ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

           Kukkurovadasuttam
   [84] Evamme sutam ekam samayam bhagava koliyesu viharati haliddavasanam
nama koliyanam nigamo . atha kho punno ca koliyaputto govattiko
acelo  ca  seniyo  kukkuravattiko  yena  bhagava  tenupasankamimsu
upasankamitva  punno  koliyaputto  govattiko bhagavantam abhivadetva
ekamantam nisidi . acelo pana seniyo kukkuravattiko bhagavata saddhim
sammodi sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva kukkurova palikunthitva 1-
ekamantam  nisidi  .  ekamanatam  nisinno  kho  punno koliyaputto
govattiko bhagavantam etadavoca ayam bhante acelo seniyo kukkuravattiko
dukkarakarako chamayam 2- nikkhittam bhojanam 3- bhunjati tassa tam kukkuravattam
digharattam  samattam  samadinnam  tassa  ka gati ko abhisamparayoti .
Alam punna titthatetam ma mam etam pucchiti.
   {84.1}  Dutiyampikho  punno  koliyaputto govattiko bhagavantam
etadavoca ayam bhante acelo seniyo kukkuravattiko dukkarakarako chamayam
nikkhittam bhojanam bhunjati tassa tam kukkuravattam digharattam samattam samadinnam
tassa ka gati ko abhisamparayoti . alam punna titthatetam ma mam etam
pucchiti tatiyampi kho punno koliyaputto govattiko bhagavantam etadavoca
@Footnote: 1 Si. Yu. palikujjitva . 2 Ma. chamanikkhittam . 3 Yu. ayam patho natthi.
Ayam  bhante  acelo  seniyo  kukkuravattiko  dukkarakarako chamayam
nikkhittam  bhojanam  bhunjati  tassa  tam  kukkuravattam  digharattam  samattam
samadinnam tassa ka gati ko abhisamparayoti.
   [85]  Addha  kho  te  aham  punna na labhami alam punna
titthatetam  ma  mam  etam  pucchiti  apica  te  aham byakarissami
idha  punna  ekacco  kukkuravattam  bhaveti  paripunnam  abbokinnam
kukkurasilam    bhaveti   paripunnam   abbokinnam   kukkuracittam
bhaveti  paripunnam  abbokinnam  kukkurakappam  bhaveti  paripunnam
abbokinnam  so  kukkuravattam  bhavetva  paripunnam  abbokinnam
kukkurasilam  bhavetva  paripunnam  abbokinnam  kukkuracittam  bhavetva
paripunnam   abbokinnam   kukkurakappam   bhavetva   paripunnam
abbokinnam   kayassa  bheda  parammarana  kukkuranam  sahabyatam
upapajjati sace kho panassa evam ditthi hoti iminaham silena va vattena
va tapena va brahmacariyena va devo va bhavissami devannataro
vati  sassa  1-  hoti  micchaditthi micchaditthissa kho aham punna
dvinnam  gatinam  annataram  gatim  vadami  nirayam va tiracchanayonim va
iti  kho  punna  sampajjamanam  kukkuravattam  kukkuranam  sahabyatam
upaneti  vipajjamanam  nirayanti  .  evam  vutte  acelo seniyo
kukkuravattiko parodi assuni pavattesi.
   [86]  Atha kho bhagava punnam koliyaputtam govattikam etadavoca
@Footnote: 1 Ma. sayam.
Etam  kho  te  aham  punna nalattham alam punna titthatetam ma mam
etam pucchiti 1- . naham bhante etam rodami yam mam bhagava evamaha
apica  me  idam  bhante  kukkuravattam digharattam samattam samadinnam ayam
bhante  punno  koliyaputto  govattiko  tassa tam govattam digharattam
samattam  samadinnam tassa ka gati ko abhisamparayoti . alam seniya
titthatetam ma mam etam pucchiti . dutiyampi kho acelo seniyo .pe.
Tatiyampi  kho acelo seniyo kukkuravattiko bhagavantam etadavoca ayam
bhante  punno  koliyaputto  govattiko  tassa tam govattam digharattam
samattam samadinnam tassa ka gati ko abhisamparayoti.
   {86.1} Addha kho te aham seniya na labhami alam seniya titthatetam
ma mam etam pucchiti apica te aham byakarissami idha seniya ekacco
govattam  bhaveti  paripunnam  abbokinnam  gosilam  bhaveti  paripunnam
abbokinnam  gocittam  bhaveti  paripunnam  abbokinnam  gavakappam
bhaveti  paripunnam  abbokinnam  so  govattam  bhavetva  paripunnam
abbokinnam  gosilam  bhavetva  paripunnam  abbokinnam  gocittam
bhavetva  paripunnam  abbokinnam  gavakappam  bhavetva  paripunnam
abbokinnam  kayassa  bheda  parammarana  gunnam  sahabyatam  upapajjati
sace  kho  panassa  evam ditthi hoti iminaham silena va vattena
va tapena va brahmacariyena va devo va bhavissami devannataro
@Footnote: 1 Ma. pucchati.
Vati  sassa  hoti  micchaditthi  micchaditthissa  kho  aham  seniya
dvinnam  gatinam  annataram  gatim  vadami  nirayam  va  tiracchanayonim
va  iti  kho  seniya  sampajjamanam  govattam  gunnam  sahabyatam
upaneti  vipajjamanam  nirayanti  .  evam vutte punno koliyaputto
govattiko parodi assuni pavattesi.
   [87]  Atha kho bhagava acelam seniyam kukkuravattikam etadavoca
etam  kho  te  aham  seniya  nalattham alam seniya titthatetam ma
mam  etam  pucchiti  .  naham  bhante etam rodami yam mam bhagava
evamaha  apica  me  idam  bhante  govattam  digharattam  samattam
samadinnam  evam  pasanno  aham  bhante  bhagavati  pahoti  bhagava
tatha  dhammam  desetum  yatha  ahancevimam  govattam pajaheyyam ayanca
acelo  seniyo kukkuravattiko tam kukkuravattam pajaheyyati . tenahi
punna  sunahi  sadhukam  manasikarohi  bhasissamiti  .  evam bhanteti
kho punno koliyaputto govattiko bhagavato paccassosi.
   [88]  Bhagava  etadavoca  cattarimani  punna kammani maya
sayam  abhinna  sacchikatva  paveditani  katamani  cattari  atthi
punna  kammam  kanham  kanhavipakam  atthi punna kammam sukkam sukkavipakam
atthi  punna  kammam  kanhasukkam  kanhasukkavipakam  atthi  punna
kammam  akanham  asukkam  akanha  asukkavipakam  1-  kammakkhayaya
@Footnote: 1 Si. Yu. etthanutare kammanti patho dissati.
Samvattatiti 1-.
   {88.1}  Katamanca  punna  kammam  kanham  kanhavipakam  idha
punna  ekacco  sabyapajjham  kayasankharam  abhisankharoti  sabyapajjham
vacisankharam   abhisankharoti  sabyapajjham  manosankharam  abhisankharoti
so  sabyapajjham  kayasankharam  abhisankharitva  sabyapajjham  vacisankharam
abhisankharitva  sabyapajjham  manosankharam  abhisankharitva  sabyapajjham
lokam  upapajjati  tamenam  sabyapajjham  lokam  upapannam  samanam
sabyapajjha  phassa  phusanti  so  sabyapajjhehi  phassehi  phuttho
samano  sabyapajjham  vedanam  vedeti  ekantadukkham  seyyathapi
satta  nerayikati  1-  iti  kho  punna  bhuta  bhutassa upapatti
hoti  yam  karoti  tena  upapajjati  upapannametam  phassa  phusanti
evampaham  punna  kammadayada  sattati  vadami  idam  vuccati
punna kammam kanham kanhavipakam.
   {88.2}  Katamanca  punna  kammam  sukkam sukkavipakam idha punna
ekacco   abyapajjham   kayasankharam   abhisankharoti  abyapajjham
vacisankharam  abhisankharoti  abyapajjham  manosankharam  abhisankharoti  so
abyapajjham   kayasankharam  abhisankharitva  abyapajjham  vacisankharam
abhisankharitva  abyapajjham  manosankharam  abhisankharitva  abyapajjham
lokam  upapajjati tamenam abyapajjham lokam upapannam samanam abyapajjha
phassa  phusanti so abyapajjhehi phassehi phuttho samano abyapajjham
vedanam  vedeti  ekantasukham  seyyathapi  deva subhakinha iti kho
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo natthi.
Punna  bhuta  bhutassa  upapatti  hoti  yam  karoti  tena upapajjati
upapannametam  phassa  phusanti  evampaham  punna  kammadayada
sattati vadami idam vuccati 1- kammam sukkam sukkavipakam.
   {88.3} Katamanca punna kammam kanha sukkam kanha sukkavipakam idha
punna  ekacco  sabyapajjhampi abyapajjhampi kayasankharam abhisankharoti
sabyapajjhampi  abyapajjhampi  vacisankharam  abhisankharoti  sabyapajjhampi
abyapajjhampi   manosankharam   abhisankharoti   so  sabyapajjhampi
abyapajjhampi    kayasankharam    abhisankharitva   sabyapajjhampi
abyapajjhampi  vacisankharam  abhisankharitva  sabyapajjhampi  abyapajjhampi
manosankharam   abhisankharitva  sabyapajjhampi  abyapajjhampi  lokam
upapajjati  tamenam  sabyapajjhampi  abyapajjhampi  lokam  upapannam
samanam   sabyapajjhapi   abyapajjhapi   phassa  phusanti  so
sabyapajjhehipi   abyapajjhehipi   phassehi   phuttho   samano
sabyapajjhampi  abyapajjhampi  vedanam  vedeti  vokinnam  sukhadukkham
seyyathapi  manussa  ekacce  ca  deva ekacce ca vinipatika
iti kho punna bhuta bhutassa upapatti hoti yam karoti tena upapajjati
upapannametam  2-  phassa  phusanti  evampaham  punna  kammadayada
sattati vadami idam vuccati punna kammam kanhasukkam kanhasukkavipakam.
   {88.4}  Katamanca  punna  kammam  akanham  asukkam  akanha-
asukkavipakam   [3]-   kammakkhayaya   samvattati  tatra  punna
@Footnote: 1 Ma. Yu. punna . 2 Ma. uppannametam. Yu. upapannamenam . 3 Si. Yu. kammam.
Yamidam  kammam  kanham  kanhavipakam  tassa  pahanaya  ya  cetana
yamidam  kammam  sukkam  sukkavipakam  tassa  pahanaya  ya  cetana
yamidam  kammam  kanhasukkam  kanhasukkavipakam  tassa  pahanaya  ya
cetana  idam  vuccati  punna  kammam akanham asukkam akanhaasukkavipakam
kammakkhayaya  samvattati  1-  .  imani  kho  punna  cattari
kammani maya sayam abhinna sacchikatva paveditaniti.
   [89]  Evam  vutte  punno koliyaputto govattiko bhagavantam
etadavoca  abhikkantam  bhante  abhikkantam  bhante  seyyathapi bhante
nikkujjitam  va  ukkujjeyya  paticchannam  va vivareyya mulhassa va
maggam  acikkheyya  andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto
rupani  dakkhantiti  evameva bhota gotamena anekapariyayena dhammo
pakasito  esaham  bhante  bhagavantam  saranam  gacchami  dhammanca
bhikkhusanghanca  upasakam  mam  bhagava  dharetu  ajjatagge  panupetam
saranangatanti.
   {89.1} Acelo 2- seniyo kukkuravattiko bhagavantam etadavoca
abhikkantam  bhante  abhikkantam bhante seyyathapi bhante nikkujjitam va
ukkujjeyya  paticchannam va vivareyya mulhassa va maggam acikkheyya
andhakare  va  telapajjotam  dhareyya cakkhumanto rupani dakkhantiti
evameva bhota gotamena 3- anekapariyayena dhammo pakasito esaham
bhante  bhagavantam  saranam  gacchami  dhammanca  bhikkhusanghanca  labheyyaham
bhante  bhagavato  santike pabbajjam labheyyam upasampadanti . yo kho
@Footnote: 1 Ma. samvattatiti . 2 Ma. Yu. acelo pana . 3 Yu. evamevam bhagavata.
Seniya  annatitthiyapubbo  imasmim  dhammavinaye  akankhati  pabbajjam
akankhati  upasampadam  so  cattaro mase parivasati catunnam masanam
accayena   araddhacitta   bhikkhu   pabbajenti  upasampadenti
bhikkhubhavaya apica mettha puggalavemattata viditati.
   [90] Sace kho 1- bhante annatitthiyapubba imasmim dhammavinaye
akankhanta  pabbajjam  akankhanta  upasampadam  2- cattaro mase
parivasanti  catunnam  masanam accayena araddhacitta bhikkhu pabbajenti
upasampadenti  bhikkhubhavaya  aham  cattari  vassani  parivasissami
catunnam  3-  vassanam accayena araddhacitta bhikkhu pabbajenti 4-
upasampadenti  5-  bhikkhubhavayati  .  alattha  kho  acelo
seniyo  kukkuravattiko bhagavato santike pabbajjam alattha upasampadam .
Acirupasampanno  kho  panayasma seniyo eko vupakattho appamatto
atapi pahitatto viharanto nacirasseva yassatthaya kulaputta sammadeva
agarasma  anagariyam  pabbajanti  tadanuttaram  brahmacariyapariyosanam
dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva upasampajja vihasi khina
jati vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam itthattayati abbhannasi.
Annataro ca 6- kho panayasma seniyo arahatam ahositi.
        Kukkurovadasuttam nitthitam sattamam.
           -----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. khoti natthi . 2 Ma. te . 3 Yu. mam . 4-5 Ma. Yu. ...tu.
@6 Yu. casaddo natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 79-86. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=1618&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=1618&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=84&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=7              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=84              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=1891              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=1891              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]