ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

         Mahamalunkyovadasuttam 1-
   [153] Evamme sutam ekam samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa arame . tatra kho bhagava bhikkhu amantesi bhikkhavoti.
Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum . bhagava etadavoca dharetha
no tumhe bhikkhave maya desitani pancorambhagiyani sannojananiti.
   {153.1} Evam vutte ayasma malunkyaputto bhagavantam etadavoca
aham kho bhante dharemi bhagavata desitani pancorambhagiyani sannojananiti.
Yathakatham  pana  tvam  malunkyaputta  2-  dharesi  maya  desitani
pancorambhagiyani  sannojananiti  .  sakkayaditthim  kho  aham bhante
bhagavata orambhagiyam sannojanam desitam dharemi vicikiccham kho aham bhante
bhagavata  orambhagiyam  sannojanam  desitam  dharemi  silabbataparamasam
kho  aham  bhante  bhagavata  orambhagiyam  sannojanam desitam dharemi
kamacchandam  kho  aham  bhante bhagavata orambhagiyam sannojanam desitam
dharemi  byapadam  kho  aham bhante bhagavata orambhagiyam sannojanam
desitam  dharemi  evam  kho aham bhante dharemi bhagavata desitani
pancorambhagiyani sannojananiti.
   [154] Kassa nu kho nama tvam malunkyaputta maya 4- imani
evam  pancorambhagiyani  sannojanani  desitani  dharesi  .  nanu
@Footnote: 1 Ma. mahamalukyasuttam .  2 Ma. sabbattha "malukyaputtati dissati. Yu.
@malunkyaputtati. 3 Ma. ayam saddo natthi .  4 Ma. ayam patho na dissati.
Malunkyaputta   annatitthiya   paribbajaka   imina  tarunupamena
uparambhena  uparambhissanti  daharassa  hi  malunkyaputta  kumarassa
mandassa  uttanaseyyakassa  sakkayotipi  na  hoti  kuto  panassa
uppajjissati  sakkayaditthi  anuseti  1- tvevassa sakkayaditthanusayo
daharassa  hi  malunkyaputta  kumarassa  mandassa  uttanaseyyakassa
dhammatipi  na  hoti  kuto  panassa  uppajjissati dhammesu vicikiccha
anuseti tvevassa vicikicchanusayo daharassa hi [2]- kumarassa mandassa
uttanaseyyakassa  silatipi  na  hoti  kuto  panassa  uppajjissati
silesu  silabbataparamaso  anuseti  tvevassa  silabbataparamasanusayo
daharassa  hi  malunkyaputta  kumarassa  mandassa  uttanaseyyakassa
kamatipi  na  hoti  kuto panassa uppajjissati kamesu kamacchando
anuseti  tvevassa  kamaraganusayo  daharassa  hi  malunkyaputta
kumarassa  mandassa  uttanaseyyakassa  sattatipi  na  hoti  kuto
panassa  uppajjissati  sattesu  byapado  anuseti  tvevassa
byapadanusayo   nanu  malunkyaputta  annatitthiya  paribbajaka
imina tarunupamena uparambhena uparambhissantiti.
   {154.1} Evam vutte ayasma anando bhagavantam etadavoca
etassa bhagava kalo etassa sugata kalo yam bhagava pancorambhagiyani
sannojanani deseyya bhagavato sutva bhikkhu dharessantiti. Tenahananda
sunahi  sadhukam  manasikarohi  bhasissamiti  .  evam  bhanteti  kho
@Footnote: 1 Ma. Yu. anusetvevassa. sabbattha idisameva.
@2 Ma. malukyaputta. Yu. malunyaputta.
Ayasma anando bhagavato paccassosi.
   [155]  Bhagava  etadavoca  idhananda  assutava  puthujjano
ariyanam  adassavi  ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinito
sappurisanam   adassavi  sappurisadhammassa  akovido  sappurisadhamme
avinito  sakkayaditthipariyutthitena  cetasa  viharati sakkayaditthiparetena
uppannaya  ca  sakkayaditthiya  nissaranam  yathabhutam  nappajanati
tassa  sa sakkayaditthi thamagata appativinita orambhagiyasannojanam .
Vicikicchapariyutthitena  cetasa  viharati  vicikicchaparetena  uppannaya
ca  vicikicchaya  nissaranam  yathabhutam  nappajanati tassa sa vicikiccha
thamagata appativinita orambhagiyasannojanam.
   {155.1}  Silabbataparamasapariyutthitena cetasa viharati silabbata-
paramasaparetena  uppannassa  ca  silabbataparamasassa  nissaranam
yathabhutam  nappajanati  tassa  so  silabbataparamaso  thamagato
appativinito   orambhagiyasannojanam   .   kamaragapariyutthitena
cetasa  viharati  kamaragaparetena  uppannassa  ca  kamaragassa
nissaranam  yathabhutam  nappajanati  tassa  so  kamarago  thamagato
appativinito  orambhagiyasannojanam  .  byapadapariyutthitena  cetasa
viharati  byapadaparetena  uppannassa  ca  byapadassa  nissaranam
yathabhutam  nappajanati  tassa  so  byapado thamagato appativinito
orambhagiyasannojanam  .  sutava  ca  kho  ananda  ariyasavako
Ariyanam  dassavi  ariyadhammassa  kovido  ariyadhamme  suvinito
sappurisanam  dassavi  sappurisadhammassa  kovido  sappurisadhamme suvinito
na  sakkayaditthipariyutthitena  cetasa  viharati  na sakkayaditthiparetena
uppannaya  ca  sakkayaditthiya  nissaranam  yathabhutam  pajanati  tassa
sa  sakkayaditthi  sanusaya  pahiyati  .  na  vicikicchapariyutthitena
cetasa  viharati  na  vicikicchaparetena  uppannaya  ca  vicikicchaya
nissaranam yathabhutam pajanati tassa sa vicikiccha sanusaya pahiyati.
   {155.2}  Na  silabbataparamasapariyutthitena  cetasa viharati na
silabbataparamasaparetena   uppannassa   ca   silabbataparamasassa
nissaranam  yathabhutam  pajanati  tassa  so silabbataparamaso sanusayo
pahiyati . na kamaragapariyutthitena cetasa viharati na kamaragaparetena
uppannassa  ca  kamaragassa  nissaranam  yathabhutam pajanati tassa so
kamarago sanusayo pahiyati . na byapadapariyutthitena cetasa viharati
na  byapadaparetena  uppannassa  ca  byapadassa nissaranam yathabhutam
pajanati tassa so byapado sanusayo pahiyati.
   [156] Yo ananda maggo ya patipada pancannam orambhagiyanam
sannojananam  pahanaya  tam  maggam  tam  patipadam anagamma pancoram-
bhagiyani  sannojanani  nassati  va  dakkhati  1-  va pajahissati
vati  netam  thanam  vijjati  . seyyathapi ananda mahato rukkhassa
@Footnote: 1 Yu. dakkhiti. ito param idisameva.
Titthato  saravato  tacam  acchetva  pheggum acchetva saracchedo
bhavissatiti  netam  thanam  vijjati  evameva kho ananda yo maggo
ya  patipada  pancannam  orambhagiyanam  sannojananam  pahanaya
tam  maggam  tam  patipadam  anagamma  pancorambhagiyani  sannojanani
nassati va dakkhati va pajahissati vati netam thanam vijjati.
   {156.1}  Yo ca kho ananda maggo ya patipada pancannam
orambhagiyanam  sannojananam  pahanaya  tam maggam tam patipadam agamma
pancorambhagiyani  sannojanani  nassati  va  dakkhati  va pajahissati
vati  thanametam  vijjati  .  seyyathapi  ananda  mahato rukkhassa
titthato saravato tacam chetva pheggum chetva saracchedo bhavissatiti
thanametam  vijjati  evameva  kho ananda yo maggo ya patipada
pancannam  orambhagiyanam  sannojananam  pahanaya  tam  maggam  tam
patipadam  agamma  pancorambhagiyani  sannojanani  nassati  va
dakkhati va pajahissati vati thanametam vijjati.
   {156.2} Seyyathapi ananda ganga nadi pura udakassa samatittika
kakapeyya atha kho 1- dubbalako puriso agaccheyya aham imissa
gangaya nadiya tiriyam bahaya sotam chetva sotthina param gacchissamiti
so na sakkuneyya gangaya nadiya tiriyam bahaya sotam chetva sotthina
param gantum evameva kho ananda yassakassaci sakkayanirodhaya dhamme
desiyamane cittam na pakkhandati nappasidati na santitthati na vimuccati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam saddo natthi.
Seyyathapi so dubbalako puriso evameva te datthabba. Seyyathapi
ananda  ganga  nadi  pura  udakassa  samatittika  kakapeyya
atha  balava  puriso  agaccheyya  aham  imissa  gangaya  nadiya
tiriyam  bahaya  sotam  chetva  sotthina  param  gamissamiti  so
sakkuneyya  gangaya  nadiya  tiriyam bahaya sotam chetva sotthina
param  gantum  evameva  kho  ananda  yassakassaci  sakkayanirodhaya
dhamme  desiyamane  cittam  pakkhandati  pasidati santitthati vimuccati .
Seyyathapi so balava puriso evameva te datthabba.
   [157] Katamo ca 1- ananda maggo katama ca patipada pancannam
orambhagiyanam   sannojananam  pahanaya  .  idhananda  bhikkhu
upadhiviveka  akusalanam  dhammanam  pahana  sabbaso  kayadutthullanam
patippassaddhiya  vivicceva  kamehi  vivicca  akusalehi  dhammehi
savitakkam  savicaram  vivekajam  pitisukham  pathamam  jhanam  upasampajja
viharati  .  so  yadeva  tattha  hoti rupagatam vedanagatam sannagatam
sankharagatam  vinnanagatam  te  dhamme  aniccato  dukkhato  rogato
gandato  sallato  aghato  abadhato  parato  palokato  sunnato
anattato  samanupassati  .  so tehi dhammehi cittam patipapeti 2-
so  tehi  dhammehi cittam patipapetva 3- amataya dhatuya cittam
upasamharati  etam  santam  etam  panitam  yadidam  sabbasankharasamatho
@Footnote: 1 Yu. katamo cananda maggo katama patipadati dissati . 2 Si. Yu. pativapeti.
@Ma. patitthapeti . 3 Si. Yu. pativapetva. Ma. patitthapetva.
Sabbupadhipatinissaggo  tanhakkhayo  virago  nirodho  nibbananti .
So  tatthatthito  asavanam  khayam  papunati no ce asavanam khayam
papunati  teneva  dhammaragena  taya  dhammanandiya  pancannam
orambhagiyanam  sannojananam  parikkhaya  opapatiko  hoti  tattha
parinibbayi  anavattidhammo  tasma  loka  . ayampi kho ananda
maggo   ayam  patipada  pancannam  orambhagiyanam  sannojananam
pahanaya.
   {157.1} Puna caparam ananda bhikkhu vitakkavicaranam vupasama .pe.
Dutiyam  jhanam  upasampajja  viharati  .pe. tatiyam jhanam .pe. catuttham
jhanam upasampajja viharati . so yadeva tattha hoti rupagatam vedanagatam
sannagatam sankharagatam vinnanagatam .pe. Sannojananam pahanaya.
   [158] Puna caparam ananda bhikkhu sabbaso rupasannanam samatikkama
patighasannanam    atthangama    nanattasannanam    amanasikara
ananto  akasoti  akasanancayatanam  upasampajja  viharati . so
yadeva  tattha  hoti vedanagatam sannagatam sankharagatam vinnanagatam te
dhamme  aniccato  dukkhato  rogato  gandato  sallato  aghato
abadhato  parato  palokato  sunnato  anattato  samanupassati .
So  tehi  dhammehi  cittam  patipapeti  so  tehi dhammehi cittam
patipapetva  amataya  dhatuya  cittam  upasamharati etam santam etam
panitam   yadidam  sabbasankharasamatho  sabbupadhipatinissaggo  tanhakkhayo
Virago  nirodho  nibbananti  .  so  tatthatthito  asavanam khayam
papunati  no  ce  asavanam  khayam papunati teneva dhammaragena
taya  dhammanandiya  pancannam  orambhagiyanam  sannojananam  parikkhaya
opapatiko  hoti tattha parinibbayi anavattidhammo tasma loka .
Ayampi  kho  ananda  maggo  ayam patipada pancannam orambhagiyanam
sannojananam pahanaya.
   {158.1} Puna caparam ananda bhikkhu sabbaso akasanancayatanam
samatikkamma   anantam   vinnananti   vinnanancayatanam  upasampajja
viharati. So yadeva tattha hoti vedanagatam .pe. Sannojananam pahanaya.
   {158.2}  Puna  caparam ananda bhikkhu sabbaso vinnanancayatanam
samatikkamma  natthi  kinciti  akincannayatanam  upasampajja  viharati .
So  yadeva  tattha hoti vedanagatam sannagatam sankharagatam vinnanagatam
te dhamme  aniccato dukkhato rogato gandato sallato aghato abadhato
parato palokato sunnato anattato samanupassati . so tehi dhammehi
cittam  patipapeti  so  tehi  dhammehi cittam patipapetva amataya
dhatuya cittam upasamharati etam santam etam panitam yadidam sabbasankharasamatho
sabbupadhipatinissaggo  tanhakkhayo  virago  nirodho  nibbananti .
So  tatthatthito  asavanam  khayam  papunati no ce asavanam khayam
papunati  teneva  dhammaragena  taya  dhammanandiya  pancannam
orambhagiyanam   sannojananam   parikkhaya   opapatiko   hoti
Tattha  parinibbayi  anavattidhammo  tasma  loka . ayam 1- kho
ananda   maggo   ayam   patipada   pancannam  orambhagiyanam
sannojananam pahanayati.
   [159]  Eso  ce  bhante maggo esa patipada pancannam
orambhagiyanam  sannojananam  pahanaya  atha  kincarahi  idhekacce
bhikkhu  cetovimuttino  ekacce  bhikkhu  pannavimuttinoti  . ettha
kho tesaham ananda indriyavemattatam vadamiti.
   Idamavoca  bhagava  attamano  ayasma  anando  bhagavato
bhasitam abhinanditi.
       Mahamalunkyovadasuttam nitthitam catuttham.
          ----------------
@Footnote: 1 Ma. ayampi kho.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 154-162. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=3144&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=3144&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=153&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=14              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=153              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=2695              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=2695              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]