ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

           Abhayarajakumarasuttam
   [91] Evamme sutam ekam samayam bhagava rajagahe viharati veluvane
kalandakanivape . atha kho abhayo rajakumaro yena nigantho nataputto
tenupasankami  upasankamitva  nigantham  nataputtam abhivadetva ekamantam
nisidi.
   [92] Ekamantam nisinnam kho abhayam rajakumaram nigantho nataputto
etadavoca  ehi tvam rajakumara samanassa gotamassa vadam aropehi
evam  te  kalyano  kittisaddo  abbhuggacchissati  1-  abhayena
rajakumarena   samanassa   gotamassa  evam  mahiddhikassa  evam
mahanubhavassa vado aropitoti.
   {92.1}  Yathakatham  panaham  bhante  samanassa  gotamassa evam
mahiddhikassa  evam  mahanubhavassa  vadam  aropessamiti  .  ehi
tvam  rajakumara  yena  samano  gotamo  tenupasankama upasankamitva
samanam gotamam evam vadehi bhaseyya nu kho bhante tathagato tam vacam
ya  sa  vaca  paresam  appiya amanapati sace pana 2- te
samano  gotamo  evam puttho evam byakaroti bhaseyya rajakumara
tathagato tam vacam ya sa vaca paresam appiya amanapati tamenam
tvam evam vadeyyasi atha kincarahi te bhante puthujjanena nanakaranam
puthujjanopi hi tam vacam bhaseyya ya sa vaca paresam appiya amanapati
@Footnote: 1 Yu. abbhugganchiti. Ma. ubbhuggacchati . 2 Yu. panasaddo natthi.
Sace  pana  te  samano  gotamo  evam  puttho evam byakaroti
na  rajakumara tathagato tam vacam bhaseyya ya sa vaca paresam
appiya  amanapati  tamenam  tvam  evam  vadeyyasi  atha kincarahi
te  bhante  devadatto  byakato  apayiko devadatto nerayiko
devadatto  kappattho  devadatto  atekiccho  devadattoti  taya
ca pana te vacaya devadatto kupito ahosi anattamanoti.
   {92.2} Imam kho te rajakumara samano gotamo ubhatokotikam panham
puttho  samano  neva  sakkhiti 1- uggilitum neva sakkhiti oggilitum
seyyathapi  nama purisassa ayasinghatakam 2- kanthe vilaggam so neva
sakkuneyya  uggilitum  neva  3- sakkuneyya oggilitum evameva kho
te  rajakumara  samano  gotamo  imam  ubhatokotikam  panham puttho
samano neva sakkhiti uggilitum neva sakkhiti oggilitunti.
   {92.3} Evam bhanteti kho abhayo rajakumaro niganthassa nataputtassa
patissutva  utthayasana  nigantham  nataputtam  abhivadetva  padakkhinam
katva  yena bhagava tenupasankami upasankamitva bhagavantam abhivadetva
ekamantam  nisidi  .  ekamantam nisinnassa kho abhayassa rajakumarassa
suriyam  oloketva  etadahosi  akalo  kho ajja bhagavato vadam
aropetum svedanaham sake nivesane bhagavato vadam aropessamiti.
Bhagavantam  etadavoca  adhivasetu  me  bhante  bhagava  svatanaya
attacatuttho  bhattanti  .  adhivasesi  bhagava  tunhibhavena .
@Footnote: 1 Ma. sakkhati. Yu. sakkhiti. ito param idisapatha evameva pakata.
@2 Yu. ayo.... 3 Ma. na..
Atha kho abhayo rajakumaro bhagavato adhivasanam viditva utthayasana
bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkami 1- . atha kho bhagava
tassa  rattiya  accayena  pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya
yena  abhayassa  rajakumarassa  nivesanam  tenupasankami  upasankamitva
pannatte  asane  nisidi  . atha kho abhayo rajakumaro bhagavantam
panitena  khadaniyena  bhojaniyena  sahattha santappesi sampavaresi .
Atha  kho  abhayo  rajakumaro  bhagavantam  bhuttavim  onitapattapanim
annataram nicam asanam gahetva ekamantam nisidi.
   [93]  Ekamantam  nisinno  kho  abhayo rajakumaro bhagavantam
etadavoca  bhaseyya  nu  kho bhante tathagato tam vacam ya sa
vaca  paresam  appiya  amanapati . na khvettha 2- rajakumara
ekamsenati  .  ettha  bhante  anassum niganthati . kim pana tvam
rajakumara evam vadesiti 3- . ettha bhante anassum niganthati idhaham
bhante  yena  nigantho  nataputto  tenupasankamim  upasankamitva
nigantham  nataputtam  abhivadetva  ekamantam  nisidim  ekamantam nisinnam
kho  mam bhante nigantho nataputto etadavoca ehi tvam rajakumara
samanassa  gotamassa  vadam aropehi evam te kalyano kittisaddo
abbhuggacchissati  4-  abhayena  rajakumarena  samanassa  gotamassa
evam mahiddhikassa evam mahanubhavassa vado aropitoti
   {93.1} evam vutte aham bhante nigantham nataputtam etadavocam yathakatham
@Footnote: 1 Ma. pakkami . 2 Yu. na khottha . 3 Ma. Yu. itisaddo natthi.
@4 Ma. abbhuggacchati. Yu. abbhugganchiti.
Panaham  bhante  samanassa  gotamassa  evam  mahiddhikassa  evam
mahanubhavassa  vadam  aropessamiti  ehi  tvam  rajakumara yena
samano  gotamo  tenupasankama  upasankamitva  samanam  gotamam  evam
vadehi  bhaseyya  nu  kho  bhante  tathagato  tam vacam ya sa
vaca  paresam  appiya  amanapati  sace  te  samano  gotamo
evam  puttho  samano  1-  evam byakaroti bhaseyya rajakumara
tathagato  tam  vacam  ya  sa  vaca paresam appiya amanapati
tamenam  tvam  evam  vadeyyasi atha kincarahi te bhante puthujjanena
nanakaranam puthujjanopi hi tam vacam bhaseyya ya sa vaca paresam
appiya amanapati sace pana te samano gotamo evam puttho
   {93.2} evam byakaroti na rajakumara tathagato tam vacam bhaseyya
ya sa vaca paresam appiya amanapati tamenam tvam evam vadeyyasi
atha  kincarahi  te  bhante  devadatto  byakato  apayiko
devadatto  nerayiko  devadatto  kappattho  devadatto  atekiccho
devadattoti  taya  ca  pana te vacaya devadatto kupito ahosi
anattamanoti  imam  kho  te rajakumara samano gotamo ubhatokotikam
panham  puttho  samano neva sakkhiti uggilitum neva sakkhiti oggilitum
seyyathapi  nama  purisassa  ayasinghatakam  kanthe  vilaggam so neva
sakkuneyya  uggilitum  neva  sakkuneyya  oggilitum  evameva  kho
te  rajakumara  samano  gotamo  imam  ubhatokotikam  panham puttho
@Footnote: 1 Ma. Yu. samanoti natthi.
Samano neva sakkhiti uggilitum neva sakkhiti oggilitunti.
   [94] Tena kho pana samayena daharo 1- mando uttanaseyyako
abhayassa rajakumarassa anke 2- nisinno hoti . atha kho bhagava
abhayam  rajakumaram  etadavoca  tam  kim  mannasi  rajakumara  sacayam
kumaro  tuyham  va  pamadamanvaya  dhatiya  va  pamadamanvaya
kattham va kathalam va mukhe ahareyya kinti tam 3- kareyyasiti .
Ahareyyassaham bhante 4- sacaham bhante na sakkuneyyam adikeneva
aharitum  5-  vamena hatthena sisam pariggahetva dakkhinena hatthena
vankangulim katva salohitampi ahareyyam tam kissa hetu atthi hi 6-
me bhante kumare anukampati.
   {94.1} Evameva kho rajakumara yam tathagato vacam 7- janati
abhutam  ataccham  anatthasanhitam  sa  ca  paresam  appiya  amanapa
na tam tathagato vacam bhasati yampi tathagato vacam janati bhutam taccham
anatthasanhitam  sa  ca  paresam  appiya  amanapa  tampi tathagato
vacam  na  bhasati  yanca  kho  tathagato vacam janati bhutam taccham
atthasanhitam sa ca paresam appiya amanapa tatra kalannu tathagato
hoti  tassa  vacaya  veyyakaranaya  yam tathagato vacam janati
abhutam ataccham anatthasanhitam sa ca paresam piya manapa tam 8- tathagato
vacam na bhasati yampi tathagato vacam janati bhutam taccham anatthasanhitam
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare kumaroti atthi . 2 Ma. ange . 3 Ma. Yu. nam.
@4 Ma. sace bhante na sakkuneyya . 5 Si. Yu. ahattum . 6 Yu. hisaddo natthi.
@7 Ma. tam vacam . 8 Ma. Yu. na tam.
Sa  ca  paresam  piya  manapa  tampi tathagato vacam na bhasati
yanca  kho  tathagato  vacam  janati  bhutam  taccham atthasanhitam sa
ca  paresam  piya  manapa  tatra  kalannu tathagato hoti tassa
vacaya  byakaranaya  1- tam kissa hetu atthi hi 2- rajakumara
tathagatassa sattesu anukampati.
   [95]  Ye  me  bhante  khattiyapanditapi  brahmanapanditapi
gahapatipanditapi   samanapanditapi   panham   abhisankharitva  tathagatam
upasankamitva  pucchanti  pubbeva  nu  kho  etam  bhante  bhagavato
cetaso  parivitakkitam  hoti  ye  mam upasankamitva evam pucchissanti
tesaham  evam  puttho  evam  byakarissamiti  udahu  thanasovetam
tathagatam patibhatiti 3- . tenahi rajakumara tannevettha patipucchissami
yatha  te  khameyya  tatha  nam  byakareyyasi  tam  kim  mannasi
rajakumara  kusalo  tvam  rathassa  angapaccangananti . evam bhante
kusalo aham rathassa angapaccangananti.
   {95.1} Tam kim mannasi rajakumara ye tam upasankamitva evam puccheyyum
kinnamidam rathassa angapaccanganti pubbeva nukho te etam cetaso 4-
parivitakkitam assa ye mam upasankamitva evam pucchissanti tesaham evam
puttho 5- evam byakarissamiti udahu thanasovetam tam 6- patibhaseyyati.
Aham  hi  bhante  rathiko  sannato  kusalo  rathassa angapaccanganam
sabbani  me  rathassa  angapaccangani  suviditani  thanasovetam  mam
@Footnote: 1 Yu. veyyakaranaya 2 Yu. hisaddo natthi . 3 Po. patibhaseyya . 4 Po. cetasa.
@5 Yu. evam putthoti dve patha natthi . 6 Ma. ayam patho natthi.
Patibhaseyyati  . evameva kho rajakumara ye te khattiyapanditapi
brahmanapanditapi    gahapatipanditapi    samanapanditapi    panham
abhisankharitva  tathagatam  upasankamitva  pucchissanti  1-  thanasovetam
tathagatam patibhati tam kissa hetu sa hi rajakumara tathagatassa dhammadhatu
supatividdha  2-  yassa  dhammadhatuya  supatividdhatta  thanasovetam
tathagatam patibhatiti.
   [96]  Evam  vutte  abhayo rajakumaro bhagavantam etadavoca
abhikkantam  bhante  abhikkantam  bhante  seyyathapi  bhante  nikkujjitam
va  ukkujjeyya  paticchannam  va  vivareyya  mulhassa  va  maggam
acikkheyya  andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto rupani
dakkhantiti  3-  evameva  bhagavata anekapariyayena dhammo pakasito
esaham  bhante  bhagavantam  saranam  gacchami  dhammanca  bhikkhusanghanca
upasakam mam bhagava dharetu ajjatagge panupetam saranangatanti.
        Abhayarajakumarasuttam nitthitam atthamam.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. pucchanti . 2 Ma. suppatividita . 3 Yu. dakkhintiti
@dissati. sabbattha idisameva.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 87-93. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=1783&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=1783&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=91&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=91              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=2034              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=2034              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]