ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

            Bhikkhuvaggo
             -----
          cularahulovadasuttam 1-
   [125]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava rajagahe viharati
veluvane  kalandakanivape  .  tena  kho  pana  samayena ayasma
rahulo  ambalatthikayam  viharati  .  atha  kho  bhagava sayanhasamayam
patisallana  vutthito  yena  ambalatthika  yenayasma  rahulo
tenupasankami  .  addasa  kho  ayasma rahulo bhagavantam duratova
agacchantam  disvana  asanam  pannapesi  udakanca  padanam .
Nisidi  bhagava  pannatte  asane  nisajja  pade  pakkhalesi .
Ayasmapi kho rahulo bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi.
   [126]  Atha  kho  bhagava  parittam  udakavasesam udakadhane
thapetva  ayasmantam  rahulam  amantesi  passasi  no tvam rahula
imam parittam udakavasesam udakadhane thapitanti . evam bhante. Evam
parittam  kho  rahula  tesam  samannam yesam natthi sampajanamusavade
lajjati  . atha kho bhagava tam 2- parittam udakavasesam chaddetva
ayasmantam rahulam amantesi passasi no tvam rahula imam 3- parittam
udakavasesam  chadditanti . evam bhante . evam chadditam kho rahula
tesam  samannam  yesam natthi sampajanamusavade lajjati . atha kho
@Footnote: 1 Ma. ambalatthikarahulovadasuttam. 2 Ma. ayam patho natthi. 3 Ma. ayam patho
@natthi. Yu. tanti dissati.
Bhagava  tam  udakadhanam  nikkujjitva  ayasmantam  rahulam amantesi
passasi no tvam rahula imam udakadhanam nikkujjitanti . Evam bhante.
Evam  nikkujjitam  kho  rahula tesam samannam yesam natthi sampajana-
musavade  lajjati . atha kho bhagava tam udakadhanam ukkujjitva
ayasmantam rahulam amantesi passasi no tvam rahula imam udakadhanam
rittamyeva 1- tucchanti . evam bhante . evam rittam tuccham kho rahula
tesam samannam yesam natthi sampajanamusavade lajjati.
   [127]  Seyyathapi  rahula  ranno  nago  isadanto
urulhavabhijato  2-  sangamavacaro so 3- sangamagato purimehipi
padehi  kammam  karoti  pacchimehipi  padehi kammam karoti purimenapi
kayena kammam karoti pacchimenapi kayena kammam karoti sisenapi kammam
karoti  kannehipi  kammam  karoti dantehipi kammam karoti nangutthenapi
kammam  karoti  rakkhateva  sondam . tattha hattharohassa evam hoti
ayam  kho  ranno  nago  isadanto  urulhavabhijato  2-
sangamavacaro  sangamagato  purimehipi  padehi  kammam  karoti
pacchimehipi  padehi  kammam  karoti  purimenapi kayena kammam karoti
pacchimenapi kayena kammam karoti sisenapi kammam karoti kannehipi kammam
karoti  dantehipi  kammam  karoti nangutthenapi kammam karoti rakkhateva
@Footnote: 1 Ma. Yu. rittam . 2 Si. Yu. ubbulhavabhijato . 3 Ma. ayam patho natthi.
Sondam apariccattam kho ranno nagassa jivitanti.
   {127.1} Yato kho rahula ranno nago isadanto urulhavabhijato
sangamavacaro  sangamagato  purimehipi  padehi  kammam  karoti
pacchimehipi  padehi  kammam  karoti .pe. nangutthenapi kammam karoti
sondayapi kammam karoti . tattha hattharohassa evam hoti ayanca 1-
kho  ranno  nago  isadanto  urulhavabhijato  sangamavacaro
sangamagato  purimehipi  padehi  kammam  karoti  pacchimehipi padehi
kammam  karoti  purimenapi  kayena  kammam karoti pacchimenapi kayena
kammam  karoti sisenapi kammam karoti kannehipi kammam karoti dantehipi
kammam  karoti  nangutthenapi  kammam  karoti  sondayapi kammam karoti
pariccattam  kho  ranno  nagassa  jivitam  natthidani  kinci  ranno
nagassa  akaraniyanti  . evameva kho rahula yassakassaci sampajana-
musavade natthi lajja naham tassa kinci papam kammam 2- akaraniyanti
vadami  .  tasmatiha  te  rahula  hassapi  na musa bhanissamiti
evanhi te rahula sikkhitabbam.
   [128] Tam kim mannasi rahula kimatthiyo adasoti. Paccavekkhanattho
bhanteti . Evameva kho rahula paccavekkhitva paccavekkhitva kayena kammam
katabbam  paccavekkhitva  paccavekkhitva  vacaya  kammam  katabbam
paccavekkhitva paccavekkhitva manasa kammam katabbam.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam kho .  2 Ma. Yu. ayam patho natthi.
   [129] Yadeva tvam rahula kayena kammam kattukamo ahosi 1-
tadeva  te  kayakammam  paccavekkhitabbam yannu kho aham idam kayena
kammam  kattukamo  idam  me  kayakammam attabyabadhayapi samvatteyya
parabyabadhayapi  samvatteyya  ubhayabyabadhayapi  samvatteyya  akusalam
idam  kayakammam  dukkhudrayam  2-  dukkhavipakanti . sace tvam rahula
paccavekkhamano  evam  janeyyasi  yam  kho  aham  idam  kayena
kammam  kattukamo idam me kayakammam attabyabadhaya 3- samvatteyya
parabyabadhaya  4-  samvatteyya  ubhayabyabadhaya  5-  samvatteyya
akusalam  idam  kayakammam  dukkhudrayam dukkhavipakanti evarupam te rahula
kayena kammam sasakkam 6- na karaniyam. Sace pana tvam rahula paccavekkhamano
evam janeyyasi yam kho aham idam kayena kammam kattukamo idam me
kayakammam nevattabyabadhayapi 7- samvatteyya na parabyabadhayapi 8-
samvatteyya  na ubhayabyabadhayapi 9- samvatteyya kusalam idam kayakammam
sukhudrayam sukhavipakanti evarupam te rahula kayena kammam karaniyam.
   {129.1} Karontenapi te rahula kayena kammam tadeva te kayakammam
paccavekkhitabbam  yannu  kho aham idam kayena kammam karomi idam me
kayakammam  attabyabadhayapi  samvattati  parabyabadhayapi  samvattati
ubhayabyabadhayapi  samvattati  akusalam  idam  kayakammam  dukkhudrayam
dukkhavipakanti  .  sace  10-  tvam  rahula paccavekkhamano evam
janeyyasi yam kho aham idam kayena kammam karomi idam me kayakammam
@Footnote: 1 Yu. hosi .  2 Ma. dukkhudayam .  3-4-5 Po. Ma. Yu. pisaddo dissati .  6 Ma.
@samsakkam na ca. 7-8-9 Yu. pisadudo na disusati . 10 Ma. sace pana.
Attabyabadhayapi    samvattati    parabyabadhayapi    samvattati
ubhayabyabadhayapi  samvattati  akusalam  idam  kayakammam  dukkhudrayam
dukkhavipakanti  patisamhareyyasi tvam rahula evarupam kayakammam . sace
pana tvam rahula paccavekkhamano evam janeyyasi yam kho aham idam
kayena kammam karomi idam me kayakammam nevattabyabadhayapi samvattati
na  parabyabadhayapi  samvattati  na  ubhayabyabadhayapi  samvattati kusalam
idam  kayakammam  sukhudrayam  sukhavipakanti  anupadajjeyyasi  tvam rahula
evarupam kayakammam.
   {129.2} Katvapi te rahula kayena kammam tadeva te kayakammam
paccavekkhitabbam  yannu  kho aham idam kayena kammam akasim idam me
kayakammam    attabyabadhayapi    samvattati    parabyabadhayapi
samvattati  ubhayabyabadhayapi  samvattati  akusalam  idam  kayena  1-
kammam dukkhudrayam dukkhavipakanti . sace 2- tvam rahula paccavekkhamano
evam  janeyyasi  yam  kho  aham  idam kayakammam 3- akasim idam
me   kayakammam   attabyabadhayapi   samvattati  parabyabadhayapi
samvattati   ubhayabyabadhayapi  samvattati  akusalam  idam  kayakammam
dukkhudrayam  dukkhavipakanti  evarupam  te rahula kayakammam satthari va
vinnusu  va  sabrahmacarisu  desetabbam  vivaritabbam  uttanikatabbam
desetva  vivaritva  uttanikatva  ayatim  samvaram  apajjitabbam .
Sace pana tvam rahula paccavekkhamano evam janeyyasi yam kho aham
idam  kayena  kammam  akasim idam me kayakammam nevattabyabadhayapi
@Footnote: 1 Ma. Yu. kayakammam .  2 Ma. sace kho . 3 Ma. Yu. kayena kammam.
Badhayapi  samvattati  na parabyabadhayapi samvattati na ubhayabyabadhayapi
samvattati kusalam idam kayakammam sukhudrayam sukhavipakanti teneva tvam rahula
pitipamujjena vihareyyasi ahorattanusikkhi 1- kusalesu dhammesu.
   [130]  Yadeva  tvam rahula vacaya kammam kattukamo ahosi
tadeva  te  vacikammam  paccavekkhitabbam  yannu kho aham idam vacaya
kammam  kattukamo  idam  me  vacikammam  attabyabadhayapi samvatteyya
parabyabadhayapi  samvatteyya  ubhayabyabadhayapi  samvatteyya  akusalam
idam  vacikammam  dukkhudrayam  dukkhavipakanti  .  sace  tvam  rahula
paccavekkhamano  evam  janeyyasi yam kho aham idam vacaya kammam
kattukamo  idam  me  vacikammam  attabyabadhayapi  samvatteyya
parabyabadhayapi  samvatteyya  ubhayabyabadhayapi  samvatteyya  akusalam
idam  vacikammam  dukkhudrayam  dukkhavipakanti evarupam te rahula vacaya
kammam  sasakkam  na karaniyam . sace pana tvam rahula paccavekkhamano
evam janeyyasi yam kho aham idam vacaya kammam kattukamo idam me
vacikammam   nevattabyabadhayapi  samvatteyya  na  parabyabadhayapi
samvatteyya  na  ubhayabyabadhayapi  samvatteyya  kusalam  idam  vacikammam
sukhudrayam sukhavipakanti evarupam te rahula vacaya kammam karaniyam.
   {130.1}  Karontenapi te rahula vacaya kammam tadeva te
vacikammam  paccavekkhitabbam  yannu  kho aham idam vacaya kammam karomi
idam  me  vacikammam  attabyabadhayapi  samvattati  parabyabadhayapi
@Footnote: 1 Po. ahorattanusikkhita.
Samvattati   ubhayabyabadhayapi   samvattati  akusalam  idam  vacikammam
dukkhudrayam  dukkhavipakanti  .  sace 1- tvam rahula paccavekkhamano
evam  janeyyasi yam kho aham idam vacaya kammam karomi idam me
vacikammam   attabyabadhayapi  samvattati  parabyabadhayapi  samvattati
ubhayabyabadhayapi   samvattati  akusalam  idam  vacikammam  dukkhudrayam
dukkhavipakanti  patisamhareyyasi  tvam  rahula  evarupam  vacikammam .
Sace pana tvam rahula paccavekkhamano evam janeyyasi yam kho aham
idam  vacaya  kammam  karomi  idam me vacikammam nevattabyabadhayapi
samvattati  na  parabyabadhayapi  samvattati na ubhayabyabadhayapi samvattati
kusalam  idam  vacikammam  sukhudrayam  sukhavipakanti  anupadajjeyyasi  tvam
rahula evarupam vacikammam.
   {130.2}  Katvapi  te  rahula  vacaya kammam tadeva te
vacikammam   paccavekkhitabbam   yannu  kho  aham  idam  vacaya
kammam  akasim  idam  me  vacikammam  attabyabadhayapi  samvattati
parabyabadhayapi   samvattati   ubhayabyabadhayapi  samvattati  akusalam
idam  vacikammam  dukkhudrayam  dukkhavipakanti  .  sace 2- tvam rahula
paccavekkhamano  evam  janeyyasi  yam  kho  aham  idam  vacaya
kammam  akasim  idam  me  vacikammam  attabyabadhayapi  samvattati
parabyabadhayapi  samvattati  ubhayabyabadhayapi  samvattati  akusalam  idam
vacikammam  dukkhudrayam  dukkhavipakanti  evarupam  te  rahula  vacikammam
satthari  va  vinnusu  va  sabrahmacarisu  va desetabbam vivaritabbam
@Footnote: 1 Ma. sace pana .  2 Ma. sace kho.
Uttanikatabbam  desetva  vivaritva  uttanikatva  ayatim  samvaram
apajjitabbam  .  sace  pana  tvam  rahula  paccavekkhamano  evam
janeyyasi yam kho aham idam vacaya kammam akasim idam me vacikammam
nevattabyabadhayapi  samvattati  na  parabyabadhayapi  samvattati  na
ubhayabyabadhayapi  samvattati  kusalam  idam vacikammam sukhudrayam sukhavipakanti
teneva  tvam  rahula pitipamujjena vihareyyasi ahorattanusikkhi 1-
kusalesu dhammesu.
   [131]  Yadeva  tvam  rahula manasa kammam kattukamo ahosi
tadeva  te  manokammam  paccavekkhitabbam  yannu kho aham idam manasa
kammam  kattukamo  idam  me  manokammam attabyabadhayapi samvatteyya
parabyabadhayapi  samvatteyya  ubhayabyabadhayapi  samvatteyya  akusalam
idam  manokammam  dukkhudrayam  dukkhavipakanti  .  sace  tvam  rahula
paccavekkhamano  evam  janeyyasi  yam kho aham idam manasa kammam
kattukamo  idam  me  manokammam  attabyabadhayapi  samvatteyya
parabyabadhayapi  samvatteyya  ubhayabyabadhayapi  samvatteyya  akusalam
idam  manokammam  dukkhudrayam  dukkhavipakanti evarupam te rahula manasa
kammam  sasakkam  na karaniyam . sace pana tvam rahula paccavekkhamano
evam janeyyasi yam kho aham idam manasa kammam kattukamo idam me
manokammam  nevattabyabadhayapi  samvatteyya  na  parabyabadhayapi
samvatteyya   na   ubhayabyabadhayapi   samvatteyya  kusalam  idam
@Footnote: 1 Po. ... sikkhita. ito param patha evameva natabba.
Manokammam  sukhudrayam  sukhavipakanti  evarupam  te  rahula  manasa
kammam karaniyam.
   {131.1} Karontenapi te rahula manasa kammam tadeva te manokammam
paccavekkhitabbam  yannu  kho  aham idam manasa kammam karomi idam me
manokammam   attabyabadhayapi  samvattati  parabyabadhayapi  samvattati
ubhayabyabadhayapi  samvattati  akusalam  idam  manokammam  dukkhudrayam
dukkhavipakanti  .  sace  1-  tvam  rahula  paccavekkhamano evam
janeyyasi yam kho aham idam manasa kammam karomi idam me manokammam
attabyabadhayapi    samvattati    parabyabadhayapi    samvattati
ubhayabyabadhayapi  samvattati  akusalam  idam  manokammam  dukkhudrayam
dukkhavipakanti  patisamhareyyasi  tvam  rahula  evarupam  manokammam .
Sace  pana  tvam  rahula paccavekkhamano evam janeyyasi yam kho
aham idam manasa kammam karomi idam me manokammam nevattabyabadhayapi
samvattati  na  parabyabadhayapi  samvattati  na  ubhayabyabadhayapi
samvattati   kusalam   idam   manokammam   sukhudrayam   sukhavipakanti
anupadajjeyyasi tvam rahula evarupam manokammam.
   {131.2}  Katvapi  te  rahula  manasa  kammam tadeva te
manokammam  paccavekkhitabbam  yannu  kho  aham  idam  manasa  kammam
akasim   idam   me   manokammam   attabyabadhayapi  samvattati
parabyabadhayapi samvattati ubhayabyabadhayapi
samvattati  akusalam  idam  manokammam  dukkhudrayam  dukkhavipakanti .
Sace   tvam   rahula   paccavekkhamano   evam  janeyyasi
@Footnote: 1 Ma. sace pana.
Yam  kho  aham  idam  manasa  kammam  akasim  idam  me  manokammam
attabyabadhayapi    samvattati    parabyabadhayapi    samvattati
ubhayabyabadhayapi  samvattati  akusalam  idam  manokammam  dukkhudrayam
dukkhavipakanti  evarupe  1-  pana 2- te rahula manokamme 3-
attiyitabbam  harayitabbam  jigucchitabbam  attiyitva  4-  harayitva
jigucchitva  ayatim  samvaram  apajjitabbam  .  sace pana tvam rahula
paccavekkhamano  evam  janeyyasi  yam kho aham idam manasa kammam
akasim  idam  me  manokammam  nevattabyabadhayapi  samvattati  na
parabyabadhayapi  samvattati  na  ubhayabyabadhayapi  samvattati  kusalam
idam manokammam sukhudrayam sukhavipakanti teneva tvam rahula pitipamujjena
vihareyyasi ahorattanusikkhi kusalesu dhammesu.
   [132] Ye hi keci rahula atitamaddhanam samana va brahmana
va  kayakammam  parisodhesum  vacikammam parisodhesum manokammam parisodhesum
sabbe  te  evameva  paccavekkhitva  paccavekkhitva  kayakammam
parisodhesum  paccavekkhitva  paccavekkhitva  vacikammam  parisodhesum
paccavekkhitva  paccavekkhitva  manokammam  parisodhesum  . yepi 5-
hi  keci  rahula  anagatamaddhanam  samana  va  brahmana  va
kayakammam   parisodhessanti   vacikammam  parisodhessanti  manokammam
parisodhessanti sabbe te evameva 6- paccavekkhitva paccavekkhitva
kayakammam  parisodhessanti  paccavekkhitva  paccavekkhitva  vacikammam
@Footnote: 1 Ma. evarupam .  2 Yu. panasaddo natthi .  3 Ma. manokammam addiyitabbam.
@4 Ma. addiyitva . 5 Ma. ye hi pi .  6 Ma. Yu. evamevam.
Parisodhessanti    paccavekkhitva   paccavekkhitva   manokammam
parisodhessanti . yepi hi keci rahula etarahi samana va brahmana
va kayakammam parisodhenti vacikammam parisodhenti manokammam parisodhenti
sabbe  te  evameva  paccavekkhitva  paccavekkhitva  kayakammam
parisodhenti  paccavekkhitva  paccavekkhitva  vacikammam  parisodhenti
paccavekkhitva  paccavekkhitva  manokammam  parisodhenti  . tasmatiha
te 1- rahula paccavekkhitva paccavekkhitva kayakammam parisodhessami
paccavekkhitva   paccavekkhitva   vacikammam  parisodhessami  2-
paccavekkhitva   paccavekkhitva   manokammam   parisodhessamiti
evanhi te 3- rahula sikkhitabbanti.
   Idamavoca  bhagava  attamano  ayasma  rahulo  bhagavato
bhasitam abhinanditi.
       Cularahulovadasuttam 4- nitthitam pathamam.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho natthi .  2 Yu. parisodhessama . 3 Yu. vo.
@4 Ma. ambalatthikarahu....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 123-133. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=2518&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=2518&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=125&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=11              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=125              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=2337              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=2337              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com