ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

          Mahārāhulovādasuttaṃ
   [133]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme . atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā  pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ piṇḍāya pāvisi . āyasmāpi
kho  rāhulo  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya  bhagavantaṃ
piṭṭhito  piṭṭhito  anubandhi  .  atha kho bhagavā apaloketvā 1-
āyasmantaṃ rāhulaṃ āmantesi yaṅkiñci rāhula rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ
ajjhattaṃ vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā
yaṃ dūre 2- santike vā sabbaṃ rūpaṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso
attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbanti  . rūpameva
nu kho bhagavā rūpameva nu kho sugatāti. Rūpampi rāhula vedanāpi rāhula
saññāpi rāhula saṅkhārāpi rāhula viññāṇampi rāhulāti.
   [134]  Atha  kho  āyasmā  rāhulo  ko  nujja bhagavatā
sammukhā  ovādena  ovadito  gāmaṃ  piṇḍāya  pavisissatīti  tato
paṭinivattitvā  aññatarasmiṃ  rukkhamūle  nisīdi  pallaṅkaṃ  ābhujitvā
ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  parimukhaṃ  satiṃ  upaṭṭhapetvā  . addasā kho
āyasmā  sārīputto  āyasmantaṃ  rāhulaṃ  aññatarasmiṃ  rukkhamūle
nisinnaṃ  pallaṅkaṃ  ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  parimukhaṃ  satiṃ
@Footnote: 1 Po. avaloketvā .  2 Ma. yaṃ dure vā.
Upaṭṭhapetvā  disvāna  āyasmantaṃ  rāhulaṃ  āmantesi ānāpānasatiṃ
rāhula  bhāvanaṃ  bhāvehi  ānāpānasati  rāhula  bhāvanā  bhāvitā
bahulīkatā  mahapphalā  hoti  mahānisaṃsāti  .  atha  kho  āyasmā
rāhulo  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā vuṭṭhito yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  rāhulo  bhagavantaṃ etadavoca kathaṃ bhāvitā
nu kho bhante ānāpānasati kathaṃ bahulīkatā mahapphalā hoti mahānisaṃsāti.
   [135]  Yaṅkiñci  rāhula rūpaṃ [1]- ajjhattaṃ paccattaṃ kakkhaḷaṃ
kharigataṃ  upādinnaṃ  seyyathīdaṃ  kesā lomā nakhā dantā taco maṃsaṃ
nhārū  aṭṭhī  aṭṭhimiñjaṃ  vakkaṃ  hadayaṃ yakanaṃ kilomakaṃ pihakaṃ papphāsaṃ
antaṃ  antaguṇaṃ  udariyaṃ  karīsaṃ  yaṃ  vā  panaññampi  kiñci ajjhattaṃ
paccattaṃ  kakkhaḷaṃ  kharigataṃ  upādinnaṃ  ayaṃ  vuccati rāhula ajjhattikā
paṭhavīdhātu  .  yā  ceva  kho  pana ajjhattikā paṭhavīdhātu yā ca
bāhirā  paṭhavīdhātu  paṭhavīdhāturevesā  . taṃ netaṃ mama nesohamasmi
na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya daṭṭhabbaṃ .
Evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  disvā  paṭhavīdhātuyā  nibbindati
paṭhavīdhātuyā cittaṃ virājeti.
   [136]  Katamā  ca  rāhula  āpodhātu  āpodhātu  siyā
ajjhattikā  siyā  bāhirā  .  katamā  ca  rāhula  ajjhattikā
@Footnote: 1 Po. etthantare "atītānāgatapaccuppannaṃ ajjhattaṃ vā bahiddhā vā oḷārikaṃ
@vā .pe. evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya daṭṭhabbaṃ. pañcimā rāhula dhātuyo
@katamā pañca paṭhavīdhātu āpodhātu tejodhātu vāyodhātu ākāsadhātu. katamā ca
@rāhula paṭhavīdhātu paṭhavīdhātu siyā ajjhattikā siyā bahirā. katamā ca rāhula ajjhattikā
@paṭhavīdhātu yanti dissanti.
Āpodhātu  yaṃ  ajjhattaṃ  paccattaṃ  āpo  āpogataṃ  upādinnaṃ
seyyathīdaṃ  pittaṃ  semhaṃ  pubbo  lohitaṃ sedo medo assu vasā
kheḷo  siṅghāṇikā  lasikā  muttaṃ  yaṃ  vā  panaññampi  kiñci
ajjhattaṃ  paccattaṃ  āpo  āpogataṃ  upādinnaṃ  ayaṃ  vuccati
rāhula  ajjhattikā  āpodhātu  .  yā ceva kho pana ajjhattikā
āpodhātu  yā  ca  bāhirā  āpodhātu āpodhāturevesā . taṃ
netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ
sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya
disvā āpodhātuyā nibbindati āpodhātuyā cittaṃ virājeti.
   [137]  Katamā  ca  rāhula  tejodhātu  tejodhātu  siyā
ajjhattikā siyā bāhirā . katamā ca rāhula ajjhattikā tejodhātu
yaṃ  ajjhattaṃ  paccattaṃ  tejo  tejogataṃ  upādinnaṃ seyyathīdaṃ yena
ca  santapati yena ca jīrati 1- yena ca pariḍayhati yena ca asitaṃ
pītaṃ  khāyitaṃ  sāyitaṃ  sammā  pariṇāmaṃ  gacchati  yaṃ  vā panaññampi
kiñci  ajjhattaṃ  paccattaṃ  tejo  tejogataṃ  upādinnaṃ  ayaṃ vuccati
rāhula  ajjhattikā  tejodhātu  .  yā ceva kho pana ajjhattikā
tejodhātu yā ca bāhirā  tejodhātu tejodhāturevesā . Taṃ netaṃ
mama  nesohamasmi na meso attāti evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya
daṭṭhabbaṃ   .   evametaṃ   yathābhūtaṃ   sammappaññāya   disvā
tejodhātuyā nibbindati tejodhātuyā cittaṃ virājeti.
@Footnote: 1 Ma. jirīyati.
   [138]  Katamā  ca  rāhula  vāyodhātu  vāyodhātu  siyā
ajjhattikā  siyā  bāhirā  .  katamā  ca  rāhula  ajjhattikā
vāyodhātu  yaṃ  ajjhattaṃ  paccattaṃ  vāyo  vāyogataṃ  upādinnaṃ
seyyathīdaṃ  uddhaṅgamā  vātā  adhogamā  vātā  kucchisayā  vātā
koṭṭhasayā 1- vātā aṅgamaṅgānusārino vātā assāso passāso 2-
yaṃ  vā  panaññampi  kiñci  ajjhattaṃ  paccattaṃ  vāyo  vāyogataṃ
upādinnaṃ  ayaṃ  vuccati  rāhula  ajjhattikā  vāyodhātu  .  yā
ceva  kho  pana  ajjhattikā vāyodhātu yā ca bāhirā vāyodhātu
vāyodhāturevesā  . taṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti
evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  evametaṃ  yathābhūtaṃ
sammappaññāya   disvā   vāyodhātuyā  nibbindati  vāyodhātuyā
cittaṃ virājeti.
   [139]  Katamā  ca  rāhula  ākāsadhātu  ākāsadhātu siyā
ajjhattikā  siyā  bāhirā  .  katamā  ca  rāhula  ajjhattikā
ākāsadhātu  yaṃ  ajjhattaṃ  paccattaṃ  ākāsaṃ  ākāsagataṃ  upādinnaṃ
seyyathīdaṃ  kaṇṇacchiddaṃ  nāsacchiddaṃ  mukhadvāraṃ  yena  ca  asitaṃ
pītaṃ  khāyitaṃ  sāyitaṃ  ajjhoharati  yattha  ca  asitaṃ  pītaṃ  khāyitaṃ
sāyitaṃ  saṃtiṭṭhati  yena ca asitaṃ pītaṃ khāyitaṃ sāyitaṃ adhobhāgā 3-
nikkhamati  yaṃ  vā  panaññampi  kiñci  ajjhattaṃ  paccattaṃ  ākāsaṃ
ākāsagataṃ  aghaṃ  aghagataṃ  vivaraṃ  vivaragataṃ  asamphuṭṭhaṃ  maṃsalohitehi
@Footnote: 1 Ma. koṭṭhāsayā . 2 Ma. passāsoti . 3 Ma. adhobhāgaṃ.
Ajjhattaṃ 1- upādinnaṃ ayaṃ vuccati rāhula ajjhattikā ākāsadhātu .
Yā ceva kho pana ajjhattikā ākāsadhātu yā ca bāhirā ākāsadhātu
ākāsadhāturevesā . taṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti
evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  evametaṃ  yathābhūtaṃ
sammappaññāya  disvā  ākāsadhātuyā  nibbindati  ākāsadhātuyā
cittaṃ virājeti.
   [140]  Paṭhavīsamaṃ  rāhula  bhāvanaṃ  bhāvehi  paṭhavīsamañhi  te
rāhula  bhāvanaṃ  bhāvayato  uppannā manāpāmanāpā phassā cittaṃ na
pariyādāya  ṭhassanti  . seyyathāpi rāhula paṭhaviyā sucimpi nikkhipanti
asucimpi  nikkhipanti  gūthagatampi  nikkhipanti  muttagatampi  nikkhipanti
kheḷagatampi  nikkhipanti  pubbagatampi  nikkhipanti  lohitagatampi  nikkhipanti
na ca tena paṭhavī aṭṭiyati 2- vā harāyati vā jigucchati vā evameva
kho  tvaṃ  rāhula  paṭhavīsamaṃ  bhāvanaṃ bhāvehi paṭhavīsamañhi te rāhula
bhāvanaṃ  bhāvayato  uppannā  manāpāmanāpā  phassā  cittaṃ  na
pariyādāya ṭhassanti.
   [141]  Āposamaṃ  rāhula  bhāvanaṃ  bhāvehi āposamañhi te
rāhula  bhāvanaṃ  bhāvayato  uppannā  manāpāmanāpā  phassā  cittaṃ
na  pariyādāya  ṭhassanti  .  seyyathāpi  rāhula  āpasmiṃ  sucimpi
dhovanti  asucimpi  dhovanti  gūthagatampi  dhovanti  muttagatampi dhovanti
kheḷagatampi  dhovanti  pubbagatampi  dhovanti  lohitagatampi  dhovanti na
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi .  2 Ma. aḍḍīyati.
Ca  tena  āpo aṭṭiyati vā harāyati vā jigucchati vā evameva
kho  tvaṃ  rāhula  āposamaṃ  bhāvanaṃ  bhāvehi  āposamañhi  te
rāhula  bhāvanaṃ  bhāvayato  uppannā  manāpāmanāpā  phassā  cittaṃ
na pariyādāya ṭhassanti.
   [142]  Tejosamaṃ  rāhula  bhāvanaṃ  bhāvehi tejosamañhi te
rāhula  bhāvanaṃ  bhāvayato  uppannā manāpāmanāpā phassā cittaṃ na
pariyādāya  ṭhassanti  .  seyyathāpi  rāhula  tejo  sucimpi ḍahati
asucimpi  ḍahati  gūthagatampi  ḍahati  muttagatampi  ḍahati  kheḷagatampi
ḍahati  pubbagatampi  ḍahati  lohitagatampi  ḍahati  na  ca tena tejo
aṭṭiyati  vā  harāyati vā jigucchati vā evameva kho tvaṃ rāhula
tejosamaṃ  bhāvanaṃ  bhāvehi tejosamañhi te rāhula bhāvanaṃ bhāvayato
uppannā manāpāmanāpā phassā cittaṃ na pariyādāya ṭhassanti.
   [143]  Vāyosamaṃ  rāhula  bhāvanaṃ  bhāvehi vāyosamañhi te
rāhula  bhāvanaṃ  bhāvayato  uppannā manāpāmanāpā phassā cittaṃ na
pariyādāya  ṭhassanti  .  seyyathāpi rāhula vāyo sucimpi upavāyati
asucimpi  upavāyati  gūthagatampi  upavāyati  muttagatampi  upavāyati
kheḷagatampi  upavāyati  pubbagatampi  upavāyati  lohitagatampi  upavāyati
na ca tena vāyo aṭṭiyati vā harāyati vā jigucchati vā evameva
kho  tvaṃ  rāhula vāyosamaṃ bhāvanaṃ bhāvehi vāyosamañhi te rāhula
bhāvanaṃ  bhāvayato  uppannā  manāpāmanāpā  phassā  cittaṃ  na
Pariyādāya ṭhassanti.
   [144]  Ākāsasamaṃ  rāhula bhāvanaṃ bhāvehi ākāsasamañhi te
rāhula  bhāvanaṃ  bhāvayato  uppannā  manāpāmanāpā  phassā  cittaṃ
na  pariyādāya  ṭhassanti  . seyyathāpi rāhula ākāso na katthaci
patiṭṭhito  evameva  kho  tvaṃ  rāhula  ākāsasamaṃ bhāvanaṃ bhāvehi
ākāsasamañhi  te  rāhula bhāvanaṃ bhāvayato uppannā manāpāmanāpā
phassā cittaṃ na pariyādāya ṭhassanti.
   [145]  Mettaṃ  rāhula bhāvanaṃ bhāvehi mettañhi te rāhula
bhāvanaṃ  bhāvayato  yo  byāpādo  so pahiyissati . karuṇaṃ rāhula
bhāvanaṃ  bhāvehi  karuṇañhi te rāhula bhāvanaṃ bhāvayato yā vihesā
sā  pahiyissati  .  muditaṃ  rāhula  bhāvanaṃ  bhāvehi  muditañhi te
rāhula  bhāvanaṃ  bhāvayato  yā  arati  sā  pahiyissati . upekkhaṃ
rāhula  bhāvanaṃ  bhāvehi  upekkhañhi  te  rāhula bhāvanaṃ bhāvayato
yo  paṭigho  so  pahiyissati  .  asubhaṃ  rāhula  bhāvanaṃ  bhāvehi
asubhañhi  te rāhula bhāvanaṃ bhāvayato yo rāgo so pahiyissati .
Aniccasaññaṃ  rāhula  bhāvanaṃ  bhāvehi  aniccasaññañhi  te  rāhula
bhāvanaṃ bhāvayato yo asmimāno so pahiyissati.
   [146] Ānāpānasatiṃ 1- rāhula bhāvanaṃ bhāvehi ānāpānasati 2-
rāhula  bhāvitā  bahulīkatā  mahapphalā  hoti  mahānisaṃsā  .  kathaṃ
bhāvitā  ca  rāhula  ānāpānasati  kathaṃ  bahulīkatā mahapphalā hoti
@Footnote: 1 Po. ānāpānassatiṃ .  2 Po. ānāpānassati hi. Ma. ānāpānasati hi te.
Mahānisaṃsā  .  idha  rāhula bhikkhu araññagato vā rukkhamūlagato vā
suññāgāragato  vā  nisīdati  pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya
parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā so satova assasati sato 1- passasati.
   {146.1} Dīghaṃ vā assasanto dīghaṃ assasāmīti pajānāti dīghaṃ vā
passasanto  dīghaṃ passasāmīti pajānāti . rassaṃ vā assasanto rassaṃ
assasāmīti  pajānāti  rassaṃ  vā  passasanto  rassaṃ  passasāmīti
pajānāti  .  sabbakāyapaṭisaṃvedī  assasissāmīti  sikkhati  sabbakāya-
paṭisaṃvedī  passasissāmīti  sikkhati  .  passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ
assasissāmīti   sikkhati   passambhayaṃ   kāyasaṅkhāraṃ  passasissāmīti
sikkhati.
   {146.2}  Pītipaṭisaṃvedī  assasissāmīti  sikkhati  pītipaṭisaṃvedī
passasissāmīti sikkhati . sukhapaṭisaṃvedī assasissāmīti sikkhati sukhapaṭisaṃvedī
passasissāmīti   sikkhati   .  cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī  assasissāmīti
sikkhati  .  cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī  passasissāmīti  sikkhati . passambhayaṃ
cittasaṅkhāraṃ   assasissāmīti   sikkhati   passambhayaṃ   cittasaṅkhāraṃ
passasissāmīti  sikkhati  .  cittapaṭisaṃvedī  assasissāmīti  sikkhati
cittapaṭisaṃvedī   passasissāmīti  sikkhati  .  abhippamodayaṃ  cittaṃ
assasissāmīti  sikkhati  abhippamodayaṃ  cittaṃ  passasissāmīti  sikkhati .
Samādahaṃ  cittaṃ  assasissāmīti  sikkhati  samādahaṃ  cittaṃ passasissāmīti
sikkhati  .  vimocayaṃ  cittaṃ  assasissāmīti  sikkhati  vimocayaṃ  cittaṃ
passasissāmīti   sikkhati   .   aniccānupassī   assasissāmīti
@Footnote: 1 Ma. satova.
Sikkhati  aniccānupassī  passasissāmīti  sikkhati  .  virāgānupassī
assasissāmīti    sikkhati    virāgānupassī    passasissāmīti
sikkhati  .  nirodhānupassī  assasissāmīti  sikkhati  nirodhānupassī
passasissāmīti   sikkhati   .   paṭinissaggānupassī   assasissāmīti
sikkhati paṭinissaggānupassī passasissāmīti sikkhati.
   {146.3} Evaṃ bhāvitā kho rāhula ānāpānasati evaṃ bahulīkatā
mahapphalā hoti mahānisaṃsā evaṃ bhāvitāya kho rāhula ānāpānasatiyā
evaṃ bahulīkatāya yepi te carimakā assāsapassāsā 1- tepi viditāva
nirujjhanti no aviditāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  rāhulo  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
        Mahārāhulovādasuttaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
           ----------
@Footnote: 1 Ma. assāsā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 134-142. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=2747              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=2747              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=133&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=12              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=133              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=2439              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=2439              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]