassa  piṇanāhetu  brūhanāhetu  adhammacārī  visamacārī
ahosiṃ  mā  maṃ  nirayaṃ  nirayapālāti  pare  vā  panassa labheyyuṃ
eso  kho  kāyassa  piṇanāhetu  brūhanāhetu adhammacārī visamacārī
ahosi  mā  naṃ nirayaṃ nirayapālāti . no hidaṃ bho sārīputta atha
kho naṃ vikandantaṃyeva niraye nirayapālā pakkhipeyyuṃ.
   [686]  Taṃ  kiṃ  maññasi dhanañjāni yo vā mātāpitūnaṃ hetu
adhammacārī  visamacārī  assa  yo  vā  mātāpitūnaṃ hetu dhammacārī
samacārī  assa katamaṃ seyyoti . yo hi bho sārīputta mātāpitūnaṃ
hetu  adhammacārī  visamacārī assa na taṃ seyyo yo ca kho bho
sārīputta  mātāpitūnaṃ  hetu  dhammacārī  samacārī  assa  tadevettha
seyyo  adhammacariyavisamacariyāhi  bho  sārīputta  dhammacariyasamacariyā
seyyoti  .  atthi  kho  dhanañjāni  aññe  sahetukā  dhammikā
kammantā  yehi  sakkā mātāpitaro ceva posetuṃ na ca pāpakammaṃ
kātuṃ puññañca paṭipadaṃ paṭipajjituṃ.
   [687]  Taṃ  kiṃ  maññesi  dhanañjāni  yo  vā puttadārassa
hetu  adhammacārī  visamacārī  1- assa yo vā puttadārassa hetu
dhammacārī  samacārī  assa katamaṃ seyyoti . yo hi bho sārīputta
puttadārassa  hetu  adhammacārī  visamacārī  assa  na  taṃ  seyyo
yo  ca  kho  bho  sārīputta puttadārassa hetu dhammacārī samacārī
assa  tadevettha  seyyo  adhammacariyavisamacariyāhi  bho  sārīputta
dhammacariyasamacariyā  seyyoti  .  atthi  kho  dhanañjāni  aññe
sahetukā  dhammikā  kammantā yehi sakkā puttadāre ceva posetuṃ
na ca pāpakammaṃ kātuṃ puññañca paṭipadaṃ paṭipajjituṃ.
   [688]  Taṃ kiṃ maññasi dhanañjāni yo vā dāsakammakaraporisassa
hetu  adhammacārī  visamacārī  assa  yo  vā  dāsakammakaraporisassa
hetu dhammacārī samacārī assa katamaṃ seyyoti . yo hi bho sārīputta
dāsakammakaraporisassa  hetu  adhammacārī  visamacārī  assa  na  taṃ
seyyo  yo  ca  kho  bho  sārīputta  dāsakammakaraporisassa hetu
dhammacārī  samacārī  assa  tadevettha  seyyo adhammacariyavisamacariyāhi
bho  sārīputta  dhammacariyasamacariyā  seyyoti . atthi kho dhanañjāni
aññe  sahetukā  dhammikā  kammantā yehi sakkā dāsakammakaraporisaṃ
ceva posetuṃ na ca pāpakammaṃ kātuṃ puññañca paṭipadaṃ paṭipajjituṃ.
   [689]  Taṃ  kiṃ  maññasi  dhanañjāni  yo  vā mittāmaccānaṃ
@Footnote: 1 Yu. visamacārīti na dissati.
Hetu  adhammacārī  visamacārī  assa  yo  vā  mittāmaccānaṃ hetu
dhammacārī  samacārī  assa katamaṃ seyyoti . yo hi bho sārīputta
mittāmaccānaṃ  hetu  adhammacārī  visamacārī  assa  na  taṃ seyyo
yo  ca  kho  bho sārīputta mittāmaccānaṃ hetu dhammacārī samacārī
assa  tadevettha  seyyo  adhammacariyavisamacariyāhi  bho  sārīputta
dhammacariyasamacariyā  seyyoti  .  atthi  kho  dhanañjāni  aññe
sahetukā  dhammikā  kammantā  yehi  sakkā  mittāmaccānañceva
mittāmaccakaraṇīyaṃ  kātuṃ  na  ca  pāpakammaṃ  kātuṃ  puññañca  paṭipadaṃ
paṭipajjituṃ.
   [690]  Taṃ  kiṃ  maññasi  dhanañjāni yo vā ñātisālohitānaṃ
hetu  adhammacārī  visamacārī  assa  yo vā ñātisālohitānaṃ hetu
dhammacārī  samacārī  assa katamaṃ seyyoti . yo hi bho sārīputta
ñātisālohitānaṃ  hetu  adhammacārī  visamacārī  assa na taṃ seyyo
yo  ca kho bho sārīputta ñātisālohitānaṃ hetu dhammacārī samacārī
assa  tadevettha  seyyo  adhammacariyavisamacariyāhi  bho  sārīputta
dhammacariyasamacariyā  seyyoti  .  atthi  kho  dhanañjāni  aññe
sahetukā  dhammikā  kammantā  yehi  sakkā  ñātisālohitānañceva
ñātisālohitakaraṇīyaṃ  kātuṃ  na  ca  pāpakammaṃ  kātuṃ  puññañca
paṭipadaṃ paṭipajjituṃ.
   [691]  Taṃ  kiṃ  maññasi  dhanañjāni  yo  vā atithīnaṃ hetu
Adhammacārī  visamacārī assa yo vā atithīnaṃ hetu dhammacārī samacārī
assa  katamaṃ  seyyoti  .  yo  hi  bho sārīputta atithīnaṃ hetu
adhammacārī  visamacārī  assa  na  taṃ  seyyo  yo  ca kho bho
sārīputta  atithīnaṃ  hetu  dhammacārī  samacārī  assa  tadevettha
seyyo  adhammacariyavisamacariyāhi  bho  sārīputta  dhammacariyasamacariyā
seyyoti  .  atthi  kho  dhanañjāni  aññe  sahetukā  dhammikā
kammantā  yehi  sakkā  atithīnañceva  atithikaraṇīyaṃ  kātuṃ  na  ca
pāpakammaṃ kātuṃ puññañca paṭipadaṃ paṭipajjituṃ.
   [692]  Taṃ  kiṃ  maññasi  dhanañjāni  yo  vā  pubbapetānaṃ
hetu  adhammacārī  visamacārī  assa  yo  vā  pubbapetānaṃ  hetu
dhammacārī  samacārī  assa  katamaṃ  seyyoti  .  yo  hi  bho
sārīputta  pubbapetānaṃ  hetu  adhammacārī  visamacārī  assa  na taṃ
seyyo  yo  ca  kho  bho sārīputta pubbapetānaṃ hetu dhammacārī
samacārī  assa  tadevettha  seyyo  adhammacariyavisamacariyāhi  bho
sārīputta  dhammacariyasamacariyā  seyyoti  .  atthi  kho  dhanañjāni
aññe  sahetukā  dhammikā  kammantā yehi sakkā pubbapetānañceva
pubbapetakaraṇīyaṃ  kātuṃ  na  ca  pāpakammaṃ  kātuṃ  puññañca  paṭipadaṃ
paṭipajjituṃ.
   [693]  Taṃ  kiṃ  maññasi  dhanañjāni yo vā devatānaṃ hetu
adhammacārī  visamacārī  assa  yo  vā  devatānaṃ  hetu dhammacārī
Samacārī  assa  katamaṃ seyyoti . yo hi bho sārīputta devatānaṃ
hetu  adhammacārī  visamacārī  assa  na  taṃ  seyyo yo ca kho
bho  sārīputta  devatānaṃ  hetu dhammacārī samacārī assa tadevettha
seyyo  adhammacariyavisamacariyāhi  bho  sārīputta  dhammacariyasamacariyā
seyyoti  .  atthi  kho  dhanañjāni  aññe  sahetukā  dhammikā
kammantā  yehi  sakkā  devatānañceva  devatākaraṇīyaṃ  kātuṃ  na
ca pāpakammaṃ kātuṃ puññañca paṭipadaṃ paṭipajjituṃ.
   [694]  Taṃ  kiṃ  maññasi  dhanañjāni  yo  vā rañño hetu
adhammacārī  visamacārī  assa  yo  vā  rañño  hetu  dhammacārī
samacārī  assa  katamaṃ  seyyoti  . yo hi bho sārīputta rañño
hetu  adhammacārī  visamacārī assa na taṃ seyyo yo ca kho bho
sārīputta  rañño  hetu dhammacārī samacārī assa tadevettha seyyo
adhammacariyavisamacariyāhi  bho  sārīputta  dhammacariyasamacariyā seyyoti .
Atthi  kho  dhanañjāni  aññe  sahetukā  dhammikā  kammantā yehi
sakkā  rañño  ceva  rājakaraṇīyaṃ  kātuṃ  na  ca  pāpakammaṃ kātuṃ
puññañca paṭipadaṃ paṭipajjituṃ.
   [695]  Taṃ kiṃ maññasi dhanañjāni yo vā kāyassa piṇanāhetu
brūhanāhetu  adhammacārī visamacārī assa yo vā kāyassa piṇanāhetu
brūhanāhetu  dhammacārī  samacārī  assa  katamaṃ seyyoti . yo hi
bho  sārīputta  kāyassa  piṇanāhetu  brūhanāhetu  adhammacārī
Visamacārī  assa na taṃ seyyo yo ca kho bho sārīputta kāyassa
piṇanāhetu  brūhanāhetu  dhammacārī  samacārī  assa  tadevettha
seyyo  adhammacariyavisamacariyāhi  bho  sārīputta  dhammacariyasamacariyā
seyyoti . atthi kho dhanañjāni aññe sahetukā dhammikā kammantā
yehi sakkā kāyassa 1- ceva piṇetuṃ brūhetuṃ na ca pāpakammaṃ kātuṃ
puññañca  paṭipadaṃ  paṭipajjitunti  .  atha  kho  dhanañjāni brāhmaṇo
āyasmato   sārīputtassa   bhāsitaṃ   abhinanditvā   anumoditvā
uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   [696]  Atha  kho  dhanañjāni  brāhmaṇo  aparena  samayena
ābādhiko  hoti  2- dukkhito bāḷhagilāno . atha kho dhanañjāni
brāhmaṇo  aññataraṃ  purisaṃ  āmantesi  ehi  tvaṃ  ambho  purisa
yena  bhagavā  tenupasaṅkama  upasaṅkamitvā  mama  vacanena  bhagavato
pāde  sirasā  vandāhi  dhanañjāni  bhante  brāhmaṇo  ābādhiko
dukkhito  bāḷhagilāno  so  bhagavato  pāde sirasā vandatīti yena
cāyasmā  sārīputto  tenupasaṅkama  upasaṅkamitvā  mama  vacanena
āyasmato  sārīputtassa  pāde  sirasā  vandāhi  dhanañjāni bhante
brāhmaṇo  ābādhiko  dukkhito  bāḷhagilāno  so  āyasmato
sārīputtassa  pāde  sirasā  vandatīti  evañca  vadehi  sādhu kira
bhante  āyasmā  sārīputto  yena  dhanañjānissa  brāhmaṇassa
nivesanaṃ tenupasaṅkamatu anukampaṃ upādāyāti.
@Footnote: 1 Yu. kāyaṃ. 2 Yu. ahosi.
   [697] Evaṃ bhanteti kho so puriso dhanañjānissa brāhmaṇassa [1]-
paṭissutvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho so puriso
bhagavantaṃ  etadavoca  dhanañjāni  bhante  brāhmaṇo  ābādhiko
dukkhito bāḷhagilāno so bhagavato pāde sirasā vandatīti yenāyasmā 2-
sārīputto   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho so puriso
āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  etadavoca  dhanañjāni  bhante  brāhmaṇo
ābādhiko  dukkhito  bāḷhagilāno  so  āyasmato  sārīputtassa
pāde  sirasā  vandati  evañca vadeti sādhu kira bhante āyasmā
sārīputto  yena  dhanañjānissa  brāhmaṇassa  nivesanaṃ  tenupasaṅkamatu
anukampaṃ  upādāyāti  .  adhivāsesi  kho  āyasmā  sārīputto
tuṇhībhāvena.
   [698] Atha kho āyasmā sārīputto nivāsetvā pattacīvaramādāya
yena   dhanañjānissa   brāhmaṇassa   nivesanaṃ   tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  .  nisajja kho āyasmā
sārīputto  dhanañjāniṃ  brāhmaṇaṃ  etadavoca  kacci  te  dhanañjāni
khamanīyaṃ  kacci  yāpanīyaṃ  kacci  dukkhā  vedanā  paṭikkamanti  no
abhikkamanti paṭikkamosānaṃ paññāyati no abhikkamoti.
   [699]  Na  me  bho sārīputta khamanīyaṃ na yāpanīyaṃ bāḷhā
@Footnote: 1 Yu. etthantare vacananti dissati 2 Yu. yena cāyasmā.
Me  dukkhā  vedanā  abhikkamanti  no  paṭikkamanti  abhikkamosānaṃ
paññāyati  no  paṭikkamo  seyyathāpi  bho sārīputta balavā puriso
tiṇhena  sikharena  muddhānaṃ  abhimattheyya  evameva  kho  me bho
sārīputta adhimattā vātā muddhānaṃ ohananti 1-
   {699.1} na me bho sārīputta khamanīyaṃ na yāpanīyaṃ bāḷhā me
dukkhā  vedanā  abhikkamanti  no paṭikkamanti abhikkamosānaṃ paññāyati
no  paṭikkamo  seyyathāpi  bho  sārīputta  balavā puriso daḷhena
varattakkhandhena 2- sīse sīsavedhanaṃ dadeyya 3- evameva kho me bho
sārīputta adhimattā sīse sīsavedanā na me bho sārīputta khamanīyaṃ na
yāpanīyaṃ  bāḷhā  me  dukkhā  vedanā abhikkamanti no paṭikkamanti
abhikkamosānaṃ  paññāyati  no  paṭikkamo  seyyathāpi  bho sārīputta
dakkho  goghātako  vā goghātakantevāsī vā tiṇhena govikantanena
kucchiṃ parikanteyya evameva kho me bho sārīputta adhimattā vātā kucchiṃ
parikantanti
   {699.2} na me bho sārīputta khamanīyaṃ na yāpanīyaṃ bāḷhā me
dukkhā  vedanā  abhikkamanti  no paṭikkamanti abhikkamosānaṃ paññāyati
no paṭikkamo seyyathāpi bho sārīputta dve balavanto purisā dubbalataraṃ
purisaṃ   nānābāhāsu   gahetvā   aṅgārakāsuyā  santāpeyyuṃ
samparitāpeyyuṃ  evameva  kho me bho sārīputta adhimatto kāyasmiṃ
ḍāho na me bho sārīputta khamanīyaṃ na yāpanīyaṃ bāḷhā me dukkhā
vedanā    abhikkamanti   no   paṭikkamanti   abhikkamosānaṃ
@Footnote: 1 Yu. ūhananti. 2 Yu. varattābandhena. 3 Yu. bandheyya.
Paññāyati no paṭikkamoti.
   [700]  Taṃ  kiṃ  maññasi dhanañjāni katamaṃ seyyo nirayo vā
tiracchānayoni vāti . nirayā bho sārīputta tiracchānayoni seyyoti.
Taṃ  kiṃ  maññasi  dhanañjāni  katamaṃ  seyyo  tiracchānayoni  vā
pittivisayo  vāti  . tiracchānayoniyā bho sārīputta pittivisayo 1-
seyyoti  .  taṃ  kiṃ  maññasi  dhanañjāni katamaṃ seyyo pittivisayo
vā manussā vāti . pittivisayā bho sārīputta manussā seyyoti.
Taṃ kiṃ maññasi dhanañjāni katamaṃ seyyo manussā vā cātummahārājikā
devā  vāti  .  manussehi  bho  sārīputta  cātummahārājikā
devā seyyoti.
   {700.1} Taṃ kiṃ maññasi dhanañjāni katamaṃ seyyo cātummahārājikā 2-
devā vā tāvatiṃsā devā vāti . cātummahārājikehi bho sārīputta
devehi tāvatiṃsā devā seyyoti . taṃ kiṃ maññasi dhanañjāni katamaṃ
seyyo tāvatiṃsā devā vā yāmā devā vāti . tāvatiṃsehi bho
sārīputta devehi yāmā devā seyyoti . taṃ kiṃ maññasi dhanañjāni
katamaṃ seyyo yāmā devā vā tusitā devā vāti . Yāmehi bho
sārīputta devehi tusitā devā seyyoti . taṃ kiṃ maññasi dhanañjāni
katamaṃ seyyo tusitā devā vā nimmānaratī devā vāti . Tusitehi
bho sārīputta devehi nimmānaratī devā seyyoti . taṃ kiṃ maññasi
dhanañjāni katamaṃ seyyo nimmānaratī devā vā paranimmitavasavattī devā
@Footnote: 1 Yu. pettivisayo 2 Yu. cātummahārājikā vā devā tāvatiṃsā vā devāti.
Vāti  . nimmānaratīhi bho sārīputta devehi paranimmitavasavattī devā
seyyoti.
   {700.2} Taṃ kiṃ maññasi dhanañjāni katamaṃ seyyo paranimmitavasavattī
devā  vā  brahmaloko  vāti  .  brahmalokoti bhavaṃ sārīputto
āha  brahmalokoti bhavaṃ sārīputto āhāti . atha kho āyasmato
sārīputtassa  etadahosi  ime  kho  brāhmaṇā  brahmalokādhimuttā
yannūnāhaṃ   dhanañjānissa   brāhmaṇassa   brahmānaṃ   sahabyatāya
maggaṃ  deseyyanti  .  brahmānaṃ  1-  dhanañjāni sahabyatāya maggaṃ
desessāmi taṃ suṇāhi sādhukaṃ manasikarohi bhāsissāmīti . evaṃ bhoti
kho dhanañjāni brāhmaṇo āyasmato sārīputtassa paccassosi.
   [701]  Āyasmā  sārīputto etadavoca katamo ca dhanañjāni
brahmānaṃ  sahabyatāya  maggo  idha  dhanañjāni bhikkhu mettāsahagatena
cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ
iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi  sabbatthatāya  2-  sabbāvantaṃ lokaṃ
mettāsahagatena   cetasā   vipulena   mahaggatena  appamāṇena
averena  abyāpajjhena  pharitvā  viharati  ayampi  kho  dhanañjāni
brahmānaṃ sahabyatāya
   {701.1}  maggo  puna  caparaṃ dhanañjāni bhikkhu karuṇāsahagatena
cetasā  ...  muditāsahagatena  cetasā  ...  upekkhāsahagatena
cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā
catutthaṃ  iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi  sabbatthatāya  sabbāvantaṃ
@Footnote: 1 Yu. brahmānaṃ te. 2 katthaci sabbattatāyātipi dissati.
Lokaṃ  upekkhāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena  appamāṇena
averena  abyāpajjhena pharitvā viharati ayaṃ kho dhanañjāni brahmānaṃ
sahabyatāya  maggoti  . tenahi bho sārīputta mama vacanena bhagavato
pāde  sirasā  vandāhi  dhanañjāni  bhante  brāhmaṇo  ābādhiko
dukkhito bāḷhagilāno so bhagavato pāde sirasā vandatīti.
   [702]  Atha  kho  āyasmā  sārīputto dhanañjāniṃ brāhmaṇaṃ
sati  uttarikaraṇīye  hīne  brahmaloke  patiṭṭhāpetvā uṭṭhāyāsanā
pakkāmi  . atha kho dhanañjāni brāhmaṇo acirapakkante āyasmante
sārīputte  kālamakāsi  brahmalokaṃ  upapajji  .  atha  kho bhagavā
bhikkhū  āmantesi  eso  bhikkhave  sārīputto  dhanañjāniṃ brāhmaṇaṃ
sati  uttarikaraṇīye  hīne  brahmaloke  patiṭṭhāpetvā uṭṭhāyāsanā
pakkantoti.
   [703] Atha kho āyasmā sārīputto yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  sārīputto  bhagavantaṃ  etadavoca dhanañjāni
bhante  brāhmaṇo  ābādhiko  dukkhito  bāḷhagilāno so bhagavato
pāde  sirasā  vandatīti  .  kiṃ  pana  tvaṃ  sārīputta  dhanañjāniṃ
brāhmaṇaṃ  sati  uttarikaraṇīye  hīne  brahmaloke  patiṭṭhāpetvā
uṭṭhāyāsanā  pakkantoti  .  mayhaṃ  kho  bhante  evaṃ  ahosi
ime  kho  brāhmaṇā  brahmalokādhimuttā  yannūnāhaṃ  dhanañjānissa
Brāhmaṇassa brahmānaṃ sahabyatāya maggaṃ deseyyanti . kālakatova 1-
sārīputta dhanañjāni brāhmaṇo brahmaloke 2- upapannoti 3-.
         Dhanañjānisuttaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.
           ----------
@Footnote:Yu. kālakato ca . 2 Yu. brahmalokañca. 3 Yu. uppanno.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 623-640. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=12752              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=12752              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=672&items=32              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=47              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=672              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=7753              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=7753              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]