ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

         Mahāmāluṅkyovādasuttaṃ 1-
   [153] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa ārāme . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi bhikkhavoti.
Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā etadavoca dhāretha
no tumhe bhikkhave mayā desitāni pañcorambhāgiyāni saññojanānīti.
   {153.1} Evaṃ vutte āyasmā māluṅkyaputto bhagavantaṃ etadavoca
ahaṃ kho bhante dhāremi bhagavatā desitāni pañcorambhāgiyāni saññojanānīti.
Yathākathaṃ  pana  tvaṃ  māluṅkyaputta  2-  dhāresi  mayā  desitāni
pañcorambhāgiyāni  saññojanānīti  .  sakkāyadiṭṭhiṃ  kho  ahaṃ bhante
bhagavatā orambhāgiyaṃ saññojanaṃ desitaṃ dhāremi vicikicchaṃ kho ahaṃ bhante
bhagavatā  orambhāgiyaṃ  saññojanaṃ  desitaṃ  dhāremi  sīlabbataparāmāsaṃ
kho  ahaṃ  bhante  bhagavatā  orambhāgiyaṃ  saññojanaṃ desitaṃ dhāremi
kāmacchandaṃ  kho  ahaṃ  bhante bhagavatā orambhāgiyaṃ saññojanaṃ desitaṃ
dhāremi  byāpādaṃ  kho  ahaṃ bhante bhagavatā orambhāgiyaṃ saññojanaṃ
desitaṃ  dhāremi  evaṃ  kho ahaṃ bhante dhāremi bhagavatā desitāni
pañcorambhāgiyāni saññojanānīti.
   [154] Kassa nu kho nāma tvaṃ māluṅkyaputta mayā 4- imāni
evaṃ  pañcorambhāgiyāni  saññojanāni  desitāni  dhāresi  .  nanu
@Footnote: 1 Ma. mahāmālukyasuttaṃ .  2 Ma. sabbattha "mālukyaputtāti dissati. Yu.
@māluṅkyāputtāti. 3 Ma. ayaṃ saddo natthi .  4 Ma. ayaṃ pāṭho na dissati.
Māluṅkyaputta   aññatitthiyā   paribbājakā   iminā  taruṇūpamena
upārambhena  upārambhissanti  daharassa  hi  māluṅkyaputta  kumārassa
mandassa  uttānaseyyakassa  sakkāyotipi  na  hoti  kuto  panassa
uppajjissati  sakkāyadiṭṭhi  anuseti  1- tvevassa sakkāyadiṭṭhānusayo
daharassa  hi  māluṅkyaputta  kumārassa  mandassa  uttānaseyyakassa
dhammātipi  na  hoti  kuto  panassa  uppajjissati dhammesu vicikicchā
anuseti tvevassa vicikicchānusayo daharassa hi [2]- kumārassa mandassa
uttānaseyyakassa  sīlātipi  na  hoti  kuto  panassa  uppajjissati
sīlesu  sīlabbataparāmāso  anuseti  tvevassa  sīlabbataparāmāsānusayo
daharassa  hi  māluṅkyaputta  kumārassa  mandassa  uttānaseyyakassa
kāmātipi  na  hoti  kuto panassa uppajjissati kāmesu kāmacchando
anuseti  tvevassa  kāmarāgānusayo  daharassa  hi  māluṅkyaputta
kumārassa  mandassa  uttānaseyyakassa  sattātipi  na  hoti  kuto
panassa  uppajjissati  sattesu  byāpādo  anuseti  tvevassa
byāpādānusayo   nanu  māluṅkyaputta  aññatitthiyā  paribbājakā
iminā taruṇūpamena upārambhena upārambhissantīti.
   {154.1} Evaṃ vutte āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca
etassa bhagavā kālo etassa sugata kālo yaṃ bhagavā pañcorambhāgiyāni
saññojanāni deseyya bhagavato sutvā bhikkhū dhāressantīti. Tenahānanda
suṇāhi  sādhukaṃ  manasikarohi  bhāsissāmīti  .  evaṃ  bhanteti  kho
@Footnote: 1 Ma. Yu. anusetvevāssa. sabbattha īdisameva.
@2 Ma. mālukyaputta. Yu. māluṅyāputta.
Āyasmā ānando bhagavato paccassosi.
   [155]  Bhagavā  etadavoca  idhānanda  assutavā  puthujjano
ariyānaṃ  adassāvī  ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinīto
sappurisānaṃ   adassāvī  sappurisadhammassa  akovido  sappurisadhamme
avinīto  sakkāyadiṭṭhipariyuṭṭhitena  cetasā  viharati sakkāyadiṭṭhiparetena
uppannāya  ca  sakkāyadiṭṭhiyā  nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti
tassa  sā sakkāyadiṭṭhi thāmagatā appaṭivinītā orambhāgiyasaññojanaṃ .
Vicikicchāpariyuṭṭhitena  cetasā  viharati  vicikicchāparetena  uppannāya
ca  vicikicchāya  nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti tassa sā vicikicchā
thāmagatā appaṭivinītā orambhāgiyasaññojanaṃ.
   {155.1}  Sīlabbataparāmāsapariyuṭṭhitena cetasā viharati sīlabbata-
parāmāsaparetena  uppannassa  ca  sīlabbataparāmāsassa  nissaraṇaṃ
yathābhūtaṃ  nappajānāti  tassa  so  sīlabbataparāmāso  thāmagato
appaṭivinīto   orambhāgiyasaññojanaṃ   .   kāmarāgapariyuṭṭhitena
cetasā  viharati  kāmarāgaparetena  uppannassa  ca  kāmarāgassa
nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti  tassa  so  kāmarāgo  thāmagato
appaṭivinīto  orambhāgiyasaññojanaṃ  .  byāpādapariyuṭṭhitena  cetasā
viharati  byāpādaparetena  uppannassa  ca  byāpādassa  nissaraṇaṃ
yathābhūtaṃ  nappajānāti  tassa  so  byāpādo thāmagato appaṭivinīto
orambhāgiyasaññojanaṃ  .  sutavā  ca  kho  ānanda  ariyasāvako
Ariyānaṃ  dassāvī  ariyadhammassa  kovido  ariyadhamme  suvinīto
sappurisānaṃ  dassāvī  sappurisadhammassa  kovido  sappurisadhamme suvinīto
na  sakkāyadiṭṭhipariyuṭṭhitena  cetasā  viharati  na sakkāyadiṭṭhiparetena
uppannāya  ca  sakkāyadiṭṭhiyā  nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  tassa
sā  sakkāyadiṭṭhi  sānusayā  pahīyati  .  na  vicikicchāpariyuṭṭhitena
cetasā  viharati  na  vicikicchāparetena  uppannāya  ca  vicikicchāya
nissaraṇaṃ yathābhūtaṃ pajānāti tassa sā vicikicchā sānusayā pahīyati.
   {155.2}  Na  sīlabbataparāmāsapariyuṭṭhitena  cetasā viharati na
sīlabbataparāmāsaparetena   uppannassa   ca   sīlabbataparāmāsassa
nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  tassa  so sīlabbataparāmāso sānusayo
pahīyati . na kāmarāgapariyuṭṭhitena cetasā viharati na kāmarāgaparetena
uppannassa  ca  kāmarāgassa  nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ pajānāti tassa so
kāmarāgo sānusayo pahīyati . na byāpādapariyuṭṭhitena cetasā viharati
na  byāpādaparetena  uppannassa  ca  byāpādassa nissaraṇaṃ yathābhūtaṃ
pajānāti tassa so byāpādo sānusayo pahīyati.
   [156] Yo ānanda maggo yā paṭipadā pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  pahānāya  taṃ  maggaṃ  taṃ  paṭipadaṃ anāgamma pañcoram-
bhāgiyāni  saññojanāni  ñassati  vā  dakkhati  1-  vā pajahissati
vāti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  . seyyathāpi ānanda mahato rukkhassa
@Footnote: 1 Yu. dakkhīti. ito paraṃ īdisameva.
Tiṭṭhato  sāravato  tacaṃ  acchetvā  phegguṃ acchetvā sāracchedo
bhavissatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  evameva kho ānanda yo maggo
yā  paṭipadā  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  pahānāya
taṃ  maggaṃ  taṃ  paṭipadaṃ  anāgamma  pañcorambhāgiyāni  saññojanāni
ñassati vā dakkhati vā pajahissati vāti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   {156.1}  Yo ca kho ānanda maggo yā paṭipadā pañcannaṃ
orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  pahānāya  taṃ maggaṃ taṃ paṭipadaṃ āgamma
pañcorambhāgiyāni  saññojanāni  ñassati  vā  dakkhati  vā pajahissati
vāti  ṭhānametaṃ  vijjati  .  seyyathāpi  ānanda  mahato rukkhassa
tiṭṭhato sāravato tacaṃ chetvā phegguṃ chetvā sāracchedo bhavissatīti
ṭhānametaṃ  vijjati  evameva  kho ānanda yo maggo yā paṭipadā
pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  pahānāya  taṃ  maggaṃ  taṃ
paṭipadaṃ  āgamma  pañcorambhāgiyāni  saññojanāni  ñassati  vā
dakkhati vā pajahissati vāti ṭhānametaṃ vijjati.
   {156.2} Seyyathāpi ānanda gaṅgā nadī pūrā udakassa samatittikā
kākapeyyā atha kho 1- dubbalako puriso āgaccheyya ahaṃ imissā
gaṅgāya nadiyā tiriyaṃ bāhāya sotaṃ chetvā sotthinā pāraṃ gacchissāmīti
so na sakkuṇeyya gaṅgāya nadiyā tiriyaṃ bāhāya sotaṃ chetvā sotthinā
pāraṃ gantuṃ evameva kho ānanda yassakassaci sakkāyanirodhāya dhamme
desiyamāne cittaṃ na pakkhandati nappasīdati na santiṭṭhati na vimuccati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ saddo natthi.
Seyyathāpi so dubbalako puriso evameva te daṭṭhabbā. Seyyathāpi
ānanda  gaṅgā  nadī  pūrā  udakassa  samatittikā  kākapeyyā
atha  balavā  puriso  āgaccheyya  ahaṃ  imissā  gaṅgāya  nadiyā
tiriyaṃ  bāhāya  sotaṃ  chetvā  sotthinā  pāraṃ  gamissāmīti  so
sakkuṇeyya  gaṅgāya  nadiyā  tiriyaṃ bāhāya sotaṃ chetvā sotthinā
pāraṃ  gantuṃ  evameva  kho  ānanda  yassakassaci  sakkāyanirodhāya
dhamme  desiyamāne  cittaṃ  pakkhandati  pasīdati santiṭṭhati vimuccati .
Seyyathāpi so balavā puriso evameva te daṭṭhabbā.
   [157] Katamo ca 1- ānanda maggo katamā ca paṭipadā pañcannaṃ
orambhāgiyānaṃ   saññojanānaṃ  pahānāya  .  idhānanda  bhikkhu
upadhivivekā  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānā  sabbaso  kāyaduṭṭhullānaṃ
paṭippassaddhiyā  vivicceva  kāmehi  vivicca  akusalehi  dhammehi
savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja
viharati  .  so  yadeva  tattha  hoti rūpagataṃ vedanāgataṃ saññāgataṃ
saṅkhāragataṃ  viññāṇagataṃ  te  dhamme  aniccato  dukkhato  rogato
gaṇḍato  sallato  aghato  ābādhato  parato  palokato  suññato
anattato  samanupassati  .  so tehi dhammehi cittaṃ paṭipāpeti 2-
so  tehi  dhammehi cittaṃ paṭipāpetvā 3- amatāya dhātuyā cittaṃ
upasaṃharati  etaṃ  santaṃ  etaṃ  paṇītaṃ  yadidaṃ  sabbasaṅkhārasamatho
@Footnote: 1 Yu. katamo cānanda maggo katamā paṭipadāti dissati . 2 Sī. Yu. paṭivāpeti.
@Ma. patiṭṭhāpeti . 3 Sī. Yu. paṭivāpetvā. Ma. patiṭṭhāpetvā.
Sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo  virāgo  nirodho  nibbānanti .
So  tatthaṭṭhito  āsavānaṃ  khayaṃ  pāpuṇāti no ce āsavānaṃ khayaṃ
pāpuṇāti  teneva  dhammarāgena  tāya  dhammanandiyā  pañcannaṃ
orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  opapātiko  hoti  tattha
parinibbāyī  anāvattidhammo  tasmā  lokā  . ayampi kho ānanda
maggo   ayaṃ  paṭipadā  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ
pahānāya.
   {157.1} Puna caparaṃ ānanda bhikkhu vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe.
Dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  .pe. tatiyaṃ jhānaṃ .pe. catutthaṃ
jhānaṃ upasampajja viharati . so yadeva tattha hoti rūpagataṃ vedanāgataṃ
saññāgataṃ saṅkhāragataṃ viññāṇagataṃ .pe. Saññojanānaṃ pahānāya.
   [158] Puna caparaṃ ānanda bhikkhu sabbaso rūpasaññānaṃ samatikkamā
paṭighasaññānaṃ    aṭṭhaṅgamā    nānattasaññānaṃ    amanasikārā
ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati . so
yadeva  tattha  hoti vedanāgataṃ saññāgataṃ saṅkhāragataṃ viññāṇagataṃ te
dhamme  aniccato  dukkhato  rogato  gaṇḍato  sallato  aghato
ābādhato  parato  palokato  suññato  anattato  samanupassati .
So  tehi  dhammehi  cittaṃ  paṭipāpeti  so  tehi dhammehi cittaṃ
paṭipāpetvā  amatāya  dhātuyā  cittaṃ  upasaṃharati etaṃ santaṃ etaṃ
paṇītaṃ   yadidaṃ  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo
Virāgo  nirodho  nibbānanti  .  so  tatthaṭṭhito  āsavānaṃ khayaṃ
pāpuṇāti  no  ce  āsavānaṃ  khayaṃ pāpuṇāti teneva dhammarāgena
tāya  dhammanandiyā  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā
opapātiko  hoti tattha parinibbāyī anāvattidhammo tasmā lokā .
Ayampi  kho  ānanda  maggo  ayaṃ paṭipadā pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ pahānāya.
   {158.1} Puna caparaṃ ānanda bhikkhu sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ
samatikkamma   anantaṃ   viññāṇanti   viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja
viharati. So yadeva tattha hoti vedanāgataṃ .pe. Saññojanānaṃ pahānāya.
   {158.2}  Puna  caparaṃ ānanda bhikkhu sabbaso viññāṇañcāyatanaṃ
samatikkamma  natthi  kiñcīti  ākiñcaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati .
So  yadeva  tattha hoti vedanāgataṃ saññāgataṃ saṅkhāragataṃ viññāṇagataṃ
te dhamme  aniccato dukkhato rogato gaṇḍato sallato aghato ābādhato
parato palokato suññato anattato samanupassati . so tehi dhammehi
cittaṃ  paṭipāpeti  so  tehi  dhammehi cittaṃ paṭipāpetvā amatāya
dhātuyā cittaṃ upasaṃharati etaṃ santaṃ etaṃ paṇītaṃ yadidaṃ sabbasaṅkhārasamatho
sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo  virāgo  nirodho  nibbānanti .
So  tatthaṭṭhito  āsavānaṃ  khayaṃ  pāpuṇāti no ce āsavānaṃ khayaṃ
pāpuṇāti  teneva  dhammarāgena  tāya  dhammanandiyā  pañcannaṃ
orambhāgiyānaṃ   saññojanānaṃ   parikkhayā   opapātiko   hoti
Tattha  parinibbāyī  anāvattidhammo  tasmā  lokā . ayaṃ 1- kho
ānanda   maggo   ayaṃ   paṭipadā   pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ pahānāyāti.
   [159]  Eso  ce  bhante maggo esā paṭipadā pañcannaṃ
orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  pahānāya  atha  kiñcarahi  idhekacce
bhikkhū  cetovimuttino  ekacce  bhikkhū  paññāvimuttinoti  . ettha
kho tesāhaṃ ānanda indriyavemattataṃ vadāmīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  ānando  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
       Mahāmāluṅkyovādasuttaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
          ----------------
@Footnote: 1 Ma. ayaṃpi kho.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 154-162. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=3144              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=3144              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=153&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=14              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=153              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=2695              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=2695              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]