ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

           Golissānisuttaṃ
   [203]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
veḷuvane  kalandakanivāpe  .  tena  kho  pana samayena golissāni
nāma  bhikkhu āraññako 1- padarasamācāro saṅghamajjhe osaṭo hoti
kenacideva karaṇīyena.
   [204]  Tatra  kho  āyasmā  sārīputto  golissāniṃ nāma
bhikkhuṃ  ārabbha  bhikkhū  āmantesi  āraññakenāvuso  bhikkhunā
saṅghagatena  saṅghe  viharantena  sabrahmacārīsu  sagāravena  bhavitabbaṃ
sappatissena  .  sace  āvuso  āraññako bhikkhu saṅghagato saṅghe
viharanto  sabrahmacārīsu  agāravo  hoti  appatisso  tassa bhavanti
vattāro   kimpanimassāyasmato   āraññakassa   ekassāraññe
serivihārena yo ayamāyasmā sabrahmacārīsu agāravo hoti appatissoti
tassa  2-  bhavanti vattāro tasmā āraññakena bhikkhunā saṅghagatena
saṅghe viharantena sabrahmacārīsu sagāravena bhavitabbaṃ sappatissena.
   [205] Āraññakenāvuso bhikkhunā saṅghagatena saṅghe viharantena
āsanakusalena  bhavitabbaṃ  iti  there ca bhikkhū nānupajajja nisīdissāmi
nave  ca  bhikkhū  na  āsanena  paṭibāhissāmīti  . sace āvuso
@Footnote: 1 Po. āraññiko .  2 Yu. agāravo appatissotissa.
Āraññako  bhikkhu  saṅghagato  saṅghe  viharanto  na  āsanakusalo
hoti  tassa  bhavanti  vattāro  kimpanimassāyasmato  āraññakassa
ekassāraññe  serivihārena  yo  ayamāyasmā 1- abhisamācārikampi
dhammaṃ  na  jānātīti tassa 2- bhavanti vattāro tasmā āraññakena
bhikkhunā saṅghagatena saṅghe viharantena āsanakusalena bhavitabbaṃ 3-.
   [206] Āraññakenāvuso bhikkhunā saṅghagatena saṅghe viharantena
nātikālena  gāmo  pavisitabbo  na  4-  divā paṭikkamitabbaṃ sace
āvuso  āraññako  bhikkhu  saṅghagato  saṅghe  viharanto atikālena
gāmaṃ  pavisati  divā  paṭikkamatīti  5-  tassa  bhavanti  vattāro
kimpanimassāyasmato  āraññakassa  ekassāraññe  serivihārena  yo
ayamāyasmā  atikālena  gāmaṃ  pavisati  divā paṭikkamatīti tassa 6-
bhavanti  vattāro  tasmā  āraññakena  bhikkhunā  saṅghagatena saṅghe
viharantena nātikālena gāmo pavisitabbo na 7- divā paṭikkamitabbaṃ.
   [207] Āraññakenāvuso bhikkhunā  saṅghagatena saṅghe viharantena
@Footnote: 1 ito paraṃ āsanakusalo na hotīti vacanaṃ marammapotthake dissati. 2 Yu. jānātītissa.
@3 ito paraṃ abhisamācārikopi dhammo jānitabbo sace āvuso āraññako bhikkhu ...
@abhisamācārikampi dhammaṃ na jānāti tassa bhavanti vattāro kimpanimassāyasmato ... na
@jānātīti tassa bhavanti vattāro tasmā āraññakena bhikkhunā ... abhisamācāro dhammo
@jānitabboti vacanaṃ marammapotthake dissati. 4-7 Po. nātidivā .  5 Ma. itisaddo
@natthi. 6 Yu. paṭikkamatītissa.
Na purebhattaṃ pacchābhattaṃ kulesu cārittaṃ āpajjitabbaṃ . sace āvuso
āraññako  bhikkhu  saṅghagato  saṅghe  viharanto purebhattaṃ pacchābhattaṃ
kulesu cārittaṃ āpajjati tassa bhavanti vattāro ayannūnimassāyasmato 1-
āraññakassa  ekassāraññe  serivihārena  viharato  vikāle cariyā
bahulīkatā  tamenaṃ saṅghagatampi samudācaratīti tassa 2- bhavanti vattāro
tasmā āraññakena bhikkhunā saṅghagatena saṅghe viharantena na purebhattaṃ
pacchābhattaṃ kulesu cārittaṃ āpajjitabbaṃ.
   [208] Āraññakenāvuso bhikkhunā saṅghagatena saṅghe viharantena
anuddhatena  bhavitabbaṃ  acapalena  .  sace āvuso āraññako bhikkhu
saṅghagato  saṅghe  viharanto  uddhato  hoti  capalo  tassa bhavanti
vattāro  idannūnimassāyasmato  1-  āraññakassa  ekassāraññe
serivihārena  viharato  uddhaccaṃ  cāpalyaṃ  bahulīkataṃ tamenaṃ saṅghagataṃpi
samudācaratīti  tassa 2- bhavanti vattāro tasmā āraññakena bhikkhunā
saṅghagatena saṅghe viharantena anuddhatena bhavitabbaṃ acapalena.
   [209] Āraññakenāvuso bhikkhunā saṅghagatena saṅghe viharantena
amukharena  bhavitabbaṃ  avikiṇṇavācena  .  sace  āvuso  āraññako
bhikkhu  saṅghagato  saṅghe  viharanto  mukharo hoti vikiṇṇavāco tassa
bhavanti  vattāro  kimpanimassāyasmato  āraññakassa  ekassāraññe
serivihārena  yo  ayamāyasmā  mukharo  vikiṇṇavācoti  tassa  3-
@Footnote: 1 Po. kimpanimassāyasmato .  2 Yu. samudācaratītissa .  3 Yu. vikiṇṇavācotissa.
Bhavanti  vattāro  tasmā  āraññakena  bhikkhunā  saṅghagatena saṅghe
viharantena amukharena bhavitabbaṃ avikiṇṇavācena.
   [210] Āraññakenāvuso bhikkhunā saṅghagatena saṅghe viharantena
suvacena  bhavitabbaṃ  kalyāṇamittena  .  sace  āvuso  āraññako
bhikkhu  saṅghagato  saṅghe  viharanto  dubbaco hoti pāpamitto tassa
bhavanti  vattāro  kimpanimassāyasmato  āraññakassa  ekassāraññe
serivihārena  yo  ayamāyasmā  dubbaco  pāpamittoti tassa bhavanti
vattāro  tasmā  āraññakena bhikkhunā saṅghagatena saṅghe viharantena
suvacena bhavitabbaṃ kalyāṇamittena.
   [211]  Āraññakenāvuso  bhikkhunā  indriyesu  guttadvārena
bhavitabbaṃ  .  sace āvuso āraññako bhikkhu indriyesu guttadvāro
na  hoti 1- tassa bhavanti vattāro kimpanimassāyasmato āraññakassa
ekassāraññe  serivihārena yo ayamāyasmā indriyesu guttadvāro
na  hotīti  tassa 2- bhavanti vattāro tasmā āraññakena bhikkhunā
indriyesu guttadvārena bhavitabbaṃ.
   [212] Āraññakenāvuso bhikkhunā bhojane mattaññunā bhavitabbaṃ.
Sace āvuso 3- āraññako bhikkhu bhojane amattaññū hoti tassa bhavanti
vattāro   kimpanimassāyasmato   āraññakassa   ekassāraññe
serivihārena  yo  ayamāyasmā  bhojane  amattaññū  4-  hotīti
tassa  5-  bhavanti  vattāro  tasmā āraññakena bhikkhunā bhojane
@Footnote: 1 Yu. aguttadvāro hoti .  2 Yu. aguttadvārotissa . 3 Ma. āvusoti natthi.
@4 Ma. amattaññūti .  5 Yu. amattaññatissa.
Mattaññunā bhavitabbaṃ.
   [213] Āraññakenāvuso bhikkhunā jāgariyaṃ anuyuttena bhavitabbaṃ.
Sace āvuso āraññako bhikkhu jāgariyaṃ ananuyutto hoti tassa bhavanti
vattāro   kimpanimassāyasmato   āraññakassa   ekassāraññe
serivihārena  yo ayamāyasmā jāgariyaṃ ananuyutto hotīti 1- tassa
bhavanti  vattāro  tasmā  āraññakena  bhikkhunā jāgariyaṃ anuyuttena
bhavitabbaṃ.
   [214]  Āraññakenāvuso  bhikkhunā āraddhaviriyena bhavitabbaṃ .
Sace  āvuso āraññako bhikkhu kusīto hoti tassa bhavanti vattāro
kimpanimassāyasmato   āraññakassa   ekassāraññe   serivihārena
yo  ayamāyasmā  kusīto 2- hotīti tassa bhavanti vattāro tasmā
āraññakena bhikkhunā āraddhaviriyena bhavitabbaṃ.
   [215]  Āraññakenāvuso  bhikkhunā  upaṭṭhitasatinā bhavitabbaṃ .
Sace  āvuso  āraññako  bhikkhu  muṭṭhassatī  hoti  tassa  bhavanti
vattāro   kimpanimassāyasmato   āraññakassa   ekassāraññe
serivihārena  yo  ayamāyasmā  muṭṭhassatīti  tassa bhavanti vattāro
tasmā āraññakena bhikkhunā upaṭṭhitasatinā bhavitabbaṃ.
   [216]  Āraññakenāvuso  bhikkhunā  samāhitena  bhavitabbaṃ .
Sace  āvuso  āraññako  bhikkhu  asamāhito  hoti  tassa bhavanti
vattāro   kimpanimassāyasmato   āraññakassa   ekassāraññe
@Footnote: 1 Yu. ananuyuttotissa. 2 Ma. kusitoti. Yu. kusītotissa.
Serivihārena yo ayamāyasmā asamāhitoti tassa 1- bhavanti vattāro
tasmā āraññakena bhikkhunā samāhitena bhavitabbaṃ.
   [217]  Āraññakenāvuso  bhikkhunā  paññavatā  bhavitabbaṃ .
Sace  āvuso  āraññako  bhikkhu  duppañño  hoti  tassa  bhavanti
vattāro   kimpanimassāyasmato   āraññakassa   ekassāraññe
serivihārena yo ayamāyasmā duppaññoti tassa 2- bhavanti vattāro
tasmā āraññakena bhikkhunā paññavatā bhavitabbaṃ.
   [218]  Āraññakenāvuso  bhikkhunā abhidhamme abhivinaye yogo
karaṇīyo  .  santāvuso  āraññakaṃ  bhikkhuṃ  abhidhamme  abhivinaye
pañhaṃ  pucchitāro  .  sace  āvuso  āraññako  bhikkhu abhidhamme
abhivinaye  pañhaṃ  puṭṭho  na  sampāyati  tassa  bhavanti  vattāro
kimpanimassāyasmato  āraññakassa  ekassāraññe  serivihārena  yo
ayamāyasmā  abhidhamme  abhivinaye  pañhaṃ  puṭṭho  na  sampāyatīti
tassa  3-  bhavanti  vattāro tasmā āraññakena bhikkhunā abhidhamme
abhivinaye yogo karaṇīyo.
   [219]  Āraññakenāvuso  bhikkhunā ye te santā vimokkhā
atikkamma  rūpe  āruppā  tattha  yogo  karaṇīyo  . santāvuso
āraññakaṃ  bhikkhuṃ ye te santā vimokkhā atikkamma rūpe āruppā
tattha [4]- pucchitāro . sace āvuso āraññako bhikkhu ye te santā
vimokkhā  atikkamma rūpe āruppā tattha pañhaṃ puṭṭho na sampāyati
@Footnote: 1 Yu. asamāhitotissa . 2 Yu. duppaññotissa .  3 Yu. sampāyatītissa.
@4 Po. Ma. Yu. pañhaṃ.
Tassa  1-  bhavanti  vattāro  kimpanimassāyasmato  āraññakassa
ekassāraññe serivihārena yo ayamāyasmā ye te santā vimokkhā
atikkamma rūpe āruppā tattha pañhaṃ puṭṭho na sampāyatīti tassa 2-
bhavanti vattāro tasmā āraññakena bhikkhunā ye te santā vimokkhā
atikkamma rūpe āruppā tattha yogo karaṇīyo.
   [220]  Āraññakenāvuso  bhikkhunā  uttarimanussadhamme  yogo
karaṇīyo  .  santāvuso  āraññakaṃ  bhikkhuṃ  uttarimanussadhamme  pañhaṃ
pucchitāro  .  sace  āvuso  āraññako  bhikkhu uttarimanussadhamme
pañhaṃ puṭṭho na sampāyati tassa 3- bhavanti vattāro kimpanimassāyasmato
āraññakassa   ekassāraññe   serivihārena  yo  ayamāyasmā
yassatthāya pabbajito tamatthaṃ 4- na jānātīti tassa 5- bhavanti vattāro
tasmā āraññakena bhikkhunā uttarimanussadhamme yogo karaṇīyoti.
   [221]  Evaṃ  vutte  āyasmā mahāmoggallāno āyasmantaṃ
sārīputtaṃ etadavoca āraññakeneva nu kho āvuso sārīputta bhikkhunā
ime  dhammā samādāya vattitabbā udāhu gāmantavihārināpīti 6- .
Āraññakenapi  kho  āvuso  moggallāna  bhikkhunā  ime  dhammā
samādāya vattitabbā pageva gāmantavihārināti.
         Golissānisuttaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.
           -------------
@Footnote: 1-3 Yu. sampāyatissa .  2 Yu. sampāyatītissa .  4 Yu. taṃpatthaṃ.
@5 Yu. jānātītissa. 6 Ma. itisaddo natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 214-220. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=4373              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=4373              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=203&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=19              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=203              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=3409              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=3409              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]