ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

           Atthakanagarasuttam
   [18] Evamme sutam ekam samayam ayasma anando vesaliyam
viharati  veluvagamake  .  tena  kho  pana samayena dasamo gahapati
atthakanagaro  pataliputtam  anuppatto  hoti kenacideva karaniyena .
Atha  kho  dasamo  gahapati  atthakanagaro  yena kukkutaramo yena
annataro  bhikkhu  tenupasankami  upasankamitva  tam bhikkhum abhivadetva
ekamantam nisidi . ekamantam nisinno kho dasamo gahapati atthakanagaro
tam bhikkhum etadavoca kaham nu kho bhante ayasma anando etarahi
viharati  dassanakama  hi  mayam tam 1- anandanti . eso gahapati
ayasma  anando  vesaliyam  viharati  veluvagamaketi . atha kho
dasamo  gahapati  atthakanagaro  pataliputte  tam  karaniyam  tiretva
yena  vesali  yena  2-  veluvagamako  yenayasma  anando
tenupasankami   upasankamitva  ayasmantam  anandam  abhivadetva
ekamantam nisidi.
   [19]  Ekamantam  nisinno  kho  dasamo gahapati atthakanagaro
ayasmantam  anandam  etadavoca atthi nu kho bhante ananda tena
bhagavata  janata  passata  arahata  sammasambuddhena  ekadhammo
akkhato  yattha  bhikkhuno appamattassa atapino pahitattassa viharato
avimuttanceva  cittam  vimuccati  apparikkhina ca 3- asava parikkhayam
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayasmantam . 2 Yu. ayam patho natthi 3 Yu. va.
Gacchanti ananuppattanca 1- anuttaram yogakkhemam anupapunatiti.
   {19.1} Atthi kho gahapati tena bhagavata janata passata arahata
sammasambuddhena  ekadhammo  akkhato  yattha  bhikkhuno  appamattassa
atapino  pahitattassa  viharato  avimuttanceva  cittam  vimuccati
apparikkhina  ca  asava  parikkhayam  gacchanti  ananuppattanca  2-
anuttaram yogakkhemam anupapunatiti.
   {19.2}  Katamo  pana bhante ananda tena bhagavata janata
passata   arahata   sammasambuddhena   ekadhammo   akkhato
yattha  bhikkhuno  appamattassa  atapino  pahitattassa  viharato
avimuttanceva  cittam  vimuccati  apparikkhina  ca  asava  parikkhayam
gacchanti ananuppattanca 3- anuttaram yogakkhemam anupapunatiti.
   [20]  Idha  gahapati bhikkhu vivicceva kamehi vivicca akusalehi
dhammehi  savitakkam  savicaram  vivekajam  pitisukham pathamam jhanam upasampajja
viharati  so  iti  patisancikkhati  idampi  kho pathamam jhanam abhisankhatam
abhisancetayitam  yam  kho  pana  kinci abhisankhatam abhisancetayitam tadaniccam
nirodhadhammanti  pajanati  so  tattha  thito asavanam khayam papunati
no ce asavanam khayam papunati teneva dhammaragena taya dhammanandiya
pancannam  orambhagiyanam  sannojananam  4-  parikkhaya  opapatiko
hoti  tattha  parinibbayi  anavattidhammo  tasma loka ayampi kho
gahapati  tena  bhagavata  janata  passata  arahata sammasambuddhena
ekadhammo  akkhato  yattha  bhikkhuno  appamattassa  atapino
@Footnote: 1 Yu. va . 2-3 appattancatipi dissati . 4 Ma. sabbattha samyojanananti dissati.
Pahitattassa  viharato  avimuttanceva  cittam  vimuccati  apparikkhina ca
asava  parikkhayam  gacchanti  ananuppattanca  1-  anuttaram yogakkhemam
anupapunati.
   {20.1}  Puna  caparam  gahapati  bhikkhu  vitakkavicaranam vupasama
.pe.  dutiyam  jhanam  upasampajja  viharati  so  iti  patisancikkhati
idampi  kho  dutiyam  jhanam  abhisankhatam  abhisancetayitam .pe. anuttaram
yogakkhemam anupapunati.
   {20.2} Puna caparam gahapati bhikkhu pitiya ca viraga .pe. Tatiyam
jhanam  upasampajja  viharati  so  iti patisancikkhati idampi kho tatiyam
jhanam abhisankhatam abhisancetayitam .pe. Anuttaram yogakkhemam anupapunati.
   {20.3} Puna caparam gahapati bhikkhu sukhassa ca pahana .pe. Catuttham
jhanam  upasampajja  viharati  so iti patisancikkhati idampi kho catuttham
jhanam abhisankhatam abhisancetayitam .pe. Anuttaram yogakkhemam anupapunati.
   [21]  Puna caparam gahapati bhikkhu mettasahagatena cetasa ekam
disam  pharitva  viharati  tatha  dutiyam  tatha tatiyam tatha catuttham iti
uddhamadho  tiriyam  sabbadhi  sabbatthataya  2-  sabbavantam  lokam
mettasahagatena  cetasa  vipulena  mahagagtena appamanena averena
abyapajjhena  pharitva  viharati  so  iti  patisancikkhati  ayampi
kho  metta  cetovimutti  abhisankhata  abhisancetayita yam kho pana
kinci  abhisankhatam  abhisancetayitam  tadaniccam  nirodhadhammanti  pajanati
so tattha thito .pe. Anuttaram yogakkhemam anupapunati.
@Footnote: 1 katuthaci appattancatipi dissati . 2 Yu. sabbattataya. punapi pathe idisameva.
   {21.1} Puna caparam gahapati bhikkhu karunasahagatena cetasa .pe.
Muditasahagatena  cetasa  ...  upekkhasahagatena cetasa ekam disam
pharitva  viharati tatha dutiyam tatha tatiyam tatha catuttham iti uddhamadho
tiriyam  sabbadhi  sabbatthataya  sabbavantam  lokam  upekkhasahagatena
cetasa  vipulena  mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena
pharitva  viharati  so  iti  patisancikkhati  ayampi  kho  upekkha
cetovimutti  abhisankhata  abhisancetayita  yam  kho  pana  kinci
abhisankhatam   abhisancetayitam   tadaniccam   nirodhadhammanti   pajanati
so tattha thito .pe. Anuttaram yogakkhemam anupapunati.
   [22]  Puna caparam gahapati bhikkhu sabbaso rupasannanam samatikkama
patighasannanam   atthangama  nanattasannanam  amanasikara  ananto
akasoti  akasanancayatanam  upasampajja  viharati  so  iti
patisancikkhati  ayampi  kho  akasanancayatanasamapatti  abhisankhata
abhisancetayita  yam  kho  pana  kinci  abhisankhatam  abhisancetayitam
tadaniccam  nirodhadhammanti  pajanati  so  tattha  thito  .pe.
Anuttaram yogakkhemam anupapunati.
   {22.1}  Puna  caparam gahapati bhikkhu sabbaso akasanancayatanam
samatikkamma     anantam     vinnananti    vinnanancayatanam
upasampajja   viharati   so  iti  patisancikkhati  ayampi  kho
vinnanancayatanasamapatti    abhisankhata    abhisancetayita   yam
kho  pana  kinci  abhisankhatam  abhisancetayitam  tadaniccam  nirodhadhammanti
Pajanati so tattha thito .pe. Anuttaram yogakkhemam anupapunati.
   {22.2}  Puna  caparam  gahapati  bhikkhu sabbaso vinnanancayatanam
samatikkamma   natthi   kinciti   akincannayatanam   upasampajja
viharati  so  iti  patisancikkhati  ayampi kho akincannayatanasamapatti
abhisankhata  abhisancetayita  yam  kho  pana  kinci  abhisankhatam
abhisancetayitam  tadaniccam  nirodhadhammanti  pajanati  so  tattha  thito
asavanam  khayam  papunati  no  ce  asavanam  khayam  papunati
teneva  dhammaragena  taya  dhammanandiya  pancannam  orambhagiyanam
sannojananam  parikkhaya  opapatiko  hoti  tattha  parinibbayi
anavattidhammo  tasma  loka  ayam 1- kho gahapati tena bhagavata
janata  passata  arahata  sammasambuddhena  ekadhammo  akkhato
yattha  bhikkhuno  appamattassa  atapino  pahitattassa  viharato
avimuttanceva  cittam  vimuccati  apparikkhina  ca  asava  parikkhayam
gacchanti ananuppattanca anuttaram yogakkhemam anupapunatiti.
   [23]  Evam  vutte  dasamo gahapati atthakanagaro ayasmantam
anandam  etadavoca  seyyathapi  bhante  ananda puriso ekam 2-
nidhimukham  gavesanto sakideva ekadasa nidhimukhani adhigaccheyya evameva
kho  aham  bhante  ekam  amatadvaram  gavesanto sakideva ekadasa
amatadvarani  alattham  savanaya  seyyathapi  bhante  purisassa agaram
ekadasadvaram  so  tasmim agare aditte ekamekenapi dvarena
@Footnote: 1 Ma. ayampi kho . 2 Ma. ekamva.
Sakkuneyya  attanam  sotthim katum evameva kho aham bhante imesam
ekadasannam  amatadvaranam ekamekenapi amatadvarena sakkhissami 1-
attanam  sotthim katum ime hi nama bhante annatitthiya acariyassa
acariyadhanam  pariyesissanti  kimangam  panaham  ayasmato  anandassa
pujam  na  karissamiti  .  atha  kho  dasamo  gahapati atthakanagaro
pataliputtakanca  vesalikanca  bhikkhusangham  sannipatetva  panitena
khadaniyena  bhojaniyena  sahattha  santappesi sampavaresi ekamekanca
bhikkhum  paccekam  dussayugena  acchadesi  ayasmantam  2-  anandam
ticivarena  acchadesi  ayasmato  3-  anandassa  pancasatam  4-
viharam karapesiti.
        Atthakanagarasuttam 5- nitthitam dutiyam.
           ----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. sakkunissami . 2 Po. casaddo dissati . 3 Ma. Yu. casaddo dissati.
@4 Ma. pancasataviharam . 5 Ma. Yu. atthakanagarasuttantam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 18-23. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=352&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=352&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=18&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=18              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=218              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=218              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ o.com